Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19: Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice ordförande Per-Erik Kanström (M), andre vice ordförande Ann-Christin Jyttner (S) (tj. ersättare) Charlotta Lind (S) Gert Lindström (S) Lars Valtersson (MP) Eva Stenlund (MP) Anders Rosén (V) Roland Storm (VB) Erik Palmstierna (M) Malin Lybecker (M) Kristina Klempt (FP) Maria Fälth (KD) Ann-Christin L Frickner (C) Ersättare: Björn Lundin (S) Ali Kashefi (S) Lennart Olsen (MP) Hanna Anagrius (V) Leif Bejhed (V) Christine Hanefalk (M) Jan Olof Halldén (M) Olli Hakala (M) Margareta Hamark (FP) Eila Bromme (FP) Lars Tunkrans (KD) Lillemor Svensson (C) Övriga deltagande Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Thomas Thunblom, samhällsbyggnadschef 160 Utses att justera Per-Erik Kanström (M) Justeringens plats och tid Kanslienheten, måndagen den 8 juni 2015 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Kommunstyrelsen Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden. Beskrivning av ärendet Följande beslut, rapporter, skrivelser etcetera meddelas kommunstyrelsen: Meddelande från SKL om sammanträdesplan för 2016 Utdrag ur SÄN protokoll Patienssäkerhetsberättelse och kvalitetsutvecklingsberättelse 2014 Cirkulär från SKL - Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar legitimation upphör den 30 juni 2015 Regeringsbeslut om uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar Utdrag ur SÄN protokoll 48 - Upphandling av driften av Baldersvägens gruppbostad Utdrag ur SÄN protokoll 66 - Remissvar på promemoria Ds 2015:23. Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

3 Kommunstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett särskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. KS Delegation Uthyrning av lokal upp till 3 år KS Delegation Undantag från bestämmelserna om största vikt och bredd KS Delegation Delegationsbeslut om att avge yttranden till polismyndigheten då ansökan inkommit till polismyndigheten om att få ta i anspråk en offentlig plats KS Delegation Upphandling bro 9,10,11,12,15 KS Delegation Servitutsavtal gällande Vatten och avloppsledningar på fastigheten Frestaby KS Delegation Fullmakt till kontorschefen Thomas Thunblom, KSB, att företräda kommunen och underteckna genomförandeavtal om ledningsarbeten inom projektet Fyrklövern KS Delegation KSL-resa till Bryssel maj för Hillevi Engström KS Delegation Hyrestillägg till hyreskontrakt KS Delegation Bidrag till Föreningen Funkisglädje KS Delegation Upphandling av personalstödstjänster

4 Kommunstyrelsen KS Delegation Direktupphandling köksutensiler Protokoll kommunstyrelsens miljö- och planutskott den 22 april 2015 Protokoll kommunstyrelsens allmänna utskott den 22 april 2015 Protokoll kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott den 17 april 2015 Protokoll kommunstyrelsens välfärdsutskott den 16 april 2015 KS Delegation Tecknande av avtal med Off2Off KS Delegation Tilläggsavtal till hyreskontrakt KS Delegation Upplands Väsby kommuns lokala trafikföreskrifter om stopp vid vägkorsning på Sandavägen Protokoll kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 maj 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. _

5 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att grusplanen mellan Skälby och Brunnbyvik rustas upp (KS/2014:315) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunfullmäktige som handlar om att rusta upp grusplanen som finns mellan Skälby och Brunnbyvik. Förslagslämnaren vill att kommunen gör en femmannaplan för fotboll (konstgräs) och asfalterar och gör en tennisplan och en basketplan med korgar. Motivering: Fotbollsplanen har de senaste åren inte skötts av kommunen, vilket gjort att den i dag är helt igenväxt Skälby och Brunnbyvik står inför ett stort generationsskifte. De som flyttade in på 60-talet säljer i dag sina hus, och det kommer fler och fler barnfamiljer. Jag efterfrågar en samlingsplats för dessa barn och ungdomar. I dag finns den enda fotbollsplanen på denna sidan motorvägen nere vid Södervik. Vi talar i dag om att ungdomar behöver röra mer på sig. Visa då att ni har förstått det och gör nåt bra av det som i dag har blivit förfallet och bortglömt. Kultur- och fritidsnämndens yttrande Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Nämnden har lämnat yttrande den 14 april Det finns idag ett stort antal mindre grus- och gräsplaner runt om i kommunen. Vissa planer sköts av kontoret för samhällsbyggnad på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden genom överenskommelse om anläggningsdrift. Andra planer ligger under gatu- och parkenheten hos kontoret för samhällsbyggnad. Ytterligare andra planer sköts av bostadsrättsföreningar eller andra intressenter, utanför kommunens ansvar.

6 Kommunstyrelsen Då frågor om skötsel av planer ofta kommer in till kommunen bör en större kartläggning göras kring hur ansvaret för kommunens mindre gräs- och grusplaner ser ut, innan en större åtgärd så som ny gräsläggning eller nya tennisbanor, så som medborgarförslaget lyfter, kan uppföras, anser nämnden. Ett sådant uppdrag beslutades av kultur- och fritidsnämnden vid sammanträdet den 14 april Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret biträder kultur- och fritidsnämndens uppfattning att en samlad kartläggning behöver göras innan beslut kan fattas om en eventuell upprustning av grusplanen mellan Skälby och Brunnbyvik och andra anläggningar. Medborgarförslaget bör därför i nuläget avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Beslutsunderlag Medborgarförslag om att grusplanen mellan Skälby och Brunnbyvik rustas upp Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige

7 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att översiksplanen bör innehålla möjligheter för framtida utveckling av nordvästra Väsby (KS/2015:43) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att de önskemål som framförs i medborgarförslaget hanteras inom arbetet med ny översiktsplan. _ Beskrivning av ärendet Medborgarförslag om att översiksplanen bör innehålla möjligheter för framtida utveckling av nordvästra Väsby Medborgarförslaget tar upp att många uttryckt önskemål om utveckling av friluftsområden, nytt utflyktsmål med café, butik, museum, utveckling av badet samt fler parkeringsplatser med mera, samt att det också finns ett stort intresse av att i begränsad form bygga bosläder i området. Medborgarförslaget menar att det av den anledningen känns angeläget att i översiktsplanen ange vilken typ och omfattning av bebyggelse som är möjlig i ett långsiktigt perspektiv. Medborgarförslaget önskar att området pekas ut som ett framtida utvecklingsområde i översiktsplanen, samt att goda idéer från både Ja och Nej-sidan fångas upp exempelvis genom medborgadialoger. Kontorets yttrande Kommunstyrelsen har beslutat avsluta arbetet med fördjupad översiktsplan för nordvästra Väsby, samt att flytta frågor gällande utveckling av nordvästra Väsby till arbetet med ny översiktsplan. En eller flera av de dialogaktiviteter som avses genomföras i samband med översiktsplanens samrådsremiss avses fokusera särskilt på detta område. Kontoret anser att kommunen under planeringsprocessen kommer att behöva ta sig an och förhålla sig till en stor bredd av frågor som rör utvecklingen av nordvästra Väsby, däribland de frågor som tas upp i medborgarförslaget. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

8 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att de önskemål som framförs i medborgarförslaget hanteras inom arbetet med ny översiktsplan. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Beslutsunderlag _ Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 1. Medborgarförslag, , KS/2015:43

9 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad process för fördjupad översiktsplan för nordvästra Väsby (KS/2012:426) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar avsluta arbetet med fördjupad översiktsplan för nordvästra Väsby, samt att flytta frågor gällande utveckling av nordvästra Väsby till arbetet med ny översiktsplan. Sammanfattning av ärendet Planeringsarbetet med fördjupad översiktsplan för nordvästra Väsby har pågått sedan kommunstyrelsens uppdrag den 2 juni 2008 fram till folkomröstning om den fördjupade översiktsplanens antagandeförslag den 14 september Majoriteten röstade nej. Antagandeförslaget innehöll i korthet utveckling av cirka 3000 bostäder, cirka verksamheter på skogsmark intill Mälaren, samt ett antal förslag till satsningar på natur- och vattenvärden. Kontorets yttrande Kontoret föreslår att förslag om förändrad inriktning för utvecklingen i nordvästra Väsby behandlas inom ramen för framtagande av ny översiktsplan, samt att en eller flera av de dialogaktiviteter som avses genomföras i samband med samrådsremissen fokuserar särskilt på detta. Kontoret anser att kommunen under planeringsprocessen kommer att behöva ta sig an och förhålla sig till en stor bredd av frågor som rör utvecklingen av nordvästra Väsby. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar avsluta arbetet med fördjupad översiktsplan för nordvästra Väsby, samt att flytta frågor gällande utveckling av nordvästra Väsby till arbetet med ny översiktsplan. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag.

10 Kommunstyrelsen Beslutsunderlag _ 1. Medborgarförslag, , KS/2015:43 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad

11 Kommunstyrelsen Ändringar i planprocessen enligt PBL 2015 (plan- och bygglagen) - information (KS/2015:193) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet I plan- och bygglagen 2010:900 skedde från den 1 januari 2015 förändringar kring planprocessens förfaranden och benämninar för detaljplaneuppdrag som påbörjas efter den 1 januari. Detta med målsättningen att snabba upp planprocessen. Namnen enkelt respektive normalt planförfarande ändras till standard respektive utökat förfarande samt med målsättningen att fler planer ska hanteras med standardförfarandet. Inom plan- och bygglagens ram finns möjligheter till olika kommunala anpassningar beroende på lokal politisk process. Enheten för stadsutveckling och hållbar planering har arbetat fram ett förslag till process för Upplands Väsby kommun vilken MPU, miljö- och planutskottet informerades om den 22 april 2015, se även bifogad power point-presentation. Plan- och bygglagen ger möjlighet att hantera fler ärenden med standarförfarandet jämfört med det tidigare enkla förfarandet då kriterierna för standardförfarande i viss mån har utvidgats. Kontorets förslag till planprocess innebär att kommunen då det bedöms lämpligt lägger till tid för remiss av samrådsförslag, samt politiska delbeslut under standardförfarandet för att öka transparens och tid för yttrande och dialog under processen, något kontoret anser att det nya lagförslaget hanterar undermåligt jämfört med de mål som kommunen fastslagit. Utöver dessa förfaranden finns ett nytt begränsat förfarande för mycket enkla planärenden där granskningsskedet är borttaget. Kontoret kommer att föreslå att det är byggnadsnämnden som ger uppdrag samt antar detaljplanen för begränsat förfarande. Byggnadsnämnden föreslås också kunna anta planer hanterade med standardförfarande i de fall genomförandet inte innefattar ekonomiska regleringar. Ändrade delegationer och reglementen enligt ovan hanteras i separat beslutsärende.

12 Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag.

13 Kommunstyrelsen Projekt PCB i Väsbyån/Oxundasjön (KS/2015:174) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner projektplan för att spåra och utreda källan till läckage av PCB till Väsbyån/Oxundasjön samt för att utreda åtgärdsbehovet. 2. Kommunstyrelsen godkänner kostnader om kronor för år 2015 respektive kronor för år 2016 innefattande personalkostnad, konsultkostnad och provtagningskostnad. 3. Finansiering sker inom ramen för samhällsutvecklings- och exploateringsmedel. Beskrivning av ärendet Miljöproblemet avseende läckage av PCB i Oxundasjön är omfattande och fortsättningen med spårning och beslut om kommande eventuella saneringsåtgärder för att få bort PCB ur sjön behöver ligga på en kommunövergripande nivå. Därför föreslås nu ett projekt med medverkan från miljö-och hälsoskyddskontoret och kontoret för samhällsbyggnad. Kontinuerlig återrapportering sker kvartalsvis till kommunstyrelsen. Den totala kostnaden för projektet beräknas bli kr för år 2015 och kronor för år Det innefattar personalkostnad, konsultkostnad och provtagningskostnad för att spåra och utreda källan till läckage av PCB till Väsbyån/Oxundasjön samt för att utreda åtgärdsbehovet. Detta beskrivs mer utförligt i projektplanen. Upplands Väsby kommun deltog 2013 i ett regionalt miljöövervakningsprojekt genom Oxunda vattensamverkan, då abborre och bottensediment i undersöktes i Oxundasjön för att spåra miljögifter. Resultatet visade på höga halter av PCB (polyklorerade bifenyler) i Oxundasjön. Under 2014 genomfördes ytterligare undersökningar i och omkring Oxundasjön för att säkerställa resultaten, av Sigtuna kommun. Slutsatser av dessa undersökningar visade att höga halter förekommer i alla prover av bottensediment och fisk, förhöjda halter av PCB återfanns vid utloppet från Väsbyån i Oxundasjön, samt att andra flöden som mynnar i Oxundasjön inte visar förhöjda halter av PCB. Upplands Väsby kommun genomförde därefter, sommaren 2014 en liknande undersökning i Edssjön som är nästa sjö i vattensystemet för att se om samma mängder fanns där avseende

14 Kommunstyrelsen PCB eller andra miljögifter. Resultaten visade på att sjön är en urbant påverkad sjö, men förhöjda halter när gäller PCB. I Väsbyån återfanns dock PCB i två av tre prover. I december 2014 utfördes därför så kallad passiv provtagning i ett avgränsat område i Väsbyån. Utifrån detta resultat kan det ytterligare stärkas att ett område inom Väsbyån troligtvis utgör ett utlopp för läckage till ån. Expertisen tolkar resultatet till att det är ett pågående läckage men från en verksamhet som bedrevs på 60-talet. Upplands Väsby kommun kan inte lämna föroreningarna i Väsbyån eller Oxundasjön utan åtgärd. Ett fortsatt arbete måste därför genomföras och är viktigt både ur hållbarbetssynpunkt samt för den fortsatta utvecklingen av Väsby Entré där Väsbyån är en central del. I detta ingår följande. Spåra läckaget via historisk kartläggning av aktuella föroreningskällor i Messingenområdet och centrala Väsby (2015). Kompletterande undersökning i dagvattennät och eventuella markundersökningar. Genomföra en ansvarsutredning om ansvarig till läckaget kan konstateras. Utreda spridning av läckage av PCB i Oxundasjön för att ta reda på hur mycket som behöver saneras. Eventuellt spåra andra möjliga flöden av PCB och utesluta annan påverkan på Oxundasjön. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner projektplan för att spåra och utreda källan till läckage av PCB till Väsbyån/Oxundasjön samt för att utreda åtgärdsbehovet. 2. Kommunstyrelsen godkänner kostnader om kronor för år 2015 respektive kronor för år 2016 innefattande personalkostnad, konsultkostnad och provtagningskostnad. 3. Finansiering sker inom ramen för samhällsutvecklings- och exploateringsmedel. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt beslut.

15 Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Projektplan för PCB i Väsbyån/Oxundasjön _ Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad Miljö- och hälsoskyddsnämnden

16 Kommunstyrelsen Beslut om strategier för kommunens ekosystemtjänster samt ekologisk utvecklingsplan, benämnd Plan för ekosystemtjänster (KS/2015:19) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner de reviderade förslagen till strategier för kommunens ekosystemtjänster. 2. Kommunstyrelsen godkänner den ekologiska utvecklingsplanen, benämnd plan för ekosystemtjänster. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen gav (genom ärende KS/2011:13) kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att utveckla en ekologisk utvecklingsplan. Ett av kommunfullmäktiges föreslagna mål under perspektivet samhälle och miljö i kommunens flerårsplan med budget för lyder kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. En strategi som föreslås för att uppnå målet är Ekologisk Utvecklingsplan tas fram som underlag till den strategiska kommunplanen och blir styrande för kommunens natur- och vattenvårdsarbete. Kommunen ska enligt plan- och bygglagen planera för en god hushållning av mark och vatten och kunna göra avvägningar mellan olika behov och samhällsintressen. Värdekärnor för natur i form av friluftsliv, närrekreation och biologi måste då vara kända och strategier för skydd och utveckling finnas tillgängliga. Den ekologiska utvecklingsplanen innehåller en sammanställning av en omfattande kartläggning av kommunens ekosystemtjänster. Planen anger var det finns värdekärnor för bevarande av ekosystemtjänsterna samt områden med utvecklingsbehov. Planen innehåller enligt kravspecifikationen vatten- och naturområden samt övriga tjänster som naturen tillhandahåller i form av areella näringar, vattenmiljöer, biologisk mångfald, luft och klimat, samt hälsa, upplevelser och kunskap och av politiken efterfrågade, prioriteringar för utveckling och skötsel av dessa. I en förstudie, som genomförts under 2014, har strategier och metoder för kartering av ett antal ekosystemtjänster tagits fram samt förslag på metodik för att kartlägga dessa.

17 Kommunstyrelsen Strategier för bland annat följande värden har tagits fram: Biologisk mångfald Biologiska spridningssamband Närrekreation och parker Friluftsliv Landskap och kulturhistoria Vattenmiljöer Dricksvatten Den ekologiska utvecklinsplanen har en viktig koppling till arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen och kommer att utgöra underlag för inriktning när gäller framtida mark- och vattenanvändning. Planen blir därför en sektorsplan tillhörande översiktsplanen Det som återstår i projektet som har fått tilldelat medel från TMR är att genomföra minst ett externt seminarium, då lokalt näringsliv och regionala aktörer (Landstinget, Länsstyrelsen, Trafikverket etc.) bjuds in. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner de reviderade förslagen till strategier för kommunens ekosystemtjänster. 2. Kommunstyrelsen godkänner den ekologiska utvecklingsplanen, benämnd plan för ekosystemtjänster. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsens beslut om uppdrag från (KS/2011:13) Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad, Budgetchef, kommunledningskontoret Redovisningsenheten, stöd & process

18 Kommunstyrelsen Förlängning av energi- och klimatstrategins giltighetstid (KS/2013:68) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar förlänga energi- och klimatstrategins giltighetstid till och med 30 juni Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2011, 60, att anta energi- och klimatstrategin som ett kommungemensamt dokument. Arbetet med energi- och klimatstrategin och dess handlingsplaner har följts upp och redovisats två gånger per år i miljö- och planutskottet. Fram till den 31 december 2014 har arbetet varit finaniserat av Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd. Energimyndigheten har mottagit och godkänt Upplands Väsby kommuns slutrapportering om stödperioden. Inför 2015 gjordes en mindre revidering av strategin, med förtydliganden och uppdatering av statistik. Strategin är giltig till och med 30 juni Under hösten 2015 planeras en större uppdatering av energi- och klimatstrategin. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar förlänga energi- och klimatstrategins giltighetstid till och med 30 juni Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag.

19 Kommunstyrelsen Försäljning av Bo i Väsby AB (KS/2014:458) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att AB Väsbyhem bildar genom förvärv av ett lagerbolag ett dotterbolag med namnet Goldcup AB uät Väsbyhem Övra Runby AB. 2. Kommunfullmäktige utser, enligt kommunstyrelsens förslag, följande styrelseledamöter och lekmannarevisor i Goldcup uät Väsbyhem Övra Runby AB: Ledamöter i respektive styrelse: Johan Thidell (S), Mathias Bohman (S) och Erik Palmstierna (M) Lekmannarevisor i respektive styrelse: Christer Derger (M) 3. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till bolagsordning i Goldcup AB uät Väsbyhem Övra Runby AB. 4. Kommunfullmäktige godkänner att Bo i Väsby AB bildar genom förvärv av ett lagerbolag ett dotterbolag med namnet Grundbulten AB uät Nadislos AB. 5. Kommunfullmäktige utser, enligt kommunstyrelsens förslag, följande styrelseledamöter och lekmannarevisor i Grundbulten AB uät Nadislos AB: Ledamöter i respektive styrelse: Johan Thidell (S), Mathias Bohman (S) och Erik Palmstierna (M) Lekmannarevisor i respektive styrelse: Christer Derger (M) 6. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till bolagsordning i Grundbulten AB uät Nadislos AB. 7. Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal mellan Bo i Väsby AB och Grundbulten uät Nadislos AB avseende fastigheten Upplands Väsby Övra Runby 2: Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtal mellan Bo i Väsby AB och Goldcup AB, uät Väsbyhem Övra Runby AB avseende aktierna i Grundbulten AB uät Nadislos AB för försäljning av fastigheten Upplands Väsby Övra Runby 2:245.

20 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtal mellan Rikshem bostäder Holding AB (org. nr ) och Upplands Väsby kommun (org. nr ) för försäljning av Bo i Väsby AB och dess helägda dotterbolag. 10. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny bolagsordning för Bo i Väsby AB. 11. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny bolagsordning för Bo i Väsby Fastighets Holding AB. 12. Kommunfullmäktige godkänner att investeringsmedel om kronor för slutförande av Odenslunda skola beviljas. Finansiering sker utom tidigare beslutad investeringsbudget via realisationsvinst från försäljning av Bo i Väsby AB. 13. Kommunfullmäktige godkänner att försäljningsintäkten ska finansiera färdigställandet av Odenslunda skola och i övrigt huvudsakligen användas för amortering av kommunens befintliga lån om kronor i förtid eller vid förfall, finansiera lånebehovet 2015 samt finansiering av investeringar enligt Flerårsplan med budget Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samband med delår 2 återrapportera ekonomiska effekter av försäljningen av Bo i Väsby. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen fattade beslut om att sälja Bo i Väsby AB och dess dotterbolag Bo i Väsby Fastighets Holding AB den 2 mars 2015, kommunstyrelsen 50/2015. Uppdraget gavs till kommundirektören att leda och genomföra försäljningsprocessen. I nedanstående text används Bovab som samlande benämning för båda bolagen. Försäljningen omfattar 652 lägenheter belägna på fyra fastigheter inklusive studentlägenheter som byggts på kommunens mark. Inför försäljningen har Bovab renodlats via koncerninterna överföringar av bland annat nybyggnationen av Odenslunda skola. En speciell organisation skapades för att hantera försäljningen och för att ta nödvändiga beslut längs vägen. Den bestod av: En politikergrupp med samtliga gruppledare i kommunstyrelsen samt ordförande och 2:e vice ordförande i Bovab

21 Kommunstyrelsen En tjänstemannagrupp bestående av kommundirektören, ekonomidirektören, finanschefen, chefen för samhällsbyggnadskontoret, kommunjuristen, VD för Bovab, samt VD för Väsbyhem. Som rådgivare har kommunen främst använt konsultföretaget PwC och advokatfirman Foyen. Till kommunens särskilda samordnare och projektledare för försäljningen utsågs Alarik von Hofsten. För ytterligare detaljer kring själva försäljningsprocessen hänvisas till text i ärendet nedan under rubriken Genomförande av försäljningsuppdrag. Vartefter försäljningsprocessen fortskred blev det tydligt att budgivaren Rikshem var den budgivare som kunde ge kommunen den mest fördelaktiga överenskommelsen, inkluderande bland annat: Högsta bud Väldokumenterad förmåga att uppfylla kommunens krav avseende bland annat långsiktighet, upprustning & renovering och nyproduktion Accept av kommunens 10 preciserade krav avseende socialt ansvar för hyresgäster och kommuninvånare (se bifogad bilaga) Accept att stå risken för ett antal brister i vissa fastigheter Kommunen valde därför att slutförhandla med Rikshem 8 maj och parterna kunde enas och underteckna aktieöverlåtelseavtalet den 11 maj. Det är villkorat av ett godkännande från kommunfullmäktige. Avtalet offentliggjordes på en presskonferens 12 maj. Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag och kallar sig själva den nationella allmännyttan. Bolaget äger och förvaltar omkring bostäder och en stor andel samhällsfastigheter. Rikshem tillträder Bovab den 18 augusti och kommunen erhåller då betalning för bolaget. Det överenskomna fastighetsvärdet är 720 mkr (netto). God ekonomisk hushållning är grundprincipen för hantering av en kommuns ekonomi. Kommunfullmäktige har därför fattat beslut om att kommunen i genomsnitt ska ha ett ekonomiskt resultat som motsvarar 2,5 % av skatteintäkterna över en budgetperiod. Försäljningsintäkten är en engångseffekt som enligt kommunallagen får användas till att investera i anläggningstillångar eller betala av skulder. Det görs via en effektiv hantering av kommunens befintliga lån och egen finansiering av investeringar som genomförs år Med nuvarande investeringstakt beräknas kommunen behöva låna externa medel först år Konsekvensen blir minskade räntekostnader framöver som bidrar till att resurser kan användas för kommunens verksamheter. Finansiell analys och riskbedömning för hela kommunkoncernen kombinerat med resultatoch balansräkningseffekter, i samarbete med kommunens revisor EY, kommer noggrant att genomföras. När tillträdet är genomfört kan mer detaljerade ekonomiska konsekvenser presenteras i samband med delår 2. Sammantaget innebär försäljningen av Bovab att det

22 Kommunstyrelsen skapar utrymme för satsningen på samhällsutveckling mot vision 2040 med invånare i en modern stad. Effekterna av försäljningen av Bovab ur ett ekonomiskt perspektiv är både välkomna och gynnsamma som stärker kommunens långsiktiga finansiella status och minskar de finansiella riskerna. Ur ett bredare perspektiv får kommunen en ansvarsfull, stabil och finansiellt stark ägare till Bovab i form av Rikshem. En långsiktig hyresvärd och medpart i kommunens framtida samhällsutveckling. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande. 1. Kommunfullmäktige godkänner att AB Väsbyhem bildar genom förvärv av ett lagerbolag ett dotterbolag med namnet Goldcup AB uät Väsbyhem Övra Runby AB. 2. Kommunfullmäktige utser, enligt kommunstyrelsens förslag, följande styrelseledamöter och lekmannarevisor i Goldcup uät Väsbyhem Övra Runby AB: Ledamöter i respektive styrelse: Johan Thidell (S), Mathias Bohman (S) och Erik Palmstierna (M) Lekmannarevisor i respektive styrelse: Christer Derger (M) 3. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till bolagsordning i Goldcup AB uät Väsbyhem Övra Runby AB. 4. Kommunfullmäktige godkänner att Bo i Väsby AB bildar genom förvärv av ett lagerbolag ett dotterbolag med namnet Grundbulten AB uät Nadislos AB. 5. Kommunfullmäktige utser, enligt kommunstyrelsens förslag, följande styrelseledamöter och lekmannarevisor i Grundbulten AB uät Nadislos AB: Ledamöter i respektive styrelse: Johan Thidell (S), Mathias Bohman (S) och Erik Palmstierna (M) Lekmannarevisor i respektive styrelse: Christer Derger (M) 6. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till bolagsordning i Grundbulten AB uät Nadislos AB.

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer