SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Socialnämnden (16) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck (S) Harriet Berggren (S) Sirpa Korventie (S) Maria-Helena Larsson (S) Lennart Ahlström (S) Reijo Tarkka (V) Torbjörn Estelli (M) Birgit Henriksson (M) Carina Byhlin (KD) Marianne Avelin (C) Barbara Hallström (FP) ej Övriga deltagande Ersättarna Birgitta Westman (S), Kenneth Holmberg (S), Monika Sjölund (S) och Barbara Hallström (FP) samt sekreterare Lotta Rajahalme, socialchef Lillemor Quist, områdeschef LSS Marie Lindblom, IFO-chef Jonas Boman, äldreomsorgschef Monika Selin, kvalitetstrateg Jari Heikkinen 16-23, enhetschef Anna Sundin 12-14, HR-konsult David Salomonsson och enhetschef Annelie Todor 15, Närvarorätt Utses att justera Justeringens plats och tid Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Reijo Tarkka (V) Kommunhuset den februari klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Lotta Rajahalme Mariette Sjölund (S) Reijo Tarkka (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Socialnämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Lotta Rajahalme

2 Socialnämnden (16) SN 12 Nedläggning av faderskapsärende jml 2 kap 7 Föräldrabalken, FB Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen. Exp till: Individ- och familjeomsorgen (för vidare exp till berörda och akt)

3 Socialnämnden (16) SN 13 Nedläggning av faderskapsärende jml 2 kap 7 Föräldrabalken, FB Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen. Exp till: Individ- och familjeomsorgen (för vidare exp till berörda och akt)

4 Socialnämnden (16) SN 14 Nedläggning av faderskapsärende jml 2 kap 7 Föräldrabalken, FB Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen. Exp till: Individ- och familjeomsorgen (för vidare exp till berörda och akt)

5 Socialnämnden (16) SN 15 Information om Strandgårdens sjukfrånvaro HR-konsult David Salomonsson och enhetschef Annelie Todor informerar om Strandgårdens sjukfrånvarostatistik och precenterar möjliga åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

6 Socialnämnden (16) SN 16 Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin För antagande Dnr 137/13 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Denna ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som SKL haft separat med respektive branschorganisation. Den nya överenskommelsen föreslås gälla från och med den 1 januari SKL rekommenderar i skrivelse den 15 november 2013 att landsting, regioner och kommuner för sin del antar överenskommelsen. Socialförvaltningen behandlar ärendet i skrivelse den 30 januari 2014, och föreslår att socialnämnden följer rekommendationen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och antar överenskommelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 42. Socialnämnden beslutar att anta överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Exp till: SKL, Stockholm

7 Socialnämnden (16) SN 17 Ianspråktagande av medel från planeringsreserven för fler människor i egen försörjning i Hallstahammars kommun för finansiering av jobbcenter samt ansökan om medel från Hallstahammars kommuns sociala investeringsfond till projektet Jobbsatsningen Dnr 33/14, 32/14 Kommunfullmäktige har den 17 december beslutat om att inrätta den sociala investeringsfonden. Syftet med den sociala investeringsfonden är att genom ett förebyggande arbete för grupper av kommuninvånare bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede, för att exempelvis undvika kostnader för genomgripande insatser i skolan och stora kostnader för placering av barn och ungdomar. Förvaltningen har den 12 februari 2014 inkommit med skrivelser avseende en ny jobbsatsning i Hallstahammars kommun. Jobbsatsningen består av två delar projekt jobbsatsningen och inrättande av ett nytt jobbcenter. Syftet med projekt jobbsatsning är att inrätta det nya jobbcentret i Hallstahammars kommun. Vidare framgår att jobbsatsningens syfte är att Underlätta för Hallstahammars kommun att i framtiden rekrytera personal som behärskar de stora invandrarspråken. Ge personer med utländsk bakgrund som har haft svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden en möjlighet att bryta utanförskap och marginalisering. Projektet ska förhoppningsvis väcka intresse hos deltagaren för ett yrke och ett arbetsliv inom kommunal verksamhet. Ge deltagarna lön istället för bidrag Minska kostnaderna för försörjningsstöd Minska antalet försörjningsstödsberoende för t.ex. barnfamiljer För att möjliggöra projektet framhålls att nämnden hos kommunfullmäktige behöver anhålla om 2,5 miljoner kronor för två år från sociala investeringsfonden för finansiering av löner för deltagare inom projektet jobbsatsningen. För förverkligandet av den andra delen, jobbcentrum framgår det av skrivelsen att inriktningen för jobbcentret i Hallstahammar ser ut enligt följande; Arbetslinjen är i fokus Individualiserade insatser kräver korta beslutsvägar och snabba åtgärder som ska leda till jobb och egen försörjning. Nära samverkan och samarbete med Arbetsförmedlingen både på handläggar- och chefsnivå, och kommunen är öppna för samverkan både internt och externt.

8 Socialnämnden (16) Forts SN 17 Ett tydligt ledarskap och arbetsgrupper där erfarenhet och nyutbildades perspektiv blandas. Arbetet måste följa en tydlig systematik och målmedvetenhet genom en väg in tänket. Vi ska coacha, förmedla praktikplatser, erbjuda skyddade anställningar, sätta in stödåtgärder för den som är psykiskt eller fysiskt bräcklig och försöka bryta destruktiva mönster. För att kunna starta upp jobbcentrum framhålls att nämnden hos kommunfullmäktige anhåller om en miljon kronor från planeringsreserven för fler människor i egen försörjning för löner inom jobbcenter i Hallstahammars kommun. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 46. Socialnämnden beslutar att godkänna inrättande av jobbcentrum med arbetslinje i fokus samt, att godkänna förslaget om projektet jobbsatsning. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att bevilja socialnämnden en miljon kronor ur planeringsreserven med syfte att få fler människor i egenförsörjning i Hallstahammars kommun för finansieringen av kommunens jobbcentrum samt, att för finansiering av deltagarlöner under två år inom projekt jobbsatsning, bevilja socialnämnden 2,5 miljoner kronor från sociala investeringsfonden Exp till: Kommunstyrelsen

9 Socialnämnden (16) SN 18 Information om äldreboendeplaneringen Dnr 167/12 Kvalitetsstrateg Jari Heikkinen redovisar för pågående arbete inom äldreboendeplaneringen Socialnämnden kommer att hållas informerad genom kontinuerliga redovisningar.

10 Socialnämnden (16) SN 19 Internkontrollplan för socialnämnden 2014 Dnr 25/14 Kommunfullmäktige beslutade den 30 november bl a att anta Hallstahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana nämnderna att fr o m 2010 årligen upprätta internkontrollplan. Syfte med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheterna Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m. Förvaltningschefen har upprättat förslag till internkontroll för socialnämnden I tjänsteskrivelse den 5 februari 2014 anförs att Utöver de kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med under 2014 har Socialnämnden egna nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Kommunövergripande granskningsområden 2014 är : Inrapportering i PS Självservice Uppföljning och återrapportring av nämndsbeslut Delegationsbeslut, anmälan och hänvisning Socialnämndens specifika granskningsområden 2014 är: Genomförandeplaner Registerkontroll Rättssäker dokumentation Lex Sarah Lex Maria Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 43. Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplan för socialnämnden 2014 i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga. Exp till: Förvaltningschef Lillemor Quist Områdescheferna

11 Socialnämnden (16) SN 20 Utbildningsdepartementets remiss, betänkande svenska för invandrare, valfrihet, flexibilitet och individanpassning för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 148/13 Regeringskansliet har översänt betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning till bland annat Hallstahammars kommun för yttrande. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till socialnämnden för yttrande senast den 5 mars Socialförvaltningen har den 3 februari 2014 lämnat förslag till yttrande. Av skrivelsen framgår: Hallstahammar är en kommun som har en lång tradition av ett generöst mottagande av nyanlända. Idag har kommunen ett avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket om ett mottagande av 30 nyanlända. Detta har dock vida överskridits under de sista tre åren, främst m a a anhöriginvandring men kommunen har också haft en hög inflytt av nyanlända som påbörjat sin etablering i annan kommun för att sedan under etableringstiden flytta till Hallstahammar. En fungerande undervisning i SFI är angeläget för kommunen som helhet. Det är genom SFI-undervisningen som grunden läggs för en vidare integration och för självförsörjning. I betänkandet föreslås en större individanpassning. Det är ett förslag som tillstyrks. Vi kan idag se att kunskapsnivån varierar stort bland de nyanlända och genom de förslag som finns i betänkandet hoppas vi att ytterligare kunna möta den enskilde efter dennes behov och kunskapsnivå. Hallstahammar har idag upphandlat sin SFI-undervisning. De utförare vi har söker kontinuerligt individuella lösningar men betänkandets förslag styrker ytterligare att anpassningar ska göras. Det är idag en utmaning att kunna kombinera SFI-studier med reguljärt arbete och/eller praktik. Med detta förslag är vår förväntan att det kommer att underlätta individanpassningen i undervisningen. Avseende den valfrihet som föreslås i betänkandet så är det svårt att idag bedöma vilka effekterna skulle bli i vår kommun. Risken med förslaget kan vara att den nyanlände lockas att välja en särskild skola och/eller skolform av andra skäl än att de bäst kan tillgodose dennes behov av studier. Det är angeläget att både kommunala studie och yrkesvägledare och arbetsförmedlingens etableringshandläggare samarbetar för att den enskilde får sina behov kartlagda som grund för att sedan välja skola. För vår kommun blir sannolikt en effekt av förslaget att de studerande hänvisas till Västerås och att anordnarna bedriver sin verksamhet där. Det är tilltalande i förslaget att ett nationellt system för valfriheten föreslås upprättas. Idag finns många olika lokala varianter av upphandlingar, entreprenad etc. vilket på sikt kan skapa oönskade skillnader i kvaliteten.

12 Socialnämnden (16) Forts SN 20 Vad gäller den del av betänkandet i vilket SFI och SAS föreslås bli en skolform ser vi flera fördelar. En av flera förhoppningar är att detta kan leda till enklare övergångar när eleven ska avancera i nivå. De steg som idag tas mellan de olika spåren inom SFI samt från SFI till SAS kan med detta bli enklare samtidigt som lärandet kan bli mer kontinuerligt. Det kan förhoppningsvis också leda till mer effektiva studier genom att dessa blir mer koncentrerade. I huvudsak ser vi betänkandets förslag som positiva i syfte att utveckla arbetet med språkutveckling och integration. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 41. Socialnämnden beslutar att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med vad som ovan framgår av förvaltningens skrivelse den 3 februari Exp till: Kommunstyrelsen

13 Socialnämnden (16) SN 21 Information från förvaltningschefen Dnr 22/14 Socialchefen informerar om aktuella frågor gällande socialförvaltningen.

14 Socialnämnden (16) SN 22 Årsredovisning för socialnämnden 2013 inklusive redovisning av internkotroll 2013 samt mål och nyckeltalstabell 2013 Dnr 26/14 Förvaltningen har sammanställt socialnämndens årsredovisning för år Av sammanfattning framgår: Verksamhet Alla har lagt stor möda på att arbeta med verksamhetsutveckling, måluppfyllelse och att hålla budgetramen. Det senare har dock inte lyckats. Under året har de externa placeringarna kostat stora summor, både vad gäller vuxna, barn och unga. Förvaltningen påverkas mycket att det rådande arbetsmarknadsläget, då tider med hög arbetslöshet påverkar både kostnader för nyanlända som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och även vuxenutbildningen, vilkas tjänster efterfrågas i större utsträckning, när arbetsmarknaden är svag. Det mesta har kunnat ses i prognoser under året, dock har kostnaderna för flyktingmottagande, vuxenutbildning och externa placeringar ökat markant under senare delen av året. Förvaltningen har planer för att hantera dessa underskott inför 2014 och framåt. När det gäller externa placeringar måste alltid en hemmaplanslösning prövas nogsamt innan placering sker. En upphandling av behandlingshem har gjorts under 2013, vilket kommer att medföra lägre kostnader för placeringar i framtiden. Vi har också under året öppnat ett eget boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar, vilket kommer att minska våra kostnader för externa placeringar på sikt. För att hantera försörjningsstödet på ett kostnadseffektivt sätt har vi under 2012 anställt en samordnare som ser helheten för försörjningsstödstagaren och stöttar handläggarna, detta har gett ekonomiska effekter under detta år, kostnaden för försörjningsstöd har detta år endast ett mindre underskott. Vi har också under året arbetat med ett antal olika aktiviteter för att få de som står långt från arbetsmarknaden att närma sig denna, bl.a. projektet Nystart. Äldreomsorgen har haft ett år med MRSA-smitta, brand och trygghetslarm som slagits ut av åska. Arbetet med MRSA-smittan slutade med att vi på grund av smittan lärde oss så mycket om att hantera smitta att vi utnämndes till Årets hygienkommun. Ädelstenen öppnade en avdelning som varit stängd under ett antal år, Diamanten med 8-10 platser, beroende på hur dubbelrummen kan nyttjas. Nya, moderna trygghetslarm har upphandlats och började installeras i december. Mål och måluppfyllelse Många aktiviteter har genomförts i våra olika verksamheter för att uppnå uppsatta mål. Många av målen har redan nåtts och det pågår aktiviteter för att nå alla. Målen är väl förankrade i verksamheterna och vi har en stor tilltro till att samtliga ska vara uppfyllda inom mandatperioden. Vi använder oss av de under året framtagna indikatorerna för att mäta vår måluppfyllelse och det är ett spännande arbete.

15 Socialnämnden (16) Forts SN 22 I årsredovisningen finns hela redovisningen med. Andelen uppfyllda mål har ökat med 33% mellan åren 2012 och Personal Antalet anställda är 507 st. Sysselsättningsgraden i förvaltningen ökar ständigt, detta på grund av att medarbetarna kan välja önskad sysselsättningsgrad. Sjukfrånvaron för år 2013 är 6,10% att jämföra med 5,88% år Under de senaste två åren har vi sett en tendens till ökning av sjukfrånvaron, vilket gjort att vi under 2013 har gjort en djupare analys om vad som ligger bakom detta. När vi gjort detta ser vi att det finns långtidssjukfrånvaro i underlaget som vi inte kan påverka från arbetsgivarhåll, detta gör att när vi tar bort sjukfrånvaro som ej är arbetsrelaterad ser vi en helt annan siffra. Under året har en analys gjorts särskilt riktats mot Strandgården och arbetet kommer att fortsätta med övriga verksamheter med hög sjukfrånvaro. Arbetet kommer att ske tillsammans med personalavdelningen och de fackliga ombuden. Under slutet av 2013 genomfördes en arbetsmiljöenkät i förvaltningen som visade på goda resultat, 3,3 av 4 möjliga poäng. Under året har förvaltningen arbetat med att införa E-hälsa, det vill säga Nationell Patientöversikt, HSA-katalog, SITHS-kort m.m. för att på sikt kunna se journaler m.m. tillsammans med andra vårdgivare ex. Landstinget. Detta arbete kräver dock mer av både tid och kunskap än vad förvaltningen kan leva upp till. Under 2014 behöver vi inrätta en tjänst som omfattar samordning mellan olika datasystem, stöttning i införandet av E-hälsa och hantering av dessa. Ekonomisk redovisning Socialnämndens kostnader är 375 Mkr, med en nettokostnad av 294 Mkr. Socialnämnden redovisar ett underskott på totalt tkr. Det redovisade underskottet inkluderar medel från planeringsreserven med 3 mkr. Exklusive den motsvarar underskottet tkr. Område Äldreomsorg redovisar ett underskott på tkr inkl planeringsreserv om 500 tkr. Område LSS redovisar ett underskott om tkr. Område Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott på tkr inkl planeringsreserv om 2,5 mkr. Den inkluderade planeringsreserven på totalt 3 mkr består av 2000 tkr riktade mot försörjningsstöd, 500 tkr som kompensation för önskad sysselsättningsgrad samt 500 tkr till AMA för sysselsättningsbefrämjande åtgärder. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 44. Socialnämnden beslutar att godkänna socialnämndens årsredovisning för 2013, inklusive redovisning av resultat av internkontroll 2013 samt mål och nyckeltalstabell 2013, och överlämna den till kommunstyrelsen. Exp till: Kommunstyrelsen

16 Socialnämnden (16) SN 23 Redovisning av meddelanden och delegeringsbeslut Följande anmälningar noteras: allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad Arbetsutskottets protokoll daterat Anmälningarna föranleder inget beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Revisionsrapport Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Kramfors kommun November 2010 Therese Runarsdotter Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 10 november

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-28, kl. 10.30 12.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Peter Åberg (S) Kurt Forsberg (S) tjänstgörande

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

2015-02-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

2015-02-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten. 1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-02-16 Tid: Tisdag 2015-02-24 kl. 17.00, (Beslutsmöte startar kl. 18.00) Plats: Österlånggatan 72 Sammanträdet är öppet för allmänheten. ARBETSLIVSNÄMNDEN Lars-Åke Johansson

Läs mer