Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för RIX och penningpolitiska instrument"

Transkript

1 Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar RIX Bilaga A7 Särskilda anvisningar för hantering av störningar OKTOBER 2008:2

2 Innehållsförteckning 1 Allmänt om hantering av störningar Incident i enskilda RIX-deltagares systemmiljö Användning av RIX Online för registrering av Överföringsmeddelanden Användning av SWIFT FINCopy för Överföringsmeddelanden Mottagningsstopp Betalningsstopp Förlängt öppethållande Deltagare reservarbetsplats på Riksbanken Incident i Riksbankens systemmiljö Förlängt öppethållande Registrera överföringar utan användning av SWIFT Manuella rutiner för verkställighet av överföringar Back-up lokaler Underbilagor Blanketter R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 2 [17]

3 1 Allmänt om hantering av störningar Alla inblandade parter, såväl Riksbanken som operatör av RIX som RIX-deltagare skall agera för att minimera de negativa effekterna av en störning. Detta agerande sker dels på egen hand, dels i samverkan med övriga parterna. 2 Incident i enskilda RIX-deltagares systemmiljö Vid en störning har varje RIX-deltagare skyldighet enligt C.1.2 Huvuddokumentet att informera Riksbanken. Vidare skall en preliminär incidentrapport på blankett R13.B1 vara Riksbanken tillhanda senast nästkommande bankdag. RIX-deltagare kan använda egna reservrutiner. Om egna reservrutiner inte är tillgängliga eller tillräckliga kan RIX reservrutiner användas. Med RIX reservrutiner avses sådana reservrutiner som kräver att Riksbanken vid det aktuella tillfället medverkar. Med egna reservrutiner avses: Användande av annan nätverksoperatör för SWIFT Användande av en annan kommunikationsväg än den för RIX-deltagaren normala, t.ex. RIX Online i stället för SWIFT eller SWIFT i stället för RIX Online (se avsnitt 2.1 resp. 2.2) Användande av annan kommunikationsväg för RIX Online, dvs. Internet i stället för den upphandlade kommunikationskanalen för RIX enligt Bilaga A10.. Med RIX reservrutiner avses: Mottagningsstopp/Betalningsstopp (se avsnitt 2.3 resp. 2.4) Förlängt öppethållande (se avsnitt 2.5 och 3.1) Reservarbetsplats på Riksbanken (se avsnitt 2.6) Registrera Överföringsmeddelanden utan användning av SWIFT (se avsnitt 3.2) Manuella rutiner för Verkställighet av Överföringar (se avsnitt 3.3) Innan RIX-deltagaren använder någon form av RIX reservrutiner ska Riksbanken kontaktas. Deltagaren ringer till RIX Helpdesk telefon +46 (0) och anmäler att störning inträffat och att de är i behov av att använda RIX reservrutiner. R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 3 [17]

4 2.1 Användning av RIX Online för registrering av Överföringsmeddelanden När en RIX-deltagare på grund av egna kommunikationsproblem med SWIFT inte kan sända Överföringsmeddelanden via SWIFT FINCopy finns möjlighet att registrera dessa överföringar via RIX Online. Registrering av Överföringsmeddelanden via RIX Online betraktas inte av Riksbanken som en RIX reservrutin, utan som ett av två alternativa ordinarie sätt att skicka Överföringsmeddelanden. Den enskilde RIX deltagaren kan dock betrakta detta som en för RIX-deltagaren egen reservrutin.. Registrering av Överföringsmeddelanden via RIX Online innebär att Riksbanken blir avsändare till FINCopy-meddelandet och Kontohavaren anges som uppdragsgivande bank i fält :72, tag /ODT/. Beskrivning av hur användaren registrerar Överföringsmeddelande via RIX Online framgår av Lathund för registrering i RIX Online. Om en RIX-deltagare befarar att Överföringsmeddelanden som redan registrerats i RIX Online i aggregerad form även skulle kunna komma till RIX via SWIFT kan RIXdeltagaren behöva vidta vissa åtgärder för att minska risken för dubbelöverföringar. Se vidare avsnitt 3.2. R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 4 [17]

5 2.2 Användning av SWIFT FINCopy för Överföringsmeddelanden När en RIX-deltagare på grund av egna kommunikationsproblem med RIX Online inte kan sända Överföringsmeddelanden via RIX Online finns möjlighet att registrera dessa meddelanden via SWIFT FinCopy. Registrering av Överföringsmeddelanden via SWIFT FINCopy betraktas inte av Riksbanken som en RIX reservrutin, utan som ett av två alternativa ordinarie sätt att skicka Överföringsmeddelanden. Den enskilde RIX deltagaren kan dock betrakta detta som en för RIX-deltagaren egen reservrutin RIX-deltagaren är själv deltagare i SWIFT RIX-deltagaren skickar Överföringsmeddelanden som är utformade i enlighet meddelandespecifikationer, bilaga 1:1-1:9 till Anvisningar RIX RIX-deltagaren använder ett Ombud för att skicka Överföringsmeddelanden via SWIFT Ombudet skickar Överföringsmeddelanden för RIX-deltagarens räkning som är utformade i enlighet meddelandespecifikationer, bilaga till Anvisningar RIX. R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 5 [17]

6 2.3 Mottagningsstopp Mottagningsstopp används för att förhindra att inkommande överföringar till en RIXdeltagares RIX LOM verkställs. Detta skulle kunna vara fallet om en RIX-deltagare har störningar i interna system som påverkar flödet av Överföringsmeddelanden från RIXdeltagaren till RIX. Störningen bedöms, av RIX-deltagaren, pågå under en viss tid och att det förväntas leda till att inkommande Överföringsmeddelanden skulle kunna ansamla alltför stor likviditet hos RIX-deltagaren. Störningen gör det nödvändigt att stoppa inkommande överföringar till RIX-deltagarens RIX LOM, se även RIX Anvisningar, avsnitt När Mottagningsstopp aktiverats verkställer RIX endast avgående överföringar från RIXdeltagarens RIX LOM Rutin 1. RIX-deltagaren kontaktar RIX Helpdesk på telefonnummer +46 (0) och meddelar att man önskar en aktivering av Mottagningsstopp. 2. RIX-deltagaren måste skicka fax (faxnummer +46 (0) ) med begäran om aktivering av Mottagningsstopp. Begäran ska undertecknas av behörig företrädare (firmatecknare eller befullmäktigad person). 3. Riksbanken beslutar om och genomför aktivering. 4. Riksbanken meddelar samtliga RIX-deltagare om att Mottagningsstopp införts för RIX-deltagare via e-post. 5. När störningarna upphört kontaktar RIX-deltagaren RIX Helpdesk på telefonnummer +46 (0) och begär att aktivering av Mottagningsstopp skall hävas. 6. RIX-deltagaren bekräftar hävning av Mottagningsstopp via fax (faxnummer +46 (0) ). 7. Riksbanken genomför hävning av Mottagningsstopp. Riksbanken kan även häva Mottagningsstoppet utan begäran från RIX-deltagaren om Riksbanken bedömer att skäl för fortsatt aktivering av Mottagningsstopp inte längre föreligger. Innan en sådan hävning sker ska RIX-deltagaren informeras om detta. 8. Riksbanken meddelar samtliga RIX-deltagare om att Mottagningsstopp hävts för RIX-deltagare via e-post. R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 6 [17]

7 2.4 Betalningsstopp Betalningsstopp används för att hindra verkställighet av en RIX-deltagares avgående överföringar från RIX LOM. Detta skulle kunna vara aktuellt när RIX-deltagaren har skickat Överföringsmeddelanden som är avsedda att verkställas via Verlställighetsprocessen RIX LOM. RIX-deltagaren behöver kontrollera om dessa icke verkställda Överföringsmeddelanden är dubbletter och i sådana fall genomföra eventuell återkallelse av Överföringsmeddelanden, se avsnitt 13 Anvisningar RIX. När Betalningsstopp aktiverats verkställer RIX endast inkommande överföringar till RIXdeltagarens RIX LOM. Rutin 1. RIX-deltagaren kontaktar RIX Helpdesk på telefonnummer +46 (0) och meddelar att man önskar en aktivering av Betalningsstopp. 2. RIX-deltagaren måste skicka fax (faxnummer +46 (0) ) med begäran om aktivering av Betalningsstopp. Begäran ska undertecknas av behörig företrädare (firmatecknare eller befullmäktigad person). 3. Riksbanken meddelar samtliga RIX-deltagare om att Betalningsstopp införts för RIX-deltagare via e-post. 4. När störningarna upphört kontaktar RIX-deltagaren RIX Helpdesk på telefonnummer +46 (0) och begär att aktivering av Betalningsstopp skall hävas. 5. RIX-deltagaren bekräftar hävning av Betalningsstopp via fax (faxnummer +46 (0) ). 6. Riksbanken genomför hävning av Betalningsstopp. 7. Riksbanken meddelar samtliga RIX-deltagare om att Betalningsstopp hävts för RIX-deltagare via e-post. R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 7 [17]

8 2.5 Förlängt öppethållande Riksbanken kan besluta om förlängt öppethållande av RIX om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl som berör incidenter i enskilda RIX-deltagares systemmiljö är 1. Ett förlängt öppethållande bedöms av Riksbanken kunna förbättra en ställning i det svenska banksystemet som enligt Riksbankens bedömning är negativ ur penningpolitisk synpunkt. 2. Ett förlängt öppethållande bedöms av Riksbanken minska risken för negativ påverkan på den finansiella stabiliteten eller begränsa en annars enligt Riksbankens bedömning betydande inskränkning i betalningssystemets funktionalitet. Förlängt öppethållande sker normalt med minst 30 minuter. Normalt kan RIX hållas öppet som längst till kl.22:00. RIX-deltagare som anser att något av ovanstående skäl föreligger, kan begära förlängt öppethållande hos RIX Helpdesk. Detta skall ske skriftligt via fax (faxnummer +46 (0) ) med angivande av motiven för begäran, normalt senast 30 minuter innan berörd Verkställighetsprocess stänger. Begäran ska undertecknas av behörig företrädare (firmatecknare eller befullmäktigad person). Beslut om förlängt öppethållande föregås normalt av telefonkonferens med RIXdeltagarna. Information om beslut om förlängt öppethållande lämnas av Riksbankens Helpdesk. Ytterligare information om förlängt öppethållande finns i Anvisningar RIX, avsnitt R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 8 [17]

9 2.6 Deltagare reservarbetsplats på Riksbanken Vid en störning då RIX-deltagare ej kan använda egna lokaler eller system finns reservarbetsplatser upprättade i Riksbankens lokaler som kan användas av RIXdeltagare i mån av plats. Om flera deltagare har kommunikationsproblem samtidigt fördelas tillgången till reservarbetsplatserna av Riksbanken Beskrivning av åtgärder vid en störning RIX-deltagaren kontaktar RIX Helpdesk telefon och anmäler att de saknar kommunikation med RIX. Riksbanken undersöker felets art. Om inte RIXdeltagarens kommunikation med RIX kan återupprättas omgående erbjuds RIXdeltagaren tillträde till reservarbetsplatsen (i mån av plats). Reservarbetsplatsen består av två arbetsstationer som är uppkopplade mot RIX Handhavande vid arbetsstation För inloggning på reservarbetsplatsen använder sig användaren av sin ordinarie användaridentitet till RIX-systemet. Användaren ska medta sin SecurID-dosa. I undantagsfall kan Riksbanken tillhandahålla ny sådan dosa. RIX-deltagarens användare registrerar överföringarna via RIX Online. De behörighetsregler som RIX-deltagaren fastställt ska gälla vid användning av RIX Online, t.ex. krav på verifiering ( four-eyes-principle ), gäller vid användande reservarbetsplatsen Registrering av Överföringsmeddelanden Se Lathund för registreringar i RIX Online. R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 9 [17]

10 3 Incident i Riksbankens systemmiljö Nedanstående rutiner gäller när Riksbanken har störning eller när merparten av RIXdeltagarna har problem. Rutinerna används enbart på uppmaning av Riksbanken, via telefonkonferens eller e-post samt meddelande i RIX Online. 3.1 Förlängt öppethållande Riksbanken kan besluta om förlängt öppethållande av RIX om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl som sammanhänger med incident i Riksbankens systemmiljö är 1. Incident i Riksbankens systemmiljö eller i den kommunikationsmiljö som används för sändande av Överföringsmeddelanden mellan RIX-deltagare och RIX och de Överföringsmeddelanden som inte bedöms kunna processas innan RIX ordinarie tidpunkt för stängning ska vara av sådan betydelse att de av Riksbanken bedöms ha kraftig negativ inverkan på en eller flera andra RIXdeltagare. 2. Ett förlängt öppethållande bedöms av Riksbanken förbättra en ställning i det svenska banksystemet som enligt Riksbankens bedömning är negativ ur penningpolitisk synpunkt. 3. Ett förlängt öppethållande bedöms av Riksbanken minska risken för negativ påverkan på den finansiella stabiliteten eller begränsa en annars enligt Riksbankens bedömning betydande inskränkning i betalningssystemets funktionalitet. Förlängt öppethållande sker normalt med minst 30 minuter. Normalt kan RIX hållas öppet som längst till kl.22:00. RIX-deltagare som anser att något av ovanstående skäl föreligger, kan begära förlängt öppethållande hos RIX Helpdesk. Detta skall ske skriftligt via fax (faxnummer +46 (0) ) med angivande av motiven för begäran, normalt senast 30 minuter innan berörd Verkställighetsprocess stänger. Begäran ska undertecknas av behörig företrädare (firmatecknare eller befullmäktigad person). Beslut om förlängt öppethållande föregås normalt av telefonkonferens med RIXdeltagarna. Information om beslut om förlängt öppethållande lämnas av RIX Helpdesk. R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 10 [17]

11 3.2 Registrera överföringar utan användning av SWIFT I en situation då en betydande del av RIX-deltagarna, och/eller Riksbanken, har problem med kommunikation via SWIFT, finns möjligheten att i RIX Online registrera överföringar som inte skickas via SWIFT. Beslut om övergång till kontinuitetsrutinen ( SWIFT contingency ) fattas av Riksbanken efter samråd med RIX-deltagarna, normalt i formen av en telefonkonferens. I samband med övergång till kontinuitetsrutin eller inför återgång till normala rutiner kan Riksbanken komma att stoppa köer för att på så sätt få en mera kontrollerbar situation. Sådant stoppande av köer kan innebära fördröjning av hanterandet av Överföringsmeddelanden i RIX. Registrering av Överföringsmeddelanden i RIX Online görs i enlighet med vad som anges i Bilaga A11:1, Lathund för registrering i RIX Online. Efter att Riksbanken initierat kontinuitetsrutinen skickas dock inte avisering av verkställda Överföringsmeddelanden till mottagande RIX-deltagare via SWIFT utan avisering sker enbart i RIX Online. När kommunikationsproblemet upphört, beslutar Riksbanken att kontinuitetsrutinen ska upphöra. Normalt delges beslutet vid en telefonkonferens med deltagarna där tidplanen (se nedan) för återgång till normal process fastställs. Om en RIX-deltagare i RIX Online registrerar ett överföringsmeddelande som redan skickats till RIX via SWIFT men ännu ej kommit fram, eller man registrerar ett aggregat av sådana meddelanden kan dubbletter uppkomma om inte samma referensbegrepp (fält :20) används. Riksbanken kan genom funktioner i RIX för närvarande endast underlätta hanteringen av sådana dubbletter genom att Riksbanken försätter alla RIX-deltagare som deltar i RIX LOM i mottagnings- och eller betalningsstopp innan Överföringsmeddelanden kommer in från SWIFT. RIX-deltagaren kan så länge detta stopp är i kraft återkalla de meddelanden den inte önskar ska verkställas (möjliga dubbletter). Riksbanken kan även förlänga tiden mellan likviditetsoptimeringsprocesserna i övriga LOM till 60 minuter. För andra LOM Verkställighetsprocesser krävs att RIX-deltagaren själv vidtar åtgärder för att förhindra att eventuella dubbletter verkställs innan de kan återkallas. Ett sätt att uppnå detta är att blockera fortsatt verkställighet genom att registrera ett Överföringsmeddelande som har större överföringsbelopp än tillgänglig likviditet på LOM-kontot och som dessutom har bättre prioritet än övriga överföringsmeddelanden. Registreringen kan göras av den RIX-deltagare vars konto ska debiteras eller av ett Ombud för dennes räkning inom ramen för berört ombudsavtal. Ett sådant Överföringsmeddelande kommer dock inte att blockera verkställande av Överföringsmeddelanden som har samma RIX-deltagare som betalare och mottagare. R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 11 [17]

12 3.3 Manuella rutiner för verkställighet av överföringar Förutsättningar Om det tekniska RIX-systemet är ur funktion kan manuella rutiner för verkställighet av överföringar användas. För att sådana rutiner ska vara meningsfulla krävs att RIXdeltagarna fortfarande kan lämna och ta emot Överföringsmeddelanden. Det krävs också att Riksbanken har uppgifter om deltagarnas kontosaldon och kreditutrymme.. För att Riksbanken ska kunna hantera de överföringar som behöver verkställas manuellt i RIX så måste antalet överföringar begränsas. Begränsningen sker genom att deltagarna prioriterar och aggregerar sina överföringar samt i vissa fall även gör nettningar sinsemellan. Riksbanken har som målsättning att manuellt hantera i genomsnitt minst 30 Överföringsmeddelanden per timme. Övergång till manuella rutiner kräver förberedelsetid.riksbanken kan i större omfattning börja tillämpa rutinerna tidigast 75 minuter efter att övergång till manuella rutiner aktualiserats. För särskilt tidskritiska Överföringsmeddelanden avseende CLS och VPC tillämpas kortare ställtid. Om störningen inträffar efter 16:15 kommer Riksbanken att tillämpa manuella rutiner endast om särskilda skäl finns för detta Inskränkningar i vilka funktioner som tillhandahålls Vid övergång till manuella rutiner kommer inte alla de funktioner som redovisas i Villkoren eller Anvisningarna att vara tillgängliga. Endast en Verkställighetsprocess kommer att användas. Huvudkontot kommer att användas för de överföringar som verkställs under tid då de manuella rutinerna används. Saldo på varje RIX-deltagares LOM-konton kommer att krediteras Huvudkontot. Outnyttjat Kreditutrymme kommer att debiteras Lånekontot och krediteras Huvudkontot. Den manuella Verkställighetsprocessen kommer att ha köfunktion. Funktioner för optimering av likviditet genom samtidig verkställighet av flera överföringar kommer att inskränkas till vad som framgår av avsnitt Funktioner för att ange framtida Verkställighetsdag eller tidpunkt för verkställande kommer inte att vara tillgängliga. I stället gäller särskilt tidsschema. Funktion för aktivering av Överföringsmeddelande och bilaterala limiter kommer inte att vara tillgänglig. Funktioner för prioritering kommer endast att finnas tillgängliga på det sätt som framgår av avsnitt Överlämning av Överföringsmeddelanden till Riksbanken De Överföringsmeddelanden som överlämnas till Riksbanken skall endast avse innevarande Verkställighetsdag. Överföringsmeddelanden ska lämnas på blankett R13.B2-R13.B5 i enlighet med underbilaga 7:1. De Överföringsmeddelanden som lämnas till Riksbanken ska vara undertecknade av person/personer som av respektive deltagare tidigare anmälts som behöriga att lämna sådana meddelanden. Överföringsmeddelanden skickas till Riksbanken med fax till +46 (0) Om telekommunikationen ej fungerar ges information till/från bankdeltagarna vid Riksbankens huvudingång eller annan plats som särskilt meddelats. R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 12 [17]

13 3.3.4 Hur information lämnas till RIX-deltagarna Riksbanken lämnar information till deltagarna via fax och telefon. RIX Helpdesk nås på telefonnummer+46 (0) Om telekommunikationen ej fungerar ges information till/från bankdeltagarna vid Riksbankens huvudingång eller annan plats som särskilt meddelats. RIX-deltagarna ska innan Bankdagens slut ha erhållit ett kontoutdrag avseende den aktuella Verkställighetsdagen. Kontoutdraget består av deltagarens ingående balans (utgående balans från föregående dag), överföringar som bokförts under dagen samt utgående balans Prioritering Prioriterade överföringar avser sådana överföringar som antingen (i) sker till eller ifrån CLS, VPC eller OMX, eller (ii) sammanhänger med clearing som organiseras av BGC, eller (iii) prioriterats av avsändaren. Icke prioriterad överföring behandlas först när det inte finns obehandlade prioriterade överföringar. För prioriterade överföringarna följs tidsschemat. Utanför tidsschemat behandlas överföringar efter bästa förmåga. Riksbanken har rätt att frångå prioritering och/eller ordningsföljd enligt ovan om detta bedöms öka möjligheten att minska skadeverkningarna av störningen Hantering av RIX-deltagarnas likviditet i Riksbanken Överföringsmeddelanden som saknar täckning vid täckningskontroll verkställs ej. Riksbanken tar då kontakt med deltagaren. Om RIX-deltagaren måste införskaffa ytterligare likviditet (pantsättning) så ska detta ske genom ordinarie rutiner via VPC Beslut om manuella rutiner Riksbankens beslut om övergång till manuella rutiner föregås normalt av en telefonkonferens eller annan form av organiserat samråd. Vid detta samråd diskuteras normalt vilket tidsschema som ska gälla för de manuella rutinerna och eventuella andra särskilda regler eller rutiner som ska tillämpas. Riksbankens beslut om övergång till manuella rutiner ska innehålla uppgift om vilket tidsschema och vilka eventuella speciella rutiner som ska gälla. I den utsträckning som avsteg ska göras från vad som anges i Villkoren ska detta tydligt redovisas som en tillfällig villkorsändring. Beslut om övergång till manuella rutiner kan avse alla eller endast viss eller vissa typer av betalningar. Om inte annat särskilt beslutas förutses manuella rutiner tillämpas till och med utgången av den dag då de införts. Verkställighet av Överföringsmeddelanden genom manuella rutiner sker inte nödvändigtvis i den tidsordning de mottagits av Riksbanken Övergripande rutinbeskrivningar CLS Riksbanken fattar tillsammans med CLS beslut om huruvida övergång till reservrutiner ska ske, vilket kan inkludera en eller båda av följande reservrutiner: R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 13 [17]

14 Nostro Bulking som innebär att RIX-deltagaren sänder en enda sammanslagen överföring till Riksbanken som motsvarar den totala utestående åtagandet i SEK för alla CLS Settlement member för vilka RIX-deltagaren agerar.. One-Shot-Funding som innebär att RIX-deltagaren aggregerar åtaganden för var och en av sina CLS Settlement member för alla inbetalningstidpunkter till en enda transaktion (dvs. en överföring per Settlement member). Riksbanken informerar berörda RIX-deltagare Pay-in Om nostro bulking eller one- shot funding används, faxar RIX-deltagaren Överföringsmeddelande för nostro bulking eller one-shot funding till Riksbanken på blankett R13.B4. Blanketten ska vara undertecknad av person(er) som till Riksbanken anmälts som behöriga att skriva under sådana Överföringsmeddelanden. Riksbanken debiterar RIX-deltagarens konto och krediterar CLS konto i RIX. Riksbanken informerar CLS om kreditering på deras konto i RIX. När nostro bulking används, faxar RIX-deltagaren en specifikation av mottagaruppgifter direkt till CLS. CLS krediterar de CLS Settlement Member med belopp såsom de redovisats i specifikationsfaxet. Pay-out CLS faxar ett Överföringsmeddelande till Riksbanken avseende varje Settlement Member (Pay-Out). Riksbanken verkställer debiteringar på CLS s konto i RIX och krediteringar på RIXdeltagares konto i RIX. Riksbanken bekräftar debiteringen till CLS via fax. VPC I första hand bör RIX-deltagaren utnyttja möjligheten att få likviditet för värdepappersavveckling genom att utnyttja sin Centralbankskredit som administreras av VPC. Detta kan RIX-deltagaren uppnå genom att på förhand utpeka ett eller flera värdepapperskonton, vars innehav av värdepapper ska vara säkerhet för denna kredit. Genom att överföra värdepapper till dessa konton kan RIX-deltagaren utnyttja kreditmöjligheten när behov finns. Om det trots detta behov finns att överföra likviditet till Likvidavvecklingskonto ska detta göras i form av Överföringsmeddelande på blankett R13.B3 som faxas eller lämnas till Riksbanken. Blanketten ska vara undertecknad av person(er) som till Riksbanken anmälts som behöriga att lämna sådana Överföringsmeddelanden. Överföring av likviditet till Likvidavvecklingskonto bör inskränkas till ett tillfälle per dag. Detsamma gäller begäran om överföring från Likvidavvecklingskonto till Huvudkontot. I sistnämnda fall ska VPC lämna Överföringsmeddelanden på blankett t R13.B3 som lämnas eller faxas till Riksbanken. Blanketten ska vara undertecknad av person(er) som till Riksbanken anmälts som behöriga att skriva under sådana Överföringsmeddelanden. Tidpunkt för överföringar bestäms i samråd mellan Riksbanken, VPC och RIXdeltagarna. OMX De Överföringsmeddelanden som avser OMX-avveckling faxas av OMX till Riksbanken på en enda blankett (blankett R13.B5). Underlaget ska vara undertecknat av person(er) som till Riksbanken anmälts som behöriga att lämna sådant underlag. BGC R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 14 [17]

15 BGC aggregerar sina Överföringsmeddelanden enligt interna rutiner hos BGC. De aggregerade beloppen faxas till Riksbanken (blankett R13.B5). Underlaget ska vara undertecknat av person(er) som till Riksbanken anmälts som behöriga att lämna sådant underlag. Underlaget sänds till Riksbanken vid maximalt fyra tillfällen under dagen, tidpunkter för överföring sker i samråd mellan BGC och Riksbanken. Övriga Överföringsmeddelanden Deltagaren sänder underlag för verkställighet via fax till Riksbanken. Riksbanken fastställer vid varje tillfälle, efter samråd med deltagarna, vilket tidsschema som ska gälla. Förtryckta blanketter finns för detta ändamål (blanketterna R13.B2 och R13.B3). Blanketten ska vara undertecknad av person(er) som till Riksbanken anmälts som behöriga att skriva under sådana Överföringsmeddelanden. Riksbankens hantering av Överföringsmeddelanden Riksbanken behandlar mottagna Överföringsmeddelanden, genomför täckningskontroll och om erforderlig likviditet finns, verkställer överföringarna genom att registrera överföringsbeloppen på RIX-deltagarnas konton. Vid vissa tillfällen under dagen lämnar Riksbanken kontoutdrag med saldouppgifter till deltagaren. Sådant kontoutdrag kommer att redovisa det totala disponibla saldot, inklusive fullt utnyttjad kredit. Information om saldouppgifter mm kan även ges via telefon och fax. Riksbanken lämnar även information om överföringar och utgående balanser till deltagarna efter avslutad registrering. Ränta påförs ej deltagarens konto. Ränta beräknas när RIX åter är i drift. Utgående balanser påförs som ingående balanser nästföljande Verkställighetsdag Återgång till normalläge efter driftavbrott Då det normala RIX-systemet åter är i drift efter ett avbrott återställs RIX-deltagarnas balanser i detta system. Återgång till normalläge efter driftavbrott sker efter särskilt beslut av Riksbanken. Återgången påbörjas när Riksbanken avslutat manuell registrering för innevarande dag. Vid återgång till normalläge äger Riksbanken rätt att avvisa samtliga införda Överföringsmeddelanden för innevarande dag som inte var verkställda när beslut om övergång till manuella rutiner fattades. Vid återgång till normalläge registrerar Riksbanken förändring av saldot på deltagarens konto i RIX. Detta kommer att ske i två steg. Det första innebär att det totala disponibla saldot vid tidpunkten för beslut om manuella rutiner tas ut från deltagarens konto, och det andra innebär att det totala disponibla saldot vid tidpunkten för beslut om återgång sätts in på deltagarens konto. Som underlag för sistnämnda registrering använder Riksbanken det kontoutdrag som upprättats för RIX-deltagaren under den tid då manuella rutiner tillämpats. Ränta beräknas av RIX dag för dag och påförs med automatik på RIX-deltagarnas konton. Avisering av ränta sker via RIX Online eller på separat kontoutdrag. Ordinarie rutiner kan tillämpas först när Riksbanken slutfört sina återgångsrutiner enligt ovan. Detta förutses inte kunna ske under samma dag som manuella rutiner tillämpats. I samband med återgång till normalläge kan finnas risk för dubbletter. Vad som anges i avsnitt 3.2 kan då vara tillämpligt. R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 15 [17]

16 3.4 Back-up lokaler I ett läge då Riksbanken ej har tillgång till ordinarie lokaler förläggs Riksbankens arbete till alternativ arbetsplats. R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 16 [17]

17 Underbilagor 7:1 Blankettanvisningar RIX störningar Blanketter R13.B1 R13.B2 R13.B3 R13.B4 B13.B5 Incidentrapport Överföringsmeddelande avseende aggregerade överföringar Överföringsmeddelande avseende enstaka överföringar Fund Settlement Instruction for transfers to CLS Överföringsmeddelande för aggregerade överföringar från clearinghus R I X Anvisningar Bilaga A7 Oktober 2008 :2 17 [17]

RIX Övergripande beskrivning

RIX Övergripande beskrivning RIX Övergripande beskrivning Januari 2012 1. Bakgrund RIX är det svenska centrala överföringssystemet för stora betalningar, som ägs och drivs av Riksbanken. RIX är ett standardsystem som har vidareutvecklats

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX FEBRUARI 2015 Anvisningar RIX 1 Bakgrund... 4 2 Övergripande principer... 5 2.1 RIX-ansvarig... 6 2.2 Samverkan mellan Riksbanken

Läs mer

Penningöverföringar. mellan banker. Erik Holst, senior ekonom, 2014

Penningöverföringar. mellan banker. Erik Holst, senior ekonom, 2014 Penningöverföringar mellan banker Erik Holst, senior ekonom, 2014 Vad jag tänker prata om Riksbankens roll i stort Vad är betalningssystemet? Olika typer av betalningar RIX Riksbankens system Andra inblandade

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument APRIL 2015 WEBBVERSION

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument APRIL 2015 WEBBVERSION Villkor för RIX och penningpolitiska instrument APRIL 2015 WEBBVERSION Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H0 Förteckning över ingående delar APRIL 2015 - WEBBVERSION Bilaga H0 - Förteckning

Läs mer

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR RÖRLIG F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II)

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD II) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.4.3 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 29 oktober 2008. 1 Inledande villkor

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX Tertial 3. September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX Tertial 3. September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX Tertial 3 September december 2013 JANUARI 2014 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX deltagare... 4 RIX villkor...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013 AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX tertial 1 2013 MAJ 2013 Denna rapport redovisar data från RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar samt information kring deltagare, händelser och

Läs mer

Riksbankens föreskrifter (RBFS 2006:[X]) om kontantförsörjning

Riksbankens föreskrifter (RBFS 2006:[X]) om kontantförsörjning REMISSVERSION Riksbankens föreskrifter (RBFS 2006:[X]) om kontantförsörjning beslutade den [ ]. Riksbanken föreskriver följande med stöd av 1 kap. 2 lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. Innehåll och

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 1. Januari april 2015 MAJ 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 1. Januari april 2015 MAJ 2015 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER RIX Tertial 1 Januari april 215 MAJ 215 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX Deltagare... 4 RIX Villkor...

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX tertial 3 2011 JANUARI 2012 Denna rapport redovisar data från RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar samt information kring deltagare, händelser

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA VILLKOR SEK-KREDIT) November 2008 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA)

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) Kund Avtalsnummer Diarienummer Giltighetstid Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) 1. Avtalsparter... 2 2. Kontaktpersoner för avtalet... 2 3. Beskrivning... 2 4. Avtalsform...

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

RIX tertial 2. Maj augusti. Avdelningen för betalningssystem och kontanter

RIX tertial 2. Maj augusti. Avdelningen för betalningssystem och kontanter RIX tertial 2 Maj augusti Avdelningen för betalningssystem och kontanter 2016 RIX TERTIAL 2, 2016 1 Syfte Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva RIX, Riksbankens system för överföring av

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga till "föreskrifter om medelsförvaltning" FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG INNEHALLSFÖRTECKNIG 1. INLEDNING 2. UPPLÅNING 3. PLACERING 4. RAPPORTERING 5. ADMINISTRATIVA REGLER 1.

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler.

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler. Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2015-12-16) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

61 Skattekonton. avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon annan transaktion än registrering av ränta,

61 Skattekonton. avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon annan transaktion än registrering av ränta, Skattekonton, Avsnitt 61 1 61 Skattekonton Huvudprinciper för skattekontot 61.1 Inledning Regler om skattekonton finns i 61 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om vad som ska registreras på ett

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

1.8. KONTOFÖRANDE NATIONELL CENTRALBANK (ISO-landskod): VAR SÖKANDEN SÄNDANDE ELLER MOTTAGANDE DELTAGARE (Ange med kryss)

1.8. KONTOFÖRANDE NATIONELL CENTRALBANK (ISO-landskod): VAR SÖKANDEN SÄNDANDE ELLER MOTTAGANDE DELTAGARE (Ange med kryss) TARGETS KOMPENSATIONSORDNING ANSÖKNINGSBLANKETT 1 V.g. fyll i avsnitt 1-4 och sänd den undertecknade originalblanketten till Er kontoförande nationella centralbank DATUM FÖR FUNKTIONSSTÖRNINGEN 1. UPPGIFTER

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 2016-05-24 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Bilaga 3 Avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtal... 1 2 Allmänna villkor... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Tjänsterna...

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna?

Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna? Hur påverkas det finansiella systemet och vad gör bankerna? Jonas Domeij, Hans Sundholm, FöreningsSparbanken 28 april 2003 Dataföreningen 1 Innehåll Direktövergång - En skarp valutagräns Gemensamt intresse

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Skänk din aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning Skänk din aktieutdelning Skänker du din aktieutdelning till Österledskyrkan i Gamla Uppsala behöver du inte betala kapitalskatt på utdelningen. Det innebär att din gåva ökar med 40 procent i värde! Bakgrund:

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper som säkerhet för kredit MARS 2013 S.B1 Ansökan om godkännande

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 750/2012 Lag om värdepapperskonton Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k Till riksdagen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 O0 Fax +46 8 21 05 31 registrator@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2003-1035-DIR Framställan om vissa ändringar

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

RIX tertial 3. September december. Avdelningen för betalningssystem och kontanter

RIX tertial 3. September december. Avdelningen för betalningssystem och kontanter RIX tertial 3 September december Avdelningen för betalningssystem och kontanter 2016 RIX TERTIAL 3, 2016 1 Syfte Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva RIX, Riksbankens system för överföring

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET )

AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET ) Svenska Bankföreningen 2012-06-04 AVTAL OM DOMESTIK AVVECKLING MELLAN DELTAGARE I RIX- SYSTEMET ( AVVECKLINGSAVTALET ) I detta avtal fastställs vad som skall gälla för parternas samverkan i Sveriges Riksbank

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

tillämpningsanvisning

tillämpningsanvisning STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN DNR 109-2110/2010 SID 1 (10) 2010-11-01 tillämpningsanvisning regler för ekonomisk förvaltning RESULTATFONDER Bakgrund Tillämpningsanvisningen är ett förtydligade

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-04-29 BESLUT Castellum AB FI Dnr 14-14423 Verkställande direktören Henrik Saxborn Delgivning nr 2 Kaserntorget 5 403 14 GÖTEBORG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Rutinen gäller endast för direktsparande i fonder och inte pensionssparande, försäkringssparande eller sparande via investeringssparkonto (ISK).

Rutinen gäller endast för direktsparande i fonder och inte pensionssparande, försäkringssparande eller sparande via investeringssparkonto (ISK). Vägledning avseende flytt av fondinnehav Antagna den 6 september 2011, senast reviderade den 18 juni 2013. Rutinbeskrivning De inblandade parterna benämns Mottagande företag (=bank/värdepappersbolag/fondbolag

Läs mer