Institutionen för pedagogik. Dnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 Institutionen för pedagogik Dnr

2 INLEDNING Institutionen för pedagogik har under året 2008 expanderat, både vad gäller studenter och personal, och samtidigt varit framgångsrik beträffande externa forskningsmedel och uppdragsutbildning. Institutionens prioriterade mål för 2008 har till stora delar uppnåtts, vilket kommer att beskrivas i verksamhetsberättelsen. En kompetenshöjning och nyanställning av personal har varit prioriterat för att kvalitativt kunna möta det utökade utbildningsuppdraget och de krav på lärarutbildningen som har aviserats. Forskningsprojektet kring studentinflytande har fått önskad effekt, medvetenheten och nya arbetsformer har vuxit fram. Professionsanknytningen har ökat och antalet disputerade i grundutbildningen når nu upp till minst 30 %. Utöver ovanstående har året präglats av ett stort antal reformer som påverkat institutionens utbildningar liksom arbetet med att svara upp på den kritik som lärarutbildningen fick efter Högskoleverkets utvärdering. UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Utveckling och profilering av nya och etablerade program och kurser Under 2008 har institutionen utifrån krav i regleringsbrevet för naturvetenskap och matematik arbetat fram en naturvetenskaplig inriktning inom Lärarprogrammet 210hp: Lärare i naturvetenskap och matematik för grundskolans tidigare år - människa och miljö. Inriktningen genomförs vid Campus Varberg och har utvecklats i samarbete med representanter från Navet och Göteborgs universitet. Den har en tydlig didaktisk prägel och en tvärvetenskaplig profil med fokus på hållbar utveckling. En särskild samordnare i Varberg från HB har fått utökad tjänstgöringsgrad, och formella möten mellan Institutionen för pedagogik och Campus Varberg har intensifierats. OPUS-programmet har ytterligare profilerats så att innehåll och organisation ännu starkare kan kopplas till olika professioner. Kurserna i projektarbete och utvärdering har skapats utifrån denna målsättning, där nu studenterna har möjlighet till en verksamhetsförlagd period, såkallad VFU, samtidigt som mentorskap ingår som en integrerad del. Vidare har externa föreläsare varit en del av ett flertal tvärvetenskapliga kurser. Hösten 2008 startade en magisterutbildning i arbetsvetenskap vid institutionen i samarbete mellan Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, Karlstad universitet och Högskolan i Halmstad. Studenterna från såväl OPUS-programmet som lärarprogrammen har också möjlighet att påbörja en masterutbildning i pedagogiskt arbete från och med hösten Pedagogiska förnyelseprojekt Pedagogiska förnyelseprojekt pågår kontinuerligt vid institutionen. Samtliga inriktningar leds av en samordnare, som initierar pedagogiska diskussioner. Nya examinationsformer, kursplaner och vad dessa berättar för studenten, och diskussioner om rättssäker examination har varit viktiga teman under En medveten strategi är att institutionens professorer ska vara synliga i grundutbildningen och att studenterna ska möta publikationer som är skrivna av institutionens forskare. Under 2008 har detta diskuterats och utvecklats vidare. Institutionen tilldelades medel ur rektors strategiska fond för att knyta lärarutbildningen närmare professionen via en satsning på mentorskap, IT-utveckling, Lärarlyftet och VFU för OPUS-studenterna. En ökad IT-integrering i institutionens utbildningar har skett, dels via kommunikationsplattformen Pingpong, och dels via Högskolans nya webbportal. Utbildningsutbudet för höstterminen -08 utökades med två fristående kurser helt på distans inom ämnesområdet psykologi. Inom lärarprogrammet har kraven på anknytning till aktuell forskning höjts när det gäller studenternas skriftliga inlämningar, dels genom att ett antal av de refererade artiklarna skall vara på annat språk än svenska, och dels genom att den refererade litteraturen har behandlats grundligare. Detta har möjliggjorts genom en resursstyrning. För att stärka IT inom lärarutbildningen har institutionen numera aktiva deltagare i Nätverket för IT i lärarutbildningen, vilket etablerades av KK-stiftelsen under 2008 och där alla Sveriges lärarutbildningar ingår. En genomgång av samtliga kursplaner med fokus på integrering av IT i relation till kunskapsinnehåll har gjorts under året. Inom ramen för inriktningen engelska med didaktisk inriktning har ett pedagogiskt förnyelseprojekt genomförts. Läranderesultaten som används i denna inriktning är baserade på en behovsanalys som har 1

3 förhandlats fram i en vetenskapsspecifik grupp. Så långt som möjligt är examinationerna kopplade till yrkesmässiga problem som rör integreringen av språk och innehåll. Kurserna är organiserade kring en så kallad Portofolio, där varje student reflekterar över sin lärandeprocess. Studenterna för loggbok över sina framsteg, och varje student har givits handledning till hjälp för denna lärandeprocess. Dimensionering, söktryck och genomströmning Institutionens utbildningsuppdrag om 1400 har under 2008 uppfyllts i överkant och slutar på Detta förklaras med att det trots vikande trend i övriga landet gällande studenter på lärarutbildningen inte drabbat Högskolan i Borås. Institutionens söktryck är dessutom fortsatt högt inom ett flertal områden. Inriktningen mot förskola och förskoleklass såväl som OPUS-programmet har god rekrytering. En viktig faktor för att rekrytera studenter har visat sig vara institutionens goda rykte, varför institutionen arbetar kontinuerligt med att bibehålla och förbättra det. Ett annat viktigt rekryteringsinstrument är webben, vilken har förbättrats ytterligare under En särskild insats genomfördes under året för att rekrytera studenter till utbildningen för grundskollärare med inriktning mot naturvetenskap. Under året har verksamma lärare erbjudits att läsa en inriktningstermin som fristående kurs. Flertalet av lärarna som antog erbjudandet fortsatte även till nästa inriktningstermin, vilket berikar utbildningen ytterligare genom att beprövad erfarenhet tillsammans med ämnesstudier i gruppen stärks. Genomströmningen för institutionens studenter har ökat något jämfört med år 2007 och håller alltjämt en hög nivå. Under 2008 var examinationer ett återkommande tema som diskuterades i samordnargrupper och inriktningskonferenser och målet är att institutionens studenter ska möta en mångfald av examinationsformer. Studenternas anställningsbarhet Institutionens studenter får i allt högre grad arbete direkt efter avslutade studier. Anställningsbarheten är hög, och utbildningarna har ett gott rykte bland avnämarna. Att institutionens externa representanter är aktiva i institutionens arbete bidrar till detta, och utbildningarnas tydliga professionsanknytning är ett viktigt redskap för att öka anställningsbarheten. Exempelvis hade samtliga 33 studenter som avlade examen vid Campus Varberg ett lärararbete att gå till direkt efter avslutade studier. Breddad rekrytering inklusive internationell rekrytering Delar i rekryteringen som måste uppmärksammas rör främst frågor kring den sneda könsfördelningen och rekryteringen av studenter från annan socioekonomisk och kulturell bakgrund. Institutionens manliga nätverk inom ramen för lärarutbildningen, MaNet, fortsätter att utvecklas, och har under 2008 uppmärksammats i både nationell och internationell press. För att utbyta erfarenheter, tankar och idéer, och framförallt för att lära mer om grannlandets erfarenheter, besökte fyra manliga lärarstudenter och en lärare Norge och deras manliga nätverk Menn i Barnehagen, MIB. Från och med år 2008 är också MaNet en del av nätverket Include, som verkar för breddad rekrytering. Genom att erbjuda vidareutbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma barnskötare och lärare i grundskolans tidigare år har institutionen utökat resurserna för att stödja de studenter som har antagits till lärarprogrammet. Stödet består av validering för att utreda möjligheterna till en förkortad lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass. Institutionen utökade personalresurserna för detta under 2008, för att på så sätt kunna möta det behov som uppkommit genom den goda rekryteringen. En översyn av institutionens tillträdeskrav för ett antal inriktningar inom lärarutbildningen har genomförts och för att kunna erbjuda studenter med matematik B högskoleutbildning anställde institutionen en universitetsadjunkt i matematik med ansvar för att stödja studenterna i sin matematikutveckling. Med syfte att utveckla lärarstudenternas språkliga förmåga anställdes under året en gästlärare om 100 % i svenska språket. Studenter från studieovana hem och studenter med svenska som andraspråk har ökat i antal. Satsningen har därför visat sig ge goda resultat på relativt kort tid. Handledare för examensarbetena kan vittna om en avsevärd språklig förbättring gällande den akademiskt språkliga nivån i studenternas arbeten. 2

4 Antalet kurser med engelska som undervisningsspråk har däremot inte ökat under Institutionen har istället satsat på att granska litteraturlistorna för att säkerställa att de även innehåller litteratur på annat språk än svenska. Utländsk litteratur i kurserna är en viktig del av den interna internationaliseringsprocessen. Professionsanknytning av utbildningarna Kontakten med företrädare från professionen är en viktig del av studenternas utbildning. Inom samtliga inriktningar i lärarprogrammet har extra resurser tilldelats för att det ska bli möjligt att i högre grad kunna bjuda in professionsföreträdare som föreläsare. Så har också skett, och kursutvärderingar vittnar om att det är mycket uppskattat bland studenterna. För att säkerställa och utveckla professionsanknytningen inom OPUS-programmet har en utvärdering genomförts under året, vilken kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner och förbättringsmöjligheter. Ett exempel på samarbete mellan profession och utbildning är mentorsverksamheten. Under 2008 agerade 121 yrkesverksamma pedagoger som mentorer. Dessa träffade varsin grupp lärarstudenter vid sammanlagt sex tillfällen då diskussioner kring yrkesroll och utbildning ständigt aktualiserades. I utvärderingar och reflektionsdokument från både studenter och mentorer vittnar båda parter om hur betydelsefull denna samtalsarena är för att kunna länka samman de teoretiska delarna med de verksamhetsförlagda, och på så vis kunna tydliggöra sin nuvarande såväl som kommande yrkesidentitet. Nytt för 2008 är den mentorsutbildning på 7,5 högskolepoäng som institutionen har erbjudit. Kursen är ett led i att ytterligare stärka och klargöra mentorsrollens betydelse för den enskilda individen såväl som för arbetsplatsens utveckling. Därför har en mentorsverksamhet utvecklats inom ramen för OPUSprogrammet. Nio mentorer, samtliga från medlemsföretag och organisationer inom Centrum för Arbetsvetenskap, CAV, har rekryterats. Studenterna kommer att träffa mentorerna vid minst fyra tillfällen under vårterminen -09. Syftet är att stärka utbildningens koppling till studenternas blivande profession och att ge dem möjlighet att reflektera över sin kommande yrkesroll för formandet av en yrkesidentitet. Ytterligare ett nytt inslag i utbildningen som är kopplat till mentorskapet är samarbetet med fackliga organisationer. Detta är obligatoriskt och kommer att examineras i form av att studenterna lämnar in en text i slutet av vårterminen -09 där de reflekterar över sina kommande yrkesroller. Vidare har institutionen en styrgruppsrepresentant i ett nystartat nationellt nätverk för verksamhetsförlagd utbildning inom olika professionsutbildningar. Utveckling av verksamhetsförlagda utbildningsmoment För att ytterligare förstärka VFU-organisationen anställdes under året en person på 100 % för det övergripande ansvaret för VFU inom lärarprogrammet. Informationskanalerna ut till kommunerna har förtydligats under året genom en satsning på ständig information om hemsidan och VFU-länken vid alla VFU-konferenser såväl som vid andra möten. VFU-länken är ett centralt informationsblad som ges ut i slutet av varje månad. Det skickas till kommunens samordnare och läggs även ut på hemsidan. Eftersom institutionens mål är tydlighet och framförhållning, och för att underlätta och säkerställa hanteringen av studenternas VFU-placeringar, har ett webbaserat VFU-verktyg utvecklats i samverkan med Innovation Lab. Verktyget förbättras kontinuerligt och har redan förtydligat rapporteringarna om studieuppehåll och individuella studieplaner. Det har även bidragit till att kommunernas samordnare får en bättre insyn i institutionens VFU-verksamhet, varför studenternas utbildning kan säkerställas. Innehållet i de fortbildningstillfällen som getts under året har fokuserat på den forskning och de pedagogiska projekt som bedrivs på institutionen, vilket uppskattas av deltagarna enligt utvärderingar som gjorts. Samarbete med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet Institutionen för pedagogik utvecklas kontinuerligt i samråd med representanter för professioner och arbetsliv. Detta sker formellt genom utbildningsrådet och Centrum för Skolutveckling, CSU-rådet, och informellt genom täta kontakter med verksamhetsansvariga i samband med studenternas verksamhetsförlagda utbildningsperioder såväl som genom Centrum för arbetsvetenskap, CAV. 3

5 CAV har under året fortsatt att utveckla sin verksamhet tillsammans med näringslivet, kommuner och organisationer. Bland annat har ett nytt kvalitetsnätverk bildats, Q-nätverket, tillsammans med Ingenjörshögskolan, vilket innebär att CAV nu har fyra skilda nätverk. Under höstterminen -08 har Institutionen för pedagogik och CAV kunnat erbjuda sina medlemmar en 7,5 hp-kurs med CAV-seminarierna som grund. Kursen i Organisation, ledarskap och förtroende genomfördes med ett trettiotal deltagare från ett flertal skilda medlemsorganisationer, där CAV-seminarierna har haft mellan 80 och 150 anmälda deltagare, vilket är en förbättring. Centrum för skolutveckling, CSU, är högskolans regionala utvecklingscentrum med uppgift att stimulera och stödja skolutveckling samt att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning i skolfrågor. Under 2008 har CSU fått uppdrags- och samverkansprojekt från enskilda skolor och kommuner såväl som från statliga myndigheter. Omkring 1000 personer har varit föremål för kompetensutveckling i form av föreläsningar, seminarier, kurser (med 520 deltagare) och programutbildning. Inom regionen, vilken huvudsakligen utgörs av Sjuhäradsbygden, har efterfrågan om stöd i skolutvecklingsfrågor bestått av rena högskolekurser såväl som kompetenshöjande utbildningar, handlednings- och utvärderingsuppdrag. Områden med stor efterfrågan i utbildningssammanhang är specialpedagogik för lärare, satsningar inom matematikområdet för såväl grundskollärare som förskollärare, andraspråksinlärning, modersmålets betydelse, samt Montessori- och Regio Emiliapedagogik. Uppdragsutbildning för barnskötare som delvis bygger på en validering av reell kompetens för tillgodoräknande har visat sig vara nationellt attraktivt, varför en andra utbildningsomgång med 30 studenter startade under höstterminen CSU samordnar fortbildningssatsningen för Lärarlyftet, och Skolverket har efterfrågat särskilda högskolekurser för lärare. Detta har resulterat i att två kurser riktade till lärare i de yngre åldrarna inom svenska och matematik samt en kurs i specialpedagogik har genomförts under bland annat höstterminen -08. Under året har även uppdraget från Länsarbetsnämnden, Korta Vägen, genomförts, med målsättningen att främja arbetslösa invandrade akademikers situation på den svenska arbetsmarknaden. Forskningsanknytning och utveckling av lärarkompetens För att utveckla kvaliteten på utbildningarna vid institutionen är målet att inriktning på forskning och personalens kompetensutveckling huvudsakligen ska riktas mot områden som på sikt kan stärka programmens professionsutveckling. Institutionens forskningsmiljö utmärker sig genom att den är starkt praxisnära och väl integrerad i berörda verksamheter. Grundutbildningen har en naturlig koppling till de forskningsteman som finns, och såväl professorer som doktorander deltar kontinuerligt i undervisningen. En annan viktig del är institutionens och lärarutbildningsnämndens (LUN) gemensamma satsning för att vidareutbilda adjunkter genom utbildningsseminarier vid forskarskolan vid Göteborgs universitet. Institutionens behov av senior forskningskapacitet för undervisning och handledning av doktorander är stort, varför en satsning på forskande adjunkter och docentmeritering har prioriterats under året. Samtliga adjunkter delar som del i sin vetenskapliga skolning, i kursen lärarutbildning och vetenskaplighet om 7,5 hp, under ledning av professor Bengt Persson. Kursen fortsätter under våren Institutionens stora utbildningsuppdrag medför rekryteringsbehov av både lärare och administrativ personal. Det har dock funnits problem med att rekrytera lärare med rätt kompetens, vilket har fördröjt vissa tillsättningar. Trots svårigheterna har dock flertalet rekryteringar fallit väl ut och stärkt institutionens möjligheter att ansöka om examensrättigheter för forskarutbildning och ny lärarutbildning. Antalet anställda inom administrationen har ökat under Bland dessa kan nämnas en studievägledare, vilken har en viktig funktion i studenternas studieval, men också för att avlasta annan personal. Systematiskt kvalitetsarbete Institutionen genomförde under hösten 2008 en genomsyn av processen kring kursplaner och litteraturlistor. Rutinerna har delvis förenklats och tydliggjorts, och ansvarsfördelningen har förändrats. För att ytterligare förstärka institutionens kvalitetsarbete anställdes under året en person med ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och utarbetandet av ett kvalitetssystem. Inom den administrativa personalgruppen initierades under hösten 2008 ett arbete med att skapa tydliga arbetsbeskrivningar. Arbetet fortsätter under

6 Systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive infrastrukturella satsningar Under året startade institutionen ett hälsoprojekt med syfte att stimulera och uppmärksamma personalen på hållbar fysisk och psykisk hälsa. En rad föreläsningar erbjöds inom exempelvis kost, hälsa och psykosocial arbetsmiljö. En stegräknartävling arrangerades där flertalet medarbetare deltog. Personal ur administrationen har även under 2008 haft som uppgift att kontinuerligt gå igenom institutionens lokaler för att se till att de är i gott skick, vilket är viktigt för både studenters och lärares arbetsmiljö. Vidare har en investering gjorts för att förbättra den fysiska arbetsmiljön ytterligare, varför höj- och sänkbara bord har köpts in och datorer har bytts ut på ett flertal platser. Genom att avsätta resurser har institutionen kunnat tillhandahålla ändamålsenliga undervisningslokaler. En aktiv lokalgrupp vid institutionen kommer att föra en fortsatt dialog kring institutionens framtida placering. En ny databas för hanteringen av kurs- och tjänsteplaneringen togs i bruk under Systemet leder till att planeringsarbetet följer ett gemensamt regelverk som är utarbetat i samarbete med flera av högskolans institutioner. Kurs- och tjänsteplaneringen blir dessutom mer tillgänglig och överblickbar för institutionens lärare, och är även ett kraftfullt verktyg för planering och uppföljning av institutionens verksamhet. Utveckling av det internationella arbetet Antalet inresande studenter, personal och lärare har under verksamhetsåret 2008 legat på samma nivå som tidigare. Antalet utresande studenter minskade, medan antalet utresande lärare ökade. Professionsföreträdare och besökande grupper har gett institutionens studenter möjlighet till internationella influenser, kontakter och föreläsningar, vilka ses som en resurs. Antalet utbytesländer har ökat, framförallt i Europa. Utresande studenter från institutionen har under året bland annat besökt England, Norge, Sydafrika, Spanien och Argentina. Studenter som läser engelska som en inriktning inom lärarprogrammet fick möjlighet att under två veckor besöka Malta, Nordirland, England, USA eller Canada. Samarbetet med de skolor som tar emot studenterna har lett till att ett flertal av lärarna har visat intresse av att besöka institutionen och föreläsa för våra studenter. Under året har även informationen till studenterna om Comenius-programmets lärarassistentsmöjligheter intensifierats. Fem studenter ansökte om stipendiet, varav två fick plats som lärarassistenter i Italien. Under verksamhetsåret gavs OPUS-studenterna möjlighet till utbyte med Spanien, och ett flertal studenter valde att åka. En lektor har tilldelats ansvar för internationaliseringen inom programmet. När det gäller lärarmobiliteten har utbyten skett med bland andra Holland, Lille i Frankrike, Kenya, Norge, Indonesien och England. En lärare från institutionen deltog under INHolland s International Week för att föreläsa om det svenska skolsystemet. Veckan innebar också en chans att knyta nya kontakter med nya potentiella lärosäten. Lärare från institutionen blev exempelvis inbjudna av Universitetet Lille1, där såväl lärare som studenter blev intresserade av ett samarbete. Hållbar utveckling Högre utbildning skall enligt högskoleförordningen kap. 1 5 sträva mot att integrera hållbar utveckling. Under verksamhetsåret har institutionen därför integrerat hållbar utveckling i utbildnings- och kursplaner, där ett led i arbetet har varit att utbilda två resurspersoner och att utse en person som ansvarig för arbetet under Samtliga medarbetare har på olika sätt involverats i detta utvecklingsarbete. Utbildnings- och kursplaner som har varit föremål för granskning och revidering med fokus på ovanstående har fastställts i institutionsstyrelsens kursplaneutskott, i Institutionsstyrelsen och i Lärarutbildningsnämnden. Inom både OPUS-programmet och lärarutbildningen innebar arbetet i princip att synliggöra och tydliggöra perspektiv som redan utgör mål och innehåll i utbildningen. Vårterminen 2008 avslutades med en gemensam dag kring hållbar utveckling då institutionen fick besök av professor Peter Dobers som föreläste kring implementeringen av hållbar utveckling i utbildningar vid Mälardalens Högskola. Efter föredraget samlades personalen i olika ämnesgrupper och diskuterade hur man kan gå vidare och arbeta praktiskt utifrån de mål som under våren arbetades fram. Det systematiska arbetet med Hållbar utveckling har uppmärksammats nationellt och används som modell på andra lärarutbildningar. 5

7 Studentinflytande Under vårterminen 2008 avslutades den första omgången av kursen för förtroendevalda studenter där 40 studenter deltog, och som i kursutvärderingen gav kursen gott betyg. För institutionen är kursen en del av satsningen på att uppmärksamma studentinflytandet. Forskningsprojekt med fokus på studentinflytande har genomförts och har lett fram till en rapport som är tänkt att publiceras i institutionens rapportserie samt en artikel som är inskickad till en pedagogisk referee-granskad tidskrift. De samtal som påbörjades under 2007 i personalgruppen om formellt och informellt studentinflytande har fortsatt, och satsningen på att öka och synliggöra studentinflytandet är en långsiktig process som är en viktig del av institutionens varumärke. Institutionen värnar om det viktiga samarbete som sker med studentsektionen MOPED och har haft ett gott samarbete med studentkåren i olika frågeställningar. Ett ökat antal studentrepresentanter har under 2008 varit delaktiga vid institutionens råd, styrelser och nämnder. FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Institutionens professorer och lektorer har under 2008 fortsatt arbetet med att utveckla institutionens forskningsprogram med fokus på sociala, politiska och ekonomiska villkor för demokrati och delaktighet i lärprocesser i förskola, skola och samhälle. Forskningsprogrammet utgör ett riktmärke vid utformningen av nya forskningsansökningar och vid anställningen av nya forskare. Institutionens mål att öka kompetensen beträffande docentnivån har resulterat i att en oavlönad docent har rekryterats och att en docent har nyanställts. Under verksamhetsåret har även en genomgripande översyn gjorts av hur forskningen beskrivs på webben. Vidare inleddes också under 2008 rekryteringen av en forskningsadministratör med uppgift att administrativt ansvara för och stödja forskning och forskarutbildning vid institutionen. Institutionen har även varit aktiv i det projekt rörande den managment-forskning som pågår på högskolan centralt. Forskningsprogram och forskningsprojekt Institutionens forskare har under året erhållit projektmedel från FAS, Vinnova och NordForsk. Ett flertal projekt som har pågått under 2008 fortsätter även Bland annat rör de arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustrin samt forskning inom området Mjukvaruindustri i förändring: Öppen källkod och dess konsekvenser för programmerarens yrkespraktik, i samarbete med ITuniversitetet i Göteborg. Ett annat projekt är Val och utformning av arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustrin orsaker och konsekvenser, i samarbete med Chalmers ( ). Även projektet Lär genom textilier har pågått under Projekten kring studentinflytande, verksamhetsförlagd utbildning och barnkonvention, som startade 2007, har fortsatt under Under 2008 har flera forskningsprojekt riktade mot skola och lärarutbildning avslutats, och därmed slutrapporterats till respektive finansiär. Dessutom pågår arbetet med EU-projektet Social Inequality Resistances Cartography: Educational Coordinates. Inom ramen för institutionens forskningsprogram har institutionen gästats av internationella forskare som har presenterat sin forskning för lektorer, adjunkter, studenter och yrkesverksamma. Gästforskare har varit professor Elina Lahelma vid Helsingfors Universitet, professor Geoff Troman vid Roehmpton University, samt professor Julie Allan från Skottland. Även lärare som är knutna till den verksamhetsförlagda utbildningen har varit inbjudna till dessa seminarier. Professor Dennis Beach är koordinator för EERA: s etnografiska nätverk samt redaktör för tidskriften Education and Ethnography. Professor Elisabet Öhrn är koordinator för NFPF: s nätverk Utbildning och Kön. Professor Bengt Persson är bland annat medlem i redaktörsgruppen vid European Journal of Special Needs Education och är engagerad i den av Norges Forskningsråd finansierade forskarskolan i såkallad utdanningsvitenskap, vilken etablerades år 2008 vid Universitetet i Oslo. Dessutom finns kontakter via forskningsprojektet Lär genom textil med företrädare för bildlärarutbildning i Duluth, Minnesota och Doug Stowe, Eureka Springs Arkansas, USA. Forskare från institutionen deltog också under 2008 aktivt i ett nätverk med tema utbildning, välfärd och unga. 6

8 Samarbete med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet Ett projekt som påbörjats år 2008 är Organisatoriska förutsättningar för chefskap, vilket finansieras genom Vinnova. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt riktat mot skola och lärares lärande har utformats i samarbete med institutionen och fyra kommuner i Sjuhärad, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo och Vårgårda. Institutionens bidrag består av en forskare som följer och dokumenterar projektet där tre lärare som har rollen som utmanare. Projektet beräknas pågå till och med år Vetenskaplig ledare för projektet är Bengt Persson. Förutom detta samarbete föreläser institutionens forskare för olika skolor. Dessa föreläsningar visar att den forskning som bedrivs på institutionen är efterfrågad av professionen och även har bäring mot densamma. Forskning som rör CAV har främst utgjorts av ett samarbete som resulterade i boken Att våga leda med förtroende. Författare är ett antal företagsledare i AiS i samarbete med institutionens medarbetare Bertil Rolandsson och Margareta Oudhuis. Vidare har lärare från institutionen bedrivit forskning om CAV och AiS, vilket har resulterat i kapitlet Med förtroende för forskarrollen kommentatorer, experter och administratörer i interaktiv kunskapsbildning, i antologin Gemensamt kunskapande den interaktiva forskningens praktik. Forskarutbildning År 2008 erhöll institutionen rättigheter att utfärda masterexamen inom ämnet pedagogiskt arbete. För att höja kvalitén ytterligare pågår arbete med att utforma en ansökan om doktorsutbildning i pedagogiskt arbete. Institutionens professorer har under 2008 ansvarat för en nordisk forskarutbildningskurs, Citizenship and Difference in Education. Institutionens doktorander deltar regelbundet i forskarkurser, både vid den fakultet de tillhör och vid andra lärosäten. Övrig verksamhet rör doktorandseminarier som leds av institutionens professorer, samt fem vetenskapliga seminarier där forskare och övriga lärare deltar. Dessutom har doktorander deltagit i workshops med forskare från universitet i Sheffield och från Australien. Denna typ av aktiviteter har utökats under Dessutom disputerade två av institutionens 17 doktorander år 2008, och en avlade licentiatexamen. Under 2008 har institutionen dessutom inlett samarbete med universiteten i Agder, Norge och Stirling, Skottland, främst med syfte att bidra till kvalitetsutveckling inom lärarutbildningen. Under 2009 kommer dessa samarbeten att formaliseras och utvidgas till att även innefatta forskningssamverkan. Institute of Education vid Stirling University rankades nyligen som ledande inom pedagogisk forskning i Skottland. Med universitetet i Agder finns det redan forskningssamarbete inom det specialpedagogiska området, och nu har det också inletts ett samarbete med lärarutbildningen, vilken är en av Norges största. Forskningsanknytning av utbildningarna Under året har arbetet med forskningsanknytningen till grundutbildningarna intensifierats. Forskare föreläser om sin forskning ur flera aspekter. Litteratur i form av avhandlingar, aktuella forskningsrapporter och artiklar ingår i kurslitteraturen, både sådan som producerats av institutionens forskare och av andra. Externa disputerade föreläsare, men även institutionens egna professorer, lektorer och doktorander, deltar kontinuerligt i grundutbildningen. För att ytterligare öka forskningsanknytningen har fler disputerade lärare anställts. Tillgången på disputerad personal inom de ämnen som institutionen efterfrågar är begränsad, vilket försvårar tillsättningen av ledigförklarade tjänster. Uppsatser på kandidatoch magisternivå examineras numera av disputerade. Det som behöver utvecklas ytterligare är att ge grundutbildnings- och magisterstudenter möjligheter att delta i institutionens forskningsprojekt. Publicering och förmedling av forskningsresultat Antalet publikationer i BADA ökade under Inför HB-dagen sammanställdes en ny och utökad skrift, Forskning vid Institutionen för pedagogik, där aktuella forskningsprojekt redovisas. Under året har institutionens forskare och doktorander varit företrädda vid ett flertal internationella och nationella forskningskonferenser. Dessutom har forskningen presenterats i samband med konferenser för personer som ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen, samt i de fem forskningskollegier där forskare, doktorander och adjunkter möts. 7

9 BILAGA - risker Institutionen har under året identifierat följande risker: Betänkandet En hållbar lärarutbildning nya krav på kompetens och forskningsmiljöer Svårigheter att rekrytera disputerad personal i den takt och omfång som är nödvändigt samt svårigheter att behålla nydisputerade lektorer Svårigheter att uppbringa kompetent undervisande personal på grund- och avancerad nivå inom inriktningen arbetsvetenskap, OPUS-programmet på grund av hög forskningsandel i tjänsten Osäker framtid för inriktningen psykologi inom OPUS-programmet Offensiv personalrekrytering vid Göteborgs Universitet såväl som andra närliggande lärosäten Bristen på VFU-platser. Göteborgs Universitet har nyligen startat en inriktning mot förskola och förskoleklass, vilket ytterligare försvårar möjligheten att finna de VFU-platser som behövs Flexibel arbetstid medför risken att det blir svårt att skapa en levande forskningsmiljö vid institutionen - personliga möten både informellt och formellt avgörande Få sökande till inriktningar mot matematik och naturvetenskap Externa medel, framförallt från Vetenskapsrådet, fördelas nästan uteslutande till universiteten. Diskriminering gentemot högskolorna råder Intern fördelning av FOU-medel medför en risk för forskningsmiljön vid eventuell minskning Kommande lokalbyte ger instabilitet och stor osäkerhet finns 8

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU 2016-02-04 Dnr: ST 2015/210-1.1 A. Kompetensförsörjning I. Rekryteringsstöd vetenskapligt kompetenta lärare i undervisningen Målsättning: NLU ska

Läs mer

Verksamhetsplan för MND 2010

Verksamhetsplan för MND 2010 Dnr SU 408 11-0067-10 1(9) Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND Verksamhetsplan för MND 2010 Denna verksamhetsplan är beslutad av institutionsstyrelsen 10-02-11. Inledning

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Askim Frölunda Högsbo Centrum Lundby Majorna Linné Norra Hisingen Västra Göteborg Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Askim

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år Institutionen för musik och bild Verksamhetsplan år 2015-2017 I verksamhetsplanen beskrivs de avsikter och prioriteringar som institutionen för musik och bild (MB) kommer att göra under de kommande verksamhetsåren.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Askim Frölunda Högsbo Centrum Lundby Majorna Linné Norra Hisingen Västra Göteborg Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Askim

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Strategisk plan. Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

Strategisk plan. Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING Strategisk plan 2010 2012 Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 2010-03-02 Strategisk plan 2010-2012 Utbildnings- och

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att utfärda lärarexamen.

Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att utfärda lärarexamen. Rektor Högskolan i Skövde Box 408 541 28 Skövde Utvärderingsavdelningen Karin Järplid Linde BESLUT 2004-06-29 Reg.nr 641-1972-02 Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research 120

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för medicinsk biovetenskap Verksamhetsberättelse 2011 I enlighet med direktiv från universitetsledningen följer verksamhetsberättelsen till stor del samma struktur som verksamhetsplanen.

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2017-2019 NLU 2017-02-09 Dnr: ST 2016/4704-1.1 Verksamhetsplan NLU 2017-2019 A. Kompetensförsörjning I. Vetenskaplig kompetens Målsättning: NLU ska genom

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research, 120

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 154 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (BUN 2015.272) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Högskolan Dalarnas lärarutbildning söker partnerförskolor och partnerskolor

Högskolan Dalarnas lärarutbildning söker partnerförskolor och partnerskolor s lärarutbildning söker partnerförskolor och partnerskolor inledde hösten 2013 ett fördjupat samarbete med PUD-regionens förskolor och skolor gällande den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för lärarutbildningarna.

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Programmet omfattar med sina 60 hp - en metodkurs Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (15 hp) - teorikurser

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Granskningsrapport Naturvetenskap

Granskningsrapport Naturvetenskap Granskningsrapport Naturvetenskap ONUTB har 2015-12-11 fört dialog om underlagen med representanter för utbildningen. 1 Ämnets speciella kunskapsbidrag och dess profil vid Högskolan Dalarna Ämnet Naturvetenskap

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Yttrande över Teologiska Högskolan, Stockholms ansökan om tillstånd att utfärda magisterexamen inom området teologi

Yttrande över Teologiska Högskolan, Stockholms ansökan om tillstånd att utfärda magisterexamen inom området teologi Regeringen Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pär Brännström 08-563 085 29 par.brannstrom@hsv.se

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Lunds universitet Medicinska fakulteten Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning 11-08 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen 1 (5) Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter SWOT-analys Lärande och samhälle Malmö högskola Stort antal studenter 1) Skolan/förskolan ska ta emot ett stort antal studenter relaterat till sin storlek 2) Skolan/förskolan ska ta emot flera studenter

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ

MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ ORU 1.2.1-05218/2017 MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Senast ändrad: 2017-10-31 Allmänt Denna mall för pedagogisk meritportfölj ska användas av sökande till anställningar som innebär pedagogiska arbetsuppgifter

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER DATUM: 2013-12-10 AVSÄNDARE: Institutionen för språk och litteraturer KONTAKTPERSON: Gunnar Bergh, prefekt FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Förslag till rambeskrivning för institution 1

Förslag till rambeskrivning för institution 1 Förslag till rambeskrivning för institution 1 Namnförslag: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Department of Education 1. Teman och centrala kunskapsområden Institutionens kunskapsområden

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning sid 1 (5) Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 www.karlstad.se

Läs mer

Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Läs mer