Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 08:00-12:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet Vid förhinder kontakta: Ingela Carlsson, Tel: , e-post: Anne Honkanen, Tel: , e-post: Yvonne Bergvall (S) Ordförande Ingela Carlsson Sekreterare Ledamöter Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant (S) Ingmar Hjalmarsson (V), 2:e v ordförande Lena Rosenqvist (V) Vänsterpartiet (V) Stefan Pettersson (M), 1:e v ordförande Anders Danielsson (M) Jan-Eric Lindberg (FP) Håkan Englund (KD) Ersättare Vamai Betkari (S) Catrin Alfredsson (S) Alf Holmberg (S) Rickard Bäck Svetlana Andelova (V) Chahanna Olsson (M) Sam Ekman (M) Magnus Larsson (C) Anna Bredmar (KD)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Tekniska nämnden Datum Dagordning Ärende Sida 1. Upprop - 2. Val av justerare - 3. Fastställande av dagordning - 4. Budgetuppföljning per mars Tidplan driftbudget Arrendeavtal Figeholms båtklubb 5 7. Balanserade styrkort Internkontroll tekniska kontoret Information ITEST Yttrande över motion nr 3/14 - Underlätta för ny villabyggnation Samråd detaljplan för Blåbäret 11 m fl. fastigheter Säkrare övergångsställen Åtgärdslista övergångsställen inom Oskarshamn Skrivelse från boende längs Södra och Norra vägen, Svalliden Återvinningsstation vid hamnen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut 41-43

3 3

4 4

5 5

6 6

7 1 (5) Balanserade styrkort fr o m 1 januari 2013 TEKNISKA NÄMNDEN 7

8 2 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. EKONOMI Kommunövergripande mål: God ekonomisk hushållning Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Hålla budget Noggrannhet vid rekrytering Budgetuppföljningar Följa Oskarshamnsmodellen Månad: Feb-maj, aug-dec Vid resp anställn. 100% 90% Kalenderår Utvärdering 5 mån efter anställning Begränsa nivån på skattefinansierade investeringar Investeringsplan som beskriver totalkostnaden Projektets driftkalkyl, tids- och resursplaner på alla projekt Budgetarb resp. år 100% Kalenderår Balanserade styrkort 8

9 3 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDBORGARE Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun med hög livskvalitet Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Delaktiga medborgare Öppenhet, information Nöjd-inflytande-index NII Vartannat år NII God kommunal service Korta handläggnings- och svarstider Fastlagda rutiner En gång per månad 100 % 2014 Attraktiva boendeformer God infrastruktur med säkra trafikmiljöer Underhålls- och investeringsbudget 201X % Årligen Goda förutsättningar till försörjning Erbjuda feriejobb och praktikplatser 25 st 201X % Årligen Balanserade styrkort 9

10 4 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDARBETARE Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Tryggad kompetensförsörjning/ utveckling Utvecklingsplan Utbildning Andel av tot anställda Tillräckligt kompetens för arbetet En gång per år En gång per år 100% 100% Vid medarb samtal Vid medarb samtal Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap Nära till chefen/tydlig chef Tydliga roller/struktur Medarbetar enkät TK Medarbetarenkät TK 201X En gång per år 100% 100% 2012 Årligen Goda arbetsvillkor Bra och säker arbetsmiljö Medarbetarenkät TK En gång per år 100% Årligen Ökad närvaro Frisk- och personalvård Sjuktal, korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro En gång per år 95% Årligen Balanserade styrkort 10

11 5 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. UTVECKLING Kommunövergripande mål: Ökad tillväxt Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyll elsetid Breddat näringsliv Samverkan mellan kommun och näringsliv Enkät Insikt 2013 Nöjd-kund-index (NKI) (2011 NKI 65) Vartannat år NKI Attraktiv kommun God kommunal service Enkät SCB:s Medborgarundersökni ng: Bemötande o tillg ( ) Vartannat år NMI Vatten o avlopp ( Vartannat år NMI Utveckling av god infrastruktur och kommunikation Gator o vägar ( ) Gc-vägar ( ) Vartannat år Vartannat år NMI 55 NMI Biogasfordon Nyinvesteringsbudget 201X % Under mandatperioden Balanserade styrkort 11

12 1 (5) Balanserade styrkort fr o m xxxx-xx-xx TEKNISKA NÄMNDEN 12

13 2 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. EKONOMI Kommunövergripande mål: God ekonomisk hushållning Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Hålla budget Noggrannhet vid rekrytering Budgetuppföljningar Följa Oskarshamnsmodellen Månad: Feb-maj, aug-dec Vid resp anställn. 100% 100% Kalenderår Utvärdering av provanställni ng 5 mån efter anställning Begränsa nivån på skattefinansierade investeringar Investeringsplan som beskriver totalkostnaden Projektets driftkalkyl, tids- och resursplaner på alla projekt Budgetarb resp. år 100% Kalenderår Balanserade styrkort 13

14 3 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDBORGARE Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun med hög livskvalitet Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Delaktiga medborgare Öppenhet, information Nöjd-inflytande-index NII Vartannat år NII God kommunal service Attraktiva boendeformer Korta handläggnings- och svarstider God infrastruktur med säkra trafikmiljöer Fastlagda rutiner Underhålls- och investeringsbudget Årligen 201X % 100% 2015 Årligen Goda förutsättningar till försörjning Erbjuda feriejobb och praktikplatser 30 st 201X % Årligen Balanserade styrkort 14

15 4 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. MEDARBETARE Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelse -tid Tryggad kompetensförsörjning/ utveckling Utvecklingsplan Utbildning Andel av tot anställda Tillräcklig kompetens för arbetet En gång per år En gång per år 100% 100% Vid medarb samtal Vid medarb samtal Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap Nära till chefen/tydlig chef Tydliga roller/struktur Medarbetar enkät TK Medarbetarenkät TK 201X En gång per år 100% 100% Årligen Årligen Goda arbetsvillkor Bra och säker arbetsmiljö Medarbetarenkät TK En gång per år 100% Årligen Ökad närvaro Frisk- och personalvård Sjuktal, korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro En gång per år 95% Årligen Balanserade styrkort 15

16 5 (5) Kommunövergripande vision: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. UTVECKLING Kommunövergripande mål: Ökad tillväxt Nämnds-/ förvaltningsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyll elsetid Breddat näringsliv Samverkan mellan kommun och näringsliv Enkät Insikt 2013 Nöjd-kund-index (NKI) (2011 NKI 65) Vartannat år NKI Attraktiv kommun God kommunal service Enkät SCB:s Medborgarundersökni ng: Bemötande o tillg ( ) Vartannat år NMI Vatten o avlopp ( Vartannat år NMI Utveckling av god infrastruktur och kommunikation Gator o vägar ( ) Gc-vägar ( ) Vartannat år Vartannat år NMI 55 NMI Biogasfordon Nyinvesteringsbudget 201X % Under mandatperioden Balanserade styrkort 16

17 17

18 18

19 INTERNKONTROLLPLAN 1 År: 2014 Nämnd/förvaltning: Tekniska nämnden/tekniska kontoret Granskningsområde (område där granskningen ska ske) Kontrollpunkter (vad som ska granskas) Kontrollansvar (vem ansvarar för granskningen) Tidpunkt (när granskningen ska genomföras) Metod (hur ska granskningen göras, urvalet) Avrapportering till (till vem rapportering ska ske och när) VOR-värde och bedömning (motivering till varför granskning ska ske) Inköp / avtalstrohet Personalens kännedom om vilka avtal som finns, används avtalen Förvaltningschef/ resp. avdelningschef Klart avd.specifika varuslag av större värde granskas per avdelning Tekniska nämndens sammanträde Risk för skadeståndanspråk från avtalspart. För dyra inköp Kontanthantering a) Finns rutiner för hantering av dagskassor och handkassor? b) Efterlevs rutinerna? Göran Svensson gatuavd. Lillemor Persson Kost & Service Jan Sandberg Miljöhuset Så snart det kan ske, redovisning klar senast Metod: inventera de rutiner som finns Urval: alla arbetsställen med kontanthantering ska granskas Förvaltningschef Torsten Nilsson senast Tekniska nämndens sammanträde (3x4) Sannolikhet = 3 = det finns en möjlig risk att fel ska uppstå Konsekvens = 4 = är så stor att fel helt enketlt inte får inträffa Motivering till granskningen = minimera de stora riskerna 19

20 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete Utvalda punkter enligt utförd riskbedömning Resp. avd chef Klart Redovisa vidtagna åtgärder för minimera risker enligt utförd riskinventering Tekniska nämndens sammanträde Uppnå säkra och trygga arbetsplatser/arbetställen för vår personal. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Information från Samhällsbyggnadsnämnden Samråd (23 april - 21 maj 2014) gällande: Detaljplan för Blåbäret 11 m.fl. fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun Vad är en detaljplan? Vad innebär planförslaget? En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av Plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning och planen ligger sedan som grund för beslut om till exempel bygglov. Syftet med detaljplanen är att komplettera den idag tillåtna användningen småindustri på fastigheterna Blåbäret 10 och 11 med användningarna centrum och handel (max 300 m2 livsmedel). Detaljplanen utgör först och främst en anpassning till rådande förhållanden då den säkerställer att befintlig verksamhet även i fortsättningen kan bedrivas inom fastigheterna. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra säkrare och mer lättillgängliga infarter till Blåbäret 10 och 11. Hur kan jag påverka? Du har fått detta brev för att du antingen är: boende inom eller i anslutning till planområdet taxerad/lagfaren ägare till någon fastighet som anses berörd av förslaget ägare/delägare/innehavare av servitut inom eller i anslutning till planområdet en berörd organisation Planområdet avgränsas i söder av Åsavägen och i väst och norr av Sörviksvägen. I öster avgränsas planområdet av ett skogsområde. Planområdet består av fastigheterna Blåbäret 10 (cirka 1,4 ha), Blåbäret 11 (cirka 1, 8 ha), Blåbäret 5 (cirka 0,16 ha) och del av Oskarshamn 3:3 (cirka 0,2 ha). Totalt utgör planområdet cirka 3,6 hektar. Du kan påverka förslagets utformning genom att lämna synpunkter på förslaget. Planområdets avgränsning 25 1 (3)

26 Fastigheter inom planområdet Föreslagen ny infart till Blåbäret 11 Vad händer nu? Detaljplanen genomförs med ett så kallat normalt planförfarande, vilket innebär tre skeden: samråd, granskning och antagande. Det finns möjlighet att lämna synpunkter nu i samrådsskedet, eller i nästa skede - granskningsskedet. Förfarandet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra beslutsunderlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och påverkan av utformningen av detaljplanen. Vill ni ha mer information? Planförslaget består av följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Behovsbedömning Bilaga 1 - Rapport Ny in- och utfart från Åsavägen till Blåbäret 11 i Oskarshamn Fullständiga handlingar finns att läsa på Oskarshamns kommuns hemsida: uppdrag granskning laga kraft Handlingarna finns även att läsa i: stadshusets entré kulturhusets entré Oscarsgymnasiets entré samråd antagande Har ni synpunkter på planförslaget? Har du synpunkter på planförslaget ska de ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 21 maj Vid frågor kontakta planarkitekt: Ida Aronsson e-post: tel Önskas utskrivna handlingar kontakta: Maritha Blomquist, tel , e-post: Synpunkter framförs skriftligen till: Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Box OSKARSHAMN 26 Välkommen till samrådsmöte! Tid: 7 maj klockan Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset På samrådsmötet presenteras planen och du får chans att ställa frågor och diskutera förslaget. Vi bjuder på fika! 2 (3)

27 Sändlista Det åligger fastighetsägare att informera eventuella hyresgäster och bostadsrättsinnehavare om samrådet. Länsstyrelsen i Kalmar län Trafikverket Region Syd KLT Lantmäterimyndigheten Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Räddningstjänsten Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Skogsstyrelsen Oskarshamns Energi AB E.ON Skanova Kalmar Läns Museum Ungdomsrådet Oskarshamns Handikappkommitté Döderhults Naturskyddsförening Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult Attraktiva Oskarshamn Marknad Oskarshamn Biologiska Sällskapet Oskarshamnsbygdens Fågelklubb Friluftsfrämjandet Företagscentrum i Oskarshamn Sakägare enligt fastighetsförteckning (3)

28 28

29 Bef åtgärd Fordonsmängd Ög Cö Prioritet Plats Anmärkning Bef belysning Föreslagen åtgärd Beräknad kostnad Cirkulationsplats Döderhultsvägen/N Fabriksgatan/S Fabriksgatan Signal 2:an Björngatan/N Fabriksgatan/Skepsbron/S Fabriksgatan Signal 7:an Köpmangatan/Stengatan Cirkulationsplats Granåsavägen/Åsavägen/Östersjövägen Cirkulationsplats Applerumsvägen/Södra Fabriksgatan/Åsavägen Skeppsbron/Hamngatan Cirkulationsplats Skeppsbron/Varvsgatan/Vekstadsgatan Cirkulationsplats Gröndalsgatan/Hantverksgatan/Åsavägen Cirkulationsplats Björngatan/Länsmansgatan Döderhultsvägen/Idrottsvägen/Ringvägen Centrum-stråk 250W HNA Byte till MHA 3 st Signal 4:an Fridhemsgatan/Norra Fabriksgatan/Stengatan Signal 1:an Kapellvägen/Södra Fabriksgatan/Väderumsvägen Åsavägen/Gjutaregatan/Sörviksvägen Södra Fabriksgatan/Idrottsvägen Arbetsväg Scania 250W HNA Byte till LED 180W K st Döderhultsvägen/Syrenvägen Centrum-stråk 250W HNA Byte till MHA 1 st, kompl 1 arm Förstärkt belysn Skeppsbron/Varvsgatan Åsavägen/Låglandsvägen/Ekåsavägen Skolväg 400W HNA Ny stolpe med MHA Östersjövägen/Stångehamnsvägen Skolväg 250W HNA Byte till MHA 2 st Åsavägen vid Alvarsberg Upphöjning Skeppsbron/Besvärsgatan Signal 10:an Stengatan/Södra Långgatan Södra Fabriksgatan/Södertornsvägen Arbetsväg 250W HNA Byte till LED 180W K st Signal 9:an Hantverksgatan/Södra Långgatan Stengatan/Postmästaregatan/Smedgatan Centrum-stråk 250W HNA Byte till MHA Humleplan/Länsmansgatan/Pilgatan Skolväg 250W HNA Byte till MHA 2 st, kompl 1 arm Humleplan/Hemvägen Humleplan/Humlekärrshultsvägen Skolväg 250W HNA Byte till MHA Gupp Länsmansgatan/Skolparksgatan Kolbergavägen/Humlekärrshultsvägen Skolväg 150W HNA Kompl 1 arm, alt 1 stolpe MHA Södra Långgatan/Vikingsgatan Upphöjning Stengatan/Kyrkogårgdsgatan Upphöjning Södra Långgatan/Östra Torggatan Stångehamnsvägen/Aspåsavägen Skolväg 100W HNA Byte till MHA Södra Långgatan/Västra Torggatan Lindåsavägen/Stångehansvägen Upphöjning Stengatan/Kapellvägen Förstärkt belysn Verkstadsgatan/Gröndalsgatan SUMMA FÖRKLARINGAR Ög = Antal övergångställen HNA = Högtrycksnatrium Cö = Antal cykelöverfarter MHA = Metallhalogen Tekniska kontoret

30 30

31 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning TN 2014/ Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret TK Stab Stefan Sämfors E-post: Tel: Beslutsinstans Tekniska nämnden Skrivelse från boende längs Södra och Norra vägen, Svalliden Förslag till beslut Bygga en gång- och cykelväg längs Södra vägen enligt prioriteringslista för nya gång- och cykelvägar. Ärendet En arg trafikant i Svalliden har klagomål på att bilar blockerar vägbanan och gräsytor utanför fastigheter så att gående tvingas ut i körbanan och riskerar att bli påkörda. Trafikverket bygger just nu en 500 m lång gång- och cykelväg längs Väg 37/47 från Åtorpet till Södra vägen vilket innebär att det kommer att saknas en bit på Södra vägen på 400 m för att komma till Rödsleskolan. En kontroll av långtidsuppställning av fordon på vägområdet utanför tomterna kommer att genomföras. Torsten Nilsson Teknisk Chef Stefan Sämfors Trafikingenjör Beslutsunderlag Skrivelse från boende i Svalliden blockerar vägbanan Södra och Norra vägen 31

32 32

33 33

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning TN 2014/ Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret Renhållningsavdelningen Jan Sandberg E-post: Tel: Beslutsinstans Tekniska nämnden arbetsutskott Återvinningsstation vid hamnen, FTI Förslag till beslut Tekniska kontoret kontaktar Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) för att möjliggöra att återvinningsstationen flyttas till fastigheten Jungner 15 Ärendet Bakgrund Tekniska nämndens arbetsutskott gav TN AU 178/2013 tekniska kontoret i uppdrag att kontakta Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) för att undersöka möjligheten att flytta återvinningsstationen vid inre hamnen. FTI är positiva till att flytta återvinningsstationen om så krävs. Tekniska kontoret föreslår efter samråd med Samhällsbyggnadskontoret att återvinningsstationen flyttas till fastigheten Jungner 15. Fastigheten Jungner 15 är belägen intill COOP/Konsum på Humleplan. Torsten Nilsson Teknisk chef Jan Sandberg Avdelningschef 34

35 PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Dnr TN 2014/ Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor Tekniska nämndens beslut 1. Ärendet om förslag för basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor hänskjuts till tekniska nämndens sammanträde Ärendet I framtaget förslag är lekutrustningarna anpassade för fyra olika åldersgrupper, i intervallet 0-13 år. Där framgår även antalet redskap per åldersgrupp. Om verksamheten vill utöka antalet eller byta ut något redskap så bekostas detta av verksamheten. Vid utökning gäller att avsedd yta klarar gällande myndighetskrav avseende säkerhet på och tillgänglighet till lekplatser. Bakgrund På tekniska nämndens arbetsutskott , 107 fick tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett basutbud gällande lekutrustningar för skolor och förskolor. Basutbudet ska gälla vid upphandling av nybyggnation, ombyggnad eller renoveringar. Ärendets behandling Tekniska kontoret föreslår att nämnden godkänner det framtagna förslaget för basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor. På arbetsutskottets sammanträde beslutas att hänskjuta ärendet direkt till tekniska nämndens sammanträde Dagens Sammanträde Ordföranden informerar att på presidiemötet med bildningsnämnden överlämnades förslaget för synpunkter. Ärendet hänskjuts till tekniska nämndens sammanträde i april. Beslutsunderlag - Tekniska nämndens arbetsutskott , 107 Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor - Tjänsteutlåtande/utredning från projektingenjör Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor - Förslag basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor Tekniska nämndens arbetsutskott , 44 Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor Justerarsignaturer 35 Utdragsbestyrkande

36 Sida 1 av FÖRSLAG PÅ BASUTBUD LEKUTRUSTNINGAR Vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt samt vid renoveringar som utförs på skolor och förskolor och som omfattar ytor för utelek, föreslås följande utrustningar att ingå i entreprenaden. Om verksamheten har önskemål om mer eller fler typer av utrustningar, bekostas detta av verksamheten. Vid utökning förutsätts att angiven yta är tillräcklig för att klara gällande myndighetskrav avseende säkerhet på och tillgänglighet till lekplatser. Barn 0-3 år Sandlåda Gungställning Miniklätterställning med rutsch alt. lekhus med rutsch Fjäderlek Barn 4-6 år Sandlåda Gungställning Gruppgunga (kompisgunga) Klätterlek alt. Lekställning Fjäderlek 1st. 1st. 1 st. 2 st. 1 st. 1 st 1 st. 1 st. 2 st. Barn 7-10 år Sandlåda 1 st. Gungställning 1 st. Gruppgunga (kompisgunga) 1 st. Lekställning 1 st. Balanslek 1 st. Boll-/bandyplan 1 st. Basketplan 1 st. Sittyta i form av bänkar och bord med avskärmning av typ pergola Barn år Gungställning alt. balanslek 1 st. Boll-/bandyplan 1 st. Basketplan 1 st. Sittyta i form av bänkar och bord med avskärmning av typ pergola Sand används endast i sandlådor. Till övrig lekutrustning används fallskyddsplattor. 36

37 Postlista Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :59: Ansökan övertag om arrende, Oskarshamn Hökhult 2: :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Ansökan - I Fristående dokument Återkallande av ärende av borgenären :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Skrivelse - I Fristående dokument :29: Granskning av rutiner avseende budgetering och fördelning av kapitaltjänstkostnader :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Skrivelse - I Fristående dokument :59: Skada :27:40 Ing-Mari Olsson Lindquist Anmälan - I Fristående dokument :00: Skada den :55:43 Ing-Mari Olsson Lindquist Anmälan - I Fristående dokument :04:52 TN 2014/ Begäran om yttrande angående konstpolicy :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Extern remiss - I Diariedokument :47:12 TN 2014/ Skrivelse från boende i Svalliden blockerar vägbanan Södra och Norra vägen :00:00 Stefan Sämfors Skrivelse - I Diariedokument :50:13 TN 2014/ Ansökan om lokala trafikföreskrifter på väg 733, Oskarshamns kommun :00:00 Stefan Sämfors Extern remiss - I Diariedokument :27:02 TN 2013/ Protokollsutdrag KS omfördelning av investeringsmedel för vatten- och avloppsverksamheten :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Beslut - I Diariedokument :57:58 TN 2014/ Protokollsutdrag KS internkontroll återrapportering 2013, uppdrag för :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Beslut - I Diariedokument 37

38 :27:51 TN 2013/ Protokollsutdrag förslag till överföring av investeringsbudget 2013 till :00:00 Ing-Mari Olsson Lindquist Beslut - I Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :49: Begäran om omedelbart stopp för kommunens gallringar och röjningar i tätortsnära skogar och grönområden :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :34: Stängning av järnvägskorsning vid Spinketorpet inom Möckhults vägsamfällighet :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :24: Underrättelse om skadestånd Gröndal, Verkstadsgatan/Bragegatan :00:00 Christer Nesting Skrivelse - I Fristående dokument :25: Skada bil, Porsche 911 4S, CZJ :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :22: Skrivelse Fredriksbergs infarter :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :56: Svar: Krav på ersättning för åldersavdrag efter källaröversvämning på Båtbyggarebacken :00:00 Petter Samuelsson Brev - U Fristående dokument :55: Krav på ersättning för åldersavdrag efter källaröversvämning på Båtbyggarebacken :00:00 Petter Samuelsson Skrivelse - I Fristående dokument :12: Protokollsutdrag SBN svar till Figeholms samhällsförening angående Högskulla/Rävuddenområdet :00:00 Göran Svensson Beslut - I Fristående dokument :32: Vattenavstängning Figeholm :03:18 Petter Samuelsson Utgående e-post Fristående dokument :20: Vattenavstängning Figeholm :00:00 Petter Samuelsson Skrivelse - I Fristående dokument :03: Raketgränds trappor :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument 38

39 :47:35 TN 2014/ Medborgarförslag nr 5/14 - angående stöd till Oskarshamns döende innerstad :00:00 Göran Svensson Remiss in Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :08: Protokollsutdrag KS Handikappolitiskt program :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Fristående dokument :24: Protokollsutdrag KF Internhyrespolicy för Oskarshamns kommun :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Fristående dokument :58:08 TN 2014/ Medborgarförslag nr 10/14 - Förslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Oskarshamns kommun :00:00 Richard Bergquist Remiss in Diariedokument :04:40 TN 2014/ Motion nr 10/14 - Träbyggnadsstrategi :00:00 Richard Bergquist Remiss in Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :19: Meddelande om överprövning fönsterputsning (mål nr ) :00:00 Lillemor Persson Överklagan - I Fristående dokument :57:18 TN 2014/ Protokollsutdrag KS Lupp-enkät 2012 slutrapport och förslag till åtgärder :00:00 Lillemor Persson Beslut - I Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :15:32 TN 2014/ Informationsunderlag inför anmälan om vattenverksamhet för Kristdala vattentäkt :00:00 Charlotta Karlsson Anmälan - I Diariedokument 39

40 :48:20 TN 2013/ Avlopp i Elsemar, daterat öppet brev till samtliga kommunstyrelseledamöter :00:00 Charlotta Karlsson Skrivelse - I Diariedokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :08: Protokoll mål nr aktbilaga 74 ansökan om tillstånd fortsatt drift vid avfallsanläggningen Storskogen :00:00 Jan Sandberg Skrivelse - I Fristående dokument :25:43 TN 2013/ Protokollsutdrag KF medlemskap i Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR :00:00 Jan Sandberg Beslut - I Diariedokument 40

41 OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum FÖRTECKNING ÖVER BESLUT I TRAFIKÄRENDEN FATTADE AV TRAFIKINGENJÖREN ENLIGT REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN REVIDERAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMT DELEGATIONSORDNING REVIDERAD AV TEKNISKA NÄMNDEN Härmed anmäls delegationsbeslut under perioden Länsstyrelsen 02 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Dnr 11 16/14, 17/14, 18/14, 20/14, 21/14, 23/14, 24/14, 22/14, 25/14, 26/14, 27/14, 33/14, 35/14, 36/14, 38/14, 40/14, 37/14 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Dnr 12 Transporttillstånd och övriga dispenser Dnr 13 28/14, 29/14, 30/14 Tillfällig lokal trafikföreskrift, Länsstyrelsen Dnr 020 Handlingarna finns tillgängliga på trafiknämndens kansli Justerarsignatur Utdragsbestyrkande 41

42 42

43 43

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, kl. 13:00-14:30 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Stefan Pettersson (M) 1:e vice ordförande Ingmar Hjalmarsson (V)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 1 (10) med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 (beslut av kommunfullmäktige 2010-02-08) 2 (10) VISION Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Beslutad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-12:00, ajourneringar kl. 09:30-10:00, kl. 11:00-11:10 17 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-06-02

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-06-02 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, kl. 13:00-14:30 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Stefan Pettersson (M) 1:e vice ordförande Ingmar Hjalmarsson (V)

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Tekniska nämnden 2007-02-15

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Tekniska nämnden 2007-02-15 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Solbacka, sammanträdesrum Granen kl. 10.00 14.30 Beslutande Lars Aronsson (s) ordförande Lis Erixon (s) ledamot Yvonne Bergvall (s) ersättare för Joakim Rylin Kent Lundgren

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer