Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 08:00-12:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet Vid förhinder kontakta: Ingela Carlsson, Tel: , e-post: Anne Honkanen, Tel: , e-post: Yvonne Bergvall (S) Ordförande Ingela Carlsson Sekreterare Ledamöter Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant (S) Ingmar Hjalmarsson (V), 2:e v ordförande Lena Rosenqvist (V) Vänsterpartiet (V) Stefan Pettersson (M), 1:e v ordförande Anders Danielsson (M) Jan-Eric Lindberg (FP) Håkan Englund (KD) Ersättare Vamai Betkari (S) Catrin Alfredsson (S) Alf Holmberg (S) Rickard Bäck Svetlana Andelova (V) Chahanna Olsson (M) Sam Ekman (M) Magnus Larsson (C) Anna Bredmar (KD)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Tekniska nämnden Datum Dagordning Ärende Sida 1. Upprop - 2. Val av justerare - 3. Fastställande av dagordning - 4. Budgetuppföljning per mars Tidplan driftbudget Arrendeavtal Figeholms båtklubb 5 7. Balanserade styrkort Internkontroll tekniska kontoret Information ITEST Yttrande över motion nr 3/14 - Underlätta för ny villabyggnation Samråd detaljplan för Blåbäret 11 m fl. fastigheter Säkrare övergångsställen Åtgärdslista övergångsställen inom Oskarshamn Skrivelse från boende längs Södra och Norra vägen, Svalliden Återvinningsstation vid hamnen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut 41-43

3 3

4 4

5 5

6 6

7 1 (5) Balanserade styrkort fr o m 1 januari 2013 TEKNISKA NÄMNDEN 7

8 2 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. EKONOMI Kommunövergripande mål: God ekonomisk hushållning Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Hålla budget Noggrannhet vid rekrytering Budgetuppföljningar Följa Oskarshamnsmodellen Månad: Feb-maj, aug-dec Vid resp anställn. 100% 90% Kalenderår Utvärdering 5 mån efter anställning Begränsa nivån på skattefinansierade investeringar Investeringsplan som beskriver totalkostnaden Projektets driftkalkyl, tids- och resursplaner på alla projekt Budgetarb resp. år 100% Kalenderår Balanserade styrkort 8

9 3 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDBORGARE Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun med hög livskvalitet Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Delaktiga medborgare Öppenhet, information Nöjd-inflytande-index NII Vartannat år NII God kommunal service Korta handläggnings- och svarstider Fastlagda rutiner En gång per månad 100 % 2014 Attraktiva boendeformer God infrastruktur med säkra trafikmiljöer Underhålls- och investeringsbudget 201X % Årligen Goda förutsättningar till försörjning Erbjuda feriejobb och praktikplatser 25 st 201X % Årligen Balanserade styrkort 9

10 4 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDARBETARE Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Tryggad kompetensförsörjning/ utveckling Utvecklingsplan Utbildning Andel av tot anställda Tillräckligt kompetens för arbetet En gång per år En gång per år 100% 100% Vid medarb samtal Vid medarb samtal Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap Nära till chefen/tydlig chef Tydliga roller/struktur Medarbetar enkät TK Medarbetarenkät TK 201X En gång per år 100% 100% 2012 Årligen Goda arbetsvillkor Bra och säker arbetsmiljö Medarbetarenkät TK En gång per år 100% Årligen Ökad närvaro Frisk- och personalvård Sjuktal, korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro En gång per år 95% Årligen Balanserade styrkort 10

11 5 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. UTVECKLING Kommunövergripande mål: Ökad tillväxt Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyll elsetid Breddat näringsliv Samverkan mellan kommun och näringsliv Enkät Insikt 2013 Nöjd-kund-index (NKI) (2011 NKI 65) Vartannat år NKI Attraktiv kommun God kommunal service Enkät SCB:s Medborgarundersökni ng: Bemötande o tillg ( ) Vartannat år NMI Vatten o avlopp ( Vartannat år NMI Utveckling av god infrastruktur och kommunikation Gator o vägar ( ) Gc-vägar ( ) Vartannat år Vartannat år NMI 55 NMI Biogasfordon Nyinvesteringsbudget 201X % Under mandatperioden Balanserade styrkort 11

12 1 (5) Balanserade styrkort fr o m xxxx-xx-xx TEKNISKA NÄMNDEN 12

13 2 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. EKONOMI Kommunövergripande mål: God ekonomisk hushållning Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Hålla budget Noggrannhet vid rekrytering Budgetuppföljningar Följa Oskarshamnsmodellen Månad: Feb-maj, aug-dec Vid resp anställn. 100% 100% Kalenderår Utvärdering av provanställni ng 5 mån efter anställning Begränsa nivån på skattefinansierade investeringar Investeringsplan som beskriver totalkostnaden Projektets driftkalkyl, tids- och resursplaner på alla projekt Budgetarb resp. år 100% Kalenderår Balanserade styrkort 13

14 3 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDBORGARE Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun med hög livskvalitet Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Delaktiga medborgare Öppenhet, information Nöjd-inflytande-index NII Vartannat år NII God kommunal service Attraktiva boendeformer Korta handläggnings- och svarstider God infrastruktur med säkra trafikmiljöer Fastlagda rutiner Underhålls- och investeringsbudget Årligen 201X % 100% 2015 Årligen Goda förutsättningar till försörjning Erbjuda feriejobb och praktikplatser 30 st 201X % Årligen Balanserade styrkort 14

15 4 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDARBETARE Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Tryggad kompetensförsörjning/ utveckling Utvecklingsplan Utbildning Andel av tot anställda Tillräcklig kompetens för arbetet En gång per år En gång per år 100% 100% Vid medarb samtal Vid medarb samtal Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap Nära till chefen/tydlig chef Tydliga roller/struktur Medarbetar enkät TK Medarbetarenkät TK 201X En gång per år 100% 100% Årligen Årligen Goda arbetsvillkor Bra och säker arbetsmiljö Medarbetarenkät TK En gång per år 100% Årligen Ökad närvaro Frisk- och personalvård Sjuktal, korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro En gång per år 95% Årligen Balanserade styrkort 15

16 5 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. UTVECKLING Kommunövergripande mål: Ökad tillväxt Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyll elsetid Breddat näringsliv Samverkan mellan kommun och näringsliv Enkät Insikt 2013 Nöjd-kund-index (NKI) (2011 NKI 65) Vartannat år NKI Attraktiv kommun God kommunal service Enkät SCB:s Medborgarundersökni ng: Bemötande o tillg ( ) Vartannat år NMI Vatten o avlopp ( Vartannat år NMI Utveckling av god infrastruktur och kommunikation Gator o vägar ( ) Gc-vägar ( ) Vartannat år Vartannat år NMI 55 NMI Biogasfordon Nyinvesteringsbudget 201X % Under mandatperioden Balanserade styrkort 16

17 17

18 18

19 INTERNKONTROLLPLAN 1 År: 2014 Nämnd/förvaltning: Tekniska nämnden/tekniska kontoret Granskningsområde (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Inköp / avtalstrohet Personalens kännedom om vilka avtal som finns, används avtalen Förvaltningschef/ resp. avdelningschef Klart avd.specifika varuslag av större värde granskas per avdelning Tekniska nämndens sammanträde Risk för skadeståndanspråk från avtalspart. För dyra inköp Kontanthantering a) Finns rutiner för hantering av dagskassor och handkassor? b) Efterlevs rutinerna? Göran Svensson gatuavd. Lillemor Persson Kost & Service Jan Sandberg Miljöhuset Så snart det kan ske, redovisning klar senast Metod: inventera de rutiner som finns Urval: alla arbetsställen med kontanthantering ska granskas Förvaltningschef Torsten Nilsson senast Tekniska nämndens sammanträde (3x4) Sannolikhet = 3 = det finns en möjlig risk att fel ska uppstå Konsekvens = 4 = är så stor att fel helt enketlt inte får inträffa Motivering till granskningen = minimera de stora riskerna 19

20 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete Utvalda punkter enligt utförd riskbedömning Resp. avd chef Klart Redovisa vidtagna åtgärder för minimera risker enligt utförd riskinventering Tekniska nämndens sammanträde Uppnå säkra och trygga arbetsplatser/arbetställen för vår personal. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Information från Samhällsbyggnadsnämnden Samråd (23 april - 21 maj 2014) gällande: Detaljplan för Blåbäret 11 m.fl. fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun Vad är en detaljplan? Vad innebär planförslaget? En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av Plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning och planen ligger sedan som grund för beslut om till exempel bygglov. Syftet med detaljplanen är att komplettera den idag tillåtna användningen småindustri på fastigheterna Blåbäret 10 och 11 med användningarna centrum och handel (max 300 m2 livsmedel). Detaljplanen utgör först och främst en anpassning till rådande förhållanden då den säkerställer att befintlig verksamhet även i fortsättningen kan bedrivas inom fastigheterna. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra säkrare och mer lättillgängliga infarter till Blåbäret 10 och 11. Hur kan jag påverka? Du har fått detta brev för att du antingen är: boende inom eller i anslutning till planområdet taxerad/lagfaren ägare till någon fastighet som anses berörd av förslaget ägare/delägare/innehavare av servitut inom eller i anslutning till planområdet en berörd organisation Planområdet avgränsas i söder av Åsavägen och i väst och norr av Sörviksvägen. I öster avgränsas planområdet av ett skogsområde. Planområdet består av fastigheterna Blåbäret 10 (cirka 1,4 ha), Blåbäret 11 (cirka 1, 8 ha), Blåbäret 5 (cirka 0,16 ha) och del av Oskarshamn 3:3 (cirka 0,2 ha). Totalt utgör planområdet cirka 3,6 hektar. Du kan påverka förslagets utformning genom att lämna synpunkter på förslaget. Planområdets avgränsning 25 1 (3)

26 Fastigheter inom planområdet Föreslagen ny infart till Blåbäret 11 Vad händer nu? Detaljplanen genomförs med ett så kallat normalt planförfarande, vilket innebär tre skeden: samråd, granskning och antagande. Det finns möjlighet att lämna synpunkter nu i samrådsskedet, eller i nästa skede - granskningsskedet. Förfarandet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra beslutsunderlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och påverkan av utformningen av detaljplanen. Vill ni ha mer information? Planförslaget består av följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Behovsbedömning Bilaga 1 - Rapport Ny in- och utfart från Åsavägen till Blåbäret 11 i Oskarshamn Fullständiga handlingar finns att läsa på Oskarshamns kommuns hemsida: uppdrag granskning laga kraft Handlingarna finns även att läsa i: stadshusets entré kulturhusets entré Oscarsgymnasiets entré samråd antagande Har ni synpunkter på planförslaget? Har du synpunkter på planförslaget ska de ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 21 maj Vid frågor kontakta planarkitekt: Ida Aronsson e-post: tel Önskas utskrivna handlingar kontakta: Maritha Blomquist, tel , e-post: Synpunkter framförs skriftligen till: Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Box OSKARSHAMN 26 Välkommen till samrådsmöte! Tid: 7 maj klockan Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset På samrådsmötet presenteras planen och du får chans att ställa frågor och diskutera förslaget. Vi bjuder på fika! 2 (3)

27 Sändlista Det åligger fastighetsägare att informera eventuella hyresgäster och bostadsrättsinnehavare om samrådet. Länsstyrelsen i Kalmar län Trafikverket Region Syd KLT Lantmäterimyndigheten Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Räddningstjänsten Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Skogsstyrelsen Oskarshamns Energi AB E.ON Skanova Kalmar Läns Museum Ungdomsrådet Oskarshamns Handikappkommitté Döderhults Naturskyddsförening Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult Attraktiva Oskarshamn Marknad Oskarshamn Biologiska Sällskapet Oskarshamnsbygdens Fågelklubb Friluftsfrämjandet Företagscentrum i Oskarshamn Sakägare enligt fastighetsförteckning (3)

28 28

29 Bef åtgärd Fordonsmängd Ög Cö Prioritet Plats Anmärkning Bef belysning Föreslagen åtgärd Beräknad kostnad Cirkulationsplats Döderhultsvägen/N Fabriksgatan/S Fabriksgatan Signal 2:an Björngatan/N Fabriksgatan/Skepsbron/S Fabriksgatan Signal 7:an Köpmangatan/Stengatan Cirkulationsplats Granåsavägen/Åsavägen/Östersjövägen Cirkulationsplats Applerumsvägen/Södra Fabriksgatan/Åsavägen Skeppsbron/Hamngatan Cirkulationsplats Skeppsbron/Varvsgatan/Vekstadsgatan Cirkulationsplats Gröndalsgatan/Hantverksgatan/Åsavägen Cirkulationsplats Björngatan/Länsmansgatan Döderhultsvägen/Idrottsvägen/Ringvägen Centrum-stråk 250W HNA Byte till MHA 3 st Signal 4:an Fridhemsgatan/Norra Fabriksgatan/Stengatan Signal 1:an Kapellvägen/Södra Fabriksgatan/Väderumsvägen Åsavägen/Gjutaregatan/Sörviksvägen Södra Fabriksgatan/Idrottsvägen Arbetsväg Scania 250W HNA Byte till LED 180W K st Döderhultsvägen/Syrenvägen Centrum-stråk 250W HNA Byte till MHA 1 st, kompl 1 arm Förstärkt belysn Skeppsbron/Varvsgatan Åsavägen/Låglandsvägen/Ekåsavägen Skolväg 400W HNA Ny stolpe med MHA Östersjövägen/Stångehamnsvägen Skolväg 250W HNA Byte till MHA 2 st Åsavägen vid Alvarsberg Upphöjning Skeppsbron/Besvärsgatan Signal 10:an Stengatan/Södra Långgatan Södra Fabriksgatan/Södertornsvägen Arbetsväg 250W HNA Byte till LED 180W K st Signal 9:an Hantverksgatan/Södra Långgatan Stengatan/Postmästaregatan/Smedgatan Centrum-stråk 250W HNA Byte till MHA Humleplan/Länsmansgatan/Pilgatan Skolväg 250W HNA Byte till MHA 2 st, kompl 1 arm Humleplan/Hemvägen Humleplan/Humlekärrshultsvägen Skolväg 250W HNA Byte till MHA Gupp Länsmansgatan/Skolparksgatan Kolbergavägen/Humlekärrshultsvägen Skolväg 150W HNA Kompl 1 arm, alt 1 stolpe MHA Södra Långgatan/Vikingsgatan Upphöjning Stengatan/Kyrkogårgdsgatan Upphöjning Södra Långgatan/Östra Torggatan Stångehamnsvägen/Aspåsavägen Skolväg 100W HNA Byte till MHA Södra Långgatan/Västra Torggatan Lindåsavägen/Stångehansvägen Upphöjning Stengatan/Kapellvägen Förstärkt belysn Verkstadsgatan/Gröndalsgatan SUMMA FÖRKLARINGAR Ög = Antal övergångställen HNA = Högtrycksnatrium Cö = Antal cykelöverfarter MHA = Metallhalogen Tekniska kontoret

30 30

31 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning TN 2014/ Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret TK Stab Stefan Sämfors E-post: Tel: Beslutsinstans Tekniska nämnden Skrivelse från boende längs Södra och Norra vägen, Svalliden Förslag till beslut Bygga en gång- och cykelväg längs Södra vägen enligt prioriteringslista för nya gång- och cykelvägar. Ärendet En arg trafikant i Svalliden har klagomål på att bilar blockerar vägbanan och gräsytor utanför fastigheter så att gående tvingas ut i körbanan och riskerar att bli påkörda. Trafikverket bygger just nu en 500 m lång gång- och cykelväg längs Väg 37/47 från Åtorpet till Södra vägen vilket innebär att det kommer att saknas en bit på Södra vägen på 400 m för att komma till Rödsleskolan. En kontroll av långtidsuppställning av fordon på vägområdet utanför tomterna kommer att genomföras. Torsten Nilsson Teknisk Chef Stefan Sämfors Trafikingenjör Beslutsunderlag Skrivelse från boende i Svalliden blockerar vägbanan Södra och Norra vägen 31

32 32

33 33

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning TN 2014/ Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret Renhållningsavdelningen Jan Sandberg E-post: Tel: Beslutsinstans Tekniska nämnden arbetsutskott Återvinningsstation vid hamnen, FTI Förslag till beslut Tekniska kontoret kontaktar Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) för att möjliggöra att återvinningsstationen flyttas till fastigheten Jungner 15 Ärendet Bakgrund Tekniska nämndens arbetsutskott gav TN AU 178/2013 tekniska kontoret i uppdrag att kontakta Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) för att undersöka möjligheten att flytta återvinningsstationen vid inre hamnen. FTI är positiva till att flytta återvinningsstationen om så krävs. Tekniska kontoret föreslår efter samråd med Samhällsbyggnadskontoret att återvinningsstationen flyttas till fastigheten Jungner 15. Fastigheten Jungner 15 är belägen intill COOP/Konsum på Humleplan. Torsten Nilsson Teknisk chef Jan Sandberg Avdelningschef 34

35 PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Dnr TN 2014/ Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor Tekniska nämndens beslut 1. Ärendet om förslag för basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor hänskjuts till tekniska nämndens sammanträde Ärendet I framtaget förslag är lekutrustningarna anpassade för fyra olika åldersgrupper, i intervallet 0-13 år. Där framgår även antalet redskap per åldersgrupp. Om verksamheten vill utöka antalet eller byta ut något redskap så bekostas detta av verksamheten. Vid utökning gäller att avsedd yta klarar gällande myndighetskrav avseende säkerhet på och tillgänglighet till lekplatser. Bakgrund På tekniska nämndens arbetsutskott , 107 fick tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett basutbud gällande lekutrustningar för skolor och förskolor. Basutbudet ska gälla vid upphandling av nybyggnation, ombyggnad eller renoveringar. Ärendets behandling Tekniska kontoret föreslår att nämnden godkänner det framtagna förslaget för basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor. På arbetsutskottets sammanträde beslutas att hänskjuta ärendet direkt till tekniska nämndens sammanträde Dagens Sammanträde Ordföranden informerar att på presidiemötet med bildningsnämnden överlämnades förslaget för synpunkter. Ärendet hänskjuts till tekniska nämndens sammanträde i april. Beslutsunderlag - Tekniska nämndens arbetsutskott , 107 Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor - Tjänsteutlåtande/utredning från projektingenjör Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor - Förslag basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor Tekniska nämndens arbetsutskott , 44 Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor Justerarsignaturer 35 Utdragsbestyrkande

36 Sida 1 av FÖRSLAG PÅ BASUTBUD LEKUTRUSTNINGAR Vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt samt vid renoveringar som utförs på skolor och förskolor och som omfattar ytor för utelek, föreslås följande utrustningar att ingå i entreprenaden. Om verksamheten har önskemål om mer eller fler typer av utrustningar, bekostas detta av verksamheten. Vid utökning förutsätts att angiven yta är tillräcklig för att klara gällande myndighetskrav avseende säkerhet på och tillgänglighet till lekplatser. Barn 0-3 år Sandlåda Gungställning Miniklätterställning med rutsch alt. lekhus med rutsch Fjäderlek Barn 4-6 år Sandlåda Gungställning Gruppgunga (kompisgunga) Klätterlek alt. Lekställning Fjäderlek 1st. 1st. 1 st. 2 st. 1 st. 1 st 1 st. 1 st. 2 st. Barn 7-10 år Sandlåda 1 st. Gungställning 1 st. Gruppgunga (kompisgunga) 1 st. Lekställning 1 st. Balanslek 1 st. Boll-/bandyplan 1 st. Basketplan 1 st. Sittyta i form av bänkar och bord med avskärmning av typ pergola Barn år Gungställning alt. balanslek 1 st. Boll-/bandyplan 1 st. Basketplan 1 st. Sittyta i form av bänkar och bord med avskärmning av typ pergola Sand används endast i sandlådor. Till övrig lekutrustning används fallskyddsplattor. 36

37 Postlista Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :59: Ansökan övertag om arrende, Oskarshamn Hökhult 2: :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Ansökan - I Fristående dokument Återkallande av ärende av borgenären :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Skrivelse - I Fristående dokument :29: Granskning av rutiner avseende budgetering och fördelning av kapitaltjänstkostnader :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Skrivelse - I Fristående dokument :59: Skada :27:40 Ing-Mari Olsson Lindquist Anmälan - I Fristående dokument :00: Skada den :55:43 Ing-Mari Olsson Lindquist Anmälan - I Fristående dokument :04:52 TN 2014/ Begäran om yttrande angående konstpolicy :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Extern remiss - I Diariedokument :47:12 TN 2014/ Skrivelse från boende i Svalliden blockerar vägbanan Södra och Norra vägen :00:00 Stefan Sämfors Skrivelse - I Diariedokument :50:13 TN 2014/ Ansökan om lokala trafikföreskrifter på väg 733, Oskarshamns kommun :00:00 Stefan Sämfors Extern remiss - I Diariedokument :27:02 TN 2013/ Protokollsutdrag KS omfördelning av investeringsmedel för vatten- och avloppsverksamheten :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Beslut - I Diariedokument :57:58 TN 2014/ Protokollsutdrag KS internkontroll återrapportering 2013, uppdrag för :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Beslut - I Diariedokument 37

38 :27:51 TN 2013/ Protokollsutdrag förslag till överföring av investeringsbudget 2013 till :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Beslut - I Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :49: Begäran om omedelbart stopp för kommunens gallringar och röjningar i tätortsnära skogar och grönområden :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :34: Stängning av järnvägskorsning vid Spinketorpet inom Möckhults vägsamfällighet :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :24: Underrättelse om skadestånd Gröndal, Verkstadsgatan/Bragegatan :00:00 Christer Nesting Skrivelse - I Fristående dokument :25: Skada bil, Porsche 911 4S, CZJ :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :22: Skrivelse Fredriksbergs infarter :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :56: Svar: Krav på ersättning för åldersavdrag efter källaröversvämning på Båtbyggarebacken :00:00 Petter Samuelsson Brev - U Fristående dokument :55: Krav på ersättning för åldersavdrag efter källaröversvämning på Båtbyggarebacken :00:00 Petter Samuelsson Skrivelse - I Fristående dokument :12: Protokollsutdrag SBN svar till Figeholms samhällsförening angående Högskulla/Rävuddenområdet :00:00 Göran Svensson Beslut - I Fristående dokument :32: Vattenavstängning Figeholm :03:18 Petter Samuelsson Utgående e-post Fristående dokument :20: Vattenavstängning Figeholm :00:00 Petter Samuelsson Skrivelse - I Fristående dokument :03: Raketgränds trappor :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument 38

39 :47:35 TN 2014/ Medborgarförslag nr 5/14 - angående stöd till Oskarshamns döende innerstad :00:00 Göran Svensson Remiss in Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :08: Protokollsutdrag KS Handikappolitiskt program :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Fristående dokument :24: Protokollsutdrag KF Internhyrespolicy för Oskarshamns kommun :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Fristående dokument :58:08 TN 2014/ Medborgarförslag nr 10/14 - Förslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Oskarshamns kommun :00:00 Richard Bergquist Remiss in Diariedokument :04:40 TN 2014/ Motion nr 10/14 - Träbyggnadsstrategi :00:00 Richard Bergquist Remiss in Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :19: Meddelande om överprövning fönsterputsning (mål nr ) :00:00 Lillemor Persson Överklagan - I Fristående dokument :57:18 TN 2014/ Protokollsutdrag KS Lupp-enkät 2012 slutrapport och förslag till åtgärder :00:00 Lillemor Persson Beslut - I Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :15:32 TN 2014/ Informationsunderlag inför anmälan om vattenverksamhet för Kristdala vattentäkt :00:00 Charlotta Karlsson Anmälan - I Diariedokument 39

40 :48:20 TN 2013/ Avlopp i Elsemar, daterat öppet brev till samtliga kommunstyrelseledamöter :00:00 Charlotta Karlsson Skrivelse - I Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :08: Protokoll mål nr aktbilaga 74 ansökan om tillstånd fortsatt drift vid avfallsanläggningen Storskogen :00:00 Jan Sandberg Skrivelse - I Fristående dokument :25:43 TN 2013/ Protokollsutdrag KF medlemskap i Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR :00:00 Jan Sandberg Beslut - I Diariedokument 40

41 OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum FÖRTECKNING ÖVER BESLUT I TRAFIKÄRENDEN FATTADE AV TRAFIKINGENJÖREN ENLIGT REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN REVIDERAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMT DELEGATIONSORDNING REVIDERAD AV TEKNISKA NÄMNDEN Härmed anmäls delegationsbeslut under perioden Länsstyrelsen 02 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Dnr 11 16/14, 17/14, 18/14, 20/14, 21/14, 23/14, 24/14, 22/14, 25/14, 26/14, 27/14, 33/14, 35/14, 36/14, 38/14, 40/14, 37/14 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Dnr 12 Transporttillstånd och övriga dispenser Dnr 13 28/14, 29/14, 30/14 Tillfällig lokal trafikföreskrift, Länsstyrelsen Dnr 020 Handlingarna finns tillgängliga på trafiknämndens kansli Justerarsignatur Utdragsbestyrkande 41

42 42

43 43

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 13:00-15:00, ajournering kl. 14:30-15:00 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Thommy Brännström (S) Catrin Alfredsson

Läs mer

Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Tekniska nämnden kallas till sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum 2015-04-29 Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: 2015-05-11 kl. 08:00-16:00 Plats: OBS! Figeholms båtklubbs lokal, Figeholm Vid förhinder

Läs mer

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, kl. 13:00-14:30 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Stefan Pettersson (M) 1:e vice ordförande Ingmar Hjalmarsson (V)

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-06-16 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:45, ajournering kl. 09:30-10:00, 11:15-12:40 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Catrin Alfredsson (S)

Läs mer

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, 2014-12-10 kl. 08:00-11:30, ajournering kl. 09:25-10:00, kl.

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, 2014-12-10 kl. 08:00-11:30, ajournering kl. 09:25-10:00, kl. PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-11:30, ajournering kl. 09:25-10:00, kl. 10:25-10:35 158 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Catrin Alfredsson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-11-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-11-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-12:00, ajournering kl. 09:30-10:00 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Catrin Alfredsson (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskott

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, kl. 13:00-15:50 Beslutande Yvonne Bergvall (S), Ordförande Stefan Pettersson (M) 1:e vice ordförande Ingmar Hjalmarsson (V)

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Kv Stensö 2:106 m.fl. (Stensö camping)

Kv Stensö 2:106 m.fl. (Stensö camping) Handläggare Hanna Olsson 0480-45 00 82 Enligt utsändningslista INBJUDAN TILL SAMRÅD Detaljplan för Kv Stensö 2:106 m.fl. (Stensö camping) Kalmar kommun Ett förslag till detaljplan har tagits fram och finns

Läs mer

Inbjudan till samråd samt informationsmöte

Inbjudan till samråd samt informationsmöte Ärende 12 1 (4) 2017-05-02 Dnr: 2015-00397-214 Detaljplan för Västra Kallfors (Kallfors höjder) del av Kallfors 1:4 Samhällsbyggnadskontoret Inbjudan till samråd samt informationsmöte enligt 5 kap PBL

Läs mer

Tid och plats Måndagen den 21 januari 2013 kl. 08.00-15.40, Oskarshamnsalen, Stadshuset

Tid och plats Måndagen den 21 januari 2013 kl. 08.00-15.40, Oskarshamnsalen, Stadshuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Måndagen den 21 januari 2013 kl. 08.00-15.40, Oskarshamnsalen, Stadshuset Närvarande ledamöter Yvonne Bergvall (S) Anders Stenberg (M) Ingmar Hjalmarsson (V)

Läs mer

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016 Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016 Ärende 1 UBK1005, v2.0, 2014-11-03 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Charlotte Ahlstrand Tillväxtkontoret/TA charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se Datum Vår

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen Kim Welser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen Kim Welser Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-03-14 2011-2511 Kim Welser 0480-45 03 08 Enligt utsändningslista INBJUDAN TILL SAMRÅD Detaljplan för del av Krafslösa 4:20 m.fl.,

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00 10:50, ajournering kl. 09:30 10:00

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00 10:50, ajournering kl. 09:30 10:00 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00 10:50, ajournering kl. 09:30 10:00 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Stefan Pettersson (M) 1:e vice ordförande

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S)

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S) Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sammanträdestid 09.00-10.00 Tekniska nämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg (C) Conni

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 17:00-17:25 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Elisabeth Wanneby (MP) Tommy

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Revisorerna Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan Beslutande:

Revisorerna Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan Beslutande: Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan 13.00 15.00 Beslutande: Jan Holm Kurt Nilsson Gunnar Rune Gustavo Garcia Christer Grevlund Övriga deltagare: Sofie Bredberg, EY Lars Eriksson, EY 78

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00 10:35, ajournering kl. 09:00 09:30 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Cornelia Stamer (S) Andréas Jarlstråle

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 1 (10) med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 (beslut av kommunfullmäktige 2010-02-08) 2 (10) VISION Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Beslutad

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(14) 2010-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

UTLÅTANDE Efter granskningsskedet

UTLÅTANDE Efter granskningsskedet Detaljplan för Del av Mörmon 5:33, Djupängen Hammarö kommun Värmlands län UTLÅTANDE Efter granskningsskedet PLANENS SYFTE Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt särskilt boende i området med

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 16.45 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 140-153 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00 10:30, ajournering kl. 09:00 09:30 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Stefan Pettersson (M) 1:e vice ordförande

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD)

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth Wanneby (MP), 2:e vice ordförande Johannes

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 11.00-11.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 juni 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-08-30 Tid: Torsdag den 5 september 2013, kl. 15.00 Plats: Tekniska kontoret, Gula huset, Västra Långgatan 5 Dnr Ärenden: 1. Godkännande av

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tekniska nämnden arbetsutskottet Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-10-02 1 Plats och tid kl 08.30 10.50 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Per-Ingvar Önnevik, s tj gj som ers för Benny Petersson,

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun

Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2019/2009 Dnr planmodul: P 09/0024 UTLÅTANDE Detaljplanen har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

INBJUDAN TILL SAMRÅD. Detaljplan för hotell i Ölandshamnen, Del av Kvarnholmen 2:1 Kalmar kommun. Enligt utsändningslista

INBJUDAN TILL SAMRÅD. Detaljplan för hotell i Ölandshamnen, Del av Kvarnholmen 2:1 Kalmar kommun. Enligt utsändningslista Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortés 2016-06-23 2014-4278 1(5) 0480-45 03 91 Enligt utsändningslista INBJUDAN TILL SAMRÅD Detaljplan för hotell i Ölandshamnen, Del av Kvarnholmen 2:1 Kalmar kommun

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Samråd: 20 maj, 2011-20 juni, 2011 Antagen av KF: 22

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare KALLELSE 2013-12-02 1 (1) Trafiknämnden Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Annike Åkesson Sekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Sven-Åke Johansson (S) Eva-Marie Hansson (M) Anton Sejnehed (S) Ordförande Justerare Justerare

Sven-Åke Johansson (S) Eva-Marie Hansson (M) Anton Sejnehed (S) Ordförande Justerare Justerare PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 18:00-20:50 Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2. Övriga deltagare Miljöexpert, LKO, Bo Carlsson 4 Paragrafer 4-5 Justeringens plats och tid Stadshuset i Oskarshamn,

Läs mer

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-01-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 januari 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättat av samhällsbyggnadskontoret mars 2017

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättat av samhällsbyggnadskontoret mars 2017 DA 103 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättat av samhällsbyggnadskontoret mars 2017 Ändring av detaljplan, genom tillägg, för Sörvik 2:42 m.fl Oskarshamns kommun Dnr SBN 2016/115 Uppdragsbeslut 2016-09-12 Samrådsbeslut

Läs mer

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-11:45, ajournering 09:45-10:00 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Frida Bergvall (S) Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationspunkter, 85 2 * Detaljplan Ytterån 1:62, 86 3 * Ändring detaljplan, Mo 1:141 m fl, 87 4 * Igångsättningstillstånd, hyresgästanpassning för Eldrimner,

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer