Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 08:00-12:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet Vid förhinder kontakta: Ingela Carlsson, Tel: , e-post: Anne Honkanen, Tel: , e-post: Yvonne Bergvall (S) Ordförande Ingela Carlsson Sekreterare Ledamöter Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant (S) Ingmar Hjalmarsson (V), 2:e v ordförande Lena Rosenqvist (V) Vänsterpartiet (V) Stefan Pettersson (M), 1:e v ordförande Anders Danielsson (M) Jan-Eric Lindberg (FP) Håkan Englund (KD) Ersättare Vamai Betkari (S) Catrin Alfredsson (S) Alf Holmberg (S) Rickard Bäck Svetlana Andelova (V) Chahanna Olsson (M) Sam Ekman (M) Magnus Larsson (C) Anna Bredmar (KD)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Tekniska nämnden Datum Dagordning Ärende Sida 1. Upprop - 2. Val av justerare - 3. Fastställande av dagordning - 4. Budgetuppföljning per mars Tidplan driftbudget Arrendeavtal Figeholms båtklubb 5 7. Balanserade styrkort Internkontroll tekniska kontoret Information ITEST Yttrande över motion nr 3/14 - Underlätta för ny villabyggnation Samråd detaljplan för Blåbäret 11 m fl. fastigheter Säkrare övergångsställen Åtgärdslista övergångsställen inom Oskarshamn Skrivelse från boende längs Södra och Norra vägen, Svalliden Återvinningsstation vid hamnen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut 41-43

3 3

4 4

5 5

6 6

7 1 (5) Balanserade styrkort fr o m 1 januari 2013 TEKNISKA NÄMNDEN 7

8 2 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. EKONOMI Kommunövergripande mål: God ekonomisk hushållning Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Hålla budget Noggrannhet vid rekrytering Budgetuppföljningar Följa Oskarshamnsmodellen Månad: Feb-maj, aug-dec Vid resp anställn. 100% 90% Kalenderår Utvärdering 5 mån efter anställning Begränsa nivån på skattefinansierade investeringar Investeringsplan som beskriver totalkostnaden Projektets driftkalkyl, tids- och resursplaner på alla projekt Budgetarb resp. år 100% Kalenderår Balanserade styrkort 8

9 3 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDBORGARE Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun med hög livskvalitet Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Delaktiga medborgare Öppenhet, information Nöjd-inflytande-index NII Vartannat år NII God kommunal service Korta handläggnings- och svarstider Fastlagda rutiner En gång per månad 100 % 2014 Attraktiva boendeformer God infrastruktur med säkra trafikmiljöer Underhålls- och investeringsbudget 201X % Årligen Goda förutsättningar till försörjning Erbjuda feriejobb och praktikplatser 25 st 201X % Årligen Balanserade styrkort 9

10 4 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDARBETARE Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Tryggad kompetensförsörjning/ utveckling Utvecklingsplan Utbildning Andel av tot anställda Tillräckligt kompetens för arbetet En gång per år En gång per år 100% 100% Vid medarb samtal Vid medarb samtal Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap Nära till chefen/tydlig chef Tydliga roller/struktur Medarbetar enkät TK Medarbetarenkät TK 201X En gång per år 100% 100% 2012 Årligen Goda arbetsvillkor Bra och säker arbetsmiljö Medarbetarenkät TK En gång per år 100% Årligen Ökad närvaro Frisk- och personalvård Sjuktal, korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro En gång per år 95% Årligen Balanserade styrkort 10

11 5 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. UTVECKLING Kommunövergripande mål: Ökad tillväxt Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyll elsetid Breddat näringsliv Samverkan mellan kommun och näringsliv Enkät Insikt 2013 Nöjd-kund-index (NKI) (2011 NKI 65) Vartannat år NKI Attraktiv kommun God kommunal service Enkät SCB:s Medborgarundersökni ng: Bemötande o tillg ( ) Vartannat år NMI Vatten o avlopp ( Vartannat år NMI Utveckling av god infrastruktur och kommunikation Gator o vägar ( ) Gc-vägar ( ) Vartannat år Vartannat år NMI 55 NMI Biogasfordon Nyinvesteringsbudget 201X % Under mandatperioden Balanserade styrkort 11

12 1 (5) Balanserade styrkort fr o m xxxx-xx-xx TEKNISKA NÄMNDEN 12

13 2 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. EKONOMI Kommunövergripande mål: God ekonomisk hushållning Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Hålla budget Noggrannhet vid rekrytering Budgetuppföljningar Följa Oskarshamnsmodellen Månad: Feb-maj, aug-dec Vid resp anställn. 100% 100% Kalenderår Utvärdering av provanställni ng 5 mån efter anställning Begränsa nivån på skattefinansierade investeringar Investeringsplan som beskriver totalkostnaden Projektets driftkalkyl, tids- och resursplaner på alla projekt Budgetarb resp. år 100% Kalenderår Balanserade styrkort 13

14 3 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDBORGARE Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun med hög livskvalitet Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Delaktiga medborgare Öppenhet, information Nöjd-inflytande-index NII Vartannat år NII God kommunal service Attraktiva boendeformer Korta handläggnings- och svarstider God infrastruktur med säkra trafikmiljöer Fastlagda rutiner Underhålls- och investeringsbudget Årligen 201X % 100% 2015 Årligen Goda förutsättningar till försörjning Erbjuda feriejobb och praktikplatser 30 st 201X % Årligen Balanserade styrkort 14

15 4 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDARBETARE Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Tryggad kompetensförsörjning/ utveckling Utvecklingsplan Utbildning Andel av tot anställda Tillräcklig kompetens för arbetet En gång per år En gång per år 100% 100% Vid medarb samtal Vid medarb samtal Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap Nära till chefen/tydlig chef Tydliga roller/struktur Medarbetar enkät TK Medarbetarenkät TK 201X En gång per år 100% 100% Årligen Årligen Goda arbetsvillkor Bra och säker arbetsmiljö Medarbetarenkät TK En gång per år 100% Årligen Ökad närvaro Frisk- och personalvård Sjuktal, korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro En gång per år 95% Årligen Balanserade styrkort 15

16 5 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. UTVECKLING Kommunövergripande mål: Ökad tillväxt Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyll elsetid Breddat näringsliv Samverkan mellan kommun och näringsliv Enkät Insikt 2013 Nöjd-kund-index (NKI) (2011 NKI 65) Vartannat år NKI Attraktiv kommun God kommunal service Enkät SCB:s Medborgarundersökni ng: Bemötande o tillg ( ) Vartannat år NMI Vatten o avlopp ( Vartannat år NMI Utveckling av god infrastruktur och kommunikation Gator o vägar ( ) Gc-vägar ( ) Vartannat år Vartannat år NMI 55 NMI Biogasfordon Nyinvesteringsbudget 201X % Under mandatperioden Balanserade styrkort 16

17 17

18 18

19 INTERNKONTROLLPLAN 1 År: 2014 Nämnd/förvaltning: Tekniska nämnden/tekniska kontoret Granskningsområde (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Inköp / avtalstrohet Personalens kännedom om vilka avtal som finns, används avtalen Förvaltningschef/ resp. avdelningschef Klart avd.specifika varuslag av större värde granskas per avdelning Tekniska nämndens sammanträde Risk för skadeståndanspråk från avtalspart. För dyra inköp Kontanthantering a) Finns rutiner för hantering av dagskassor och handkassor? b) Efterlevs rutinerna? Göran Svensson gatuavd. Lillemor Persson Kost & Service Jan Sandberg Miljöhuset Så snart det kan ske, redovisning klar senast Metod: inventera de rutiner som finns Urval: alla arbetsställen med kontanthantering ska granskas Förvaltningschef Torsten Nilsson senast Tekniska nämndens sammanträde (3x4) Sannolikhet = 3 = det finns en möjlig risk att fel ska uppstå Konsekvens = 4 = är så stor att fel helt enketlt inte får inträffa Motivering till granskningen = minimera de stora riskerna 19

20 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete Utvalda punkter enligt utförd riskbedömning Resp. avd chef Klart Redovisa vidtagna åtgärder för minimera risker enligt utförd riskinventering Tekniska nämndens sammanträde Uppnå säkra och trygga arbetsplatser/arbetställen för vår personal. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Information från Samhällsbyggnadsnämnden Samråd (23 april - 21 maj 2014) gällande: Detaljplan för Blåbäret 11 m.fl. fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun Vad är en detaljplan? Vad innebär planförslaget? En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av Plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning och planen ligger sedan som grund för beslut om till exempel bygglov. Syftet med detaljplanen är att komplettera den idag tillåtna användningen småindustri på fastigheterna Blåbäret 10 och 11 med användningarna centrum och handel (max 300 m2 livsmedel). Detaljplanen utgör först och främst en anpassning till rådande förhållanden då den säkerställer att befintlig verksamhet även i fortsättningen kan bedrivas inom fastigheterna. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra säkrare och mer lättillgängliga infarter till Blåbäret 10 och 11. Hur kan jag påverka? Du har fått detta brev för att du antingen är: boende inom eller i anslutning till planområdet taxerad/lagfaren ägare till någon fastighet som anses berörd av förslaget ägare/delägare/innehavare av servitut inom eller i anslutning till planområdet en berörd organisation Planområdet avgränsas i söder av Åsavägen och i väst och norr av Sörviksvägen. I öster avgränsas planområdet av ett skogsområde. Planområdet består av fastigheterna Blåbäret 10 (cirka 1,4 ha), Blåbäret 11 (cirka 1, 8 ha), Blåbäret 5 (cirka 0,16 ha) och del av Oskarshamn 3:3 (cirka 0,2 ha). Totalt utgör planområdet cirka 3,6 hektar. Du kan påverka förslagets utformning genom att lämna synpunkter på förslaget. Planområdets avgränsning 25 1 (3)

26 Fastigheter inom planområdet Föreslagen ny infart till Blåbäret 11 Vad händer nu? Detaljplanen genomförs med ett så kallat normalt planförfarande, vilket innebär tre skeden: samråd, granskning och antagande. Det finns möjlighet att lämna synpunkter nu i samrådsskedet, eller i nästa skede - granskningsskedet. Förfarandet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra beslutsunderlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och påverkan av utformningen av detaljplanen. Vill ni ha mer information? Planförslaget består av följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Behovsbedömning Bilaga 1 - Rapport Ny in- och utfart från Åsavägen till Blåbäret 11 i Oskarshamn Fullständiga handlingar finns att läsa på Oskarshamns kommuns hemsida: uppdrag granskning laga kraft Handlingarna finns även att läsa i: stadshusets entré kulturhusets entré Oscarsgymnasiets entré samråd antagande Har ni synpunkter på planförslaget? Har du synpunkter på planförslaget ska de ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 21 maj Vid frågor kontakta planarkitekt: Ida Aronsson e-post: tel Önskas utskrivna handlingar kontakta: Maritha Blomquist, tel , e-post: Synpunkter framförs skriftligen till: Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Box OSKARSHAMN 26 Välkommen till samrådsmöte! Tid: 7 maj klockan Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset På samrådsmötet presenteras planen och du får chans att ställa frågor och diskutera förslaget. Vi bjuder på fika! 2 (3)

27 Sändlista Det åligger fastighetsägare att informera eventuella hyresgäster och bostadsrättsinnehavare om samrådet. Länsstyrelsen i Kalmar län Trafikverket Region Syd KLT Lantmäterimyndigheten Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Räddningstjänsten Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Skogsstyrelsen Oskarshamns Energi AB E.ON Skanova Kalmar Läns Museum Ungdomsrådet Oskarshamns Handikappkommitté Döderhults Naturskyddsförening Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult Attraktiva Oskarshamn Marknad Oskarshamn Biologiska Sällskapet Oskarshamnsbygdens Fågelklubb Friluftsfrämjandet Företagscentrum i Oskarshamn Sakägare enligt fastighetsförteckning (3)

28 28

29 Bef åtgärd Fordonsmängd Ög Cö Prioritet Plats Anmärkning Bef belysning Föreslagen åtgärd Beräknad kostnad Cirkulationsplats Döderhultsvägen/N Fabriksgatan/S Fabriksgatan Signal 2:an Björngatan/N Fabriksgatan/Skepsbron/S Fabriksgatan Signal 7:an Köpmangatan/Stengatan Cirkulationsplats Granåsavägen/Åsavägen/Östersjövägen Cirkulationsplats Applerumsvägen/Södra Fabriksgatan/Åsavägen Skeppsbron/Hamngatan Cirkulationsplats Skeppsbron/Varvsgatan/Vekstadsgatan Cirkulationsplats Gröndalsgatan/Hantverksgatan/Åsavägen Cirkulationsplats Björngatan/Länsmansgatan Döderhultsvägen/Idrottsvägen/Ringvägen Centrum-stråk 250W HNA Byte till MHA 3 st Signal 4:an Fridhemsgatan/Norra Fabriksgatan/Stengatan Signal 1:an Kapellvägen/Södra Fabriksgatan/Väderumsvägen Åsavägen/Gjutaregatan/Sörviksvägen Södra Fabriksgatan/Idrottsvägen Arbetsväg Scania 250W HNA Byte till LED 180W K st Döderhultsvägen/Syrenvägen Centrum-stråk 250W HNA Byte till MHA 1 st, kompl 1 arm Förstärkt belysn Skeppsbron/Varvsgatan Åsavägen/Låglandsvägen/Ekåsavägen Skolväg 400W HNA Ny stolpe med MHA Östersjövägen/Stångehamnsvägen Skolväg 250W HNA Byte till MHA 2 st Åsavägen vid Alvarsberg Upphöjning Skeppsbron/Besvärsgatan Signal 10:an Stengatan/Södra Långgatan Södra Fabriksgatan/Södertornsvägen Arbetsväg 250W HNA Byte till LED 180W K st Signal 9:an Hantverksgatan/Södra Långgatan Stengatan/Postmästaregatan/Smedgatan Centrum-stråk 250W HNA Byte till MHA Humleplan/Länsmansgatan/Pilgatan Skolväg 250W HNA Byte till MHA 2 st, kompl 1 arm Humleplan/Hemvägen Humleplan/Humlekärrshultsvägen Skolväg 250W HNA Byte till MHA Gupp Länsmansgatan/Skolparksgatan Kolbergavägen/Humlekärrshultsvägen Skolväg 150W HNA Kompl 1 arm, alt 1 stolpe MHA Södra Långgatan/Vikingsgatan Upphöjning Stengatan/Kyrkogårgdsgatan Upphöjning Södra Långgatan/Östra Torggatan Stångehamnsvägen/Aspåsavägen Skolväg 100W HNA Byte till MHA Södra Långgatan/Västra Torggatan Lindåsavägen/Stångehansvägen Upphöjning Stengatan/Kapellvägen Förstärkt belysn Verkstadsgatan/Gröndalsgatan SUMMA FÖRKLARINGAR Ög = Antal övergångställen HNA = Högtrycksnatrium Cö = Antal cykelöverfarter MHA = Metallhalogen Tekniska kontoret

30 30

31 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning TN 2014/ Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret TK Stab Stefan Sämfors E-post: Tel: Beslutsinstans Tekniska nämnden Skrivelse från boende längs Södra och Norra vägen, Svalliden Förslag till beslut Bygga en gång- och cykelväg längs Södra vägen enligt prioriteringslista för nya gång- och cykelvägar. Ärendet En arg trafikant i Svalliden har klagomål på att bilar blockerar vägbanan och gräsytor utanför fastigheter så att gående tvingas ut i körbanan och riskerar att bli påkörda. Trafikverket bygger just nu en 500 m lång gång- och cykelväg längs Väg 37/47 från Åtorpet till Södra vägen vilket innebär att det kommer att saknas en bit på Södra vägen på 400 m för att komma till Rödsleskolan. En kontroll av långtidsuppställning av fordon på vägområdet utanför tomterna kommer att genomföras. Torsten Nilsson Teknisk Chef Stefan Sämfors Trafikingenjör Beslutsunderlag Skrivelse från boende i Svalliden blockerar vägbanan Södra och Norra vägen 31

32 32

33 33

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning TN 2014/ Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret Renhållningsavdelningen Jan Sandberg E-post: Tel: Beslutsinstans Tekniska nämnden arbetsutskott Återvinningsstation vid hamnen, FTI Förslag till beslut Tekniska kontoret kontaktar Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) för att möjliggöra att återvinningsstationen flyttas till fastigheten Jungner 15 Ärendet Bakgrund Tekniska nämndens arbetsutskott gav TN AU 178/2013 tekniska kontoret i uppdrag att kontakta Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) för att undersöka möjligheten att flytta återvinningsstationen vid inre hamnen. FTI är positiva till att flytta återvinningsstationen om så krävs. Tekniska kontoret föreslår efter samråd med Samhällsbyggnadskontoret att återvinningsstationen flyttas till fastigheten Jungner 15. Fastigheten Jungner 15 är belägen intill COOP/Konsum på Humleplan. Torsten Nilsson Teknisk chef Jan Sandberg Avdelningschef 34

35 PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Dnr TN 2014/ Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor Tekniska nämndens beslut 1. Ärendet om förslag för basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor hänskjuts till tekniska nämndens sammanträde Ärendet I framtaget förslag är lekutrustningarna anpassade för fyra olika åldersgrupper, i intervallet 0-13 år. Där framgår även antalet redskap per åldersgrupp. Om verksamheten vill utöka antalet eller byta ut något redskap så bekostas detta av verksamheten. Vid utökning gäller att avsedd yta klarar gällande myndighetskrav avseende säkerhet på och tillgänglighet till lekplatser. Bakgrund På tekniska nämndens arbetsutskott , 107 fick tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett basutbud gällande lekutrustningar för skolor och förskolor. Basutbudet ska gälla vid upphandling av nybyggnation, ombyggnad eller renoveringar. Ärendets behandling Tekniska kontoret föreslår att nämnden godkänner det framtagna förslaget för basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor. På arbetsutskottets sammanträde beslutas att hänskjuta ärendet direkt till tekniska nämndens sammanträde Dagens Sammanträde Ordföranden informerar att på presidiemötet med bildningsnämnden överlämnades förslaget för synpunkter. Ärendet hänskjuts till tekniska nämndens sammanträde i april. Beslutsunderlag - Tekniska nämndens arbetsutskott , 107 Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor - Tjänsteutlåtande/utredning från projektingenjör Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor - Förslag basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor Tekniska nämndens arbetsutskott , 44 Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor Justerarsignaturer 35 Utdragsbestyrkande

36 Sida 1 av FÖRSLAG PÅ BASUTBUD LEKUTRUSTNINGAR Vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt samt vid renoveringar som utförs på skolor och förskolor och som omfattar ytor för utelek, föreslås följande utrustningar att ingå i entreprenaden. Om verksamheten har önskemål om mer eller fler typer av utrustningar, bekostas detta av verksamheten. Vid utökning förutsätts att angiven yta är tillräcklig för att klara gällande myndighetskrav avseende säkerhet på och tillgänglighet till lekplatser. Barn 0-3 år Sandlåda Gungställning Miniklätterställning med rutsch alt. lekhus med rutsch Fjäderlek Barn 4-6 år Sandlåda Gungställning Gruppgunga (kompisgunga) Klätterlek alt. Lekställning Fjäderlek 1st. 1st. 1 st. 2 st. 1 st. 1 st 1 st. 1 st. 2 st. Barn 7-10 år Sandlåda 1 st. Gungställning 1 st. Gruppgunga (kompisgunga) 1 st. Lekställning 1 st. Balanslek 1 st. Boll-/bandyplan 1 st. Basketplan 1 st. Sittyta i form av bänkar och bord med avskärmning av typ pergola Barn år Gungställning alt. balanslek 1 st. Boll-/bandyplan 1 st. Basketplan 1 st. Sittyta i form av bänkar och bord med avskärmning av typ pergola Sand används endast i sandlådor. Till övrig lekutrustning används fallskyddsplattor. 36

37 Postlista Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :59: Ansökan övertag om arrende, Oskarshamn Hökhult 2: :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Ansökan - I Fristående dokument Återkallande av ärende av borgenären :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Skrivelse - I Fristående dokument :29: Granskning av rutiner avseende budgetering och fördelning av kapitaltjänstkostnader :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Skrivelse - I Fristående dokument :59: Skada :27:40 Ing-Mari Olsson Lindquist Anmälan - I Fristående dokument :00: Skada den :55:43 Ing-Mari Olsson Lindquist Anmälan - I Fristående dokument :04:52 TN 2014/ Begäran om yttrande angående konstpolicy :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Extern remiss - I Diariedokument :47:12 TN 2014/ Skrivelse från boende i Svalliden blockerar vägbanan Södra och Norra vägen :00:00 Stefan Sämfors Skrivelse - I Diariedokument :50:13 TN 2014/ Ansökan om lokala trafikföreskrifter på väg 733, Oskarshamns kommun :00:00 Stefan Sämfors Extern remiss - I Diariedokument :27:02 TN 2013/ Protokollsutdrag KS omfördelning av investeringsmedel för vatten- och avloppsverksamheten :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Beslut - I Diariedokument :57:58 TN 2014/ Protokollsutdrag KS internkontroll återrapportering 2013, uppdrag för :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Beslut - I Diariedokument 37

38 :27:51 TN 2013/ Protokollsutdrag förslag till överföring av investeringsbudget 2013 till :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Beslut - I Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :49: Begäran om omedelbart stopp för kommunens gallringar och röjningar i tätortsnära skogar och grönområden :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :34: Stängning av järnvägskorsning vid Spinketorpet inom Möckhults vägsamfällighet :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :24: Underrättelse om skadestånd Gröndal, Verkstadsgatan/Bragegatan :00:00 Christer Nesting Skrivelse - I Fristående dokument :25: Skada bil, Porsche 911 4S, CZJ :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :22: Skrivelse Fredriksbergs infarter :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :56: Svar: Krav på ersättning för åldersavdrag efter källaröversvämning på Båtbyggarebacken :00:00 Petter Samuelsson Brev - U Fristående dokument :55: Krav på ersättning för åldersavdrag efter källaröversvämning på Båtbyggarebacken :00:00 Petter Samuelsson Skrivelse - I Fristående dokument :12: Protokollsutdrag SBN svar till Figeholms samhällsförening angående Högskulla/Rävuddenområdet :00:00 Göran Svensson Beslut - I Fristående dokument :32: Vattenavstängning Figeholm :03:18 Petter Samuelsson Utgående e-post Fristående dokument :20: Vattenavstängning Figeholm :00:00 Petter Samuelsson Skrivelse - I Fristående dokument :03: Raketgränds trappor :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument 38

39 :47:35 TN 2014/ Medborgarförslag nr 5/14 - angående stöd till Oskarshamns döende innerstad :00:00 Göran Svensson Remiss in Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :08: Protokollsutdrag KS Handikappolitiskt program :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Fristående dokument :24: Protokollsutdrag KF Internhyrespolicy för Oskarshamns kommun :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Fristående dokument :58:08 TN 2014/ Medborgarförslag nr 10/14 - Förslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Oskarshamns kommun :00:00 Richard Bergquist Remiss in Diariedokument :04:40 TN 2014/ Motion nr 10/14 - Träbyggnadsstrategi :00:00 Richard Bergquist Remiss in Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :19: Meddelande om överprövning fönsterputsning (mål nr ) :00:00 Lillemor Persson Överklagan - I Fristående dokument :57:18 TN 2014/ Protokollsutdrag KS Lupp-enkät 2012 slutrapport och förslag till åtgärder :00:00 Lillemor Persson Beslut - I Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :15:32 TN 2014/ Informationsunderlag inför anmälan om vattenverksamhet för Kristdala vattentäkt :00:00 Charlotta Karlsson Anmälan - I Diariedokument 39

40 :48:20 TN 2013/ Avlopp i Elsemar, daterat öppet brev till samtliga kommunstyrelseledamöter :00:00 Charlotta Karlsson Skrivelse - I Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :08: Protokoll mål nr aktbilaga 74 ansökan om tillstånd fortsatt drift vid avfallsanläggningen Storskogen :00:00 Jan Sandberg Skrivelse - I Fristående dokument :25:43 TN 2013/ Protokollsutdrag KF medlemskap i Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR :00:00 Jan Sandberg Beslut - I Diariedokument 40

41 OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum FÖRTECKNING ÖVER BESLUT I TRAFIKÄRENDEN FATTADE AV TRAFIKINGENJÖREN ENLIGT REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN REVIDERAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMT DELEGATIONSORDNING REVIDERAD AV TEKNISKA NÄMNDEN Härmed anmäls delegationsbeslut under perioden Länsstyrelsen 02 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Dnr 11 16/14, 17/14, 18/14, 20/14, 21/14, 23/14, 24/14, 22/14, 25/14, 26/14, 27/14, 33/14, 35/14, 36/14, 38/14, 40/14, 37/14 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Dnr 12 Transporttillstånd och övriga dispenser Dnr 13 28/14, 29/14, 30/14 Tillfällig lokal trafikföreskrift, Länsstyrelsen Dnr 020 Handlingarna finns tillgängliga på trafiknämndens kansli Justerarsignatur Utdragsbestyrkande 41

42 42

43 43

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-04-13 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 23 april 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 2 juni 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-25 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 2 juni, kl 08.00 Tema Familjerådgivningen,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer