Mkr Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 NYCKELTAL Antal lägenheter Marknadsvärde Mkr Hyresinstäkter, årstakt Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr

3 INNEHÅLL VD-ord 2 Historik 4 Affärsidé & Strategier 5 Marknadsöversikt 8 Fastighetsbestånd 12 Förvaltning 28 Renovering 30 Medarbetare & Organisation 32 Hyresgästerna 34 Hållbarhet 36 Finansiering 38 Förvärvsanalys Rörelseförvärv 42 Aktien 43 Intjäningsförmåga 45 Bolagsstyrningsrapport 46 Styrelse 50 Företagsledning 52 FINANSIELL RAPPORTERING Förvaltningsberättelse 55 Koncernens resultaträkning 62 Koncernens rapport över totalresultat 62 Koncernens balansräkning 63 Förändring av koncernens eget kapital 64 Koncernens kassaflödesanalys 65 Moderbolagets resultaträkning 66 Moderbolagets balansräkning 67 Förändring av moderbolagets eget kapital 68 Moderbolagets kassaflödesanalys 69 Noter 70 Revisionsberättelse 93 Fastighetsförteckning 94 Definitioner 97

4 2014 I KORTHET I februari förvärvade D. Carnegie & Co ett fastighetsbestånd om cirka 3 miljarder SEK, vilket omfattar lägenheter, från Kvalitena AB med flera säljare. Handeln på NASDAQ First North med aktien D. Carnegie & Co inleddes den 9 april. I samband med bolagets nyemission i april tillfördes bolaget, med utnyttjande av hela övertilldelningsoptionen, 690 miljoner kronor. I juli förvärvade bolaget ett fastighetsbestånd till ett värde av 6,5 miljarder kronor, ca lägenheter, genom förvärvet av Hyresbostäder i Sverige II AB. D. Carnegie & Co blev därmed det största noterade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. I affären ingick även Graflunds, en 100 personer stark organisation med 50 års erfarenhet av fastighetsförvaltning. Under året förvärvade bolaget fastigheter till ett totalt värde av 11,1 miljarder kronor. Hyresintäkterna uppgick till 608,7 Mkr. Driftnettot uppgick till 257,6 Mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 42,4 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 233,1 Mkr. Vinst per aktie uppgick till 4,8 SEK. D. Carnegie & Co:s befintliga fastighetsbestånd om cirka 1,2 miljoner kvm uthyrbar yta fördelat på lägenheter är i huvudsak koncentrerat till Stockholmsregionens tillväxtområden. FASTIGHETSBESTÅND (UTHYRNINGSBAR AREA) Norrköping 12% Göteborg 5% Stockholmsregionen 62% KORT OM D. CARNEGIE & CO D. Carnegie & Co är ett renodlat bostadsfastighetsbolag med inriktning på bostäder i Stockholmsregionen. Affärsmodellen består i att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv renovering av lägenheter i samband med naturlig omsättning av hyresgäster. Uppsala 6% Eskilstuna och Strängnäs 15%

5 EN TRYGG INVESTERING I BOSTÄDER MED HÖG POTENTIAL FÖR VÄRDEÖKNING Efterfrågan på bostäder i Stockholmsregionen kommer under en överskådlig framtid att vara större än utbudet. År 2020 beräknas denna efterfrågan uppgå till bostäder. På denna marknad har D. Carnegie & Co etablerat sig som det största noterade bostadsfastighetsbolaget med ett befintligt fastighetsbestånd på drygt lägenheter. Beståndet har god förädlingspotential och genom att de närmaste åren återinvestera allt överskott skapas en god värdetillväxt. Till det kommer att bolaget har en egen förvaltningsorganisation med lång erfarenhet och hög kompetens, vilket skapar tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Förutom värdetillväxt i befintligt bestånd, planerar bolaget att med bibehållna investeringskriterier växa genom nyförvärv. ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 1

6 VD HAR ORDET Förvärv och börsintroduktion präglade året Bästa aktieägare och andra intressenter i D. Carnegie & Co. Det har blivit dags att summera det första året som har varit synnerligen händelserikt. Jag kan med glädje konstatera att vi med marginal infriat våra tillväxtmål och dessutom gjort ett gott resultat. Bolaget har fått en ny verksamhetsinriktning mot bostäder genom förvärv av fastigheter om totalt 11 miljarder kronor, genomfört en nyemission och listats på NASDAQ First North. Den 27 februari 2014 förvärvade vi ett fastighetsbestånd till ett värde av cirka 3 miljarder kronor via förvärv av Stendörren Bostäder AB. I samband med förvärvet blev vi ett bolag med tydlig inriktning på bostadsfastigheter och har nu ett attraktivt fastighetsbestånd. Vi ska fortsätta att förvärva nya fastigheter, förädla det befintliga beståndet och utveckla nya byggrätter. Fastigheterna är strategiskt belägna i så kallade miljonprogramområden i Stockholmsregionen. Goda möjligheter att förädla beståndet En bärande del i vår strategi är att öka intäkterna genom att renovera och höja standarden i enskilda lägenheter för att kunna höja hyrorna. Här använder vi Bosystem, en lösning som gör det möjligt att renovera enskilda lägenheter utan att behöva evakuera ett helt hus eller en trappuppgång. Detta tillvägagångssätt uppskattas mycket av hyresgästerna som slipper evakueras för renovering. Vi räknar med att kunna renovera 7-10 procent av vårt bestånd årligen till en rimlig kostnad med denna metod. En lägenhet som fått en standardhöjning kan vi oftast få procents högre hyra för. Erfarenheten visar dessutom att hyresgäster välkomnar den här typen av renovering och att de tycker att höjningen av hyran är rimlig. Därmed finns det förutsättningar för D. Carnegie & Co att successivt höja hyrorna utöver de årliga hyresjusteringar som görs. Stort intresse från investerare Den 9 april 2014 inleddes handeln i bolagets aktie på NASDAQ First North, och en nyemission genomfördes i samband med detta som inbringade totalt 690 Mkr. Intresset från investerare var mycket stort, erbjudandet övertecknades tio gånger och vi fick nya aktieägare. I juli 2014 förvärvade vi ytterligare lägenheter från en norsk-svensk fondstruktur som gör D. Carnegie & Co till det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. Fastigheterna är strategiskt belägna och kompletterar väl vårt bestånd. I affären ingick även Graflunds som är en organisation med 50 års erfarenhet av fastighetsförvaltning. Genom förvärvet av Graflunds har vi skapat ett av Sveriges mest erfarna och professionella fastighetsförvaltningsteam. I och med detta kan D. Carnegie & Co hantera all drift och förvaltning av sina fastigheter med egen personal, vilket kommer att öka vår lönsamhet ytterligare. 2 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

7 VD HAR ORDET Eftersom vårt bestånd förvärvats vid olika tillfällen under året är det svårt att få en tydlig bild av vår årliga avkastning. Detta problem kommer naturligtvis att försvinna över tiden, men för att förenkla för våra intressenter har vi sammanställt vår årliga intjäningsförmåga i en särskild rapport som finns med i denna årsredovisning. Klart är dock att vi trots att större delen av vårt bestånd tillkommit efter halvårsskiftet ändå kan presentera ett resultat som visar på rimlig intjäningsförmåga, även om vi konstaterar att det finns mer och göra. Vår målsättning är att inom något år förbättra överskottsgraden, det vill säga hyresintäkter efter avdrag för drift och underhållskostnader, till minst 50 procent. Stor potential Vi har som mål att fortsätta växa vårt fastighetsbestånd genom förvärv och förädling av fastigheter samt genom att utveckla byggrätter på egna fastigheter. Vi bedömer att det finns goda tillväxtutsikter, stora förädlingsmöjligheter och utvecklingspotential. Nu har vi byggt upp en organisation som kommer att möjliggöra genomförandet av vår affärsidé på ett effektivt sätt. Ingenting tyder heller på att trycket på bostadsmarknaden skulle minska inom överskådlig framtid. Då vi är fokuserade på fastigheter i Storstockholm eller på pendlingsavstånd till huvudstaden räknar vi med en fortsatt obefintlig vakansgrad. Vi har också under inledningen av 2015 genomfört en refinansiering av större delen av vår låneportfölj, vilket kommer att leda till både lägre snitträntor samt att kapital och räntenivåer är säkrade för avsevärd tid framöver. Sammanfattningsvis pekar det mesta uppåt för vår del och vi ser fram emot ett ännu bättre år Stockholm den 24 mars 2015 ULF NILSSON Verkställande direktör ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 3

8 HISTORIK Från import och export till fastigheter Firmanamnet D. Carnegie & Co användes för första gången 1803 av skotten David Carnegie i Göteborg för hans import- och exportverksamhet. Den ursprungliga verksamheten avvecklades dock och i stället bildades 1907 fastighetsaktiebolaget D. Carnegie & Co och Porterbryggeriaktiebolaget D. Carnegie & Co. Fastighetsbolagets inriktning ändrades under 1960-talet till bankirverksamhet och fastigheterna avyttrades. Det nuvarande bolaget D. Carnegie & Co registrerades 1994 och börsnoterades som moderbolag till Carnegie Investment Bank (tidigare bankirfirman Langenskiöld och Carnegie Fondkommission). Året efter inledde fastighetsbolaget Stendörren sin verksamhet med förvärv och renovering av miljonprogramsfastigheter. Åter ett fastighetsbolag Efter att Riksgälden 2008 övertagit ägandet i dotterbolagen, och efter en lång förlikningsprocess, beslutade ägarna 2013 att söka ny verksamhet för D. Carnegie & Co. I september samma år träffade bolaget avtal med Kvalitena AB om förvärv av 80 procent av aktierna i D. Carnegie & Co. Bolaget förvärvade i februari 2014 bostäder från Kvalitena AB för 3 miljarder kronor. Sveriges största I april 2014 gjordes en nyemission och D. Carnegie & Co noterades samtidigt på NASDAQ First North och fick genom den tiofaldigt övertecknade emissionen nya ägare. Under året 2014 förvärvades ca lägenheter och D. Carnegie & Co blev i och med det Sveriges största noterade renodlade bostadsfastighetsbolag. 4 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

9 AFFÄRSIDÉ & STRATEGIER Låg vakans och låg risk AFFÄRSIDÉ D. Carnegie & Co är ett renodlat bostadsfastighetsbolag. Affärsidén är att förvärva, långsiktigt förvalta och förädla fastighetsbestånd med god förbättringspotential i miljonprogramsområden. Lägenheter renoveras successivt i samband med naturlig omsättning av hyresgäster enligt renoveringsmetoden Bosystem vilket är snabbt och kostnadseffektivt, och uppskattas av hyresgästerna som slipper evakueras. Bolaget renoverar även fasader, trapphus, yttermiljöer och liknande. Resultatet är substantiellt ökat fastighetsvärde och kassaflöde. Utöver detta skapar D. Carnegie & Co betydande mervärden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. FÖRVALTA FÖRÄDLA UTVECKLA VISIONEN Att utveckla och förädla hela beståndet till attraktiva bostäder i nyskick. Att vara ett innovativt fastighetsbolag som skapar mervärde för hyresgäster, ägare och samhället i stort. ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 5

10 AFFÄRSIDÉ & STRATEGIER 10 år Hela beståndet ska vara renoverat inom tio år MÅL Bolagets mål är att genom utvändig och invändig upprustning och renovering på ett kostnadseffektivt sätt inom en tioårsperiod ha ett helt förnyat bestånd. Upprustningen kommer att ge en värdetillväxt för fastigheterna om 8-10 procent per år genom ökade kassaflöden och driftnetton, samt sänkta avkastningskrav som leder till ytterligare värdeökning. Överskottsgraden skall långsiktigt överstiga 50 procent. Belåningsgraden fastigheter (LTV) ska aldrig överstiga 70 och banklånen är i allmänhet säkerställda i pantbrev i fastigheterna. Se vidare sid % Mål för värdetillväxt per år för bolagets fastigheter 6 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

11 AFFÄRSIDÉ & STRATEGIER STRATEGI D. Carnegie & Co har som strategi att utifrån nuvarande cirka kvadratmeter fortsätta att utöka fastighetsbeståndet i miljonprogramsområden i framför allt Stockholmsregionen, där det även fortsättningsvis kommer att vara stor tillväxt, och det kommer även i framtiden att råda brist på bostäder. Detta innebär att vakansrisken och därmed också risken i investeringen är fortsatt låg. Miljonprogramsområden i Stockholm med omnejd har också högst potential för hyreshöjningar genom en generellt låg hyresnivå, kombinerat med störst brist på bostäder. Beståndet förvaltas på ett effektivt sätt genom egen förvaltningsorganisation, renoveras successivt utifrån naturlig omflyttning med hjälp av renoveringsmetoden Bosystem. Fastigheterna är strategiskt belägna i områden med god infrastruktur, gemensamma rekreationsytor och bra serviceutbud. Beståndet har initialt visst underhållsbehov vilket gör att fastigheterna kan förvärvas till förmånligt pris. Att ha fastighetsbestånd i ett geografiskt avgränsat område ger också fördelar ur förvaltningsperspektiv och områdeskontor med lokal personal ger lyhördhet och förankring bland hyresgästerna. Dessutom kräver den kontinuerliga renoveringen god logistik och lagerhållning inom rimliga avstånd. D. Carnegie & Co tillämpar en finansieringsmodell med både banklån och eget kapital för att åstadkomma en effektiv kapitalstruktur och god avkastning på det egna kapitalet utan någon högre risk. ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 7

12 MARKNADSÖVERSIKT Marknadsöversikt D. Carnegie & Co verkar på den svenska bostadsmarknaden och påverkas av en rad makroekonomiska faktorer. Befolkningsökningen och det låga ränteläget har gynnat fastighetsbranschen, som har en fortsatt bra utveckling. Konjunkturutveckling Svensk ekonomi har haft uppgång och nedgång sedan krisen hösten 2008 och återhämtningen i ekonomin går långsamt. En viktig anledning är att exporten inte gett den skjuts som krävs för att få fart på tillväxten. För 2015 är det rimligt att räkna med en tillväxt på cirka 2 procent. Den svaga makroekonomiska utvecklingen, som är en konsekvens av svag global efterfrågan, har skapat en överskottskapacitet inom näringslivet. Detta har tryckt ner investeringar och håller arbetslösheten på förhållandevis hög nivå, även om antalet sysselsatta är den högsta någonsin. Lågkonjunkturen har gjort att inflationen har varit mycket låg de senaste åren och de nominella räntorna har tryckts ned på historiskt låga nivåer. I slutet på oktober sänkte Riksbanken räntan till nollstrecket. Dessutom reviderades prognosen för reporäntans framtid ned rejält. Riksbanken har i februari 2015 genomfört den historiska sänkningen till minusränta och räknar med den låga räntan en bra bit in på De låga räntorna har i sin tur gett stöd åt tillgångar som aktier och fastigheter. Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetssektorn har generellt sett varit ganska stabil och har dragit fördelar av befolkningsökningen och den kraftiga urbanisering som pågår. De låga räntorna gynnar fastighetsbranschen. Transaktionstempot på den svenska fastighetsmarknaden har varit rekordartat under Året avslutades med ett starkt fjärde kvartal då fastigheter till ett värde om 69 miljarder kronor omsattes, innebärande att årsvolymen landade på hela 160 miljarder kronor, vilket var den högsta siffran någonsin. Det mest handlade segmentet var kontorsfastigheter tätt följt av hyresbostadsfastigheter och det är storstäderna som drar till sig det största intresset, både de bästa lägena och de så kallade sekundära lägena. Omsättningen avseende hyresbostadsfastigheter nådde rekordnivåer under året med 37 miljarder kronor. Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är en stark drivkraft för ombildning och nybyggnation av bostäder. Befolkningstillväxten i regionen har varit cirka 2 procent per år de senaste åren, vilket innebär att det flyttar in cirka människor till Stockholmsregionen varje år. Denna starka utveckling driver efterfrågan på bostäder. Det finns också ett politiskt tryck att öka nyproduktionen, eller åtminstone att hålla den kvar på nuvarande nivå. De främsta hoten är den politiska oron med regel- och skatteförändringar 8 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

13 MARKNADSÖVERSIKT Cirka bostäder saknas idag i Stockholm Bristen väntas öka till bostäder år 2020 som påverkar såväl efterfrågan på, som finansieringskostnaderna för nyproducerade bostäder. Övriga geografiska delmarknader där bolaget är verksamt präglas av bostadsbrist samt positiv befolkningsutveckling, vilket talar för en låg risk på intäktssidan. Den svenska hyresmarknaden Den svenska hyresmarknaden kännetecknas av en omfattande historia av hyresregleringar. Dagens hyressättningssystem har sin grund i bruksvärdesprincipen och kollektiva förhandlingar mellan hyresvärden och en hyresgästorganisation. Hyresnivån sätts i kollektiva förhandlingar och styrs av vad som tas ut för jämförbar lägenhet i ett liknande område enligt bruksvärdesprincipen vilken i sin tur bygger på regleringar i hyreslagen. ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 9

14 MARKNADSÖVERSIKT Bostadsbrist Efterfrågan på bostäder är stor, särskilt i tillväxtorter där nettoinflyttningen är som störst. Närmare hälften av landets kommuner anger att det råder en brist på bostäder inom kommunen. Antalet hyresrätter minskar, inte minst i storstäderna är det långa kötider. Sedan 2006 har antalet allmännyttiga hyresrätter halverats i Stockholms innerstad och antalet privatägda hyresrätter är idag hälften så stort som i början av 1970-talet. Minskningen beror på bostadsrättsombildningar och på en reducerad andel hyresrätter av nyproducerade hyreslägenheter. Det sker en snabb inflyttning till Stockholm och befolkningen växer i både antal människor och som andel av hela landets befolkning. Sedan 1980 har Stockholmsregionen ökat med invånare och representerar idag 22 procent av den totala befolkningen. Enligt Länsstyrelsen behövs ett tillskott på bostäder till Den genomsnittliga nyproduktionen har varit avsevärt lägre senare år, cirka bostäder per år. Trycket på kranskommunerna att producera bostäder är stort på grund av den stora befolkningstillväxten i Stockholmsregionen. På de marknader där D. Carnegie & Co är verksamt är situationen liknande stabila befolkningsökningar, en stor bostadsbrist och ett otillräckligt tillskott av nya hyresrätter för att få marknaden i balans. UTVECKLINGEN FÖR ANTALET BOSTÄDER KONTRA BEFOLKNINGSÖKNINGEN I STOCKHOLMS LÄN Antal Antal färdigställda bostäder i Stockholms län Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB Bostadsbehov (600 enheter per 1000 invånare) Befolkningsökning i Stockholms län 10 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

15 MARKNADSÖVERSIKT Hyresnivå En mängd faktorer påverkar hyresnivån i Stockholmsregionen, som till exempel närhet till Stockholms innerstad, kommunikationer och standard, och det pågår en ständig diskussion om hur olika faktorer påverkar bruksvärdet. Skillnaden i genomsnitt mellan en hyresrätt i Stockholms innerstad och en i ytterförort uppskattas till 30 procent. Enligt statistik från Hyresgästföreningen är medelnormhyran lägst i ytterförorterna med 900 kronor per kvadratmeter och högst i den del av innerstan som kallas B-området, kronor. Den innersta delen av innerstan kallas A-området och där är medelnormhyran något lägre, ca kronor. Det hänger ihop med att det i B-området finns 30 procent nyproducerade lägenheter som betingar en högre hyra. De lägenheter som är nyproducerade eller upprustade i ytterområden har en högre hyra än en icke upprustad som ligger centralt i A-områden. Källor: Fastighetsägarföreningen Konjunkturinstitutet Savills Bostadsförmedlingen i Stockholm SCB Hyresgästföreningen GENOMSNITTLIG HYRESNIVÅ MILJONPROGRAM KONTRA NYPRODUKTION SEK genomsnittlig årshyra/kvm Byggnadsår 1991 Byggnadsår Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB Nyproduktion Miljonprogrammet ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 11

16 FASTIGHETSBESTÅND Fokus på Stockholm och Mälardalen D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd utgörs huvudsakligen av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms och Mälardalens tillväxtområden. Marknadsvärdet uppgick per den 31 december 2014 till Mkr. D. Carnegie & Co:s befintliga fastighetsbestånd om cirka 1,2 miljoner kvm uthyrbar yta fördelat på lägenheter är i huvudsak koncentrerat till Stockholmsregionens tillväxtområden. SAMMANSTÄLLNING ÖVER FASTIGHETSBESTÅNDET Ort/område Uthyrbar area Antal lägenheter Marknadsvärde dec 2014 Kista/Husby Bromsten/Rinkeby Sollentuna Flemingsberg Vårby/Vårberg Jordbro Södertälje Bro Märsta Uppsala Eskilstuna Strängnäs Norrköping Göteborg Övrigt (mark, byggrätter etc.) Totalt D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

17 FASTIGHETSBESTÅND KISTA /HUSBY Cirka 10 kilometer norr om Stockholm city ligger Kista och Husby. Här pågår sedan ett antal år en bred satsning för att skapa en positiv social och ekonomisk utveckling i området det så kallade Järvalyftet. Närheten till Järvafältet och bra kommunikationer gör att många människor och företag väljer att flytta hit. I området finns även ett av Europas största IT-kluster med världsledande företag samt ett stort utbud av kultur, idrott, handel och service. Många av bostadshusen i Kista och Husby byggdes inom ramen för miljonprogrammet på och 70-talet. NYCKELTAL Antal lägenheter Uthyrningsbar area kvm Hyror netto helår Tkr Uthyrningsgrad bostäder 94,6 % Redovisat värde fastigheter Tkr Driftnetto (budget 2015) Tkr Snitthyra kr/kvm Andel renoverade lägenheter 6 % FÖRDELNING AV YTOR 1:or 3,3 % 2:or 33,6 % 3:or 40,3 % 4:or 12,9 % Övrigt 9,9 % ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 13

18 FASTIGHETSBESTÅND BROMSTEN/RINKEBY, SPÅNGA Drygt 10 kilometer nordväst om Stockholms city ligger Bromsten, Rinkeby och Spånga. Området består av en blandning av hyreshus, radhus och villor och karaktäriseras av flera skogs- och rekreationsområden. Utbudet av fritidsaktiviteter och idrott är stort och det finns flera centrum med bibliotek, livsmedelsaffärer, småbutiker med mera. Med pendeltåg och tunnelbana tar det mellan 10 och 18 minuter att ta sig in till centrala Stockholm. Många av bostäderna i Bromsten, Rinkeby och Spånga byggdes inom ramen för miljonprogrammet på och 1970-talet. NYCKELTAL Antal lägenheter Uthyrningsbar area kvm Hyror netto helår Tkr Uthyrningsgrad bostäder 92,9 % Redovisat värde fastigheter Driftnetto (budget 2015) Tkr Snitthyra kr/kvm Andel renoverade lägenheter 3,2 % FÖRDELNING AV YTOR 1:or 2,5 % 2:or 15,3 % 3:or 49,0 % 4:or 21,5 % Övriga 11,7 % 14 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

19 FASTIGHETSBESTÅND SOLLENTUNA Strax norr om Stockholm ligger kommunen Sollentuna med sina cirka invånare. Här blandas företagande och handelsplatser med gröna naturområden och olika kulturaktiviteter. Sollentuna växer kontinuerligt tack vare det attraktiva läget för såväl boende som företagande, närheten till centrala Stockholm och Arlanda flygplats. Här finns flera stora köpcentrum, en väl fungerande service och närhet till vacker natur. Flera av kommunens bostadsområden byggdes inom ramen för miljonprogrammet i slutet av 1960-talet. NYCKELTAL Antal lägenheter 454 Uthyrningsbar area kvm Hyror netto helår Tkr Uthyrningsgrad bostäder 95,4 % Redovisat värde fastigheter Tkr Driftnetto (budget 2015) Tkr Snitthyra kr/kvm Andel renoverade lägenheter 0 % FÖRDELNING AV YTOR 1:or 7,2 % 2:or 27,6 % 3:or 42,4 % 4:or 12,7 % Övriga 10 % ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 15

20 FASTIGHETSBESTÅND FLEMINGSBERG Flemingsberg ligger i sydvästra delen av Stockholm. Ett utvecklingsprogram Vision Flemingsberg 2030 har tagits fram av Stockholms läns landsting samt Huddinge och Botkyrka kommun för att utveckla området. Målet är att Flemingsberg ska bli ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. År 2030 ska Flemingsberg ha blivit en stad och centrum för människor. Det centrala läget i kombination med god boendemiljö, gör Flemingsberg attraktivt för många människor i framtiden. NYCKELTAL Antal lägenheter 573 Uthyrningsbar area kvm Hyror netto helår Tkr Uthyrningsgrad bostäder 96,1 % Redovisat värde fastigheter Tkr Driftnetto (budget 2015) Tkr Snitthyra 961 kr/kvm Andel renoverade lägenheter 0,2 % FÖRDELNING AV YTOR 1:or 3,2 % 2:or 10,6 % 3:or 49,7 % 4:or 29,7 % Övriga 6,8 % 16 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

21 FASTIGHETSBESTÅND VÅRBY/VÅRBERG Vårby och Vårberg är en del av Huddinge kommun och ingår i tätorten Stockholm. Området domineras av flerbostadshus och har en väl fungerande kollektivtrafik med bland annat tunnelbana till Stockholm city. Det finns god tillgänglighet till gröna ytor och bostäderna ligger nära naturreservat, badsjö och marina. Planer finns för att lyfta och utveckla Vårby centrum så att det fungerar som ett attraktivt, välfungerande centrum och blir en naturlig mötesplats för de boende i området. NYCKELTAL Antal lägenheter 770 Uthyrningsbar area kvm Hyror netto helår Tkr Uthyrningsgrad bostäder 95,3 % Redovisat värde fastigheter Tkr Driftnetto (budget 2015) Tkr Snitthyra kr/kvm Andel renoverade lägenheter 0,4 % FÖRDELNING AV YTOR 1:or 2,6 % 2:or 25,2 % 3:or 25,7 % 4:or 18,4 % Övriga 28,0 % ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 17

22 FASTIGHETSBESTÅND JORDBRO Jordbro är en kommundel i Haninge kommun, Stockholms län, med cirka invånare. Här finns fungerande allmän och kommersiell service, en väl utbyggd barnomsorg och grundskolor samt ett aktivt näringsliv. Kommunikationerna är goda med bland annat pendeltåg till Stockholm och ett modernt vägnät. Jordbro erbjuder också natursköna omgivningar, naturreservat och idrottsanläggningar. I södra Jordbro dominerar flerfamiljshus som byggdes på 1950-, och 1970-talet, medan den norra delen huvudsakligen består av småhus. NYCKELTAL Antal lägenheter Uthyrningsbar area kvm Hyror netto helår Tkr Uthyrningsgrad bostäder 97,8 % Redovisat värde fastigheter Tkr Driftnetto (budget 2015) Tkr Snitthyra kr/kvm Andel renoverade lägenheter 0 % FÖRDELNING AV YTOR 1:or 4,3 % 2:or 42,8 % 3:or 44,2 % 4:or 4,4 % Övriga 4,3 % 18 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

23 FASTIGHETSBESTÅND SÖDERTÄLJE Kommunen Södertälje med sina cirka invånare har ett strategiskt läge i Mälardals- och Stockholmsregionen. Här finns många idrotts- och kulturföreningar, ett levande centrum, starkt näringsliv och en väl fungerande infrastruktur med bland annat pendelavstånd till Stockholm. Många gröna rekreationsområden finns dessutom i det sörmländska landskapet. Två stora företag i Sverige Scania och Astra Zeneca ligger i Södertälje. NYCKELTAL Antal lägenheter Uthyrningsbar area kvm Hyror netto helår Tkr Uthyrningsgrad bostäder 99,1 % Redovisat värde fastigheter Tkr Driftnetto (budget 2015) Tkr Snitthyra kr/kvm Andel renoverade lägenheter 0 % FÖRDELNING AV YTOR 1:or 6,0 % 2:or 27,2 % 3:or 37,7 % 4:or 18,8 % Övriga 10,2 % ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 19

24 FASTIGHETSBESTÅND BRO Upplands-Bro ligger i hjärtat av Mälardalen och brukar ibland beskrivas som en av Storstockholms mest natursköna kommuner. Här finns 13 mil Mälarstränder och en skärgård med cirka 50 öar, vilket skapar möjligheter för boende av hög kvalitet. Det är en plats som är omtyckt bland barnfamiljer, pensionärer och studenter. Tack vare ett växande näringsliv behöver allt färre av kommunens cirka invånare pendla från kommunen för att arbeta. Upplands-Bro satsar på att förbättra villkoren för näringslivet och lockar kontinuerligt till sig nya människor och företag. NYCKELTAL Antal lägenheter 540 Uthyrningsbar area kvm Hyror netto helår Tkr Uthyrningsgrad bostäder 98,3 % Redovisat värde fastigheter Driftnetto (budget 2015) Tkr Snitthyra 978 kr/kvm Andel renoverade lägenheter 0 % FÖRDELNING AV YTOR 1:or 0,7 % 2:or 29,8 % 3:or 45,8 % 4:or 14,9 % Övriga 8,8 % 20 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

25 FASTIGHETSBESTÅND MÄRSTA Märsta är centralort i Sigtuna kommun, Stockholms län, belägen mitt emellan Uppsala och Stockholm. Här har människor bott och verkat i över år och än idag är Sigtuna en central ort för företagande och kultursatsningar. Här bor drygt människor. Goda kommunikationer kommer med närheten till Arlanda flygplats, E4 samt järnvägsstation. Närheten till både Uppsala och Stockholm har bidragit till ortens expansion och gör kommunen optimal för nyetableringar. Sigtuna kommun ligger på fjärde plats vad gäller antal hotellövernattningar i Sverige. NYCKELTAL Antal lägenheter 675 Uthyrningsbar area kvm Hyror netto helår Tkr Uthyrningsgrad bostäder 97,5 % Redovisat värde fastigheter Tkr Driftnetto (budget 2015) Tkr Snitthyra 995 kr/kvm Andel renoverade lägenheter 0 % FÖRDELNING AV YTOR 1:or 5,7 % 2:or 24,8 % 3:or 39,9 % 4:or 15,7 % Övriga 13,9 % ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 21

26 FASTIGHETSBESTÅND UPPSALA Uppsala är Sveriges fjärde största kommun med över invånare. Antalet invånare växer kontinuerligt de senaste åren med mellan och personer per år. Med närhet till Stockholm (67 kilometer) och Arlanda (35 km) har Uppsala ett strategiskt geografiskt läge. Här finns ett brett utbud av kultur, idrott, service och handel. Uppsala är en av världens mest framstående städer på det vetenskapliga området, men två högt rankade universitet och regionsjukhuset Akademiska sjukhuset. Detta har skapat förutsättningar för avancerad forskning som lett till en rad framgångsrika företag inom bland annat biomedicin och IT. NYCKELTAL Antal lägenheter 938 Uthyrningsbar area kvm Hyror netto helår Tkr Uthyrningsgrad bostäder 98,8 % Redovisat värde fastigheter Tkr Driftnetto (budget 2015) Tkr Snitthyra 990 kr/kvm Andel renoverade lägenheter 0 % FÖRDELNING AV YTOR 1:or 3,8 % 2:or 30,5 % 3:or 35,7 % 4:or 21,1 % Övriga 8,9 % 22 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB STENDÖRREN FASTIGHETER 5 september 2016 Stendörren Fastigheter Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom Storstockholm

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Strukturbild efter transaktionen 6 Drift, förvaltning och

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION 28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION AGENDA DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER DEL 2 MARKNADSDATA DEL 3 TILLVÄXT DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER STENDÖRREN FASTIGHETER AFFÄRSIDÉ OCH MÅL AFFÄRSIDÉ Stendörren Fastigheter

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

13 826 Mkr. 1 307 Mkr. 620 Mkr. 1 139 Mkr. 16,10 kr NYCKELTAL 31 DECEMBER 2015. Antal lägenheter. Marknadsvärde. Hyresintäkter, årstakt

13 826 Mkr. 1 307 Mkr. 620 Mkr. 1 139 Mkr. 16,10 kr NYCKELTAL 31 DECEMBER 2015. Antal lägenheter. Marknadsvärde. Hyresintäkter, årstakt ÅRSREDOVISNING 2015 NYCKELTAL 31 DECEMBER 2015 Antal lägenheter 16 377 Marknadsvärde 13 826 Mkr Hyresintäkter, årstakt 1 307 Mkr Driftnetto, årstakt 620 Mkr Resultat efter skatt 1 139 Mkr Vinst per aktie

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Investerarpresentation 2015-09-15

Investerarpresentation 2015-09-15 Investerarpresentation Historia 1995, Stendörren grundas av Lars Andersson, genom moderbolaget Kvalitena AB. Affärsområden; Lager/logistik, bostadsfastigheter samt utveckling av byggrätter/detaljplaner.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016 Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium 24 november 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader

Läs mer

PRESENTATION NASDAQ OMX

PRESENTATION NASDAQ OMX PRESENTATION NASDAQ OMX 9 mars 2016 Historia 1995, Stendörren grundas av Lars Andersson, genom moderbolaget Kvalitena AB. Affärsområden; Lager/logistik, bostadsfastigheter samt utveckling av byggrätter/

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer