Asylmottagningsutredningen Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) - förslag till yttrande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Asylmottagningsutredningen Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) - förslag till yttrande"

Transkript

1 PROMEMORIA Dnr: 2009/0017 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: Asylmottagningsutredningen Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) - förslag till yttrande Regeringens beslut om översyn av mottagandet av asylsökande (Dir. 2007:172) har resulterat i ett betänkande av enmansutredaren Sören Häggroth, Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19). Remisskommuner i Stockholms län är Stockholm, Södertälje, Botkyrka, Haninge och Huddinge. Då det ingår i KSLs integrationsuppdrag att bevaka pågående statliga utredningar och initiativ lämnar kansliet ett förslag till synpunkter på utredningen. Remisstiden går ut 1 juni, men Justitiedepartementet har godkänt att KSL lämnar sina synpunkter efter styrelsemötet Kansliet har tagit del av tjänsteskrivelser och utkast till sådana från de berörda remisskommunerna och SKL, samt deltagit i diskussionsmöten på SKL med andra kommuner och regioner. SKL anordnade också en hearing i april med utredaren Sören Häggroth, migrationsminister Tobias Billström och SKLs ordförande Anders Knape. Utredningsförslaget Se bifogad sammanfattning, bilaga 1 Kansliets synpunkter Kansliet redovisar förslag till yttrande från KSL i bilaga 2. Kansliet föreslår att Styrelsen antar förslaget till yttrande som sitt eget och sänder det till Justitiedepartementet att Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. Bilagor 1. Sammanfattning av utredningens förslag 2. Förslag till yttrande till Justitiedepartementet

2 SAMMANFATTNING, BIL Dnr: 2009:0017 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen AU Sammanträdesdatum: Aktiv väntan - asylsökande i Sverige (SOU 2009:19), sammanfattning av förslag Detta är kansliets sammanfattning av utredningens förslag. Utredningens förslag Asylmottagningsutredningens uppdrag har varit att göra en bred översyn av mottagandet av asylsökande avseende sysselsättning, boende, ekonomiskt bistånd till individen, ansvaret för social omsorg, statens ersättningar till kommuner och landsting samt återvändande vid eventuellt avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Förslagen på förändringar ska leda till ett mottagningssystem som bidrar till en rättssäker, effektiv och human asylprocess. Utredningen uppskattar att förslagen trots höjda ambitioner ska innebära en nettobesparing på 165 mkr. Dessa ska huvudsakligen finansieras genom förkortningar av Migrationsverkets handläggningstider. Ansvaret för de asylsökande ska finnas kvar hos Migrationsverket, men kommunerna åläggs erbjuda sysselsättning och svenskundervisning, samt får utökat ansvar för sociala insatser. Frivilligorganisationerna erbjuds ta ett ansvar för asylmottagandet. En uttalad ambition i betänkandet är att i större utsträckning än vad tidigare gjorts beakta barnperspektivet, genom att förbättra barnfamiljernas situation. Detta uppnås genom förbättrad boendesituation och närmare anknytning till kommunerna. Förslagen till förändringar är sammanfattningsvis: Sysselsättning svenskundervisning, praktik, arbete Asylsökande ska undantas från kraven på arbetstillstånd, vilket innebär att flera kan få arbeta jämfört med dagens regelverk. Migrationsverket ska kartlägga och dokumentera individens utbildning och yrkeserfarenhet, samt upprätta en handlingsplan tillsammans med individen. Arbetsförmedlingen ska medverka i detta, i relevanta avseenden. Migrationsverket ska också informera om möjligheter till arbete och boende i landet. Vistelsekommunerna ska erbjuda de asylsökande undervisning i svenska, praktik eller annan sysselsättning. Praktik eller motsvarande ska erbjudas i den

3 KOMMUNFÖRBUNDET SAMMANFATTNING, BIL 1 2 (4) Dnr: 2009:0017 utsträckning det är möjligt, även till äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessa förslag innebär både en ambitionshöjning och en överföring av ansvar från Migrationsverket till kommunerna. Kommunerna ska alltså ha huvudansvaret även för praktik och sysselsättning men i samverkan med Arbetsförmedlingen. Undervisningen i svenska ska erbjudas inom 8 veckor från det att asylansökan lämnats in. En lägre ambitionsnivå än vad som gäller för SFI föreslås 10 timmar i veckan under minst fyra månader, samt att Skolverket får i uppdrag att utforma en särskild kursplan i svenska för asylsökande. Länsstyrelserna ska ges ett regionalt samordnande uppdrag att biträda kommunerna i arbetet med praktikplatser och svenskundervisning. Boende Som underlag för förslagen om boende för asylsökande genomfördes en utredning av Boverket (Asylsökandes eget boende, EBO en kartläggning, dec 2008). Utredningens slutsatser i sammanfattning var: Asylsökande i EBO finns i de allra flesta kommuner i Sverige, men högst andel i förhållande till övriga befolkningen finns i Södertälje och Botkyrka. Avskaffandet 2005 av den särskilda bostadsersättningen för att hindra EBO-boende hade ingen styrande effekt. Svårigheterna för kommunerna börjar när individen i EBO beviljats uppehållstillstånd och blir kommunens ansvar. De asylsökande har man inte mycket kontakt med, utöver barnfamiljer med skolgång. Barnen drabbas värst av den osäkra boendesituationen under asyltiden. Bostadsbrist är ett problem som ökat i omfattning under de senaste åren. Etablering på bostadsmarknaden tar allt längre tid. Bostadsmarknadsperspektivet är viktigt när man diskuterar EBOsystemet. Statistisk analys visar att personer som under sin asyltid bott i EBO är bättre integrerade än personer som bott i ABO (anläggningsboende hos Migrationsverket). Måtten på integration definieras här som större chans till egen bostad och arbete. Kvaliteten i boendeformen ABO är för låg. Alla får information om att de kanske måste dela bostad med andra, även barnfamiljer. Många asylsökande väljer bort ABO och inte i första hand EBO, på grund av upplevd eller befarad trångboddhet tillsammans med okända människor, isolering och sämre möjligheter till matchning mot arbetsmarknaden. Utredningen föreslår att rätt till eget boende (EBO) kvarstår, men att två nya boendeformer införs som ett sätt att höja ambitionsnivån. Ankomstboende ska erbjudas alla asylsökande under de fyra första veckorna för att Migrationsverket ska kunna koncentrera olika typer av insatser (information, kartläggningar och individuell handlingsplan) i den första fasen av asylprocessen. Ankomstboenden ska vara normala lägenheter och utgöras av Migrationsverkets bestånd i anslutning till ansökningsenheterna. Efter de fyra första veckorna ska individen erbjudas ordnat boende i en kommun där det finns goda möjligheter till sysselsättning och kontakt med det svenska samhället. Även asylsökande i EBO ska få ett sådant erbjudande. Ordnat

4 KOMMUNFÖRBUNDET SAMMANFATTNING, BIL 1 3 (4) Dnr: 2009:0017 boende ska i ökad omfattning erbjudas på pendlingsavstånd från storstäderna, för att på så sätt minska trångboddheten. Individerna ska styras bort från EBO genom nedsättning i grundersättningen. Tackar man nej till ankomstboende så förlorar men grundersättningen helt. Avstår man från ordnat boende så gäller halv grundersättning. Migrationsverket ska åläggas att utforma en bosättningsstrategi. Den bör omfatta anskaffning, lokalisering, struktur och kvalitet när det gäller ankomstboende och ordnade boenden. Avlastning av vissa kommuner i storstadsregioner nämns som ett av flera syften. Verkets bestånd av ordnade boenden ska kunna användas som ett instrument för att påverka asylsökandes bosättningsmönster. Ekonomiskt bistånd till individen Ett nytt ersättningssystem införs som består av grundersättning för en ensamstående på 80 kr/dag (höjning från nuvarande 71 kr/dag) samt möjlighet till särskild aktivitetsbonus på 40 kr/dag. Aktivitetsbonusen utfaller för de individer som, utöver att studera svenska, är aktiva inom någon form av sysselsättning, t ex praktik. För de individer som bosätter sig i EBO dras grundersättningen bort helt om man inte accepterar ankomstboendet, och sätts ned till hälften om man inte accepterar erbjudande om ordnat boende. Nedsättning av grundersättningen ska också kunna göras för de som utan giltigt skäl vägrar delta i svenskundervisning. På detta sätt är det tänkt att det ekonomiska biståndet ska styra individen dels bort från EBO, dels mot sysselsättning. Sociala insatser Vistelsekommunens ansvar för sociala insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM) ska förtydligas, detta mot bakgrund av att det idag uppstår tolkningsproblem angående Migrationsverkets, kommunernas och landstingens respektive ansvar. Tanken är att endast mer akuta sociala insatser bör göras under asyltiden. Därför föreslår man inte att Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska beröras (LSS). Kommuners och landstings kostnader ska ersättas av Migrationsverket. Återvändande Efter lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut ska individen inte längre erbjudas sysselsättning. Nedsättning av grundersättningen får ske om individen utan giltigt skäl stannar kvar i Sverige. Den juridiska hanteringen av asylsökande individer kommer alltså med de nya förslagen att beröra kommunernas genom deras operativa arbete med svenskundersvisning, praktikarbete mm. Statens ersättningar till kommuner och landsting Ett nytt ersättningssystem införs som främst bygger på schabloner. För individer i svenskundervisning ersätts kommunen med kr/individ. För praktikanskaffning och motsvarande sysselsättning ersätts kommunen med kr/individ. Schablonersättningar föreslås också när det gäller barn och

5 KOMMUNFÖRBUNDET SAMMANFATTNING, BIL 1 4 (4) Dnr: 2009:0017 ungdomar i utbildningssystemet (förskoleklass kr, grundskola kr och gymnasieskola kr.) samt för ensamkommande barn och ungdomar. Frivilligorganisationers roll Migrationsverket föreslås få i uppdrag att främja och stödja frivilligorganisationernas medverkan i asylmottagandet, bland annat genom avtal om att överta drift av ordnade boenden, anordna sysselsättning, informera om Sverige, förmedla sociala kontakter genom att arbeta med mentorskap mm.

6 YTTRANDE, BIL Dnr: 2009/0017 Kansliet Karin Wahlgren Justitiedepartementet Stockholm Yttrande över asylmottagningsutredningen Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är inte formell remissinstans, men önskar ändå lämna synpunkter utifrån förbundets engagemang i det regionala samverkansoch utvecklingsarbetet kring introduktion av nyanlända. Samtliga kommuner i länet har ingått avtal om flyktingmottagande med Migrationsverket och är engagerade i detta. Ytterligare ett skäl för förbundet att yttra sig är den svåra boendesituationen i Stockholms län för båda grupperna, asylsökande och nyanlända, där det stora flertalet är bosatta i eget boende (EBO). KSL har tillsammans med medlemskommunerna arbetat fram ett förslag till Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända. Styrelsen har under våren sänt ut en rekommendation till samtliga kommuner i länet att ansluta sig till denna. I överenskommelsen ingår bland annat att verka för en jämnare spridning av nyanländas bosättning i länet, och underlätta nyanländas möjligheter till val av boende i hela länet, men även att samverka kring alla slag av introduktionsinsatser. Något om utvecklingsarbetet i Stockholms län Stockholms län utgör, trots förekomsten av 26 olika kommuner, en stor arbetsmarknads- och utbildningsregion, med hög tillväxttakt. Kommunsamarbetet, inom ramen för KSL, har bland annat resulterat i en gemensam gymnasieregion, och ett intensivt arbete pågår för att bilda en gemensam vuxenutbildningsregion. Inom båda utbildningsformerna arbetar man för att åstadkomma gemensamma utbildningsutbud och erbjuda individen möjligheter att studera över kommungränser. Ett bra exempel på gemensamt utbud är tillskapandet av olika så kallade SFXutbildningar (SFI för personer med specifika yrkesbakgrunder). För att möta företagens efterfrågan av arbetskraft pågår också mycket arbete. Även när det gäller nyanlända som befinner sig i kommunala introduktionsprogram pågår en rad olika utvecklingsprojekt i länet, som syftar till att förbättra och effektivisera introduktion av nyanlända. Genom samverkan ska kommunernas arbete underlättas, både de kommuner som har ett högt och de som har ett lågt mottagande. Samverkan sker både på regional nivå (hela länet) och på delregional nivå, till exempel inom Södertörnskommunerna och Nordostkommunerna. Den utvecklingen Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel Fax Direkt Mobil E-post Hemsida Organisationsnummer

7 KOMMUNFÖRBUNDET YTTRANDE 2 (4) har underlättats och fått fart i samband med statens regionalisering av flyktingmottagandet, och Länsstyrelsernas nya ansvar. Hösten 2008 antogs Utgångspunkter för ett bättre flyktingmottagande i en länsgemensam samrådsgrupp. Detta inriktningsdokument pekar ut områdena arbete, utbildning, samhällsinformation, hälsa, boende och strukturella hinder som gemensamma utvecklingsområden. KSL deltar aktivt i detta arbete, framför allt i samarbete med Länsstyrelsen och länets kommuner, men även med andra ansvariga myndigheter som Migrationsverket, Arbetsförmedllingen och Stockholms läns landsting. Detta utvecklingsarbete har hittills möjliggjorts ekonomiskt genom EUs regionala strukturfonder, den nationella Europeiska flyktingfonden och de 26-medel som tillåtits användas för dessa gemensamma ändamål. Förbundet anser det viktigt att detta utvecklings- och samverkansarbete på den regionala och delregionala nivån kan fortsätta, så att man kan dra nytta av erfarenheter och så småningom implementera bra verksamheter, metoder och samarbetsformer, eller göra andra förändringar. Några exempel på utvecklingsarbete inom introduktionsområdet i Stockholms län. Var och en involverar flera kommuner/myndigheter som aktörer. Projektägare inom parentes: Arbete Matchning Södertörn Arbetskraft och Matchning Södertörn Näringsliv Skapa förutsättningar för en effektiv matchningsorganisation på Södertörn och därigenom öka möjligheterna för enskilda företag att nå fortsatt utveckling och tillväxt (Botkyrka respektive Södertälje). Samverk Nordost Skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan Nordostkommunerna för att på ett individanpassat och effektivt sätt ta emot och introducera nyanlända flyktingar så att de snabbare blir självförsörjande och integrerade i det svenska samhället (Österåker). Heart Employment och Heart Competence Utveckla nya metoder och arbetssätt som underlättar för målgrupperna som står långt ifrån arbetsmarknaden, och som trots tidigare stöd inte fått arbete, att snabbare komma ut i arbete. Utveckla metoder för samverkan med näringslivet kring socialt ansvarstagande, likabehandling och CSR (Solna). Utbildning SFX för ingenjörer Ta tillvara nyanlända ingenjörers kompetens och förkorta deras väg i utbildningsväsendet genom att samordna befintliga utbildningsresurser (Järfälla). SFX för lastbilsförare Tillvarata yrkeskunskaper och erfarenheter hos nyanlända flyktingar som arbetat som yrkesförare i sina hemländer och att korta deras väg till arbete (Stockholm). Språkstöd till arbetsgivare Utveckla en handledning om hur man stöder arbetsgivare, arbetskamrater och grannar när det gäller att lära sig svenska språket (Värmdö).

8 KOMMUNFÖRBUNDET YTTRANDE 3 (4) Samhällsinformation Regional samhällsinformation Tillhandahålla en gemensam sammanhållen modell för samhällsinformation efter individens behov oberoende av kommun eller aktör i Stockholms län (Botkyrka). Hälsa Regional samverkan för integration Asylsökande och nyanlända ska få ökade förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa och därmed snabbare nå självförsörjning via arbete/studier. Försök med hälsokommunikatörer bland annat (Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen). Boende Regional bosättningssamordning En intern, webbaserad marknadsplats på Stockholms bostadsförmedling för att underlätta samordning och handläggning av vidarebosättning, regionalt och nationellt (Stockholm). Vägar till hela Sverige Arbeta tillsammans med andra kommuner, arbetsförmedlingar och länsstyrelser i hela landet, med syfte att kunna erbjuda bättre service till nyanlända såsom bra bostad, effektiv introduktion och möjlighet till arbete (Södertälje). Matchning Gävleborg Erbjuda introduktionsplatser i länet, där de nyanlända matchas mot arbete och/eller utbildning som leder till arbete. Avsikten är också att använda konceptet med matchning som en motivationsfaktor, för personer som nyligen har fått uppehållstillstånd, när det gäller vidareflytt från samarbetskommuner i Stockholmsregionen (Gävleborgs län, Huddinge). Aktörssamverkan för boendesocial integration Åstadkomma nya samverkansformer och nya verktyg inom fysisk planering, bostadsbyggande, bostadsförvaltning, bostadsförmedling, bank- och kreditinstitutioner (Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret). Strukturella hinder - samverkan Tema Nyanlända En regional mötesplats och plattform för enskilda projekt som arbetar med nyanländas etablering, utifrån tre strategier - samverkan, uppföljning och tematisering (Länsstyrelsen i Stockholms län). Introduktion Södertörn Lägga grunden för ett operativt samarbete på Södertörn som leder till att varje nyanländ har tillgång till Södertörns samlade utbud av insatser och möjliggör gemensamma strategiska utvecklingssatsningar (Huddinge).

9 KOMMUNFÖRBUNDET YTTRANDE 4 (4) Förbundets synpunkter Förbättringar i det sociala mottagande av asylsökande, och i introduktionsinsatserna för nyanlända, är mycket viktiga för hela samhället. Den aktuella utredningen, liksom den som handlade om nyanländas arbetsmarknadsetablering (Egenansvar med professionellt stöd, SOU 2008:58), och som KSL tidigare framfört synpunkter på, innehåller bra inventeringar av problemen, och utgör vällovliga förslag på en bättre, mera effektiv och mera human ordning än den nuvarande. För KSL är det viktigt att kommande förslag främjar regional samverkan. KSL vill dock särskilt föra fram följande synpunkter på utredningens förslag. De två lagförslagen bör samordnas KSL vill dock understryka vikten av att kommande nya lagar på asylmottagningsområdet och introduktionsområdet harmoniseras med varandra och förbereds i ett sammanhang. Det är viktigt att förtydliga respektive myndighets sektorsansvar, oavsett vilken grupp det gäller. KSL menar att det kan bli problematiskt för kommunerna att dels få ett minskat ansvar för nyanlända flyktingar folkbokförda i kommunerna, vilket föreslogs i utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering, dels få ett ökat ansvar för asylsökande. Grundersättning till kommunerna Om det operativa ansvaret för asylsökande ändå blir kommunalt vore det befogat med en särskild grundersättning till kommunerna i likhet med den grundersättning på cirka 0,5 mkr till kommuner som sluter avtal om mottagande av nyanlända. Det räcker antagligen inte med individbaserade ersättningar, vilket föreslås, för att hantera ett mycket större antal individer än tidigare och bygga upp, utöka och kvalitetshöja insatserna för de asylsökande. En grundersättning per kommun skulle också underlätta fortsatt regional samverkan, då kommunerna lättare skulle kunna välja att gemensamt finansiera vissa delar. Att organisera insatser för asylsökande nära individen ska kunna betyda både kommunalt, flera kommuner i samverkan eller regionalt. Full kostnadstäckning KSL utgår från att departementet i samarbete med SKL gör sådana beräkningar så att kommunernas faktiska kostnader för alla verksamheter som anordnas för barn och vuxna asylsökande ersätts. KSL noterar att kommunernas tillkommande kostnader enligt Sveriges kommuner och landsting, inte är tillräckligt utredda. En så schabloniserad modell som möjligt är att föredra, för att minska på administrationskostnader. Yttrandet är taget på Styrelsens sammanträde , protokollsutdrag bifogas. Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET Erik Langby Ordförande Lennart Dahlberg Direktör

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15 ÖPPET SVERIGE Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Jämtland Regional rapport 2015-10-15 Vi har frågat proffsen! 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Aktiv väntan asylsökande i Sverige

Aktiv väntan asylsökande i Sverige Aktiv väntan asylsökande i Sverige Betänkande av Asylmottagningsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:19 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet BILAGA 2 213-4-18 Vårt dnr: 12/7517 1 (5) Avd för lärande och arbetsmarknad Avd för ekonomi och styrning Bilaga 2 Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet Inledning På 195-talet hade

Läs mer

"Aktiv väntan - asylsökande i Sverige" remissyttrande

Aktiv väntan - asylsökande i Sverige remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-16 SDN 2009-04-16 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Förslag Lisa Alm Projektledare Botkyrka kommun Maj 2010 1 Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända KSL REMISS Bilaga 2 KOMMUNFÖRBUNDET 2008-06-24 Dnr: 2008/0022 STOCKHOLMS LAN Kansliet Karin Wahlgren Kommunstyre isestockholms STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 2008-06- 2 G Remiss om samverkansöverenskommelse

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

PM 2009: RVII (Dnr 322-2936/2008)

PM 2009: RVII (Dnr 322-2936/2008) PM 2009: RVII (Dnr 322-2936/2008) Kommunsamarbete inom Stockholms län angående specialiserade yrkesutbildningar inom sfi, så kallad sfx Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län Borgarrådsberedningen

Läs mer

Sammanfattning SOU 2009:19

Sammanfattning SOU 2009:19 Sammanfattning SOU 2009:19 Utredningens uppdrag och arbete Utredningens uppdrag har varit att se över mottagandet av asylsökande och vid behov föreslå författningsändringar. De olika områden som i första

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2 NULÄGESBESKRIVNING: ENSAMKOMMANDE BARN SOM ANVISATS TILL STOCKHOLMS LÄN 2015 160314 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Bakgrund, syfte och metod 3. Respondenter, avgränsningar, svarsfrekvens, bortfall och osäkerhet

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 2015-11-03 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx KOMMUNFÖRBUNDS STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 20B8-12- 16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Dnr: 2007/0064 För kännedom: Till: vfz2t Nämnd med ansvar för vuxenutbildningen Förvaltningschef med

Läs mer

Sverige tillsammans. Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige tillsammans. Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet Sverige tillsammans Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet Sverige tillsammans Rekryteringsbehov 2013-2022 inom kommun och landsting Arbetsmarknadsdepartementet Sverige

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Erbjudande om att teckna samverkansavtal avseende gymnasiesärskolans nationella program

Erbjudande om att teckna samverkansavtal avseende gymnasiesärskolans nationella program BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-11 GN-2012/334.603 1 (4) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Erbjudande

Läs mer

Bengt Eriksson 2010-01-18

Bengt Eriksson 2010-01-18 BERIKON AB Promemoria Bengt Eriksson 2010-01-18 Kommunförbundet Skånes engagemang i studentbostadsfrågan Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har väckt frågan om förbundets engagemang i studentbostadsfrågan,

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Bosättning av nyanlända

Bosättning av nyanlända Bosättning av nyanlända Utmaningar och möjligheter i Stockholms län Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2016 Rapport nummer 2016:12 i Länsstyrelsens rapportserie. ISBN: 978-91-7281-687-9 Förord Behovet

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Tjänsteutlåtande. I bakgrundsdiskussionen har två principer diskuterats. Dessa är: 2011-01-25 Sidan 1 av 2. Leif Hildebrand. arbetsmarknadsnämnden

Tjänsteutlåtande. I bakgrundsdiskussionen har två principer diskuterats. Dessa är: 2011-01-25 Sidan 1 av 2. Leif Hildebrand. arbetsmarknadsnämnden Tjänsteutlåtande Leif Hildebrand 2011-01-25 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/15 UAN.659 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rekommendation att följa principen att en studerande inom vuxenutbildningen som flyttar

Läs mer

Regional bedömning av behovet av nya bostäder

Regional bedömning av behovet av nya bostäder YTTRANDE 1 (5) Enheten för bostadsfrågor Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 Stockholm Regional bedömning av behovet av nya bostäder (S2012/4203/PBB) Sammanfattning

Läs mer

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Rapport Sida: 1 av 6 Dnr. Af-2014/139813 Datum: 2014-03-21 Region Skåne Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Arbetsförmedlingen har tagit del av Regions Skånes

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-01-13 Rev 2014-01-14 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje

Södertälje i världen Världen i Södertälje Södertälje i världen Världen i Södertälje Södertäljefakta bakgrund Södertälje är en stad med 83 600 invånare, vilket är knappt en procent av Sveriges hela befolkning. Storföretagen AstraZeneca och Scania

Läs mer

1 (1) 2016-02-29 Dnr: 2015/3254-GSN-646 Erik Johansson - p5ej02 E-post: erik.johansson@vasteras.se. Grundskolenämnden

1 (1) 2016-02-29 Dnr: 2015/3254-GSN-646 Erik Johansson - p5ej02 E-post: erik.johansson@vasteras.se. Grundskolenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2016-02-29 Dnr: 2015/3254-GSN-646 Erik Johansson - p5ej02 E-post: erik.johansson@vasteras.se Grundskolenämnden Kopia till Möjlighet att erbjuda praktik för asylsökande/nyanlända

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Mars-april 2015 1 2 Innehåll Inledning 4 Utlysning unga 15-24 år 4 Nationellt 4 Östra Mellansverige

Läs mer

SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016. Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län

SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016. Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016 Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län Den svenska arbetsmarknaden Antal personer 115000 110000 105000 100000 95000 90000 85000 80000 75000 Tilltr ädande ungdomar

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 september 2015 Ylva Johansson Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Sammanfattning (I) 25 av Skånes 33 kommuner har svarat. 84 procent

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig to: Maskot/Folio Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig 2 Flyktingsituationen 54 miljoner flyktingar och fördrivna i världen (UNHCR) 9 miljoner syrier

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 21 september 2015

Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 21 september 2015 Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 21 september 2015 Tidpunkt: Kl. 14.00 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-14 Justerat den 28 september

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Yttrande över Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19)

Yttrande över Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (10) 2009-03-27 Handläggare: Karin Perols Telefon: 08-508 25 471 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2015:801-723 Administrativa enheten 2016-01-15 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Socialnämnden Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Modell Integration i landsbygdsföretagande Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Innehåll Användare av Modellen... 3 Modellen... 3 Modellens målgrupp... 4 Modul Svenska språket... 5 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun En utvärdering av de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Länsstyrelsen Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Målgrupper Som nyanländ räknas en asylsökande som fått uppehållstillstånd (flyktingar, skyddsbehövande, särskilt ömmande

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014 Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Östersund 21 maj 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att planera Utvidgade möjligheter till

Läs mer

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 1 Dnr 08-0220 2008-11-27 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer

Får vi det bättre om mått på livskvalitet SOU 2015:56 Sammanfattning

Får vi det bättre om mått på livskvalitet SOU 2015:56 Sammanfattning Vårt dnr: 2015-12-11 Fi2015/03275/BaS Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Elisabeth Skoog Garås Finansdepartementet 103 33 Stockholm Får vi det bättre om mått på livskvalitet

Läs mer

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen Lägesbilden MSB verkar, utifrån ett nationellt perspektiv, för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen. Den nationella lägesbilden riktar sig främst till operativa aktörer på

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

Från flykting till medborgare

Från flykting till medborgare Från flykting till medborgare Integration, ett gemensamt ansvar april 2008 www.centerpartiet.se Förord Sverige har sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 börjat sin väg på att gå från en integrationspolitik

Läs mer

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Eva Bohlin Margareta Cassel Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se,

Läs mer