SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Socialnämnden (20) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan Vissa personuppgiftekan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck (S) Harriet Berggren (S) Birgitta Westman (S) Maria-Helena Larsson (S) Lennart Ahlström (S) Reijo Tarkka (V) Torbjörn Estelli (M) Birgit Henriksson (M) Carina Byhlin (KD) Marianne Avelin (C) Övriga deltagande Ersättarna Kenth Lundin (M) och Barbara Hallström (FP) samt sekreterare Lotta Rajahalme, socialchef Lillemor Quist, omsorgschef Marie Lindblom, IFO-chef Jonas Boman, äldreomsorgschef Monika Selin, ekonom Natasha Arborelius 139 Närvarorätt Utses att justera att medge närvarorätt för samtliga närvarande Birgitta Westman (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 18 december 2012 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Lotta Rajahalme Ordförande Justerande Mariette Sjölund (S) Birgitta Westman (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Socialnämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Lotta Rajahalme

2 Socialnämnden (20) SN 139 Ekonomisk lägesrapport november 2012 Dnr 17/12 Socialnämnden har uttryckt önskemål om att få en ekonomisk lägesrapport vid sina sammanträden i första hand gällande försörjningsstöd och eventuella andra kostnader som avviker mycket från budgeterade medel. Kommunstyrelsen har också den 5 december beslutat att nämnderna månadsvis skall rapportera alla eventuella budgetavvikelser samt plan för hantering av avvikelsen. Ekonomen redogör för en ekonomisk lägesrapport baserad på redovisningsläget efter tio månader Kostnaderna för försörjningsstöd i november är vid rapporteringstillfället inte ännu färdigställda men ser ut att följa prognosen och uppgår då till 1,3 miljoner kronor. Totalt för perioden januari november är kostnaden uppe i 14,7 miljoner kronor vilket innebär ett underskott om 2,5 miljoner kronor. De totala personalkostnaderna är efter november månads utgång minus 4,8 miljoner kronor. Äldreomsorgen har under november månad utökat sitt underskott med 0,7 miljoner kronor och för perioden januari november uppgår personalkostnaderna inom äldreomsorgen nu till minus 5,7 miljoner kronor. Omsorgens överskott har minskat något och ligger nu på 0,9 miljoner kronor. att notera rapporten som en anmälan och överlämna den till kommunstyrelsen. Sammanträdet ajourneras i 20 minuter. Exp till: Kommunstyrelsen

3 Socialnämnden (20) SN 140 Förordnande och delegation till socialsekreterare vid socialjouren i Västerås Dnr 169/12 IFO-chef Jonas Boman anför i skrivelse den december 2012 att Hallstahammars kommun har sedan 2009 ett avtal avseende socialjour. Avtalet innebär att socialjouren i Västerås stad ansvarar för att hantera akuta enskilda ärenden under icke-kontorstid, kvällar, nätter och helger. Övriga kommuner i Västmanlands län har motsvarande avtal vilket innebär att socialjouren i Västerås hanterar servar hela länet. Västerås stad har översänt en lista med de socialsekreterare som föreslås ges förordnande och delegation under tiden 1 januari 2013 till den 31 december Sociala enheten ProAros Västerås, utgör arbetsgivare och står för arbetsledarskap, förordnandet förutsätter att denna anställning fortgår. Förordnandet innebär att berörda personer under nämnda tidsperiod erhåller delegation att fatta beslut i enskilda individärenden enligt kommunens delegationsbestämmelser avseende socialsekreterare i myndighetsutövande befattning -/-/- samt erhåller ett personligt förordnande att fatta beslut om begäran om handräckning rörande LVU och LVM ärenden. Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. Ordförande Mariette Sjölund (S) yrkar att socialnämnden skall förordna och ge delegation till de namngivna socialsekreterarna vid socialjouren i Västrås stad under tiden 1 januari t o m 31 december att förordna och ge delegation till namngivna socialsekreterare vid socialjouren, sociala enheten, Västerås stad, under tiden 1 januari 2013 till 31 december 2013, varvid förordnandet innebär att berörda personer under nämnda tidsperiod erhåller delegation att fatta beslut i enskilda individärenden enligt kommunens delegationsbestämmelser avseende socialsekreterare i myndighetsutövande befattning samt erhåller ett personligt förordnande att fatta beslut om begäran om handräckning rörande ärenden enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen om vård av missbrukare, LVM. Exp till: Socialjour Västmanland, Västerås IFO-chef Jonas Boman

4 Socialnämnden (20) SN 141 Upphävande av grundbemanning och införande av vårdtyngd i äldreomsorgens boenden Dnr 168/12 Den 30 september beslutade socialnämnden att införa grundbemanning inom äldreomsorgen. Förvaltningen har den 6 december 2012 inkommit med skrivelse i vilken de redogör för grundbemanningen. Denna bemanning grundades på att alla boendeplatser inom en viss kategori krävde samma bemanning. Boendena delades in i tre olika kategorier; gruppbostäder, ålderdomshem och korttidsboende. Utifrån dessa kategorier fördelades bemanningen som skulle vara lika oavsett var boendeformen fanns. I denna grundbemanning togs ingen hänsyn till övriga kringinsatser som till exempel städning, personalmöten, huruvida medarbetarna skötte tvätt eller ej m.m. Efter att ha provat detta sätt att bemanna under en tid, ser vi att det krävs ett annat sätt att se på bemanningsfrågan. En del i detta är att alla äldre på ex. ett demensboende inte i grunden har samma omvårdnadsbehov, inte heller över tid har den demente samma behov av insatser, dessa kan förändras flera gånger per år. Dessutom har våra äldreboenden olika förutsättningar när det gäller tillgång till städning, tvätt, avstånd inom huset, storlek på lägenheter som ska skötas m.m. För att få allt detta i en och samma avvägning finns möjligheter att göra vårdtyngdsmätningar som ger en indikation om hur vårdtyngden ser ut sammanvägt med kringinsatser som ska göras på boendet. Om man gör dessa mätningar kontinuerligt så kan man också bemanna enheterna på ett bättre sätt utifrån befintliga resurser. Med hjälp av planeringssystemet Time Care finns möjlighet att göra detta på ett snabbare och smidigare sätt än tidigare. Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. Ordförande Mariette Sjölund (S) yrkar att det tidigare beslutet om grundbemanning skall upphävas samt att förvaltningen skall uppdras att genomföra vårdtyngdsmätningar och bemanna utifrån dessa med befintliga resurser. att upphäva sitt beslut från den 30 september om grundbemanning inom äldreomsorgen, samt att uppdra socialförvaltningen att genomföra vårdtyngdsmätningar och bemanna äldreomsorgens boenden utifrån resultaten i dessa med befintliga resurser. Exp till: Äldreomsorgschef Monika Selin Förvaltningschef Lillemor Quist

5 Socialnämnden (20) SN 142 Delegationsordning inom socialnämnden avseende beslut enligt skollagen och gymnasieförordningen gällande studier vid vuxenutbildningen Dnr 116/12 Sedan den 1 januari 2012 bedrivs vuxenutbildning inom socialförvaltningen i Hallstahammars kommun. Med anledning av detta har förvaltningen inkommit med ett förslag till delegationsordning vilken avser att delegera beslut i aktuella enskilda ärenden enligt skollagen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 391. att fastställa delegationsordning inom socialnämnden avseende beslut enligt skollagen och gymnasieförordningen gällande studier vid vuxenutbildningen enligt en till ärendet hörande bilaga. Exp till: Reglementspärmen IFO-chef Jonas Boman

6 Socialnämnden (20) SN 143 Ansökan om bidrag från Kriscentrum för män i Västmanland Dnr 133/12 Kriscentrum för män i Västmanland, KMV, har den 26 september 2012 inkommit med skrivelse gällande deras ekonomiska situation inför Brevet är även sänt till Västmanlands kommuner och landsting som behandlat ärendet den 12 oktober VKL:s styrelse beslutar att länets kommuner skall överväga den föreslagna fördelningen över bidrag till KMV:s verksamhet För Hallstahammars kommun innebär förslaget ett stöd om kronor. Socialförvaltningen föreslår i skrivelse den 26 november 2012 att socialnämnden beviljar KMV:s ansökan om kronor för att män boende i Hallstahammars kommun ska kunna få stöd av KMV. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 392. att under förutsättning av övriga kommuners gynnande beslut bevilja Kriscentrum för män i Västmanland ett bidrag om kronor för verksamhetsåret Exp till: Kriscentrum för män i Västmanland, Sjöhagsvägen 6 A, Västerås VKL, Norra Källgatan 22, Västerås IFO-chef Jonas Boman Ekonom Natasha Arborelius

7 Socialnämnden (20) SN 144 Namnändring av kommunpsykiatri till socialpsykiatri Dnr 164/12 Socialförvaltningen har den19 november 2012 inkommit med en skrivelse avseende namnändring på enheten kommunpsykiatri till socialpsykiatri. Av skrivelsen framgår att I de flesta sammanhang i Sverige används numera benämningen socialpsykiatri, där man betonar sidor av psykiatrin som inte utgörs av medicinska aspekter. -/-/- För att tydligare beskriva verksamhetsområdets uppdrag föreslås att nämnden beslutar om en namnändring enligt ovan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 393 att individ- och familjeomsorgens enhet kommunpsykiatri byter namn till socialpsykiatri. Exp till: Enhetschef Pia Nordin

8 Socialnämnden (20) SN 145 Redovisning till kommunstyrelsen gällande åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd Dnr 146/11 Kommunfullmäktige har den 19 december beslutat att bevilja socialnämnden medel från planeringsreserven om 2,5 miljoner kr för 2011 och 2 miljoner kr för 2012 för att bryta försörjningsstödsberoende, att medlen för 2011 betalas ut samt, att medlen för 2012 betalas ut halvårsvis efter redovisning av resultatet av vidtagna åtgärder. Socialförvaltningen redovisar i skrivelse den 21 november 2012 för de vidtagna åtgärderna. Av skrivelsen framgår att en rad aktiviteter vidtagits och att fokus även fortsättningsvis är att minska beroende av försörjningsstöd och ge stöd till självförsörjning. Aktiviteterna är dels fler än de som listades i planen i november 2011 och i något fall är formen för utförandet en annan än den först tilltänkta men intensiteten i arbetet fortskrider. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 394. att överlämna socialförvaltningens redovisning daterad 21 november 2012 till kommunfullmäktige, med hemställan om utbetalning av beviljade medel från planeringsreserven. Exp till: Kommunstyrelsen

9 Socialnämnden (20) SN 146 Ansökan till Skolverket avseende statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning Dnr 158/12 Socialförvaltningen framför i skrivelse den 26 november 2012 att Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1) aviserat en utökad satsning på yrkesvux under 2013 motsvarande platser. Under förutsättning att budgetpropositionen beslutas i december i enlighet med förslaget kan kommuner utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna ansöka om statsbidrag för att bedriva yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Denna ansökan omfattar yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Ansökan baseras på nu rådande bestämmelser. Förändringar kan eventuellt meddelas av regeringen. Hallstahammars kommun ansöker om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning motsvarande ca 1 MKr, se bilaga. Avslutningsvis föreslås socialnämnden godkänna ansökan och överlämna den till Skolverket. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 395. att ställa sig bakom ansökan till Skolverket om en miljon kronor för yrkesinriktad vuxenutbildning Exp till: Skolverket, Ansökan yrkesvux, Vuxenutbildningsenheten, Stockholm IFO-chef Jonas Boman

10 Socialnämnden (20) SN 147 Ansökan om medel hos Socialstyrelsen avseende arbete med våld i nära relation Dnr 99/12 Socialstyrelsen har i oktober 2012 utlyst medel för arbete mot våld Uppdragets bakgrund beskrivs av Socialstyrelsen enligt följande; Utvecklingsmedlen syftar till att förbättra kommunens/sdf förutsättning att följa 5 kap. 11 socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) beträffande stöd och hjälp till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt till barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna. Medlen är således avsedda för utveckling på ett område där socialnämnden har ett förtydligat ansvar enligt gällande rätt. Tanken är att medlen ska stimulera till att man inleder eller fortsätter ett långsiktigt utvecklingsarbete i den ordinarie verksamheten. Socialförvaltningen framför i skrivelse den 26 november 2012 att Socialnämnden ansökte 2012 hos Socialstyrelsen om medel för att arbeta mot våld i nära relation. Ansökan gjordes tillsammans med Surahammars kommun. Totalt beviljades de båda kommunerna kronor att använda till att anställa kvinnofridssamordnare samt till utbildningsinsatser för berörda medarbetare. Beslut om beviljade medel kom i september Socialstyrelsen utlyser nu medel för Hallstahammar ansöker åter tillsammans med Surahammar för att kunna fortsätta arbetet med att implementera funktionen kvinnofridssamordnare i våra verksamheter samt kunna utveckla samarbetet avseende barn som bevittnat våld i form av gruppverksamhet. Avslutningsvis föreslås socialnämnden ansöka hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel avseende arbete med våld i nära relation om kronor. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 396. att ställa sig bakom förvaltningens ansökan till Socialstyrelsen om kronor i utvecklingsmedel för arbete med våld i nära relationer. Exp till: IFO-chef Jonas Boman

11 Socialnämnden (20) SN 148 Redovisning till kommunfullmäktige av önskad sysselsättningsgrad inom socialförvaltningen Dnr 42/10 Kommunfullmäktige har den 19 december beslutat att bevilja socialnämnden medel från planeringsreserven om kronor för 2012 för införande av önskad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg, samt att medlen för 2012 betalas ut halvårsvis efter redovisning av vidtagna åtgärder. Socialnämnden redovisade önskad sysselsättningsgrad för kommunfullmäktige i augusti och kompletterade redovisningen i oktober. Socialförvaltningen har den 23 november 2012 inkommit med en skrivelse avseende uppföljning av önskad sysselsättningsgrad i socialförvaltningen. Av skrivelsen framgår bl a att, Tanken har varit att de medarbetare som har önskemål om ökad sysselsättningsgrad ska i del av sin utökade tid fungera som ersättare för andra medarbetare som av någon orsak är frånvarande. Förvaltningens chefer har lagt mycket tid på att försöka att få detta att fungera, eftersom det ekonomiskt inte finns täckning för denna utökade sysselsättningsgrad om man inte kan använda flyttiden till fullo. Det tar mycket tid att praktiskt ordna schemaändringar m.m. för att medarbetarna ska kunna ersätta varandra vid frånvaro och ändå ta hänsyn till gällande lagar m.m. Trots ett stort engagemang har ändå inte den utökade tiden kunnat användas för att ersätta frånvarande kollegor mer än ca % av flyttiden, övrig tid har fullgjorts på enheten, dock utan att ersätta någon kollega. Kostnaderna för vikarier har istället för att minska, visat en tendens till att öka. Vi kan också se att kostnaderna för månadsanställda har minskat på de flesta enheter. Detta troligen beroende på att långtidssjukskrivningarna har ökat. -/-/- I september 2012 har 23 medarbetare önskat ökad sysselsättningsgrad med 2,65 åa, vilket ska verkställas från och med 1 november. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 397. Marianne Avelin (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Marianne Avelins (C) yrkande. att överlämna socialförvaltningens redovisning daterad 23 november 2012 till kommunfullmäktige, med hemställan om utbetalning av beviljade medel från planeringsreserven. Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Birgit Henriksson (M) och Torbjörn Estelli (M). Exp till: Kommunstyrelsen

12 Socialnämnden (20) SN 149 Inrättande av medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, och samordnare för Kommunrehab Dnr 160/12 Socialförvaltningen har den 26 november 2012 inkommit med en skrivelse avseende införande av en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, och samordnare för kommunrehab. Av skrivelsen framgår att Varje kommun ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap 5 andra stycket eller 5 kap 7 tredje stycket, SoL samt 6 LSS eller erhåller Hemsjukvård i ordinärt boende. I kommunernas hälso- och sjukvård skall det enligt 24 HSL finnas en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret i verksamheten (MAS). Varje kommun skall enligt 18 HSL även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade i samband med hälso- och sjukvård som omfattas av kommunens vårdansvar. Om ett verksamhetsområde inom kommunens medicinska ansvar omfattar i huvudsak rehabilitering får enligt 24 andra stycket HSL en sjukgymnast eller arbetsterapeut fullgöra uppgiften som medicinskt ansvarig för denna verksamhet. När det gäller Medicinskt ansvar för rehabilitering (MAR) anförs: Medicinskt ansvar för rehabilitering har inom kommunen lagstadgat ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen att patienter får en säker och ändamålsenlig rehabilitering. Det sker bland annat genom att utarbeta och följa upp rutiner, ansvara för hantering av rapporterade avvikelser, delegeringsbeslut, ansvar för rutiner gällande medicintekniska produkter avseende personliga hjälpmedel och arbetstekniska hjälpmedel, utöva verksamhetstillsyn och säkerställa sjukgymnasternas och arbetsterapeuternas dokumentation. MAR ansvarar också för att anmälan görs till Socialstyrelsen om en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård. När det gäller samordnarfunktionen anförs: Ansvara för inköp av medicintekniska produkter avseende personliga hjälpmedel och arbetstekniska hjälpmedel inom given ram. Kontera och attestera fakturor. Planera och genomföra träffar för Kommunrehabs personal i samråd med enhetschef. Planera och genomföra utbildning i samråd med enhetschef. Omvärldsbevakning, utveckling, fortbildning (ej genomföra). Vid behov delta i verksamhetschefernas/enhetschefernas verksamhetsträffar.

13 Socialnämnden (20) Forts SN 149 Avslutningsvis föreslås socialnämnden besluta om att delegera det medicinska ansvaret för rehabiliteringsverksamheten i kommunen till en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, där MAR har ansvar för de medicintekniska hjälpmedel som är yrkesspecifika för sjukgymnast och arbetsterapeut, integrera samordnarfunktionen i arbetsuppgifter, samt att delegationen läggs ut på 25% av befintlig heltidstjänst. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 398. att inrätta medicinskt ansvarig för rehabilitering och samordnare för kommunrehab, samt att befattningen som medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, och samordnare för kommunrehab läggs ut på 25% av befintlig heltidstjänst. Exp till: Äldreomsogschef Monika Selin

14 Socialnämnden (20) SN 150 Motion av Sigge Synnergård (FP), Finsktalande äldreombudsman för yttrande Dnr 148/12 Sigge Synnergård (FP) anför i motion den 29 oktober 2012 Sedan mitten av 1950 talet och framåt så har det flyttat in många finländare som arbetat bl.a på våra industrier. De har betytt mycket för vårt samhälles utveckling och bidragit till vårt välfärdssamhälle. De börjar ju bli i den del av livet då efterfrågan på vård och omsorg ökar och för många kan detta medföra stora problem. Det största problemet är oftast språket när det gäller kontakten med sociala myndigheter. Visserligen finns det personer inom den sociala omsorgen i vår kommun som behärskar finländska, men det är inte alltid som människor har det allra största förtroende för myndighetspersoner. Många människor kan på grund av språkliga svårigheter bli utan de rättigheter som de har rätt till. Det känns inte rätt mot de som varit med och byggt upp vårt välfärdssamhälle inte få del av samhällets omsorg på grund av språkförbistringar. Folkpartiet yrkar därför på att det utses en finsktalande äldreombudsman i vår kommun. Kommunstyrelsen har översänt motionen till socialnämnden för yttrande. Socialförvaltningen anför i skrivelse den 27 november 2012 att I början av 2012 fastslog Socialnämnden målen för åren Mål nummer 3 i detta målformulär lyder Inom äldreomsorgen ska äldreombud inrättas som fungerar som medborgarnas kontakt med nämnden. Hallstahammars kommun är dessutom sedan 2010 finskt förvaltningsområde, vilket givetvis gör att vi är mycket angelägna att vårt kommande äldreombud ska kunna både svenska och finska. Planeringen i förvaltningen är att under 2013 inrätta ett äldreombud och då ska inriktningen vara att denna person talar både svenska och finska. Socialnämnden har som mål att ett äldreombud som kan både svenska och finska inrättas under Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 399. att med hänvisning till socialnämndens mål om inrättande av äldreombud anse motionen besvarad. Exp till: Kommunstyrelsen

15 Socialnämnden (20) SN 151 Översyn av hyreskostnader vid kommunens fullvärdiga gruppbostäder Dnr 162/12 Socialförvaltningen har den 7 november 2012 upprättat en skrivelse avseende översyn av hyreskostnaden vid de olika LSS-boendeenheterna. Av skrivelsen framgår att en hyresöversyn senast gjordes år Då fastställdes att de månatliga hyreskostnaderna skulle vara kronor för fullvärdiga gruppbostäder och kronor för icke fullvärdiga gruppbostäder. Inför 2013 har förvaltningen genomfört en ny översyn av hyrorna och kommit fram till att en ökad månadshyra om 300 kronor för de fullvärdiga gruppbostäderna är rimlig för att motsvara den marknadsmässiga hyran och ändå ta i beaktande bostadstilläggets maximala ersättning. Hyrorna för de icke fullvärdiga gruppbostäderna föreslås förbli oförändrade. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 400. Ordförande Mariette Sjölund (S) yrkar att hyreshöjningen med hänsyn till nya önskemål från förvaltningen skall gälla från och med februari istället för från januari att fastställa hyreskostnaderna för fullvärdiga gruppbostäder till kronor i månaden från och med den 1 februari 2013 i enlighet med förvaltningens skrivelse från den 7 november Exp till: Ekonom Natasha Arborelius

16 Socialnämnden (20) SN 152 Avtal om övertagande av hemsjukvården Dnr 129/11 Västmanlands kommuner och landsting har den 23 november beslutat att godkänna avtal om hemsjukvården i länet som bekräftar tidigare beslut samt att rekommendera kommuner och landsting att besluta godkänna avtalet och underteckna detsamma. Socialförvaltningen framför i skrivelse den 27 november 2012 att VKL har under 2008 och 2009 genomfört en utredning att ligga till grund för beslut om ändrat huvudmannaskap och därmed genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget i länet. VKL:s styrelse fattade ett rekommenderande beslut sommaren (13 juli) 2011 att genomföra utredningens förslag att kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvård från Landstinget. Därefter har respektive huvudman beslutat i sina fullmäktigeförsamlingar om övertagande och skatteväxling. Bakgrunden har dels varit den statliga utredningen Sammanhållen hemsjukvård SOU 2004:68 som förordar en kommunalisering dels våra förtroendevaldas ambition att underlätta för mottagare av hemsjukvård och för medarbetarna som verkar inom området. Socialchefen med medarbetare har under utredningstiden deltagit i olika grupper för att förbereda övertagandet av hemsjukvården på bästa sätt. Ett samarbete med primärvården i kommunen startade i januari 2012 och har pågått under hela året, allt för att göra övertagandet så bra som möjligt för brukare/patienter. Avslutningsvis föreslås att socialnämnden inte har något att erinra gällande avtalsförslaget om övertagande av hemsjukvård till kommunerna från landstinget. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 401. att godkänna Västmanlands kommuners och Landstings föreslagna avtal från den 23 november 2012 om hemsjukvården i länet. Exp till: VKL, Norra Källgatan 22, Västerås Förvaltningschef Lillemor Quist

17 Socialnämnden (20) SN 153 Sammanställning av arbetsmiljöenkäter inom område omsorg Omsorgschefen informerar om utfallet i arbetsmiljöenkät som gjorts under året Sammanträdet ajourneras i 7 minuter.

18 Socialnämnden (20) SN 154 Information från förvaltningschefen Dnr 20/12 Socialchefen informerar om aktuella händelser och diskussioner som rör socialnämndens område.

19 Socialnämnden (20) SN 155 Äldreboendeplanering i Hallstahammars kommun Dnr 167/12 Ordförande Mariette Sjölund (S) delar vid sammanträdet ut skrivelsen Från ord till handling! Äldreboendeplanering i Hallstahammars kommun. Av skrivelsen framgår att Socialnämnden har ansvaret för att säkerställa att det finns särskilda boendeplatser i tillräcklig omfattning när trycket ökar. Tillskapandet av ett nytt särskilt boende i kommunen innebär stora investeringar. Därför måste den kommande utbyggnaden av vår kommunala äldreomsorg planeras i god tid. Vi måste få ett tydligt grepp om när det måste byggas ett nytt särskilt boende i kommunen. I denna planering ingår många olika faktorer som man måste fundera över, detta innebär att den konkreta planeringen måste igång omedelbart. Vi behöver ett bra grepp om framtidens behov över tid dvs. hur många äldre kommer det att vara 2020, 2025 osv. och hur många kommer då att behöva särskilt boende och hemtjänst. Detta underlag måste vara en del av budgetarbetet våren Det är i detta arbete viktigt att få en bild av nuläget dvs. hur stor andel av befolkningen erhåller hemtjänst och särskilt boende samt hur detta står sig i en nationell jämförelse. Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. Ordförande Mariette Sjölund (S) yrkar att socialförvaltningen skall uppdras att senast vid sammanträdet i februari 2013 redovisa framtida behov av äldreboenden för åren , 2025, Förvaltningen skall även svara på hur behoven ser ut idag och hur de förväntas utveckla sig över tidsintervallet. Redovisningen ska främst svara på när det är dags för nybyggnation med nuvarande ambitionsnivå och redovisas senast på nämndens sammanträde i februari. i enlighet med ordförande Mariette Sjölunds (S) yrkande att uppdra förvaltningen att senast vid nämndens sammanträde i februari 2013 redovisa för dagsläget gällande äldreboendebehovet och framtida behov för åren 2013 till 2020, 2025, 2030, samt att det utifrån utredningen även skall gå att utläsa när det är dags för en nybyggnation av äldreboenden i Hallstahammars kommun och hur behoven inom äldreboendena förväntas förändras i framtiden. Exp till: Förvaltningschef Lillemor Qvist Äldreomsorgschef Monika Selin

20 Socialnämnden (20) SN 156 Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut Redovisas meddelanden och delegationsbeslut enligt förteckningar daterade Redovisningarna föranleder inget beslut av socialnämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-06-14 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 11.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-03-27 1 (15) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-26 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-24 1 (12) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-12-05 1 (9) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl. 14:00-15:30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-12-10 1 (14) Plats och tid Jobbcentrum, Industrigatan 1, kl. 9.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-06-10 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 5 juni 2012,

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 83-97

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 83-97 83-97 Plats och tid Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18 00 21 20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-04-24 1 (13) Plats och tid Westerqwarn, Mölntorp, kl. 08.30-12.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1 Socialnämnden 2013-06-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 99 Rutin för handläggning av bostadsanpassningärenden 100 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 101

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-09-16 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 september 2008, kl. 14.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Kenth Hulth (s), ordförande Margaretha Johansson (s) Sirpa

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Lisbeth Arff (M) Johan Stein (C) tjänstg. ers. för Anders Tenghede (V) Lotta Husberg (S) k. 10.10 Bertil Olsson (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-10-08 1 (22) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.30 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S), K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), M Högberg (VF), J-E Josefsson (KD),

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-01-20 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 20 januari 2009, kl. 14.00-19.20 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (11) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 28 februari 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 SOCIALNÄMNDEN 2007-04-10 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Gunvor Nilsson, m Stig Andersson, s Gillis Gustafsson, m Göran Lundberg, s Gunilla Aronsson, c Ingbert Andersson,

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 49 Kjell Iwemyr 44, 49 Tommy Persson (S) Rolf Hahre 44-55 Lars Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10)

Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10) Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Kommunhusets fikarum/ Hörsalen Kl. 13:15 15:45 Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2009.04.29 1 Plats och tid Stora konferensrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-13 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 13 mars 2012, klockan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-19.30 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 31 januari 2012 kl 09:30-11:00 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ingela Melchersson (S), ersättare för Ove Bäck (C) Maria

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 73 Information om lokaler... 86 74 Redovisning av flyktingmottagningen... 87 75 Månadsuppföljning Maj... 88 76 Mångkulturellt bokslut... 89 77 Information om uppdraget för MAS... 90

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Samlingssalen Bysjöstrand, kl. 13:30-17:45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1 Socialnämnden 2012-01-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Gruppbostad

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne Sandberg, (M) Astrid-Marie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 2007-05-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 Beslutande Övriga närvarande: Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer