AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013"

Transkript

1 AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX tertial MAJ 2013

2 Denna rapport redovisar data från RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar samt information kring deltagare, händelser och incidenter i RIX. I de fall källhänvisning inte anges i rapporten avses RIX som källa. 1

3 Innehåll Innehåll... 2 INLEDNING... 3 BETALNINGSSYTEMET RIX... 4 Övergripande beskrivning... 4 RIX deltagare... 4 RIX villkor... 5 RIX tidsschema... 5 Kommunikation med RIX... 6 Kommunikation via RIX Online och RIX Access... 7 Kontinuitet... 7 OPERATIVA MÅL OCH UTFALL... 8 Ett väl fungerande betalningssystem... 8 Nöjda kunder i betalningssystemet... 9 Kostnader och intäkter... 9 RIX RIKSBANKENS BETALNINGSSYSTEM Deltagare Begränsade penningpolitiska motparter Incidenter hos deltagarna Övningar RIX FÖRVALTNING COLIN förvaltning STATISTIK ÖVER RIX Antal överföringar och omslutning Snittbelopp Överföringar Aggregerad volym och omslutning i procent Överföringar Under SEK Riksbankens egna transaktioner Antal överföringar under PEAK-PERIODEN Säkerheter och utnyttjandegrad Fördelning över verkställighetsprocesser Fördelning över transaktionskoder SÄKERHETER Godkända säkerheter för kredit i Riksbanken Pantsatta säkerheter för intradags-kredit i RIX SAMMANFATTANDE STATISTIK RIX

4 INLEDNING Denna rapport behandlar tertial 1, kalendermånaderna januari, februari, mars och april Syftet med rapporten är att på kontinuerlig basis belysa data från RIX, Riksbankens betalningssystem, och i viss mån kringliggande system. Rapporten är uppdelad i två delar, varav första delen ger en övergripande beskrivning av betalningssystemet RIX, kringliggande system samt kommunikation med deltagarna. Rapportens andra del redovisar statistik och ger också en sammanfattning av deltagarförändringar, incidenter och andra händelser i RIX. 3

5 BETALNINGSSYTEMET RIX Betalningssystemet RIX är Riksbankens system för kontoöverföringar. Det är knutpunkten i det svenska finansiella systemet eftersom det ger deltagarna banker, clearinghus och flera andra marknadsaktörer möjligheten att göra överföringar på ett sätt som inte medför kredit- eller likviditetsrisker, vilket i sin tur minskar risker för det finansiella systemet. I RIX kan en deltagare göra överföringar från sitt eget konto i Riksbanken till en annan deltagares konto i Riksbanken. Dessa överföringar kan avse deltagarnas egna finansiella transaktioner eller transaktioner för deras kunders räkning. I stort sett samtliga betalningar i svenska kronor som inte sker internt i en enskild bank hanteras i någon form genom RIX. Omsättningen i systemet uppgick under tertial till 470 miljarder kronor per dag. För att öka effektiviteten i betalningssystemet tillför Riksbanken likviditet under dagen genom att lämna kredit till deltagarna mot säkerheter. Säkerheterna utgörs främst av svenska och utländska värdepapper men kan även vara utländsk valuta. Eftersom RIX är ett system som har avgörande betydelse för att det finansiella systemet ska fungera väl har Riksbanken satt ett högt mål för dess tillgänglighet. Systemet ska vara tillgängligt under minst 99,85 procent av den tid det är öppet. RIX ska också motsvara kundernas krav. Riksbanken har därför som mål att 80 procent av kunderna ska vara nöjda med RIX. Samtliga kostnader för att tillhandahålla tjänsterna i RIX ska finansieras genom avgifter från deltagarna. Detta innebär att Riksbanken själv betalar en avgift efter samma princip som övriga deltagare och dessutom betalar för de funktioner som används för att genomföra penningpolitiken. I anslutning till RIX tillhandahåller Riksbanken även särskilda konton och krediter under dagen för att underlätta avvecklingen av värdepappersaffärer. Euroclear Sweden, den svenska centrala värdepappersförvararen, hanterar dessa konton och krediter på uppdrag av Riksbanken. Angränsande system till RIX är COLIN som är Riksbankens system för säkerhetshantering och Huvudboken, Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem. Riksbanken har två anläggningar för drift av RIX och angränsande system. Dessa är placerade på geografiskt åtskilda platser. ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING RIX består av sju olika processer för verkställandet av överföringar. Överföring i verkställighetsprocessen RTM verkställs omedelbart under förutsättning att det sammantagna utrymmet på huvudkontot och lånekontot är lika med eller större än angivet belopp i överföringsmeddelandet när täckningskontroll görs. Om det sammanlagda utrymmet inte är tillräckligt så avvisas överföringsmeddelandet. Förutom RTM finns sex andra verkställighetsprocesser, LOM, för olika ändamål. Den process som hanterar merparten av överföringarna i RIX benämns RIX LOM. De processer som hanterar överföringar med anknytning till deltagande clearingorganisation benämns med clearingorganisationens namn. Dessa är BGC LOM, CLS LOM, OMX LOM, VPC LOM och för Betalningar i realtid (BiR) finns PRT LOM. Bankgirot och sex banker driver ett projekt för att genomföra elektroniska betalningar i realtid. För att möjliggöra detta har Riksbanken under hösten beviljat Bankgirot ett särskilt konto i RIX för BiR. För att möjligöra finansiella överföringar i RIX för BiR som inte kan sammanblandas med andra överföringar som berör Bankgirot, har en separat LOM, PRT LOM, öppnas. Nya clearingkoder användas för dessa överföringar. Via verkställighetsprocesserna för LOM tillhandahålls funktioner för likviditetshantering, prioritering av överföringar och optimering. Optimering innebär att RIX samtidigt verkställer flera överföringar genom att räkna av avgående överföringar mot ankommande överföringar. Samtidig överföring kan ske bilateralt och multilateralt mellan berörda RIX-deltagares LOM-konton. RIX DELTAGARE Ett institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX. En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika roller, dels som kontohavare (för egen räkning), dels som ombud (för annans räkning). 4

6 En kontohavare kan välja mellan att antingen själv sända överföringsmeddelanden och ta emot information från systemet eller att helt eller delvis anlita ett ombud som har godkänts av Riksbanken för denna funktion. För de RIX-deltagare som deltar för egen räkning öppnar Riksbanken ett huvudkonto som används för debiteringar och krediteringar i samband med överföringar och återbetalning av erhållen Intradagskredit. Därutöver öppnar Riksbanken ytterligare konton, LOM-konton, för de specifika Verkställighetsprocesserna för likviditetsoptimering som RIX-deltagaren deltar i. Därtill öppnas ett Lånekonto där aktuellt kreditutrymme registreras om RIX-deltagaren har rätt till kredit. RIX-deltagare med rätt till kredit kan ställa säkerheter som har godkänts av Riksbanken i form av svenska och utländska värdepapper eller i form av utländsk valuta vilket beskrivs i anvisningar säkerheter. Administrationen av säkerheter är till största delen automatiserad och omräkning av kreditutrymmet sker i Riksbankens säkerhetsinformationssystem COLIN. Viktiga system för den svenska marknaden som är beroende av RIX är: Euroclear Sweden (tidigare VPC) som hanterar värdepappersaffärer, BGC som hanterar massbetalningar (som exempelvis kortbetalningar och Internet-betalningar), NASDAQ OMX Derivatives Markets som hanterar affärer i finansiella derivatinstrument såsom optioner, terminer och futures och CLS. i tillämpliga delar och innehåller bestämmelser för RIX och penningpolitiska instrument. Anledningen till att villkoren omfattar både RIX och det penningpolitiska styrsystemet är att båda systemen hänger samman på flera punkter. Riksbankens möjlighet att påverka räntan på dagslånemarknaden beror ytterst på att Riksbanken kan bestämma villkoren för och omfattningen av inlåning och utlåning över natten för de banker som deltar i RIX. Dessutom är kraven på säkerheter i RIX och för penningpolitiska instrument i princip desamma. RIX TIDSSCHEMA (BGC LOM) Start av Verkställighetsdagen (Start value day) Öppning av Verkställighetsprocesser (RTM/LOM settlement trigger) Sluttidpunkt för bilaterala limiter (Bilateral limit cut-off) Stängning av Verkställighetsprocesser för LOM-konton (LOM cut-off) Första sluttidpunkt för övernattenkredit (Pre-finalisation) Stängning av Verkställighetsdagen (Finalisation/Square-off) Stängning av RIX (End value day) Öppning av ny Verkställighetsdag (Open value day) Tillfällig stängning av Verkställighetsdagen, (Pause) RIX är öppet alla bankdagar. Öppethållandet av RIX följer ett särskilt tidsschema. Av schemat framgår hur en dag i RIX är uppdelad i olika tidsperioder, så kallade fönster, och vilka händelser som inträffar i RIX vid varje fönster. Bankgirocentralen, BGC RIX VILLKOR Relationen mellan Riksbanken och deltagarna i RIX regleras av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument. Villkoren består av ett Huvuddokument och nio bilagor till detta. Tre av dessa bilagor är olika typer av anvisningar: Anvisningar RIX, Anvisningar Säkerheter och Anvisningar Motpartsansökan. Anvisningarna har i sin tur ett antal bilagor. I förhållandet mellan Riksbanken och de enskilda motparterna är villkoren avtalsvillkor Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirot) är den centrala aktören vid förmedling av massbetalningar mellan bankerna i Sverige. Bankgirot ägs av bankerna och ansvarar för att driva, förvalta och utveckla bankgirosystemet. Dessutom hanterar Bankgirot vissa betalningar som härrör från andra system. För att möjliggöra elektroniska betalningar i realtid har Riksbanken under hösten beviljat Bankgirot ett särskilt konto i RIX för Betalningar i Realtid (BiR). För att genomföra överföringar i RIX för BiR vilka inte får sammanblandas med andra överföringar som berör Bankgirot, har en separat LOM, PRT LOM, öppnas. 5

7 CLS Bank International Continuous Linked Settlement (CLS), är ett globalt system för clearing och avveckling av valutatransaktioner som drivs av CLS Bank International. I systemet kan medlemmarna - ett stort antal banker - göra betalningar som uppstått till följd av valutatransaktioner. Svenska kronor ingår i CLS. Avveckling i CLS minimerar motpartsrisk genom principen om betalning mot betalning tillämpas. Detta uppnås genom att medlemmarna har konton ett för varje valuta i CLS Bank och över dessa konton avvecklas båda leden i valutatransaktionen samtidigt. CLS Bank har i sin tur konton i de deltagande valutornas respektive centralbank. Nettot av respektive medlems transaktioner betalas in till eller ut från CLS Bank via respektive lands centrala betalnings-system. Riksbanken deltar kontinuerligt i separata övningar tillsammans med CLS Bank. Euroclear Sweden Euroclear Sweden har en central roll på den svenska kapitalmarknaden. Det är bland annat den organisation som för registren över de allra flesta aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska finansiella marknaderna. Förutom att föra register är det Euroclear Sweden som utför clearing och avveckling i VPC-systemet av transaktioner med svenska aktier och räntebärande värdepapper. För att undvika kreditrisker är det viktigt att betalningen avvecklas på konton i centralbanken. Till detta används Riksbankens RIX-system. För att förenkla hanteringen har Riksbanken gett Euroclear Sweden rätt att bokföra transaktioner på speciella konton i RIX. Deltagarna i RIX kan under dagen, via en så kallad likviditetsbrygga, föra över likviditet mellan sina vanliga konton i RIX och de likvidavvecklingskonton som Euroclear Sweden administrerar. European Multilateral Clearing Facility (EMCF) EMCF tillhandahåller sedan oktober 2009 en clearingtjänst som är obligatorisk för vissa värdepapper som handlas på ett antal handelsplatser. De svenska aktier som omfattas av tjänsten är de som tillhör aktielistan Large Cap. Utöver dessa aktier hanteras även ett antal svenska börshandlade fonder av EMCF. EMCF går in som central motpart (CCP) i dessa värdepappersaffärer och blir därmed säljare till alla köpare och köpare till alla säljare. Den motpartsrisk som parterna skulle ha haft mot varandra, fram till dess att affären är avvecklad, överförs på den centrala motparten. Själva clearingen utförs enligt principen om multilateral nettoavveckling. NASDAQ OMX Derivatives Markets NASDAQ OMX Derivatives Markets (NASDAQ OMX DM) erbjuder handel och clearing av derivatinstrument och är en bifirma till NASDAQ OMX Stockholm AB. NASDAQ OMX DM är central motpart och clearingorganisation för derivatinstrument. KOMMUNIKATION MED RIX För att säkerställa åtkomsten till RIX för att kunna skicka och ta emot överföringsmeddelanden och annan information åligger det varje RIX-deltagare att på egen bekostnad och på eget ansvar ha tillgång till såväl kommunikation via SWIFT:s FINCopy tjänst som kommunikation via RIX Online. Säkerställande av sådan åtkomst kan ske på olika sätt. RIX-deltagaren kan antingen själv sköta meddelandehanteringen via FINCopy tjänsten eller använda en servicebyrå för meddelandehanteringen. Ett ytterligare alternativ är att en RIXdeltagare som normalt avser att använda RIX Online, träffar avtal med ett ombud som är villig att sköta hanteringen av överföringar via FINCopy tjänsten om så skulle behövas. Ombud som är villig att hantera överföringar via FINCopy tjänsten för annan RIX-deltagare ska tillhandahålla de meddelanden som RIXdeltagaren normalt använder RIX Online till. 6

8 SWIFT SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, bildades 1973 och är ett företag vars tjänster används i över 200 länder. Finansiella institut använder systemet för att skicka betalningsmeddelanden mellan varandra och till och från betalningssystemets infrastruktur. Flest meddelanden skickas i Europa men systemet används av finansiella institut i hela världen. SWIFT har med tiden fått en allt större betydelse för den finansiella sektorn användes systemet av över institut i 212 länder och 18 miljoner SWIFT meddelanden skickas per dag. SWIFT har utöver rollen som operatör av ett meddelandehanteringssystem också rollen samordnare av de internationella standarder som används för finansiella meddelanden. Dessa standarder har underlättat att ta framså kallade Straight Through Processing (STP) lösningar. STP är ett format som innehåller ett antal villkor. Om samtliga villkor uppfylls kan exempelvis en betalning från en kund i en bank skickas elektroniskt från banken, via Riksbankens betalningssystem RIX, till en mottagare i en annan bank utan manuella ingrepp. Detta har effektiviserat hanteringen av betalningar. För att på ett enkelt sätt kunna identifiera finansiella institut har SWIFT gett dessa en kod, BIC (Bank Identifier Code), som idag är en universell standard. SWIFT uppdaterar För regelbundet kommunikation registret via över SWIFT dessa. krävs att den RIX-deltagare som skickar meddelandena är ansluten till SWIFT och medlem av den särskilda Closed User Group (CUG) som används för RIX. Medlemskap i CUG begärs av RIX-deltagaren hos SWIFT, som därefter kontaktar Riksbanken för godkännande. Det krävs vidare att Riksbanken och RIXdeltagaren utväxlar krypteringsnycklar för de adresser (Bank Identification Code, BIC ) som är berörda. KOMMUNIKATION VIA RIX ONLINE OCH RIX ACCESS Förutom kommunikation via SWIFT måste varje RIX-deltagare ha möjlighet att registrera överföringar i RIX Online, en webbklient som är ansluten till RIX webbserver via den kommunikationskanal Riksbanken upphandlat anslutning till. Anslutningen sker till de adresser som RIX-deltagaren har angett till Riksbanken och som Riksbanken har godkänt. Överföringar som initieras via RIX Online kommer normalt av RIX att skickas till SWIFT:s FINCopy-tjänst för att sen hanteras som ett ankommande Överföringsmeddelande som sänts via FINCopy-tjänsten. Detta innebär att efter att verkställighet har skett kommer SWIFT:s FINCopy-tjänst att informeras om detta och mottagaren kommer därmed få avisering via FINCopy-tjänsten. Denna funktion gör det möjligt för mottagaren att integrera meddelandeflödet med sina egna system i syfte att uppnå STP (Straight Through Processing) oavsett vilken kommunikationskanal avsändaren använder. Via RIX Online kan RIX-deltagaren övervaka status på de Överföringsmeddelanden som har skickats till och hanteras i RIX, aktuellt saldo på Huvudkontot och LOM-konton samt statistik över verkställda överföringar. Dessutom används RIX Online för att ändra (omprioritera, ändra ordningsföljd och återkalla) de Överföringsmeddelanden som inte har verkställts. KONTINUITET Riksbanken tillhandahåller betalningssystemet RIX och arbetar för att systemet ska vara motståndskraftigt mot störningar. Riksbanken ser också till att det finns planer, rutiner och system som minimerar effekten av en störning. Riksbanken har utöver det en lagstadgad målsättning att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. En viktig del av detta arbete är att se över kontinuitetsförberedelser och kontinuitetsplanering i de system som ingår i den svenska finansiella infrastrukturen. I praktiken görs detta genom att systemen årligen utvärderas mot gällande internationella standard. Dessa standarder innehåller ett antal principer som är direkt relaterade till kontinuitet. Riksbanken deltar och är ordförande i Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS). FSPOS är ett frivilligt forum med medlemmar från både den offentliga och den privata delen i den finansiella sektorn i Sverige. Syftet är att stärka förmågan att motstå eller snabbt återhämta sig från samhälleliga kriser lokalt, regionalt och nationellt inom den finansiella sektorn. 7

9 OPERATIVA MÅL OCH UTFALL ETT VÄL FUNGERANDE BETALNINGSSYSTEM Ett av målen för betalningssystemet RIX är teknisk tillgänglighet. Detta målvärde ligger på 99,85 procent och avser betalningsflödet. Gällande Service Level Agreement, SLA, mellan avdelningen för kapitalförvaltning, KAP och ITleverantören, styr bl.a. antal avbrott i olika kategorier som maximalt får förekomma i RIX och i COLIN, Riksbankens system för hantering av säkerheter. lastbalanseringsproblem i RIX Online. Den 23 april inträffade ett inloggningsproblem till RIX- Online för samtliga användare. Den 24 april blev ett antal användare utkastade ur RIX-Online. Det har under perioden också inträffat tolv incidenter med den lägsta klassificeringen liten påverkan och är främst certifikats- eller inloggningsproblem för enskilda användare. Diagram 2. Antal incidenter i RIX med mycket stor påverkan. Rullande 12-månader. Den tekniska tillgängligheten för tertial 1 är 99,28 procent vilket också innebär att målvärdet för året inte kommer att mötas. Diagram 1. Teknisk tillgänglighet tertial 1, 2013 Diagram 3. Antal incidenter i RIX med betydande påverkan. Rullande 12-månader. Klassificeringar: Avbrott med mycket stor påverkan Avbrott med stor påverkan Avbrott med betydande påverkan Avbrott med liten påverkan Den 11 mars stannade RIX LOM klockan För att kunna genomföra en omstart stängde Riksbanken SWIFT-linorna. Omstarten av RIX misslyckades och applikationen kraschade vid uppstarten. Efter samråd med RIX-deltagarna övergick Riksbanken till manuella rutiner klockan 15:30. Felet hittades klockan och Riksbanken kunde då initiera återgångsrutiner. Denna händelse genererade två incidenter med klassificeringen mycket stor påverkan och tiden systemet låg nere beräknades till 360 minuter. Ett stort åtgärdsprogram är framtaget och genomförda förändringar säkerställer att detta problem inte uppstår igen. Det har under perioden inte inträffat någon incident i COLIN med någon av de tre högsta klassificeringarna. Den 21 januari inträffade en incident med den lägsta klassificeringen liten påverkan då priser från en priskälla under en period inte inkom till COLIN. Diagram 4. Antal incidenter i COLIN med liten påverkan. Rullande 12-månader. Tre incidenter i RIX-systemet med den näst lägsta klassificeringen betydande påverkan har inträffat. Den 21 mars uppstod ett 8

10 NÖJDA KUNDER I BETALNINGSSYSTEMET Riksbanken genomför kundundersökningar med syftet att utröna hur användarna av betalningssystemet uppfattar Riksbankens service och tjänster. Undersökningen är av enkätkaraktär och ligger till grund för fortsatt arbete inom RIX-enheten kronor per månad. Avgiften för aviseringar via SWIFT ingår från 2013 i månadsavgiften, eftersom den tidigare hanteringen av denna avgift medförde betydande merarbete och operativa risker för Riksbanken. Diagram 5. Intäkter och fördelade kostnader helår 2012 (SEK). Det har under 2012 inte genomförts någon kundundersökning. Nästa kundundersökning beräknas ske under Resultatet från undersökningen 2011 visar att 97 procent av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda. Detta är högre än målet på 80 procent. Dessutom visar undersökningen att 100 procent av deltagarna har förtroende för RIX-enheten. KOSTNADER OCH INTÄKTER Riksbanken har beslutat om principer för prissättning för tillhandahållandet av RIX. I beslutet fastställdes vad som ska inkluderas i kostnadsbasen samt att tillhandahållandet av RIX ska ske efter principen om full kostnadstäckning. Gemensamma kostnader som lokaler, fastighetsskötsel, säkerhet och bevakning fördelas dock ut genom fördefinierade nycklar. Personalkostnaderna för de medarbetare som är direkt involverade i verksamhetsområdet har fördelats med faktisk lönekostnad. Lönekostnaderna för de medarbetare som ingår i stödfunktionerna har fördelats med hjälp av en fördelningsnyckel. Riksbankens modell för fördelning av driftskostnader för IT-system innebär fördelning utifrån antalet logiska servrar per system. För att kunna tillhandahålla dessa tjänster använder Riksbanken framförallt två IT-system, RIX och COLIN. COLIN används för att hantera information om säkerheter m.m. Intäkterna på cirka 22 miljoner och de fördelade kostnaderna på cirka 17,3 miljoner ger en kostnadstäckning för tertialet på 127 procent. I diagram 5 redovisas intäkterna och de fördelade kostnaderna för tertial AVGIFTER 2013 i. en avgift per överföringsmeddelande på 4:50 kronor. ii. en fast avgift på kronor per månad för alla deltagare. iii. en fast månadsavgift på ytterligare kronor för alla deltagare som har möjlighet att utnyttja sin rätt till kredit i RIX genom att man lämnat en pantförklaring. iv. en tilläggsavgift per månad på kronor som ska täcka resterande kostnad och som fördelas efter totala domestika intäkter mellan de RIX-deltagare som har sådana intäkter på minst 1 miljard kronor. v. en inträdesavgift för nya deltagare på kronor. Denna avgift ska täcka Riksbankens kostnader för att pröva och ansluta nya deltagare och är inte kopplad till kostnadsbasen för RIX. vi. en avgift faktureras separat i efterskott för tillhandahållande av tjänsten för central behörighetsadministration avseende RIX Online. Tjänsten finns med två olika grader av omfattning: fullständig respektive begränsad. Inför 2013 genomförde Riksbanken ett antal förändringar av avgifterna. Den fasta månadsavgiften sänktes från kronor till kronor för alla deltagare och tilläggsavgiften sänktes från till 9

11 RIX RIKSBANKENS BETALNINGSSYSTEM Volymen i RIX uppgick under tertial i snitt till överföringar per dag med en genomsnittlig omslutning per dag på 470 miljarder kronor. Jämfört med föregående period, tertial , har antalet överföringar ökat med cirka 220 per dag och den genomsnittliga omslutningen minskat med cirka 21 miljard kronor per dag. Diagram 6. Antalet överföringar i genomsnitt per dag under tertial 1, 2013 jämfört med tertial 3, BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Riksbanken har tidigare infört en möjlighet för kreditinstitut med säte i Sverige att delta i vissa av Riksbankens faciliteter utan att vara deltagare i RIX. Dessa begränsade penningpolitiska motparter kan delta i följande faciliteter: Program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta (med samma säkerheter som för kredit i RIX) Andra krediter efter särskilt beslut Köp av Riksbankscertifikat För begränsade penningpolitiska motparter gäller regelverket Villkor för RIX och penningpolitiska instrument. Diagram 7. Omslutning i genomsnitt per dag under tertial 1, 2013 jämfört med tertial 3, Mdkr. Vid utgången av tertialet fanns en (1) begränsad penningpolitisk motpart. RIX-deltagare DELTAGARE Ett institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX. En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika roller, dels som Kontohavare, dels som Ombud. Det finns endast ett institut som agerar som Ombud, Bankgirot. Vid utgången tertial 1 fanns det 25 deltagare i RIX. En deltagare, Fortis Bank, har under tertialet ändrat namn till BNP Paribas Fortis. Bankgirocentralen BGC BNP Paribas Fortis Citibank CLS Bank Crédit Agricole Danske Bank DNB Bank EMCF Euroclear Sweden Kommuninvest Landshypotek Länsförsäkringar Bank NASDAQ OMX Nordea Bank Nordnet Bank Nykredit Bank Riksbanken Riksgälden The Royal Bank of Scotland SBAB Bank SEB Skandiabanken Svenska Handelsbanken Swedbank Ålandsbanken Begränsade penningpolitiska motparter Svensk Exportkredit 10

12 INCIDENTER HOS DELTAGARNA En deltagarincident har inträffat under tertialet. En deltagare hade ett tekniskt problem som försenade avvecklingen. Diagram 8. Antal incidenter hos deltagarna. Rullande 12 månader. storbankerna och BGC bildades 2010 för att ytterligare säkerställa kvalitén på övningarna. Inom ramen för denna grupp genomförs dessutom olika projekt som framtagande av rutiner och dokumentation att använda vid övningar och skarpa incidenter. Gruppen har som målsättning att träffas en gång per kvartal. Referensgruppen har också varit delaktig i framtagandet och anpassandet av scenariot för en sektorsövning i februari 2013 i FSPOS regi. RIX FÖRVALTNING Avslutade ärenden under T ÖVNINGAR Omfattningen på Riksbankens övningar har ökat och förändrats och ambitionsnivån har höjts under Denna ambitionshöjning avspeglar sig också i 2013 års övningsplan. Bland annat ska flera oannonserade övningar och fler övningar från Riksbankens reservarbetsplatser genomföras. Eftersom RIX är mycket betydelsefullt för det finansiella systemet behöver Riksbanken ha väl fungerande reservrutiner om det tekniska systemet skulle fallera. Riksbanken har som målsättning att två gånger per år genomföra gemensamma reservrutinsövningar med samtliga RIX-deltagare. Resultatet av utvärderingen av 2012-års övningar visar att förtroendet för andra aktörer inklusive Riksbanken fortfarande är högt. Resultaten visar också att manuella rutiner kräver betydande resurser hos såväl Riksbanken som deltagarna i RIX. Under tertial 1 var en övning av manuella reservrutiner inplanerad, i ett scenario där RIXsystemet har fallerat under en kritisk tidpunkt på dagen, men denna övning ställdes in med anledning av incidenten den 11 mars. Under tertialet har tre övningar tillsammans med CLS har genomförts. En referensgrupp för övning och kontinuitet (RÖKgruppen) bestående av de fem Service pack (SP) 14, 15 och 16 har levererats under tertialet. SP14 och 16 har produktionssatts, SP 15 innehöll dels en rättning av det problem som störde RIX LOM den 14 december 2012, den sk. klockan 11 buggen, samt rättning av felaktig mappning av fält 50 och 52 till MT910. SP 16 innehöll rättning av en ny variant av 11-buggen samt rättning av det fel som orsakade det långa avbrottet den 11 mars. SP 15 produktionssattes aldrig på grund av kvalitetsbister. Pågående arbeten Förberedelser för tester av arkiverings och gallringsrutiner för RIX har påbörjats och en första funktionstest beräknas vara klar före sommaren, implementering bör kunna ske kvartal Arbetet tillsammans med deltagarna om att jämna ut PEAK-perioden pågår fortfarande, för närvarande har två av de berörda deltagana genomfört åtgärder för att sprida flödet av UTL-transaktioner över en längre tidsperiod varje dag, de två kvarvarande arbetar med sina lösningar och kommer att implementera dem senast till hösten. Kommande arbeten Förberedelser för uppgradering av RIX till version 6.x pågår men har försenats på grund av den arbetsbelastningen RITVA lagt på framför allt IT-avdelningen. COLIN FÖRVALTNING Den 15 april 2013 trädde Riksbankens nya regler för säkerheter i kraft. De nya reglerna innebär bland annat att nya värderingsavdrag nu gäller för likviditetsklasser och 11

13 valutakursrisk. Dessutom förändrades antalet likviditetsklasser som nu endast innehåller tre klasser i stället för fyra (en kategori 4 finns dock kvar till slutet av året för vissa värdepapperstyper 1 som endast kommer att accepteras fram till årsskiftet 2013/2014). Kravet på daglig prissättning gäller inte längre som norm för klassificeringen. Ändringen innebär att många värdepapper som tidigare klassificerats i likviditetsgrupp fyra ändrades till grupp två och tre. Vidare har regeln för säkerställda värdepapper ändrats, vilket innebär att alla värdepapper, som klassificeras som säkerställda enligt UCITSdirektivet, nu kan godkännas. Efter den 15 april godkänner inte Riksbanken längre icke säkerställda värdepapper utgivna av kreditinstitut. Effekten av detta blev att ca 70 värdepapper togs bort från Riksbankens lista med godkända värdepapper. 1 Asset-Backed Securities 12

14 STATISTIK ÖVER RIX ANTAL ÖVERFÖRINGAR OCH OMSLUTNING Under tertial 1 inföll en IMM-dag 2. Den 20 mars avvecklades överföringar till ett värde av 647 miljarder kronor. Föregående tertial inföll två IMM-dagar. Den 19 september avvecklades överföringar till ett värde av 661 miljarder kronor och den 19 december avvecklades till ett värde av 675 miljarder. AGGREGERAD VOLYM OCH OMSLUTNING I PROCENT Diagram 11 visar den genomsnittliga aggregerade transaktionsvolymen och omslutningen per timme i procent under en dag i en vald vecka. Diagram 11. Aggregerad procentuell volym och omslutning 8-12 april. Dagsgenomsnitt. Högst volym under tertial 1 inträffade den 2 januari då överföringar avvecklades till ett värde av 438 miljarder. Diagram 9. Antal överföringar och omslutning tertial 1, ÖVERFÖRINGAR UNDER SEK Under tertial var 72,4 procent av överföringarna under kronor, vilket innebär att antalet mindre betalningar ökat något i jämförelse med tertial då motsvarande siffra var 72,1 procent. SNITTBELOPP ÖVERFÖRINGAR Det genomsnittliga transaktionsbeloppet för tertial 1 var cirka 31 miljoner kronor per överföring. Jämfört med föregående tertial är detta en minskning med 5,6 procent. Under tertial var det genomsnittliga transaktionsbeloppet per överföring cirka 33 miljoner kronor. Diagram 12. Överföringar under SEK under tertial 1. Diagram 10. Snittbelopp per överföring och månad (SEK). 2 International Money Market day, är tredje onsdagen i mars, juni, september och december. 13

15 RIKSBANKENS EGNA TRANSAKTIONER Riksbanken använder RIX för att genomföra de penningpolitiska reporna, andra penning- eller valutapolitiska transaktioner, samt för att utföra uppdrag inom ramen för Riksbankens korrespondentbankverksamhet för utländska centralbanker och internationella finansiella organ. SÄKERHETER OCH UTNYTTJANDEGRAD Summa maximala säkerheter definieras som summan av det högsta värdet av säkerheter för varje RIX-deltagare som ställer säkerheter. Utnyttjandegrad definieras som totalt maximalt utnyttjad intradagskredit för de institut som behöver ställa säkerhet i förhållande till summa maximala säkerheter. Omslutningen i RIX under tertial 1 exklusive Riksbankens egna överföringar var miljarder kronor. Summan av Riksbankens egna överföringar var miljarder kronor under samma period. Diagram 13. Omslutning tertial 1, samt justerat för Riksbankens egna transaktioner. ANTAL ÖVERFÖRINGAR UNDER PEAK- PERIODEN Den s.k. PEAK-perioden är i systemet definierad som tiden från klockan till Under PEAK-perioden verkställs merparten av överföringarna i RIX. Antal överföringar under PEAK-perioden var i genomsnitt per dag under tertial Föregående period, tertial , var motsvarande siffra Summan av de maximala säkerheterna under tertial var i snitt 145 miljarder kronor per dag. Detta är en ökning jämfört med motsvarande värde under tertial , som var 129 miljarder. Det högsta värdet under tertial 1 var 182 miljarder och inträffade den 12 mars. Det lägsta värdet under tertial 1 var 119 miljarder och inträffade den 11 april. Motsvarande data för tertial var 175 miljarder (21 december) respektive 84 miljarder (20 november). Den maximala utnyttjandegraden är i genomsnitt per dag 63 procent under perioden, vilket är samma nivå som under föregående tertial. Den 11 mars, i samband med incidenten, var den maximala utnyttjandegraden 99,7 procent. Detta var den högsta maximala utnyttjandegraden under perioden. Dagen med lägsta maximala utnyttjandegrad var den 16 januari med 46 procent. För föregående period, tertial 3, var motsvarande siffror 84 procent (24 oktober) respektive 47 procent (5 september). Diagram 15. Maximala säkerheter och utnyttjandegrad (rullande 12 månader). Diagram 14. Antal överföringar under PEAK samt totalt antal överföringar under tertial 1, Diagram 16. Maximala säkerheter och utnyttjandegrad Tertial 1,

16 FÖRDELNING ÖVER VERKSTÄLLIGHETSPROCESSER Via Verkställighetsprocesserna för LOM tillhandahålls funktioner för likviditetshantering, prioritering av överföringar och optimering. Optimering innebär att RIX samtidigt verkställer flera överföringar genom att räkna av avgående överföringar mot ankommande överföringar. Samtidig överföring kan ske bilateralt och multilateralt mellan berörda RIX-deltagares LOM-konton. Diagram 17. Fördelning över Verkställighetsprocesser avseende antal överföringar (dagsgenomsnitt), tertial 1, Den verkställighetsprocess som har flest antal överföringar och den högsta omslutningen är RIX LOM. Genomsnittet under tertial var överföringar per dag och 303 miljarder kronor i omslutning. Det motsvarar cirka 84 procent av det totala antalet överföringar och cirka 64 procent av den totala omslutningen. Diagram 18. Fördelning över Verkställighetsprocesser avseende omslutning (dagsgenomsnitt), tertial 1, I BGC LOM sker det ett relativt stort antal överföringar till ett relativt lågt värde. Genomsnittet var överföringar per dag med en omslutning på 40 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 14 procent av det totala antalet överföringar och cirka 8 procent av den totala omslutningen I RTM verkställs väldigt få överföringar till ett relativt stort värde. Under tertial 1 genomfördes i snitt 42 överföringar per dag med en omslutning på 61 miljarder. Det motsvarar cirka en fjärdedels procent av det totala antalet överföringar och cirka 13 procent av den totala omslutningen. I CLS LOM har det under perioden i genomsnitt gjorts 110 överföringar per dag med en omslutning på 18 miljarder. Det motsvarar 0,7 procent av det totala antalet överföringar och 4 procent av den totala omslutningen. I VPC LOM har det under perioden i genomsnitt gjorts 39 överföringar per dag med en omslutning på 47 miljarder. Det motsvarar cirka en fjärdedels procent av det totala antalet transaktioner och 10 procent av den totala omslutningen I OMX LOM har det under perioden skett i genomsnitt 14 överföringar per dag med ett värde på 256 miljoner kronor. Det motsvarar mindre än 0,1 procent av det totala antalet transaktioner och den totala omslutningen. Slutligen har det i PRT LOM skett i genomsnitt 18 överföringar per dag med ett värde på 520 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet transaktioner och den totala omslutningen. 15

17 FÖRDELNING ÖVER TRANSAKTIONSKODER Transaktionskoder Diagram 19. Fördelning av överföringar i RIX LOM per transaktionskod (dagsgenomsnitt). Tertial 1, ADG återbetalning dagslån ARB FX/MM DOK Dokumentclearing DOM Domestik betalning ITB Interbankbetalning RTA Räntekompensation UTG Utlandsbetalning - aggregat UTL Utlandsbetalning enstaka betalning I RIX LOM fördelas överföringarna på 8 transaktionskoder. De tre enskilt största transaktionskoderna sett till antalet transaktioner upptar cirka 99 procent av det totala antalet överföringar och 82 procent av omslutningen i RIX LOM. Diagram 20. Fördelning av omslutning i RIX LOM per transaktionskod (dagsgenomsnitt). Tertial 1, UTL är den enskilt största transaktionskoden. I genomsnitt har det under tertial 1 genomförts överföringar per dag med en omslutning på 167 miljarder. Det motsvarar cirka 91 procent av alla överföringar och 55 procent av omslutningen i RIX LOM. I transaktionskoden DOM genomförs i snitt 925 överföringar med en omslutning på 67 miljarder kronor per dag. Det motsvarar 7 procent av överföringarna och 22 procent av omslutningen i RIX LOM. I transaktionskoden ARB görs i genomsnitt 116 överföringar med en omslutning på 18 miljarder per dag. Det motsvarar cirka 1 procent av överföringar och 6 procent av omslutningen i RIX LOM. I transaktionskoden ADG gjordes i genomsnitt 17 överföringar med en omslutning på 50 miljarder per dag. Det motsvarar cirka 0,1 procent av överföringar och 17 procent av omslutningen i RIX LOM. 16

18 SÄKERHETER Säkerheter för intradagskredit Riksbanken lämnar krediter såväl under dagen som över natten. För att begränsa dessa risker tillämpar Riksbanken principen att det ska ställas betryggande säkerheter för alla sådana exponeringar. Godkända säkerheter Värdepapper som accepteras ska vara utfärdade av stat, centralbank, kommun eller annat offentligt organ eller företag som har en tillfredsställande kreditvärdighet. Ett värdepapper utgivet av ett kreditinstitut accepteras endast om det är säkerställt eller har statlig eller kommunal garanti och uppfyller ratingkraven. Det krävs vidare att den stat där emittenten har sin hemvist är godkänd av Riksbanken. Värdepapperet ska även vara emitterat i en valuta som är godkänd av Riksbanken. För att ett värdepapper ska kunna användas som säkerhet krävs att det finns ett etablerat arrangemang för detta som Riksbanken bedömer som tillräckligt säkert. Riksbanken prövar självmant om vissa värdepapper som ges ut i Sverige av svenska staten eller svensk kommun eller landsting, liksom merparten av säkerställda obligationer som ges ut i Sverige ska godkännas som säkerheter. För prövning av värdepapper som har getts ut av andra emittenter tillämpar Riksbanken ett ansökningsförfarande. Likviditetsklasser: Kategori 1: Värdepapper utgivna av stat Värdepapper utgivna av centralbank Andra fordringar på centralbank Kategori 2: Värdepapper utgivna av mellanstatliga organisationer Värdepapper garanterade av stat Värdepapper utgivna eller garanterade av kommun, landsting eller motsvarande utländsk lokal myndighet Säkerställda värdepapper Värdepapper utgivna av s.k. agencies Kategori 3: Övriga accepterade värdepapper Kategori 4: Asset Backed Securities (fram till utgången av 2013) För ytterligare information hänvisas till: /kap_rix_anvisningar_sakerheter_mar2013_sve.pdf Värdepapper som godkänns för kredit i Riksbanken blir tilldelade en likviditetsklass utifrån emittenttyp och värdepapperstyp. Likviditetsklass, valuta och förfallodag bestämmer sedan vilket värderingsavdrag som tillämpas för respektive värdepapper. Utländsk valuta Tillgodohavande i utländsk valuta hos Danmarks Nationalbank respektive Norges Bank kan även lämnas för kredit inom ramen för Scandinavian Cash Pool. Säkerhet i form av tillgodohavande i Euro på Riksbankens konto i Deutsche Bundesbank kan även användas för kredit. För båda ovanstående faciliteter krävs pantförklaring och avtal mellan alla parter. 17

19 GODKÄNDA SÄKERHETER FÖR KREDIT I RIKSBANKEN Diagram 24. Antal godkända säkerheter per likviditetsklass, den 30 april Den 30 april 2013 hade Riksbanken godkända värdepapper för kredit jämfört med godkända värdepapper sista dagen i tertial 3. Dessa är emitterade i 15 (18) olika länder och fördelade enligt diagram 21. Vidare är värdepapperna utställda i 6 (6) olika valutor fördelade enligt diagram 22. Diagram 21. Antal godkända säkerheter per landskod, den 30 april Diagram 25. Antal ansökningar om värdepapper för kredit i Riksbanken som godkänts de senaste 12 månaderna. Diagram 22. Antal godkända säkerheter per valuta, den 30 april Förteckning över godkända säkerheter: gible%20assets.xls Diagram 23. Antal godkända säkerheter per värdepappersslag den 30 april

20 PANTSATTA SÄKERHETER FÖR INTRADAGS- KREDIT I RIX Vid RIX-systemets öppnande den 30 april 2013 hade RIX-deltagarna lämnat säkerheter i form av värdepapper och kontanter för intradagskredit till ett värde av ca: 126 (128) miljarder kronor. Av det samlade säkerhetsvärdet från värdepaper var cirka 90 procent emitterat i Sverige och 10 procent i andra länder. Vidare var 92 procent av det samlade säkerhetsvärdet utställt i svenska kronor och 8 procent utställt i andra valutor. För den 30 april 2013 var säkerhetsvärdet av de pantsatta värdepapprena fördelade till 80 procent av säkerställda obligationer, 8 procent av statspapper, 5 procent kommunpapper och 7 procent övrigt 3. Diagram 28. Säkerhetsvärde pantsatt för kredit i RIX, fördelat per värdepappersslag, den 30 april Diagram 26. Fördelning av pantsatta säkerheter för intradagskredit per landskod, den 30 april 2013 (värde). Diagram 27. Fördelning av pantsatta säkerheter för intradagskredit per valuta, den 30 april 2013 (värde) Här ingår även kontanter.

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 1. Januari april 2015 MAJ 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 1. Januari april 2015 MAJ 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER RIX Tertial 1 Januari april 215 MAJ 215 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX Deltagare... 4 RIX Villkor...

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX Tertial 3. September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX Tertial 3. September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX Tertial 3 September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX deltagare... 4 RIX villkor...

Läs mer

RIX Övergripande beskrivning

RIX Övergripande beskrivning RIX Övergripande beskrivning Januari 2012 1. Bakgrund RIX är det svenska centrala överföringssystemet för stora betalningar, som ägs och drivs av Riksbanken. RIX är ett standardsystem som har vidareutvecklats

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX tertial 3 2011 JANUARI 2012 Denna rapport redovisar data från RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar samt information kring deltagare, händelser

Läs mer

RIX tertial 2. Maj augusti. Avdelningen för betalningssystem och kontanter

RIX tertial 2. Maj augusti. Avdelningen för betalningssystem och kontanter RIX tertial 2 Maj augusti Avdelningen för betalningssystem och kontanter 2016 RIX TERTIAL 2, 2016 1 Syfte Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva RIX, Riksbankens system för överföring av

Läs mer

RIX tertial 3. September december. Avdelningen för betalningssystem och kontanter

RIX tertial 3. September december. Avdelningen för betalningssystem och kontanter RIX tertial 3 September december Avdelningen för betalningssystem och kontanter 2016 RIX TERTIAL 3, 2016 1 Syfte Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva RIX, Riksbankens system för överföring

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 3. September december 2014 JANUARI 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 3. September december 2014 JANUARI 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER RIX Tertial 3 September december 214 JANUARI 215 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX Deltagare...

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 2. Maj augusti 2015 SEPTEMBER 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 2. Maj augusti 2015 SEPTEMBER 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER RIX Tertial 2 Maj augusti 215 SEPTEMBER 215 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX Deltagare... 4 RIX

Läs mer

Penningöverföringar. mellan banker. Erik Holst, senior ekonom, 2014

Penningöverföringar. mellan banker. Erik Holst, senior ekonom, 2014 Penningöverföringar mellan banker Erik Holst, senior ekonom, 2014 Vad jag tänker prata om Riksbankens roll i stort Vad är betalningssystemet? Olika typer av betalningar RIX Riksbankens system Andra inblandade

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX FEBRUARI 2015 Anvisningar RIX 1 Bakgrund... 4 2 Övergripande principer... 5 2.1 RIX-ansvarig... 6 2.2 Samverkan mellan Riksbanken

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar RIX Bilaga A7 Särskilda anvisningar för hantering av störningar OKTOBER 2008:2 Innehållsförteckning 1 Allmänt om hantering av störningar... 3

Läs mer

Ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken

Ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken Bilaga 1 DATUM: 2015-12-16 AVDELNING: AFS och AFM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2015-00700

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper som säkerhet för kredit MARS 2013 S.B1 Ansökan om godkännande

Läs mer

Beslutsunderlag. Köp av statsobligationer. Förslag till direktionens beslut. Bakgrund. Överväganden

Beslutsunderlag. Köp av statsobligationer. Förslag till direktionens beslut. Bakgrund. Överväganden Beslutsunderlag DATUM: 2015-02-11 AVDELNING: Avdelningen för marknader SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering

Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering DECEMBER 2007 Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering 2 [22] Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Godtagbara säkerheter...5 2.1. Säkerheter för

Läs mer

Sårbarheter i det moderna betalningsväsendet

Sårbarheter i det moderna betalningsväsendet ANFÖRANDE DATUM: 2006-10-18 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Eva Srejber Sveriges säkerhetsting i Eskilstuna SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument APRIL 2015 WEBBVERSION

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument APRIL 2015 WEBBVERSION Villkor för RIX och penningpolitiska instrument APRIL 2015 WEBBVERSION Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H0 Förteckning över ingående delar APRIL 2015 - WEBBVERSION Bilaga H0 - Förteckning

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR RÖRLIG F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 121206, 5 Beslut DATUM: 2012-12-06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II)

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.4.3 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren)

Läs mer

Finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur Finansiell infrastruktur 2013 S V E R I G E S R I K S B A N K Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 RIKSBANKENS ÖVERVAKNINGSARBETE 11 1. AKTUELLA OMRÅDEN 15 Nya internationella standarder stärker den finansiella

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k Till riksdagen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 O0 Fax +46 8 21 05 31 registrator@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2003-1035-DIR Framställan om vissa ändringar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen

Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen Den finansiella infrastrukturen består av de system som hanterar betalningar och transaktioner

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

Svensk Betalningskalender 2015. AG KON Fokusgrupp Finansiella Tjänster 2014-12-10

Svensk Betalningskalender 2015. AG KON Fokusgrupp Finansiella Tjänster 2014-12-10 Svensk Betalningskalender 2015 AG KON Fokusgrupp Finansiella Tjänster 2014-12-10 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 SPRIDNING... 3 RIKTIGHET... 3 2. METOD... 4 3. RESULTAT...

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Utvärdering av RIX AFS/EFI. Utvärderingens upplägg DATUM: 2010-03-17 AVDELNING: Lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) 2. 1 [23]

Utvärdering av RIX AFS/EFI. Utvärderingens upplägg DATUM: 2010-03-17 AVDELNING: Lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) 2. 1 [23] DATUM: 2010-03-17 AVDELNING: AFS/EFI SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se DNR 2010-149-AFS Utvärdering av RIX Banker

Läs mer

AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET )

AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET ) Svenska Bankföreningen 2012-06-04 AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET ) I detta avtal fastställs vad som skall gälla för parternas samverkan i Sveriges Riksbank

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 3. September december 2015 JANUARI 2016 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 3. September december 2015 JANUARI 2016 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER RIX Tertial 3 September december 215 JANUARI 216 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX Deltagare...

Läs mer

Värdepappersmarknader i förändring

Värdepappersmarknader i förändring ANFÖRANDE DATUM: 2008-12-04 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Nasdaq OMX SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Svensk Betalningskalender AG KON Fokusgruppen för Finansiella Tjänster

Svensk Betalningskalender AG KON Fokusgruppen för Finansiella Tjänster Svensk Betalningskalender 2016 AG KON Fokusgruppen för Finansiella Tjänster 2016-01-29 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 SPRIDNING... 3 FÖRVALTNING... 3 RIKTIGHET... 3 2.

Läs mer

Finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur Finansiell infrastruktur 2015 S V E R I G E S R I K S B A N K Innehåll FÖRORD 5 FÖRKORTNINGAR 6 SAMMANFATTNING 7 RIKSBANKENS ÖVERVAKNINGSARBETE 10 1. AKTUELLA OMRÅDEN 13 Rättsliga frågor 13 Frågor relaterade

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 29 oktober 2008. 1 Inledande villkor

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Penningpolitiken avspeglas i Riksbankens balansräkning. Detta har varit extra tydligt under den finansiella krisen, då balansomslutningen mer än tredubblades. Oberoende av den

Läs mer

Sammanfattning av förslag till ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken

Sammanfattning av förslag till ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken PM DATUM: 2015-10-21 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2015-00700 Sammanfattning av förslag

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 2015-03-12 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna?

Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna? Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna? Jonas Domeij, Hans Sundholm, FöreningsSparbanken 28 april 2003 Dataföreningen 1 Innehåll Direktövergång - En skarp valutagräns Gemensamt intresse

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015 Finansiell Stabilitet 2015:1 3 juni 2015 Aktieindex Index, 1 januari 2000 = 100 Anm. Benchmarkobligationer. Löptiderna kan därmed periodvis vara olika. Källor: Bloomberg och Riksbanken Tioåriga statsobligationsräntor

Läs mer

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER FFFS 2011:37 E-postadress Rapporten ska sändas till Finansinspektionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Likviditetsreserv

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur Finansiell infrastruktur 2014 S V E R I G E S R I K S B A N K Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 RIKSBANKENS ÖVERVAKNINGSARBETE 11 1. AKTUELLA OMRÅDEN 15 Implementering av internationella standarder Principles

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H9 Anvisningar Motpartsansökan

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H9 Anvisningar Motpartsansökan Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H9 Anvisningar Motpartsansökan APRIL 2009 Innehållsförteckning Inledning... 4 A. Ansökans innehåll... 5 1 Generella krav... 5 1.1 Uppgifter om sökanden...

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012 Protokollsbilaga B Direktionens protokoll 2011-12-07, 4 Beslut DATUM: 2011-12-07 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H4 Anvisningar säkerheter

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H4 Anvisningar säkerheter Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H4 Anvisningar säkerheter APRIL 2015 Tidigare versioner: 1 januari 2013 2 juni 2010 2 oktober 2009 7 februari 2009 R I X Anvisningar säkerheter Övergångsregel

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2016-04-20 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

Direktionen fastställer Investeringspolicy för guld- och valutareserven i enlighet med bilaga.

Direktionen fastställer Investeringspolicy för guld- och valutareserven i enlighet med bilaga. Bilaga E1 Direktionens protokoll 160316 8 Beslutsunderlag DATUM: 2016-03-11 AVDELNING: Avdelningen för marknader (AFM) HANDLÄGGARE: Christian Alexandersson, Emelie Bagelius, Fredrik Omberg HANTERINGSKLASS

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2017-04-26 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-11-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 Sammanfattning Liksom i

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument FEBRUARI 2018 WEBBVERSION

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument FEBRUARI 2018 WEBBVERSION Villkor för RIX och penningpolitiska instrument FEBRUARI 2018 WEBBVERSION Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H0 Förteckning över ingående delar FEBRUARI 2018 - WEBBVERSION Bilaga H0

Läs mer

12/2012 Cash Management

12/2012 Cash Management 12/2012 Cash Management Likviditetsoptimering skapar stabilitet i företagets ekonomi s. 2 SEPA framskrider steg för steg s. 6 Tidsscheman för betalningar vid årsskiftet s. 12 Danske Bank tillhandahåller

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 15 december 2015 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling av order Uppdaterad 2015-10-15 Denna instruktion beskriver de tillvägagångssätt som Strukturinvest följer för att utföra och vidarebefordra order i finansiella

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer