Knutpunkten. Program för Knutpunkten Helsingborg SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knutpunkten. Program för Knutpunkten 2020. Helsingborg 2010-01-29 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN"

Transkript

1 Knutpunkten 2020 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN HELSINGBORGS HAMN AB SCANDLINES AB NORDIC LAND WIHLBORGS FASTIGHETER AB FASTIGHETS AB ANKARET Program för Knutpunkten 2020 Helsingborg Samverkan Knutpunkten - ett intressentbaserat delprojekt inom H+

2 Omslagets bakgrundsfoto: Bertil Hagberg, Sesamphoto Tryck: 200 exemplar, NP-Tryck AB, Helsingborg, Februari 2010

3

4 2

5 Innehållsförteckning Förord 1 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Summary 6 INLEDNING Samverkan Knutpunkten Parallella processer Knutpunktens delar 17 INTRESSENTERNA Helsingborgs stad Banverket Region Skåne Skånetrafiken Helsingborgs Hamn AB Scandlines AB Nordic Land Wihlborgs Fastigheter AB Fastighets AB Ankaret 42 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV Historik Resandeströmmar och byten Kollektivtrafik Övrig trafik Struktur i Knutpunkten och staden Resandeservice Kommersiell verksamhet och service Knutpunktens varumärke Säkerhet och brand Exploatering i anslutning till Knutpunkten 90 GENOMFÖRANDE Planeringsprocessen Genomförandeprocessen 95 GEMENSAMMA MÅL Allmänna gemensamma mål Kunden i fokus Image och varumärke Resandemiljö Stadsutveckling och arkitektur Ekonomisk bärkraft Miljö Arbetsmiljö Tillgänglighet Jämställdhet och jämlikhet Målsättningar för genomförandet 53 H+ Samverkan Knutpunkten H+ Samverkan Knutpunkten 3

6 Sammanfattning Programmet Denna programskrift beskriver mål och förutsättningar inför den förestående förnyelsen av resecentrumet Knutpunkten i Helsingborg. Programmet har tagits fram inom projektet Samverkan Knutpunkten som är ett intressentbaserat samverkansprojekt inom stadsförnyelseprojektet H+. De samverkande intressenterna utgörs av Helsingborgs stad, Banverket, Region Skåne, Skånetrafiken, Helsingborgs Hamn AB, Scandlines AB och de tre fastighetsägarna Nordic Land, Wihlborgs Fastigheter AB och Fastighets AB Ankaret. Programmet är tänkt att kunna utgöra en gemensam plattform och en kunskapsbas inför det fortsatta arbetet med att konkretisera den framtida Knutpunkten med det huvudsakliga tidsperspektivet Bakgrund Knutpunkten är en av Sveriges största trafikanläggningar med ca besökare per dag och samtidigt en viktig mötesplats i Helsingborg. Anläggningen knyter samman färjetrafik, fjärrtåg, regionaltåg, fjärrbussar, regionbussar och stadsbussar mitt i Helsingborgs centrum. Knutpunkten är också en del av stadskärnan med bl a sitt utbud av matställen, handel, kontor och hotell. Järnvägen och färjetrafiken är av riksintresse och utgör en viktig del av det nationella och internationella transportnätet. Förändrade förutsättningar för Knutpunkten Kollektivtrafikåkandet i regionen har ökat kraftigt sedan Knutpunkten byggdes och en fördubbling prognostiseras fram till När Knutpunkten byggdes var färjetrafiken procentuellt dominerande men idag står tågtrafiken för de största resandemängderna. Järnvägsnätet i regionen kommer att byggas ut vilket är en förutsättning för att kapacitetsmässigt möta efterfrågan. Helsingborgs stad har söder om Knutpunkten startat ett stort stadsförnyelsearbete, H+ projektet, omfattande en miljon kvadratmeter mark. Knutpunkten vänder idag strukturellt ryggen åt söder och har sina entréer mot norr och öster. I H+ projektet ingår en förläggning av järnvägen i en 1,3 km lång tunnel söder om Knutpunkten, vilket är en förutsättning för att kunna knyta H+ till den befintliga staden öster om denna. I samband med tunnelbygget förlängs de befintliga tågplattformarna på Knutpunkten söderut med nya uppgångar som i sin tur ger nya strukturella möjligheter. Mål och förutsättningar Programmet redovisar övergripande målsättningar och mer specificerade förutsättningar och krav i två olika kapitel. Nedan följer en sammanfattning av de kanske viktigaste av dessa: Kunden i fokus Ett gemensamt kundfokus är en viktig framgångsfaktor för Knutpunktens intressenter. Samtliga resenärer, besökare och sysselsatta inom anläggningen är gemensamma kunder. Varumärket förstärks Knutpunkten ska upplevas som en attraktiv plats där besökare känner sig välkomnade, omhändertagna och trygga och där de gärna spenderar sin tid. Knutpunkten ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och hela det offentliga rummet inuti Knutpunkten ska kunna axla rollen som entrérum till Helsingborg. Resandemiljö och service förbättras Resenären ska uppleva Knutpunkten som trivsam, lättöverskådlig, trygg och trafiksäker. Byten mellan olika transportslag ska vara nära och bekväma. Ett servicecenter för resenärerna bör skapas strategiskt placerat i anläggningen. Det kommersiella utbudet i Knutpunkten ska utvecklas mot större allsidighet i samklang med integrationen i staden. Utbudet av tjänster bör ökas och t ex bör möjligheten för resenärer till kompletteringsinköp av dagligvaror tillgodoses. Ett brett utbud av mat och dryck är en viktig ingrediens i framtiden med tyngdpunkt på snabbare förtäring. Stadsrummet och Knutpunktens struktur förädlas Knutpunkten ges förnyad struktur och integreras i staden Stadens stråk ska integreras med och fortsätta genom Knutpunkten på ett naturligt och konfliktfritt sätt. Idag kännetecknas Knutpunktens stråk av bristande sammanhang och är delvis svåra att överblicka. Dessa ska utvecklas så att de upplevs som logiska, tydliga och väldimensionerade. Ett tydligt genomgående stråk från Kungstorget i norr till de nya uppgångarna i söder ska skapas. Tvärgående stråk i öst-västlig riktning ska förtydligas och utvecklas. Entréer till anläggningen bör vara tydligt utformade och möjliggöra genomsikt och kontakt. Vertikala kommunikationer, både från tågplattformarna och mellan markplan och första våningen ska förbättras. 4

7 Järnvägsgatan och Kungstorget Järnvägsgatan och Kungstorget ska omdanas så att de kan erbjuda stadslivets kvaliteter. Körfälten för biltrafik på Järnvägsgatan minskas till ett i varje riktning till förmån för separata körfält för kollektivtrafik. De förlängda plattformarna integreras i staden Den nya plattformsmiljön i söder ska bli en attraktiv del av Knutpunkten och bidra till att den befintliga plattformsmiljön får ökad kvalitet. Möjligheten till dagsljus ska tas tillvara. Mötesplatsen Knutpunkten ska utvecklas I utvecklingsarbetet bör stor vikt läggas vid att skapa fler mötesplatser med olika egenskaper både inom anläggningen och i de anslutande stadsrummen. Trafik Kollektivtrafik De största bytesströmmarna i framtiden kommer sannolikt att vara mellan stadsbuss/spårvagn och tåg. I framtiden kan nuvarande bussterminal komma att omdisponeras för att ge parallellt utrymme för andra kvaliteter i anläggningen. Det planeras för en stadsbuss-/spårvägsterminal i direkt anslutning till nedgångarna till de förlängda tågplattformarna i söder. Cykeltrafik Cykeltrafiken beräknas öka kraftigt och minst en tredubbling av antalet cykelparkeringar bör tillskapas fram till Taxi Taxi är en viktig komponent i det kollektiva resandet. När Knutpunkten växer bör det vara möjligt att få tag i en taxi på fler än ett ställe i anläggningen. Biltrafik Kollektivtrafikåkandet har som målsättning att minska bilberoendet. Samtidigt kan bilen vara en viktig länk i det kollektiva resandet. Den framtida Knutpunktens långa utsträckning i staden gör det nödvändigt med bekväma angöringsmöjligheter för bil i flera olika lägen. Kompletterande exploatering Knutpunkten erbjuder redan idag ett av de bästa lägena för etableringar i Helsingborg. Utbyggnad av ytor för kontor, hotell, handel och mat & dryck är kommersiellt mycket attraktivt. Tänkbara lägen är framför allt i väster och söder. Genomförande Just nu pågår en intensiv planeringsprocess inom H+ projektet för att lägga fast riktlinjerna för stadsutvecklingen inom H+. Byggnationen av Södertunneln påbörjas 2012 och pågår till 2017/2018 då de förlängda tågplattformarna står klara. Då ska denna del av Knutpunkten integreras både i Knutpunkten och i staden. Samverkansprocessen i Samverkan Knutpunkten fortsätter med syftet att medverka till precisering av denna framtidsbild. Innan och under tiden som Södertunneln byggs kommer troligen olika intressenter påbörja andra delprojekt inom Knutpunkten. Det kan t ex handla om redan nu planerade åtgärder strukturellt inne i terminalen, förädlingen av Kungstorget eller kanske en ny koppling till Oceanpiren över uppmarschområdet. H+ Samverkan Knutpunkten H+ Samverkan Knutpunkten 5

8 Summary The Brief This brief describes the objectives and prerequisites for the coming development of Knutpunkten, the travel centre in Helsingborg. The brief has been put together within the project Interaction Knutpunkten. The project is a part of the urban renewal project H+. The stakeholders of Interaction Knutpunkten are Helsingborgs stad, Banverket, Region Skåne, Skånetrafiken, Helsingborgs Hamn AB, Scandlines AB and the three property owners Nordic Land, Wihlborgs Fastigheter AB and Fastighets AB Ankaret. The brief will provide a common platform and a knowledge base for all stakeholders for the coming task to concretise the future Knutpunkten with main time perspective year Background Knutpunkten is one of the largest built traffic sites in Sweden with around visitors daily. It is also an important meeting place in Helsingborg. The structure connects ferries, national trains, regional trains and national, regional and local busses in the very centre of Helsingborg. Knutpunkten is also a part of the city centre with its selection of restaurants, shops, offices and hotel. The railway and ferry traffic are of national interest and an important part of the national and international transport system. Changed Prerequisites for Knutpunkten The use of public transport in the region has increased dramatically since Knutpunkten was built and is projected to double until When Knutpunkten was built the ferry traffic was dominating but today train traffic stands for the largest passenger volume. The railway system in the region will be extended which is a requirement to hold a capacity according to the growing demand. The city of Helsingborg is running a big urban renewal project in the area south of Knutpunkten. It is called H+ and covers approximately m 2. As a part of the H+ project the railway will be located in a 1,3 km long tunnel (Södertunneln) south of Knutpunkten. This is a prerequisite to be able to connect the H+ area with the surrounding areas, so that it is experienced as a part of the city rather than a separated area. Today the structure of Knutpunkten turns its back towards south and has its entrances towards north and east. When the tunnel is built the platforms of the train station will be extended southwards with new staircases and exits which gives new structural possibilities. Objectives and Prerequisites The brief describes the overall objectives and the more specified prerequisites and demands in two different chapters. Below is a summary of the most important of these: The Customer in Focus A common customer s focus is an important factor for all the stakeholders in Knutpunkten to reach success. All travellers, visitors and employed within the building are every stakeholder s shared customer. Strengthen the Trademark Knutpunkten shall be experienced as an attractive place where visitors feel welcome, well taken care of, safe and gladly spend their time. The built structure shall keep a high architectural quality and the entire public room within Knutpunkten shall be able to function as an entrance hall to Helsingborg. Improvement of Service and Environment for the Travellers The traveller must experience Knutpunkten as pleasant, easy to overview, secure and traffic safe. Switches between different public transport modes shall be close and convenient. A service centre for travellers should be created at a strategic spot in the building. The commercial supply shall be developed towards greater diversity, in line with the integration in the city. The supply of service should be increased and the possibility for travellers to combine travelling with buying everyday commodities should be provided for. A diversified supply of food and drink is an important ingredient in the future Knutpunkten, with focus on fast food. Development of Urban Space and Internal Structure A Developed and more Integrated Structure The structure of Helsingborg shall be integrated with and continue through Knutpunkten in a natural and easy way. Today the structure within Knutpunkten suffers from a lack of connection between different walking areas. These shall be developed so that they are experienced as logical, distinct and well dimensioned. A new distinct walking area shall be created throughout the entire building, from Kungstorget in the north to the new exits in the south. Crossing paths in east-western direction, from the older city towards the sea, shall be clarified and developed. Entrances to the building shall be designed so that they are clear and makes contact possible. 6

9 Vertical communication from the platforms and up to the first floor shall be improved. Järnvägsgatan and Kungstorget Järnvägsgatan and Kungstorget will be redesigned so that they can offer good qualities of urban life. Järnvägsgatan will only have one track for cars in each direction, in advantage for separate tracks for public transport. The Extended Platforms shall be Integrated in the City The new platform environment in the south shall become an attractive part of Knutpunkten and contribute to improve the quality of the existing platforms. The possibility to get daylight down on the platform shall be utilized. Knutpunkten Improved as a Meeting Place Much effort shall be made to create more meeting places with different qualities within Knutpunkten and in the surrounding urban areas. Traffic Public Transport In the future the largest public flows due to switches of public transport modes will probably be between local busses (trams) and trains. The existing bus terminal can be redesigned to give space for other qualities in the building. There are plans for a local bus/tram terminal with direct connection to the new exits of the extended platforms in the south. Realization Right now there is an intense ongoing planning process within the H+ project to establish the guidelines for the urban development in the area. The construction of the new train tunnel will begin in 2012 and continue until 2017/2018, when the extended platforms will be completed. Then this southern part of Knutpunkten will start to become integrated both with the rest of the structure and with the city. The interactive process between the stakeholders of Interaction Knutpunkten will continue with the aim to contribute to the clarification of this scenario and making it more precise. Before and during the construction of Södertunneln different stakeholders will probably start their projects. This may be for example already planned reconstruction inside the building, improvement of Kungstorget and maybe a connection to Oceanpiren crossing the waiting area for cars bound for the ferries. Bike Traffic Bike traffic estimates to increase radically and at least three times more bike parking needs to be created until Taxi Taxi is an important component in public transport. When Knutpunkten is extended it should be possible to get a taxi in more than one place within the area. Car Traffic Public transportation development aim to decrease the dependency on cars. In the same time the car can be an important link in the public transport system. An extended Knutpunkten makes it necessary to achieve comfortable docking at different destinations within the structure.. New Buildings and Establishment Knutpunkten offers already today one of the best sites for new establishment in Helsingborg. Extension of areas for office, hotel, shopping and food & beverage is commercially very attractive. Possible sites for additional exploitation are first of all south and west of the structure. H+ Samverkan Knutpunkten H+ Samverkan Knutpunkten 7

10 8

11 1 Inledning 1 Inledning Det här kapitlet ger en introduktion till projektet Samverkan Knutpunkten, till programmets fortsatta innehåll och en övergripande orientering över Knutpunkten som anläggning i staden. Knutp H+ Samverkan Knutpunkten 9

12 1 Inledning 1.1 Samverkan Knutpunkten Knutpunkten står inför stora framtida förändringar. Den positiva utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen, den anslutande utbyggnaden av Södertunneln som bl a leder till förlängda plattformar, samt behovet av integration med stadsutvecklingen i H+ innebär att Knutpunkten behöver utvecklas. Bakgrund Knutpunkten är en av Sveriges största trafikanläggningar med ca resenärer och besökare per dag. Anläggningen byggdes som porten till Sverige för färja, bil och tåg, och som en nod i det nationella och internationella transportsystemet. Knutpunkten är också en viktig plats i Helsingborgs centralaste delar, en plats med stor utvecklingspotential och en mycket viktig nod och länk i stadsstrukturen. Sedan Knutpunkten planerades på 1980-talet har förutsättningarna förändrats kraftigt. Framför allt har den regionala tågtrafiken ökat dramatiskt under 20 år, vilket ställer andra krav på bl a kapacitet för plattformar och uppgångar från stationen. Antalet resenärer med målpunkter i Helsingborg söder om Knutpunkten har ökat kraftigt de senaste åren, bl a på grund av att Lunds Universitet har etablerat Campus Helsingborg i Tretorn-fabrikens gamla lokaler och att Ikeas huvudkontor har flyttat in i äldre industrifastigheter. Helsingborgs stad har beslutat att bygga Södertunneln, en 1,3 km lång tågtunnel söder om Knutpunkten. Detta öppnar för exploatering av det så kallade H+ området, där det planeras för bostäder och arbetsplatser motsvarande en mindre svensk stad. Knutpunkten har en nyckelroll i utvecklingen av H+ området, som länk till centrumkärnan och port mot omvärlden. Med utbyggnaden av H+ området kommer stadens tyngdpunkt att förskjutas mot söder och väster. Syftet med samverkansprojektet Resandeanläggningen Knutpunkten är en av landets mest komplexa till sin funktion. Knutpunkten är mer än bara en resandeanläggning och innehåller redan idag omfattande kontorsytor och en hel del verksamhetsytor. Detta leder till en bred sammansättningen av intressenter som har intressen i anläggningen. Dessa intressenter har olika behov men också starka gemensamma intressen av en välfungerande helhetslösning. Ett framgångsrikt, framtidsorienterat utvecklingsarbete av Knutpunkten måste utgå från en gemensam plattform för dessa intressenter. Med anledning av detta tog Helsingborgs stad initiativ till projektet Samverkan Knutpunkten i slutet av Samverkan Knutpunkten är ett delprojekt inom H+ projektet där intressenterna deltar och samverkar för att gemensamt utveckla Knutpunkten. Det gemensamma målet är att, med resenären/kunden i fokus, skapa ett välfungerande och tryggt resecentrum och ett nav för kompletterande verksamheter. Den förnyade Knutpunkten skall vara dimensionerad och utformad efter framtidens behov, och fungera som en attraktiv entré till Helsingborgs centrala delar. Detta program redovisar intressenternas målsättningar och krav på ett framtida Knutpunkten. Tidshorisonten är huvudsakligen år En längre tidshorisont, med sikte mot 2035, diskuteras också i vissa fall. Programmets roll i processen Detta program är tänkt att ha flera olika användningsområden. Det ska fungera som: En gemensam plattform för intressenternas fortsatta arbete med Knutpunkten En kunskapsbas om intressenternas förväntningar och behov Underlag för beslut i styrelser och andra organ Underlag för framtida överenskommelser Underlag för bidragsansökningar Underlag för skissuppdrag och fortsatta utredningar Samverkan Knutpunkten Syftet med projekt Samverkan Knutpunkten är att skapa förutsättningar för samtliga berörda aktörers samverkan kring målet att åstadkomma en attraktiv resandemiljö och en framtida Knutpunkt dimensionerad och utformad efter framtida behov. Genom att identifiera, tydliggöra och planera de gränssnitt, beroenden, behov och gemensamma lösningar som berör primära och sekundära intressenter (aktörer) i och intill Knutpunkten kan en helhetsbild skapas. Helhetsbilden kommer att utgöra ett stöd för de primära intressenternas arbeten med olika parallella projekt och övriga aktörer. Resultatet av delprojektet ska vara en samordnad tidsplan och en gemensam inriktning vad avser funktion och utformning av Knutpunkten i staden och den framtida resandemiljön. Ur Projektbeskrivning delprojekt Samverkan Knutpunkten 10

13 1 Inledning Knutpunkten Södertunneln H+ området ,000 meter H+ Samverkan Knutpunkten 11

14 Programarbetets organisation Följande intressenter har samverkat för att främja de gemensamma målen för Knutpunkten och medverkat i framtagandet av detta program: Helsingborgs stad Banverket Region Skåne Skånetrafiken Helsingborgs Hamn AB Scandlines AB Nordic Land Wihlborgs Fastigheter AB Fastighets AB Ankaret Delprojektet Samverkan Knutpunkten leds av Monika Wingård, delprojektledare, och Olof Hallberg, arkitekt. Deras uppgifter har varit att skapa en arena för intressentdialogen, sammanfoga och tolka de olika intressenternas behov och mål samt redaktionellt genomföra programarbetet. Delprojektledarens roll har främst varit att leda samverkamsprocessen mellan intressenterna. Arkitektens roll har varit att bidra med teknisk kompetens och erfarenhet av planeringsprocesser i stadsutveckling, främst i fråga om utveckling av resecentran, samt att vara redaktör för detta program. Med i det redaktionella arbetet med programmet har även Maria Modéer, arkitekt, varit. Projektavgränsning Projektgränsen på illustrationen nedan innefattar Knutpunktens primära område, som i första hand definieras av trafikfunktionerna. Här spelar t ex Kungstorget och Järnvägsgatan en roll i sammanhanget. En projektgräns mot söder är mer svårplacerad. De förlängda tågplattformarna med nya uppgångar kommer att sträcka sig nästan lika långt söderut som det befintliga parkeringsdäcket över dagens tunnelmynning. Området söder om detta kan i framtiden till viss del komma att utnyttjas för Knutpunktens resandelogistik och utgör under alla omständigheter ett viktigt influensområde i gränslandet mellan Knutpunkten och staden/h+. Olika tidshorisonter Detta program fokuserar huvudsakligen på tidshorisonten 2020, då Södertunneln och de förlängda tågplattformarna planeras vara i bruk. Stadsutvecklingen i H+ förväntas då ha gett avtryck på allvar och de första spårvagnarna har sannolikt börjat rulla i Helsingborg. Naturligtvis finns också en mer närliggande tidshorisont med behov av åtgärder de närmaste åren. Kännedom om det längre planeringsperspektivet är nödvändig för att dessa mer närliggande processer inte skall bli kontraproduktiva i längden börjar Södertunneln byggas vilket kommer att påverka Knutpunkten konkret under byggtiden. En bortre tidshorisont är satt till Då finns förhoppningsvis en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Strukturella förberedelser för detta scenario är nödvändigt att föra in även i de mer kortsiktiga tidshorisonterna. Projektgränsen för Knutpunktsområdet. Projektgränsen för Knutpunktsområdet meter 12

15 1 Inledning Orienteringskarta över området kring Knutpunkten. Drottninggatan Drottninggatan Järnvägsgatan Ångfärjestationen Hamntorget Stortorget N. Kyrkogatan S. Kyrkogatan Kungstorget Möllegränden Järnvägsgatan Prästgatan KNUTPUNKTEN Trädgårdsgatan Stadsparken Oceanpiren Uppmarsch- området Bollbrogatan Järnvägsgatan Terminalgatan Gasverksgatan Konsul Perssons Plats Sundsterminalen Bredgatan IKEA:s huvudkontor Campus Helsingborg Malmöleden Sjögatan H+ Samverkan Knutpunkten 13

16 1.2 Parallella processer Tidigare, parallella och kommande processer och utredningar Söderdelegationen och Södertunneln Under slutet av 1990-talet aktualiserades frågorna om hur stadsdelen Söder skulle utvecklas och göras attraktivare i framtiden. År 2001 genomfördes en förstudie som hette Södertunneln - järnvägstunnel för Västkustbanan söder om Helsingborg C. Våren 2003 bildades en politisk delegation, Söderdelegationen. Inom ramen för delegationens arbete togs 2005 fram en samlad studie kring Södertunneln, Tågaborgstunneln och en fast HH-förbindelse i järnvägstunnel under Öresund. H+ och H+ delegationen H+ projektet som drivs av H+ delegationen springer ur de ovan nämnda planeringsfrågorna kring Söder och är idag ett etablerat stadsförnyelseprojekt omfattande ca nya bostäder och en stor utbyggnad av handel, service, upplevelsecentrum och näringsliv. Projektet bedrivs av H+ delegationen som är underställd Kommunstyrelsen. Målsättningen är att hela området skall vara utbyggt till år Inledande vision för H+ I arbetet med stadsutvecklingsprojektet H+ togs under 2008 fram en inledande vision. Målsättningar samlades under begreppen Mångfald, Sammanhållen stadskärna, Hållbar stad, Goda kommunikationer, Attraktiv mötesplats och Vattenstaden. Knutpunktens förvandling från barriär till sluss mot i första hand H+ området, men även mot vattnet i väster är en viktig del av stadsförnyelsearbetet som stärker dessa målsättningar. Mångfald i innehåll, nära och nedbruten skala är viktiga övergripande målsättningar. Knutpunktens publika rum skall hänga samman med och vara en del av stadens befintliga och kommande nätverk av publika rum. Projekttävling för H+ Under genomfördes en idétävling för hela H+ området av 5 tvärvetenskapliga team. Syftet beskrivs i tävlingsrapporten från maj 2009: Syftet med tävlingen är att skapa ett hållbart och övertygande ramverk för H+ stadsbyggnadsprocess som förädlar visionen för området och blir ett konkret arbetsverktyg för att dirigera H+ fortsatta utveckling. I tävlingen efterfrågades: strukturer, funktioner och innehåll processer för planering och strategier för förverkligande kvaliteter och identiteter Tävlingen vanns av förslaget The Tolerant City framtaget av Schönherr landscape (teamleader) från Danmark. Förslagen Mindzone av White arkitekter AB (teamleader) och Our Vision av Foster + Partners (teamleader) gavs särskilt omnämnande. Fortsatta delstudier Utifrån tävlingsresultatet identifierades ett antal viktiga tematiska frågeställningar som utvecklades till delstudier. Dessa var: Nätverk, d v s hur H+ området länkar till de omgivande stadsområdena. Blå-grön koppling, d v s hur en tydlig koppling med grönska och vatten kan binda samman Jordbodalen med Öresund. Järnvägsgatan-Södergatan, d v s hur en stark rumslig ryggrad kan binda samman H+ området med Söder och centrum. Access Södra Hamnen, d v s hur H+ vattenkontakt maximeras, Oceanpiren blir tillgänglig samtidigt som Hamnleden och färjetrafiken fungerar optimalt. Nätverk Blå-grön koppling Järnvägsgatan-Södergatan Access Södra Hamnen 14

17 1 Inledning Visionsbild från det vinnande förslaget i H+ projekttävling. (Illustration: Schönherr landscape) Samverkan Bredgatan Parallellt med projektet Samverkan Knutpunkten pågår ett annat samverkansprojekt med bl a berörda fastighetsägare kring Bredgatan. Projektet syftar till att skapa ett attraktivt område mellan Oljehamnsleden i söder, uppmarschområdet i norr, Sjögatan i väster och befintliga Söder i öster. ÖP 2010 Inom Helsingborgs stad pågår arbetet med en ny översiktsplan, ÖP 2010, som beräknas antas av Kommunfullmäktige år FÖP H+ FÖP H+ eller Fördjupad översiktsplan för H+ området syftar till att visa hur södra Helsingborg kan utvecklas på lång sikt och hur nya stadsdelar kan växa fram. FÖP H+ skall föreslå en övergripande struktur och vägledning inför kommande detaljplanering. Pågående projekt Ångfärjeprojektet Norr om Knutpunkten, vid gamla Ångfärjestationen, planeras en konferensanläggning med plats för ca mötesdeltagare kombinerat med hotell med ca 200 rum. Läget gynnas bl a av närheten till Knutpunkten. Filmstaden Vid Tingsrätten och Konsul Perssons plats kommer en biografanläggning med 8 salonger, hotell, bostadsrättslägenheter och ett garage med drygt 200 platser att börja byggas under Bussvisionen Helsingborgs stad, Skånetrafiken och bussentreprenören Arriva startade 2004 projektet Bussvisionen. Målsättningen är en fördubbling av kollektivresandet till år 2014 genom bl a ökad turtäthet, en översyn av linjenätet (linjenätsutredning), ökade hastigheter för kollektivtrafiken genom bl a separerade körfält och högre kvalitet på hållplatser. Spårvägsutredningen En utredning om spårväg i Helsingborg och Höganäs pågår parallellt med bussvisionen och linjenätsutredningen. H+ Samverkan Knutpunkten 15

18 Beslut Kommunala beslut Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2006 om Södertunneln genom att godkänna finansieringsprinciperna för projektet. Beslutet bemyndigade Kommunstyrelsen att teckna avtal med Banverket om genomförande av Södertunneln. Avsiktsförklaring mellan stat, region och kommun En avsiktsförklaring har 2009 tecknats mellan Banverket (staten), Helsingborgs stad, Ängelholms kommun och Region Skåne. Avsiktsförklaringen innefattar utbyggnad av Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg, Södertunneln samt förnyelse av Helsingborg C (Knutpunktens resecentrum). I avsiktsförklaringen står bl a angående Knutpunkten: Ett arbete med målet att förnya Knutpunkten som resecentrum skapar förutsättningar för samtliga berörda aktörers samverkan för att åstadkomma en attraktiv resandemiljö och ett resecentrum utformat för framtida behov. En utveckling av resecentrum är en nödvändig anpassning till framtida trafikströmmar och en förutsättning för den prognostiserade trafikutvecklingen och förbättrar därmed förutsättningarna för en ökning av kollektivtrafikens marknadsandelar. Bytesfunktionerna mellan tåg och stadsbussar utvecklas vid de nya södra uppgångarna. Hänsyn tas till en eventuell framtida spårväg. Utvecklingen kräver att tillgänglighet, trygghet och social kontroll liksom säkerhet säkerställs vid utformningen av resecentrum. Planering av resecentrum bör eftersträva en förbättrad visuell tydlighet samt en enkel och logisk uppbyggnad. Riksintressen Knutpunkten påverkas av följande riksintressen, som står över lokala intressen i planeringsprocessen: Västkustbanan Helsingborgs hamn med anslutande väg (E4) och järnväg. Centrala Helsingborg (kulturmiljö) Kustzonen (tätortsutveckling hindras ej av bestämmelserna) Sammanställning av riksintressen i Helsingborg. Inför ett förverkligande av avsikterna kommer ett genomförandeavtal mellan parterna att tecknas. Samverkansavtal Knutpunkten Ett samverkansavtal mellan intressenter som definierat sig som parter i delprojektet Samverkan Knutpunkten är under upprättande. Parterna bidrar med eget engagemang i samrådsprocessen (likt övriga intressenter) men har även en utökad beslutsrätt och bidrar med viss finansiering av de inledande studierna i samverkansprojektet Meter Riksintressen Järnvägar Vägar Naturvård Kulturmiljö Sjöfart - Hamn Yrkesfiske havsområdet Kustzon Utredningsområde Järnväg 16

19 1 Inledning 1.3 Knutpunktens delar Ägarförhållanden All mark inom Knutpunktsområdet ägs av Helsingborgs stad. Inom området finns fem fastigheter: Terminalen 1-5. Dessa fastigheter upplåts i sin tur med tomträtt till privata bolag. Terminalen 1 Terminalen 1 upplåts genom tomträtt till Nordic Land. Nordic Land äger i sin tur samtliga byggnader inom fastigheten. Helsingborgs stad är hyresgäst för bussterminalen i markplan. P-huset inom fastigheten Terminalen 1 utgör gemensamhetsanläggning till fastigheterna Terminalen 1, 3, 4 och 5. Västra P-däcket inom Terminalen 1 utgör också en gemensamhetsanläggning för fastigheterna Terminalen 1, 3, 4 och 5 och förvaltas av Nordic Land. Även Kungstorget ingår i fastigheten Terminalen 1 och förvaltas av Helsingborgs stad. Terminalen 2 Terminalen 1 Terminalen 3 Terminalen 4 Terminalen 5 Staden 8:1 Staden 8:1 Södra P-däcket utgör del av fastigheten Staden 8:1 vilken ägs av Helsingborgs stad. Här finns servitut för parkering till förmån för fastigheten Terminalen 1. Terminalen 2, 3, 4 och 5 Terminalen 2, 4 och 5 upplåts med tomträtt till Wihlborgs Fastigheter AB och Terminalen 3 upplåts med tomträtt till Fastighets AB Ankaret. På samtliga fastigheter äger tomträttshavarna respektive byggnad. Knutpunktens fastighetsgränser. Respektive fastighet upplåts med tomträtt enligt följande: Nordic Land Wihlborgs Fastigheter AB Fastighets AB Ankaret Tågtunneln Tunneln för järnvägsändamål genom Knutpunkten tillhör med sin betongkonstruktion fastigheten Terminalen 1. Själva spåranläggningen med tillhörande perronger tillhör enligt servitut Banverket. Staden förvaltar dock idag bland annat stag till tråg, ventilation, brandlarm och sprinklers. Andra installationer och vertikala förbindelser förvaltar Banverket. H+ Samverkan Knutpunkten 17

20 Sprängskiss Beskriver de olika våningsplanens funktioner. Tredje/fjärde våningen (+3/4): Kontor Parkering P-hus Andra våningen (+2): Färjeterminal Kontor Parkering (+12,3 m) Första våningen (+1): Parkering / angöring Restauranger Ankomst färjor Kontor (+8,5 m) Färjeterminalen Markplan (0): Terminalhallen Biljetthallen Bussterminaler Butiker Angöring / taxi (+2,5 m) Västra parkeringsdäcket Fjärrbussterminalen Regionbussterminalen Hotell Biljetthallen Terminalhallen Källarplan (-1): Tågplattformar (Helsingborg C) Parkering Huvudtoalett (-4,3 m) Tågplattformarna 18 Allmänna ytor Verksamhetsytor Kontorsytor Parkering och trafik

Knutp. Förutsättningar och krav. 4 Förutsättningar och krav

Knutp. Förutsättningar och krav. 4 Förutsättningar och krav 4 Förutsättningar och krav 4 Förutsättningar och krav Det här kapitlet beskriver förutsättningarna i och omkring den befintliga anläggningen och krav för framtiden utifrån prognostiserade förändringar.

Läs mer

PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM

PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM PLACERING Dagens resandenav bör ligga i den mest frekventerande punkten där de mest frekventerade stråken skär varandra. Skälet för detta är förutom resenärens bekvämlighet och

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Hede Station Utveckling 2025

Hede Station Utveckling 2025 Hede Station Utveckling 2025 Masterplan för stationsområdet med närmaste omgivningar Uppdraget Förutsättningar Analys / Alternativ Förslag - Masterplan Etapper Januari 2016 Uppdraget Uppdraget: Uppdraget

Läs mer

2.4 FRAMTIDA TRAFIK. 2.4.1 Kollektivtrafi k HALMSTAD RESECENTRUM FÖRUTSÄTTNINGAR

2.4 FRAMTIDA TRAFIK. 2.4.1 Kollektivtrafi k HALMSTAD RESECENTRUM FÖRUTSÄTTNINGAR HALMSTAD RESECENTRUM FÖRUTSÄTTNINGAR 2.4 FRAMTIDA TRAFIK 2.4.1 Kollektivtrafi k Utveckling av tågtrafiken Ett antagande om de framtida resandeströmmarna är viktigt att göra om än vanskligt. Ändrade beteendemönster

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Vad är en station? Stationen förr 2 2011-06-20 Stationen idag Kommunikationsnod Transportslagsövergripande Mötesplats i det stora och lilla Del av

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24

HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24 HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24 Uppdraget har beställts av Halmstad kommun, Stadskontoret ARBETSGRUPP: Sabina Andersson Stadskontoret Evert Winnberg Stadskontoret Mattias Bjellvi Stadskontoret

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Förord Detta examensarbete omfattar 30 hp och är det avslutande momentet i magisterutbildningen Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Förord Detta examensarbete omfattar 30 hp och är det avslutande momentet i magisterutbildningen Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Förord Detta examensarbete omfattar 30 hp och är det avslutande momentet i magisterutbildningen Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Arbetet har pågått under hösten 2007 och våren/sommaren

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12 Butikscenter > Det handlar om att handla HELSINGBORG KV. ORKANEN 12 17 09 2008 Ett butikscenter på rätt plats vid rätt tidpunkt Östersund INNEHÅLL Innehåll 2 Orientering 3 Visualisering 4 Butiksarealer

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Malmö 16 augusti 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne Skåne en region med stora möjligheter men också med betydande

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9 Bilaga 9 Sidan 1 av 7 PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid Sidan 2 av 7 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 2. Roslagsvägen idag 3 3. Område i förändring 4 4. Roslagsvägen i framtiden 5 4.1 Överdäckning

Läs mer

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Spårväg Lund C ESS Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Pernilla von Strokirch, Projektchef Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling Att få en spårväg i Lund är inte ett mål i sig. Spårvägen

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

4.8 ETAPPUTBYGGNAD. 4.8.1 Regionbussterminal. Oberoende av vilket alternativ och vilken bangårdslösning

4.8 ETAPPUTBYGGNAD. 4.8.1 Regionbussterminal. Oberoende av vilket alternativ och vilken bangårdslösning TÄNKBARA LAYOTER HALMSTAD RESECENTRUM 4.6 PENDELPARKERINGAR Pendelparkeringarna lokaliseras söder om resecentrum och till största del väster om spårområdet. I första hand utförs dessa som markparkeringar

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties RegionCity SydOst Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 VG Regionens planerade regionens hus Bussterminal Station och mötesplats Centralstationen En länkande stadsdel för Göteborg Ett

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Ny förbättrad trafiklösning för Lidingöbanans ersättningsbussar från och med 29 september.

Ny förbättrad trafiklösning för Lidingöbanans ersättningsbussar från och med 29 september. Lidingö centrum R Torsvik Lidingöbanan Hersby gymnasium Ny förbättrad trafiklösning för Lidingöbanans ersättningsbussar från och med 29 september. R R Larsberg Aga Gångsätra (Lidingö sjukhus) Hantverkshuset

Läs mer

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station Klartecken för Varbergstunneln Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har pågått i många år. Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Together we create The best citybus line in Sweden

Together we create The best citybus line in Sweden Together we create The best citybus line in Sweden But Sorry, it s not Curitiba What is MalmöExpressen? MalmöExpressen is the result of a collaboration between Skånetrafiken, City of Malmö and Nobina with

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA INNEHÅLL BOSTÄDER, KONTORSYTOR OCH HANDEL EN NATURLIG DEL AV MÖLNDALS INNERSTAD VÄLKOMMEN TILL DEN SJÄLVKLARA

Läs mer

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år 2050 Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Vad har hänt sedan sist vi sågs? Möte i den regionala arbetsgruppen

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Kungens kurva Delta i utvecklingen av Kungens kurva som destination välkommen med din intresseanmälan att skapa Skandinaviens modernaste resort Varje år

Läs mer

Västlänken vad är det?

Västlänken vad är det? VÄSTLÄNKEN Station Centralen Västlänken vad är det? Station Haga Station Korsvägen Vänersborg En åtta kilometer lång ny järnvägsförbindelse, varav sex kilometer i tunnel, som ska ge Göteborg en genomgående

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Kollektivtrafikens strukturbildande roll

Kollektivtrafikens strukturbildande roll Kollektivtrafikens strukturbildande roll Stadsbyggnadsdagarna 2017 Helsingborg 2017-03-16 Martin Wester och Torgny Johansson, Helsingborgs stad FILM: Vi tänker på framtiden närhet och trafik https://www.youtube.com/watch?v=egenayplcni

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Voksenåsen Oslo

Voksenåsen Oslo 3 Voksenåsen 2017-05-23 Oslo Syfte Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Ägare Karlstad kommun, 25 procent Region

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Skånetrafikens tågresande 2016 Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Innehåll Inledning... 2 Tågresandet i Skåne 2016... 3 Resandeförändringar...

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

AKTUELLA PLANER 77 78 Mellanstaden-med lokala och regionala intressen i samverkan Aktuella planer Aktuella planer Karlskrona kommun har ingen övergripande planering eller policy för projektområdet Däremot

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

En trevligare plats för helsingborgarna

En trevligare plats för helsingborgarna O m r å d e t Å n g f ä r j a n En trevligare plats för helsingborgarna Mer stadsliv närmare vattnet Målet är ett tilldragande, livaktigt men också tryggare område än i dag. För att uppmuntra till en levande

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer