Knutpunkten. Program för Knutpunkten Helsingborg SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knutpunkten. Program för Knutpunkten 2020. Helsingborg 2010-01-29 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN"

Transkript

1 Knutpunkten 2020 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN HELSINGBORGS HAMN AB SCANDLINES AB NORDIC LAND WIHLBORGS FASTIGHETER AB FASTIGHETS AB ANKARET Program för Knutpunkten 2020 Helsingborg Samverkan Knutpunkten - ett intressentbaserat delprojekt inom H+

2 Omslagets bakgrundsfoto: Bertil Hagberg, Sesamphoto Tryck: 200 exemplar, NP-Tryck AB, Helsingborg, Februari 2010

3

4 2

5 Innehållsförteckning Förord 1 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Summary 6 INLEDNING Samverkan Knutpunkten Parallella processer Knutpunktens delar 17 INTRESSENTERNA Helsingborgs stad Banverket Region Skåne Skånetrafiken Helsingborgs Hamn AB Scandlines AB Nordic Land Wihlborgs Fastigheter AB Fastighets AB Ankaret 42 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV Historik Resandeströmmar och byten Kollektivtrafik Övrig trafik Struktur i Knutpunkten och staden Resandeservice Kommersiell verksamhet och service Knutpunktens varumärke Säkerhet och brand Exploatering i anslutning till Knutpunkten 90 GENOMFÖRANDE Planeringsprocessen Genomförandeprocessen 95 GEMENSAMMA MÅL Allmänna gemensamma mål Kunden i fokus Image och varumärke Resandemiljö Stadsutveckling och arkitektur Ekonomisk bärkraft Miljö Arbetsmiljö Tillgänglighet Jämställdhet och jämlikhet Målsättningar för genomförandet 53 H+ Samverkan Knutpunkten H+ Samverkan Knutpunkten 3

6 Sammanfattning Programmet Denna programskrift beskriver mål och förutsättningar inför den förestående förnyelsen av resecentrumet Knutpunkten i Helsingborg. Programmet har tagits fram inom projektet Samverkan Knutpunkten som är ett intressentbaserat samverkansprojekt inom stadsförnyelseprojektet H+. De samverkande intressenterna utgörs av Helsingborgs stad, Banverket, Region Skåne, Skånetrafiken, Helsingborgs Hamn AB, Scandlines AB och de tre fastighetsägarna Nordic Land, Wihlborgs Fastigheter AB och Fastighets AB Ankaret. Programmet är tänkt att kunna utgöra en gemensam plattform och en kunskapsbas inför det fortsatta arbetet med att konkretisera den framtida Knutpunkten med det huvudsakliga tidsperspektivet Bakgrund Knutpunkten är en av Sveriges största trafikanläggningar med ca besökare per dag och samtidigt en viktig mötesplats i Helsingborg. Anläggningen knyter samman färjetrafik, fjärrtåg, regionaltåg, fjärrbussar, regionbussar och stadsbussar mitt i Helsingborgs centrum. Knutpunkten är också en del av stadskärnan med bl a sitt utbud av matställen, handel, kontor och hotell. Järnvägen och färjetrafiken är av riksintresse och utgör en viktig del av det nationella och internationella transportnätet. Förändrade förutsättningar för Knutpunkten Kollektivtrafikåkandet i regionen har ökat kraftigt sedan Knutpunkten byggdes och en fördubbling prognostiseras fram till När Knutpunkten byggdes var färjetrafiken procentuellt dominerande men idag står tågtrafiken för de största resandemängderna. Järnvägsnätet i regionen kommer att byggas ut vilket är en förutsättning för att kapacitetsmässigt möta efterfrågan. Helsingborgs stad har söder om Knutpunkten startat ett stort stadsförnyelsearbete, H+ projektet, omfattande en miljon kvadratmeter mark. Knutpunkten vänder idag strukturellt ryggen åt söder och har sina entréer mot norr och öster. I H+ projektet ingår en förläggning av järnvägen i en 1,3 km lång tunnel söder om Knutpunkten, vilket är en förutsättning för att kunna knyta H+ till den befintliga staden öster om denna. I samband med tunnelbygget förlängs de befintliga tågplattformarna på Knutpunkten söderut med nya uppgångar som i sin tur ger nya strukturella möjligheter. Mål och förutsättningar Programmet redovisar övergripande målsättningar och mer specificerade förutsättningar och krav i två olika kapitel. Nedan följer en sammanfattning av de kanske viktigaste av dessa: Kunden i fokus Ett gemensamt kundfokus är en viktig framgångsfaktor för Knutpunktens intressenter. Samtliga resenärer, besökare och sysselsatta inom anläggningen är gemensamma kunder. Varumärket förstärks Knutpunkten ska upplevas som en attraktiv plats där besökare känner sig välkomnade, omhändertagna och trygga och där de gärna spenderar sin tid. Knutpunkten ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och hela det offentliga rummet inuti Knutpunkten ska kunna axla rollen som entrérum till Helsingborg. Resandemiljö och service förbättras Resenären ska uppleva Knutpunkten som trivsam, lättöverskådlig, trygg och trafiksäker. Byten mellan olika transportslag ska vara nära och bekväma. Ett servicecenter för resenärerna bör skapas strategiskt placerat i anläggningen. Det kommersiella utbudet i Knutpunkten ska utvecklas mot större allsidighet i samklang med integrationen i staden. Utbudet av tjänster bör ökas och t ex bör möjligheten för resenärer till kompletteringsinköp av dagligvaror tillgodoses. Ett brett utbud av mat och dryck är en viktig ingrediens i framtiden med tyngdpunkt på snabbare förtäring. Stadsrummet och Knutpunktens struktur förädlas Knutpunkten ges förnyad struktur och integreras i staden Stadens stråk ska integreras med och fortsätta genom Knutpunkten på ett naturligt och konfliktfritt sätt. Idag kännetecknas Knutpunktens stråk av bristande sammanhang och är delvis svåra att överblicka. Dessa ska utvecklas så att de upplevs som logiska, tydliga och väldimensionerade. Ett tydligt genomgående stråk från Kungstorget i norr till de nya uppgångarna i söder ska skapas. Tvärgående stråk i öst-västlig riktning ska förtydligas och utvecklas. Entréer till anläggningen bör vara tydligt utformade och möjliggöra genomsikt och kontakt. Vertikala kommunikationer, både från tågplattformarna och mellan markplan och första våningen ska förbättras. 4

7 Järnvägsgatan och Kungstorget Järnvägsgatan och Kungstorget ska omdanas så att de kan erbjuda stadslivets kvaliteter. Körfälten för biltrafik på Järnvägsgatan minskas till ett i varje riktning till förmån för separata körfält för kollektivtrafik. De förlängda plattformarna integreras i staden Den nya plattformsmiljön i söder ska bli en attraktiv del av Knutpunkten och bidra till att den befintliga plattformsmiljön får ökad kvalitet. Möjligheten till dagsljus ska tas tillvara. Mötesplatsen Knutpunkten ska utvecklas I utvecklingsarbetet bör stor vikt läggas vid att skapa fler mötesplatser med olika egenskaper både inom anläggningen och i de anslutande stadsrummen. Trafik Kollektivtrafik De största bytesströmmarna i framtiden kommer sannolikt att vara mellan stadsbuss/spårvagn och tåg. I framtiden kan nuvarande bussterminal komma att omdisponeras för att ge parallellt utrymme för andra kvaliteter i anläggningen. Det planeras för en stadsbuss-/spårvägsterminal i direkt anslutning till nedgångarna till de förlängda tågplattformarna i söder. Cykeltrafik Cykeltrafiken beräknas öka kraftigt och minst en tredubbling av antalet cykelparkeringar bör tillskapas fram till Taxi Taxi är en viktig komponent i det kollektiva resandet. När Knutpunkten växer bör det vara möjligt att få tag i en taxi på fler än ett ställe i anläggningen. Biltrafik Kollektivtrafikåkandet har som målsättning att minska bilberoendet. Samtidigt kan bilen vara en viktig länk i det kollektiva resandet. Den framtida Knutpunktens långa utsträckning i staden gör det nödvändigt med bekväma angöringsmöjligheter för bil i flera olika lägen. Kompletterande exploatering Knutpunkten erbjuder redan idag ett av de bästa lägena för etableringar i Helsingborg. Utbyggnad av ytor för kontor, hotell, handel och mat & dryck är kommersiellt mycket attraktivt. Tänkbara lägen är framför allt i väster och söder. Genomförande Just nu pågår en intensiv planeringsprocess inom H+ projektet för att lägga fast riktlinjerna för stadsutvecklingen inom H+. Byggnationen av Södertunneln påbörjas 2012 och pågår till 2017/2018 då de förlängda tågplattformarna står klara. Då ska denna del av Knutpunkten integreras både i Knutpunkten och i staden. Samverkansprocessen i Samverkan Knutpunkten fortsätter med syftet att medverka till precisering av denna framtidsbild. Innan och under tiden som Södertunneln byggs kommer troligen olika intressenter påbörja andra delprojekt inom Knutpunkten. Det kan t ex handla om redan nu planerade åtgärder strukturellt inne i terminalen, förädlingen av Kungstorget eller kanske en ny koppling till Oceanpiren över uppmarschområdet. H+ Samverkan Knutpunkten H+ Samverkan Knutpunkten 5

8 Summary The Brief This brief describes the objectives and prerequisites for the coming development of Knutpunkten, the travel centre in Helsingborg. The brief has been put together within the project Interaction Knutpunkten. The project is a part of the urban renewal project H+. The stakeholders of Interaction Knutpunkten are Helsingborgs stad, Banverket, Region Skåne, Skånetrafiken, Helsingborgs Hamn AB, Scandlines AB and the three property owners Nordic Land, Wihlborgs Fastigheter AB and Fastighets AB Ankaret. The brief will provide a common platform and a knowledge base for all stakeholders for the coming task to concretise the future Knutpunkten with main time perspective year Background Knutpunkten is one of the largest built traffic sites in Sweden with around visitors daily. It is also an important meeting place in Helsingborg. The structure connects ferries, national trains, regional trains and national, regional and local busses in the very centre of Helsingborg. Knutpunkten is also a part of the city centre with its selection of restaurants, shops, offices and hotel. The railway and ferry traffic are of national interest and an important part of the national and international transport system. Changed Prerequisites for Knutpunkten The use of public transport in the region has increased dramatically since Knutpunkten was built and is projected to double until When Knutpunkten was built the ferry traffic was dominating but today train traffic stands for the largest passenger volume. The railway system in the region will be extended which is a requirement to hold a capacity according to the growing demand. The city of Helsingborg is running a big urban renewal project in the area south of Knutpunkten. It is called H+ and covers approximately m 2. As a part of the H+ project the railway will be located in a 1,3 km long tunnel (Södertunneln) south of Knutpunkten. This is a prerequisite to be able to connect the H+ area with the surrounding areas, so that it is experienced as a part of the city rather than a separated area. Today the structure of Knutpunkten turns its back towards south and has its entrances towards north and east. When the tunnel is built the platforms of the train station will be extended southwards with new staircases and exits which gives new structural possibilities. Objectives and Prerequisites The brief describes the overall objectives and the more specified prerequisites and demands in two different chapters. Below is a summary of the most important of these: The Customer in Focus A common customer s focus is an important factor for all the stakeholders in Knutpunkten to reach success. All travellers, visitors and employed within the building are every stakeholder s shared customer. Strengthen the Trademark Knutpunkten shall be experienced as an attractive place where visitors feel welcome, well taken care of, safe and gladly spend their time. The built structure shall keep a high architectural quality and the entire public room within Knutpunkten shall be able to function as an entrance hall to Helsingborg. Improvement of Service and Environment for the Travellers The traveller must experience Knutpunkten as pleasant, easy to overview, secure and traffic safe. Switches between different public transport modes shall be close and convenient. A service centre for travellers should be created at a strategic spot in the building. The commercial supply shall be developed towards greater diversity, in line with the integration in the city. The supply of service should be increased and the possibility for travellers to combine travelling with buying everyday commodities should be provided for. A diversified supply of food and drink is an important ingredient in the future Knutpunkten, with focus on fast food. Development of Urban Space and Internal Structure A Developed and more Integrated Structure The structure of Helsingborg shall be integrated with and continue through Knutpunkten in a natural and easy way. Today the structure within Knutpunkten suffers from a lack of connection between different walking areas. These shall be developed so that they are experienced as logical, distinct and well dimensioned. A new distinct walking area shall be created throughout the entire building, from Kungstorget in the north to the new exits in the south. Crossing paths in east-western direction, from the older city towards the sea, shall be clarified and developed. Entrances to the building shall be designed so that they are clear and makes contact possible. 6

9 Vertical communication from the platforms and up to the first floor shall be improved. Järnvägsgatan and Kungstorget Järnvägsgatan and Kungstorget will be redesigned so that they can offer good qualities of urban life. Järnvägsgatan will only have one track for cars in each direction, in advantage for separate tracks for public transport. The Extended Platforms shall be Integrated in the City The new platform environment in the south shall become an attractive part of Knutpunkten and contribute to improve the quality of the existing platforms. The possibility to get daylight down on the platform shall be utilized. Knutpunkten Improved as a Meeting Place Much effort shall be made to create more meeting places with different qualities within Knutpunkten and in the surrounding urban areas. Traffic Public Transport In the future the largest public flows due to switches of public transport modes will probably be between local busses (trams) and trains. The existing bus terminal can be redesigned to give space for other qualities in the building. There are plans for a local bus/tram terminal with direct connection to the new exits of the extended platforms in the south. Realization Right now there is an intense ongoing planning process within the H+ project to establish the guidelines for the urban development in the area. The construction of the new train tunnel will begin in 2012 and continue until 2017/2018, when the extended platforms will be completed. Then this southern part of Knutpunkten will start to become integrated both with the rest of the structure and with the city. The interactive process between the stakeholders of Interaction Knutpunkten will continue with the aim to contribute to the clarification of this scenario and making it more precise. Before and during the construction of Södertunneln different stakeholders will probably start their projects. This may be for example already planned reconstruction inside the building, improvement of Kungstorget and maybe a connection to Oceanpiren crossing the waiting area for cars bound for the ferries. Bike Traffic Bike traffic estimates to increase radically and at least three times more bike parking needs to be created until Taxi Taxi is an important component in public transport. When Knutpunkten is extended it should be possible to get a taxi in more than one place within the area. Car Traffic Public transportation development aim to decrease the dependency on cars. In the same time the car can be an important link in the public transport system. An extended Knutpunkten makes it necessary to achieve comfortable docking at different destinations within the structure.. New Buildings and Establishment Knutpunkten offers already today one of the best sites for new establishment in Helsingborg. Extension of areas for office, hotel, shopping and food & beverage is commercially very attractive. Possible sites for additional exploitation are first of all south and west of the structure. H+ Samverkan Knutpunkten H+ Samverkan Knutpunkten 7

10 8

11 1 Inledning 1 Inledning Det här kapitlet ger en introduktion till projektet Samverkan Knutpunkten, till programmets fortsatta innehåll och en övergripande orientering över Knutpunkten som anläggning i staden. Knutp H+ Samverkan Knutpunkten 9

12 1 Inledning 1.1 Samverkan Knutpunkten Knutpunkten står inför stora framtida förändringar. Den positiva utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen, den anslutande utbyggnaden av Södertunneln som bl a leder till förlängda plattformar, samt behovet av integration med stadsutvecklingen i H+ innebär att Knutpunkten behöver utvecklas. Bakgrund Knutpunkten är en av Sveriges största trafikanläggningar med ca resenärer och besökare per dag. Anläggningen byggdes som porten till Sverige för färja, bil och tåg, och som en nod i det nationella och internationella transportsystemet. Knutpunkten är också en viktig plats i Helsingborgs centralaste delar, en plats med stor utvecklingspotential och en mycket viktig nod och länk i stadsstrukturen. Sedan Knutpunkten planerades på 1980-talet har förutsättningarna förändrats kraftigt. Framför allt har den regionala tågtrafiken ökat dramatiskt under 20 år, vilket ställer andra krav på bl a kapacitet för plattformar och uppgångar från stationen. Antalet resenärer med målpunkter i Helsingborg söder om Knutpunkten har ökat kraftigt de senaste åren, bl a på grund av att Lunds Universitet har etablerat Campus Helsingborg i Tretorn-fabrikens gamla lokaler och att Ikeas huvudkontor har flyttat in i äldre industrifastigheter. Helsingborgs stad har beslutat att bygga Södertunneln, en 1,3 km lång tågtunnel söder om Knutpunkten. Detta öppnar för exploatering av det så kallade H+ området, där det planeras för bostäder och arbetsplatser motsvarande en mindre svensk stad. Knutpunkten har en nyckelroll i utvecklingen av H+ området, som länk till centrumkärnan och port mot omvärlden. Med utbyggnaden av H+ området kommer stadens tyngdpunkt att förskjutas mot söder och väster. Syftet med samverkansprojektet Resandeanläggningen Knutpunkten är en av landets mest komplexa till sin funktion. Knutpunkten är mer än bara en resandeanläggning och innehåller redan idag omfattande kontorsytor och en hel del verksamhetsytor. Detta leder till en bred sammansättningen av intressenter som har intressen i anläggningen. Dessa intressenter har olika behov men också starka gemensamma intressen av en välfungerande helhetslösning. Ett framgångsrikt, framtidsorienterat utvecklingsarbete av Knutpunkten måste utgå från en gemensam plattform för dessa intressenter. Med anledning av detta tog Helsingborgs stad initiativ till projektet Samverkan Knutpunkten i slutet av Samverkan Knutpunkten är ett delprojekt inom H+ projektet där intressenterna deltar och samverkar för att gemensamt utveckla Knutpunkten. Det gemensamma målet är att, med resenären/kunden i fokus, skapa ett välfungerande och tryggt resecentrum och ett nav för kompletterande verksamheter. Den förnyade Knutpunkten skall vara dimensionerad och utformad efter framtidens behov, och fungera som en attraktiv entré till Helsingborgs centrala delar. Detta program redovisar intressenternas målsättningar och krav på ett framtida Knutpunkten. Tidshorisonten är huvudsakligen år En längre tidshorisont, med sikte mot 2035, diskuteras också i vissa fall. Programmets roll i processen Detta program är tänkt att ha flera olika användningsområden. Det ska fungera som: En gemensam plattform för intressenternas fortsatta arbete med Knutpunkten En kunskapsbas om intressenternas förväntningar och behov Underlag för beslut i styrelser och andra organ Underlag för framtida överenskommelser Underlag för bidragsansökningar Underlag för skissuppdrag och fortsatta utredningar Samverkan Knutpunkten Syftet med projekt Samverkan Knutpunkten är att skapa förutsättningar för samtliga berörda aktörers samverkan kring målet att åstadkomma en attraktiv resandemiljö och en framtida Knutpunkt dimensionerad och utformad efter framtida behov. Genom att identifiera, tydliggöra och planera de gränssnitt, beroenden, behov och gemensamma lösningar som berör primära och sekundära intressenter (aktörer) i och intill Knutpunkten kan en helhetsbild skapas. Helhetsbilden kommer att utgöra ett stöd för de primära intressenternas arbeten med olika parallella projekt och övriga aktörer. Resultatet av delprojektet ska vara en samordnad tidsplan och en gemensam inriktning vad avser funktion och utformning av Knutpunkten i staden och den framtida resandemiljön. Ur Projektbeskrivning delprojekt Samverkan Knutpunkten 10

13 1 Inledning Knutpunkten Södertunneln H+ området ,000 meter H+ Samverkan Knutpunkten 11

14 Programarbetets organisation Följande intressenter har samverkat för att främja de gemensamma målen för Knutpunkten och medverkat i framtagandet av detta program: Helsingborgs stad Banverket Region Skåne Skånetrafiken Helsingborgs Hamn AB Scandlines AB Nordic Land Wihlborgs Fastigheter AB Fastighets AB Ankaret Delprojektet Samverkan Knutpunkten leds av Monika Wingård, delprojektledare, och Olof Hallberg, arkitekt. Deras uppgifter har varit att skapa en arena för intressentdialogen, sammanfoga och tolka de olika intressenternas behov och mål samt redaktionellt genomföra programarbetet. Delprojektledarens roll har främst varit att leda samverkamsprocessen mellan intressenterna. Arkitektens roll har varit att bidra med teknisk kompetens och erfarenhet av planeringsprocesser i stadsutveckling, främst i fråga om utveckling av resecentran, samt att vara redaktör för detta program. Med i det redaktionella arbetet med programmet har även Maria Modéer, arkitekt, varit. Projektavgränsning Projektgränsen på illustrationen nedan innefattar Knutpunktens primära område, som i första hand definieras av trafikfunktionerna. Här spelar t ex Kungstorget och Järnvägsgatan en roll i sammanhanget. En projektgräns mot söder är mer svårplacerad. De förlängda tågplattformarna med nya uppgångar kommer att sträcka sig nästan lika långt söderut som det befintliga parkeringsdäcket över dagens tunnelmynning. Området söder om detta kan i framtiden till viss del komma att utnyttjas för Knutpunktens resandelogistik och utgör under alla omständigheter ett viktigt influensområde i gränslandet mellan Knutpunkten och staden/h+. Olika tidshorisonter Detta program fokuserar huvudsakligen på tidshorisonten 2020, då Södertunneln och de förlängda tågplattformarna planeras vara i bruk. Stadsutvecklingen i H+ förväntas då ha gett avtryck på allvar och de första spårvagnarna har sannolikt börjat rulla i Helsingborg. Naturligtvis finns också en mer närliggande tidshorisont med behov av åtgärder de närmaste åren. Kännedom om det längre planeringsperspektivet är nödvändig för att dessa mer närliggande processer inte skall bli kontraproduktiva i längden börjar Södertunneln byggas vilket kommer att påverka Knutpunkten konkret under byggtiden. En bortre tidshorisont är satt till Då finns förhoppningsvis en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Strukturella förberedelser för detta scenario är nödvändigt att föra in även i de mer kortsiktiga tidshorisonterna. Projektgränsen för Knutpunktsområdet. Projektgränsen för Knutpunktsområdet meter 12

15 1 Inledning Orienteringskarta över området kring Knutpunkten. Drottninggatan Drottninggatan Järnvägsgatan Ångfärjestationen Hamntorget Stortorget N. Kyrkogatan S. Kyrkogatan Kungstorget Möllegränden Järnvägsgatan Prästgatan KNUTPUNKTEN Trädgårdsgatan Stadsparken Oceanpiren Uppmarsch- området Bollbrogatan Järnvägsgatan Terminalgatan Gasverksgatan Konsul Perssons Plats Sundsterminalen Bredgatan IKEA:s huvudkontor Campus Helsingborg Malmöleden Sjögatan H+ Samverkan Knutpunkten 13

16 1.2 Parallella processer Tidigare, parallella och kommande processer och utredningar Söderdelegationen och Södertunneln Under slutet av 1990-talet aktualiserades frågorna om hur stadsdelen Söder skulle utvecklas och göras attraktivare i framtiden. År 2001 genomfördes en förstudie som hette Södertunneln - järnvägstunnel för Västkustbanan söder om Helsingborg C. Våren 2003 bildades en politisk delegation, Söderdelegationen. Inom ramen för delegationens arbete togs 2005 fram en samlad studie kring Södertunneln, Tågaborgstunneln och en fast HH-förbindelse i järnvägstunnel under Öresund. H+ och H+ delegationen H+ projektet som drivs av H+ delegationen springer ur de ovan nämnda planeringsfrågorna kring Söder och är idag ett etablerat stadsförnyelseprojekt omfattande ca nya bostäder och en stor utbyggnad av handel, service, upplevelsecentrum och näringsliv. Projektet bedrivs av H+ delegationen som är underställd Kommunstyrelsen. Målsättningen är att hela området skall vara utbyggt till år Inledande vision för H+ I arbetet med stadsutvecklingsprojektet H+ togs under 2008 fram en inledande vision. Målsättningar samlades under begreppen Mångfald, Sammanhållen stadskärna, Hållbar stad, Goda kommunikationer, Attraktiv mötesplats och Vattenstaden. Knutpunktens förvandling från barriär till sluss mot i första hand H+ området, men även mot vattnet i väster är en viktig del av stadsförnyelsearbetet som stärker dessa målsättningar. Mångfald i innehåll, nära och nedbruten skala är viktiga övergripande målsättningar. Knutpunktens publika rum skall hänga samman med och vara en del av stadens befintliga och kommande nätverk av publika rum. Projekttävling för H+ Under genomfördes en idétävling för hela H+ området av 5 tvärvetenskapliga team. Syftet beskrivs i tävlingsrapporten från maj 2009: Syftet med tävlingen är att skapa ett hållbart och övertygande ramverk för H+ stadsbyggnadsprocess som förädlar visionen för området och blir ett konkret arbetsverktyg för att dirigera H+ fortsatta utveckling. I tävlingen efterfrågades: strukturer, funktioner och innehåll processer för planering och strategier för förverkligande kvaliteter och identiteter Tävlingen vanns av förslaget The Tolerant City framtaget av Schönherr landscape (teamleader) från Danmark. Förslagen Mindzone av White arkitekter AB (teamleader) och Our Vision av Foster + Partners (teamleader) gavs särskilt omnämnande. Fortsatta delstudier Utifrån tävlingsresultatet identifierades ett antal viktiga tematiska frågeställningar som utvecklades till delstudier. Dessa var: Nätverk, d v s hur H+ området länkar till de omgivande stadsområdena. Blå-grön koppling, d v s hur en tydlig koppling med grönska och vatten kan binda samman Jordbodalen med Öresund. Järnvägsgatan-Södergatan, d v s hur en stark rumslig ryggrad kan binda samman H+ området med Söder och centrum. Access Södra Hamnen, d v s hur H+ vattenkontakt maximeras, Oceanpiren blir tillgänglig samtidigt som Hamnleden och färjetrafiken fungerar optimalt. Nätverk Blå-grön koppling Järnvägsgatan-Södergatan Access Södra Hamnen 14

17 1 Inledning Visionsbild från det vinnande förslaget i H+ projekttävling. (Illustration: Schönherr landscape) Samverkan Bredgatan Parallellt med projektet Samverkan Knutpunkten pågår ett annat samverkansprojekt med bl a berörda fastighetsägare kring Bredgatan. Projektet syftar till att skapa ett attraktivt område mellan Oljehamnsleden i söder, uppmarschområdet i norr, Sjögatan i väster och befintliga Söder i öster. ÖP 2010 Inom Helsingborgs stad pågår arbetet med en ny översiktsplan, ÖP 2010, som beräknas antas av Kommunfullmäktige år FÖP H+ FÖP H+ eller Fördjupad översiktsplan för H+ området syftar till att visa hur södra Helsingborg kan utvecklas på lång sikt och hur nya stadsdelar kan växa fram. FÖP H+ skall föreslå en övergripande struktur och vägledning inför kommande detaljplanering. Pågående projekt Ångfärjeprojektet Norr om Knutpunkten, vid gamla Ångfärjestationen, planeras en konferensanläggning med plats för ca mötesdeltagare kombinerat med hotell med ca 200 rum. Läget gynnas bl a av närheten till Knutpunkten. Filmstaden Vid Tingsrätten och Konsul Perssons plats kommer en biografanläggning med 8 salonger, hotell, bostadsrättslägenheter och ett garage med drygt 200 platser att börja byggas under Bussvisionen Helsingborgs stad, Skånetrafiken och bussentreprenören Arriva startade 2004 projektet Bussvisionen. Målsättningen är en fördubbling av kollektivresandet till år 2014 genom bl a ökad turtäthet, en översyn av linjenätet (linjenätsutredning), ökade hastigheter för kollektivtrafiken genom bl a separerade körfält och högre kvalitet på hållplatser. Spårvägsutredningen En utredning om spårväg i Helsingborg och Höganäs pågår parallellt med bussvisionen och linjenätsutredningen. H+ Samverkan Knutpunkten 15

18 Beslut Kommunala beslut Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2006 om Södertunneln genom att godkänna finansieringsprinciperna för projektet. Beslutet bemyndigade Kommunstyrelsen att teckna avtal med Banverket om genomförande av Södertunneln. Avsiktsförklaring mellan stat, region och kommun En avsiktsförklaring har 2009 tecknats mellan Banverket (staten), Helsingborgs stad, Ängelholms kommun och Region Skåne. Avsiktsförklaringen innefattar utbyggnad av Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg, Södertunneln samt förnyelse av Helsingborg C (Knutpunktens resecentrum). I avsiktsförklaringen står bl a angående Knutpunkten: Ett arbete med målet att förnya Knutpunkten som resecentrum skapar förutsättningar för samtliga berörda aktörers samverkan för att åstadkomma en attraktiv resandemiljö och ett resecentrum utformat för framtida behov. En utveckling av resecentrum är en nödvändig anpassning till framtida trafikströmmar och en förutsättning för den prognostiserade trafikutvecklingen och förbättrar därmed förutsättningarna för en ökning av kollektivtrafikens marknadsandelar. Bytesfunktionerna mellan tåg och stadsbussar utvecklas vid de nya södra uppgångarna. Hänsyn tas till en eventuell framtida spårväg. Utvecklingen kräver att tillgänglighet, trygghet och social kontroll liksom säkerhet säkerställs vid utformningen av resecentrum. Planering av resecentrum bör eftersträva en förbättrad visuell tydlighet samt en enkel och logisk uppbyggnad. Riksintressen Knutpunkten påverkas av följande riksintressen, som står över lokala intressen i planeringsprocessen: Västkustbanan Helsingborgs hamn med anslutande väg (E4) och järnväg. Centrala Helsingborg (kulturmiljö) Kustzonen (tätortsutveckling hindras ej av bestämmelserna) Sammanställning av riksintressen i Helsingborg. Inför ett förverkligande av avsikterna kommer ett genomförandeavtal mellan parterna att tecknas. Samverkansavtal Knutpunkten Ett samverkansavtal mellan intressenter som definierat sig som parter i delprojektet Samverkan Knutpunkten är under upprättande. Parterna bidrar med eget engagemang i samrådsprocessen (likt övriga intressenter) men har även en utökad beslutsrätt och bidrar med viss finansiering av de inledande studierna i samverkansprojektet Meter Riksintressen Järnvägar Vägar Naturvård Kulturmiljö Sjöfart - Hamn Yrkesfiske havsområdet Kustzon Utredningsområde Järnväg 16