Knutpunkten. Program för Knutpunkten Helsingborg SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knutpunkten. Program för Knutpunkten 2020. Helsingborg 2010-01-29 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN"

Transkript

1 Knutpunkten 2020 SAMVERKAN KNUTPUNKTEN: HELSINGBORGS STAD BANVERKET REGION SKÅNE SKÅNETRAFIKEN HELSINGBORGS HAMN AB SCANDLINES AB NORDIC LAND WIHLBORGS FASTIGHETER AB FASTIGHETS AB ANKARET Program för Knutpunkten 2020 Helsingborg Samverkan Knutpunkten - ett intressentbaserat delprojekt inom H+

2 Omslagets bakgrundsfoto: Bertil Hagberg, Sesamphoto Tryck: 200 exemplar, NP-Tryck AB, Helsingborg, Februari 2010

3

4 2

5 Innehållsförteckning Förord 1 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Summary 6 INLEDNING Samverkan Knutpunkten Parallella processer Knutpunktens delar 17 INTRESSENTERNA Helsingborgs stad Banverket Region Skåne Skånetrafiken Helsingborgs Hamn AB Scandlines AB Nordic Land Wihlborgs Fastigheter AB Fastighets AB Ankaret 42 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV Historik Resandeströmmar och byten Kollektivtrafik Övrig trafik Struktur i Knutpunkten och staden Resandeservice Kommersiell verksamhet och service Knutpunktens varumärke Säkerhet och brand Exploatering i anslutning till Knutpunkten 90 GENOMFÖRANDE Planeringsprocessen Genomförandeprocessen 95 GEMENSAMMA MÅL Allmänna gemensamma mål Kunden i fokus Image och varumärke Resandemiljö Stadsutveckling och arkitektur Ekonomisk bärkraft Miljö Arbetsmiljö Tillgänglighet Jämställdhet och jämlikhet Målsättningar för genomförandet 53 H+ Samverkan Knutpunkten H+ Samverkan Knutpunkten 3

6 Sammanfattning Programmet Denna programskrift beskriver mål och förutsättningar inför den förestående förnyelsen av resecentrumet Knutpunkten i Helsingborg. Programmet har tagits fram inom projektet Samverkan Knutpunkten som är ett intressentbaserat samverkansprojekt inom stadsförnyelseprojektet H+. De samverkande intressenterna utgörs av Helsingborgs stad, Banverket, Region Skåne, Skånetrafiken, Helsingborgs Hamn AB, Scandlines AB och de tre fastighetsägarna Nordic Land, Wihlborgs Fastigheter AB och Fastighets AB Ankaret. Programmet är tänkt att kunna utgöra en gemensam plattform och en kunskapsbas inför det fortsatta arbetet med att konkretisera den framtida Knutpunkten med det huvudsakliga tidsperspektivet Bakgrund Knutpunkten är en av Sveriges största trafikanläggningar med ca besökare per dag och samtidigt en viktig mötesplats i Helsingborg. Anläggningen knyter samman färjetrafik, fjärrtåg, regionaltåg, fjärrbussar, regionbussar och stadsbussar mitt i Helsingborgs centrum. Knutpunkten är också en del av stadskärnan med bl a sitt utbud av matställen, handel, kontor och hotell. Järnvägen och färjetrafiken är av riksintresse och utgör en viktig del av det nationella och internationella transportnätet. Förändrade förutsättningar för Knutpunkten Kollektivtrafikåkandet i regionen har ökat kraftigt sedan Knutpunkten byggdes och en fördubbling prognostiseras fram till När Knutpunkten byggdes var färjetrafiken procentuellt dominerande men idag står tågtrafiken för de största resandemängderna. Järnvägsnätet i regionen kommer att byggas ut vilket är en förutsättning för att kapacitetsmässigt möta efterfrågan. Helsingborgs stad har söder om Knutpunkten startat ett stort stadsförnyelsearbete, H+ projektet, omfattande en miljon kvadratmeter mark. Knutpunkten vänder idag strukturellt ryggen åt söder och har sina entréer mot norr och öster. I H+ projektet ingår en förläggning av järnvägen i en 1,3 km lång tunnel söder om Knutpunkten, vilket är en förutsättning för att kunna knyta H+ till den befintliga staden öster om denna. I samband med tunnelbygget förlängs de befintliga tågplattformarna på Knutpunkten söderut med nya uppgångar som i sin tur ger nya strukturella möjligheter. Mål och förutsättningar Programmet redovisar övergripande målsättningar och mer specificerade förutsättningar och krav i två olika kapitel. Nedan följer en sammanfattning av de kanske viktigaste av dessa: Kunden i fokus Ett gemensamt kundfokus är en viktig framgångsfaktor för Knutpunktens intressenter. Samtliga resenärer, besökare och sysselsatta inom anläggningen är gemensamma kunder. Varumärket förstärks Knutpunkten ska upplevas som en attraktiv plats där besökare känner sig välkomnade, omhändertagna och trygga och där de gärna spenderar sin tid. Knutpunkten ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och hela det offentliga rummet inuti Knutpunkten ska kunna axla rollen som entrérum till Helsingborg. Resandemiljö och service förbättras Resenären ska uppleva Knutpunkten som trivsam, lättöverskådlig, trygg och trafiksäker. Byten mellan olika transportslag ska vara nära och bekväma. Ett servicecenter för resenärerna bör skapas strategiskt placerat i anläggningen. Det kommersiella utbudet i Knutpunkten ska utvecklas mot större allsidighet i samklang med integrationen i staden. Utbudet av tjänster bör ökas och t ex bör möjligheten för resenärer till kompletteringsinköp av dagligvaror tillgodoses. Ett brett utbud av mat och dryck är en viktig ingrediens i framtiden med tyngdpunkt på snabbare förtäring. Stadsrummet och Knutpunktens struktur förädlas Knutpunkten ges förnyad struktur och integreras i staden Stadens stråk ska integreras med och fortsätta genom Knutpunkten på ett naturligt och konfliktfritt sätt. Idag kännetecknas Knutpunktens stråk av bristande sammanhang och är delvis svåra att överblicka. Dessa ska utvecklas så att de upplevs som logiska, tydliga och väldimensionerade. Ett tydligt genomgående stråk från Kungstorget i norr till de nya uppgångarna i söder ska skapas. Tvärgående stråk i öst-västlig riktning ska förtydligas och utvecklas. Entréer till anläggningen bör vara tydligt utformade och möjliggöra genomsikt och kontakt. Vertikala kommunikationer, både från tågplattformarna och mellan markplan och första våningen ska förbättras. 4

7 Järnvägsgatan och Kungstorget Järnvägsgatan och Kungstorget ska omdanas så att de kan erbjuda stadslivets kvaliteter. Körfälten för biltrafik på Järnvägsgatan minskas till ett i varje riktning till förmån för separata körfält för kollektivtrafik. De förlängda plattformarna integreras i staden Den nya plattformsmiljön i söder ska bli en attraktiv del av Knutpunkten och bidra till att den befintliga plattformsmiljön får ökad kvalitet. Möjligheten till dagsljus ska tas tillvara. Mötesplatsen Knutpunkten ska utvecklas I utvecklingsarbetet bör stor vikt läggas vid att skapa fler mötesplatser med olika egenskaper både inom anläggningen och i de anslutande stadsrummen. Trafik Kollektivtrafik De största bytesströmmarna i framtiden kommer sannolikt att vara mellan stadsbuss/spårvagn och tåg. I framtiden kan nuvarande bussterminal komma att omdisponeras för att ge parallellt utrymme för andra kvaliteter i anläggningen. Det planeras för en stadsbuss-/spårvägsterminal i direkt anslutning till nedgångarna till de förlängda tågplattformarna i söder. Cykeltrafik Cykeltrafiken beräknas öka kraftigt och minst en tredubbling av antalet cykelparkeringar bör tillskapas fram till Taxi Taxi är en viktig komponent i det kollektiva resandet. När Knutpunkten växer bör det vara möjligt att få tag i en taxi på fler än ett ställe i anläggningen. Biltrafik Kollektivtrafikåkandet har som målsättning att minska bilberoendet. Samtidigt kan bilen vara en viktig länk i det kollektiva resandet. Den framtida Knutpunktens långa utsträckning i staden gör det nödvändigt med bekväma angöringsmöjligheter för bil i flera olika lägen. Kompletterande exploatering Knutpunkten erbjuder redan idag ett av de bästa lägena för etableringar i Helsingborg. Utbyggnad av ytor för kontor, hotell, handel och mat & dryck är kommersiellt mycket attraktivt. Tänkbara lägen är framför allt i väster och söder. Genomförande Just nu pågår en intensiv planeringsprocess inom H+ projektet för att lägga fast riktlinjerna för stadsutvecklingen inom H+. Byggnationen av Södertunneln påbörjas 2012 och pågår till 2017/2018 då de förlängda tågplattformarna står klara. Då ska denna del av Knutpunkten integreras både i Knutpunkten och i staden. Samverkansprocessen i Samverkan Knutpunkten fortsätter med syftet att medverka till precisering av denna framtidsbild. Innan och under tiden som Södertunneln byggs kommer troligen olika intressenter påbörja andra delprojekt inom Knutpunkten. Det kan t ex handla om redan nu planerade åtgärder strukturellt inne i terminalen, förädlingen av Kungstorget eller kanske en ny koppling till Oceanpiren över uppmarschområdet. H+ Samverkan Knutpunkten H+ Samverkan Knutpunkten 5

8 Summary The Brief This brief describes the objectives and prerequisites for the coming development of Knutpunkten, the travel centre in Helsingborg. The brief has been put together within the project Interaction Knutpunkten. The project is a part of the urban renewal project H+. The stakeholders of Interaction Knutpunkten are Helsingborgs stad, Banverket, Region Skåne, Skånetrafiken, Helsingborgs Hamn AB, Scandlines AB and the three property owners Nordic Land, Wihlborgs Fastigheter AB and Fastighets AB Ankaret. The brief will provide a common platform and a knowledge base for all stakeholders for the coming task to concretise the future Knutpunkten with main time perspective year Background Knutpunkten is one of the largest built traffic sites in Sweden with around visitors daily. It is also an important meeting place in Helsingborg. The structure connects ferries, national trains, regional trains and national, regional and local busses in the very centre of Helsingborg. Knutpunkten is also a part of the city centre with its selection of restaurants, shops, offices and hotel. The railway and ferry traffic are of national interest and an important part of the national and international transport system. Changed Prerequisites for Knutpunkten The use of public transport in the region has increased dramatically since Knutpunkten was built and is projected to double until When Knutpunkten was built the ferry traffic was dominating but today train traffic stands for the largest passenger volume. The railway system in the region will be extended which is a requirement to hold a capacity according to the growing demand. The city of Helsingborg is running a big urban renewal project in the area south of Knutpunkten. It is called H+ and covers approximately m 2. As a part of the H+ project the railway will be located in a 1,3 km long tunnel (Södertunneln) south of Knutpunkten. This is a prerequisite to be able to connect the H+ area with the surrounding areas, so that it is experienced as a part of the city rather than a separated area. Today the structure of Knutpunkten turns its back towards south and has its entrances towards north and east. When the tunnel is built the platforms of the train station will be extended southwards with new staircases and exits which gives new structural possibilities. Objectives and Prerequisites The brief describes the overall objectives and the more specified prerequisites and demands in two different chapters. Below is a summary of the most important of these: The Customer in Focus A common customer s focus is an important factor for all the stakeholders in Knutpunkten to reach success. All travellers, visitors and employed within the building are every stakeholder s shared customer. Strengthen the Trademark Knutpunkten shall be experienced as an attractive place where visitors feel welcome, well taken care of, safe and gladly spend their time. The built structure shall keep a high architectural quality and the entire public room within Knutpunkten shall be able to function as an entrance hall to Helsingborg. Improvement of Service and Environment for the Travellers The traveller must experience Knutpunkten as pleasant, easy to overview, secure and traffic safe. Switches between different public transport modes shall be close and convenient. A service centre for travellers should be created at a strategic spot in the building. The commercial supply shall be developed towards greater diversity, in line with the integration in the city. The supply of service should be increased and the possibility for travellers to combine travelling with buying everyday commodities should be provided for. A diversified supply of food and drink is an important ingredient in the future Knutpunkten, with focus on fast food. Development of Urban Space and Internal Structure A Developed and more Integrated Structure The structure of Helsingborg shall be integrated with and continue through Knutpunkten in a natural and easy way. Today the structure within Knutpunkten suffers from a lack of connection between different walking areas. These shall be developed so that they are experienced as logical, distinct and well dimensioned. A new distinct walking area shall be created throughout the entire building, from Kungstorget in the north to the new exits in the south. Crossing paths in east-western direction, from the older city towards the sea, shall be clarified and developed. Entrances to the building shall be designed so that they are clear and makes contact possible. 6

9 Vertical communication from the platforms and up to the first floor shall be improved. Järnvägsgatan and Kungstorget Järnvägsgatan and Kungstorget will be redesigned so that they can offer good qualities of urban life. Järnvägsgatan will only have one track for cars in each direction, in advantage for separate tracks for public transport. The Extended Platforms shall be Integrated in the City The new platform environment in the south shall become an attractive part of Knutpunkten and contribute to improve the quality of the existing platforms. The possibility to get daylight down on the platform shall be utilized. Knutpunkten Improved as a Meeting Place Much effort shall be made to create more meeting places with different qualities within Knutpunkten and in the surrounding urban areas. Traffic Public Transport In the future the largest public flows due to switches of public transport modes will probably be between local busses (trams) and trains. The existing bus terminal can be redesigned to give space for other qualities in the building. There are plans for a local bus/tram terminal with direct connection to the new exits of the extended platforms in the south. Realization Right now there is an intense ongoing planning process within the H+ project to establish the guidelines for the urban development in the area. The construction of the new train tunnel will begin in 2012 and continue until 2017/2018, when the extended platforms will be completed. Then this southern part of Knutpunkten will start to become integrated both with the rest of the structure and with the city. The interactive process between the stakeholders of Interaction Knutpunkten will continue with the aim to contribute to the clarification of this scenario and making it more precise. Before and during the construction of Södertunneln different stakeholders will probably start their projects. This may be for example already planned reconstruction inside the building, improvement of Kungstorget and maybe a connection to Oceanpiren crossing the waiting area for cars bound for the ferries. Bike Traffic Bike traffic estimates to increase radically and at least three times more bike parking needs to be created until Taxi Taxi is an important component in public transport. When Knutpunkten is extended it should be possible to get a taxi in more than one place within the area. Car Traffic Public transportation development aim to decrease the dependency on cars. In the same time the car can be an important link in the public transport system. An extended Knutpunkten makes it necessary to achieve comfortable docking at different destinations within the structure.. New Buildings and Establishment Knutpunkten offers already today one of the best sites for new establishment in Helsingborg. Extension of areas for office, hotel, shopping and food & beverage is commercially very attractive. Possible sites for additional exploitation are first of all south and west of the structure. H+ Samverkan Knutpunkten H+ Samverkan Knutpunkten 7

10 8

11 1 Inledning 1 Inledning Det här kapitlet ger en introduktion till projektet Samverkan Knutpunkten, till programmets fortsatta innehåll och en övergripande orientering över Knutpunkten som anläggning i staden. Knutp H+ Samverkan Knutpunkten 9

12 1 Inledning 1.1 Samverkan Knutpunkten Knutpunkten står inför stora framtida förändringar. Den positiva utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen, den anslutande utbyggnaden av Södertunneln som bl a leder till förlängda plattformar, samt behovet av integration med stadsutvecklingen i H+ innebär att Knutpunkten behöver utvecklas. Bakgrund Knutpunkten är en av Sveriges största trafikanläggningar med ca resenärer och besökare per dag. Anläggningen byggdes som porten till Sverige för färja, bil och tåg, och som en nod i det nationella och internationella transportsystemet. Knutpunkten är också en viktig plats i Helsingborgs centralaste delar, en plats med stor utvecklingspotential och en mycket viktig nod och länk i stadsstrukturen. Sedan Knutpunkten planerades på 1980-talet har förutsättningarna förändrats kraftigt. Framför allt har den regionala tågtrafiken ökat dramatiskt under 20 år, vilket ställer andra krav på bl a kapacitet för plattformar och uppgångar från stationen. Antalet resenärer med målpunkter i Helsingborg söder om Knutpunkten har ökat kraftigt de senaste åren, bl a på grund av att Lunds Universitet har etablerat Campus Helsingborg i Tretorn-fabrikens gamla lokaler och att Ikeas huvudkontor har flyttat in i äldre industrifastigheter. Helsingborgs stad har beslutat att bygga Södertunneln, en 1,3 km lång tågtunnel söder om Knutpunkten. Detta öppnar för exploatering av det så kallade H+ området, där det planeras för bostäder och arbetsplatser motsvarande en mindre svensk stad. Knutpunkten har en nyckelroll i utvecklingen av H+ området, som länk till centrumkärnan och port mot omvärlden. Med utbyggnaden av H+ området kommer stadens tyngdpunkt att förskjutas mot söder och väster. Syftet med samverkansprojektet Resandeanläggningen Knutpunkten är en av landets mest komplexa till sin funktion. Knutpunkten är mer än bara en resandeanläggning och innehåller redan idag omfattande kontorsytor och en hel del verksamhetsytor. Detta leder till en bred sammansättningen av intressenter som har intressen i anläggningen. Dessa intressenter har olika behov men också starka gemensamma intressen av en välfungerande helhetslösning. Ett framgångsrikt, framtidsorienterat utvecklingsarbete av Knutpunkten måste utgå från en gemensam plattform för dessa intressenter. Med anledning av detta tog Helsingborgs stad initiativ till projektet Samverkan Knutpunkten i slutet av Samverkan Knutpunkten är ett delprojekt inom H+ projektet där intressenterna deltar och samverkar för att gemensamt utveckla Knutpunkten. Det gemensamma målet är att, med resenären/kunden i fokus, skapa ett välfungerande och tryggt resecentrum och ett nav för kompletterande verksamheter. Den förnyade Knutpunkten skall vara dimensionerad och utformad efter framtidens behov, och fungera som en attraktiv entré till Helsingborgs centrala delar. Detta program redovisar intressenternas målsättningar och krav på ett framtida Knutpunkten. Tidshorisonten är huvudsakligen år En längre tidshorisont, med sikte mot 2035, diskuteras också i vissa fall. Programmets roll i processen Detta program är tänkt att ha flera olika användningsområden. Det ska fungera som: En gemensam plattform för intressenternas fortsatta arbete med Knutpunkten En kunskapsbas om intressenternas förväntningar och behov Underlag för beslut i styrelser och andra organ Underlag för framtida överenskommelser Underlag för bidragsansökningar Underlag för skissuppdrag och fortsatta utredningar Samverkan Knutpunkten Syftet med projekt Samverkan Knutpunkten är att skapa förutsättningar för samtliga berörda aktörers samverkan kring målet att åstadkomma en attraktiv resandemiljö och en framtida Knutpunkt dimensionerad och utformad efter framtida behov. Genom att identifiera, tydliggöra och planera de gränssnitt, beroenden, behov och gemensamma lösningar som berör primära och sekundära intressenter (aktörer) i och intill Knutpunkten kan en helhetsbild skapas. Helhetsbilden kommer att utgöra ett stöd för de primära intressenternas arbeten med olika parallella projekt och övriga aktörer. Resultatet av delprojektet ska vara en samordnad tidsplan och en gemensam inriktning vad avser funktion och utformning av Knutpunkten i staden och den framtida resandemiljön. Ur Projektbeskrivning delprojekt Samverkan Knutpunkten 10

13 1 Inledning Knutpunkten Södertunneln H+ området ,000 meter H+ Samverkan Knutpunkten 11

14 Programarbetets organisation Följande intressenter har samverkat för att främja de gemensamma målen för Knutpunkten och medverkat i framtagandet av detta program: Helsingborgs stad Banverket Region Skåne Skånetrafiken Helsingborgs Hamn AB Scandlines AB Nordic Land Wihlborgs Fastigheter AB Fastighets AB Ankaret Delprojektet Samverkan Knutpunkten leds av Monika Wingård, delprojektledare, och Olof Hallberg, arkitekt. Deras uppgifter har varit att skapa en arena för intressentdialogen, sammanfoga och tolka de olika intressenternas behov och mål samt redaktionellt genomföra programarbetet. Delprojektledarens roll har främst varit att leda samverkamsprocessen mellan intressenterna. Arkitektens roll har varit att bidra med teknisk kompetens och erfarenhet av planeringsprocesser i stadsutveckling, främst i fråga om utveckling av resecentran, samt att vara redaktör för detta program. Med i det redaktionella arbetet med programmet har även Maria Modéer, arkitekt, varit. Projektavgränsning Projektgränsen på illustrationen nedan innefattar Knutpunktens primära område, som i första hand definieras av trafikfunktionerna. Här spelar t ex Kungstorget och Järnvägsgatan en roll i sammanhanget. En projektgräns mot söder är mer svårplacerad. De förlängda tågplattformarna med nya uppgångar kommer att sträcka sig nästan lika långt söderut som det befintliga parkeringsdäcket över dagens tunnelmynning. Området söder om detta kan i framtiden till viss del komma att utnyttjas för Knutpunktens resandelogistik och utgör under alla omständigheter ett viktigt influensområde i gränslandet mellan Knutpunkten och staden/h+. Olika tidshorisonter Detta program fokuserar huvudsakligen på tidshorisonten 2020, då Södertunneln och de förlängda tågplattformarna planeras vara i bruk. Stadsutvecklingen i H+ förväntas då ha gett avtryck på allvar och de första spårvagnarna har sannolikt börjat rulla i Helsingborg. Naturligtvis finns också en mer närliggande tidshorisont med behov av åtgärder de närmaste åren. Kännedom om det längre planeringsperspektivet är nödvändig för att dessa mer närliggande processer inte skall bli kontraproduktiva i längden börjar Södertunneln byggas vilket kommer att påverka Knutpunkten konkret under byggtiden. En bortre tidshorisont är satt till Då finns förhoppningsvis en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Strukturella förberedelser för detta scenario är nödvändigt att föra in även i de mer kortsiktiga tidshorisonterna. Projektgränsen för Knutpunktsområdet. Projektgränsen för Knutpunktsområdet meter 12

15 1 Inledning Orienteringskarta över området kring Knutpunkten. Drottninggatan Drottninggatan Järnvägsgatan Ångfärjestationen Hamntorget Stortorget N. Kyrkogatan S. Kyrkogatan Kungstorget Möllegränden Järnvägsgatan Prästgatan KNUTPUNKTEN Trädgårdsgatan Stadsparken Oceanpiren Uppmarsch- området Bollbrogatan Järnvägsgatan Terminalgatan Gasverksgatan Konsul Perssons Plats Sundsterminalen Bredgatan IKEA:s huvudkontor Campus Helsingborg Malmöleden Sjögatan H+ Samverkan Knutpunkten 13

16 1.2 Parallella processer Tidigare, parallella och kommande processer och utredningar Söderdelegationen och Södertunneln Under slutet av 1990-talet aktualiserades frågorna om hur stadsdelen Söder skulle utvecklas och göras attraktivare i framtiden. År 2001 genomfördes en förstudie som hette Södertunneln - järnvägstunnel för Västkustbanan söder om Helsingborg C. Våren 2003 bildades en politisk delegation, Söderdelegationen. Inom ramen för delegationens arbete togs 2005 fram en samlad studie kring Södertunneln, Tågaborgstunneln och en fast HH-förbindelse i järnvägstunnel under Öresund. H+ och H+ delegationen H+ projektet som drivs av H+ delegationen springer ur de ovan nämnda planeringsfrågorna kring Söder och är idag ett etablerat stadsförnyelseprojekt omfattande ca nya bostäder och en stor utbyggnad av handel, service, upplevelsecentrum och näringsliv. Projektet bedrivs av H+ delegationen som är underställd Kommunstyrelsen. Målsättningen är att hela området skall vara utbyggt till år Inledande vision för H+ I arbetet med stadsutvecklingsprojektet H+ togs under 2008 fram en inledande vision. Målsättningar samlades under begreppen Mångfald, Sammanhållen stadskärna, Hållbar stad, Goda kommunikationer, Attraktiv mötesplats och Vattenstaden. Knutpunktens förvandling från barriär till sluss mot i första hand H+ området, men även mot vattnet i väster är en viktig del av stadsförnyelsearbetet som stärker dessa målsättningar. Mångfald i innehåll, nära och nedbruten skala är viktiga övergripande målsättningar. Knutpunktens publika rum skall hänga samman med och vara en del av stadens befintliga och kommande nätverk av publika rum. Projekttävling för H+ Under genomfördes en idétävling för hela H+ området av 5 tvärvetenskapliga team. Syftet beskrivs i tävlingsrapporten från maj 2009: Syftet med tävlingen är att skapa ett hållbart och övertygande ramverk för H+ stadsbyggnadsprocess som förädlar visionen för området och blir ett konkret arbetsverktyg för att dirigera H+ fortsatta utveckling. I tävlingen efterfrågades: strukturer, funktioner och innehåll processer för planering och strategier för förverkligande kvaliteter och identiteter Tävlingen vanns av förslaget The Tolerant City framtaget av Schönherr landscape (teamleader) från Danmark. Förslagen Mindzone av White arkitekter AB (teamleader) och Our Vision av Foster + Partners (teamleader) gavs särskilt omnämnande. Fortsatta delstudier Utifrån tävlingsresultatet identifierades ett antal viktiga tematiska frågeställningar som utvecklades till delstudier. Dessa var: Nätverk, d v s hur H+ området länkar till de omgivande stadsområdena. Blå-grön koppling, d v s hur en tydlig koppling med grönska och vatten kan binda samman Jordbodalen med Öresund. Järnvägsgatan-Södergatan, d v s hur en stark rumslig ryggrad kan binda samman H+ området med Söder och centrum. Access Södra Hamnen, d v s hur H+ vattenkontakt maximeras, Oceanpiren blir tillgänglig samtidigt som Hamnleden och färjetrafiken fungerar optimalt. Nätverk Blå-grön koppling Järnvägsgatan-Södergatan Access Södra Hamnen 14

17 1 Inledning Visionsbild från det vinnande förslaget i H+ projekttävling. (Illustration: Schönherr landscape) Samverkan Bredgatan Parallellt med projektet Samverkan Knutpunkten pågår ett annat samverkansprojekt med bl a berörda fastighetsägare kring Bredgatan. Projektet syftar till att skapa ett attraktivt område mellan Oljehamnsleden i söder, uppmarschområdet i norr, Sjögatan i väster och befintliga Söder i öster. ÖP 2010 Inom Helsingborgs stad pågår arbetet med en ny översiktsplan, ÖP 2010, som beräknas antas av Kommunfullmäktige år FÖP H+ FÖP H+ eller Fördjupad översiktsplan för H+ området syftar till att visa hur södra Helsingborg kan utvecklas på lång sikt och hur nya stadsdelar kan växa fram. FÖP H+ skall föreslå en övergripande struktur och vägledning inför kommande detaljplanering. Pågående projekt Ångfärjeprojektet Norr om Knutpunkten, vid gamla Ångfärjestationen, planeras en konferensanläggning med plats för ca mötesdeltagare kombinerat med hotell med ca 200 rum. Läget gynnas bl a av närheten till Knutpunkten. Filmstaden Vid Tingsrätten och Konsul Perssons plats kommer en biografanläggning med 8 salonger, hotell, bostadsrättslägenheter och ett garage med drygt 200 platser att börja byggas under Bussvisionen Helsingborgs stad, Skånetrafiken och bussentreprenören Arriva startade 2004 projektet Bussvisionen. Målsättningen är en fördubbling av kollektivresandet till år 2014 genom bl a ökad turtäthet, en översyn av linjenätet (linjenätsutredning), ökade hastigheter för kollektivtrafiken genom bl a separerade körfält och högre kvalitet på hållplatser. Spårvägsutredningen En utredning om spårväg i Helsingborg och Höganäs pågår parallellt med bussvisionen och linjenätsutredningen. H+ Samverkan Knutpunkten 15

18 Beslut Kommunala beslut Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2006 om Södertunneln genom att godkänna finansieringsprinciperna för projektet. Beslutet bemyndigade Kommunstyrelsen att teckna avtal med Banverket om genomförande av Södertunneln. Avsiktsförklaring mellan stat, region och kommun En avsiktsförklaring har 2009 tecknats mellan Banverket (staten), Helsingborgs stad, Ängelholms kommun och Region Skåne. Avsiktsförklaringen innefattar utbyggnad av Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg, Södertunneln samt förnyelse av Helsingborg C (Knutpunktens resecentrum). I avsiktsförklaringen står bl a angående Knutpunkten: Ett arbete med målet att förnya Knutpunkten som resecentrum skapar förutsättningar för samtliga berörda aktörers samverkan för att åstadkomma en attraktiv resandemiljö och ett resecentrum utformat för framtida behov. En utveckling av resecentrum är en nödvändig anpassning till framtida trafikströmmar och en förutsättning för den prognostiserade trafikutvecklingen och förbättrar därmed förutsättningarna för en ökning av kollektivtrafikens marknadsandelar. Bytesfunktionerna mellan tåg och stadsbussar utvecklas vid de nya södra uppgångarna. Hänsyn tas till en eventuell framtida spårväg. Utvecklingen kräver att tillgänglighet, trygghet och social kontroll liksom säkerhet säkerställs vid utformningen av resecentrum. Planering av resecentrum bör eftersträva en förbättrad visuell tydlighet samt en enkel och logisk uppbyggnad. Riksintressen Knutpunkten påverkas av följande riksintressen, som står över lokala intressen i planeringsprocessen: Västkustbanan Helsingborgs hamn med anslutande väg (E4) och järnväg. Centrala Helsingborg (kulturmiljö) Kustzonen (tätortsutveckling hindras ej av bestämmelserna) Sammanställning av riksintressen i Helsingborg. Inför ett förverkligande av avsikterna kommer ett genomförandeavtal mellan parterna att tecknas. Samverkansavtal Knutpunkten Ett samverkansavtal mellan intressenter som definierat sig som parter i delprojektet Samverkan Knutpunkten är under upprättande. Parterna bidrar med eget engagemang i samrådsprocessen (likt övriga intressenter) men har även en utökad beslutsrätt och bidrar med viss finansiering av de inledande studierna i samverkansprojektet Meter Riksintressen Järnvägar Vägar Naturvård Kulturmiljö Sjöfart - Hamn Yrkesfiske havsområdet Kustzon Utredningsområde Järnväg 16

19 1 Inledning 1.3 Knutpunktens delar Ägarförhållanden All mark inom Knutpunktsområdet ägs av Helsingborgs stad. Inom området finns fem fastigheter: Terminalen 1-5. Dessa fastigheter upplåts i sin tur med tomträtt till privata bolag. Terminalen 1 Terminalen 1 upplåts genom tomträtt till Nordic Land. Nordic Land äger i sin tur samtliga byggnader inom fastigheten. Helsingborgs stad är hyresgäst för bussterminalen i markplan. P-huset inom fastigheten Terminalen 1 utgör gemensamhetsanläggning till fastigheterna Terminalen 1, 3, 4 och 5. Västra P-däcket inom Terminalen 1 utgör också en gemensamhetsanläggning för fastigheterna Terminalen 1, 3, 4 och 5 och förvaltas av Nordic Land. Även Kungstorget ingår i fastigheten Terminalen 1 och förvaltas av Helsingborgs stad. Terminalen 2 Terminalen 1 Terminalen 3 Terminalen 4 Terminalen 5 Staden 8:1 Staden 8:1 Södra P-däcket utgör del av fastigheten Staden 8:1 vilken ägs av Helsingborgs stad. Här finns servitut för parkering till förmån för fastigheten Terminalen 1. Terminalen 2, 3, 4 och 5 Terminalen 2, 4 och 5 upplåts med tomträtt till Wihlborgs Fastigheter AB och Terminalen 3 upplåts med tomträtt till Fastighets AB Ankaret. På samtliga fastigheter äger tomträttshavarna respektive byggnad. Knutpunktens fastighetsgränser. Respektive fastighet upplåts med tomträtt enligt följande: Nordic Land Wihlborgs Fastigheter AB Fastighets AB Ankaret Tågtunneln Tunneln för järnvägsändamål genom Knutpunkten tillhör med sin betongkonstruktion fastigheten Terminalen 1. Själva spåranläggningen med tillhörande perronger tillhör enligt servitut Banverket. Staden förvaltar dock idag bland annat stag till tråg, ventilation, brandlarm och sprinklers. Andra installationer och vertikala förbindelser förvaltar Banverket. H+ Samverkan Knutpunkten 17

20 Sprängskiss Beskriver de olika våningsplanens funktioner. Tredje/fjärde våningen (+3/4): Kontor Parkering P-hus Andra våningen (+2): Färjeterminal Kontor Parkering (+12,3 m) Första våningen (+1): Parkering / angöring Restauranger Ankomst färjor Kontor (+8,5 m) Färjeterminalen Markplan (0): Terminalhallen Biljetthallen Bussterminaler Butiker Angöring / taxi (+2,5 m) Västra parkeringsdäcket Fjärrbussterminalen Regionbussterminalen Hotell Biljetthallen Terminalhallen Källarplan (-1): Tågplattformar (Helsingborg C) Parkering Huvudtoalett (-4,3 m) Tågplattformarna 18 Allmänna ytor Verksamhetsytor Kontorsytor Parkering och trafik

Knutp. Förutsättningar och krav. 4 Förutsättningar och krav

Knutp. Förutsättningar och krav. 4 Förutsättningar och krav 4 Förutsättningar och krav 4 Förutsättningar och krav Det här kapitlet beskriver förutsättningarna i och omkring den befintliga anläggningen och krav för framtiden utifrån prognostiserade förändringar.

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12 Butikscenter > Det handlar om att handla HELSINGBORG KV. ORKANEN 12 17 09 2008 Ett butikscenter på rätt plats vid rätt tidpunkt Östersund INNEHÅLL Innehåll 2 Orientering 3 Visualisering 4 Butiksarealer

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA INNEHÅLL BOSTÄDER, KONTORSYTOR OCH HANDEL EN NATURLIG DEL AV MÖLNDALS INNERSTAD VÄLKOMMEN TILL DEN SJÄLVKLARA

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties RegionCity SydOst Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 VG Regionens planerade regionens hus Bussterminal Station och mötesplats Centralstationen En länkande stadsdel för Göteborg Ett

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL.

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. Kvarteret Metropol och Filmstaden Helsingborg med ingång i väster som vetter mot Järnvägsgatan och Öresund. Som hyresgäst får du

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia Alla ska känna sig välkomna till Elmia Elmia är så anpassat, att även personer med en funktionsnedsättning har tillgänglighet till utställningsmontrar,

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Deltagare: Pia Aspegren Jonas Hallberg Bertil Jonsson Anita Gyllensten Ritva Lidskog Marie-Louise Bengtsson Camilla Axelsson Albin Andersson

Läs mer

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Nya urbana transportsystem Stockholm 4 dec 2008 PG Andersson Trivector Traffic, Lund Behov av BRT i Sverige? Bus Rapid Transit = tänk tunnelbana

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Maj 2013 1 PM 2013-05-07 angående möjlig spårförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Bakgrund I en pm daterad 2012-09-17 beskrevs två

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer