AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 3. September december 2014 JANUARI 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 3. September december 2014 JANUARI 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN"

Transkript

1 AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER RIX Tertial 3 September december 214 JANUARI 215 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

2 Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX Deltagare... 4 RIX Villkor... 4 RIX tidsschema... 5 Kommunikation med RIX... 5 Kommunikation via RIX Online... 5 Kontinuitet... 6 Operativa mål och utfall... 7 RIX Riksbankens betalningssystem... 9 RIX Förvaltning COLIN Förvaltning Statistik över RIX Säkerheter Denna rapport behandlar tertial 3, kalendermånaderna september, oktober, november och december 214. Syftet med rapporten är att beskriva RIX, Riksbankens betalningssytem och på kontinuerlig basis belysa data rörande RIX. Rapporten är uppdelad i två delar, varav den första delen ger en övergripande beskrivning av betalningssystemet RIX, kringliggande system samt kommunikation med deltagarna. Rapportens andra del redovisar statistik och ger också en sammanfattning av deltagarförändringar, incidenter och andra händelser i RIX. RIX tredje tertialet 214 Ö P P E N 2 [2]

3 Betalningssystemet RIX Betalningssystemet RIX är Riksbankens system för kontoöverföringar. Det är knutpunkten i det svenska finansiella systemet eftersom det ger deltagarna banker, clearinghus och flera andra marknadsaktörer möjligheten att göra överföringar på ett sätt som inte medför krediteller likviditetsrisker. Detta minskar i sin tur risker för det finansiella systemet. I RIX kan en deltagare göra överföringar från sitt eget konto i Riksbanken till en annan deltagares konto i Riksbanken. Dessa överföringar kan avse deltagarnas egna finansiella transaktioner eller transaktioner för deras kunders räkning. I stort sett samtliga betalningar i svenska kronor, som inte sker internt i en enskild bank, hanteras i någon form genom RIX. För att öka effektiviteten i betalningssystemet tillför Riksbanken likviditet under dagen genom att lämna kredit till deltagarna mot säkerheter. Säkerheterna utgörs främst av svenska och utländska värdepapper men kan även vara utländsk valuta. Eftersom RIX är ett system som har avgörande betydelse för att det finansiella systemet ska fungera väl har Riksbanken satt ett högt mål för dess tillgänglighet. Systemet ska vara tillgängligt under minst 99,85 procent av den tid det är öppet. RIX ska också motsvara kundernas krav. Riksbanken har därför som mål att 8 procent av kunderna ska vara nöjda med RIX. Samtliga kostnader för att tillhandahålla tjänsterna i RIX ska finansieras genom avgifter från deltagarna. Detta innebär att Riksbanken själv betalar en avgift efter samma princip som övriga deltagare och dessutom betalar för de funktioner som används för att genomföra penningpolitiken. Omsättningen i systemet uppgick under tertial till i genomsnitt 452 miljarder kronor per dag. I anslutning till RIX tillhandahåller Riksbanken även särskilda konton och krediter under dagen för att underlätta avvecklingen av värdepappersaffärer. Euroclear Sweden, den svenska centrala värdepappersförvararen, hanterar dessa konton och krediter på uppdrag av Riksbanken. Angränsande system till RIX är COLIN som är Riksbankens system för säkerhetshantering och Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem. Riksbanken har två anläggningar för drift av RIX och angränsande system. Dessa är placerade på geografiskt åtskilda platser. Övergripande beskrivning RIX består av sju olika processer för verkställandet av överföringar. Överföring i verkställighetsprocessen RTM verkställs omedelbart under förutsättning att det sammantagna utrymmet på Huvudkontot och Lånekontot är lika med eller större än angivet belopp i överföringsmeddelandet när täckningskontroll görs. Om det sammanlagda utrymmet inte är tillräckligt så avvisas överföringsmeddelandet. Förutom RTM finns sex andra verkställighetsprocesser, LOM, för olika ändamål. Den process som hanterar merparten av överföringarna i RIX benämns RIX LOM. De processer som hanterar överföringar med anknytning till deltagande clearingorganisation benämns med clearingorganisationens namn. Dessa är BGC LOM, CLS LOM, OMX LOM, PRT LOM och VPC LOM.

4 RIX Deltagare Ett institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX. En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika roller, dels som Kontohavare (för egen räkning), dels som Ombud (för annans räkning). En kontohavare kan välja mellan att antingen själv sända överföringsmeddelanden och ta emot information från systemet eller att helt eller delvis anlita ett Ombud som har godkänts av Riksbanken för denna funktion. För de RIX-deltagare som deltar för egen räkning öppnar Riksbanken ett huvudkonto som används för debiteringar och krediteringar i samband med överföringar och återbetalning av erhållen Intradagskredit. Därutöver öppnar Riksbanken ytterligare konton, LOM-konton, för de specifika Verkställighetsprocesserna för likviditetsoptimering som RIX-deltagaren deltar i. Därtill öppnas ett Lånekonto där aktuellt kreditutrymme registreras om RIX-deltagaren har rätt till kredit. RIXdeltagare med rätt till kredit kan ställa säkerheter som har godkänts av Riksbanken i form av svenska och utländska värdepapper eller i form av utländsk valuta vilket beskrivs i Anvisningar Säkerheter. Administrationen av säkerheter är till största delen automatiserad och omräkning av kreditutrymmet sker i Riksbankens säkerhetsinformationssystem COLIN. Viktiga system för den svenska marknaden som är beroende av RIX tillhandahålls av: Euroclear Sweden (tidigare VPC) som hanterar värdepappersaffärer, Bankgirot som hanterar massbetalningar (som exempelvis kortbetalningar och Internetbetalningar), EMCF som tillhandahåller en clearingtjänst för aktietransaktioner och NASDAQ OMX Clearing AB som hanterar affärer i finansiella derivat-instrument såsom optioner, terminer och futures samt repor. RIX-deltagare vid utgången av tertial 3, 214 RIX Villkor Relationen mellan Riksbanken och deltagarna i RIX regleras av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren). Villkoren består av ett Huvuddokument och nio bilagor till detta. Tre av dessa bilagor är olika typer av anvisningar: Anvisningar RIX, Anvisningar Säkerheter och Anvisningar Motparts-ansökan. I förhållandet mellan Riksbanken och de enskilda motparterna är Villkoren avtalsvillkor i tillämpliga delar och innehåller bestämmelser för RIX och penningpolitiska instrument. Anledningen till att Villkoren omfattar både RIX och det penningpolitiska styrsystemet är att båda systemen hänger samman på flera punkter. Riksbankens möjlighet att påverka räntan på dagslånemarknaden beror ytterst på att Riksbanken kan bestämma villkoren för och omfattningen av inlåning och utlåning över natten för de banker som deltar i RIX. Dessutom är kraven på säkerheter i RIX och för penningpolitiska instrument delvis desamma. 4 [2]

5 RIX tidsschema RIX är öppet alla bankdagar. Öppethållandet av RIX följer ett särskilt tidsschema. Av schemat framgår hur en dag i RIX är uppdelad i olika tidsperioder, så kallade fönster, och vilka händelser som inträffar i RIX vid varje fönster. RIX tidsschema Start av Verkställighetsdagen (Start value day) 7. Öppning av Verkställighetsprocesser (RTM/LOM settlement trigger) 11. Sluttidpunkt för bilaterala limiter (Bilateral limit cut-off) 16. (PRT LOM) Stängning av Verkställighetsprocesser för LOM-konton (LOM cut-off) 16.3 Första sluttidpunkt för övernattenkredit (Pre-finalisation) 17. Stängning av Verkställighetsdagen (Finalisation/Square-off) 17. Stängning av RIX (End value day) 17.1 Öppning av ny Verkställighetsdag (Open value day) Tillfällig stängning av Verkställighetsdagen (Paus) Kommunikation med RIX För att säkerställa åtkomsten till RIX för att kunna skicka och ta emot överföringsmeddelanden och annan information åligger det varje RIX-deltagare att på egen bekostnad och på eget ansvar ha tillgång till kommunikation via såväl SWIFT:s FINCopy-tjänst som kommunikation via RIX Online. Säkerställande av sådan åtkomst kan ske på olika sätt. RIX-deltagaren kan antingen själv sköta meddelandehanteringen via FINCopy-tjänsten eller använda en servicebyrå för meddelandehanteringen. Ett ytterligare alternativ är att en RIXdeltagare, som normalt avser att använda RIX Online, träffar avtal med ett Ombud som är villig att sköta hanteringen av överföringar via FINCopy-tjänsten om så skulle behövas. Ombud som är villig att hantera överföringar via FINCopy-tjänsten för annan RIX-deltagare ska tillhandahålla de meddelanden som RIX-deltagaren normalt använder RIX Online till. För kommunikation via SWIFT krävs att den RIX-deltagare som skickar meddelandena är ansluten till SWIFT och medlem av den särskilda Closed User Group (CUG) som används för RIX. RIX-deltagaren begär själv medlemskap i CUG hos SWIFT, som i sin tur därefter kontaktar Riksbanken för godkännande. Det krävs vidare att Riksbanken och RIX-deltagaren utväxlar krypteringsnycklar för de berörda adresserna (Bank Identification Code, BIC ). Kommunikation via RIX Online Det andra kommunikationsalternativet är att registrera överföringar i RIX Online, en webbklient som är ansluten till RIX webbserver via den kommunikationskanal Riksbanken upphandlat anslutning till. Anslutningen sker till de adresser som RIXdeltagaren har angett till Riksbanken och som Riksbanken har godkänt. Överföringar som initieras via RIX Online kommer normalt av RIX att skickas till SWIFT:s FINCopy-tjänst för att sen hanteras som ett ankommande överföringsmeddelande som sänts via FINCopytjänsten. Detta innebär att efter verkställighet har skett kommer SWIFT:s FINCopytjänst att informeras om detta och mottagaren kommer därmed få avisering via FINCopy-tjänsten. Denna funktion gör det möjligt för mottagaren att integrera meddelandeflödet med sina egna system i syfte att uppnå STP (Straight Through Processing) oavsett vilken kommunikationskanal avsändaren använder. Via RIX Online kan RIX-deltagaren övervaka status på de överföringsmeddelanden som har skickats till och hanteras i RIX, aktuellt 5 [2]

6 saldo på Huvudkontot och LOM-konton samt statistik över verkställda överföringar. Dessutom används RIX Online för att ändra (omprioritera, ändra ordningsföljd och återkalla) de överföringsmeddelanden som inte har verkställts. Kontinuitet Riksbanken tillhandahåller betalningssystemet RIX och arbetar för att systemet ska vara motståndskraftigt mot störningar. Riksbanken ser också till att det finns planer, rutiner och system som minimerar effekten av en störning. Riksbanken deltar och är ordförande i Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS). FSPOS är ett frivilligt forum med medlemmar från både den offentliga och den privata delen i den finansiella sektorn i Sverige. Syftet är att stärka förmågan att motstå eller snabbt återhämta sig från samhälleliga kriser lokalt, regionalt och nationellt inom den finansiella sektorn. För mer information se: spx?id= [2]

7 Operativa mål och utfall Ett välfungerande betalningssystem För tertial 2 och är den tekniska tillgängligheten 1 procent. Motsvarande värde för tertial är 99,92 procent. Den tekniska tillgängligheten för helåret 214 summerar till 99,97 procent. Diagram 1. Teknisk tillgänglighet rullande 12 månader (procent) 1 Ett av målen för betalningssystemet RIX är teknisk tillgänglighet. Detta målvärde ligger på 99,85 procent och avser betalningsflödet. Gällande Service Level Agreement, SLA, mellan Riksbanken och Riksbankens IT-leverantör reglerar bl.a. antal avbrott i olika kategorier som maximalt får förekomma i RIX och i COLIN, Riksbankens system för hantering av säkerheter Det har under tertial 3 inte inträffat någon incident som är klassificerad som avbrott med mycket stor påverkan. Den 29 december inträffade ett kapacitetsutnyttjandeproblem som klassificerades till stor påverkan. Incidenten påverkade inte systemets drift utan var relaterad till rapportfunktionen. Under perioden har dessutom en incident med betydande påverkan samt en incident med liten påverkan inträffat. Diagram 2. Antal incidenter i RIX med mycket stor påverkan Diagram 3. Antal incidenter i RIX med liten påverkan Klassificeringar: Avbrott med mycket stor påverkan Avbrott med stor påverkan Avbrott med betydande påverkan Avbrott med liten påverkan Det har under tertial 3 inte inträffat någon incident i COLIN. Diagram 4. Antal incidenter i COLIN med mycket stor påverkan. Rullande 12 månader [2]

8 Nöjda kunder i betalningssystemet Riksbanken genomför kundundersökningar med syftet att utvärdera hur användarna av betalningssystemet uppfattar Riksbankens service och tjänster. Undersökningen är av enkätkaraktär och ligger till grund för fortsatt arbete inom RIX-enheten. Under tertialet genomfördes ingen kundundersökning. Den senaste kundundersökningen genomfördes under tertial 3, 213 och visade på att 94 procent av RIXdeltagarna är nöjda eller mycket nöjda med betalningssystemet RIX. Detta är högre än målet på 8 procent. Två enkäter per deltagare, det vill säga totalt 5 enkäter, skickades ut elektroniskt varav 37 blev besvarade. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 74 procent. Icke desto mindre besvarades enkäten av 25 av 25 deltagare, vilket motsvarar en svarsfrekvens för deltagarna på 1 procent. Nästa kundundersökning beräknas genomföras under 215. Kostnader och intäkter Riksbanken har beslutat om principer för prissättning för tillhandahållandet av RIX. I beslutet fastställdes vad som ska inkluderas i kostnadsbasen samt att tillhandahållandet av RIX ska ske efter principen om full kostnadstäckning. Intäkterna på cirka 64,1 miljoner kronor och de fördelade kostnaderna på cirka 57,2 miljoner kronor ger en kostnadstäckning för 214 på 112 procent. I diagram 5 redovisas intäkterna och de fördelade kostnaderna för helåret 214. Januari 214 genomfördes en avgiftssänkning som innebar att den fasta månadsavgiften sänktes från 55 kronor till 5 kronor för alla deltagare och att tilläggsavgiften sänktes från 2 35 till 2 2 kronor per månad. Avgiftsförändringar har de senaste åren kommunicerats i slutet av november och sedan implementerats genom en ny prislista för nästkommande år. Senaste prislistan gäller från och med 1 januari 214. För kommande år förskjuts processen något så att eventuella prisjusteringar kommuniceras i slutet av januari 215 och börja gälla från den 1 mars 215. Riksbankens budgetprocess för kommande år färdigställs först i mitten av december och innevarande års kostnader färdigställs i januari. Genom att förskjuta prissättningsprocessen ser vi en möjlighet till större precision i justeringen av våra avgifter för att nå målet om full kostnadstäckning över en treårsperiod. Gemensamma kostnader som lokaler, fastighetsskötsel, säkerhet och bevakning fördelas dock ut genom fördefinierade nycklar. Personalkostnaderna för de medarbetare som är direkt involverade i verksamhetsområdet har fördelats med faktisk lönekostnad. Lönekostnaderna för de medarbetare som ingår i stödfunktionerna har fördelats med hjälp av en fördelningsnyckel. Riksbankens modell för fördelning av driftskostnader för IT-system innebär fördelning utifrån antalet logiska servrar per system. 8 [2]

9 Diagram 5. Intäkter och fördelade kostnader helår, 214 (milj kr) Intäkter AVGIFTER 214 Fördelade kostnader i. en avgift per överföringsmeddelande på 4:5 kronor. RIX Riksbankens betalningssystem Volymen i RIX uppgick under tertial i snitt till överföringar per dag med en genomsnittlig omslutning per dag på 452 miljarder kronor. Jämfört med föregående tertial har antalet överföringar ökat med 574 överföringar per dag och den genomsnittliga omslutningen minskat med cirka 33 miljarder kronor per dag. Diagram 6. Antalet överföringar i genomsnitt per dag under tertial (kr) ii. en fast avgift på 5 kronor per månad för alla deltagare. 15 iii. en fast månadsavgift på ytterligare 1 kronor för alla deltagare som har möjlighet att utnyttja sin rätt till kredit i RIX genom att man lämnat en pantförklaring. iv. en tilläggsavgift per månad på 2 2 kronor som ska täcka resterande kostnad fördelas som tidigare efter totala domestika intäkter mellan de RIX-deltagare som har sådana intäkter på minst 1 miljard kronor T1 214 T2 214 T3 214 Diagram 7. Omslutning i genomsnitt per dag under tertial (mdr kr) v. en inträdesavgift för nya deltagare på 125 kronor. Denna avgift ska täcka Riksbankens kostnader för att pröva och ansluta nya deltagare och är inte kopplad till kostnadsbasen för RIX. vi. en avgift faktureras separat i efterskott för tillhandahållande av tjänsten för central behörighetsadministration avseende RIX Online. Tjänsten finns med två olika grader av omfattning: fullständig respektive begränsad T1 214 T2 214 T [2]

10 Deltagare Ett institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX. En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika roller, dels som kontohavare, dels som ombud. Vid utgången av tertialet fanns det 27 deltagare i RIX. Begränsade penningpolitiska motparter Riksbanken har tidigare infört en möjlighet för kreditinstitut med säte i Sverige att delta i vissa av Riksbankens faciliteter utan att vara deltagare i RIX. Dessa begränsade penningpolitiska motparter kan delta i följande faciliteter: Program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta (med samma säkerheter som för kredit i RIX) Andra krediter efter särskilt beslut Köp av Riksbankscertifikat För begränsade penningpolitiska motparter gäller regelverket Villkor för RIX och penningpolitiska instrument. Vid utgången av tertialet fanns en begränsad penningpolitisk motpart. Incidenter hos deltagarna Under tertial 3 har tre inrapporterade deltagarincidenter inträffat. RIX-deltagare Bankgirocentralen BGC BNP Paribas Fortis Citibank CLS Bank Crédit Agricole Danske Bank DNB Bank EuroCCP Euroclear Sweden Kommuninvest Landshypotek Länsförsäkringar Bank NASDAQ OMX Nordea Bank Nordnet Bank Nykredit Bank Riksbanken Riksgälden The Royal Bank of Scotland SBAB Bank SEB Skandiabanken Sparbanken Syd Sparbanken Öresund Svenska Handelsbanken Swedbank Ålandsbanken Begränsade penningpolitiska motparter Svensk Exportkredit Svensk Exportkredit Övningar Riksbanken följer en övningplan med övningar som rör RIX-systemet. Dessa övningar är både externa med RIXdeltagarna såväl som interna och syftar till att öva de olika kontinuitetsarrangemang som kringgärdar RIX. Övningarna kan vara både av lärande och testande karaktär och har genomgått förändringar de senaste åren. Övningsplanen för 215 är anpassad för att ytterligare öva och testa ännu mer realistiska scenarios. Eftersom RIX är mycket betydelsefullt för det finansiella systemet behöver Riksbanken ha väl fungerande reservrutiner om det tekniska systemet skulle fallera. Riksbanken har som målsättning att två 1 [2]

11 gånger per år genomföra gemensamma reservrutinsövningar med samtliga RIXdeltagare. Den 7 maj och den 24 september 214 genomfördes gemensamma reservrutinsövningar i manuella rutiner med samtliga RIX-deltagare. COLIN Förvaltning Inga ändringar eller rättningar har gjorts under perioden. Arbetet med att implementera ett nytt säkerhetshanteringssystem pågår. Mer information angående detta projekt kommuniceras löpande till Riksbankens motparter. Under tertialet har dessutom två övningar genomförts tillsammans med CLS. Den 31 oktober övades Full Outage och den 7 oktober genomfördes en enklare betalningsövning. En referensgrupp för övning och kontinuitet (RÖK-gruppen) bestående av de fem storbankerna och Bankgirot bildades 21 för att säkerställa kvalitén på övningarna. Inom ramen för denna grupp genomförs dessutom olika projekt såsom framtagande av rutiner och dokumentation att använda vid övningar och skarpa incidenter. Gruppen har som målsättning att träffas en gång per kvartal. RIX Förvaltning Riksbanken driver ett projekt, RIXSIX, som ska uppgradera RTGS-systemet till en ny version och införa nya funktionaliter. All utveckling av RIX, utom felrättningar och tvingande förändringar, är lagd på is under uppgraderingsprojektet RIXSIX, vilket planeras avslutas i april 215. Avslutade ärenden under tertial Produktionssättningen av SWIFT:s standardrelease i november 214 genomfördes utan problem. 11 [2]

12 Statistik över RIX Diagram 1. Aggregerad procentuell volym och omslutning 2-24 oktober. Dagsgenomsnitt Antal överföringar och omslutning Under tertial 3 inföll två IMM-dagar. Den 17 september avvecklades överföringar till ett värde av 637 miljarder kronor och den 17 december avvecklades överföringar och även då till ett värde av 637 miljarder kronor. Föregående tertial inföll en IMM-dag, den 18 juni då överföringar avvecklades till ett värde av 768 miljarder kronor. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Omsättning Volym Högst volym under tertial 3 inträffade den 29 december då överföringar avvecklades till ett värde av 563 miljarder. Diagram 8. Antal överföringar och omslutning tertial 3, september oktober november december Antal överföringar Snittbelopp överföringar Omslutning mdr SEK Det genomsnittliga transaktionsbeloppet för tertial 3 var cirka 26,9 miljoner kronor per överföring. Detta är en minskning jämfört med motsvarande värde för tertial som var 29,8 miljoner. Diagram 9. Snittbelopp per överföring och månad (milj kr) Diagram 1 visar den aggregerade volymen och omslutningen per minut i procent under en genomsnittlig dag i en slumpmässigt vald vecka under tertialet. Överföringar under 5 SEK Under tertial var 75,35 procent av överföringarna under 5 kronor, vilket innebär att andelen mindre betalningar var något högre jämfört med tertial 2 (75,14 procent). Diagram 11. Överföringar under 5 SEK under tertial 3, september oktober november december Antal överföringar Mindre betalningar [2]

13 Riksbankens egna transaktioner Riksbanken använder RIX och COLIN för att genomföra de penningpolitiska reporna, andra penning- eller valutapolitiska transaktioner, samt för att utföra uppdrag inom ramen för Riksbankens korrespondentbankverksamhet för utländska centralbanker och internationella finansiella organ. Omslutningen i RIX under tertial 2 exklusive Riksbankens egna överföringar var miljarder kronor. Summan av Riksbankens egna överföringar var miljarder kronor under samma period. Diagram 13. Antal överföringar under Peak samt totalt antal överföringar under tertial 3, september oktober november december Antal överföringar Antal överföringar peak Diagram 12. Omslutning tertial 3, 214 samt justerat för Riksbankens egna transaktioner september oktober november december Omslutning mdr SEK Riksbank totalt Omslutning exklusive Riksbank totalt Antal överföringar under Peakperioden Den s.k. Peak-perioden är i systemet definierad som tiden från klockan 9.3 till 11.. Under Peak-perioden verkställs merparten av överföringarna i RIX. Antal överföringar under Peak-perioden var i genomsnitt per dag under tertial Under tertial var motsvarande siffra [2]

14 Säkerheter och utnyttjandegrad Summa maximala säkerheter definieras som summan av det högsta värdet av säkerheter för varje RIX-deltagare som ställer säkerheter. Utnyttjandegrad definieras som totalt maximalt utnyttjad intradagskredit för de institut som behöver ställa säkerhet i förhållande till summa maximala säkerheter. Diagram 14. Maximala säkerheter (mdr kr) och utnyttjandegrad, helåret % 9% 8% 7% 6% 5% 4% Summan av de maximala säkerheterna under tertial 3 var i snitt 158 miljarder kronor per dag. Detta är oförändrat jämfört med motsvarande värde under tertial 2. Det högsta värdet under tertial 3 var 198 miljarder och inträffade den 26 november. Det lägsta värdet under tertial 3 var 128 miljarder och inträffade den 5 september. Motsvarande data för tertial var 218 miljarder (12 maj) respektive 128 miljarder (27 augusti). Den maximala utnyttjandegraden var i genomsnitt 67 procent per dag under perioden, vilket kan jämföras med 66 procent under tertial 2. Dagen med den högsta maximala utnyttjandegraden under tertial 3 var den 1 oktober med en utnyttjandegrad om 79 procent. Dagen med lägst maximal utnyttjandegrad var den 27 november med 54 procent. För föregående period, tertial 2, var motsvarande siffra 8 procent (18 juni) samt 48 procent (5 juni). Maximala säkerheter mdr SEK Utnyttjandegrad % Diagram 15. Maximala säkerheter och utnyttjandegrad under tertial 3, september oktober november december Maximala säkerheter mdr SEK Utnyttjandegrad % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 14 [2]

15 Fördelning över verkställighetsprocesser Via verkställighetsprocesserna för LOM tillhandahålls funktioner för likviditetshantering, prioritering av överföringar och optimering. Optimering innebär att RIX samtidigt verkställer flera överföringar genom att räkna av avgående överföringar mot ankommande överföringar. Samtidig överföring kan ske bilateralt och multilateralt mellan berörda RIX-deltagares LOMkonton. Den verkställighetsprocess som har flest antal överföringar och den högsta omslutningen är RIX LOM. Genomsnittet under tertial 3 var överföringar per dag och 29 miljarder kronor i omslutning. Det motsvarar cirka 85,2 procent av det totala antalet överföringar och cirka 64,3 procent av den totala omslutningen. I BGC LOM sker det ett relativt stort antal överföringar till ett relativt lågt värde. Genomsnittet var överföringar per dag med en omslutning på 44 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 13,5 procent av det totala antalet överföringar och cirka 9,7 procent av den totala omslutningen. I RTM verkställs väldigt få överföringar till ett relativt stort värde. Under tertial 3 genomfördes i snitt 32 överföringar per dag med en omslutning på 52 miljarder. Det motsvarar cirka,2 procent av det totala antalet överföringar och cirka 11,5 procent av den totala omslutningen. I CLS LOM har det under perioden i genomsnitt gjorts 97 överföringar per dag med en omslutning på 17 miljarder. Det motsvarar cirka,6 procent av det totala antalet överföringar och 3,8 procent av den totala omslutningen. motsvarar cirka,2 procent av det totala antalet transaktioner och 1,4 procent av den totala omslutningen. I OMX LOM har det under perioden skett i genomsnitt 19 överföringar per dag med ett värde på 856 miljoner kronor. Det motsvarar cirka,1 procent av det totala antalet transaktioner och,2 procent av den totala omslutningen. Slutligen har det i PRT LOM skett i genomsnitt 39 överföringar per dag med ett värde på 484 miljoner kronor. Det motsvarar cirka,2 procent av det totala antalet transaktioner och,1 procent av den totala omslutningen. Diagram 16. Fördelning över verkställighetsprocesser avseende antal överföringar, tertial 3, 214 Diagram 17. Fördelning över verkställighetsprocesser avseende omslutning, tertial 3, 214 BGC 9% CLS 4% BGC 14% VPC 1% CLS 1% RTM % RTM 12% RIX 85% RIX 64% I VPC LOM har det under perioden i genomsnitt gjorts 35 överföringar per dag med en omslutning på 47 miljarder. Det 15 [2]

16 Fördelning över transaktionskoder Transaktionskoder ADG återbetalning dagslån ARB FX/MM DOK Dokumentclearing DOM Domestik betalning ITB Interbankbetalning RTA Räntekompensation UTG Utlandsbetalning - aggregat UTL Utlandsbetalning enstaka betalning I RIX LOM fördelas överföringarna på 8 transaktionskoder. När det gäller antalet överföringar är de tre största transaktionskoderna ARB, DOM och UTL. Dessa upptar cirka 99,7 procent av det totala antalet överföringar. Däremot är de tre största transaktionskoderna när det gäller omsättning ADG, DOM och UTL. Dessa upptar 93, procent av omslutningen i RIX LOM. UTL är den enskilt största transaktionskoden. I genomsnitt har det under tertial 3 genomförts överföringar per dag med en omslutning på 154 miljarder. Det motsvarar cirka 9,7 procent av alla överföringar och 53,1 procent av omslutningen i RIX LOM. I transaktionskoden ADG gjordes i genomsnitt 16 överföringar med en omslutning på 46 miljarder per dag. Det motsvarar cirka,1 procent av överföringar och cirka 15,7 procent av omslutningen i RIX LOM. Diagram 18. Fördelning av antal överföringar i RIX LOM per transaktionskod (dagsgenomsnitt), tertial 3, 214 (etiketter för värden understigande 1 procent är ej medtagna) UTL 91% ARB 1% DOM 8% Diagram 19. Fördelning av omslutning i RIX LOM per transaktionskod (dagsgenomsnitt), tertial 3, 214 (etiketter för värden understigande 1 procent är ej medtagna) ADG 16% ARB 7% I transaktionskoden DOM genomförs i snitt överföringar med en omslutning på 7 miljarder kronor per dag. Det motsvarar cirka 8,2 procent av överföringarna och 24,2 procent av omslutningen i RIX LOM. I transaktionskoden ARB görs i genomsnitt 118 överföringar med en omslutning på 2 miljarder per dag. Det motsvarar cirka,8 procent av överföringar och cirka 6,8 procent av omslutningen i RIX LOM. UTL 53% DOM 24% 16 [2]

17 Säkerheter Säkerheter för intradagskredit Riksbanken lämnar krediter såväl under dagen som över natten. För att begränsa dessa risker tillämpar Riksbanken principen att det ska ställas betryggande säkerheter för alla sådana exponeringar. Godkända säkerheter Värdepapper som accepteras ska vara utfärdade av stat, centralbank, kommun eller annat offentligt organ eller företag som har en tillfredsställande kreditvärdighet. Det krävs vidare att den stat där emittenten har sin hemvist är godkänd av Riksbanken. Värdepapperet ska även vara emitterat i en valuta som är godkänd av Riksbanken. För att ett värdepapper ska kunna användas som säkerhet krävs att det finns ett etablerat arrangemang för detta som Riksbanken bedömer som tillräckligt säkert. Riksbanken prövar självmant om vissa värdepapper som ges ut av svenska staten, svenska kommuner och landsting eller som är svensk säkerställd obligation ska godkännas som säkerheter. För prövning av värdepapper som har getts ut av andra emittenter tillämpar Riksbanken ett ansökningsförfarande. Likviditetsklasser: Kategori 1: Värdepapper utgivna av stat Värdepapper utgivna av centralbank Andra fordringar på centralbank Kategori 2: Värdepapper utgivna av mellanstatliga organisationer Värdepapper garanterade av stat Värdepapper utgivna eller garanterade av kommun, landsting eller motsvarande utländsk lokal myndighet Säkerställda värdepapper Värdepapper utgivna av s.k. agencies Kategori 3: Övriga accepterade värdepapper För ytterligare information hänvisas till: P/213/kap_rix_anvisningar_sakerheter_mar213_s ve.pdf Värdepapper som godkänns för kredit i Riksbanken blir tilldelade en likviditetsklass utifrån emittenttyp och värdepapperstyp. Likviditetsklass, valuta och förfallodag bestämmer sedan vilket värderingsavdrag som tillämpas för respektive värdepapper. Utländsk valuta Tillgodohavande i utländsk valuta hos Danmarks Nationalbank respektive Norges Bank kan även lämnas för kredit inom ramen för Scandinavian Cash Pool. Säkerhet i form av tillgodohavande i euro i Riksbanken genom inbetalning via Deutsche Bundesbank kan även användas för kredit. För båda ovanstående faciliteter krävs pantförklaring och avtal mellan alla parter. 17 [2]

18 Godkända säkerheter för kredit i Riksbanken Vid stängningen den 3 december 214 hade Riksbanken godkända värdepapper för kredit jämfört med godkända värdepapper sista dagen i tertial 2. Dessa är emitterade i 14 (13 i tertial 2 214) olika länder och fördelade enligt diagram 2. Vidare är värdepapperna utställda i 6 (6 i tertial 2 214) olika valutor fördelade enligt diagram 21. Diagram 2. Antal godkända säkerheter per landskod, den 3 december 214 Diagram 23. Antal godkända säkerheter per likviditetsklass, den 3 december Diagram 24. Antal ansökningar om värdepapper för kredit i Riksbanken som godkänts de senaste 12 månaderna AT BE CA CH DE DK FI FR GB LU NL NO PT SE US Diagram 21. Antal godkända säkerheter per valuta, den 3 december DKK EUR GBP NOK SEK USD Förteckning över godkända säkerheter: anken/rix/214/eligible%2assets.xls Diagram 22. Antal godkända säkerheter per värdepappersslag den 3 december % Säkerställda 15% Statspapper 7% 64% Kommunpapper Övrigt 18 [2]

19 Pantsatta säkerheter för intradagskredit i RIX Diagram 27. Säkerhetsvärde pantsatt för kredit i RIX, fördelat per värdepappersslag, den 3 december 214 Vid RIX-systemets stängning den 3 december 214 hade RIX-deltagarna lämnat säkerheter i form av värdepapper och kontanter för intradagskredit till ett värde av cirka 143 (11) miljarder kronor. Av det samlade säkerhetsvärdet från värdepapper var cirka 83 (83) procent emitterat i Sverige och 17 (17) procent i andra länder. Vidare var 86 (87) procent av det samlade säkerhetsvärdet utställt i svenska kronor och 14 (13) procent utställt i andra valutor. 1% 14% % 76% Säkerställda Statspapper Kommunpapper Övrigt Diagram 25. Fördelning av pantsatta säkerheter för intradagskredit per landskod, den 3 december 214 (värde) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sverige Andra länder Diagram 26. Fördelning av pantsatta säkerheter för intradagskredit per valuta, den 3 december 214 (värde) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % SEK Andra valutor För den 3 december 214 var säkerhetsvärdet av de pantsatta värdepapprena fördelade till 76 (77) procent av säkerställda obligationer, 1 (11) procent av statspapper, 14 (12) procent kommunpapper och () procent övrigt. 19 [2]

20 SVERIGES RIKSBANK SE Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel Fax [2]

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 2. Maj augusti 2015 SEPTEMBER 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 2. Maj augusti 2015 SEPTEMBER 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER RIX Tertial 2 Maj augusti 215 SEPTEMBER 215 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX Deltagare... 4 RIX

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 1. Januari april 2015 MAJ 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 1. Januari april 2015 MAJ 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER RIX Tertial 1 Januari april 215 MAJ 215 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX Deltagare... 4 RIX Villkor...

Läs mer

RIX tertial 2. Maj augusti. Avdelningen för betalningssystem och kontanter

RIX tertial 2. Maj augusti. Avdelningen för betalningssystem och kontanter RIX tertial 2 Maj augusti Avdelningen för betalningssystem och kontanter 2016 RIX TERTIAL 2, 2016 1 Syfte Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva RIX, Riksbankens system för överföring av

Läs mer

RIX tertial 3. September december. Avdelningen för betalningssystem och kontanter

RIX tertial 3. September december. Avdelningen för betalningssystem och kontanter RIX tertial 3 September december Avdelningen för betalningssystem och kontanter 2016 RIX TERTIAL 3, 2016 1 Syfte Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva RIX, Riksbankens system för överföring

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX tertial 3 2011 JANUARI 2012 Denna rapport redovisar data från RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar samt information kring deltagare, händelser

Läs mer

RIX Övergripande beskrivning

RIX Övergripande beskrivning RIX Övergripande beskrivning Januari 2012 1. Bakgrund RIX är det svenska centrala överföringssystemet för stora betalningar, som ägs och drivs av Riksbanken. RIX är ett standardsystem som har vidareutvecklats

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX Tertial 3. September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX Tertial 3. September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX Tertial 3 September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX deltagare... 4 RIX villkor...

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013 AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX tertial 1 2013 MAJ 2013 Denna rapport redovisar data från RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar samt information kring deltagare, händelser och

Läs mer

Penningöverföringar. mellan banker. Erik Holst, senior ekonom, 2014

Penningöverföringar. mellan banker. Erik Holst, senior ekonom, 2014 Penningöverföringar mellan banker Erik Holst, senior ekonom, 2014 Vad jag tänker prata om Riksbankens roll i stort Vad är betalningssystemet? Olika typer av betalningar RIX Riksbankens system Andra inblandade

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX FEBRUARI 2015 Anvisningar RIX 1 Bakgrund... 4 2 Övergripande principer... 5 2.1 RIX-ansvarig... 6 2.2 Samverkan mellan Riksbanken

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken

Ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken Bilaga 1 DATUM: 2015-12-16 AVDELNING: AFS och AFM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2015-00700

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 3. September december 2015 JANUARI 2016 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 3. September december 2015 JANUARI 2016 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER RIX Tertial 3 September december 215 JANUARI 216 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX Deltagare...

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar RIX Bilaga A7 Särskilda anvisningar för hantering av störningar OKTOBER 2008:2 Innehållsförteckning 1 Allmänt om hantering av störningar... 3

Läs mer

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II)

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.4.3 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren)

Läs mer

Beslutsunderlag. Köp av statsobligationer. Förslag till direktionens beslut. Bakgrund. Överväganden

Beslutsunderlag. Köp av statsobligationer. Förslag till direktionens beslut. Bakgrund. Överväganden Beslutsunderlag DATUM: 2015-02-11 AVDELNING: Avdelningen för marknader SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 121206, 5 Beslut DATUM: 2012-12-06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR RÖRLIG F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering

Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering DECEMBER 2007 Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering 2 [22] Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Godtagbara säkerheter...5 2.1. Säkerheter för

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument APRIL 2015 WEBBVERSION

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument APRIL 2015 WEBBVERSION Villkor för RIX och penningpolitiska instrument APRIL 2015 WEBBVERSION Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H0 Förteckning över ingående delar APRIL 2015 - WEBBVERSION Bilaga H0 - Förteckning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 29 oktober 2008. 1 Inledande villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper som säkerhet för kredit MARS 2013 S.B1 Ansökan om godkännande

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Sammanfattning av förslag till ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken

Sammanfattning av förslag till ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken PM DATUM: 2015-10-21 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2015-00700 Sammanfattning av förslag

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012 Protokollsbilaga B Direktionens protokoll 2011-12-07, 4 Beslut DATUM: 2011-12-07 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Svensk Betalningskalender AG KON Fokusgruppen för Finansiella Tjänster

Svensk Betalningskalender AG KON Fokusgruppen för Finansiella Tjänster Svensk Betalningskalender 2016 AG KON Fokusgruppen för Finansiella Tjänster 2016-01-29 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 SPRIDNING... 3 FÖRVALTNING... 3 RIKTIGHET... 3 2.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER FFFS 2011:37 E-postadress Rapporten ska sändas till Finansinspektionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Likviditetsreserv

Läs mer

Sårbarheter i det moderna betalningsväsendet

Sårbarheter i det moderna betalningsväsendet ANFÖRANDE DATUM: 2006-10-18 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Eva Srejber Sveriges säkerhetsting i Eskilstuna SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Direktionen fastställer Investeringspolicy för guld- och valutareserven i enlighet med bilaga.

Direktionen fastställer Investeringspolicy för guld- och valutareserven i enlighet med bilaga. Bilaga E1 Direktionens protokoll 160316 8 Beslutsunderlag DATUM: 2016-03-11 AVDELNING: Avdelningen för marknader (AFM) HANDLÄGGARE: Christian Alexandersson, Emelie Bagelius, Fredrik Omberg HANTERINGSKLASS

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 57/34 27.2.2002 RÄTTELSE Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära (ECB/2001/13) ( L 333 av den 17 december

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Penningpolitiken avspeglas i Riksbankens balansräkning. Detta har varit extra tydligt under den finansiella krisen, då balansomslutningen mer än tredubblades. Oberoende av den

Läs mer

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k Till riksdagen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 O0 Fax +46 8 21 05 31 registrator@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2003-1035-DIR Framställan om vissa ändringar

Läs mer

AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET )

AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET ) Svenska Bankföreningen 2012-06-04 AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET ) I detta avtal fastställs vad som skall gälla för parternas samverkan i Sveriges Riksbank

Läs mer

Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna?

Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna? Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna? Jonas Domeij, Hans Sundholm, FöreningsSparbanken 28 april 2003 Dataföreningen 1 Innehåll Direktövergång - En skarp valutagräns Gemensamt intresse

Läs mer

Svensk Betalningskalender 2015. AG KON Fokusgrupp Finansiella Tjänster 2014-12-10

Svensk Betalningskalender 2015. AG KON Fokusgrupp Finansiella Tjänster 2014-12-10 Svensk Betalningskalender 2015 AG KON Fokusgrupp Finansiella Tjänster 2014-12-10 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 SPRIDNING... 3 RIKTIGHET... 3 2. METOD... 4 3. RESULTAT...

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015 Finansiell Stabilitet 2015:1 3 juni 2015 Aktieindex Index, 1 januari 2000 = 100 Anm. Benchmarkobligationer. Löptiderna kan därmed periodvis vara olika. Källor: Bloomberg och Riksbanken Tioåriga statsobligationsräntor

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Utvärdering av RIX AFS/EFI. Utvärderingens upplägg DATUM: 2010-03-17 AVDELNING: Lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) 2. 1 [23]

Utvärdering av RIX AFS/EFI. Utvärderingens upplägg DATUM: 2010-03-17 AVDELNING: Lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) 2. 1 [23] DATUM: 2010-03-17 AVDELNING: AFS/EFI SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se DNR 2010-149-AFS Utvärdering av RIX Banker

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven 2011

Förvaltning av guld- och valutareserven 2011 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 101207, 9 PM DATUM: 2010-12-07 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS:

Läs mer

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-11-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 Sammanfattning Liksom i

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H9 Anvisningar Motpartsansökan

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H9 Anvisningar Motpartsansökan Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H9 Anvisningar Motpartsansökan APRIL 2009 Innehållsförteckning Inledning... 4 A. Ansökans innehåll... 5 1 Generella krav... 5 1.1 Uppgifter om sökanden...

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H4 Anvisningar säkerheter

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H4 Anvisningar säkerheter Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H4 Anvisningar säkerheter APRIL 2015 Tidigare versioner: 1 januari 2013 2 juni 2010 2 oktober 2009 7 februari 2009 R I X Anvisningar säkerheter Övergångsregel

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Säkerhetslista Appendix 12 (Senast uppdaterad den 22:a oktober, 2010)

Säkerhetslista Appendix 12 (Senast uppdaterad den 22:a oktober, 2010) Säkerhetslista Appendix 12 (Senast uppdaterad den 22:a oktober, 2010) Allmänna villkor 1) Egendom som inte är speciellt angiven i Appendix 12 eller Appendix 12a värderas till noll. 2) Den andel av en godkänd

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2016-04-20 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 2015-03-12 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Värdepappersmarknader i förändring

Värdepappersmarknader i förändring ANFÖRANDE DATUM: 2008-12-04 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Nasdaq OMX SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden 26 7 6 5 4 3 2 2 7 6 5 4 3 2 Diagram R1:1. Skillnaden mellan den korta interbankräntan och Riksbankens reporänta 3 4 Grå yta i detalj 5 6 jan apr jul okt jan apr jul Anm. Grafen illustrerar skillnaden

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2016

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2016 P R O M E M O R I A Datum 2016-06-14 FI Dnr 16-7882 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur Finansiell infrastruktur 2015 S V E R I G E S R I K S B A N K Innehåll FÖRORD 5 FÖRKORTNINGAR 6 SAMMANFATTNING 7 RIKSBANKENS ÖVERVAKNINGSARBETE 10 1. AKTUELLA OMRÅDEN 13 Rättsliga frågor 13 Frågor relaterade

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur Finansiell infrastruktur 2013 S V E R I G E S R I K S B A N K Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 RIKSBANKENS ÖVERVAKNINGSARBETE 11 1. AKTUELLA OMRÅDEN 15 Nya internationella standarder stärker den finansiella

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006O0004 SV 01.07.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 7 april 2006

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3) REGERINGSRAPPORT 1 (5) Hanteringsklass: Öppen 2014-11-14 Dnr 2014/1543 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Promemoria Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen September 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Förslag

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Det penningpolitiska styrsystemet i Sverige kan med relativt enkla medel styra och stabilisera dagslåneräntan. Erfarenheterna från den senaste finansiella krisen visar att styrsystemet

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2017

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2017 P R O M E M O R I A Datum 2017-11-24 FI Dnr 17-6342 Författare Avdelningen för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2017

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2017 P R O M E M O R I A Datum 2018-02-23 (korrigerad 2018-03-09) FI Dnr 17-6342 Författare Avdelningen för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2017

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2017 P R O M E M O R I A Datum 2017-08-25 FI Dnr 17-6342 Författare Avdelningen för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2016

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2016 P R O M E M O R I A Datum 2017-02-24 FI Dnr 16-7882 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer