SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Socialnämnden (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer (S) Rolf Korsbäck (S) Lennart Ahlström (S) Lars Jonsson (S) Charlott Ristikartano (MP) Charlotte Steiner (V) Isabella Piva (M) Sari Svanström (C) Tommy Emterby (KD) Greger Lundell (SD) Övriga deltagande Ersättare: Birgitta Westman (S), Niklas Norling (S), Karin Enedahl (S), Harriet Berggren (S), Elisabeth Erngren (V), Hans Strandlund (M), Barbara Kabacinski Hallström (FP), och Gary Slater (SD) samt sekreterare Patrik Skanser, socialchef Lillemor Quist, områdeschef IFO Anna Sundin, områdeschef ÄO Monika Selin, områdeschef LSS Marie Lindblom och områdeschef Jari Heikkinen. Närvarorätt Utses att justera Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Greger Lundell (SD) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 november 2015 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Patrik Skanser Mariette Sjölund (S) Greger Lundell (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Socialnämnden Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Patrik Skanser

2 Socialnämnden (13) SN 105 Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 föräldrabalken (FB) Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen.

3 Socialnämnden (13) SN 106 Sammanträdesdagar 2016 för socialnämnden Dnr 200/15 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Mariette Sjölund (S) yrkar att socialnämndens sammanträden 2016 ska börja klockan Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till Mariette Sjölunds (S) yrkande. Socialnämnden beslutar således att fastställa följande sammanträdesdagar för socialnämnden år 2016: 28/1, 25/2, 10/3, 31/3, 28/4 (heldag), 26/5, 16/6, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11 och 15/12 med början klockan

4 Socialnämnden (13) SN 107 Ansökan om medel ur Hallstahammars kommuns sociala investeringsfond för förebyggande insats för barn och unga, inrättande av fyra tjänster som barn- och ungdomscoach samt finansiering framöver Dnr 201/15 Barn och ungagruppen, inom ramen för Trygg och säker kommun, redogör i skrivelse den 4 november 2015 för frågan kring social problematik hos barn och ungdomar. I skrivelsen anförs bland annat: Flera verksamhetsområden inom kommunen vittnar om en social problematik som är starkt växande. Det handlar om barn och ungdomar som tidigt hamnar snett, vilket leder till problem i skola och sedermera sociala problem högre upp i åldrarna. Detta är en trend som behöver brytas. Därför har barn och unga gruppen inom ramen för Trygg och säker kommun lagt detta som en prioriterad fråga. -/-/- Utifrån genomförd kartläggning arbetar barn och unga gruppen efter målet att fr o m 2016 införa 4,0 tjänst som barn- och ungdomscoacher i en förvaltningsövergripande enhet med uppdraget att arbeta förebyggande på olika arenor där barn och unga vistas i vardagen för att stärka barn och ungas förutsättningar för goda livsvillkor. Syftet med insatsen är att öka förutsättningarna för barn och unga att lyckas i skolan, att minska droganvändandet bland barn och unga, samt att minska förekomsten av skadegörelse och klotter i samhället. -/-/- Förslaget från barn och unga gruppen är att de fyra barn- och ungdomscoacherna organiseras under IFO och dess enhetschef för öppenvård för Barn och unga. Det är viktigt att betona att placeringen enbart innebär att arbetsledning med vad det medför i form av arbetsmiljöansvar, medarbetarsamtal mm ligger på IFO. Uppdrag och arbetsbeskrivning till coacherna kommer från arbetsgruppen barn och unga inom ramen för Trygg och Säker där områdeschefer för skola, förskola, socialtjänst och kultur och fritid ingår. -/-/- En utvärdering av coachernas arbete och den organisatoriska placeringen genomförs efter ett år och rapporteras till KLG och Rådet för Trygg och säker. -/-/- För att kunna utveckla det förebyggande arbetet med barn- och ungdomscoacher finns behov av att hitta nya former för finansiering. Barn och unga gruppens förslag är att ett gemensamt grepp tas mellan KS, BUN, SN, KFN och TN. Behovet av tjänster uppskattas till 4,0 tjänst som barn och ungdomscoach, vilket ger en kostnad på ca 2 Mkr årligen. -/-/-

5 Socialnämnden (13) Forts. SN 107 Som nämnts ovan är det vidare angeläget att insatsen kommer igång redan från 2016 för att bryta den utvecklingen som beskrivits ovan. Därför är barn och unga gruppens förslag att medel för 2016 ianspråktas från den sociala investeringsfonden och att man fr o m 2017 och framåt tar med det i ramfördelning mellan berörda nämnder. KLG har arbetat fram ett förslag till finansiering som innebär att 2016 öronmärks 2 Mkr från sociala investerings/förebyggande fonden, under förutsättning att jobbcenter lämnar tillbaka medel och finansierar jobbsatsningen på annat sätt. Från 2017 fördelas finansieringen enligt följande: KS 500 tkr, TN 250 tkr, BUN 500 tkr, SN 500 tkr, samt KFN 250 tkr. Förvaltningen redogör för ärendet i skrivelse daterad den 5 november I skrivelsen förslås socialnämnden besluta att inrätta fyra nya tjänster i form av ungdomscoacher samt att ansöka om 2 miljoner kronor ur Hallstahammars kommuns sociala investeringsfond för att finansiera dessa under För 2017 och framåt finns finansiering för de fyra tjänsterna fördelat mellan barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november Lennart Ahlström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Socialnämnden beslutar att för sin del godkänna Barn- och ungagruppens, inom ramen för Trygg och säker kommun, förslag daterad till förebyggande insatser för barn och unga i syfte att öka förutsättningarna för barn- och unga att lyckas i skolan, att minska droganvändandet bland barn och unga, samt att minska förekomsten av skadegörelse och klotter i samhället, att från och med 1 januari 2016 inrätta 4,0 tjänst som barn- och ungdomscoach som en fristående organisatorisk enhet inom individ- och familjeomsorgen under enhetschefen för öppenvården för barn och unga, att medfinansiering om kr från och med 2017 sker inom tilldelad budgetram, samt att ansöka om medel från Hallstahammars kommuns sociala investeringsfond om 2 miljoner kronor för finansiering av tjänsterna Exp till: Kommunstyrelsen Områdeschef IFO Socialchef Controller SN

6 Socialnämnden (13) SN 108 Hjärt- och lungräddning inom Hallstahammar kommun Dnr 193/15 Isabella Piva (M) väckte vid socialnämndens sammanträde den 21 oktober ärende gällande Hjärt- och lungräddning inom Hallstahammar kommun enligt följande: Varje år rapporteras det i Sverige om 5000 prehospitala hjärtstopp, endast 11% överlever dessa hjärtstopp. Om HLR påbörjas tidigt och en hjärtstartare finns tillgänglig kan antalet överlevare öka till 70%. Källa: Europeiska och svenska HLR rådet. Att vår verksamma personal inom socialnämndens förvaltning kan utföra hjärt och lungräddning är inte bara en livräddande åtgärd för våra brukare och patienter utan även för personalen själva. Vem som helst kan drabbas av ett akut hjärtstopp. De etiska riktlinjerna som svensk sjuksköterskeförening, svenska läkarsällskapet tagit fram tillsammans med HLR-rådet är gedigna och väl genomarbetade. De beskriver tydligt vikten av ställningstagande till HLR i patientens journal där det tydligt skall framgå om hjärt och lungräddning skall utföras eller ej. Detta skall ske i samråd med patient och anhöriga och respekteras högaktningsfullt. Detta skall tydligt framgå i dokumentationen och skall diskuteras vid en SIP, en SIP som patienten har en rätt till. Om ställningstaganden ej är dokumenterat i journalen visar riktlinjerna på att HLR skall påbörjas. Att personalen som arbetar under socialnämndens förvaltning kan utföra livsuppehållande åtgärder är inte bara en kvalitetssäkring för patient, anhöriga och personal utan bidrar även till en känsla av kompetens och kunskap hos individen. Socialnämden bör ha som krav att all personal inom förvaltningarna skall kunna utföra HLR, det skapar en trygghet och en tydlighet att i Hallstahammar kommun gör vi saker ordentligt, vi har en trygg hälso- och sjukvård. Ingen personal önskar stå ovetandes vid ett hjärtstopp, den känslan är inte önskvärd för någon. Att kunna rädda liv eller åtminstone ha verktygen till det bör vara en självklarhet för socialnämden och dess anställda. Övning ger färdighet och denna färdighet är en förutsättning för att kunna rädda liv den dagen det är nödvändigt. Således bör nämnden bifalla följande; - att alla nyanställda inom kommunens äldreomsorg skall genomgå HLR innan tjänstgöring påbörjas alt så snart som möjligt i början av tjänstgöringen.

7 Socialnämnden (13) Forts SN att all personal inom socialnämdens förvaltning skall genomgå HLR vart annat år samt att de som ej har gått utbildningen skall göra detta så snart som möjligt. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet i november att bordlägga ärendet. Ärendet återupptas. Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet vidaresänds för beredning. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till Mariette Sjölunds (S) yrkande. Socialnämnden beslutar således att ärendet vidaresänds för beredning.

8 Socialnämnden (13) SN 109 Hjärtstartare inom omsorgen i Hallstahammars kommun Dnr 194/15 Isabella Piva (M) väckte vid socialnämndens sammanträde den 21 oktober ärende gällande Hjärtstartare inom omsorgen i Hallstahammars kommun enligt följande: Att en hjärtstartare finns på plats på våra äldreboenden är en förutsättning för att hjärt- och lungräddning skall kunna optimeras. Upp mot 70% av personer som får akuta hjärtstopp kan idag överleva i Sverige med hjälp av effektiv HLR tillsammans med en hjärtstartare. Att kommunen idag bygger ett äldreboende "Äppelparken" där inte en enda hjärtstartare finns med i planen är oroväckande och något som snarast bör åtgärdas. Att kunna rädda liv eller åtminstone ha verktygen till det bör vara en självklarhet för socialnämden och dess anställda. Övning ger färdighet och denna färdighet är en förutsättning för att kunna rädda liv den dagen det är nödvändigt. En hjärtstartare kostar mellan :- till :- vilken är en liten kostnad i förhållande till kostnaden för byggandet av Äppelparken som exempel. Således bör nämnden bifalla följande - för möjligheten att rädda och bevara liv - - att hjärtstartare skall finnas tillgängliga inom LSS, SOL samt HSL verksamheter inom befattningen "hjärtsäker" zon. - att prioritera att en hjärtstartare skall finnas på det nybyggda äldreboendet Äppelparken. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet i november att bordlägga ärendet. Ärendet återupptas. Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet vidaresänds för beredning. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till Mariette Sjölunds (S) yrkande. Socialnämnden beslutar således att ärendet vidaresänds för beredning.

9 Socialnämnden (13) SN 110 Information av förvaltningschefen Dnr 23/15 Socialchefen informerar om situationen för ensamkommande barn i Hallstahammars kommun. Områdeschef Jari Heikkinen informerar om Seniormässan som var lördagen den 14 november Områdeschef Jari Heikkinen informerar om att det första Språkcaféet var den 16 november Nästa Språkcafé kommer att vara den 7 december 2015 på Jobbcentrum.

10 Socialnämnden (13) SN 111 Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut Följande anmälningar noteras: Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad , varvid vårdtyngdsmätning inom äldreomsorgen bilagts särskilt. Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad Arbetsutskottets protokoll daterade samt Anmälningarna föranleder inget beslut.

11 Socialnämnden (13) SN 112 Satsning på undersköterskor i Hallstahammars kommun Dnr 211/15 Isabella Piva (M) väcker vid sammanträdet ärende gällande satsning på undersköterskor enligt följande: Undersköterskor är en yrkeskategori som de senaste åren oförtjänt fått stå vid sidan om i debatten. De är utbildade, kompetenta och utför i tystnad ett fantastisk arbete utan att kräva något tillbaka. Det är dags att vi lyfter undersköterskor upp i det så välförtjänta rampljuset. Möjlighet till vidareutbildning och möjlighet till lönekarriär bör vara en självklarhet även för dem som inte vill gå genom högskola eller universitet. Att i större grad möjliggöra specialistutbildningar och specialsydda utbildningar för individen skulle komma att bidra till en i större utsträckning bättre vård och omsorg, det skulle bidra till en ökad attraktivitet för yrket och möjliggöra en personlig utveckling för den som önskar. Vården behöver undersköterskor. Politiker och tjänstemän måste bli bättre på att synliggöra alla yrkeskategorier. Alla inom vården vill inte bli sjuksköterskor eller läkare men det skall inte utesluta möjlighet till personlig utveckling eller karriärsklättring. Kvalitén kommer således att påverkas positivt för våra sjuka och för våra äldre, vår viktigaste prioritet. Således bör nämnden bifalla följande initiativ - - Att införa och utforma en personlig kompetensutvecklingsplan för den undersköterska som arbetar inom kommunens omsorg med utgångspunkt från individen och verksamhetens önskemål samt behov. Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet vidaresänds för beredning. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till Mariette Sjölunds (S) yrkande. Socialnämnden beslutar således att ärendet vidaresänds för beredning.

12 Socialnämnden (13) SN 113 Mobila läsplattor inom hemsjukvården Dnr 210/15 Isabella Piva (M), Tommy Emterby (KD) och Sari Svanström (C) väcker vid sammanträdet ärende gällande mobila läsplattor inom hemsjukvården enligt följande: Att vara sjuksköterska är utmanande, vardagen innebär snabba beslut som kräver hög kompetens. Att arbeta inom hemsjukvården innebär dessutom att snabb kontakt med läkare ej alltid är möjlig och många beslut måste fattas ensamt eller i diskussion med kollega. Möjlighet att snabbt nå patientens journal för att finna adekvat information i det ofta akuta skedet är idag inte möjligt då sjuksköterskan inte har journal tillgängligt ute hos patient. Risken för misstag ökar då sjuksköterskan skall minnas det som skall dokumenteras för att kanske timmar senare dokumentera detta på expeditionen. Vid frågor om tidigare behandling kan detta vara svårt att svara på så som uppgifter om kontaktinformation, allergier, andra sjukdomar och så vidare. Att minska misstag bör vara av hög prioritet för våra patienter, såväl som för sjuksköterskans skull. Att möjliggöra tillgänglighet till patientens journal skulle således kunna minska misstag och felbedömningar. Om så ett enda misstag kan undvikas så är det en vinst. Att ge sjuksköterskan möjlighet att kunna dokumentera på plats eller i bil skulle såväl minska tiden för dokumentation och på så sätt spara in den kostnad som införandet av mobila läsplattor skulle innebära, och mer därtill. Således bör nämnden besluta följande - -Att införa användandet av mobila läsplattor för hemsjukvårdens sjuksköterskor. Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet avslås med hänvisning till att arbetet redan pågår inom förvaltningen. Isabella Piva (M) yrkar bifall till ärendet. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till Mariette Sjölunds (S) yrkande och med avslag till Isabella Pivas (M) yrkande.

13 Socialnämnden (13) Forts. SN 113 Socialnämnden beslutar således att ärendet avslås med hänvisning till att arbetet redan pågår inom förvaltningen. Isabella Piva (M), Sari Svanström (C), Tommy Emterby (KD) och Greger Lundell (SD) reserverar sig mot beslutet. Exp till: Isabella Piva Sari Svanström Tommy Emterby

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-11-24 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-11.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-03-31 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-11.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2017-11-22 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.15-16.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Birgitta Westman (S) Ingvor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-06-10 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2018-03-28 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.15-16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer (S) Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-26 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2017-02-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 08.15-11.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-04-23 1 (16) Plats och tid Knytpunkten, Strömsholm kl. 13.30-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-10-21 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 99 Niklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2019-01-08 1 (8) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15-16.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande Rolf Korsbäck (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2018-06-14 1 (11) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15-15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christer Hansson (V) ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-03-27 1 (15) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-23 1 (7) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 10.30-12.35 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S) Harriet Berggren (S) Ingvor Regnemer (S) Maria-Helena Larsson (S) Lennart Ahlström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-12-10 1 (14) Plats och tid Jobbcentrum, Industrigatan 1, kl. 9.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-01-28 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-24 1 (12) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2017-08-30 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.15-15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Lars Jonsson (S) Ingvor Regnemer (S) Karin Enedahl (S) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-03-09 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, Hallstahammar, klockan 15.00 17.05 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-11.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer (S) Rolf Korsbäck (S) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-12-15 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 10.00-11.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2018-10-25 1 (18) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15-14.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S) ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2017-04-27 1 (16) Plats och tid Lövåsens samlingssal, Lövåsen, kl. 13.15-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande 37 Niklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-29 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-09-24 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-04-28 1 (15) Plats och tid Knytpunkten, Strömsholm, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-05-26 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2018-05-24 1 (15) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15-15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S) ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2019-04-25 1 Plats och tid Lövåsens äldreboende, kl. 13.15 15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande Marianne Avelin (C) Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-23 1 () Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 15.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-02-25 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-11.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-09-29 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-12.20. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-12 1 () Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 15.00 16.10. Beslutande Thure Andersen (S) ordf Anna-Karin Folkesson (S) Lennart Ahlström (S) Lennart Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-08-25 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-14.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2018-08-30 1 (16) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15-15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S) ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2019-01-22 1 () Plats och tid Sammanträdesrummet Pråmen, Kommunhuset, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande David Lindberg (L) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-04-24 1 (13) Plats och tid Westerqwarn, Mölntorp, kl. 08.30-12.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 1 () Plats och tid Sammanträdesrummet Pråmen, Kommunhuset, klockan 15.00 16.55. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Thure Andersen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-02-20 1 (16) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag Beslutande Thure Andersen (S),

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-06-14 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-27 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Erlinda Andersson. Bengt Andersson. Erlinda Andersson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Erlinda Andersson. Bengt Andersson. Erlinda Andersson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2013-01-28 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Maria Sundqvist (S) ersätter Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2017-01-26 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 08.15-10.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Barbro Wallin (M)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Barbro Wallin (M) Socialnämnden 2016-12-19 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, Gagnefsrummet kl. 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl

Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Övriga deltagare Britt Hjertqvist (FP) ordförande Malin Taggu (M) tjg ersättare för Sofia Forsgren-Böhmer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-08-25 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-10.50. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30 1(17) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Randi Lindström (c) Justeringens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-04-24, kl 0900-1020 Beslutande Anne Niska, S Owe Pekkari, S Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Anita Sköld,

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2018-12-18, klockan 13.30 15.00 Annika Jönsson (M), ordförande Christer Unosson

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Skrivelse från gode män i Mullsjö... 4 3 Enheten för integration och nyanlända - information... 5 4 Riktlinje för handläggning och dokumentation för äldreomsorg

Läs mer

Kommunkontoret, Malung, kl

Kommunkontoret, Malung, kl Ä Malung-Salens kommun 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.10 Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Angelica Arthur (V) Birgit Wikström-Gotthardsdotter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 15.00 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-03-26 19 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Willy Gollwitzer

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 20 augusti 2015 klockan 13:30-14:40 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Annica Jonsson (C)

Läs mer

Socialnämnden (18)

Socialnämnden (18) Socialnämnden 2014-05-19 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Kent Hakefelt (FP) Anders Westerlind (M) Anita Gustafsson (M) Birgitta

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2014-02-18 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 18 februari 2014 kl. 8.30 11.00 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.10. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer