AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET )"

Transkript

1 Svenska Bankföreningen AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET ) I detta avtal fastställs vad som skall gälla för parternas samverkan i Sveriges Riksbank ( Riksbanken ) system för betalningsavveckling ( RIX-systemet ), särskilt med avseende på de olika sista avvecklingstidpunkter som skall tillämpas för de betalningar och transaktioner som anges i detta avtal. Detta avtal kan kompletteras med bilaterala avtal som närmare reglerar förhållandet mellan parterna, dock att sådant bilateralt avtal inte får ändra eller påverka andra parters rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Utöver de regler som vid varje tid föreskrivs av Riksbanken i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument och de regelverk som gäller för clearingmedlemmar hos de clearingorganisationer som anges i detta avtal förbinder sig undertecknade parter att tilllämpa de regler som anges nedan. Vid händelse av konflikt mellan bestämmelserna i å ena sidan detta avtal och å andra sidan nyssnämnda RIX-villkor och regelverk har de sist nämnda företräde. Definitioner Utöver nedanstående definitioner skall begrepp som används i detta avtal ha den betydelse som angivits i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument. Avveckling: Överföring av likvid mellan två parter i syfte att slutligt reglera skuld eller fordran dem emellan. Bankdag: Dag som inte är lördag, söndag, trettondag jul, långfredag, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfärdsdag, nationaldag, midsommarafton, julafton, juldag, annandag jul, nyårsafton och nyårsdag. Clearingkod: Fastställer och identifierar vilken betalningstyp som avses samt vilket LOM-konto som betalningen skall avvecklas i. Dokumentclearing: Icke elektroniska betalningsuppdrag, t.ex. checkar och bankanvisningar. EXP (Expressbetalningar): Clearingkod avseende betalningar över Huvudkonto (RTMkonto) som kan avse såväl domestika betalningar som utlandsbetalningar.

2 Finansiella kundbetalningar: Likvid för en bilateralt överenskommen affärstransaktion mellan en part och kund. 2 LOM: Verkställighetsprocess i RIX som syftar till att effektivisera likviditetsanvändningen i RIX. Utlandsclearing: Betalningsuppdrag i SEK från utlandet för vidarebefordran till annan svensk bank. 1 Part som ansluter sig till detta avtal har ingått avtal med Riksbanken om att delta i RIXsystemet. De parter som anslutit sig till avtalet genom undertecknande av dokument i enlighet med Bilaga 4 kallas nedan gemensamt Parterna. 2 Nedanstående Clearingprodukter, Betalningar med särskilda rutiner och Interbanktransaktioner skall avvecklas i RIX-systemet. Clearingkoder för Avveckling i RIX-systemet fastställs av Bankföreningens Styrgrupp för Clearing. Aktuella clearingkoder tillhandahålls samtliga RIX-deltagare av Riksbanken. I Clearingprodukter (aggregat) Med Clearingprodukter avses: a) Dataclearing b) OMX c) Utlandsclearing d) Bankgiroprodukter e) VPC f) Dokumentclearing g) CLS h) MasterCard (Europay)/Visa i) Kontanthantering II Betalningar med särskilda rutiner Med Betalningar med särskilda rutiner avses betalningsuppdrag, som skall avvecklas styckevis bilateralt mellan Parterna. Gällande beloppsgränser, uppdelning och rutiner för Betalningar med särskilda rutiner beslutas av Bankföreningens Styrgrupp för Clearing och framgår av bilaga 1.

3 Parterna förbinder sig att genomföra Avveckling av Betalningar med särskilda rutiner i RIX-systemet efter överenskommen starttidpunkt och löpande under Bankdagen. 3 III Interbanktransaktioner Med Interbanktransaktioner avses transaktioner mellan Parter som t.ex. lån och placeringar. Tidpunkter för avveckling framgår av bilaga 2. 3 För Clearingprodukter, Betalningar med särskilda rutiner och Interbanktransaktioner skall i bilaga 2 angivna tidpunkter för Avveckling i RIX-systemet gälla. Eventuella förändringar av dessa avvecklingstidpunkter kan ske efter beslut i Bankföreningens Styrgrupp för Clearing efter samråd med RIX-deltagare. Underlag för Dokumentclearing utväxlas mellan Parterna enligt bilaterala överenskommelser. Likvid för underlaget skall regleras i RIX senast två bankdagar efter mottagandet. Utlandsclearing utväxlas mellan Parterna enligt bilaterala överenskommelser. 4 Part som drabbas av system- och/eller datakommunikationsproblem ( Tekniska problem ), som kan påverka Avvecklingen, skall omgående informera Riksbanken som i sin tur informerar Parterna. Detsamma skall gälla så snart som Tekniska problem undanröjts. Den part som har Tekniska problem som påverkar Avvecklingen skall, om behov uppstår, förse övriga Parter med likviditet genom lån. Sådant lån skall inte medföra någon kostnad för låntagaren under förutsättning att det återbetalas så snart korrekt betalning erhållits och annars senast vid stängning av verkställighetsdagen. Om part vid Avvecklingen av Betalningar med särskilda rutiner drabbas av Tekniska problem som inte kunnat avhjälpas före avtalad sista tidpunkt på dagen då löpande avveckling medges kan parten, genom RIX-systemet, till övriga Parter sända en förskottsbetalning på den av parten ifråga uppskattade summan av samtliga Betalningar med särskilda rutiner som inte blivit föremål för Avveckling. Som förutsättning för en förskottsbetalning gäller att samtliga Parter i RIX via Riksbanken skall ha informerats om partens Tekniska problem. Eftersom denna förskottsbetalning inte kan förväntas innehålla information om underliggande transaktioner, skall sådan specifikation omgående lämnas av parten i fråga följande bankdag. Då förskottsbetalning utgör ett uppskattat belopp kan korrigering erfordras följande bankdag. Parterna skall vara beredda att motta förskottsbetalning från den part som drabbats av Tekniska problem enligt ovan, förutsatt att betalningen skett före RIX-systemets stängning. Mottagande part avgör om den vill behålla eller returnera hela eller delar av likviditeten. Denna returneras i form av ett lån över natten (overnight). Avsändande part är skyldig att ta emot lån över natten från mottagande part.

4 5 4 Part som inte iakttagit avtalade tidpunkter för Avveckling skall ersätta den andra parten enligt de regler och anvisningar om Räntekompensation som vid varje tid fastställs av Bankföreningens Styrgrupp för Clearing. Nu gällande regler och anvisningar framgår av bilaga 3. 6 Part är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad och lockout gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för part att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständigheter som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Skyldighet för part att utge räntekompensation enligt 6 föreligger även om part förfarit med normal aktsamhet. 7 Detta avtal träder ikraft och gäller tills vidare. För Part som tecknar avtalet efter detta datum sker ikraftträdandet vid undertecknandet. Avtalet ersätter Avtal om domestik avveckling mellan deltagare i RIX-systemet ( Avvecklingsavtalet ) daterat 13 oktober 2011 och tidigare avtal med motsvarande rubricering. Part som önskar utträda ur detta avtal skall anmäla detta till övriga parter senast 20 bankdagar före den dag som parten anger som utträdesdag. Upphör part att vara deltagare i RIX-systemet upphör detta avtal omgående att gälla för parten i fråga varvid eventuella utestående, inte reglerade, förpliktelser enligt detta avtal omgående skall fullgöras. 8 Tvist mellan Parter i anslutning till detta avtal skall underställas av Svenska Bankföreningen utsett organ som har att rekommendera tvistande Parter en lösning. Om part inte nöjer sig med den rekommenderade lösningen skall tvisten slutligen avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljemännen utses av institutet. 9 Undertecknande av detta avtal sker genom underskrift på bilaga 4. Avtalstecknande

5 Parter anges i bilaga 5. 5 ****

6 Svenska Bankföreningen Bilaga AVVECKLING AV BETALNINGAR MED SÄRSKILDA RUTINER Följande har beslutats i Bankföreningens Styrgrupp för Clearing beträffande mottagningsskyldighet och beloppsgränser för avvecklingen av rubricerade betalningar: En förutsättning för att Betalningar med särskilda rutiner skall kunna bokföras på kunds konto av mottagande bank är att kontonummerstrukturen är standardiserad i enlighet med Bankernas Standardlayout och att nödvändiga parametrar i betalningsuppdraget enligt regelverket för SWIFT anges på ett korrekt sätt. Följande SWIFT-meddelanden är tillåtna i RIX-systemet: a) bank-till-bank-betalningar, MT 202 b) kundbetalningar, MT 103 och MT 103+ SWIFT-standard för returer skall följas. Ett betalningsuppdrag skall alltid returneras samma väg som det kom med samma kod i fält 72 eller enligt bilateral överenskommelse. Utlandsbetalningar (UTL/UTG) Avsändande bank avgör i vilken likvidavvecklingsprocess (UTG eller UTL) överföringsmeddelande skall verkställas. Belopp överstigande SEK skall alltid skickas styckevis om inte annat överenskommits bilateralt. Mottagande part valuterar betalningstransaktionerna enligt sitt gällande regelverk. Domestika betalningar (DOM) Mottagningsskyldighet för DOM gäller oberoende av belopp. Mottagande part valuterar betalningstransaktionerna enligt sitt gällande regelverk. Expressbetalningar (EXP) Mottagningsskyldighet för EXP gäller oberoende av belopp. Mottagande part valuterar betalningstransaktionerna enligt sitt gällande regelverk. Enligt bilaga 2 till Avvecklingsavtalet skall betalningar efter avtalas bilateralt med mottagande part. Avser betalningen en UTL-betalning skall den anges enligt följande: /EXP/UTL i fält 72. Avser betalningen en DOM-betalning skall den anges enligt följande: /EXP/DOM i fält 72.

7 Finansiella kundbetalningar Finansiella kundbetalningar innehåller normalt inte tillräcklig kontoinformation. Dessa betalningar hanteras enligt bilaterala överenskommelser./. Dagslån Omfattning: Banker som använder RIX-systemet och undertecknat Bankföreningens Avvecklingsavtal omfattas av detta regelverk, med BIC adresser som kan nås direkt via RIX systemet. Upplåning under dagen; Intradagskredit Dag 0 Dag 0 Affären görs upp under dagen. Utbetalning enl. överenskommelse inom 15 min. (DAG som kod) Återbetalning sker med ADG under dagen O/N Dag 0 Affären görs upp under dagen. Utbetalning enl. överenskommelse inom 15 min. (DAG som kod) Dag+1 Återbetalning sker med ADG kl 7.15 T/N Dag 0 Affären görs upp Dag+1 Utbetalning sker (DAG som kod senast 07.15) Dag+2 Återbetalning sker (ADG kl 7.15) Betalningar i Realtid BGC erbjuder en realtidsavveckling med finalitet 24/7/365. Riksbanken tillhandahåller BGC ett klientmedelskonto i RIX-systemet, vilket möjliggör avveckling också när RIX-systemet inte är öppet. Första produktflödet att starta är Mobila Betalningar (Swish). ****

8 Svenska Bankföreningen Bilaga AVVECKLINGSTIDPUNKTER I RIX Följande avvecklingstidpunkter har av Bankföreningens Styrgrupp för Clearing beslutats att gälla i RIX tills vidare: Huvudkonto ( RTM-konto ) Öppettid CLEARINGKOD Öppningstidpunkt Stängningstidpunkt Beskrivning AVG Används av Riksbanken för avgifter DAG Dagslån enstaka betalning. Transaktionerna skall vara avvecklade inom 15 minuter från varje affärsavslut EOD End-of-day för deltagare som ej får ha saldo på riksbankskonto EXP Expressbetalning mellan deltagare - Expressbetalningar avvecklas löpande under dagen. Betalningar efter skall avtalas bilateralt med mottagande part PME Används av Riksbanken vid EOD rutin i VPC RAR Inlånings-/utlåningsränta till och från Riksbanken RTG VPC RTGS transaktion SCP Scandinavian Cash Pool INTRA Interna överföringar mellan olika LOM och RTM under LOM: ens öppettid PRX Reservrutin för Betalningar i Realtid. Används endast av BGC. BRA Överföring av ränta för Betalningar i Realtid. Används endast av BGC. BGC-LOM Öppettid CLEARINGKOD Avvecklingstidpunkt Beskrivning BBB Flödet BAB, Rättelser, Blankettbetalningar via försystem Banctec (Till Plusgirot) BBB Reservomgång - Flödet BAB, Rättelser, Blankettbetalningar via försystem Banctec (Till Plusgirot) BBE Bilateralt Brutto Bankgirobetalningar Autogiro, Skattefullmakt, Bankomaträttelser

9 BBF BBK DCL MUL XBE INTRA Bilateralt Brutto Bankgirobetalningar Avgående betalningar Bank, Emittentbetalningar, Leverantörsbetalningar, Löner, Blanketter till Bankgiro Bilateralt Brutto BGC: s Kontanthanteringsprodukt (Avgående clearingunderlag) Dataclearing Multilateralt Netto 1) Kostnadsavräkningar DCL och Bankomat/ uttagsautomat, 2) Bankomat, Uttagsautomat 3) Mastercard/Visa Anvisningar Stoppbetalning Interna överföringar mellan olika LOM och RTM under LOM: ens öppettid CLS-LOM Öppettid CLEARINGKOD Öppningstidpunkt Avvecklingstidpunkt Beskrivning CLS 08.00, 09.00, 10.00, Se CLS: s regelverk 11.00, INTRA Interna överföringar mellan olika LOM och RTM under LOM: ens öppettid OMX-LOM Öppettid CLEARINGKOD Öppningstidpunkt OMC Avvecklingstidpunkt Beskrivning Settlement för derivatavveckling Bilateral nettoavveckling INTRA Säkerhet för Derivatpositioner- (löpande under dagen) Interna överföringar mellan olika LOM och RTM under LOM: ens öppettid

10 3 VPC-LOM Öppettid CLEARINGKOD Öppningstidpunkt Stängningstidpunkt Beskrivning AML VPC Likviditetstransaktioner till och från LAK aktiemarknad PMC VPC Utjämningstransaktion vid dagens slut PML VPC Likviditetstransaktioner till och från LAK penningmarknad INTRA Interna överföringar mellan olika LOM och RTM under LOM: ens öppettid RIX-LOM Öppettid CLEARINGKOD Starttid för avveckling Senaste avvecklingstidpunkt löpande under dagen Beskrivning ADG Återbetalning dagslån ARB FX/MM och Deposit DOK Dokumentclearing aggregat - Senast inom två dagar efter mottagandet av underliggande material skall denna skuld regleras med avsändaren DOM Domestik betalning Avser betalningar mellan svenskregistrerade konton som inte skall rapporteras till Skatteverket ITB Interbankbetalning Används enligt bilaterala överenskommelser RBK Avser beställning/leverans av kontanter med Riksbanken RTA Räntekompensation UTG Utlandsbetalning aggregat UTL Utlandsbetalning enstaka betalning. Sista starttidpunkt Avser betalningar som skall rapporteras

11 INTRA 4 till Skatteverket Interna överföringar mellan olika LOM och RTM under LOM: ens öppettid PRT-LOM Öppettid CLEARINGKOD Starttid för avveckling Senaste avvecklingstidpunkt löpande under dagen Beskrivning PMD Överföring av likviditet för Avvecklingskonto Dag för Mobila betalningar PMN Överföring av likviditet för Avvecklingskonto Natt för Mobila betalningar **** 1 Denna LOM används först när Riksbanken har fattat beslut angående Betalningar i Realtid, kompletteringar gjorts i RIX Villkor och i RIX-systemet, samt BiR Betalsystem är i produktion. Bankföreningen kommer att meddela samtliga RIX-deltagare i ett särskilt brev från vilket datum denna LOM kommer att gälla.

12 Svenska Bankföreningen Bilaga RÄNTEKOMPENSATIONSREGLER ENLIGT "AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX-SYSTEMET ( AVVECK- LINGSAVTALET ) A. Omfattning Dessa tillämpningsanvisningar behandlar räntekompensationsregler för Avveckling av Clearingprodukter, Interbanktransaktioner samt Betalningar med särskilda rutiner i RIX-systemet enligt 2 i Avvecklingsavtalet. Kompensation enligt detta regelverk utgår endast mellan parter som är direkt involverade i en betalning (avsändare och mottagare). Om det är fråga om en betalningskedja skall varje länk i kedjan behandlas separat. B. Grundläggande princip För alla avvecklingstyper gäller som grund att när ett räntekompensationskrav uppkommer skall storleken av detta fastställas utifrån principen att ingen bank skall göra en orättfärdig vinst eller lida skada på grund av annan banks agerande. C. Generella tillämpningsanvisningar och definitioner Under förutsättning att part inte i bilateral kontakt med annan part särskilt påtalar och kan visa att skada av viss omfattning uppkommit skall nedanstående regler gälla beträffande räntekompensation mellan parterna. Räntekompensation skall utgå om likvidavveckling är försenad över natten alternativt om likvidavveckling sker med ett för stort belopp varvid återbetalning sker tidigast följande dag. Kompensation skall erläggas i SEK. Krav på räntekompensation understigande SEK skall inte ställas. En administrationsavgift fastställd till SEK kan tas ut i varje räntekompensationsärende med undantag för begäran av returer där räntekompensationen skulle understiga SEK.

13 Avvecklingstidpunkt är den tidpunkt då transaktionen avvecklas hos Riksbanken. Logglista över avvecklingstidpunkter kan vid behov beställas av Riksbanken. Betalningar skall alltid returneras ograverade. Räntekompensation och administrationsavgift regleras i en separat transaktion samtidigt med returen eller senast inom tio dagar. Begäran av retur av en betalning ger inte upphov till någon räntekompensation eller administrationsavgift om den kan returneras samma dag (Transaktion i Dataclearingens returrutin sker inte på begäran och medför således ingen administrationsavgift). Kompensationsräntesatsen är antingen hög, repo +0,25%, eller låg, repo 0,25%, beroende på vilken bank som orsakat förseningen. Bank som gjort ränteförlust p.g.a. att annan bank orsakat försening har rätt att kräva hög kompensationsränta. Bank som gjort ränteförlust beroende på egna brister i hanteringen har endast rätt att kräva låg kompensationsränta. Ränteberäkningen sker enligt följande: belopp i SEK * kompensationsräntesats* faktiskt antal kalenderdagar för vilka kompensation skall utgå 360*100 Den räntesats som skall användas när krav på räntekompensation ( use of funds ) för flera dagar aktualiseras är genomsnittet av varje dags reporänta 0,25 %. För kompensationskrav relaterade till en begäran om back-valutering skall räntesatsen vara genomsnittet av varje dags reporänta +0,25 %. I de fall produkten av betalningsbeloppet och antalet kalenderdagar överskrider 2 mdr SEK skall kompensationsräntan, för den del av beloppet som överstiger 2 mdr SEK, fastställas i bilateral överenskommelse mellan parterna med hänsyn tagen till den grundläggande principen enligt punkt B ovan. Detta regelverk är tillämpligt för krav som part framställt inom 3 månader efter den ursprungliga betalningens valutadatum. Krav som framställs senare får grundas på en bilateral överenskommelse.

14 D. Betalningar med särskilda rutiner För kundbaserade Betalningar med särskilda rutiner gäller då räntekompensation aktualiseras repo +/- 0,25 % +administrationsavgift. Betalningar med särskilda rutiner skall enligt Avvecklingsavtalet avvecklas före kl , därefter enligt bilaterala överenskommelser. E. Clearingprodukter För clearingprodukterna Dataclearing och Utlandsclearing gäller då räntekompensation aktualiseras repo +/- 0,25 % + administrationsavgift. Varje part ansvarar för att avvecklingen sker på rätt klockslag. Ingen tidsmarginal finns utan vid försening har motparten i avvecklingen rätt att begära att administrationsavgift utbetalas. Vid begäran av tillbakavalutering av enskild transaktion ur aggregatet, oavsett clearingtyp, kan räntekompensation och administrationsavgift tas ut enligt ovanstående regler. F. Interbanktransaktioner För interbanktransaktioner (ITB, DAG och ADG) gäller då räntekompensation aktualiseras repo +/- 0,25 % + administrationsavgift. Räntekompensation kan tas ut vid förseningar över natten. Vid försening under dagen kan administrationsavgift tas ut. Beträffande utlåning, interbank med valuta samma dag skall, om ej annat avtalats, avveckling ske inom 15 min från varje avslut. Om denna tid överskrids tillämpas reglerna om räntekompensation och administrationsavgift enligt ovan. Om särskilt klockslag för avvecklingen avtalats tillämpas reglerna omgående vid försening. Återbetalning av interbanklån i SEK skall ske senast kl om inget annat klockslag överenskommits mellan parterna. Vid försenad betalning tillämpas reglerna enligt ovan. G. Undantag från administrationsavgiftsskyldighet vid Tekniska problem Om försenad likvidavveckling beror på system- eller datakommunikationsproblem ( Tekniska problem ) hos en part skall ingen administrationsavgift utgå under förut-

15 sättning att Riksbanken erhållit information från parten. Riksbanken meddelar därefter samtliga deltagare i RIX-systemet att Tekniska problem uppstått Med avseende på Betalningar med särskilda rutiner enligt 2 II i Avvecklingsavtalet förutsätts dock att part som drabbats av tekniska problem före RIX-systemets stängning samma dag verkställt en förskottsbetalning på uppskattat belopp för att ersättningsskyldighet ej skall föreligga. Skyldighet att erlägga räntekompensation till part som förlorat ränta p.g.a. förseningen kvarstår emellertid, varvid i fallet med Betalningar med särskilda rutiner enligt 2 II i Avvecklingsavtalet ränta skall utgå på överskjutande belopp som ej täcks av förskottsbetalningen. H. Anmälan till Bankföreningen/Riksbanken vid upprepade förseningar Om en part vid upprepat antal gånger varit försenad med sin likvidavveckling mot annan part, och om bättring inte skett trots påpekande av drabbad part, kan denne göra en anmälan till Bankföreningens Styrgrupp för Clearing. Om förseningarna bedöms vara av allvarlig natur kan en skriftlig anmälan även insändas till Riksbanken av den drabbade parten eller av Bankföreningens Styrgrupp för Clearing. Riksbanken kan som systemägare och ansvarig för betalningssystemet handlägga ärendet och vidta åtgärd utifrån och i enlighet med Villkor för RIX och penningpolitiska instrument mot den part som förorsakat förseningarna. Förfarandet med anmälan till Riksbanken skall tilllämpas först efter det att bilaterala kontakter mellan parterna hållits och bedömts som verkningslösa av den drabbade parten. ****

16 Svenska Bankföreningen Bilaga AVTAL PER DEN 4 JUNI 2012 OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX-SYSTEMET ( Avvecklingsavtalet ) Ersätter Avtal daterat Svenska Bankföreningen kommer att hålla en aktuell förteckning över vilka som är parter i Avvecklingsavtalet och fortlöpande underrätta om nya parter tillkommer. 2. Avvecklingsavtalet, som daterats den 4 juni 2012, har upprättats i ett original för varje avtalspart. Originalen förvaras hos Svenska Bankföreningen. Samtliga parter har fått kopia av Avvecklingsavtalet. 3. Aktuell förteckning över avtalsslutande parter framgår av bilaga 5. Undertecknad part ansluter sig härmed till Avvecklingsavtalet.... Ort, datum... Bank... Firmatecknare... Namnförtydliganden

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

Riksbankens föreskrifter (RBFS 2006:[X]) om kontantförsörjning

Riksbankens föreskrifter (RBFS 2006:[X]) om kontantförsörjning REMISSVERSION Riksbankens föreskrifter (RBFS 2006:[X]) om kontantförsörjning beslutade den [ ]. Riksbanken föreskriver följande med stöd av 1 kap. 2 lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. Innehåll och

Läs mer

Penningöverföringar. mellan banker. Erik Holst, senior ekonom, 2014

Penningöverföringar. mellan banker. Erik Holst, senior ekonom, 2014 Penningöverföringar mellan banker Erik Holst, senior ekonom, 2014 Vad jag tänker prata om Riksbankens roll i stort Vad är betalningssystemet? Olika typer av betalningar RIX Riksbankens system Andra inblandade

Läs mer

RIX Övergripande beskrivning

RIX Övergripande beskrivning RIX Övergripande beskrivning Januari 2012 1. Bakgrund RIX är det svenska centrala överföringssystemet för stora betalningar, som ägs och drivs av Riksbanken. RIX är ett standardsystem som har vidareutvecklats

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar RIX Bilaga A7 Särskilda anvisningar för hantering av störningar OKTOBER 2008:2 Innehållsförteckning 1 Allmänt om hantering av störningar... 3

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler.

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler. Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2015-12-16) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

RIX tertial 2. Maj augusti. Avdelningen för betalningssystem och kontanter

RIX tertial 2. Maj augusti. Avdelningen för betalningssystem och kontanter RIX tertial 2 Maj augusti Avdelningen för betalningssystem och kontanter 2016 RIX TERTIAL 2, 2016 1 Syfte Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva RIX, Riksbankens system för överföring av

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR RÖRLIG F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 29 oktober 2008. 1 Inledande villkor

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102 Låntagare Lånebelopp Försäljningssätt Räntesats Räntebelopp Svenska staten genom

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Allmänna villkor för motgaranti

Allmänna villkor för motgaranti Allmänna villkor för motgaranti Garanti mot förluster vid utställda kontraktsgarantier November 2004 Allmänna villkor för motgaranti 1 Definitioner av vissa uttryck I dessa allmänna villkor avses med

Läs mer

AVTAL ÅTERFÖRSÄLJARE AV STATSOBLIGATIONER I SVENSKA KRONOR MED INDEXKLAUSUL ( REALOBLIGATIONER ) Dnr 01/455. med

AVTAL ÅTERFÖRSÄLJARE AV STATSOBLIGATIONER I SVENSKA KRONOR MED INDEXKLAUSUL ( REALOBLIGATIONER ) Dnr 01/455. med Dnr 01/455 AVTAL med ÅTERFÖRSÄLJARE AV STATSOBLIGATIONER I SVENSKA KRONOR MED INDEXKLAUSUL ( REALOBLIGATIONER ) Mellan svenska staten genom Riksgäldskontoret ( Riksgäldskontoret ) och som genom detta avtal

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

RIX tertial 3. September december. Avdelningen för betalningssystem och kontanter

RIX tertial 3. September december. Avdelningen för betalningssystem och kontanter RIX tertial 3 September december Avdelningen för betalningssystem och kontanter 2016 RIX TERTIAL 3, 2016 1 Syfte Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva RIX, Riksbankens system för överföring

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Uppdrag Begäran från kunden, lämnad på det sätt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag eller order ) innebär,

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX Tertial 3. September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX Tertial 3. September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX Tertial 3 September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX deltagare... 4 RIX villkor...

Läs mer

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II)

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.4.3 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren)

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna?

Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna? Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna? Jonas Domeij, Hans Sundholm, FöreningsSparbanken 28 april 2003 Dataföreningen 1 Innehåll Direktövergång - En skarp valutagräns Gemensamt intresse

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 1. Januari april 2015 MAJ 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 1. Januari april 2015 MAJ 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER RIX Tertial 1 Januari april 215 MAJ 215 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX Deltagare... 4 RIX Villkor...

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum.

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Avtal AVTAL om förmedling av adoption mellan er och Adoptionscentrum Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Box 11139, 161 11 Bromma, Sverige. Ekbacksvägen 22, 4

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013 AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX tertial 1 2013 MAJ 2013 Denna rapport redovisar data från RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar samt information kring deltagare, händelser och

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum.

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Avtal AVTAL om förmedling av adoption mellan er och Adoptionscentrum Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Box 11139, 161 11 Bromma, Sverige. Ekbacksvägen 22, 4

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1)

1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1) 1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1) ALLMÄNNA VILLKOR SAMMANFATTNING Låntagare: Lånebelopp: Försäljningssätt: Vinstutlottning: Svenska staten genom Riksgäldskontoret. Låntagaren förbehåller sig

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Skattefullmakt Användarmanual

Skattefullmakt Användarmanual September 2014 Skattefullmakt Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto Hos NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto Hos NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen) KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto Hos NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ) Handläggare Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Uppdrag Begäran ( order ) från kunden lämnad på det sätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267 ( Bolaget ) anvisat, om utförande av handel

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Du anmäler kvoten - vi ordnar resten!

Du anmäler kvoten - vi ordnar resten! Carin Clason Du anmäler kvoten - vi ordnar resten! 1 Husdjursföreningarnas Kvotbörs är ett rikstäckande samarbete mellan husdjursföreningarna. På Husdjursföreningarnas Kvotbörs behöver du bara genom bifogad

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

Till Panaxias kunder med separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser. Stockholm den 1 mars 2013

Till Panaxias kunder med separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser. Stockholm den 1 mars 2013 Till Panaxias kunder med separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser Stockholm den 1 mars 2013 Era separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser Som vi beskrev i vårt brev av den 20 december

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Erbjudande om hjälp med obligatorisk rapportering av derivatkontrakt

Erbjudande om hjälp med obligatorisk rapportering av derivatkontrakt 204-0-0 Erbjudande om hjälp med obligatorisk rapportering av derivatkontrakt European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) är en ny EU-förordning som syftar till att minska riskerna vid handel med

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer