SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande Catarina Petterson (S), ordf Joakim Graning(S) Christina Aspenryd (S) Rolf Hahre (S) Mariette Sjölund (S) Kjell Ivemyr (S) Anna Maria Romlid (V) Hans Strandlund (M) Sigge Synnergård (FP) Håkan Johansson (KD) Marianne Avelin (C) Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Ersättarna Tommy Claesson (S), Berit Ulander (S), Reijo Tarkka (V), Anna Lundberg (FP), Göran Lindén (M), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker- Åström, kanslichef Jari Heikkinen 1, 5, XXX, Landstinget Västmanland, 1, Örjan Andersson, Siv Andersson och Ulla Axner, överförmyndarnämnden 3, socialchef Lillemor Quist 4. Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Mariette Sjölund (S) och Hans Strandlund (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 20 januari 2012 klockan Underskrifter Paragrafer 1-6 Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Catarina Pettersson (S) Mariette Sjölund (S) Hans Strandlund (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunstyrelsen () KS 1 Bildande av Region Mälardalen - för yttrande Dnr 323/11 Regeringen meddelade i januari 2009 att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med beskattningsrätt staten, regionkommuner och primärkommuner. Landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län har inlett en process för att ta beslut om att tillsammans bilda en regionkommun, Region Mälardalen, med ett sammanhållande ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård. Landstinget Västmanland har översänt underlag för en ansökan om att slå samman landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län till en regionkommun. I underlaget redogörs för motiven för och de förväntade effekterna av regionbildningen. Synpunkter på förslaget skall vara landstinget tillhanda senast den 17 januari Kommunfullmäktige beslutade den 19 december att uppdra till kommunstyrelsen att avge yttrande. Arbetsutskottet beslutade den 9 januari att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. XXX, Landstinget Västmanland, redogör för ärendet. Efter redogörelsens lämnar XXX sammanträdet. På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 5 minuter. Sammanträdet återupptas. Mariette Sjölund (S) yrkar att kommun skall avge följande yttrande: Hallstahammars kommun ser fördelar och ställer sig därför positiv till regionkommunbildning tillsammans med Södermanland och Örebro. Önskvärt vore att även Uppsala ingår i regionen då gemensamma intressen finns inom bl a sjukvård och högre studier. Hans Strandlund (M) yrkar att Hallstahammars kommun skall förorda regionkommunbildning mellan Västmanland, Uppsala och Södermanland. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till Mariette Sjölund (S) yrkande och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar således att avge följande yttrande:

3 Kommunstyrelsen () Forts KS 1 Hallstahammars kommun ser fördelar med en regionkommunbildning och ställer sig därför positiv till regionkommunbildning tillsamman med Södermanland och Örebro. Önskvärt vore att även Uppsala ingår i regionen då gemensamma intressen finns inom bl a sjukvård och högre studier. Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C) och Håkan Johansson (KD) bilaga 1 1/2012.

4 Kommunstyrelsen () KS 2 Västerås Stads Översiktsplan 2026 med utblick mot för yttrande Dnr 280/11 Västerås stad har översänt förslag till översiktplan för Västerås stad till bl a Hallstahammars kommun för yttrande. Planen beskriver långsiktiga utmaningar för att Västerås år 2026 ska vara den klimatsmarta kommunen. Planen blickar också mot 2050 för att visa på möjliga framtida utvecklings- och förändringsmöjligheter. Översiktplanen innehåller också bilagorna Hållbarhetsbedömning samt Allmänna intressen. Målet för Västerås stad är att till år 2050 ha en beredskap för ett befolkningstal på invånare. I planen beskrivs att stor hänsyn ska tas till landskapsbild, natur- och kulturmiljöer och det allmänna friluftslivet. Inom de områden som utpekas som de mest betydelsefulla och intressanta natur- och kulturstråken ska rekreation och friluftsliv prioriteras. Ny bostadsbebyggelse kan undantagsvis tillåtas för de som driver verksamheter som utvecklar turism och friluftsliv eller området natur- och kulturvärden genom att förenkla drift och tillsyn och bidra till en levande landsbygd. Inför kommunens yttrande över översiktsplanen har synpunkter inhämtats från kommunens nämnder. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 januari Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Västerås Stads Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 i enlighet med skrivelse daterad Exp till: Västerås stad, stad, Stadsbyggnadskontoret, Stadshuset, Västerås Bygg- och miljönämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden

5 Kommunstyrelsen () KS 3 Revisionsrapporten Granskning av Överförmyndarnämndens handläggningsrutiner Dnr 194/11 Revisorerna har, med anlitande av Komrev, granskat om överförmyndarnämndens system och rutiner säkerställer, med god intern kontroll, att förmyndare, godemän och förvaltare sköter sina uppdrag. Bl a har rutiner kring årsräkningar, arvoden och arvodesutbetalningar granskats. Revisorerna har vid sitt sammanträde den 3 mars 2011 godkänt revisionsrapporten Granskning av Överförmyndarnämndens handläggningsrutiner och överlämnat den till kommunstyrelsen för kännedom. Revisorernas bedömning är att överförmyndarverksamheten fungerar väl. De administrativa rutinerna bedöms vara goda med ett fungerande IT-stöd och årsräkningarna kontrolleras noggrant. Samtidigt visar revisionen att det finns några förbättringsområden avseende bl a rutinbeskrivningar. Övermyndarnämnden framför i sitt yttrande bl a att man under 2012 har för avsikt att se över sina rutiner. Man avser vidare att säkerställa ansvarsfördelningen avseende inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter samt att fatta beslut om policy för differenser i årsräkningar. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet den 9 januari framkom att man gärna hade sett att jämförande kommuner hade varit t ex Sala och Kungsör som haft liknande bakgrund som Hallstahammar när det gäller institutionsboende inom den särskilda omsorgen. Samtidigt anser man att kostnadsjämförelserna inte ger en rättvisande bild då olika år från jämförande kommuner redovisas. Arbetsutskottet önskar därför revisions analys/redovisning av hur en mer rättvisande jämförelse kan göras. Örjan Andersson (S), ordförande i överförmyndarnämnden samt Siv Andersson och Ulla Axner från förvaltningen redogör för överförmyndarnämndens arbete och uppdrag. Kommunstyrelsen beslutar att hemställa hos kommunens revisorer om en analys/redovisning av hur en mer rättvisande jämförelse mellan kommuner kan göras än vad som redovisas i rapporten, samt att i örigt notera revisionsrapporten som en anmälan. Exp till: Kommunens revisorer c/o Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar Överförmyndarnämnden

6 Kommunstyrelsen () KS 4 Revisionsrapporten Granskning av Hälso- och sjukvårdsenheten Dnr 130/11 De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av Komrev inom Pwc (Öhrlings PricewaterhouseCoopers), utarbetat rapporten Granskning av Hälso- och sjukvårdsenheten, vilken har behandlats och godkänts av revisorerna. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för kännedom. Revisorerna anför att man har granskat hälso- och sjukvårdsenhet som inrättades år Syftet med granskningen var att bedöma den nya organisationens funktion mot bakgrund av de förväntade effekterna. Revisorernas bedömning är att den övergripande bilden av den nya organisationen av HSL-enheten är positiv. Man kan konstatera att flertalet av de i beslutsunderlaget uttryckta syftena och målsättningarna med förändringen har uppnåtts. Samtidigt finns effekter av inrättandet av HSL-enheten och ändrat arbetssätt som upplevs negativt i olika avseenden. I granskningen har framkommit att det funnits en del brister i kommunikationen mellan nivåer i organisationen samt mellan olika funktioner och ansvarsområden, såväl inför etableringen av HSL-enheten som i det följande utvecklingsarbetet. Vidare bör det kunna göras ytterligare klargöranden i ansvarsfördelningen mellan chefen för HSL-enheten och enhetscheferna vid boendena. Vid några tillfällen förefaller ansvaret för avvikelserapporteringen ha varit oklart. När det gäller brukarnyttan kan man se tecken på en ökning i termer av kvalitetssäkring genom säkrare rutiner och förbättrad dokumentation. Revisorerna ställer sig också frågan vilka avsikter socialnämnden har att utveckla HSL-enheten, framför allt ur ett brukarperspektiv. Socialnämnden har yttrat sig över rapporten den 16 juni Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten som anmälan. Exp till: Kommunens revisorer c/o Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar Socialnämnden

7 Kommunstyrelsen () KS 5 Framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 för yttrande Dnr 317/11 En ny kollektivtrafiklag har börjat gälla från den 1 januari I samband med ikraftträdandet kommer ansvaret för kollektivtrafiken i Västmanland att åligga en särskild inrättad förvaltning hos Landstinget. Förvaltningen kommer att ansvara för att upprätta och besluta om ett regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken (TFP). Programmet är planerat att gå ut på remiss under mars 2012 och beslut om programmet kommer att tas av myndigheten senast under september Västmanlands Lokaltrafik AB, VL, anför i skrivelse den 22 november 2011 att i arbetet med TFP ingår att beskriva kollektivtrafiken i länet. I samband med detta önskar VL kommunerna i länets syn på behovet av kollektivtrafik år 2017 respektive Man önskar att det av beskrivningen framgår hur arbetspendling, skolpendling eller övrigt resande bedöms utvecklas samt trafikslagens utveckling. Beskrivningarna kommer att utgöra stöd för kollektivtrafikmyndighetens förslag till prioriteringar av kollektivtrafiken i Västmanland. Yttrande skall vara VL tillhanda senast den 7 februari Catarina Pettersson (S) yrka att arbetsutskottet skall få i uppdrag att avge kommunens syn på behovet av kollektivtrafik år 2017 respektive Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt arbetsutskott att avge kommunens syn på behovet av kollektivtrafik år 2017 respektive 2030.

8 Kommunstyrelsen () KS 6 Anmälningar Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad I övrigt föranleder anmälningarna inget kommunstyrelsens beslut. I anslutning till anmälningarna informerar ordföranden att fullmäktiges ordföranden har meddelat att fullmäktiges sammanträde i januari kommer att ställas in med anledning av att några ärenden inte kommer att aktualiserats av kommunstyrelsen som kräver kommunfullmäktiges beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 234-246 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer