Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel"

Transkript

1 Meddelande Ärendebeskrivning Meddelas och läggs till handlingarna. Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Tillkommande meddelande Revisionsrapport nr 5/2009 Uppföljning av tidigare granskning av kontroll av utförd tid och biståndsbedömning i hemtjänsten Protokoll - Kommunala pensionärsrådet den 3 mars Protokoll Kommunstyrelsens produktionsutskott den 16 mars 2010, 6-9

2 Anmälan av beslut i delegationsärenden Meddelas och läggs till handlingar. Exploateringsingenjören Underrättelse enligt förköpslagen, Djupängen 1:2, Vallentunavägen 401, Underrättelse enligt förköpslagen och lagen om förvärv av hyreshusfastighet, Vilunda 28:27 och 28:90, Holmvägen 15, 17, 19 och 21 Personalärenden Teamchef Väsby Välfärd Alkohol- och drogterapeut fr.o.m. 12 april Studie- och yrkesvägledare till Väsby Välfärd under tiden 2 november december 2010 Tillkommande beslut Enhetschefen för stadsbyggandskontoret Tillstånd för planchefen att åka på studieresa till USA , för att studera stadsmässighet Anställning av trafikplanerare till stadsbyggnadskontoret Exploateringsingenjören Underrättelse enligt förköpslagen och lagen om förvärv av hyreshusfastighet, Sanda 1:236

3 Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Marie Halldin Dnr: Fax KS/2009:32 BN 2009:483 Förvärv av vindkraftverk Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen gav 7 september 2009 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda villkoren för inköp av ett vindkraftverk för produktion av energi för kommunens eget behov (KS 7 september 2009, 149). I KS 7 september 2009 gavs följduppdrag 1) ta fram villkor för ägande av vindkraftverk 2) inleda samarbete med Väsbyhem angående förvärv av ett vindkraftverk i koncernen. 3) ta fram ett tematiskt tillägg till kommunplanen angående vindkraft 4) ta fram ansökan hos Boverket angående bidrag till ovanstående tematiska tillägg. I detta tjänsteutlåtande rapporteras om punkt 1 ovan. O2 Vindkompaniet har kontaktat Upplands Väsby kommun angående förvärv av vindkraftverk. Deras affärsidé är att uppföra vindkraftverk åt kunders räkning, med specialisering på kommuners behov. De erbjuder även ett så kallat balansansvar, dvs att de hjälper organisationerna att redovisa hur mycket el som skeppats ut på marknaden och hur mycket som ligger till grund för elcertifikaten. Plan- och miljöutskottet 23 februari fick en muntlig redovisning av O2 Vindkompaniet där de presenterade kostnadskalkyler för ett 2 MW vindkraftverk i en vindkraftspark beläget i Rättviks kommun. Kommunstyrelsen fick en redogörelse om förutsättningar för vindkraftsprojektet och kommunens elbehov vid sitt sammanträde 8 mars. Kommunstyrelsen ställde sig positiv till köp av vindkraftverk, under förutsättning att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 12 april fattar beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Om kommunfullmäktige avslår förvärvet, blir det inga ekonomiska följder för kommunen. Upplands Väsby kommun har inför avtalet varit i kontakt med andra kommuner som förberett, eller har genomfört, köp av vindkraftverk, bl.a. Rättviks kommun, där de totalt 15 vindkraftverken står. Kommunen har vidare låtit extern juridisk expertis granska avtalet för kommunens räkning. Kalkylerna har granskats av 1

4 personer med kunskap om kommunal ekonomi och kommunens fastighetsförvaltning. Ekonomisk kalkyl Den ekonomiska kalkyl som förslaget baseras på redovisas i bilaga 1. Den ekonomiska vinsten med att äga ett vindkraftverk för egen elproduktion vilar på tre parametrar: - vindkraftverk är befriade från energiskatt à 28 öre/kwh. - elcertifikaten som produceras kan säljas till dyrare pris. Producenten måste uppfylla kvotplikten om 17,9 % (fram till 2012) à 6 öre, resten kan säljas à 33 öre (2009). - Producenten undgår uttagsskatt vid användning av egenproducerad el. Det är organisationsnumret som avgör om elen går till producenten. (Uttagsskatt belastar el som säljs till tredje part, dvs om hyresavtalet uttryckligen urskiljer el som en egen post på hyresfakturan). Sammantaget är bedömningen enligt kalkylen att ägandet av ett vindkraftverk ger en årlig kostnadssänkning för kommunens energiförbrukning motsvarande cirka 1 miljon kronor. Kommunens årliga elbehov Kommunen totala åtgång är MWh per år. Av detta köper kommunen MWh till fast pris som pendlar mellan nöjdpris à 32 öre/kwh och takpris 52 öre/kwh (nytt avtal sedan oktober 2009). Takpriset är maxbeloppet som Telge energi fått uppdrag att köpa el för. Överskjutande behovet av el, köps in på spotmarknaden till ett rörligt pris. Ett vindkraftverk av storleken 2 MW producerar i snitt MWh per år, vilket är utgångspunkten för den bifogade kalkylen. Överskott av el som går in i elnätet, ersätts inte av elbolagen, och blir därför en förlustaffär för producenten. Rekommendationen för en producent är att täcka högst 60 % av årsbehovet, en nivå som kommunens inte skulle komma i närheten av. Det pris som kommunen har idag med Telge Energi bedöms vara ett marknadsmässigt fördelaktig pris. Inga andra energislag kan dock konkurrera med befrielsen från energi- och uttagsskatterna, samt inkomsterna från försäljningen av elcertifikat. Den ekonomiska vinsten med att äga ett vindkraftsverk bygger på detta. Den miljömässiga vinsten är inte ifrågasatt. Kostnad för köp av vindkraftverk från O2 Den bifogade kalkylen är baserad på en beräknad årsmedelvind sedd över flera år. Ett vindkraftverk om 2 MW i den aktuella vindkraftparken alstrar ca MWh per år. Det verk som är aktuellt för Upplands Väsby kommun har en produktion som fastställts till MWh. Prissättningen utgår från ett så kallat I/P-tal (Investeringsutgift / Produktion) som är 6,70 kr/kwh exklusive moms. För kommunens del, i denna affär, blir totalkostnaden kr. 2

5 Kalkylen räknar med följande antaganden, där MWh gäller som snitt för samtliga verk i parken. Obs att det verk som Upplands Väsby köper producerar 5,15 GWh: Investering exkl. moms KSEK Kalkylränta 5% Ekonomisk livslängd år 25 Produktion/WTG GWh 5,6 Medelinflation 1,02 Energiskattebefrielse SEK 280 Balansansvar SEK/MWh 15 Påslag El från Elhandelsbolagen SEK/MWh 20 Momssats 0% Avskrivningstiden för ett vindkraftverk varierar mellan år. Kostnadskalkylen som bifogats är gjord på 25 år. Produktionskostnader framgår av bilagan. Där ingår arrende, bygdepeng, övervakning, rapportering, driftsansvar, tillgänglighet (snöröjning t.ex.), försäkring, fastighetsskatt, elnätkostnader, ansökan om miljötillstånd etc. Osäkerhetsfaktorer Osäkerhetsfaktorerna för köpet gäller energibeskattningen och befrielsen från uttagsskatt, vilka båda är baserade på politiska beslut. En förfrågan till Skatteverket och Energimyndigheten ger ett försiktigt antagande att båda dessa frågor inte diskuteras för närvarande. Till osäkerhetsfaktorerna ska räknas också frågan om förvärvet av ett vindkraftverk skall ske enligt LOU eller ej. Konkurrensverket har låtit meddela att deras preliminära bedömning är att så eventuellt kan vara fallet. Mot denna bakgrund har kommunjuristen anlitat extern expertis för att utreda frågan. Vidare har kontakt tagits med konkurrensverket för att säkerställa att kommunen kan få konkurrensverkets utlåtande före 12 april då kommunfullmäktige föreslås ta ställning till förslaget. Därmed finns det möjligheter att arbeta vidare med frågan för att klargöra denna osäkerhet. Förvärv av vindkraftverk O2 Vindkompaniets affärsidé är att förhandla med vindkraftsleverantören, söka och följa alla erforderliga tillstånd, ansvara för installationen och test av anläggningen samt sälja verken i fullt funktionsdugligt skick till kommuner och kommunala bolag. I deras avtalspaket ingår tre delar som hör ihop: - Överlåtelsen regleras i Avtal om förvärv av vindkraftverk. O2 Vindkompaniet agerar garant i minst 2 år. 25% av kostnaden för verket betalas vid påskriften av avtalet om förvärv, 50% betalas när verkets huvudsakliga beståndsdelar har levererats, 20 % senast när testerna börjar. De slutliga 5 % betalas när verket formellt övertas av kommunen. - Drift och underhåll, distansövervakning och avläsning, samt fakturering till kommunen, balansansvar etc. sköts av O2 Kraft, vilket regleras i Serviceavtal. 3

6 - Efter övertagandet är kommunen ägare av ett vindkraftverk som ingår i en större grupp om totalt 15 verk. Samtliga vindkraftsägare skriver på ett avtal med Hedbodberget Vind AB om att samarbete i en rad frågor, bl.a. utveckling av vindkraftsparken och nya serviceavtal vartefter de går ut etc. Samarbetet regleras i Samarbetsavtal. Samtliga av ovanstående bolag är dotterbolag till moderbolaget O2 Vind AB, som ägs av ledningen, Proventus och Wallenbergstiftelserna. Avtal med O2 Avtalen ovan är skrivna för att passa samtliga vindkraftverk i parken. Det finns i Förvärvsavtalet utrymme för anpassade skrivningar. Trots detta finns frågetecken och i dagsläget råder viss obalans i kommunens risktagande gentemot O2. - O2 är leverantör men har lagt in begränsningar i sitt ansvarstagande. Andra kommuner som vi varit i kontakt med ser det som positivt att alla förhandlingar med underleverantören sköts via O2. Kommunen kan inte förhandla direkt med underleverantören. Kommunen har samma villkor med O2, som O2 har med underleverantören. - Det saknas möjlighet till sanktioner om inte O2 lever upp till sina åtaganden. Detta har att göra med att O2 reglerar sina åtaganden gentemot underleverantören. - 95% av vindkraftverket skall betalas innan kommunen få någon del i detta. För att säkerställa kommunens utbetalningar fram tills att vindkraftverket tas i drift föreslås att kommunen tecknar en bankgaranti för hela beloppet. En sådan bankgaranti kostar cirka 2-3 % av köpesumman, dvs. mellan kronor. - för att säkerställa att kommunen inte vitesförläggs vid försening av utbetalningarna, vilket föreskrivs i avtalet, har kommunen fått tillagt i avtalet att fördröjning på upp till 10 dagar får ske. Vitet uppgår till 15 % av den totala kostnaden för vindkraftverket. Dessutom ställer kommunen krav på utformningen av fakturorna, och att nytt datum ska gälla från det att korrekt faktura inskickats. - vissa definitioner i avtalet bygger på branschpraxis, något som flera jurister reagerat på. Troligen kan dessa villkor inte ändras pga. underleverantörens krav. Tidplan Definitivt förvärvsavtal kan undertecknas när kommunfullmäktige har fattat formellt beslut och det vunnit laga kraft. Under tiden behöver leverantören för att kunna fullfölja sina intentioner gentemot underleverantören, få ett påtecknat kontrakt där klargörs att det gäller först under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Om avtalet skrivs på, vilket beräknas ske 12 maj, påbörjas byggandet av vindkraftverket under våren 2010, för att testat och inkopplat vara i produktion senast 1 juni

7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med O2 om förvärv av ett vindkraftverk som uppförts för kommunens räkning. Finansiering sker genom upptagande av lån. 2. Avtalet om förvärv gäller först efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft 3. Avtalet om förvärv enligt detta förslag gäller under förutsättning att konkurrensverket senast den 11 april 2010 inkommit till kommunen med besked om att konkurrensverket bedömer att LOU inte behöver tillämpas. Björn Eklundh Kommundirektör Gösta Norén Planeringschef Bilaga: Kostnadskalkyl för ett vindkraftverk om 2 MW med beräknad produktion om MWh per år. 5

8 Elenergipriser för olika typkunder vid tillsvidareprisavtal, medelvärden Öre/kWh 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Lägenhet Villa utan elvärme Villa med elvärme Jord- och skogsbruk Näringsverksamhet Småindustri Diagram för prisutvecklingen för elenergi mellan 1996 och Källa: statistiska centralbyrån. År 6

9 Förutsättningar: Kalkyler från O2, Hedbodberget II Investering exkl. moms KSEK Kalkylränta 5% Ekonomisk livslängd 25 år 1 Produktion/WTG 5,6 GWh Medelinflation 1,02 Energiskattebefrielse 280 SEK Balansansvar 15 SEK/MWh Påslag El från Elhandelsbolagen 20 SEK/MWh Momssats 0% år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år 20 år 25 Kalkyl Elpris antagande 1) SEK/MWh Elcertifikat antagande 2) SEK/MWh Summa ersättning Energiskattebefrielse SEK/MWh Kvotplikt (%) 3) 0,179 0,179 0,089 0,094 0,097 0,113 0,000 0,000 Kassaflödesanalys 2 MW Intäkter Försäljning av elcertifikat Värde el och elcertifikat Värde energiskattebefrielse Summa Intäkter Produktionskostnader Drift och underhåll Serviceavtal Arrende och bygdepeng (0,5%) Övervakning o2 Kraft Diverse kostnader Försäkring Drift och underhåll Fastighetsskatt 25,6 23,0 20,7 18,7 16,8 8,9 3,1 1,8 Nätkostnader Balansansvar Fasta Rörliga Nätintäkt Summa Nätkostnader

10 Summa produktionskostnader öre per kwh Summa kassaflöde ) Terminspriser (090825) Telge Energi till 2014 sedan infl. + Påslag 20 kr/mwh till elbolag. 2) Telge Energi till 2012, därefter infljustering 3) Kvotplikt enligt Energimyndigheten

11 Tjänsteutlåtande Kommundirektör Björn Eklundh Dnr: Fax KS/2010:105 Kommunstyrelsen Förstudie om upprustning av Hasselskolan och Hopprepet Ärendebeskrivning Kommunledningskontorets överväganden Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om upprustningsåtgärder m.m. vid Hasselskolan. Sammantaget innebär förslaget att skolan får ytterligare lokalyta samt att entré och skolgård rustas till en sammanlagt investering om 1 miljon kronor. Investeringen finansieras genom hyreshöjning baserat på avskrivningsperioder mellan tre och tio år. Det innebär en årlig hyreshöjning på ca kronor. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga till tekniska nämndens förslag. Kontoret tillstyrker förslaget vilket innebär medgivande av investeringsmedel med 1 miljon kronor. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska nämndens beslut. 1. Kommunstyrelsen godkänner förstudiens inriktning om Hasselskolans och Hopprepets upprustning. 2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till den kortsiktiga lösningen som innebär : Att hyra in och komplettera befintlig skolpaviljong med en klassrumsmodul Att förbättra skolgården och komplettera med lekställningar Att renovera entréhallarnas yttertak i förskolan Hopprepet Att renovera Hopprepets hygienutrymmen vid entréhallarna 3. Kommunstyrelsen godkänner att kronor tas i anspråk av investeringsmedlen för anpassningsåtgärder initierade av hyresgäster. De ökade kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader som uppstår föreslås finansieras genom ett hyrestillägg om ca kronor per år med en avskrivning på 3 respektive 10 år. Utöver hyrestillägget för den ökade 1

12 kapitaltjänstkostnaden tillkommer ca kronor per år för hyra av lokalmodulen. 4. Teknik & fastighet har fått i uppdrag att genomföra ett programarbete som redovisas för tekniska nämnden och kommunstyrelsen i september 2010 med förslag till en långsiktig hållbar lösning. Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Bilaga: Protokollsutdrag tekniska nämnden

13 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Tekniska nämnden (3) 15 Förstudie - förbättringsåtgärder på Hasselskolan och Hopprepet (TN/2010:20) Ärendebeskrivning 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund I ett pågående detaljplanarbete inom Sigma-området planeras ombyggnader, tillbyggnader, upprustning och modernisering av lokaler och bostäder. Inom området finns Hasselskolan och förskolan Hopprepet. Fastigheterna byggdes av Väsbyhem i mitten av 70-talet på uppdrag av kommunen, för att tillgodose områdets behov av skol- och barnomsorgsplatser. Hasselskolans lokaler blev integrerade i Servicehuset för området och förskolan Hopprepets lokaler inkluderade tvättstugan för områdets hyresgäster. I mitten av 90-talet sålde Väsbyhem fastigheterna till kommunen. Verksamheterna i Hasselskolan och Hopprepet drivs idag i kommunal regi och tillhör Hammarbyenheten. En förutsättning och utgångspunkt för denna förstudie är Väsby Välfärds uttalade behov och önskemål representerat av Verksamhetschefer från Hasselskolan och Hopprepets förskola tillsammans med teknik & fastighets tekniska bedömning. 1.2 Syfte Enligt kommunstyrelsens beslut ska tekniska nämnden ansvara för lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen samt tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. Med detta uppdrag som utgångspunkt och med hänsyn taget till Sigma-områdets genomgripande förändring anses det nödvändigt att undersöka och analysera hur den yttre miljön, lokalernas inre miljö och byggnadsexteriören för Hasselskolan och förskolan Hopprepet kan komma att påverkas av den nya detaljplanen. om nuvarande kapacitet på skol- och barnomsorgsplatser inom enheten kan bemöta och klara av det framtida eventuella utökade behov av nya platser. vilka åtgärder behöver genomföras för att tillgodose fastighetsägarens, verksamhetens och kundernas krav på anpassning till den nya detaljplanen. Sammanfattning Hasselskolans lokaler och byggnad är i behov av viss upprustning och då främst vissa ytskikt, byggnadstekniska åtgärder som yttertak och fasad, installationer i form av bättre belysning förnyad ventilation samt vissa verksamhetsanpassningar av planlösning. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

14 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Tekniska nämnden (3) Hasselskolan är i behov en utökning i lokaler för att säkerställa ett utökat behov. På lång sikt ökar elevunderlaget p.g.a. den förtätning som sker bostadssidan och på kort sikt genom i första hand elever som väljer Hasselskolan före Sverige-Finska skolan och Smedbyskolan. Hasselskolans hyreskostnaden för att kunna klara behovet från höstterminen 2010 kommer uppgå till ca kronor per år vilket i dagsläget täcks av kommunen med att den faktiska lokalkostnaden betalas ut till verksamheten. Dock ska beaktas att det troligtvis innebär en total kostnadsökning för kommunen med motsvarande belopp då lokalkostnaden finns kvar för de skolor som tappar elever till förmån för Hasselskolan. På sikt bedöms lokalersättningen utges i form av en rörlig peng kopplat till antal elever. Den kortsiktiga lösningen innebär att behovet säkerställs med en mobil lokalmodul och den långsiktiga lösningen via en tillbyggnad och avetablering av lokalmoduler. Hopprepets lokaler och byggnad är i behov av viss upprustning och då främst vissa ytskikt, byggnadstekniska åtgärder som yttertak och fasad samt yttre miljö. Investeringarna bedöms uppgå till ca 12 miljoner kronor för Hasselskolan och Hopprepet varav 1 miljon investeras 2010 för att klara den kortsiktiga lösningen samt för att förbereda senare åtgärder. Teknik & fastighets förslag till beslut 1. Tekniska nämnden godkänner förstudiens inriktning om Hasselskolans och Hopprepets upprustning. 2. Tekniska nämnden godkänner förslaget till den kortsiktiga lösningen som innebär : Att hyra in och komplettera befintlig skolpaviljong med en klassrumsmodul Att förbättra skolgården och komplettera med lekställningar Att renovera entréhallarnas yttertak i förskolan Hopprepet Att renovera Hopprepets hygienutrymmen vid entréhallarna 3. Teknik & fastighet föreslår tekniska nämnden godkänna att kronor tas i anspråk av investeringsmedlen för anpassningsåtgärder initierade av hyresgäster. De ökade kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader som uppstår föreslås finansieras genom ett hyrestillägg om ca kronor per år med en avskrivning på 3 respektive 10 år. Utöver hyrestillägget för den ökade kapitaltjänstkostnaden tillkommer ca kronor per år för hyra av lokalmodulen. 4. Tekniska nämnden ger teknik & fastighet i uppdrag att genomföra ett programarbete som redovisas för tekniska nämnden och kommunstyrelsen i september 2010 med förslag till en långsiktig hållbar lösning. Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

15 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Tekniska nämnden (3) Tekniska nämndens beslut 1. Tekniska nämnden godkänner förstudiens inriktning om Hasselskolans och Hopprepets upprustning. 2. Tekniska nämnden godkänner förslaget till den kortsiktiga lösningen som innebär : Att hyra in och komplettera befintlig skolpaviljong med en klassrumsmodul Att förbättra skolgården och komplettera med lekställningar Att renovera entréhallarnas yttertak i förskolan Hopprepet Att renovera Hopprepets hygienutrymmen vid entréhallarna 3. Tekniska nämnden godkänner att kronor tas i anspråk av investeringsmedlen för anpassningsåtgärder initierade av hyresgäster. De ökade kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader som uppstår föreslås finansieras genom ett hyrestillägg om ca kronor per år med en avskrivning på 3 respektive 10 år. Utöver hyrestillägget för den ökade kapitaltjänstkostnaden tillkommer ca kronor per år för hyra av lokalmodulen. 4. Tekniska nämnden ger teknik & fastighet i uppdrag att genomföra ett programarbete som redovisas för tekniska nämnden och kommunstyrelsen i september 2010 med förslag till en långsiktig hållbar lösning. Delges: kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

16 Tjänsteutlåtande Kommundirektör Björn Eklundh Dnr: Fax KS/2009:276 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens produktionsutskotts verksamhetsberättelse 2009 Ärendebeskrivning Produktionsutskottet har vid sitt sammanträde den 23 mars 2010 godkänt verksamhetsberättelse för Väsby välfärd. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner produktionsutskottets verksamhetsberättelse för Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Bilaga: Protokollsutdrag produktionsutskottet 4,

17 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens produktionsutskott (4) 4 Verksamhetsberättelse 2009 för kommunstyrelsens produktionsutskott (KS/2009:276) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens produktionsutskott är Väsby Välfärds politiska styrelse och har liksom nämnderna att följa kommunens rutin för ekonomisk planering och uppföljning. Väsby Välfärd är namnet på den organisationsenhet som sedan den 1 januari 2009 ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster. Väsby Välfärd driver och utvecklar förskola, skola, utbildning, vägledning, sociala tjänster, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning, omsorg och vård. Under år 2009 var följande händelser de mest framträdande; Kartläggning av alla verksamheter, projekt och aktiviteter samt en genomlysning av de olika perspektiven; medborgare, process/kvalitet, medarbetare, ledarskap och ekonomi Analys och fastställande av mission, vision, strategi och mål Arbete med att ta fram en organisation utifrån ett medborgarperspektiv, medarbetarfolder och affärsplaner för varje område Förankrings- och beslutsprocess med alla chefer och medarbetare Bemannings- och implementeringsarbete Chefs- och medarbetarutbildningar gällande ledarskap, medarbetarskap, kvalitet och ekonomi Uppdragsbeskrivningar för medarbetare inom Väsby välfärd och för de tjänster vi vill köpa av Stöd och process Överenskommelser och ägardirektiv Framtagande av åtgärder för utveckling inom respektive perspektiv och område Omställningsarbete gällande personal och lokaler Måluppfyllelsen varierar då arbetet år 2009 har fokuserats på att skapa en affärsmässig organisation inom Väsby Välfärd, med målet att Väsby Välfärd ska vara det bästa valet för kommunens medborgare. Mål och delmål finns presenterade i bilaga måluppfyllelse för kommunstyrelsens produktionsutskott. Ett omfattande arbete har fokuserats på medarbetarperspektivet under året. Väsby Välfärd har skapat en medarbetarfolder som beskriver en organisation som sätter den enskilde medborgaren i centrum. En genomlysning av samtliga verksamheter har genomförts för att anpassa verksamheten till den nya organisationen. Väsby Välfärds resultat för 2009 är -37,7 mnkr, vilket motsvarar 5 % av den totala omslutningen, (resultatet exkl. IFO är 18,0 mkr). Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

18 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens produktionsutskott (4) I detta redovisar Väsby Välfärd omställningskostnader motsvarande 10 mkr. Se bilaga, ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Att snabbt komma i ekonomisk balans är en förutsättning för att kunna ta tillvara på den stora potential som finns inom Väsby Välfärd. För att nå en budget i balans kommer Väsby Välfärd under år 2010 att fortsätta arbetet med att dimensionera personal och lokaler utifrån verksamhetsbehov och ekonomisk ram samt att genomföra ett offensivt arbete med marknadsföring för att öka intäkter till verksamheterna. Ett förbättrat uppföljningsarbete med hjälp av nya beslutssystem kommer också att införas. Den ökade konkurrensen har i kombination med det processarbete som bedrivs inom Väsby Välfärd bidragit till en stor utvecklingskraft hos alla medarbetare och en stark tilltro till det nya sammanhang Väsby Välfärd innebär. Väsby Välfärd har arbetat fram ett antal utvecklingsåtgärder ur perspektiven kund/medborgare, medarbetare/chef, ekonomi och process/kvalitet. De risker som Väsby Välfärd ser utifrån de fyra perspektiven beror på den snabba förändring som pågått i kommunen de senaste åren. Avknoppningen och privatiseringen har utmynnat i att många enheter har förlorat delar av sin verksamhet och många kunder, utan att klara av omställningen av personal- och lokalkostnader. Intäkterna försvinner omedelbart men omställningskostnaderna för personal tar utifrån dagens anställningsvillkor minst 14 månader att avveckla. Inom verksamheten för sociala tjänster ses en fortsatt hög ökad antal hushåll som söker försörjningsstöd på grund av arbetsmarknadsläget samt ett ökat inflöde av personer som utförsäkrats från försäkringskassan Internkontroll är genomförd som omfattande kontroll av representation. Inget avvikande finns att rapportera Väsby Välfärd har en gemensam handlingsplan för hur miljömålen ska uppnås. Samtlig personal har genomfört den webbaserade miljöutbildningen och miljöombud/miljörevisorer har utsetts i samtliga verksamheter. Väsby Välfärds förslag till beslut Väsby Välfärd föreslår att kommunstyrelsens produktionsutskott godkänner verksamhetsberättelsen för år 2009 som sin egen. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

19 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens produktionsutskott (4) Yrkande Eva Rundkvist (S) yrkar följande förändringar i texten i verksamhetsberättelsen: 1. Inledningen: Kommunstyrelsens produktionsutskott är Väsby Välfärds politiska styrelse formuleras om och ersätts med följande text: Kommunstyrelsen ansvarar för all produktionen av välfärdstjänster som utförs av kommunala utförare dvs. av kommunens anställda inom: förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda, svenskundervisning för invandrare, kvalificerad yrkesutbildning, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård, arbetsmarknadsinsatser, flyktingfrågor och konsumentvägledning. Detta ansvar har kommunstyrelsen delegerat till utskottet för Produktion med uppdraget att särskilt följa upp verksamhet, ekonomi och kvalitet. 2. Sidan 2: Ändra fokus från medarbetaren till medborgaren, dvs. formulera på detta sätt: Väsby välfärd är en organisation som sätter medborgaren i centrum. För att medarbetarna ska få ledning och stöd i detta förhållningssätt har det inre arbetet under året fokuserat på medarbetarna. Bland annat har en medarbetarfolder som beskriver förhållningssätt tagits fram. 3. Sidan 2: Inom verksamheten för sociala tjänster ses en fortsatt hög ökad antal hushåll som söker försörjningsstöd på grund av arbetsmarknadsläget samt ett ökat inflöde av personer som utförsäkrats från försäkringskassan, omformuleras till: Arbetsmarknadsläget bidrar till att antalet hushåll som söker försörjningsstöd fortsätter att öka. En annan bidragande orsak är en ökning av antalet personer som utförsäkrats från försäkringskassan. 4. Sidan 3: Arbeta för att ingen ska gå ur grundskolan utan fullständiga betyg Texten ersätts med: Andelen elever som ej nått målen läsåret 2008/2009 är mycket hög i förhållande till tidigare läsår och i relation till det modellberäknade värdet. Anmärkningsvärt är att Vittras betygsresultat i relation till de nationella provresaultaten är mycket höga, medan Runbyskolans avvikelse mellan betgsresultat och nationella provresultat är lägre än riksgenomsnittet. För en mer utförlig resultatsammanställning hänvisas till skolornas kvalitetsredovisningar och till Skolverkets statistik SALSA och SIRIS. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

20 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens produktionsutskott (4) Proposition Ordföranden ställer proposition på Eva Rundkvists (S) yrkande om förändringar i texten i verksamhetsberättelsen och finner att utskottet godkänner yrkandet. Produktionsutskottets beslut Produktionsutskott godkänner verksamhetsberättelsen för år 2009 som sin egen med förändringar i texten enligt Eva Rundkvists (S) yrkande. Delges: Kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 2010-04-12 2

Kommunfullmäktige 2010-04-12 2 Kommunfullmäktige 2010-04-12 2 13 Meddelanden 13 Byggnadsnämndens protokoll från den 2 febaruari 2010, 6 Medborgarförslag vision om ett nytt framtida lantligt småhusområde Oxunda by Tekniska nämndens protokoll

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2013

BOKSLUTSRAPPORT 2013 BOKSLUTSRAPPORT 2013 Resultat 59,9 mkr, 3,3 % (2012: 26,6 mkr, 1,5 %) Budget 35,8 mkr (2012: 23,2 mkr) Avvikelse 24,1 mkr (2012: 3,4 mkr) Bokslutsrapporten presenterar det ekonomiska resultatet för kommunen

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar 2013-06-12 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-05-27 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:8 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer