Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel"

Transkript

1 Meddelande Ärendebeskrivning Meddelas och läggs till handlingarna. Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Tillkommande meddelande Revisionsrapport nr 5/2009 Uppföljning av tidigare granskning av kontroll av utförd tid och biståndsbedömning i hemtjänsten Protokoll - Kommunala pensionärsrådet den 3 mars Protokoll Kommunstyrelsens produktionsutskott den 16 mars 2010, 6-9

2 Anmälan av beslut i delegationsärenden Meddelas och läggs till handlingar. Exploateringsingenjören Underrättelse enligt förköpslagen, Djupängen 1:2, Vallentunavägen 401, Underrättelse enligt förköpslagen och lagen om förvärv av hyreshusfastighet, Vilunda 28:27 och 28:90, Holmvägen 15, 17, 19 och 21 Personalärenden Teamchef Väsby Välfärd Alkohol- och drogterapeut fr.o.m. 12 april Studie- och yrkesvägledare till Väsby Välfärd under tiden 2 november december 2010 Tillkommande beslut Enhetschefen för stadsbyggandskontoret Tillstånd för planchefen att åka på studieresa till USA , för att studera stadsmässighet Anställning av trafikplanerare till stadsbyggnadskontoret Exploateringsingenjören Underrättelse enligt förköpslagen och lagen om förvärv av hyreshusfastighet, Sanda 1:236

3 Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Marie Halldin Dnr: Fax KS/2009:32 BN 2009:483 Förvärv av vindkraftverk Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen gav 7 september 2009 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda villkoren för inköp av ett vindkraftverk för produktion av energi för kommunens eget behov (KS 7 september 2009, 149). I KS 7 september 2009 gavs följduppdrag 1) ta fram villkor för ägande av vindkraftverk 2) inleda samarbete med Väsbyhem angående förvärv av ett vindkraftverk i koncernen. 3) ta fram ett tematiskt tillägg till kommunplanen angående vindkraft 4) ta fram ansökan hos Boverket angående bidrag till ovanstående tematiska tillägg. I detta tjänsteutlåtande rapporteras om punkt 1 ovan. O2 Vindkompaniet har kontaktat Upplands Väsby kommun angående förvärv av vindkraftverk. Deras affärsidé är att uppföra vindkraftverk åt kunders räkning, med specialisering på kommuners behov. De erbjuder även ett så kallat balansansvar, dvs att de hjälper organisationerna att redovisa hur mycket el som skeppats ut på marknaden och hur mycket som ligger till grund för elcertifikaten. Plan- och miljöutskottet 23 februari fick en muntlig redovisning av O2 Vindkompaniet där de presenterade kostnadskalkyler för ett 2 MW vindkraftverk i en vindkraftspark beläget i Rättviks kommun. Kommunstyrelsen fick en redogörelse om förutsättningar för vindkraftsprojektet och kommunens elbehov vid sitt sammanträde 8 mars. Kommunstyrelsen ställde sig positiv till köp av vindkraftverk, under förutsättning att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 12 april fattar beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Om kommunfullmäktige avslår förvärvet, blir det inga ekonomiska följder för kommunen. Upplands Väsby kommun har inför avtalet varit i kontakt med andra kommuner som förberett, eller har genomfört, köp av vindkraftverk, bl.a. Rättviks kommun, där de totalt 15 vindkraftverken står. Kommunen har vidare låtit extern juridisk expertis granska avtalet för kommunens räkning. Kalkylerna har granskats av 1

4 personer med kunskap om kommunal ekonomi och kommunens fastighetsförvaltning. Ekonomisk kalkyl Den ekonomiska kalkyl som förslaget baseras på redovisas i bilaga 1. Den ekonomiska vinsten med att äga ett vindkraftverk för egen elproduktion vilar på tre parametrar: - vindkraftverk är befriade från energiskatt à 28 öre/kwh. - elcertifikaten som produceras kan säljas till dyrare pris. Producenten måste uppfylla kvotplikten om 17,9 % (fram till 2012) à 6 öre, resten kan säljas à 33 öre (2009). - Producenten undgår uttagsskatt vid användning av egenproducerad el. Det är organisationsnumret som avgör om elen går till producenten. (Uttagsskatt belastar el som säljs till tredje part, dvs om hyresavtalet uttryckligen urskiljer el som en egen post på hyresfakturan). Sammantaget är bedömningen enligt kalkylen att ägandet av ett vindkraftverk ger en årlig kostnadssänkning för kommunens energiförbrukning motsvarande cirka 1 miljon kronor. Kommunens årliga elbehov Kommunen totala åtgång är MWh per år. Av detta köper kommunen MWh till fast pris som pendlar mellan nöjdpris à 32 öre/kwh och takpris 52 öre/kwh (nytt avtal sedan oktober 2009). Takpriset är maxbeloppet som Telge energi fått uppdrag att köpa el för. Överskjutande behovet av el, köps in på spotmarknaden till ett rörligt pris. Ett vindkraftverk av storleken 2 MW producerar i snitt MWh per år, vilket är utgångspunkten för den bifogade kalkylen. Överskott av el som går in i elnätet, ersätts inte av elbolagen, och blir därför en förlustaffär för producenten. Rekommendationen för en producent är att täcka högst 60 % av årsbehovet, en nivå som kommunens inte skulle komma i närheten av. Det pris som kommunen har idag med Telge Energi bedöms vara ett marknadsmässigt fördelaktig pris. Inga andra energislag kan dock konkurrera med befrielsen från energi- och uttagsskatterna, samt inkomsterna från försäljningen av elcertifikat. Den ekonomiska vinsten med att äga ett vindkraftsverk bygger på detta. Den miljömässiga vinsten är inte ifrågasatt. Kostnad för köp av vindkraftverk från O2 Den bifogade kalkylen är baserad på en beräknad årsmedelvind sedd över flera år. Ett vindkraftverk om 2 MW i den aktuella vindkraftparken alstrar ca MWh per år. Det verk som är aktuellt för Upplands Väsby kommun har en produktion som fastställts till MWh. Prissättningen utgår från ett så kallat I/P-tal (Investeringsutgift / Produktion) som är 6,70 kr/kwh exklusive moms. För kommunens del, i denna affär, blir totalkostnaden kr. 2

5 Kalkylen räknar med följande antaganden, där MWh gäller som snitt för samtliga verk i parken. Obs att det verk som Upplands Väsby köper producerar 5,15 GWh: Investering exkl. moms KSEK Kalkylränta 5% Ekonomisk livslängd år 25 Produktion/WTG GWh 5,6 Medelinflation 1,02 Energiskattebefrielse SEK 280 Balansansvar SEK/MWh 15 Påslag El från Elhandelsbolagen SEK/MWh 20 Momssats 0% Avskrivningstiden för ett vindkraftverk varierar mellan år. Kostnadskalkylen som bifogats är gjord på 25 år. Produktionskostnader framgår av bilagan. Där ingår arrende, bygdepeng, övervakning, rapportering, driftsansvar, tillgänglighet (snöröjning t.ex.), försäkring, fastighetsskatt, elnätkostnader, ansökan om miljötillstånd etc. Osäkerhetsfaktorer Osäkerhetsfaktorerna för köpet gäller energibeskattningen och befrielsen från uttagsskatt, vilka båda är baserade på politiska beslut. En förfrågan till Skatteverket och Energimyndigheten ger ett försiktigt antagande att båda dessa frågor inte diskuteras för närvarande. Till osäkerhetsfaktorerna ska räknas också frågan om förvärvet av ett vindkraftverk skall ske enligt LOU eller ej. Konkurrensverket har låtit meddela att deras preliminära bedömning är att så eventuellt kan vara fallet. Mot denna bakgrund har kommunjuristen anlitat extern expertis för att utreda frågan. Vidare har kontakt tagits med konkurrensverket för att säkerställa att kommunen kan få konkurrensverkets utlåtande före 12 april då kommunfullmäktige föreslås ta ställning till förslaget. Därmed finns det möjligheter att arbeta vidare med frågan för att klargöra denna osäkerhet. Förvärv av vindkraftverk O2 Vindkompaniets affärsidé är att förhandla med vindkraftsleverantören, söka och följa alla erforderliga tillstånd, ansvara för installationen och test av anläggningen samt sälja verken i fullt funktionsdugligt skick till kommuner och kommunala bolag. I deras avtalspaket ingår tre delar som hör ihop: - Överlåtelsen regleras i Avtal om förvärv av vindkraftverk. O2 Vindkompaniet agerar garant i minst 2 år. 25% av kostnaden för verket betalas vid påskriften av avtalet om förvärv, 50% betalas när verkets huvudsakliga beståndsdelar har levererats, 20 % senast när testerna börjar. De slutliga 5 % betalas när verket formellt övertas av kommunen. - Drift och underhåll, distansövervakning och avläsning, samt fakturering till kommunen, balansansvar etc. sköts av O2 Kraft, vilket regleras i Serviceavtal. 3

6 - Efter övertagandet är kommunen ägare av ett vindkraftverk som ingår i en större grupp om totalt 15 verk. Samtliga vindkraftsägare skriver på ett avtal med Hedbodberget Vind AB om att samarbete i en rad frågor, bl.a. utveckling av vindkraftsparken och nya serviceavtal vartefter de går ut etc. Samarbetet regleras i Samarbetsavtal. Samtliga av ovanstående bolag är dotterbolag till moderbolaget O2 Vind AB, som ägs av ledningen, Proventus och Wallenbergstiftelserna. Avtal med O2 Avtalen ovan är skrivna för att passa samtliga vindkraftverk i parken. Det finns i Förvärvsavtalet utrymme för anpassade skrivningar. Trots detta finns frågetecken och i dagsläget råder viss obalans i kommunens risktagande gentemot O2. - O2 är leverantör men har lagt in begränsningar i sitt ansvarstagande. Andra kommuner som vi varit i kontakt med ser det som positivt att alla förhandlingar med underleverantören sköts via O2. Kommunen kan inte förhandla direkt med underleverantören. Kommunen har samma villkor med O2, som O2 har med underleverantören. - Det saknas möjlighet till sanktioner om inte O2 lever upp till sina åtaganden. Detta har att göra med att O2 reglerar sina åtaganden gentemot underleverantören. - 95% av vindkraftverket skall betalas innan kommunen få någon del i detta. För att säkerställa kommunens utbetalningar fram tills att vindkraftverket tas i drift föreslås att kommunen tecknar en bankgaranti för hela beloppet. En sådan bankgaranti kostar cirka 2-3 % av köpesumman, dvs. mellan kronor. - för att säkerställa att kommunen inte vitesförläggs vid försening av utbetalningarna, vilket föreskrivs i avtalet, har kommunen fått tillagt i avtalet att fördröjning på upp till 10 dagar får ske. Vitet uppgår till 15 % av den totala kostnaden för vindkraftverket. Dessutom ställer kommunen krav på utformningen av fakturorna, och att nytt datum ska gälla från det att korrekt faktura inskickats. - vissa definitioner i avtalet bygger på branschpraxis, något som flera jurister reagerat på. Troligen kan dessa villkor inte ändras pga. underleverantörens krav. Tidplan Definitivt förvärvsavtal kan undertecknas när kommunfullmäktige har fattat formellt beslut och det vunnit laga kraft. Under tiden behöver leverantören för att kunna fullfölja sina intentioner gentemot underleverantören, få ett påtecknat kontrakt där klargörs att det gäller först under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Om avtalet skrivs på, vilket beräknas ske 12 maj, påbörjas byggandet av vindkraftverket under våren 2010, för att testat och inkopplat vara i produktion senast 1 juni

7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med O2 om förvärv av ett vindkraftverk som uppförts för kommunens räkning. Finansiering sker genom upptagande av lån. 2. Avtalet om förvärv gäller först efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft 3. Avtalet om förvärv enligt detta förslag gäller under förutsättning att konkurrensverket senast den 11 april 2010 inkommit till kommunen med besked om att konkurrensverket bedömer att LOU inte behöver tillämpas. Björn Eklundh Kommundirektör Gösta Norén Planeringschef Bilaga: Kostnadskalkyl för ett vindkraftverk om 2 MW med beräknad produktion om MWh per år. 5

8 Elenergipriser för olika typkunder vid tillsvidareprisavtal, medelvärden Öre/kWh 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Lägenhet Villa utan elvärme Villa med elvärme Jord- och skogsbruk Näringsverksamhet Småindustri Diagram för prisutvecklingen för elenergi mellan 1996 och Källa: statistiska centralbyrån. År 6

9 Förutsättningar: Kalkyler från O2, Hedbodberget II Investering exkl. moms KSEK Kalkylränta 5% Ekonomisk livslängd 25 år 1 Produktion/WTG 5,6 GWh Medelinflation 1,02 Energiskattebefrielse 280 SEK Balansansvar 15 SEK/MWh Påslag El från Elhandelsbolagen 20 SEK/MWh Momssats 0% år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år 20 år 25 Kalkyl Elpris antagande 1) SEK/MWh Elcertifikat antagande 2) SEK/MWh Summa ersättning Energiskattebefrielse SEK/MWh Kvotplikt (%) 3) 0,179 0,179 0,089 0,094 0,097 0,113 0,000 0,000 Kassaflödesanalys 2 MW Intäkter Försäljning av elcertifikat Värde el och elcertifikat Värde energiskattebefrielse Summa Intäkter Produktionskostnader Drift och underhåll Serviceavtal Arrende och bygdepeng (0,5%) Övervakning o2 Kraft Diverse kostnader Försäkring Drift och underhåll Fastighetsskatt 25,6 23,0 20,7 18,7 16,8 8,9 3,1 1,8 Nätkostnader Balansansvar Fasta Rörliga Nätintäkt Summa Nätkostnader

10 Summa produktionskostnader öre per kwh Summa kassaflöde ) Terminspriser (090825) Telge Energi till 2014 sedan infl. + Påslag 20 kr/mwh till elbolag. 2) Telge Energi till 2012, därefter infljustering 3) Kvotplikt enligt Energimyndigheten

11 Tjänsteutlåtande Kommundirektör Björn Eklundh Dnr: Fax KS/2010:105 Kommunstyrelsen Förstudie om upprustning av Hasselskolan och Hopprepet Ärendebeskrivning Kommunledningskontorets överväganden Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om upprustningsåtgärder m.m. vid Hasselskolan. Sammantaget innebär förslaget att skolan får ytterligare lokalyta samt att entré och skolgård rustas till en sammanlagt investering om 1 miljon kronor. Investeringen finansieras genom hyreshöjning baserat på avskrivningsperioder mellan tre och tio år. Det innebär en årlig hyreshöjning på ca kronor. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga till tekniska nämndens förslag. Kontoret tillstyrker förslaget vilket innebär medgivande av investeringsmedel med 1 miljon kronor. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska nämndens beslut. 1. Kommunstyrelsen godkänner förstudiens inriktning om Hasselskolans och Hopprepets upprustning. 2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till den kortsiktiga lösningen som innebär : Att hyra in och komplettera befintlig skolpaviljong med en klassrumsmodul Att förbättra skolgården och komplettera med lekställningar Att renovera entréhallarnas yttertak i förskolan Hopprepet Att renovera Hopprepets hygienutrymmen vid entréhallarna 3. Kommunstyrelsen godkänner att kronor tas i anspråk av investeringsmedlen för anpassningsåtgärder initierade av hyresgäster. De ökade kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader som uppstår föreslås finansieras genom ett hyrestillägg om ca kronor per år med en avskrivning på 3 respektive 10 år. Utöver hyrestillägget för den ökade 1

12 kapitaltjänstkostnaden tillkommer ca kronor per år för hyra av lokalmodulen. 4. Teknik & fastighet har fått i uppdrag att genomföra ett programarbete som redovisas för tekniska nämnden och kommunstyrelsen i september 2010 med förslag till en långsiktig hållbar lösning. Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Bilaga: Protokollsutdrag tekniska nämnden

13 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Tekniska nämnden (3) 15 Förstudie - förbättringsåtgärder på Hasselskolan och Hopprepet (TN/2010:20) Ärendebeskrivning 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund I ett pågående detaljplanarbete inom Sigma-området planeras ombyggnader, tillbyggnader, upprustning och modernisering av lokaler och bostäder. Inom området finns Hasselskolan och förskolan Hopprepet. Fastigheterna byggdes av Väsbyhem i mitten av 70-talet på uppdrag av kommunen, för att tillgodose områdets behov av skol- och barnomsorgsplatser. Hasselskolans lokaler blev integrerade i Servicehuset för området och förskolan Hopprepets lokaler inkluderade tvättstugan för områdets hyresgäster. I mitten av 90-talet sålde Väsbyhem fastigheterna till kommunen. Verksamheterna i Hasselskolan och Hopprepet drivs idag i kommunal regi och tillhör Hammarbyenheten. En förutsättning och utgångspunkt för denna förstudie är Väsby Välfärds uttalade behov och önskemål representerat av Verksamhetschefer från Hasselskolan och Hopprepets förskola tillsammans med teknik & fastighets tekniska bedömning. 1.2 Syfte Enligt kommunstyrelsens beslut ska tekniska nämnden ansvara för lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen samt tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. Med detta uppdrag som utgångspunkt och med hänsyn taget till Sigma-områdets genomgripande förändring anses det nödvändigt att undersöka och analysera hur den yttre miljön, lokalernas inre miljö och byggnadsexteriören för Hasselskolan och förskolan Hopprepet kan komma att påverkas av den nya detaljplanen. om nuvarande kapacitet på skol- och barnomsorgsplatser inom enheten kan bemöta och klara av det framtida eventuella utökade behov av nya platser. vilka åtgärder behöver genomföras för att tillgodose fastighetsägarens, verksamhetens och kundernas krav på anpassning till den nya detaljplanen. Sammanfattning Hasselskolans lokaler och byggnad är i behov av viss upprustning och då främst vissa ytskikt, byggnadstekniska åtgärder som yttertak och fasad, installationer i form av bättre belysning förnyad ventilation samt vissa verksamhetsanpassningar av planlösning. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

14 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Tekniska nämnden (3) Hasselskolan är i behov en utökning i lokaler för att säkerställa ett utökat behov. På lång sikt ökar elevunderlaget p.g.a. den förtätning som sker bostadssidan och på kort sikt genom i första hand elever som väljer Hasselskolan före Sverige-Finska skolan och Smedbyskolan. Hasselskolans hyreskostnaden för att kunna klara behovet från höstterminen 2010 kommer uppgå till ca kronor per år vilket i dagsläget täcks av kommunen med att den faktiska lokalkostnaden betalas ut till verksamheten. Dock ska beaktas att det troligtvis innebär en total kostnadsökning för kommunen med motsvarande belopp då lokalkostnaden finns kvar för de skolor som tappar elever till förmån för Hasselskolan. På sikt bedöms lokalersättningen utges i form av en rörlig peng kopplat till antal elever. Den kortsiktiga lösningen innebär att behovet säkerställs med en mobil lokalmodul och den långsiktiga lösningen via en tillbyggnad och avetablering av lokalmoduler. Hopprepets lokaler och byggnad är i behov av viss upprustning och då främst vissa ytskikt, byggnadstekniska åtgärder som yttertak och fasad samt yttre miljö. Investeringarna bedöms uppgå till ca 12 miljoner kronor för Hasselskolan och Hopprepet varav 1 miljon investeras 2010 för att klara den kortsiktiga lösningen samt för att förbereda senare åtgärder. Teknik & fastighets förslag till beslut 1. Tekniska nämnden godkänner förstudiens inriktning om Hasselskolans och Hopprepets upprustning. 2. Tekniska nämnden godkänner förslaget till den kortsiktiga lösningen som innebär : Att hyra in och komplettera befintlig skolpaviljong med en klassrumsmodul Att förbättra skolgården och komplettera med lekställningar Att renovera entréhallarnas yttertak i förskolan Hopprepet Att renovera Hopprepets hygienutrymmen vid entréhallarna 3. Teknik & fastighet föreslår tekniska nämnden godkänna att kronor tas i anspråk av investeringsmedlen för anpassningsåtgärder initierade av hyresgäster. De ökade kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader som uppstår föreslås finansieras genom ett hyrestillägg om ca kronor per år med en avskrivning på 3 respektive 10 år. Utöver hyrestillägget för den ökade kapitaltjänstkostnaden tillkommer ca kronor per år för hyra av lokalmodulen. 4. Tekniska nämnden ger teknik & fastighet i uppdrag att genomföra ett programarbete som redovisas för tekniska nämnden och kommunstyrelsen i september 2010 med förslag till en långsiktig hållbar lösning. Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

15 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Tekniska nämnden (3) Tekniska nämndens beslut 1. Tekniska nämnden godkänner förstudiens inriktning om Hasselskolans och Hopprepets upprustning. 2. Tekniska nämnden godkänner förslaget till den kortsiktiga lösningen som innebär : Att hyra in och komplettera befintlig skolpaviljong med en klassrumsmodul Att förbättra skolgården och komplettera med lekställningar Att renovera entréhallarnas yttertak i förskolan Hopprepet Att renovera Hopprepets hygienutrymmen vid entréhallarna 3. Tekniska nämnden godkänner att kronor tas i anspråk av investeringsmedlen för anpassningsåtgärder initierade av hyresgäster. De ökade kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader som uppstår föreslås finansieras genom ett hyrestillägg om ca kronor per år med en avskrivning på 3 respektive 10 år. Utöver hyrestillägget för den ökade kapitaltjänstkostnaden tillkommer ca kronor per år för hyra av lokalmodulen. 4. Tekniska nämnden ger teknik & fastighet i uppdrag att genomföra ett programarbete som redovisas för tekniska nämnden och kommunstyrelsen i september 2010 med förslag till en långsiktig hållbar lösning. Delges: kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

16 Tjänsteutlåtande Kommundirektör Björn Eklundh Dnr: Fax KS/2009:276 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens produktionsutskotts verksamhetsberättelse 2009 Ärendebeskrivning Produktionsutskottet har vid sitt sammanträde den 23 mars 2010 godkänt verksamhetsberättelse för Väsby välfärd. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner produktionsutskottets verksamhetsberättelse för Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Bilaga: Protokollsutdrag produktionsutskottet 4,

17 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens produktionsutskott (4) 4 Verksamhetsberättelse 2009 för kommunstyrelsens produktionsutskott (KS/2009:276) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens produktionsutskott är Väsby Välfärds politiska styrelse och har liksom nämnderna att följa kommunens rutin för ekonomisk planering och uppföljning. Väsby Välfärd är namnet på den organisationsenhet som sedan den 1 januari 2009 ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster. Väsby Välfärd driver och utvecklar förskola, skola, utbildning, vägledning, sociala tjänster, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning, omsorg och vård. Under år 2009 var följande händelser de mest framträdande; Kartläggning av alla verksamheter, projekt och aktiviteter samt en genomlysning av de olika perspektiven; medborgare, process/kvalitet, medarbetare, ledarskap och ekonomi Analys och fastställande av mission, vision, strategi och mål Arbete med att ta fram en organisation utifrån ett medborgarperspektiv, medarbetarfolder och affärsplaner för varje område Förankrings- och beslutsprocess med alla chefer och medarbetare Bemannings- och implementeringsarbete Chefs- och medarbetarutbildningar gällande ledarskap, medarbetarskap, kvalitet och ekonomi Uppdragsbeskrivningar för medarbetare inom Väsby välfärd och för de tjänster vi vill köpa av Stöd och process Överenskommelser och ägardirektiv Framtagande av åtgärder för utveckling inom respektive perspektiv och område Omställningsarbete gällande personal och lokaler Måluppfyllelsen varierar då arbetet år 2009 har fokuserats på att skapa en affärsmässig organisation inom Väsby Välfärd, med målet att Väsby Välfärd ska vara det bästa valet för kommunens medborgare. Mål och delmål finns presenterade i bilaga måluppfyllelse för kommunstyrelsens produktionsutskott. Ett omfattande arbete har fokuserats på medarbetarperspektivet under året. Väsby Välfärd har skapat en medarbetarfolder som beskriver en organisation som sätter den enskilde medborgaren i centrum. En genomlysning av samtliga verksamheter har genomförts för att anpassa verksamheten till den nya organisationen. Väsby Välfärds resultat för 2009 är -37,7 mnkr, vilket motsvarar 5 % av den totala omslutningen, (resultatet exkl. IFO är 18,0 mkr). Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

18 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens produktionsutskott (4) I detta redovisar Väsby Välfärd omställningskostnader motsvarande 10 mkr. Se bilaga, ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Att snabbt komma i ekonomisk balans är en förutsättning för att kunna ta tillvara på den stora potential som finns inom Väsby Välfärd. För att nå en budget i balans kommer Väsby Välfärd under år 2010 att fortsätta arbetet med att dimensionera personal och lokaler utifrån verksamhetsbehov och ekonomisk ram samt att genomföra ett offensivt arbete med marknadsföring för att öka intäkter till verksamheterna. Ett förbättrat uppföljningsarbete med hjälp av nya beslutssystem kommer också att införas. Den ökade konkurrensen har i kombination med det processarbete som bedrivs inom Väsby Välfärd bidragit till en stor utvecklingskraft hos alla medarbetare och en stark tilltro till det nya sammanhang Väsby Välfärd innebär. Väsby Välfärd har arbetat fram ett antal utvecklingsåtgärder ur perspektiven kund/medborgare, medarbetare/chef, ekonomi och process/kvalitet. De risker som Väsby Välfärd ser utifrån de fyra perspektiven beror på den snabba förändring som pågått i kommunen de senaste åren. Avknoppningen och privatiseringen har utmynnat i att många enheter har förlorat delar av sin verksamhet och många kunder, utan att klara av omställningen av personal- och lokalkostnader. Intäkterna försvinner omedelbart men omställningskostnaderna för personal tar utifrån dagens anställningsvillkor minst 14 månader att avveckla. Inom verksamheten för sociala tjänster ses en fortsatt hög ökad antal hushåll som söker försörjningsstöd på grund av arbetsmarknadsläget samt ett ökat inflöde av personer som utförsäkrats från försäkringskassan Internkontroll är genomförd som omfattande kontroll av representation. Inget avvikande finns att rapportera Väsby Välfärd har en gemensam handlingsplan för hur miljömålen ska uppnås. Samtlig personal har genomfört den webbaserade miljöutbildningen och miljöombud/miljörevisorer har utsetts i samtliga verksamheter. Väsby Välfärds förslag till beslut Väsby Välfärd föreslår att kommunstyrelsens produktionsutskott godkänner verksamhetsberättelsen för år 2009 som sin egen. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

19 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens produktionsutskott (4) Yrkande Eva Rundkvist (S) yrkar följande förändringar i texten i verksamhetsberättelsen: 1. Inledningen: Kommunstyrelsens produktionsutskott är Väsby Välfärds politiska styrelse formuleras om och ersätts med följande text: Kommunstyrelsen ansvarar för all produktionen av välfärdstjänster som utförs av kommunala utförare dvs. av kommunens anställda inom: förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda, svenskundervisning för invandrare, kvalificerad yrkesutbildning, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård, arbetsmarknadsinsatser, flyktingfrågor och konsumentvägledning. Detta ansvar har kommunstyrelsen delegerat till utskottet för Produktion med uppdraget att särskilt följa upp verksamhet, ekonomi och kvalitet. 2. Sidan 2: Ändra fokus från medarbetaren till medborgaren, dvs. formulera på detta sätt: Väsby välfärd är en organisation som sätter medborgaren i centrum. För att medarbetarna ska få ledning och stöd i detta förhållningssätt har det inre arbetet under året fokuserat på medarbetarna. Bland annat har en medarbetarfolder som beskriver förhållningssätt tagits fram. 3. Sidan 2: Inom verksamheten för sociala tjänster ses en fortsatt hög ökad antal hushåll som söker försörjningsstöd på grund av arbetsmarknadsläget samt ett ökat inflöde av personer som utförsäkrats från försäkringskassan, omformuleras till: Arbetsmarknadsläget bidrar till att antalet hushåll som söker försörjningsstöd fortsätter att öka. En annan bidragande orsak är en ökning av antalet personer som utförsäkrats från försäkringskassan. 4. Sidan 3: Arbeta för att ingen ska gå ur grundskolan utan fullständiga betyg Texten ersätts med: Andelen elever som ej nått målen läsåret 2008/2009 är mycket hög i förhållande till tidigare läsår och i relation till det modellberäknade värdet. Anmärkningsvärt är att Vittras betygsresultat i relation till de nationella provresaultaten är mycket höga, medan Runbyskolans avvikelse mellan betgsresultat och nationella provresultat är lägre än riksgenomsnittet. För en mer utförlig resultatsammanställning hänvisas till skolornas kvalitetsredovisningar och till Skolverkets statistik SALSA och SIRIS. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande