KliV:et. Ansvarig utgivare: Anders Alvestrand. Redaktör: Agneta Wittlock

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KliV:et. Ansvarig utgivare: Anders Alvestrand. Redaktör: Agneta Wittlock"

Transkript

1 KliV:et Ansvarig utgivare: Anders Alvestrand. Redaktör: Agneta Wittlock Informationsblad för Institutionen för Klinisk Vetenskap (KliV) vid Huddinge Universitetssjukhus och St Eriks Ögonsjukhus. Allmänmedicin, audionomi, Baxter Novum, logopedi/foniatri, Medicinska njursjukdomar, obstetrik/gynekologi, oftalmiatrik, pediatri, ÖNH/audiologi December 2003 Administration Protokoll från Institutionsråd Anders Alvestrand öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1. Utseende av justeringsman Britta Hammarberg utsågs att justera protokollet. administrativa kostnader. Centrala medel behövs för att kunna vara med i projekt som fodrar samfinansiering från KI. Kvaliten skiftar mellan utbildningsprogrammen. Ett undervisningscentrum är uppe för diskussion. Vilket skulle innebära att utbildningsinsatser köps från institutionerna och att centrat tar ansvar för helheten. 2. Anmälan av protokoll från föregående mötet Protokollet lades till handlingarna utan kommentar. 3. Anmälningar KI-Nytt, Ledningsinfo, KliV-nytt Anders Alvestrand rapporterade från prefektinternatet 24-25/11: En sammanslagning av Hs och Ks kan påverka institutionsindelningen på KI, nuvarande antal är kanske för många. Förvaltningsledningen har en visionen om st institutioner. KFC kommer sannorlikt att gå upp i Labmedicin Det nya ALF-avtalet kan att innebära nya förutsättningar för KI. Man pratar nu mycket om patientnytta utan att ge en klar definition av vad det är. Ingen ny ALF-månads omgång nästa år, patientnyttan skall styra fördelningen. Wallenberg säger nej till förvaltningsavgiften, men kan eventuellt tänka sig att finansiera specificerade Enheten för oftalmiatriken har för avsikt att flytta från KliV till Institutionen för nevrovetenskap vid årsskiftet. Man upplever sig ha ett större forskningssamarbete med nevro på KS än med HS, där det finns risk för att ögon kommer att minska yttligare. Allmänmedicin kommer att samlas här på Syd efter ett gott arbete av Jan Sundquist. 4. Forskning och Forskarutbildning Styrelsen för forskarutbildning har nu fördelat doktorandtjänstmånader för perioden God utdelning för KliV med 20 mån av 118 mån på HS. Gunilla Ajne, Ann Kihlström, Ming Chen fick alla sex månader och Lars Navér två månader. 5. Grundutbildning För audionomprogrammet är framtiden oviss, vad det gäller klinikanknytningen på HS, i och med att hörselkliniken i stora delar flyttar ut sin sin verksamhet från sjukhuset till bla privata vårdkliniker.

2 6. Ekonomi, personal allmänt, IT KIs resursfördelningen för 2004 presenteras 3/12. Rolf Trana räknar med att skicka ut budgetförslag till enheterna ca 15/12. Enheterna har sedan tid fram till ca 10/1 på sig att inkomma med synpunkter. KliVs resursfördelning fastställs sedan med ett prefektbeslut i slutet av januari. Lönerevisionen är nu avslutad. Alla anställda, vars lön blivit reviderad, har fått ett brev till sin hemadress med nytt löneläge, samt hänvisning om vart man skall vända sig, om man har funderingar kring sin nya lön eller hur den har bestämts. 7. Arbetsmiljö Rolf Trana rapporterade från arbetsmiljögruppens möte 9/10 och 19/11. Från KliVs handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet fördes följande uppgifter: Uppföljning av enheternas åtgärder med anledning av ergonomisk skyddsrond. Svar har ej inkommit från alla enheter trots påminnelse. Dock kunde enhetens representant i arbetsmiljögruppen redogöra för eventuella åtgärder på de enheter som ej inkommit med svar. I de flesta fall har rekommenderade åtgärder utförts. I de fall dessa åtgärder ej blivit genomförda har det oftast berott på att ifrågavarande medarbetare ej önskat någon förändring. Rolf Trana har på arbetsmiljögruppens uppdrag presentera resultaten för ledningsgruppen, samt föreslagit att ledningsgruppen hänskjuter resultaten till respektive enhet för diskussion och eventuell åtgärd. Ledningsgruppen beslutade att göra på föreslaget sätt. Utnyttjande av KIs friskvård timm. Rolf Trana har sammanfattat resultaten av enkäten som gick ut till 100 medarbetare och kommer att presentera det i KliV-et. Resultatet är samanställt utifrån 42 svar enl nedan: Yrkeskategori : Lärare / forskare 36 svar, Teknisk / administrativ personal 6 svar Kön : Man 13 svar, Kvinna 24 svar, Okänt kön 5 svar Ålder : Yngre än 35 år 9 svar, år 16 svar, Äldre än 50 år 17 svar Enhet : Anonym enhet 7 svar, Kansli 2 svar, Logopedi / foniatri 4 svar, Njurmedicin / Baxter Novum 4 svar, Obstetrik / gynekologi 4 svar, Oftalmiatrik inkl optikerutbildning 9 svar, Pediatrik 3 svar, Öron- näsoch halssjukdomar 2 svar, Audionomi 2 svar, Allmänmedicin 5 svar. Rent generellt kan man säga att vi har väl spridda svar i alla undersökningsgrupper, både vad det gäller kön, ålder och enhetstillhörighet. Möjligen är antalet svar från gruppen T/A-personal något underrepresenterat även om man tar hänsyn till gruppen T/A-personals storlek 2/3-delar av respondenterna känner till att man har möjlighet till en timmes friskvård i veckan på betald arbetstid. Av dessa har 1/3-del av resondenterna aktivt utnyttjat den möjligheten en gång i veckan. Aktiviteten har haft en tyngdpunkt på gymbesök. Hela 90 % av resondenterna friskvårdar på sin fritid. Det stora flertalet en gång per vecka, 86%. Aktiviteten har haft en tyngdpunkt på rask promenad, jogging, gym och gympa. Resultatet har presenterats för ledningsgruppen. Den som önskar rapporten i sin helhet kan kontakta Till KliVs handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet fördes följande uppgifter: Utreda psykisk ohälsa. Rolf Trana kommer att kontakta Previa för att få hjälp med att genomföra och utvärdera en psykosocial arbetsmiljöenkät vid samtliga enheter. Utreda fysisk ohälsa på KFC. Under Björn Anderstams ledning kommer vi att genomföra en fysisk skydsrond vid KFC och dess filial på pediatriken. 8. Jämställdhet Inget att rapportera 9. Övriga frågor Inga övriga frågor. 10. Kommande möten Datum för Institutionsrådet under år 2004 är 10/2 och 13/5. Samtliga sammanträden börjar om inte annat sägs i kallelsen kl i njurmedicins bibliotek. Vid protokollet Rolf Trana Allmänt Justeras Britta Hammarberg Decemberlönen 2003 Decemberlönen komer att betalas ut den 22 december Semesterlöneskuld Påminner om att anställda som för år 2003 har rätt till 20 semesterdagar eller färre måste ta ut/förlägga alla dessa innan årets slut. Dessutom får ingen ha mer än 40 sparade semesterdagar efter årsskiftet. Frivilliga gruppförsäkringen Anställd som tecknat barnförsäkring måste själv bevaka att premien tas bort när barnet/yngsta barnet fyllt 25 år. Varken försäkringsbolaget eller personalavdelningen har uppgifter om barnens åldrar. Meddela borttag till Ulla Kindvall eller Anne-Marie Hagberg på personalavdelningen.

3 Studiedag kring temat Hur mår KI-studenten?. Fredagen den 20 febr 2004, kl Lokal: föreläsningssal Grön, hus U1, Alfred Nobels Allé 23, Campus, HS. Anmälan till Gerd Johansson Hellman, e-post tfn senast onsdag 11 februari. KI-bussen Ingen pendelbuss HS-KI mellan den 20 dec 6 januari. Information om avgifter, skatter och försäkringar m.m. inför 2004 De avgifter och skatter som tas ut i samband med löneutbetalningarna är följande: Arbetsgivaravgift 32,700 % Avgift till statens avtalsförsäkringar 15,500 % Kompl ålderspension KÅPAN 2,485 % Avgift för Utvecklingsrådet 0,655 % Avgift till Arbetsgivarverket 0,090 % Avgift till institutionen 1,500 % Totala löneavgifter 52,930 % Totala löneavgifter inkl semestertillägg 54,918 % Schablonavgifter Rekommenderad procentsats vid uppdrags- och bidragsansökningar är 55 %. Friskvård KI har verksamhet i form av gympa, vattengympa, aerobics, tai-chi och styrketräning. Program med tider utkommer höst och vår (http://intra.ki.se/staff/fitness/ index_se.html). KliV är dessutom anslutna till Huddinge Universitetssjukhus friskvård som bedrivs inom ramen för HSIF(http://husnet.hs.sll.se/PSUser/servlet/com.ausys.ps. web.user.servlet.pageservlet?nodeid=1047&pageversion=1). En timma/vecka betald arbetstid får användas till aktivitet i friskvårdens regi. KliV strävar efter att vidareutveckla arbetsklimatet och friskvården. Det är nu juluppehåll på gruppschema (och bassäng) under v. 51, v. 1 och v. 2. Personalgymmen håller öppet varje dag under jullovet. Vårens schema startar 12/1. Nya schemat finns på nätet nästa vecka och via epost till friskvårdsombuden denna vecka. Friskvården har slagit rekord på antal besökare denna höst. HSIF HSIF informerar sina medlemmar genom sjukhusets eget intranät, du hittar våra sidor under Runt omkring. Viktig information anslås även på HSIF:s anslagstavlor i entréhallen och styrketräningslokalen, samt på anslagstavlan i gruppträningens lokal Träningsvärket Rutiner för försäljning av HSIF-kort! HSIF har endast kontant försäljning av medlems- och träningskort. Det går ej att betala via postgiro. OBS!! Nya priser 2004 Giltighetstid och priser på våra kort Medlemskort kr Träningskort kr Träningskort vt kr Borttappade och förlorade medlem- och träningskort ersättes ej, Kodlåskort ersätts mot uppvisande av medlem- och träningskort till en kostnad av 50 kr. Försäljningsdagar av HSIF-kort i styrketräningslokalen B30. fredag 19/ fredag 30/ onsdag 7/ tisdag 3/ måndag 12/ torsdag 11/ tisdag 20/ onsdag 11/ torsdag 22/ tisdag 17/ måndag 26/ torsdag 26/ onsdag 28/ onsdag 3/ MÖTESTIDER 2003 Ledningsgrupp /1, 16/2, 15/3, 19/4, 10/5, 7/6 Institutionsråd /2, 13/5 Arbetsmiljö /2, 12/5 ÖVRIGT Löneutbetaln.år /1, 25/2, 25/3, 26/4, 25/5, 24/6, 26/7, 25/8, 24/9, 25/10, 25/11, 22/12 Klämdagar år /1, 5/1, 21/5 Arbetstidsförkortn. dagar år april, skärtorsdag, 2 tim 30 april, valborgsmässoafton, 4 tim 5 november, ledigt DISPUTATION / LIC / HALVTIDSSEM. 20/1 Maria Kugelberg, lic Oftalmiatrik 23/ 1 Annika Szabo Logopedi/Foniatri PENGAR ATT SÖKA Gå till KIs interwebb för att se vad de har att erbjuda intra.ki.se/finances/funding/index_se.html FORSKNINGSETIKKOMMITTÉN Fr o m blir det en helt ny organisation för forskningsetikgranskning. Det kommer att bli ett centralt kansli inne på KI Campus, således ej möjigt att lämna ansökningar i Huddinge. Det finns en hemsida upplagd med all information:

4 Avskedsföreläsning Vägen till samsyn - om neurofysiologi, oftalmologi och annat G u n n a r av L e n n e r s t r a n d Professor i oftalmiatrik, KI Prefekt vid institutionen för klinisk vetenskap Fredagen den 16 januari kl Aulan, St Eriks Ögonsjukhus Varmt välkomna! Efter föreläsningen bjuds på lättare lunchbuffé i biblioteket, plan 3. Anmälan till lunchen senast den 12 januari fax Jag/vi kommer till föreläsningen och lunch den 16 januari Jag/vi kommer bara till föreläsningen den 16 januari Namn:

5 Har du några bra idéer eller information som du skulle vilja förmedla till alla andra

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer