Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX"

Transkript

1 Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H3 Anvisningar RIX FEBRUARI 2015

2 Anvisningar RIX 1 Bakgrund Övergripande principer RIX-ansvarig Samverkan mellan Riksbanken och RIX-deltagarna Kommunikation med RIX Allmänt Öppethållande Kommunikation och teknisk anslutning Behörighet Användare RIX-deltagarnas behörighetsadministration Riksbankens roll RIX-deltagarens ansvar Central behörighetsadministration Deltagande i RIX Kontohavare Ombud Annan uppdragstagare Extra Identitet Basdata Systemparametrar Clearingkoder Prioritetsklasser Räntor RIX-deltagare Konton Kredit och kreditutrymme Säkerheter Tidschema i RIX Öppning av RIX Tillfällig stängning av RIX Start av RIX Öppning av Verkställighetsprocesser Sluttidpunkt för bilaterala limiter Stängning av Verkställighetsprocesser med LOM-konton Första sluttidpunkt för Kredit över natten Stängning av Verkställighetsdagen Stängning av RIX Tidsschemat Förlängt öppethållande Likviditetshantering Faciliteter för överföring av likviditet mellan RIX-deltagarens egna konton Meddelanden och status Överföringsmeddelanden Återkallelse och godkännande Aviseringar och transaktionssammanställningar Status för meddelanden Överföringsprocessen Allmänt Prioritet Överföringsprocessens sex steg Återkallelse och annan ändring av Överföringsmeddelande Allmänt om återkallelse R I X Anvisningar Innehåll Februari [53]

3 13.2 Ändring och återkallelse av Överföringsmeddelanden i Villkorskö och Likviditetskö Avvisning av Överföringsmeddelanden Felaktiga Överföringsmeddelanden Ej kompletta Multilaterala Överföringar Överföringsmeddelande avseende RTM som saknar tillräcklig likviditet Ej aktiverade Överföringsmeddelande Överföringsmeddelande som är placerade i Villkorskö pga. Betalningsstopp eller Mottagningsstopp Överföringsmeddelande som är placerade i Villkorskö pga. bilateral limit Överföringsmeddelande som är placerade i Villkorskö pga. tidigaste tidpunkt för verkställande Överföringsmeddelande som är placerade i Likviditetskö Verkställighetsprocesser med anknytning till Clearingorganisationer som deltar i RIX Euroclear Sweden Bankgirot NASDAQ OMX CLS Avisering Avisering via SWIFT:s FINCopy-tjänst Aviseringar som inte täcks av SWIFT:s FINCopy-tjänst Obligatoriska och frivilliga aviseringar Kommunikationsvägar för aviseringar Kontoaviseringar Inkorg, övervakning av position samt rapporter Inkorg Kontinuerlig övervakning av position Frågor och standardrapporter Avgifter Incidenthantering och reservrutiner Reservrutiner Supportfunktion Riksbankens roll Information till deltagarna Bilagor 52 Blanketter 52 R I X Anvisningar Innehåll Februari [53]

4 1 Bakgrund RIX är det svenska centrala överföringssystemet för stora betalningar, som ägs och drivs av Riksbanken. RIX är ett standardsystem som har vidareutvecklats för att möta Riksbankens och deltagarnas krav på funktionalitet och effektivitet. Anvisningar RIX är en del av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument och en bilaga till Huvuddokumentet. Villkoren reglerar rättsförhållandet mellan RIXdeltagare och Riksbanken som tillhandahållare och operatör av RIX. Huvuddokumentet innehåller Villkorens grundläggande bestämmelser. I Anvisningar RIX och deras bilagor finns kompletterande villkor som är rättsligt bindande för parterna även om hänvisning till dessa villkor saknas i Huvuddokumentet. Utöver Villkoren kan RIX-deltagaren vara skyldig att iaktta överenskommelser mellan RIX-deltagarna och mellan RIX-deltagaren och operatörer av andra meddelande, clearing- och avvecklingssystem som har koppling till RIX. Anvisningar RIX beskriver RIX-deltagarnas och Riksbankens tillämpning av RIX, den tekniska infrastrukturen som stödjer systemet, administration av användare och behörigheter, deltagandet i RIX, basdata, kontohantering, likviditetshantering, Verkställighetsprocesser, avisering och övervakning, meddelandeformat samt reservrutiner. Anvisningar RIX kompletteras av mer detaljerade beskrivningar i Guiderna och av rutinbeskrivningar om systemets funktionalitet och tillämpliga rutiner. RIX-deltagare ska tillse att de personer som har arbetsuppgifter relaterade till RIX har erforderlig kompetens och utbildning för RIX-deltagarens rätta tillämpning av Villkoren. Vissa termer och förkortningar som används i Anvisningar RIX och som anges med stor begynnelsebokstav finns definierade i den ordlista som tagits in i bilaga H1. Om inte annat framgår av sammanhanget ska dessa termer och förkortningar anses ha den betydelse som anges i ordlistan. R I X Anvisningar Avsnitt 1 Februari [53]

5 2 Övergripande principer Ett Institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX. En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika roller, dels som Kontohavare (för egen räkning), dels som Ombud (för annans räkning). En Kontohavare kan välja mellan att antingen själv sända Överföringsmeddelanden och ta emot information från systemet eller att helt eller delvis anlita ett Ombud som har godkänts av Riksbanken för denna funktion. RIX-deltagare kan kommunicera med RIX på olika sätt. Meddelanden och aviseringar kan skickas och tas emot antingen direkt via SWIFT:s FINCopy-tjänst eller via RIX Online till RIX. Varje RIX-deltagare måste dock ha tillförsäkrat sig möjligheten att sända och ta emot Överföringsmeddelanden både direkt via SWIFT:s FINCopy-tjänst och via RIX Online, se vidare avsnitt 3. För de RIX-deltagare som deltar för egen räkning öppnar Riksbanken ett Huvudkonto som används för debiteringar och krediteringar i samband med överföringar och återbetalning av erhållen Intradagskredit. Därutöver öppnar Riksbanken ytterligare konton, LOM-konton, för de specifika Verkställighetsprocesserna för likviditetsoptimering som RIX-deltagaren deltar i, se nedan. Därtill öppnas ett Lånekonto där aktuellt kreditutrymme registreras om RIX-deltagaren har rätt till Kredit. RIX-deltagare med rätt till Kredit kan ställa säkerheter som har godkänts av Riksbanken i form av svenska och utländska värdepapper eller i form av utländsk valuta vilket beskrivs i Anvisningar säkerheter, se bilaga H4. Administrationen av säkerheter är till största delen automatiserad och omräkning av kreditutrymmet sker i Riksbankens säkerhetsinformationssystem, COLIN. RIX består av sex Verkställighetsprocesser. Överföring i RTM verkställs omedelbart under förutsättning att det sammantagna utrymmet på Huvudkontot och Lånekontot är lika med eller större än angivet belopp i Överföringsmeddelandet när täckningskontroll görs. Om det sammanlagda utrymmet inte är tillräckligt så avvisas Överföringsmeddelandet, se vidare avsnitt 12. Förutom RTM finns sex andra Verkställighetsprocesser, LOM, för olika ändamål. Den process som hanterar merparten av överföringarna i RIX benämns RIX LOM. De processer som hanterar överföringar med anknytning till deltagande Clearingorganisation, benämns normalt med Clearingorganisationens namn. Verkställighetsprocesserna är BGC LOM, CLS LOM, OMX LOM, PRT LOM och VPC LOM. Via Verkställighetsprocesserna för LOM tillhandahålls funktioner för likviditetshantering, prioritering av överföringar och optimering. Optimering innebär att RIX samtidigt verkställer flera överföringar genom att räkna av avgående överföringar mot ankommande överföringar. Samtidig överföring kan ske bilateralt och multilateralt mellan berörda RIX-deltagares LOM-konton. Beslut om parametersättning som styr hur funktionerna för likviditetshantering, prioritering och optimering ska nyttjas för respektive LOM tas av Riksbanken, normalt efter samråd med RIX användargrupp, se avsnitt 2.1. Tillämpliga parameterbeslut anges i bilaga A4. I samband med att Överföringsmeddelanden och andra administrativa händelser processas i RIX skapas aviseringar till berörd RIX-deltagare och/eller Ombud med automatik. RIX-deltagaren har möjlighet att själv välja vilka händelser som ska föranleda en avisering. Vissa administrativa aviseringar kommer dock att vara obligatoriska. Utöver dessa aviseringar tillhandahåller Riksbanken i RIX Online rapporter av olika slag som kan beställas samt fråge- och övervakningsfunktioner genom vilka information om Överföringsmeddelanden och andra typer av händelser kan hämtas via RIX Online. R I X Anvisningar Avsnitt 2 Februari [53]

6 RIX är öppet alla Bankdagar. Öppethållandet av RIX följer ett särskilt tidsschema, se avsnitt 9. Av tidsschemat framgår hur tidsschemat är uppdelat i olika tidsperioder, s.k. fönster, och vilka händelser som inträffar i RIX vid varje fönster i tidsschemat För de fall det inträffar störningar i RIX, i kommunikationsnätverk som används för att skicka meddelanden mellan RIX och RIX-deltagare samt i RIX-deltagarens egna tekniska system som används för hantering av meddelanden finns reservrutiner. Reservrutinerna gör det möjligt för de RIX-deltagare som drabbas vid störning att verkställa kritiska överföringar och få information om status i Verkställighetsprocessen, se avsnitt 18. Som operatör av RIX tillhandahåller Riksbanken en supportfunktion för RIXdeltagarna, RIX Helpdesk. Vid frågor om RIX eller om störningar inträffar ska RIXdeltagare kontakta RIX Helpdesk. I de fall störningar uppkommer i RIX eller hos RIXdeltagare lämnar RIX Helpdesk information om störningen samt vilka reservrutiner som ska tillämpas med anledning av de beslut som Riksbanken fattat. 2.1 RIX-ansvarig Samtliga RIX-deltagare skall utse en person som är huvudkontaktperson och som Riksbanken kan kontakta för frågor rörande RIX. Även en ersättare för huvudkontaktpersonen skall utses av RIX-deltagare. Anmälan av RIX-ansvarig och ersättare sker på blankett R4.B Samverkan mellan Riksbanken och RIX-deltagarna RIX användargrupp är en samverkansgrupp där varje RIX-deltagare utser en ledamot. Ordförande i gruppen utses av RIX-deltagarna och ska vara en person som är ledamot av RIX-rådet (se nedan). Riksbanken svarar för gruppens sekretariat. Vid gruppens möten bereds operativa frågor och Riksbanken redovisar information om tillgänglighet och incidenter i RIX och hos RIX-deltagarna. RIX användargrupp bereder och lämnar förslag till vidareutveckling av RIX. Riksbanken är mottagare av förslag till vidareutveckling från RIX användargrupp och bereder dessa vidare. Då RIX är ett standardsystem arbetar Riksbanken för att ny funktionalitet i RIX skall implementeras som generella funktioner i kommande releaser och versioner. Som ett led i detta kommer Riksbanken att samverka med andra centralbanker. Av Riksbankens beredning framgår om förslag till vidareutveckling rekommenderas samt uppskattad kostnad och lämplig tidpunkt för införande. RIX-rådet är en grupp som diskuterar strategiska frågor rörande tillhandahållandet av system och betalningssystemtjänster såsom mål och förutsättningar, kostnader, avgifter och prissättning, kris och kontinuitetsfrågor, regelverksfrågor, projektfrågor samt IT-tjänster. Riksbanken utser ordförande i gruppen. I RIX-rådet ingår representanter för Riksbanken och företrädare för RIX-deltagarna. Både RIX användargrupp och RIX-rådet är beredningsgrupper. Ingen av grupperna kan genom beslut eller på annat sätt skapa rättigheter eller skyldigheter i förhållandet mellan Riksbanken och RIX-deltagarna. R I X Anvisningar Avsnitt 2 Februari [53]

7 3 Kommunikation med RIX 3.1 Allmänt Riksbanken har två anläggningar för drift av RIX. Dessa är placerade på geografiskt åtskilda platser. Anläggningarna driftövervakas dygnet runt. Angränsande system till RIX är COLIN som är Riksbankens system för säkerhetshantering och Huvudboken, Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem. Riksbanken som operatör av RIX ger tillgång för lokala behörighetsadministratörer hos RIX-deltagaren att hantera enskilda användares tillgång till RIX. För att säkerställa åtkomsten till RIX för att kunna skicka och ta emot Överföringsmeddelanden och annan information åligger det varje RIX-deltagare att på egen bekostnad och på eget ansvar ha tillgång till såväl kommunikation via SWIFT:s FINCopy tjänst som kommunikation via RIX Online. Säkerställande av sådan åtkomst kan ske på olika sätt. RIX-deltagaren kan antingen själv sköta meddelandehanteringen via FINCopy-tjänsten eller använda en servicebyrå för meddelandehanteringen. Ett ytterligare alternativ är att en RIX-deltagare som normalt avser att använda RIX Online, träffar avtal med ett Ombud som är villigt att sköta hanteringen av överföringar via FINCopy-tjänsten om så skulle erfordras. Ombud som är villigt att hantera överföringar via FINCopy-tjänsten för annan RIX-deltagare ska tillhandahålla de meddelanden som RIX-deltagaren normalt använder RIX Online till. 3.2 Öppethållande RIX-deltagarna ska hålla sina förbindelser med RIX öppna och ha dem tillräckligt bemannande under de tider som RIX är öppet. En RIX-deltagare kan ansöka om att begränsa sitt dagliga öppet hållande, dock kan inte RIX-deltagaren få rätt att öppna senare än kl eller stänga tidigare än kl Kommunikation och teknisk anslutning För att RIX ska kunna användas krävs att RIX-deltagarna kan kommunicera med systemet. En del i den kommunikationen sker genom de kommunikationsvägar som RIX använder. En annan del sker i RIX-deltagarnas egna system och infrastruktur. Som RIX-deltagare ska man ha nödvändig teknisk utrustning för att kunna skicka och ta emot Överföringsmeddelanden och annan information med anledning av deltagandet i RIX genom de kommunikationsvägar som anges nedan Kommunikation via SWIFT För kommunikation via SWIFT krävs att den RIX-deltagare som skickar meddelandena är ansluten till SWIFT och medlem av den särskilda Closed User Group (CUG) som används för RIX. Medlemskap i CUG begärs av RIX-deltagaren hos SWIFT, som därefter kontaktar Riksbanken för godkännande. Det krävs vidare att Riksbanken och RIX-deltagaren utväxlar krypteringsnycklar för de adresser (Bank Identification Code, BIC ) som är berörda Kommunikation via RIX Online och RIX Access Det andra alternativet är att registrera överföringar i RIX Online, en webbklient som är ansluten till RIX webbserver, se bilaga A10. R I X Anvisningar Avsnitt 3 Februari [53]

8 Utan hinder av att kommunikationstjänsten har upphandlats av Riksbanken gäller enligt (e). ii) Huvuddokumentet att Riksbanken inte ansvarar för skada till följd av störningar i kommunikationskanal. I det fall upphandlad kommunikationskanal blir otillgänglig kan även Internet användas som kontinuitetslösning för RIX Online. Överföringar som initieras via RIX Online kommer normalt av RIX att skickas till SWIFT:s FINCopy-tjänst för att sen hanteras som ett ankommande Överföringsmeddelande som sänts via FINCopy-tjänsten. Detta innebär att efter att verkställighet har skett kommer SWIFT:s FINCopy-tjänst att informeras om detta och mottagaren kommer därmed få avisering via FINCopy-tjänsten. Denna funktion gör det möjligt för mottagaren att integrera meddelandeflödet med sina egna system i syfte att uppnå STP ( Straight Through Processing ) oavsett vilken kommunikationskanal avsändaren använder. Via RIX Online kan RIX-deltagaren övervaka status på de Överföringsmeddelanden som har skickats till och hanteras i RIX, aktuellt saldo på Huvudkontot och LOMkonton samt statistik över verkställda överföringar. Dessutom används RIX Online för att ändra (omprioritera, ändra ordningsföljd och återkalla) de Överföringsmeddelanden som inte har verkställts. Samtliga menyer och funktioner som tillhandahålls via RIX Online är på engelska. För beskrivning av hur tillgång till och påloggning till RIX Online administreras hänvisas till avsnitt Val av kommunikationskanal En RIX-deltagare väljer vid varje tillfälle vilken kommunikationskanal som ska användas. RIX-deltagaren kan skicka samtliga överföringar via SWIFT:s FINCopytjänst, en del via FINCopy-tjänsten och en del via RIX Online eller samtliga överföringar via RIX Online. En RIX-deltagare svarar för att de Överföringsmeddelanden som skickas till RIX via SWIFT:s FINCopy-tjänst eller via annat nätverk är utformade i enlighet med Riksbankens meddelandespecifikationer, se bilaga A Reservarbetsplatser Som en kontinuitetslösning för RIX-deltagarna tillhandahålls dessutom arbetsplatser i Riksbankens lokaler där RIX-deltagaren kan få tillgång till RIX Online utan att vara beroende av eget IT-stöd och externt kommunikationsnät. Antalet arbetsplatser är begränsat. Riksbanken beslutar i vilken mån en RIX-deltagare ska beredas tillträde till en sådan arbetsplats. R I X Anvisningar Avsnitt 3 Februari [53]

9 4 Behörighet Behörighetssystemet i RIX administreras via en särskild applikation, RIX Access (Perago: web client access). Behörighetssystemets funktion är att ge tillgång till och kontrollera enskilda användares användning av RIX. Riksbanken har i sin roll som operatör av RIX möjlighet att anpassa behörigheten för varje individuell användare av systemet. Även RIX-deltagarna har möjlighet att göra sådana anpassningar. SWIFT-systemet innehåller också regler om tillgänglighet och access vilka följer av RIX-deltagarnas anslutning till det systemet. Dessa regler behandlas inte i Villkoren. En RIX-deltagare är alltid bunden av ett Överföringsmeddelande om det har lämnats till Riksbanken med utnyttjande av de rutiner för kommunikation som anges i Villkoren och med hjälp av tillämpliga behörighetskoder (SecurID och PIN-kod eller motsvarande SWIFT-koder) och Certifikat som avses i Anvisningar RIX. 4.1 Användare Användare (User) kallas en person som för RIX-deltagarens räkning är behörig att sända Överföringsmeddelanden till och/eller ta emot information från RIX via RIX Online. En användare har däremot inte behörighet till behörighetssystemet i applikationen RIX Access. Vid påloggning till RIX kontrollerar systemet att användaren är behörig genom att denne identifierar sig med Certifikat, SecurID och PINkod. Certifikat måste vara installerat för användaren på den arbetsstation som används för påloggning. Certifikat för en och samma användare kan installeras på flera olika arbetsstationer. För att få tillgång till RIX krävs också att personen ingår i rätt grupper i Riksbankens centrala behörighetsregister. I det centrala behörighetsregistret hålls ett register över samtliga behöriga användare av RIX Online. RIX-deltagare ska anmäla till Riksbanken vilka personer som har rätt att anmäla nya användare. Detta görs på en fullmakt som tillhandahålls av Riksbanken. Nya användare anmäls på en särskild blankett, R3.B1, där det anges vilka delar av RIXsystemet som användaren ska ha tillgång till i RIX. Om RIX-deltagaren utnyttjar Riksbankens tjänst för central behörighetsadministration, ska anmälan även ange vilka behörigheter som användaren ska ha i RIX Online. Anmälan av behörigheter sker på blankett R2.B1. Riksbanken registrerar därefter en användare i det centrala behörighetsregistret. Riksbanken upprättar också ett Certifikat som sänds med e-post till användaren på den e-postadress som anmälaren anvisat Riksbanken. Riksbanken tar vidare fram SecurID som sänds i rekommenderat brev adresserat till användaren med den postadress som anmälaren har anvisat Riksbanken, samt lösenord till Certifikat och PINkod till SecurID som skickas i ett separat brev adresserat till användaren på samma postadress. 4.2 RIX-deltagarnas behörighetsadministration Behörighetsansvarig och administratörer RIX-deltagaren har två funktionella roller i den del av RIX som hanterar behörighetsfrågor (RIX Access). Dessa två roller är behörighetsansvarig (Chief Security Officer) och administratör (Administrator) som båda har behörighet i den särskilda behörighetsapplikationen RIX Access. RIX-deltagarens behörighetsansvariga och administratörer får behörighet att registrera olika uppgifter i behörighetssystemet (men blir inte automatiskt användare). Personer som innehar dessa olika roller har därmed olika behörigheter. R I X Anvisningar Avsnitt 4 Februari [53]

10 För varje roll en person innehar krävs ett Certifikat, ett SecurID och en PINkod. En och samma person kan inneha alla tre roller, d.v.s. vara användare, administratör och behörighetsansvarig och får då tre Certifikat, tre SecurID och tre PINkoder, en uppsättning för respektive roll. RIX-deltagare ska anmäla till Riksbanken vilka personer som har rätt att anmäla behörighetsansvariga och administratörer. Detta görs på en fullmakt som tillhandahålls av Riksbanken, blankett R4.B2. Nyanmälan av behörighetsansvariga sker på blankett R3.B3 och administratörer på blankett R3.B2. Riksbanken registrerar behörighetsansvarig/administratör i RIX Access och tar fram Certifikat, SecurID och PINkod för behörighetsansvarig/administratör Administratörernas uppgifter Genom sina administratörer ansvarar RIX-deltagaren för i. att nytillkomna eller uppgraderade funktioner kopplas till den egna domänen ii. iii. iv. att registrering sker av nya användare av RIX Online att underhåll görs av befintliga uppgifter om användare avregistrering av användare av RIX Online När en användare tas bort från RIX Online ska även Riksbanken meddelas så att användaren helt och hållet tas bort från Riksbankens centrala behörighetsregister. RIX-deltagarens administratörer ska omedelbart återlämna borttagna användares SecurID till Riksbanken Verifieringsnivåer och behörighetstider RIX-deltagaren beslutar i vilken utsträckning verifiering av meddelanden är nödvändig. Om verifiering krävs kommer ett meddelande som registrerats i RIX Online inte att hanteras förrän det har verifierats. RIX Access håller ett register över om verifiering är nödvändigt för enskilda meddelanden. Information om verifieringskrav för meddelanden registreras och underhålls av RIX-deltagarens administratörer. Ett dagligt schema för RIX finns där RIX-deltagaren anger under vilken tid som RIXdeltagarens användare ska ha tillgång till RIX. Det är RIX-deltagarens administratörer som anger när respektive användare ska ha tillgång till RIX Roller RIX-deltagaren skall ange i RIX Access vilka roller som man önskar tillämpa för sina användare. Det finns tre olika roller för deltagarens användare i RIX Online: i. Capturer rollen innebär att användare kan registrera alla instruktioner ii. iii. Authoriser rollen innebär att användare kan verifiera alla instruktioner (förekommer dock endast i den utsträckning RIX-deltagaren beslutat att verifiering skall förekomma) Enquirer rollen innebär att användare kan ställa frågor, dvs. alla funktioner utom de som omfattas av capturer En och samma användare kan inneha samtliga roller. En användare kan dock inte verifiera de instruktioner som användaren själv registrerat. Nyanmälan och ändring av roller för användare sker på blankett R3.B1. R I X Anvisningar Avsnitt 4 Februari [53]

11 4.2.5 Uppgifter för RIX-deltagarens behörighetsansvariga Behörighetsansvarig har till uppgift att registrera och avregistrera RIX-deltagarens administratörer, samt verifieringsnivåer och behörighetstider om RIX-deltagaren önskar använda dessa funktioner. 4.3 Riksbankens roll Riksbanken i sin roll som operatör av RIX ansvarar för registerhållning i det centrala behörighetsregistret och administration av RIX Access. Detta innefattar upplägg och återkallelse av användare, administratörer och ansvariga behörighetsadministratörer i det centrala behörighetsregistret och berörda system hos Riksbanken. För de personer som ska vara administratörer och ansvariga behörighetsadministratörer hos RIX-deltagarna registreras särskilda rättigheter i systemet. Riksbanken svarar också för tillhandahållande av Certifikat, SecurID och PINkoder gentemot samtliga RIXdeltagare. Riksbanken skapar och underhåller domäner och kopplar funktioner i RIX till respektive domän för varje RIX-deltagare. 4.4 RIX-deltagarens ansvar I samband med administration av behörigheter svarar RIX-deltagare för att de uppgifter som lämnas till Riksbanken via blanketter är korrekta. För den del av registerhållning i RIX Access som deltagaren själv administrerar ansvarar RIXdeltagaren själv för att sådan registerhållning är förenlig med Personuppgiftslagen (1998:204). Observera att Riksbanken eller RIX aldrig kontrollerar identiteten på de användare, administratörer eller ansvariga administratörer som sänder meddelanden och tar emot information från Riksbanken. RIX kontrollerar endast att avsändaren av meddelandet oavsett vem det är använder de koder och Certifikat som Riksbanken tillställt RIX-deltagaren enligt de rutiner som anges i Villkoren. För kommunikation via SWIFT krävs att den RIX-deltagare som skickar meddelandena är medlem av den särskilda Closed User Group (CUG) som används för RIX. Det krävs vidare att Riksbanken och RIX-deltagaren utväxlat krypteringsnycklar för de adresser (Bank Identification Code, BIC ) som är berörda. För RIX Online krävs att användaren använder de behörighetskoder (SecurID och PINkod) och Certifikat som nämnts ovan. Observera att en RIX-deltagare alltid är bunden av ett meddelande som har lämnats till Riksbanken med utnyttjande av de rutiner för kommunikation som avses i Villkoren. Detta gäller oavsett vem som faktiskt har initierat meddelandet. 4.5 Central behörighetsadministration RIX-deltagare kan komma överens med Riksbanken om att Riksbanken ska sköta den lokala behörighetsadministration som RIX-deltagaren annars förväntas svara för, se även bilaga A8. Även om överenskommelse om central behörighetsadministration inte träffats med Riksbanken, har Riksbanken rätt att ta del av den information som registrerats av RIX-deltagaren i behörighetssystemet. R I X Anvisningar Avsnitt 4 Februari [53]

12 5 Deltagande i RIX En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika roller, dels som Kontohavare (för egen räkning) och dels som Ombud (för annans räkning) eller i båda rollerna. Rollerna som Kontohavare respektive Ombud är unika i RIX. Åtskillnaden för RIX-deltagare som väljer att agera både som Kontohavare och Ombud sker genom att RIX-deltagaren tilldelas en unik BIC (Bank Identification Code) för ombudsrollen, t. ex en särskild s.k. branch code. Detsamma gäller om en RIX-deltagare är Ombud för sig själv, t.ex. för att genomföra Multilateral Överföring vilket kräver medverkan av ett Ombud. Anmälan om deltagande i RIX som Kontohavare och/eller Ombud samt uppgift om annan uppdragstagare sker på blankett R4.B Kontohavare Ett Institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan välja att ansöka om att bli deltagare i RIX. De deltagare som deltar för egen räkning blir Kontohavare och för dem öppnar Riksbanken ett Huvudkonto och ett Lånekonto. Därutöver kan ett eller flera LOM-konton öppnas på begäran av Kontohavaren till följd av att RIX-deltagaren har begärt att bli deltagare i en specifik Verkställighetsprocess. 5.2 Ombud I rollen som Ombud agerar RIX-deltagaren för annans räkning och har därför inte ett Huvudkonto. En deltagare kan vara Ombud för en eller flera Kontohavare. Samma tillträdeskrav ställs på såväl Kontohavare som Ombud. Deltagare som väljer att agera som Ombud får inte företräda annan RIX-deltagare innan Kontohavaren utfärdat en särskild fullmakt för ombudet, se blankett O.B2. En Kontohavare kan kontrollera ett anlitat Ombud genom att dels låta Ombudet enbart skicka Överföringsmeddelanden som verkställs via ett LOM-konto där Kontohavaren kan styra den tillgängliga likviditeten, dels tillse att Kontohavaren själv ska aktivera alla överföringar som skickas av Ombudet. Ett Ombud debiteras inga avgifter för de meddelanden och aviseringar som Ombudet sänder respektive tar emot i systemet i egenskap av Ombud. Det är Kontohavaren som Ombudet företräder som är betalningsskyldig för dessa avgifter. 5.3 Annan uppdragstagare En Kontohavare kan även använda en uppdragstagare som medverkar i överföringsprocessen, t.ex. en servicebyrå för hantering av Överföringsmeddelanden via SWIFT. Kontohavare har informationsplikt gentemot Riksbanken avseende anlitandet av uppdragstagare och i vilken omfattning Kontohavaren avser anlita uppdragstagare. Om en Kontohavare anlitar en servicebyrå för hantering av Överföringsmeddelanden kommer aviseringar avseende dessa Överföringsmeddelanden att skickas till servicebyrån om Kontohavaren angivit att aviseringen ska skickas till Kontohavarens SWIFT-adress. 5.4 Extra Identitet En RIX-deltagare kan ha en eller flera Extra Identiteter i RIX. För varje Extra Identitet öppnas ett Huvudkonto samt ett eller flera LOM-konton. Något Lånekonto kan inte öppnas för en Extra Identitet, vilket innebär att intradagskredit inte kan erhållas. När systemet stänger överförs per automatik saldot på Huvudkonto som tillhör RIXdeltagarens Extra Identitet till RIX deltagarens andra Huvudkonto. R I X Anvisningar Avsnitt 5 Februari [53]

13 6 Basdata I princip registreras och underhålls all basdata i RIX av Riksbanken. 6.1 Systemparametrar RIX innehåller ett antal systemparametrar som registreras och underhålls av Riksbanken som operatör. Parametrarna är fasta inställningar i RIX som påverkar och styr utkomsten av vissa processer och registreras i samband med installationen av RIX. Beslut om parametersättning tas av Riksbanken efter samråd med RIX användargrupp. Tillämpliga parameterbeslut anges i bilaga A Clearingkoder Samtliga Överföringsmeddelanden måste innehålla uppgift om en Clearingkod som anges av avsändaren av ett Överföringsmeddelande. Clearingkoden styr i vilken Verkställighetsprocess som Överföringsmeddelandet ska verkställas. Samtidigt får den RIX-deltagare som är mottagare av överföringen via Clearingkoden information om vilken typ av överföring som avses och kan om den så önskar automatisera sin egen hantering av inkommande Överföringsmeddelanden. Riksbanken administrerar registret över vilka Clearingkoder som är tillåtna för Överföringsmeddelanden. För information om giltiga Clearingkoder se bilaga A Prioritetsklasser Riksbanken administrerar ett register över vilka prioritetsklasser som är tillåtna på LOM-konton. Av registret framgår vilka av dessa prioritetsklasser som är tillåtna på respektive LOM-konto i RIX. Prioritetsklasserna har betydelse för i vilken ordning Överföringsmeddelanden verkställs. Det är även möjligt att ange att Överföringsmeddelanden med en särskild Clearingkod och som ska verkställas i en Verkställighetsprocess alltid ska tillhöra en viss prioritetsklass. För information om giltiga prioritetsklasser se bilaga A Räntor I RIX finns uppgifter om räntesatser för in- och utlåning, såväl aktuella räntesatser som de som gällt tidigare. Om ny räntesats beslutats men ännu ej trätt i kraft finns även uppgift om detta. 6.5 RIX-deltagare Grunddata I RIX registreras grunddata av Riksbanken för samtliga Institut som Riksbanken godkänt som RIX-deltagare. För varje RIX-deltagare finns även uppgifter i register där det framgår vilken eller vilka roller (Kontohavare och/eller Ombud) som respektive RIX-deltagare valt att agera i samt uppgifter om kontaktpersoner och annan information om RIX-deltagare. Vilka uppgifter som ska lämnas till Riksbanken i samband med att grunddata ska registreras framgår av blankett R4.B1. R I X Anvisningar Avsnitt 6 Februari [53]

14 7 Konton Överföringar i RIX sker genom debiteringar och krediteringar av RIX-deltagarnas konton. En central del i RIX är därför de olika kontoslag som Riksbanken öppnar för RIX-deltagarna Huvudkonto och LOM-konton För de RIX-deltagare som är Kontohavare öppnar Riksbanken ett Huvudkonto. Därutöver öppnas ett Huvudkonto för varje godkänd Extra Identitet. Huvudkontot är kopplat till en Verkställighetsprocess (RTM) i RIX som innebär att överföringen verkställs omedelbart. Därutöver öppnar Riksbanken ytterligare konton, LOM-konton, för de Verkställighetsprocesser där Kontohavaren deltar. Förutom RTM finns det fem Verkställighetsprocesser där RIX-deltagaren kan delta, nämligen RIX LOM, BGC LOM, CLS LOM, OMX LOM samt VPC LOM. Om RIX-deltagaren önskar ansluta sig till en LOM ska blankett R4.B1 fyllas i och skickas till Riksbanken. När en Kontohavare ansluts till en LOM eller inte längre är ansluten till en sådan Verkställighetsprocess underrättas alla RIX-deltagare genom avisering i RIX Online. Deltagandet i en LOM påbörjas inte innan Riksbanken har lämnat bekräftelse till Kontohavaren. När respektive LOM stängs för den aktuella verkställighetsdagen överförs tillgodohavandet från Kontohavarens LOM-konto för denna process till Kontohavarens Huvudkonto. En RIX-deltagare som inte har rätt till Riksbankens stående inlåningsfacilitet får inte ha ett saldo vid dagens slut som överstiger 100 miljoner kronor om inte Riksbanken medger annat. Om saldot överstiger detta belopp gäller olika sanktioner. En RIX-deltagare som inte har rätt till Riksbankens stående inlåningsfacilitet erhåller ingen ränta på saldot på Huvudkonto. Om Riksbankens inlåningsränta är negativ, ska deltagaren erlägga ränta på saldo på Huvudkonto som beräknas efter den inlåningsränta som Riksbanken tillämpar. Om det finns stabilitets eller effektivitetsskäl kan Riksbanken besluta att särskida villkor ska gälla för ett Huvudkonto under förutsättning att det inte påverkar Riksbankens möjlighet att utföra sina uppdrag. Enligt sådana särskilda villkor kan Riksbanken besluta a) att saldot på ett Huvudkonto som tillhör en Extra Identitet kan stå kvar på Huvudkontot när systemet stänger b) att saldot vid dagens slut får överstiga 100 miljoner kronor samt c) att ränta ska utgå på saldot på Huvudkontot trots att RIX-deltagaren inte har tillgång till Riksbankens stående inlåningsfacilitet. Räntesatsen ska motsvara Riksbankens inlåningsränta Lånekonto För Kontohavaren öppnas även ett Lånekonto. Om RIX-deltagaren har rätt till Kredit används Huvudkontot för kreditering och återbetalning av erhållen Intradagskredit inom ramen för aktuellt kreditutrymme Inlåning Ett positivt saldo på Huvudkontot vid Verkställighetsdagens slut innebär att RIXdeltagaren utnyttjar Riksbankens stående inlåningsfacilitet om RIX-deltagaren har rätt till denna (dvs. är Penningpolitisk Motpart). Det räntebelopp som RIX-deltagare har att erhålla (eller vid negativ ränta, erlägga) beräknas utifrån den inlåningsränta som beslutats av Riksbanken. När RIX vid stängning beräknat ränta för Inlåning över natten skapas med automatik ett systemgenererat Överföringsmeddelande med R I X Anvisningar Avsnitt 7 Februari [53]

15 räntebeloppet som överföringsbelopp, nästkommande Bankdag som Verkställighetsdag och Riksbanken som betalare. Överföringen verkställs i Verkställighetsprocessen RTM omgående vid öppning av denna process nästkommande Verkställighetsdag. Beräkning av ränta för Inlåning över natten sker på följande sätt; Ränta = (Riksbankens räntesats/100 * saldo på Huvudkonto * antal dagar från den Bankdag i RIX där saldot utgör utgående saldo till nästkommande Verkställighetsdag/360). En RIX-deltagare som inte har rätt till Riksbankens stående inlåningsfacilitet, och därmed inte får tillgodoräkna sig ränta på ett saldo på Huvudkonto, kan om man träffar överenskommelse med en annan RIX-deltagare automatiskt få saldot på Huvudkontot överfört till den RIX-deltagarens Huvudkonto. Överföringen av saldo sker vid stängning av Verkställighetsdagen. Begäran om automatisk överföring lämnas på blankett R5.B Kredit och kreditutrymme Intradagskredit För Kontohavare som har kreditavtal med Riksbanken kan Lånekonto utnyttjas på ett dynamiskt sätt. Det negativa saldot på Lånekontot kan högst uppgå till det vid var tid registrerade kreditutrymmet. Detta kreditutrymme bestäms av värdet på de säkerheter som ställts av Kontohavaren som säkerhet för Kontohavarens Krediter i RIX. I förekommande fall kan kreditutrymmet minskas med storleken på andra förpliktelser gentemot Riksbanken som säkerheterna i första hand svarar för, t.ex. finjusterande lån. Om saldot på Huvudkontot inte är tillräckligt vid täckningskontroll mot kontot, så kontrollerar RIX om det finns ett tillräckligt stort kvarvarande kreditutrymme på Lånekontot. Om kreditutrymmet är tillräckligt, debiteras Lånekontot och samtidigt krediteras Huvudkontot med samma belopp 1, varefter överföringen verkställs. Varje utbetalning av Kredit innebär ett ianspråktagande av det totala kreditutrymmet, vilket innebär att det kvarvarande kreditutrymmet minskar i motsvarande mån. Inbetalningar på Huvudkontot under dagen innebär inte att Krediten på Lånekontot återbetalas. RIX-deltagaren har dock möjlighet att själv initiera en sådan återbetalning. Detta behöver t.ex. göras om Kontohavaren önskar minska de säkerheter som är ställda för Krediter i RIX så att det beräknade kreditutrymmet efter uttag av säkerheter understiger det absoluta värdet av aktuellt saldo på Lånekontot. Vid dagens slut återbetalas med automatik så stor del av saldot på Lånekontot som motsvaras av tillgodohavandet på Huvudkontot, eventuella saldon på LOM-konton har dessförinnan med automatik överförts till Huvudkontot. Om en RIX-deltagare till följd av omvärdering av säkerhetsvärde eller av andra skäl skulle få ett saldo på Lånekontot som understiger det totala kreditutrymmet, kommer deltagaren inte att kunna verkställa överföringar från Huvudkontot förrän saldot på Lånekontot ryms inom det totala kreditutrymmet. Inkommande överföringar till Huvudkontot kommer automatiskt att användas för att amortera saldot på Lånekontot tills det ryms inom det totala kreditutrymmet. 1 Om Kontohavaren i RIX angivit att minsta kreditbelopp ska vara ett visst belopp som är större än det belopp som erfordras, kommer detta större belopp att överföras givet att det finns kvarvarande kreditutrymme för detta belopp R I X Anvisningar Avsnitt 7 Februari [53]

16 7.2.2 RIX-deltagare som har rätt till Riksbankens stående utlåningsfacilitet Om Krediten inte kan återbetalas vid dagens slut övergår den från Intradagskredit till Kredit till nästkommande Verkställighetsdag, dvs. Riksbankens stående utlåningsfacilitet blir utnyttjad, under förutsättning att RIX-deltagaren har rätt till denna (dvs. är Penningpolitisk Motpart). Det räntebelopp som RIX-deltagare har att erlägga beräknas utifrån den utlåningsränta som beslutats av Riksbanken, se Riksbankens webbplats När RIX vid stängning beräknat ränta för Kredit över natten skapas med automatik ett systemgenererat Överföringsmeddelande med räntebeloppet som överföringsbelopp, nästkommande Bankdag i RIX som Verkställighetsdag och Riksbanken som mottagare. Överföringen verkställs i Verkställighetsprocessen RTM omgående vid öppning av denna process nästkommande Verkställighetsdag under förutsättning att det finns täckning för räntebeloppet på RIX-deltagarens RTM konto. Om täckning saknas avvisas Överföringsmeddelandet. Vid avvisat Överföringsmeddelande ska RIX-deltagare innan stängning av Verkställighetsdag tillse att tillräcklig likviditet tillförs RIXdeltagarens Huvudkonto och registrera ett nytt Överföringsmeddelande med Clearingkod RAR samt Riksbanken som mottagare. Beräkning av ränta för Kredit över natten sker på följande sätt; Ränta = (Riksbankens räntesats/100 * saldo på Lånekonto * antal dagar från den Bankdag i RIX där saldot utgör utgående saldo till nästkommande Verkställighetsdag/360) RIX-deltagare som inte har rätt till Riksbankens stående utlåningsfacilitet RIX-deltagare som inte har rätt till Riksbankens stående utlåningsfacilitet ska innan RIX stänger Verkställighetsdagen tillse att Krediten kan återbetalas. En RIX-deltagare (skuldsatt RIX-deltagare) kan uppnå detta genom att ingå en överenskommelse med en annan RIX-deltagare att denne genom automatik övertar den skuldsatte RIXdeltagarens negativa nettosaldo av Huvudkonto och Lånekonto. I RIX kan den RIXdeltagare som övertar annans RIX-deltagares negativa nettosaldo av Huvudkonto och Lånekonto registrera en begränsning av hur stort negativt saldo som maximalt får överföras. Om det negativa nettosaldot överstiger registrerad begränsning kommer resterande belopp att kvarstå på den skuldsatte RIX-deltagarens Lånekonto. Överföring av negativt nettosaldo kan dessutom vara begränsat av tillgänglig likviditet på den RIX-deltagares konton som övertar den skuldsatte RIX-deltagarens negativa nettosaldo. Begäran om automatisk överföring ska göras på blankett R5.B1. För de RIX-deltagare som saknar rätt till Riksbankens stående utlåningsfacilitet gäller dessutom följande: Innan RIX stänger Verkställighetsdagen, vid den tidpunkt som anges som Första sluttidpunkt för Kredit över natten i avsnitt 9.7, återbetalas med automatik så stor del av saldot på Lånekontot som motsvaras av tillgodohavande på Huvudkontot. RIX-deltagare som saknar rätt till Riksbankens stående utlåningsfacilitet kan därefter inte öka sin Kredit i RIX. Innan återbetalning av Kredit sker en avisering till de RIX-deltagare vars Lånekonto ska krediteras och till den RIXdeltagare som övertar den skuldsatt RIX-deltagarens negativa nettosaldo. Negativt saldo på Lånekontot för RIX-deltagare som inte har rätt till Riksbankens stående utlåningsfacilitet belastas med avgift enligt Riksbankens regler. R I X Anvisningar Avsnitt 7 Februari [53]

17 8 Säkerheter De RIX-deltagare som har kreditavtal med Riksbanken kan ställa säkerhet i form av svenska och utländska värdepapper som finns registrerade i Euroclear Sweden eller i Euroclear Bank i form av utländsk valuta som finns innestående på konto i Danmarks Nationalbank (DKK) och Norges Bank (NOK) inom ramen för den s.k. Scandinavian Cash Pool, SCP, eller som betalats in till Riksbanken via Deutsche Bundesbank (EUR). Dessutom kan i viss utsträckning säkerheter användas som finns registrerade i VP i Danmark och VPS i Norge, där respektive centralbank agerar Ombud för Riksbanken. Hanteringen av de säkerheter som finns registrerade i Euroclear Sweden, eller som utgörs av utländsk valuta, är helt automatiserad. Automatiseringen innebär att RIXdeltagarens registrering i Euroclear Sweden respektive betalning av utländsk valuta leder till omräkning av kreditutrymmet på Lånekontot i RIX med hjälp av Riksbankens säkerhetsinformationssystem, COLIN. I COLIN sker varje dag en omvärdering av samtliga säkerheter och ett nytt kreditutrymme beräknas och registreras på respektive RIX-deltagares Lånekonto innan RIX öppnar Verkställighetsprocesserna. Omvärdering sker även vid samtliga förändringar av ställda säkerheter under dagen. Närmare information om vilka värderingsavdrag på säkerheterna Riksbanken tillämpar finns i Anvisningar Säkerheter, bilaga H4 till Huvuddokumentet. RIX-deltagare som är ansluten till SCP enligt särskilt avtal, kan genom att göra en betalning i RIX till ett pantsatt konto i Riksbanken ställa säkerhet till Danmarks Nationalbank eller Norges Bank. Hanteringen av dessa konton och information till och från den utländska centralbanken ligger utanför RIX. COLIN har information om saldon på de konton (Likvidavvecklingskonto, LAK) och Krediter (Centralbankskredit, CBK) för värdepappersavveckling som Euroclear Sweden administrerar på uppdrag av Riksbanken samt om säkerheter för dessa Krediter. COLIN kontrollerar att tillräckliga säkerheter finns för dessa Krediter. COLIN har vidare information om säkerheter som ställts till andra centralbanker och där Riksbanken agerar Ombud för denna centralbank. COLIN har också uppgift om vilka värdepapper som godtas av Riksbanken som säkerhet för RIX och det pris (efter värderingsavdrag) som används för värdering av säkerheterna. RIX innehåller funktioner som gör det möjligt för RIX-deltagare att ta del av informationen i COLIN. Närmare information om denna funktion finns i bilaga A9:1. Närmare information om säkerheter och hanteringen av dessa framgår av Anvisningar Säkerheter, bilaga H4 till Huvuddokumentet. R I X Anvisningar Avsnitt 8 Februari [53]

18 9 Tidschema i RIX Tidsschemat i RIX består av en serie förutbestämda händelser som är kopplade till olika tidsintervall. De förutbestämda händelserna i kombination med givna tidsintervall styr och kontrollerar Verkställighetsprocesserna, andra systemgenererade bearbetningar samt öppethållandet av RIX. Beslut om parametersättning tas av Riksbanken, normalt efter samråd med RIX användargrupp. Tillämpliga parameterbeslut anges i bilaga A4. Följande förutbestämda händelser finns för Verkställighetsdagens tidsschema i RIX. 9.1 Öppning av RIX När RIX öppnar sker följande; i. Överföringsmeddelanden avseende interna överföringar skapas utifrån de stående standardarrangemang som RIX-deltagaren registrerat i RIX. I de fall RIX-deltagaren registrerat undantag från standardarrangemanget skapas Överföringsmeddelandena utifrån dessa undantag. När RIX har öppnats så är det tillgängligt för Riksbanken och RIX-deltagarna. Följande funktioner är tillgängliga; ii. iii. iv. RIX är öppet för frågor, beställningar av rapporter och kontoutdrag via RIX Online. RIX-deltagare kan skicka Överföringsmeddelanden till RIX via RIX Online och FINCopy-tjänsten. Överföringsmeddelandena valideras av och lagras i systemet i väntan på att Verkställighetsprocesserna ska öppnas. RIX-deltagare kan ändra och återkalla köade Överföringsmeddelanden. 9.2 Tillfällig stängning av RIX När RIX är tillfälligt stängt så är RIX inte tillgängligt via RIX Online för RIX-deltagarna. Inkommande Överföringsmeddelanden via FINCopy-tjänsten till RIX lagras i väntan på att Verkställighetsprocesserna ska öppnas. Lagrade Överföringsmeddelanden Valideras inte och det är inte möjligt att ändra eller återkalla lagrade Överföringsmeddelanden. 9.3 Start av RIX Vid start av RIX så uppdateras samtliga kreditlimiter på RIX-deltagares Lånekonto. När uppdatering av kreditlimiter är slutförd för samtliga RIX-deltagare så är RIX åter tillgängligt enligt Öppning av Verkställighetsprocesser Verkställighetsprocesserna i RIX öppnas för verkställande av Överföringsmeddelanden. Samtliga Överföringsmeddelanden, de som har lagrats i RIX och inkommande överföringar, processas. 9.5 Sluttidpunkt för bilaterala limiter När sluttidpunkten för bilaterala limiter infaller så förlorar bilaterala limiter sin verkan. RIX prövar därefter om det går att verkställa de Överföringsmeddelanden som är köade i Verkställighetsprocessen på grund av bilateral limit. R I X Anvisningar Avsnitt 9 Februari [53]

19 9.6 Stängning av Verkställighetsprocesser med LOM-konton Följande händelser inträffar i samband med att Verkställighetsprocesserna stängs för LOM-konton. i. Interna Överföringar som är kopplade till denna händelse verkställs. ii. iii. iv. RIX avvisar samtliga Överföringsmeddelanden som är i Villkorskön oavsett skäl. RIX aviserar avsändaren om vilka Överföringsmeddelanden som avvisats. RIX genomför en sista optimeringsprocess för att om möjligt verkställa de Överföringsmeddelanden som ligger i Likviditetskö. I det första steget av optimeringsprocessen används tillgänglig likviditet på RIX-deltagarens LOMkonto och i det andra steget används i de fall så angivits för respektive LOM enligt bilaga A4 p. 9, dessutom tillgänglig likviditet på RIX-deltagarens RTMkonto samt tillgängligt kreditutrymme för att verkställa Överföringsmeddelanden. Om likviditet överförs från RIX-deltagarens RTMkonto så överförs ett belopp motsvarande nettopositionen av de Överföringsmeddelanden som befinner sig i Likviditetskö och som ska debiteras respektive krediteras RIX-deltagarens LOM-konto, minskat med saldot på LOM-kontot i fråga. Om saldot på Huvudkontot jämte kvarvarande kreditutrymme inte uppgår till det beräknade överföringsbeloppet överför RIX utgående saldo på Huvudkontot och kvarvarande kreditutrymme till LOM-kontot. Optimeringsprocessen genomförs med användning av det aktuella saldot på LOM-kontot och på det sätt som framgår av avsnitt v. De Överföringsmeddelanden som fortfarande är placerade i Likviditetskö avvisas med status Otillräcklig likviditet. RIX aviserar avsändaren av Överföringsmeddelanden om avvisning. vi. vii. Om flera Verkställighetsprocesser har samma tidpunkt för stängning (Sluttidpunkt för LOM-konto) genomförs ovanstående procedur i den ordning som Verkställighetsprocesserna redovisas i tidsschemat (se avsnitt 9.10). Därefter överför RIX utgående saldo på respektive LOM-konton till RIXdeltagarens Huvudkonto och samtliga LOM-konton stängs. Eftersom överföring av likviditet från Huvudkontot enligt p.iii görs av det beräknade nettoöverföringsbeloppet, är RIX-deltagaren beroende av andra RIX-deltagares likvida situation. För att undvika detta är det möjligt att registrera en stående Internöverföring (jämför p.i) som överför det belopp som erfordras för att verkställa samtliga avgående överföringar (se avsnitt 10.1.) 9.7 Första sluttidpunkt för Kredit över natten RIX-deltagare som inte har rätt till Riksbankens stående utlåningsfacilitet ska tillse att Krediten kan återbetalas innan RIX stänger. För RIX-deltagare som saknar rätt till Riksbankens stående utlåningsfacilitet sker automatisk återbetalning av Kredit på så stor del av saldot på Lånekontot som motsvaras av tillgodohavande på Huvudkontot. Dessa RIX-deltagare kan därefter inte öka sin Kredit i RIX. RIX-deltagaren som inte har rätt till Riksbankens stående utlåningsfacilitet kan fortfarande motta inkommande överföringar vilka krediteras på Huvudkontot. Om Kredit fortfarande finns för RIX-deltagare när nya inkommande överföringar krediteras Huvudkontot så återbetalas Kredit av RIX med automatik. R I X Anvisningar Avsnitt 9 Februari [53]

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013 AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX tertial 1 2013 MAJ 2013 Denna rapport redovisar data från RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar samt information kring deltagare, händelser och

Läs mer

Utvärdering av RIX AFS/EFI. Utvärderingens upplägg DATUM: 2010-03-17 AVDELNING: Lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) 2. 1 [23]

Utvärdering av RIX AFS/EFI. Utvärderingens upplägg DATUM: 2010-03-17 AVDELNING: Lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) 2. 1 [23] DATUM: 2010-03-17 AVDELNING: AFS/EFI SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se DNR 2010-149-AFS Utvärdering av RIX Banker

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR Företagstjänster m m

SÄRSKILDA VILLKOR Företagstjänster m m 1(5) INTERNETBANKEN - FÖRETAG 2010-06-21 Banken tillhandahåller Internetbanken - Företag (nedan benämnd Internetbanken) på de villkor som framgår av dessa särskilda villkor och av Produktinformationen.

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut. Version 2015:1

Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut. Version 2015:1 Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut Version 2015:1 Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut Detta Regelverk som antagits av Euroclear Sweden AB (ES) har trätt i kraft den 1 maj 2015. Regelverk

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

villkoren ha företräde.

villkoren ha företräde. Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1058 2015.04 Art nr 40.2 Utg 20 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde.

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Allmänna villkor ICA Banken AB, konto med tillhörande tjänster visst kontoslag

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

Skandiabankens Betal- & kreditkort

Skandiabankens Betal- & kreditkort Skandiabankens Betal- & kreditkort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ska Ramavtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

sättas i konkurs. Ersättning skall betalas ut inom 3 månader från den dag banken försatts i konkurs.

sättas i konkurs. Ersättning skall betalas ut inom 3 månader från den dag banken försatts i konkurs. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Butiksreklam, ICA AB REKUSN1489 2010.10 Art nr 40 Utg 13 Allmänna villkor ICA Banken

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Förvaltning av PM-konton och verkställande av betalningsuppdrag. Säkerhetskrav och frågor relaterade till reservrutiner

Förvaltning av PM-konton och verkställande av betalningsuppdrag. Säkerhetskrav och frågor relaterade till reservrutiner Finlands Banks regler för motparter och kunder TARGET2- Suomen Pankki 2 TARGET2-Suomen Pankki 2.1 Avtal avseende TARGET2-Suomen Pankki 2.1.1 Kontoavtal: PM-konto med kredit 2.1.2 Kontoavtal: PM-konto utan

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som, vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella självbetjäningstjänster.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) Fondmarknaden erbjuder individuellt pensionssparande (IPS) och har tillstånd av Finansinspektionen att som pensionssparinstitut bedriva pensionssparrörelse.

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer