SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Socialnämnden (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S) Harriet Berggren (S) Sirpa Korventie (S), Maria-Helena Larsson (S) Lennart Ahlström (S) Reijo Tarkka (V) Torbjörn Estelli (M) Ulrika Nyman (M) Carina Byhlin (KD) Marianne Avelin (C) Övriga deltagande Ersättare: Ingvor Regnemer (S), Birgitta Westman (S), Kenneth Holmberg (S), och Barbara Hallström (FP), samt sekreterare Patrik Skanser, kommunsekreterare Carina Iwemyr, socialchef Lillemor Quist, områdeschef för LSS Marie Lindblom , äldreomsorgschef Monika Selin , IFO-chef Anna Sundin , omsorgsassistent Andreas Ohlsson samt XX 116 samt medicinskt ansvarig sjuksköterska Riitta Männikkö Närvarorätt Utses att justera Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Lennart Ahlström (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 november 2014 klockan 9.00 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Patrik Skanser Mariette Sjölund (S) Lennart Ahlström (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Socialnämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Patrik Skanser

2 Socialnämnden (12) SN 113 Socialnämndens mål och budget Dnr 80/14 Kommunfullmäktige har den 16 december bl a beslutat att budgetramarna för åren 2014 och 2015 gäller för styrelsens och nämndernas planering för de kommande två åren varvid 2014 är ju valår och det nyvalda kommunfullmäktige har att ta ställning till budgeten för kommande år ( ), att något beslut om Mål och budget under juni månad 2014 kommer ej att ske utan processen med planen för åren sker lokalt i nämnderna under våren sommaren och kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budgetplanen under november eller december 2014 varvid planen i första hand bör behandla åren 2016 och 2017 medan år 2015 mer har karaktären av avstämning av den ram som nu föreslås. Ordförandeberedningen har under oktober månad 2014 arbetat fram ett nytt förslag till mål och budgetramar för åren Socialförvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden Av sammanfattningen framgår bland annat att socialnämnden förväntas erhålla en planeringsram om tkr inför arbetet med verksamhetsplan och budget för år Av nettoramsökningen på tkr avser tkr eller 32,4% kompensation för 2015 års löneökningar tkr avser lönesatsningar verkställda under 2014 men där finansieringen fanns endast som tilläggsbudget. Kompensation för prishöjningar motsvarar 400 tkr där 500 tkr avsätts till indexeringen av övriga kostnader men beloppet sänks med 100 tkr t f a ett nytt billigare elavtal. Resterande belopp om tkr är s.k. riktad ramutökning. Av den riktas tkr till Äldreomsorgen varav 600 tkr avser e-hälsa, larmkostnader och e-hemtjänst och tkr utökning inom hemtjänst tkr riktas mot IFO varav tkr avser kostnader för externa placeringar inom BoU och Vuxenvård, avser Vuxenutbildning. Intäkter för ensamkommande barn planeras att ökas med tkr. Återstående tkr fördelas mellan förvaltningens områden och lönesatsning för undersköterskor, omsorgassistenter och omsorgpedagoger. Andra kostnadsökningar som inte ryms inom tilldelad ram ankommer det på socialnämnden att själva finna finansiering för. Detta gäller bla ändrade regler om särskilda ersättningar, lönesatsningar inom chefsgruppen, socialsekreterare försörjningsstöd, förstärkningen inom integrationsenheten och kvinnofridsamordnare om totalt tkr. Detta planeras finansieras genom omfördelningen inom förvaltningens budgetram.

3 Socialnämnden (12) Forts SN 113 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 377. MBL-förhandling har skett den 17 november 2014 varvid ingen erinran framfördes mot förslaget. Socialnämnden beslutar att fastställa socialnämndens mål och budget utifrån givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. Exp till: Kommunstyrelsen Controller Natasha Arborelius Socialchef Lillemor Quist

4 Socialnämnden (12) SN 114 Sammanträdesdagar 2015 för socialnämnden Dnr 144/14 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Socialnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för socialnämnden år 2015: 15/1, 19/2, 26/3, 23/4 (heldag), 21/5, 11/6, 27/8, 24/9, 22/10, 19/11 och 10/12 med början klockan

5 Socialnämnden (12) SN 115 Överenskommelse om samverkan kring utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga åren för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 139/14 Västmanlands kommuner och landsting, VKL, har den 20 oktober 2014 inkommit till Hallstahammars kommun med förslag till överenskommelse om samverkan kring utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga åren Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till socialnämnden för yttrande. Förvaltningen anför i skrivelse den 31 oktober 2014 bland annat att kommunerna i Västmanland, Landstinget Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanlands län har ställt sig bakom en länsstrategi för folkhälsa. Syftet med länsstrategin är att utveckla en stark samverkan och kompetens inom områdena: - Kunskapsunderlag om hälsoläget Liv & Hälsa Vuxen/Ung - Psykisk hälsa för barn och unga vuxna Länsstrategin kompletterades med en överenskommelse om en utvecklingsplan , som beskriver mål och parternas åtaganden. I den uppföljning som genomförts framgår att länsstrategins utvecklingsplan har påverkat parternas utvecklingsarbete med folkhälsa. Det sker framsteg hos flera av parterna samtidigt som man kan konstatera att det tar tid att utveckla arbetet för en bättre folkhälsa. Förvaltningen föreslår att överenskommelsen godkänns. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Socialnämnden beslutar att godkänna överenskommelsen om samverkan kring utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga åren Exp till: Kommunstyrelsen

6 Socialnämnden (12) SN 116 Information om fixartjänsten Omsorgsassistent Andreas Ohlsson informerar tillsammans med XX om fixartjänsten. Fixartjänsten är en gratistjänst för pensionärer i Hallstahammars kommun där Fixarna ger råd och hjälper till med olika sysslor av enklare karaktär för att förebygga olyckor i hemmet. Exempel på sysslor som Fixarna hjälper till med är byte av gardiner, hänga upp tavlor och möblering. De gör i snitt två besök om dagen och har cirka ärenden per år. 51 enkäter har skickats ut till pensionärer där Fixarna har varit. 38 svar har inkommit och responsen har genomgående varit bra. Information om fixartjänsten finns på Hallstahammars kommuns hemsida och har även skickats till bland annat vårdcentralen och pensionärsföreningar.

7 Socialnämnden (12) SN 117 Ansökan av kvinnojouren Frida om bidrag för verksamhetsåret 2014 Dnr 113/14 Kvinnojouren Frida har den 14 augusti 2014 inkommit till Socialnämnden med en ansökan om bidrag för verksamhetsåret Av ansökan framgår att budgeten för 2015 är beräknad till kronor. Förvaltningen anför i skrivelse den 31 oktober 2014: Kostnaden fördelas procentuellt enligt deltagande kommuners befolkningsunderlag, Fagersta kommun 26 %, Norbergs kommun 12 %, Skinnskattebergs kommun 9 %, Surahammars kommun 21 % och Hallstahammars kommun 32 %. Kvinnojouren Frida har under många år utgjort en fristad för kvinnor som utsatts för olika typer av övergrepp. Kvinnojourens boende och lägenheter har utnyttjats frekvent. Fram till den 31 juli i år har 48 kvinnor och 45 barn bott på Kvinnojourens boenden, fördelat på nätter för kvinnor och nätter för barn. Hallstahammars kommun ombeds bidra med kronor för verksamhetsåret 2015, vilket innebär en höjning med 561 kronor i jämförelse med föregående år. Kvinnojouren Fridas ansökan om bidrag för 2015 ryms inom ramen för förvaltningens budget. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Socialnämnden beslutar att bevilja Kvinnojouren Frida ett bidrag för verksamhetsåret 2015 med kronor, samt att beslutet gäller under förutsättning att berörda kommuner deltar enligt fördelningsprincipen som beskrivits ovan. Exp till: Kvinnojouren Frida IFO-chef Anna Sundin Controller Natasha Arborelius

8 Socialnämnden (12) SN 118 Överenskommelse med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Migrationsverket gällande asylsökande ensamkommande barn Dnr 140/14 Hallstahammars kommun har efter beslut i kommunfullmäktige den 31 oktober tecknat avtal med Länsstyrelsen/Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande asylsökande flyktingbarn samt om anordnade av boende för dessa barn. Socialnämnden föreslog den 23 oktober Hallstahammars kommun att inför 2015 teckna överenskommelser avseende 15 barn med permanent uppehållstillstånd och 8 platser för asylsökande barn. Förvaltningen anför i skrivelse den 13 november 2014 bland annat att alla kommuner i länet fick ett utskick från Länsstyrelsen gällande de rekommenderade talen för mottagande av ensamkommande barn. Grunden för detta var Migrationsverkets nya prognos för mottagande av ensamkommande barn i landet. I Länsstyrelsen skrivning fick Hallstahammar en rekommendation att utöka antalet platser för asylsökande barn från 8 till 12 platser. I skrivelsen föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige beslutar om att göra ändring i överenskommelsen med Länsstyrelsen och Migrationsverket enligt Länsstyrelsens rekommendation om höjning av antalet platser för asylsökande ensamkommande barn från 8 till 12 platser. Ärendet har ej behandlats i arbetsutskottet. Mariette Sjölund (S) yrkar att kommunen ska teckna överenskommelse med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Migrationsverket avseende 12 platser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden beslutar i enlighet med Mariette Sjölunds (S) yrkande. Kommunfullmäktige föreslås besluta att teckna överenskommelse med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Migrationsverket avseende 12 platser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Exp till: Kommunstyrelsen

9 Socialnämnden (12) SN 119 Anmälan enligt Lex Maria gällande bristande handhavande av urinkateter Ädelstenen Dnr 143/14 Medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har sammanställt en utredning enligt Lex Maria den 28 oktober 2014 med anledning av bristande handhavande av urinkateter på äldreboendet Ädelstenen. I utredningen framgår MAS bedömning av ärendet. Vidare redogör MAS i utredningen för genomförda och planerade åtgärder. MAS föreslår att socialnämnden ska fatta beslut om att en Lex Maria-anmälan lämnas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Socialnämnden beslutar att till tillsynsmyndigheten Inspektion för vård och omsorg, IVO, överlämna Lex Maria-anmälan gällande bristande handhavande av urinkateter på äldreboendet Ädelstenen, i enlighet med MAS utredning den 28 oktober Exp till: Inspektionen för vård och omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riitta Männikkö Äldreomsorgschef Monika Selin

10 Socialnämnden (12) SN 120 Information om nya patientlagen Medicinskt ansvarig sjuksköteska, MAS, informerar om den nya patientlagen som träder i kraft den 1 januari Syftet med lagen är bland annat att stärka och förtydliga patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

11 Socialnämnden (12) SN 121 Information av förvaltning och förvaltningschef Dnr 22/14 Man ser över organisationen på IFO. Förvaltningen ser över avtalet med Samhall.

12 Socialnämnden (12) SN 122 Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut Följande anmälningar noteras: Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad Arbetsutskottets protokoll daterade samt Anmälningarna föranleder inget beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer