SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Socialnämnden (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Kenneth Holmberg (S) Sirpa Korventie (S) Rolf Korsbäck (S) Maria-Helena Larsson (S) Lennart Ahlström (S) Reijo Tarkka (V) Jenny Olsson (M), Birgit Henriksson (M) Carina Byhlin (KD) Marianne Avelin (C) Torbjörn Estelli (M) Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Ersättarna Monica Sjölund (S), Torbjörn Estelli (M) ej 75-81, Mikael Ovesson (KD), Barbara Hallström (FP) och Jenny Olsson (M) samt Berit Jalakas, sekreterare, Lotta Rajahalme, nämndsekreterare, socialchef Lillemor Quist, omsorgschef Marie Lindblom, IFO-chef Jonas Boman, äldreomsorgschef Monika Selin, ekonom Natasha Arborelius 73. Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande Birgit Henriksson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 18 juni 2012 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Berit Jalakas Ordförande Justerande Mariette Sjölund (S) Birgit Henriksson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Socialnämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Berit Jalakas

2 Socialnämnden (14) SN 73 Ekonomisk lägesrapport för maj 2012 Dnr 17/12 Socialnämnden har uttryckt önskemål om att få en ekonomisk lägesrapport vid sina sammanträden i första hand gällande försörjningsstöd och eventuella andra kostnader som avviker mycket från budgeterade medel. Kommunstyrelsen har också den 5 december beslutat att nämnderna månadsvis skall rapportera alla eventuella budgetavvikelser samt plan för hantering av avvikelsen. Ekonomen redogör för en ekonomisk lägesrapport baserad på redovisningsläget efter 5 månader Kostnaderna för försörjningsstöd för maj uppgår till kronor, för perioden januari maj uppgår kostnaderna till kronor. Kvar i budget för 2012 finns kronor. Personalkostnaderna visar efter maj månads utgång på ett överskott om kronor totalt för äldreomsorgen och omsorgen. Ekonomen redogör även för brukarnas betalningsförmåga på de särskilda boendena gällande matkostnader och omvårdnadskostnader. Socialnämnden beslutar att notera rapporten som en anmälan och överlämna den till kommunstyrelsen. Exp till: Kommunstyrelsen

3 Socialnämnden (14) SN 74 Byte av titel på befattning vårdare, undersköterska, boendehandledare samt arbetshandledare till omsorgsassistent inom Område Omsorg. Dnr 98/12 Omsorgschefen redogör i skrivelse den 23 maj 2012 för att benämningarna av befattningar inom område Omsorg behöver förändras med hänvisning till att verksamheten har förändrats. Omsorgschefen anför bl a: Inom område omsorg, Socialförvaltningen Hallstahammars kommun, bor och arbetar brukare med kognitiva funktionsnedsättningar. En ny grupp har tillkommit och har den sammanfattande benämningen Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NEP-diagnoser. Gemensamt drag hos de olika diagnoserna är inlärningsproblem, anpassnings- och beteendeproblematik samt svårigheter i det sociala samspelet. Brukargrupperna inom omsorg har förändrats under senare tid och har andra behov än tidigare då behovet av vård var större. Utifrån de förändrade brukargrupperna så krävs en annan kompetens av medarbetarna inom omsorgen. För att kunna möta de behov och krav som finns hos den kategori av brukare som finns inom omsorgen behöver personalen ha den kompetens som krävs för att kunna utföra stöd och serviceinsatser utifrån ett socialt förändrings- och motivationsarbete. I de gymnasiala utbildningarna för vårdpersonal finns möjlighet att läsa inriktning mot dessa brukare. Därav är det av vikt att de medarbetare som läst inriktning mot funktionsnedsatta och har rätt kompetens för brukare inom omsorgen, benämns omsorgsassistent för att urskilja dem från de medarbetare som har annan kompetens. Omsorgschefen föreslår avslutningsvis att tjänster som benämns vårdare, undersköterska, boendehandledare samt arbetshandledare inom omsorgen byter titel till omsorgsassistent. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni Socialnämnden beslutar att titlarna för vårdare, undersköterskor, boendehandledare samt arbetshandledare, med utbildning mot funktionsnedsatta inom omsorgen, byts ut till att benämnas omsorgsassistent, samt att titlarna för de medarbetare som inte har utbildning med inriktning mot funktionsnedsatta ska vara vårdbiträde eller undersköterska. Exp till: Omsorgschef Marie Lindblom

4 Socialnämnden (14) SN 75 Revisionsrapporten Insatser för att bli självförsörjande för yttrande Dnr 59/12 De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av Kommunal Sektor inom PwC, utarbetat rapporten Insatser för att bli självförsörjande, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 29 februari Rapporten har den 5 mars 2012 översänts tillsammans med följebrev till socialnämnden för yttrande. Yttrande skall lämnas till revisorerna senast juni Av följebrevet framgår bl a att revisorerna har granskat hur socialnämnden säkerställer att de som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand. Revisorernas bedömning är att socialnämnden till viss del säkerställer att de som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning. Utredningarna kartlägger på ett adekvat sätt klientens resurser/hinder i syfte att bli självförsörjande. Granskningen visar också att det finns en struktur för såväl intern som extern samverkan. Vi vill emellertid lyfta fram bristerna vad gäller mål och riktlinjer för arbetet med insatser. Målen är relativt okända i verksamheten och styrningen upplevs otydlig. Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd upplevs vara i behov av revidering och förefaller användas i varierande omfattning. Vidare bör socialnämnden säkerställa att gemensamma rutiner för bedömning och återkoppling upprättas inom Arbetsmarknadsavdelningen samt att rutiner för planering och uppföljning av klientens väg till självförsörjning fastställs och efterlevs. Rutiner bör även upprättas för hur samverkan ska ske internt inom enheten. IFO-chefen har den 29 maj 2012 sammanställt ett förslag till yttrande över revisionsrapporten. I yttrandet bemöts revisorernas punkter med åtgärder som har genomförts eller kommer att genomföras för att komma tillrätta med bristerna. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni Marianne Avelin (C) yrkar som ett tillägg, i enlighet med ett inlämnat förslag, att socialnämnden ska besluta att medarbetarenkäter genomförs t ex 1 gång/år, som visar att man har fått information om beslut som fattas i nämnden, och att dessa sedan redovisas nämnden. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till arbetsutskottets förslag och med avslag på Marianne Avelins (C) tilläggsyrkande.

5 Socialnämnden (14) Forts SN 75 Socialnämnden beslutar således att som yttrande över revisionsrapporten Insatser för att bli självförsörjande överlämna IFO-chefens yttrande den 29 maj Marianne Avelin (C), Birgit Henriksson (M), Carina Byhlin (KD) och Torbjörn Estelli (M) reserverar sig mot beslutet. Exp till: Revisorerna c/o Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar Kommunstyrelsen

6 Socialnämnden (14) SN 76 Svar på motion gällande införande av cykeluthyrning i kommunal regi samt upprättande av cykelpool med lånecyklar till kommunanställda i Hallstahammars kommun Dnr 1/12 Richard Andersson (V) och Annica Elofsson (V) anför i motion den 25 oktober Som ett led i arbetet med att införliva kommunens miljömål, förbättra folkhälsan och för att utöka kommunens goda service för sina invånare och besökare anser Vänsterpartiet att Hallstahammars kommun bör införa en bra och fungerande cykeluthyrning i kommunal regi. Införande av en kommunal fungerande cykeluthyrning skapar inte bara bättre förutsättningar till minskat bilåkande och mindre koldioxidutsläpp utan möjliggör även för Hallstahammars invånare och besökare att uppleva kommunens fantastiska utbud av turistmål på ett enkelt och miljövänligt sätt. Andra kommuner har redan infört detta med ett bra resultat och nu är det dags för Hallstahammars kommun att göra detsamma. Från Vänsterpartiets sida ser vi även att kommunen upprättar en cykelpool med lånecyklar till kommunanställda som ett komplement till den bilpool som redan är i bruk i kommunen sedan ett par år tillbaka. Därför yrkar Vänsterpartiet i Hallstahammar att: kommunfullmäktige beslutar att uppdra till lämplig förvaltning att utreda möjligheterna till att införa en kommunal cykeluthyrning samt uppförande av cykelpool med cyklar till kommunanställda samt återkomma med ett förslag till beslut till ansvarig nämnd under år Kommunfullmäktige beslutade 31 oktober att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till bl a socialnämnden för yttrande. IFO-chefen ger den 18 april 2012 ett förslag till svar på den del av motionen som berör socialnämnden nämligen upprättande av cykelpool. Följande anförs bl a: Inom socialförvaltningen är arbetsmarknadsavdelningen (AMA) den verksamhet som lämpligast skulle kunna ansvara för en cykelpool. AMAs verksamhet är fördelad inom flera olika ansvarsområden och inriktningar vilka bl a innehåller caféverksamhet, Komhall samt olika former av praktiska verksamheter. AMA innehåller dels en andel personer med skyddade anställningsformer, dels finns deltagare med olika former av arbetsmarknadsåtgärder som t ex praktik eller sysselsättning enligt den s k Fas 3. Verksamhetens övergripande syfte är att ge stöd till deltagarna med målsättningen att kunna erhålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Detta medför att gruppen deltagare och personer med skyddad anställning kontinuerligt varierar. IFO-chefen anför vidare att ansvaret för en cykelpool förutsätter att det finns personer inom verksamheten som behärskar att göra enklare reparationer och att underhålla cyklarna. Som verksamheten inom AMA ser ut idag så rekryteras inte personer till skyddad anställning utifrån sin kompetens inom olika yrken utan utifrån behovet av stöd.

7 Socialnämnden (14) Forts SN 76 Yttrligare frågor som uppstår är var cyklarna ska förvaras och hur de ska tillhandahållas. I dagsläget finns det inte heller något underlag för hur stort behovet av lånecyklar för kommunanställda är. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni Socialnämnden beslutar att som yttrande till kommunstyrelsen överlämna IFO-chefens skrivelse den 18 april 2012 varvid motionen om att upprätta cykelpool ska anses besvarad. Exp: Kommunstyrelsen

8 Socialnämnden (14) SN 77 Ansökan om utvecklingsmedel för Kvinnofridssamordnare samt kompetensutveckling - socialtjänstens arbete mot våld i nära relation Dnr 99/12 Socialstyrelsen har den 2 april 2012 översänt information om möjligheten att ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relation. Regeringens övergripande mål för satsningen är: Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld ska få det stöd och den hjälp de behöver oavsett i vilken kommun de bor. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare ska kvalitetsutvecklas. Insatser anpassade till behoven hos våldsutsatta kvinnor i särskilt utsatta grupper ska utvecklas, t ex kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruksproblematik eller kvinnor som drabbats av hedersrelaterat våld. Kommunernas arbete ska bli mer långsiktigt, strukturerat och samordnat. Utvecklingsarbetet ska även involvera barn som själva utsätts för våld av en närstående. En del i kommunernas arbete ska vara att utveckla behandlingsinsatser som riktar sig till våldsutövare och som samtidigt beaktar kvinnors och barns behov av trygghet och säkerhet. Socialstyrelsen kommer under 2012 att fördela totalt 70 miljoner kronor till kommuner och 20 miljoner kronor till ideella föreningar. Ansökningar ska ha kommit Socialstyrelsen tillhanda senast den 25 maj Beslutsprotokoll ska lämnas in senast den 21 juni Socialnämnden har den 26 maj 2012 antagit en handlingsplan för Hallstahammars kommun - Våld i nära relation, som har utarbetats med stöd av tidigare utvecklingsmedel. IFO-chefen har i maj 2012 sammanställt och skickat in en ansökan om utvecklingsmedel för Kvinnofridssamordnare i Hallstahammars kommun till Socialstyrelsen. Ansökan är uppdelad i 3 utvecklingsområden; 1 Förutsättningar för en fungerande verksamhet, 2 Upptäckt, bedömning och uppföljning, 3 Stöd, skydd och behandling. Under utvecklingsområde 1 anförs bl a under rubriken Problem och mål: Kommunen har ingen säker statistik över antalet våldsutsatta personer. Vi kan lätt ta fram orosanmälningar via vårt dokumentationssystem men för att hitta specifikt våldsutsatthet behöver man läsa enskilda personers akter. Inte heller kan vi i dagsläget få fram antalet barn som upplevt våld. Alla anmälningar gällande oro för barn finns i kommunens datasystem men det går inte att på ett enkelt sätt få fram om oron gällde att barnet upplevt våld, eller om barnet har problem för att det upplevt våld. Svaret framkommer i förhandsbedömningen eller i utredningen och dokumenteras i akten. -/-/-

9 Socialnämnden (14) Forts SN 77 Inom de närmaste åren ska vi ha instrument och upparbetade kontakter för att regelbundet kartlägga omfattningen av våld i nära relation. Vi kommer att undersöka möjligheten att gå samman med Surahammars lokala samverkansgrupp och med externa aktörer som nämns ovan. Vi kommer att årligen följa upp antalet drabbade och deras barn och vilka insatser de erbjöds, på det viset kommer vi att har en god bild av hur läget ser ut. Vi kommer att samverka med Länsstyrelsen för att få fram en enhetlig statistik i hela länet över antalet utsatta kvinnor och barn. Ansökan görs i samverkan med Surahammars kommun och man söker om kronor. Hallstahammars kommun tillsammans med Surahammars kommun ska bidra med kronor till projektet. Den totala summan för planerad finansiering uppgår således till kronor. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom IFO-chefens ansökan till Socialstyrelsen om kronor i utvecklingsmedel för projektet Kvinnofridssamordnare samt kompetensutveckling, samt att medel för den egna finansieringen, kronor, ska rymmas inom socialnämndens budgetram. Exp: IFO-chef Jonas Boman Socialstyrelsen, Stockholm

10 Socialnämnden (14) SN 78 Ansökan om utvecklingsmedel för Kartläggning av framtida behov av Länskvinnocentrum - socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Dnr 100/12 Socialstyrelsen har den 2 april 2012 översänt information om möjligheten att ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Regeringens övergripande mål för satsningen är: Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld ska få det stöd och den hjälp de behöver oavsett i vilken kommun de bor. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare ska kvalitetsutvecklas. Insatser anpassade till behoven hos våldsutsatta kvinnor i särskilt utsatta grupper ska utvecklas, t ex kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruksproblematik eller kvinnor som drabbats av hedersrelaterat våld. Kommunernas arbete ska bli mer långsiktigt, strukturerat och samordnat. Utvecklingsarbetet ska även involvera barn som själva utsätts för våld av en närstående. En del i kommunernas arbete ska vara att utveckla behandlingsinsatser som riktar sig till våldsutövare och som samtidigt beaktar kvinnors och barns behov av trygghet och säkerhet. Socialstyrelsen kommer under 2012 att fördela totalt 70 miljoner kronor till kommuner och 20 miljoner kronor till ideella föreningar. Ansökningar ska ha kommit Socialstyrelsen tillhanda senast den 25 maj Beslutsprotokoll ska lämnas in senast den 21 juni Västerås kommun, sociala nämndernas stab, har i maj 2012 sammanställt och skickat in en ansökan om utvecklingsmedel för projektet Kartläggning av framtida behov av Länskvinnocentrum till Socialstyrelsen. Ansökan görs i samverkan med bl a Hallstahammars kommun. Ansökan är uppdelad i 3 utvecklingsområden; 1 Förutsättningar för en fungerande verksamhet, 2 Upptäckt, bedömning och uppföljning, 3 Stöd, skydd och behandling. Under utvecklingsområde 1 anförs bl a under rubriken Problem och mål: Vi vill genom kartläggning skaffa oss kunskap om behov och resurser både i den egna kommunen och i länets kommuner. Utgångspunkt är att vi ska ha verksamhet som uppfyller kraven i socialstyrelsens allmänna råd och att införskaffa uppgifter om omfattningen av våld inom varje kommun är ett exempel. Arbetet ska leda fram till att vi vet vad vi behöver utveckla både i var och en av kommunerna och vad vi kan och vill utveckla gemensamt. Vi vill också undersöka landstingets medverkan. Det ska finnas ett underlag för det gemensamma arbetet som beskriver både hur detta ska ske, vilka som ska samverka och förslag till finansiering.

11 Socialnämnden (14) Forts SN 78 Som mål anges att vi genom kommungemensamt arbete säkrar insatser för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, deras barn och männen som utövar våld. Insatserna som ges ska vara av hög kvalitet och bygga på bästa tillgängliga evidens. Västerås kommun ansöker totalt om kronor till projektet. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom Västerås stads ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för det länsgemensamma projektet Kartläggning av framtida behov av Länskvinnocentrum. Exp: IFO-chef Jonas Boman Socialstyrelsen, Stockholm Västerås stad, Sociala nämndernas stab, Västerås (f k)

12 Socialnämnden (14) SN 79 Medfinansiering 2013 av "Utvecklings- och Utredningsfunktionen" och "Taltidningen" - för yttrande till kommunstyrelsen. Dnr 97/12 Västmanlands Kommuner & Landsting, VKL, har översänt protokollsutdrag från styrelsesammanträde den 4 maj gällande finansiering 2013 av Utvecklings- och utredningsfunktionen, Taltidningen och Länsturismen. VKL beslutar bl a att rekommendera respektive medlems beslutande organ att fastställa finansieringen 2013 för Utrednings- och Utvecklingsfunktion till 2,5 miljoner kronor, att fastställa finansieringen 2013 för Länsturism till 2 miljoner kronor, samt att fastställa finansieringen 2013 för Taltidningen med ett kostnadstak på 2 miljoner kronor. Posterna Utrednings- och Utvecklingsfunktion och Taltidningen faller under socialnämndens ansvarsområde. Summorna för dessa poster för Hallstahammars kommuns del uppgår till kronor respektive kronor. Fördelningen mellan kommunerna sker efter folkmängd den 1 november året innan innevarande år. Medel för dessa verksamheter har tidigare avsatts i socialnämndens budget och kommer att anslås även i 2013 års budget. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni Socialnämnden beslutar att som yttrande till kommunstyrelsen meddela att socialnämnden godkänner medfinansiering till Västmanlands Kommuner och Landsting för år 2013 avseende Utrednings- och Utvecklingsfunktion med kronor och avseende Taltidningen med kronor. Exp: Kommunstyrelsen Ekonom Natasha Arborelius

13 Socialnämnden (14) SN 80 Information från förvaltningschefen och IFO-chefen Dnr 20/12 Socialchefen informerar om aktuella händelser och diskussioner som rör socialnämndens område. Hon redogör bl a för Ledningskraft som ingår som en del av regeringens satsning Så mycket bättre för sjuka äldre. IFO-chefen redovisar ett förslag till förändringar av organisationen inom individoch familjeomsorgen. Förslaget har MBL-förhandlats den 27 april 2012 och planen är att den nya organisationen ska träda i kraft den 1 september 2012.

14 Socialnämnden (14) SN 81 Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut Redovisas meddelanden och delegationsbeslut enligt förteckningar daterade Redovisningarna föranleder inget socialnämndens beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 11.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-12-13 1 (20) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 12.00 Vissa personuppgiftekan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-03-27 1 (15) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-26 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-04-24 1 (13) Plats och tid Westerqwarn, Mölntorp, kl. 08.30-12.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrummet Rex, klockan 14.15 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-06-10 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-21 1 Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 08.30 11.00. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande Vivi Rönnberg (S Inga-Britt Helgesson (S) Lennart Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10)

Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10) Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Kommunhusets fikarum/ Hörsalen Kl. 13:15 15:45 Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 10.30-12.35 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S) Harriet Berggren (S) Ingvor Regnemer (S) Maria-Helena Larsson (S) Lennart Ahlström (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Anhörigstöd 3 Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4 Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5 Information om LOV Lag om valfrihet

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl. 16.00-19.35 Ajournering kl.18.10-18.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 49 Kjell Iwemyr 44, 49 Tommy Persson (S) Rolf Hahre 44-55 Lars Jonsson

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Utdrag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utdrag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 15.20 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Barbro Andin Mattsson (C) Cecilia

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-09-16 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 september 2008, kl. 14.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Kenth Hulth (s), ordförande Margaretha Johansson (s) Sirpa

Läs mer

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV)

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-10-01 1 (8) Plats och tid Arbets- och näringslivskontorets sammanträdesrum. Kl. 13.15-14.35 Beslutande Övriga deltagare Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S)

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-18 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-18 1 Sida Sammanträdesdatum 2010-11-18 1 Plats och tid Norbergs kommunhus, sessionssalen, kl 08.30-12-20 ande Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jan Johansson, tjänstgörande ersättare, Landstinget

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-24 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-22 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-02-17 1(19) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Hans Bergström (S) Martin Normark

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 1 (18) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-04-19 Anslags nedtagande: 2012-05-11

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-04-19 Anslags nedtagande: 2012-05-11 Socialnämnden 2012-04-12 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-04-12, kl. 9.30-12.10 Gruppsammanträden: 8.00-9.30 Beslutande: Birgitta Lieberth (C), ersättare Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00-16:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-06 13 (25) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 6 mars 2013 kl. 16.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-03-09 1 Innehållsförteckning Ärende 25 Information om familjecentralen... 3 26 Information om nya riktlinjer gällande arbetskläder... 4 27 Information om välfärdsteknologi... 5 28 Bokslut 2015...

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 24 september 2014, kl 13.00 15.35

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 24 september 2014, kl 13.00 15.35 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 24 september 2014, kl 13.00 15.35 Hans Sternbro (S), ordförande Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-16 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Eivor Carlsson (kd) Jens Nilsson (s) 13-15 Morgan Ohlsén (s)

Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Eivor Carlsson (kd) Jens Nilsson (s) 13-15 Morgan Ohlsén (s) Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 februari 2008, kl. 16.00 18.20 Ajournering 17.00 17.15 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Ruth Qvarnström (m) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 SOCIALNÄMNDEN 2007-04-10 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande

Läs mer

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-10.50 Beslutande Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-01-20 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 20 januari 2009, kl. 14.00-19.20 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 21 februari 2007 kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (s) Johan

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 125-137. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Birgitta Lieberth

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 125-137. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Birgitta Lieberth Socialnämnden 2014-10-16 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2014-10-16, kl. 9.30-10.50 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M) Ingegärd Brogren

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 21 september 2011, kl 13.00 15.45

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 21 september 2011, kl 13.00 15.45 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 21 september 2011, kl 13.00 15.45 Beslutande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Birgitta Pettersson (C), Kjell-Åke Johansson (KD), Anders Hallgren (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Birgitta Pettersson (C), Kjell-Åke Johansson (KD), Anders Hallgren (S) Socialnämnden 2013-04-22 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.45 Beslutande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD), deltog ej i beslutet O30 Agneta Leffler-Larsson

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Gunvor Nilsson, m Stig Andersson, s Gillis Gustafsson, m Göran Lundberg, s Gunilla Aronsson, c Ingbert Andersson,

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-12-05 1 (9) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl. 14:00-15:30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2015.09.23 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2015.09.23 1 Socialnämnden 2015.09.23 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-16.42 Beslutande Övriga deltagande Ulf Genitz (C) ordf Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström,

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Protokoll 2010-10-12

Protokoll 2010-10-12 2010-10-12 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-10-12, klockan 13:30 Beslutande Annica Eriksson (S) Anette Friman (C) Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-12-10 1 (14) Plats och tid Jobbcentrum, Industrigatan 1, kl. 9.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-01-15 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande, (m) Ulla Wickstein

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C), deltar ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-10-08 1 (22) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.30 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S), K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), M Högberg (VF), J-E Josefsson (KD),

Läs mer