SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Socialnämnden (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Kenneth Holmberg (S) Birgitta Westman (S) Monika Sjölund (S) Maria-Helena Larsson (S) Jeanette Nilsson (S) Reijo Tarkka (V) Jenny Olsson (M) Birgit Henriksson (M) Carina Byhlin (KD) Marianne Avelin (C) Övriga deltagande Ersättarna Torbjörn Estelli (M), Mikael Ovesson (KD) och Barbara Hallström (FP) , samt Lotta Rajahalme, sekreterare, Berit Jalakas, nämndsekreterare, socialchef Lillemor Quist, omsorgschef Marie Lindblom, IFO-chef Jonas Boman , äldreomsorgschef Monika Selin, biträdande kommunchef Jari Heikkinen 94, enhetschef IFO Anna Sundin , ekonom Natasha Arborelius Närvarorätt Utses att justera Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Marianne Avelin (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 oktober 2012 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Lotta Rajahalme Mariette Sjölund (S) Marianne Avelin (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Socialnämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Lotta Rajahalme

2 Socialnämnden ( 21) SN 94 Presentation av projekt Åldras hos oss inom Hjälpmedelsinstitutets satsning Bo bra på äldre dar Dnr 10/11 Jari Heikkinen redogör för hur arbetet med projektet Åldras hos oss fortskrider.

3 Socialnämnden ( 21) SN 95 Information om Hallstahammars kommuns placering i PRO:s äldrebarometer 2012 Dnr 20/12 Ordförande informerar om Hallstahammars kommuns placering i PRO:s årliga Äldrebarometer. Hallstahammar har klättrat tre placeringar och är nu den näst bästa kommunen i landet att bo i för pensionärer. I jämförelse med Västmanlands läns övriga kommuner är Hallstahammar bäst.

4 Socialnämnden ( 21) SN 96 Godkännande av särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap 10-10a föräldrabalken Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen. Individ- och familjeomsorgen (för vidareexpediering till berörda och akt)

5 Socialnämnden ( 21) SN 97 Ansökan till Tingsrätten i Västmanlands län om utseende av särskilt förordnad vårdnadshavare för minderårigt barn utan vårdnadshavare i Sverige Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen. Individ- och familjeomsorgen (för vidareexpediering till berörda och akt)

6 Socialnämnden ( 21) SN 98 Godkännande av särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap 10-10a föräldrabalken Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen. Individ- och familjeomsorgen (för vidareexpediering till berörda och akt)

7 Socialnämnden ( 21) SN 99 Ansökan till Tingsrätten i Västmanlands län om utseende av särskilt förordnad vårdnadshavare för minderårigt barn utan vårdnadshavare i Sverige Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen. Individ- och familjeomsorgen (för vidareexpediering till berörda och akt)

8 Socialnämnden ( 21) SN 100 Godkännande av särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap 10-10a föräldrabalken Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen. Individ- och familjeomsorgen (för vidareexpediering till berörda och akt)

9 Socialnämnden ( 21) SN 101 Ansökan till Tingsrätten i Västmanlands län om utseende av särskild förordnad vårdnadshavare för minderårigt barn utan vårdnadshavare i Sverige Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen. Individ- och familjeomsorgen (för vidareexpediering till berörda och akt)

10 Socialnämnden ( 21) SN 102 Delårsrapport per augusti 2012 för socialnämnden Dnr 91/12 Från och med 2005 följer kommunens delårsrapportering ändringarna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen. Den ekonomiska redovisningen har kompletterats med kvalitets- och personalredovisning. Från och med 2006 gör varje nämnd också en kortversion som ingår i kommunstyrelsens förvaltningsberättelse. Delårsrapporten per augusti skall spegla verksamhetens resultat för årets åtta första månader. Delårsrapporten 2012 är uppdelad i en sammanfattning, inledning, kvalitetsredovisning, socialnämndens mål, personal, ekonomisk redovisning samt nyckeltal. Följande anförs i sammanfattningen: Vårt arbete med att möta våra brukares behov, i enlighet med vision, värdegrund och socialnämndens mål och gällande lagstiftning, samtidigt som vi utvecklar och effektiviserar verksamheterna fortsätter. Fokus på kunden, dennes behov och hur vi möter det samt på hur vi bemöter alla människor vi på olika sätt kommer i kontakt med är en viktig framgångsfaktor. Vi arbetar intensivt med att införa ett salutogent synsätt vilket på sikt kommer att medföra positiva faktorer för både brukare, anhöriga och medarbetare. Samhällsutvecklingen innebär att trycket är stort, våra tjänster är efterfrågade och behövda. Socialnämndens verksamheter är ju något av en grundförutsättning för kommunen, att ge omvårdnad, råd, stöd o s v till våra äldre, till dem med funktionsnedsättning, till kommuninvånare som så behöver är ett viktigt uppdrag. Många i vårt samhälle behöver stöd i olika situationer, framför allt kan vi se behov av ökat stöd gällande ekonomi och för personer som hamnat i missbruk. Under de senaste åren har socialförvaltningen slimmat organisationen och detta medför givetvis att vikariekostnaderna ökar, då det inte går att låta bli att ersätta medarbetare som är frånvarande. Försörjningsstödet är också en post som ständigt ökar. I Hallstahammar ökade försörjningsstödet drastiskt för några år sedan för att därefter ha hållit sig på i stort sett samma nivå. Idag ligger kommunen på en relativt låg kostnad i jämförelse med länet och riket. (Jämförelser i maj månad visar riket: 93:-/invånare, länet 113:-/invånare och Hallstahammar 88:/invånare) Även i strukturkostnaderna kan man se att Hallstahammar håller en i jämförelse låg kostnad. Mål och måluppfyllelse Inför 2012 har vi av våra politiker fått nya mål som gäller under mandatperioden. I delårsbokslutet för augusti gör vi den första uppföljningen av dessa.

11 Socialnämnden ( 21) Forts SN 102 Många av målen har vi ännu inte hunnit att arbeta med, men vi beskriver våra planer omkring målen. Dock har vi fått tydliga och mätbara mål så vi kommer att på ett enkelt sätt kunna mäta hur vårt arbete med att nå dessa fortlöper. Med ett nytt och tydligt mätbart sätt att mäta målen kommer vi dessutom att kunna följa dessa under mandatperioden. Målen har presenterats för ansvariga chefer under våren och förankringen av dessa pågår i verksamheterna. I denna skrivning presenteras målen och den första mätningen, vissa av målen har ännu inte kunnat mätas, men vi har ändå ett basvärde för kommande mätningar. Ett spännande arbete väntar! Personal Medarbetarskapet är ständigt i utveckling. Det ställs krav på den enskilde medarbetaren, förmågan att se kunden och brukarens behov. Detta är en process som pågår i det dagliga arbetet och den förutsätter delaktighet från alla berörda. Kraven ökar från staten, allmänheten, närstående, m.fl. på ökad tillgänglighet, gott bemötande i alla situationer, grundlig och bra dokumentation, m.m. Kraven ökar också ständigt på våra medarbetare från brukare, tillsynsmyndigheter, staten, närstående m.fl. på ökad tillgänglighet, gott bemötande i alla situationer, bra och lättförståelig information, grundlig och tydlig dokumentation, m.m. Förvaltningen arbetar aktivt för att på olika sätt kunna sänka sjukfrånvaron, trots detta ser vi att sjukfrånvaron under året har ökat i jämförelse med Under åren 2009 till 2011 minskade sjukfrånvaron för att i år vara den högsta på dessa fyra år. Ambitionen i förvaltningen är att analysera detta noggrant, se om det är en trend över hela förvaltningen eller om sjukfrånvaron är högre i delar av förvaltningen. Troligen behöver vi hitta nya sätt att angripa problematiken. Ekonomisk redovisning Socialnämndens kostnader är 372 mkr, med en nettokostnad av 291 mkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -5,3 mkr, vilket kan jämföras föregående prognos om -0,3 mkr. Det prognostiserade underskottet inkluderar medel från planeringsreserv med 2,5 mkr. Exklusive den beräknas underskottet vara - 7,8 mkr. Resultatområde Omsorg prognostiserar ett överskott på +1,7 mkr pga senareläggning av start för gruppboendet och obudgeterade intäkter. Under augusti månad har förvaltningen fått förfrågningar från Socialstyrelsen gällande ej verkställda beslut inom LSS-verksamheten, varav ett omfattar ett vite på 1 mkr. Detta beslut har nu överklagats och ligger hos förvaltningsrätten, vad slutsumman blir är okänd i dagsläget. Det går inte att utesluta vitesavgifter under slutet av detta år eller i början av 2013, dessa är dock inte medräknade i prognosen.

12 Socialnämnden ( 21) Forts SN 102 Resultatområde IFO prognostiserar ett underskott på -5 mkr, beroende på att kostnaden för utbetalning av försörjningsstöd ligger på samma nivå som tidigare under året, samt kostnader för behandling vid behandlingshem för personer med psykisk funktionsnedsättning. Resultatområde Äldreomsorg prognostiserar ett underskott på -2,1 mkr netto, där avvikelsen beror främst på höga vikariekostnader och ökade kostnader för personlig assistans. LSS-verksamheten har under sommaren fått två nya ärenden som inte kunnat förutses. De är inte budgeterade och påverkar resultatet negativt. Stöd i eget boende har under 2011 och även detta år ökat sitt antal insatstimmar långt över vad de kan utföra utan förstärkning. Detta innebär troligen att det är fler som bor kvar hemma längre och av den orsaken behöver större insatser i hemmet. Från och med år 2012 redovisas semesterlöneskulden på ett nytt sätt än tidigare, vilket innebär att förvaltningen får bära kostnader för alla under året intjänade semesterdagar oavsett om dessa blir uttagna eller inte. Detta medför en för förvaltningen ökad personalkostnad jämfört med tidigare år. Trots stora insatser fortsätter den ekonomiska situationen för Socialförvaltningen vara mycket ansträngd och det är svårt att hålla verksamheten inom den ekonomiska ramen. Som en direkt följd av den prognostiserade underskottet har insatser för att på alla sätt minska den negativa utvecklingen satts in och dessa är följande: - Inköpsstopp på allt som inte är helt nödvändigt - Begränsning av vikarietillsättning med hjälp av tydliga direktiv och stöttning av enhetscheferna - Schemaöversyn av utsedd granskare Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten per augusti 2012 och överlämna den till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

13 Socialnämnden ( 21) SN 103 Ekonomisk rapport t o m augusti 2012 med rapport till kommunstyrelsen om budgetavvikelser och plan för hantering av dessa Dnr 91/12 Kommunstyrelsen beslutade den 5 december att nämnderna månadsvis skall rapportera alla eventuella budgetavvikelser samt plan för hantering av avvikelsen. Kommunstyrelsen har den 10 september bl a beslutat att hemställa om att socialnämnden ska redovisa främst ökade kostnader för försörjningsstödet. IFO-chefen redogör för ärendet, Individ och familjeomsorgen har vid socialnämnden i augusti samt vid kommunstyrelsens sammanträde i september redogjort för de åtgärder som vidtagits och de åtgärder som planeras för att minska bidragsberoendet och öka självförsörjningen hos de hushåll som är beroende av försörjningsstöd. IFO avser fortsätta att arbeta med dessa och har utöver dem inga nya aktiviteter planerade. En redovisning av effekter kommer att ges vid kommunstyrelsen sammanträde i december. Socialnämnden beslutar att notera rapporten som en anmälan och överlämna den till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

14 Socialnämnden ( 21) SN 104 Återrapportering till Socialstyrelsen, Dnr 21627/2011, för projekt Kompetensförstärkning rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom område omsorg Dnr 141/11 Socialstyrelsen har den 28 oktober 2012 beslutat att tilldela Hallstahammars kommun kronor för projektet Kompetensförstärkning rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Medlen har beviljats enligt ansökan. Socialstyrelsen begär nu in en uppföljningsrapport av de utbetalade medlen. En slutlig rapport ska inlämnas senast 1 mars Omsorgschefen har i skrivelse den 28 augusti 2012 sammanställt en rapport över projekt Kompetensförstärkning rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2012 inom område omsorg i Hallstahammars kommun. Av rapporten framkommer bl a att syftet med projektet är att öka förståelsen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, huvudsakligen hos de medarbetare inom område omsorg i Hallstahammars kommun som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med brukare med dessa funktionsnedsättningar. -/-/- Det långsiktiga målet med projektet är att säkerställa att brukaren bemöts och får stöd efter sina specifika behov. Utbildningsinsatserna omfattar fyra olika moment; två föreläsningstillfällen, handledning samt djupare utbildning inom Motiverande samtal (MI). Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 september Socialnämnden beslutar att godkänna återrapportering till Socialstyrelsen för projekt Kompetensförstärkning rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom område omsorg. Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm Omsorgschef Marie Lindblom

15 Socialnämnden ( 21) SN 105 Godkännande av att avtal sluts med kvinnojouren Frida samt godkännande av Kvinnojouren Fridas ansökan om verksamhetsbidrag 2013 Dnr 127/12 Områdeschefen för individ och familjeomsorgen har i skrivelse den 11 september 2012 inkommit med ett förslag om avtal med kvinnojour. Av skrivelsen framgår bl a att De flesta av landets kommuner har avtal med en eller flera kvinnojourer i syfte att ge stöd till våldsutsatta kvinnor i form av samtal, skyddat boende och/eller annat praktiskt stöd som kan behövas för målgruppen. I norra länet finns kvinnojouren Frida som idag har avtal med Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner. -/-/- Socialnämnden i Surahammar fattade i augusti beslut om att teckna avtal med kvinnojouren Frida. I kontakter med Frida uppges att de även har möjlighet att avtala med Hallstahammar om stöd för utsatta kvinnor i behov av stöd. Den avtalade kostnaden är beräknad utifrån invånarantal i respektive kommun och innebär för Hallstahammars kommun en kostnad á :- för Kostnaden är beräknad utifrån att Frida genom att uppdraget utökas med ytterligare två kommuner behöver förstärka sin bemanning jämfört med dagens två halvtider till två heltidstjänster. Avslutningsvis föreslås att socialnämnden godkänner att avtal sluts med kvinnojouren Frida för år 2013, samt att medlen motsvarande ca kronor ryms inom individ och familjeomsorgens budgetram Kvinnojouren Frida har den 14 september 2012 inkommit med en ansökan om bidrag för verksamhetsåret Ansökan om bidrag från Hallstahammars kommun utgör 32 % av den totala bidragsansökan vilket innebär kronor. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 september Socialnämnden beslutar att godkänna att avtal sluts med kvinnojouren Frida för år 2013, samt att godkänna Kvinnojouren Fridas ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2013 upp till kronor varvid kostnaden ska rymmas inom individ och familjeomsorgens budgetram Kvinnojouren Frida,.Fallvägen 7 A, Fagersta IFO-chef Jonas Boman Ekonom Natasha Arborelius

16 Socialnämnden ( 21) SN 106 Yttrande avseende revisionsrapport Granskning av registerkontroll Dnr 116/12 De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten Granskning av registerkontroller, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 18 juni Rapporten har den 26 juni 2012 inkommit tillsammans med följebrev till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande. Av följebrevet framgår bl a att revisorerna har granskat om Hallstahammars kommun i stort säkerställer att lagarna om registerkontroll implementerats och fungerar effektivt inom förskola, skola samt LSS insatser åt barn med funktionshinder. Berörda nämnder för granskningen har varit barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsen. Revisorernas bedömning är att Hallstahammars kommun i stort säkerställer att lagarna om registerkontroll implementerats och fungerar effektivt inom de granskade nämnderna, men rutinerna kan förbättras i olika avseenden. Socialnämnden rekommenderas vidta åtgärder för att säkerställa att befintliga rutiner avseende registerkontroll förtydligas samt utvecklar former för systematisk kvalitetssäkring på området. Socialförvaltningen bemöter i skrivelse den 27 augusti 2012 revisorernas punkter med åtgärder som har genomförts eller kommer att genomföras för att komma tillrätta med bristerna. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 september Socialnämnden beslutar att som sitt yttrande över revisionsrapport Granskning av registerkontroll överlämna socialförvaltningens skrivelse daterad 27 augusti Revisorerna c/o Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar Kommunstyrelsen

17 Socialnämnden ( 21) SN 107 Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden 2012 Dnr 46/12 Kommunfullmäktige beslutade den 30 november bl a att anta Hallstahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana nämnderna att fr o m 2010 årligen upprätta internkontrollplan. Syfte med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheterna Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det ska finnas en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll finns inom kommunen. Kommunstyrelsen har därvid att tillse att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation finns för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Socialnämnden har den 22 mars 2012 beslutat att anta internkontrollplan för socialnämnden för år 2012 med tillägg av ytterligare en punkt, nämligen att kontroll ska göras av hur rutinerna följs för hur socialnämndens beslut följs upp och återrapporteras till nämnden. Förvaltningschefen redogör i skrivelse 11 september 2012 för de vidtagna åtgärderna. Skrivelsen behandlar attestrutiner, läkemedelsgranskning, beslut gällande försörjningsstöd, boendes kontanta medel, debiteringsrutiner i hemtjänsten samt att uppföljning av beslut och rutiner tagna i nämnden återrapporteras. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 september Socialnämnden beslutar att notera förvaltningschefens redogörelse Uppföljning av internkontrollen i socialförvaltningen som en anmälan.

18 Socialnämnden ( 21) SN 108 Vårdtyngdsmätning Äldreomsorgschefen informerar om hur en vårdtyngdsmätning går till. Vårdtyngdsmätning har tidigare i år genomförts på enheten Gnistan och kommer framöver att göras på samtliga enheter inom äldreomsorgen.

19 Socialnämnden ( 21) SN 109 Information från förvaltningschefen Dnr 20/12 Socialchefen informerar om aktuella händelser och diskussioner som rör socialnämndens område.

20 Socialnämnden ( 21) SN 110 Entledigande från uppdrag samt fyllnadsval till socialnämndens arbetsutskott Dnr 5/11 Kommunfullmäktige har den 18 juni 2012 entledigat Kenneth Holmberg (S) från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden och andra vice ordförande för socialnämnden. Utöver detta begär Kenneth även om entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämndens arbetsutskott. Kommunfullmäktige har den 24 september 2012 utsett Lennart Ahlström (S) till andra vice ordförande för socialnämnden. Ordförande Mariette Sjölund (S) att Lennart Ahlström (S) även utses som ersättare till socialnämndens arbetsutskott. Socialnämnden beslutar att entlediga Kenneth Holmberg (S) från uppdraget som ersättare i socialnämndens arbetsutskott, samt att som ersättare i socialnämndens arbetsutskott t o m den 31 december 2014 efter Kenneth Holmberg (S) utse Lennart Ahlström (S). Lennart Ahlström, Morängatan 7, Hallstahammar Kenneth Holmberg, Nygatan 9, Hallstahammar Administrativa kontoret, lön Nämndkansliet (förtroendemannasystemet)

21 Socialnämnden ( 21) SN 111 Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut Redovisas meddelanden och delegationsbeslut enligt förteckningar daterade Redovisningarna föranleder inget beslut av socialnämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer