Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna"

Transkript

1 Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Stina och Peter 10 jobbar duktigt i skolan. 40 Plötsligt är Stina och Peter vuxna. Stina dansar med Kalle och Olle. Peter raggar på sitt håll. De pluggar en oändlig massa, inte särskilt målmedvetet utan mest på distans på Kalmars högskola Stina och Peter jobbar duktigt - igen. Nu studerar de sina orangefärgade pensionsbroschyrer. 70- Äntligen frihet! ESF Almed A lderstrapp A6-vykort.indd

2 Förord Temaåret i Sverige, fick stor draghjälp både av regeringens satsningar inom äldrepolitiken, som exempelvis pensionsåldersutredningen, och av sviterna från den finansiella krisen i Europa som tvingade fram en översyn av pensionssystem inom EU i stort. Detta tillsammans med statsminister Reinfeldts uttalande om att skapa förutsättningar för arbete fram till 75 års ålder sammanföll med temaåret. Sammantaget breddade detta vägen för debatt från gräsrötter till beslutsfattare via bloggar och medier av skilda slag. Svenska ESF-rådet har låtit regeringens satsningar inom äldreområdet vara vägledande i arbetet med temaårets genomförande i Sverige. Fokus har varit på värdighet och självbestämmande inom äldreomsorg, självständigt boende, ett längre och hållbart arbetsliv, förutsättningar för ett aktivt deltagande inom samhällslivet samt hälsofrämjande aspekter för ett friskt åldrande och hälsosamt liv. Vårt arbete har huvudsakligen utgått från en prioriterad grupp av svenskfödda äldre och yngre i samverkan. Det saknas ett vidare perspektiv där frågor kring integration, funktionsnedsättning och marginaliserade grupper ingår i aspekter av aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Dessa grupper har endast flyktigt synliggjorts. Anledningen är behovet av att avgränsa arbetet inom tydliga ramar för att kunna genomföra uppdraget under projekttiden. De utelämnade målgrupperna i detta arbete skulle kunna omfattas i Svenska ESF-rådets fortsatta arbete med frågorna i samband med den nya programperioden Vi har särskilt betonat samverkan mellan generationer som en förutsättning för aktivt åldrande inom samtliga av de områden som lyfts fram av regeringen. Vi ser detta som ett sätt att främja livscykelperspektivet för alla, oberoende av ålder. Inför programperioden bör polariseringen mellan generationer motverkas och attityder och värderingar om ålder och åldrande förändras. Plats för ett naturligt åldrande bör beredas genom att ta tillvara på alla tillgängliga kompetenser i samhället, oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller marginalisering av annat slag, för att främja humana och samhällsekonomiska värden. Stockholm i maj 2013 Åsa Lindh Generaldirektör Svenska ESF-rådet

3 Rapportförfattare Åsa Gamrell Nyberg

4 Innehåll 1.Bakgrund och syfte 1 2. Svenska ESF-rådets uppdrag 2 3. Uppdrag till myndigheter som relaterar till temaårets områden Statens folkhälsoinstitut (FHI) Socialstyrelsen Statens kulturråd Hjälpmedelsinstitutet (HI) Institutet för Framtidsstudier VINNOVA 5 4. Svenska ESF-rådet och det operativa arbetet Referensgrupp och samarbetspartners Egna arrangemang och medverkan i andra aktörers aktiviteter i korthet Kommunikation och media EU- kommissionens projekt inom ramen för temaåret Temaåret i Sverige Deltagande i arbetslivet Situationen i Sverige och internationellt Regeringens insatser inom området Åldersintegrering i arbetslivet Privata aktörer Generationsväxling Argument för äldre på arbetsmarknaden Värdighet, inflytande och delaktighet Äldreomsorg i förändring Förstärkt patientlagstiftning Öppna jämförelser och valfrihet inom äldrevård och omsorg 22

5 5.2.4 Ökad samverkan mellan kommuner och landsting Rekrytering till äldreomsorgen och anhörigas roll Äldreforskning Självständigt boende och boendemiljöer Teknik för äldre Bo bra på äldre dar Generationsboende Deltagande i samhällslivet Kultur i vården Äldre och frivilligt arbete Livslångt lärande Samverkan mellan generationer Hälsofrämjande aktiviteter Folkhälsorisker för äldre Statens folkhälsoinstitut och temaåret Folkhälsoarbete och forskning Hälsofrämjande aktiviteter 44

6 Executive summary De områden inom temaåret 2012, aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer, som fastställts av Europeiska kommissionen har med vissa kompletteringar också angivits som satsningar inom äldrepolitiken av den svenska regeringen. Dessa områden, förutom Deltagande i arbetslivet, ligger utanför europeiska socialfondens ordinarie mandat, men har utifrån vårt regeringsuppdrag bevakats och lyfts i olika sammanhang under året. Temaåret 2012 har av aktörer ofta benämnts som Äldreåret, vilket är olyckligt då detta utesluter perspektivet solidaritet mellan generationer. Svenska ESF-rådet anser att en samverkan mellan generationer är en förutsättning för att ett aktivt åldrande ska var möjligt och också eftersträvansvärt! Deltagande i arbetslivet Detta område är av stark strategisk betydelse för europeiska socialfonden. Det genomgående temat under året har varit åldersintegrering i arbetslivet och diskussionen om en utvidgad och mer flexibel pensionsålder. Sverige har ett förhållandevis högt deltagande av äldre i arbetslivet, men det finns stora variationer beroende på tidigare utbildning, branscher, kön, etnisk bakgrund och funktionsnedsättning. För vissa grupper, exempelvis inom LO-området och vårdsektorn, orkar idag kanske bara hälften fram till den formella pensionsåldern 65 år. Sysselsättning efter 65 år kan dessutom vara en känslig fråga inom tjänstemannasektorn. Den pågående pensionsåldersutredningen, initiativ från myndigheter och organisationer samt debatt mellan arbetsmarknadens parter pekar på att detta fält kommer att bli ett strategiskt område för förändring och utveckling av kompetens och lärande. Strategier för en tidigare etablering av unga på arbetsmarknaden och en fungerande generationsväxling som gagnar både den yngre och den äldre har också dignitet i detta sammanhang. Värdighet, inflytande och delaktighet Detta område återkommer på flera ställen i dokumentationen. Temaårets frågor handlar inte bara om värdighet och delaktighet för äldre utan i lika hög grad för ungdomar. Värdighet handlar också om livskvalitet i vård och omsorg - ett område som ligger utanför Socialfondens uppdrag. Däremot kan Socialfondens projekt bidra till att också arbetsvillkor utvecklas inom vård och omsorg och därigenom bidra till målens uppfyllande. Inflytande och delaktighet utgör en grundpelare i ett modernt arbetsliv, varför anknytning till Socialfondens verksamhet ligger närmare här. Mer allmänt lyfter dokumentationen fram förändringar i äldreomsorgen och en förstärkt patientlagstiftning som led i ökad delaktighet. Viktiga strategiska frågor är också rekrytering till vård och omsorg och det stora generationsskiftet som väntar inom kommuner och landsting och för verksamhet bedrivna av privata aktörer. Sammantaget utgör detta område ett stort fält för sociala, organisatoriska och tekniska innovationer samt satsningar på kompetensutveckling och ledarskap. Självständigt boende och boendemiljöer Självtändigt boende och boendemiljöer har stark koppling till värdighet, inflytande och delaktighet. Högt på den politiska agendan står självständigt boende för äldre, att skapa miljöer där äldre kan känna sig trygga, oberoende och därigenom skapa en förhöjd livskvalitet. Idag är politiken och olika satsningar i hög grad inriktade på tekniskt stöd med insatser exempelvis från Hjälpmedelsinstitutet eller sociala innovationer från Vinnova. Utmaningen består i att sprida dessa tekniska innovationer och se till att de kommer till

7 användning. Studier visar att det finns ett visst motstånd i kommunerna att implementera dessa hjälpmedel. Det krävs också stora insatser för att dels anpassa befintliga bostäder för äldre, men också utforma nya funktionella boenden. För detta ändamål har Hjälpmedelsinstitutets uppdrag Bo bra på äldre dar, överlämnat stafettpinnar till regeringen, riksdagen, Sveriges Kommuner och Landsting, bygg- och fastighetsbranschen och pensionärsrörelsen. Självständigt boende och inflytande är dock i minst lika hög grad aktuellt för ungdomar, något som dock inte speglats i den redovisade verksamheten för temaåret. Generationsboende ger möjlighet för olika generationer att bistå varandra i vardagen genom att utbyta tjänster, det kan handla om barnpassning och hjälp med fysiskt krävande sysslor. Generationsboenden har än så länge inte fått något genomslag i Sverige, men undersökningar visar att intresse finns. Deltagande i samhällslivet Kulturellt skapande och kulturellt deltagande är högt i Sverige för människor över 65. Samtidigt finns det stora grupper som p.g.a. av funktionsnedsättning, ohälsa eller andra hinder inte har samma möjligheter till aktivt kulturellt deltagande. Riktade insatser inom vård och omsorg är här av stor betydelse. Likaså är äldre insatser i det civila samhället av central betydelse. Den nya ålderstrukturen i samhället där allt fler äldre, dock inte alla, kommer att kunna lägga till fler friska år eller år utanför alltför stora krämpor, utgör också en stor uppgift och utmaning. Det finns också intressanta och spännande exempel på hur man kan arbete med musik, film och teater för äldre människor med alzheimer eller neuro-degenativa sjukdomar. Kultur i olika former är något som också förenar över generationsgränserna. Inom kultursektorn finns överlag en öppenhet för utbyten mellan yngre och äldre, där man tar tillvara på den kreativa kraft som uppstår i dessa möten. Här har arbetslivet något att lära. Även sociala medier och utnyttjande av internet kan skapa broar mellan generationer, stärka äldres sociala kapital och bryta den ensamhet som kan drabba vissa grupper. Hälsofrämjande aktiviteter I Europa går endast 3 procent av sjukvårdsbudgeten till att förebygga sjukdomar, medan resterande del går till behandling av sjukdomar och skador. En viktig insats är att skapa säkrare miljöer för äldre och undvika fall och olyckor i vardagen. Där finns utmaningar både i teknik, boendemiljö, kompetens och hjälp och stöd i vardagen. En annan viktig uppgift är att stimulera äldres hälsa genom sociala aktiviteter, rörelser och träning samt förändringar i livsvanor, nutrition och attityder till att vara äldre. Forskning visar att hälsofrämjande och förebyggande insatser även upp i höga åldrar har positiv inverkan på hälsan och livskvaliteten. Hur vi mår när vi blir äldre beror på en rad faktorer som rör våra egna beteenden, vanor och ovanor som vi grundlagt under ett långt liv, därför bör hälsa betraktas ur ett livscykelsperspektiv. Här har strategiska insatser från bland annat Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen och SKL en stor betydelse. Generellt för dessa områden är behov av långsiktiga och stabila satsningar på forskning, utveckling och sociala innovationer.

8 1(45) Slutrapport Temaåret 2012, Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 1. Bakgrund och syfte Varje år sedan 1983 utser EU ett så kallat temaår. Detta görs för att öka medvetenheten om ett speciellt område hos allmänheten och de nationella regeringarna. Aktivt åldrande är en viktig del av EU:s 2020-strategi, vars framgång till stor del är beroende av att äldre människor tillåts bidra fullt ut i samhället, inom och utanför arbetsmarknaden. Aktivt åldrande är grunden till solidaritet mellan generationerna, ett av EU:s mål som fastställts i Lissabonfördraget. 1 Den demografiska utvecklingen i Europa innebär att den arbetsföra befolkning kommer att minska inom de närmsta åren, samtidigt som befolkningen som är 65 år eller äldre kommer att fortsätta att öka med upp till två miljoner människor per år. År 2060 kan det därför gå en äldre person på varannan i arbetsför ålder. Den växande andelen äldre befolkning innebär sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser som kräver stora insatser inom en rad områden, såsom arbetsliv, folkhälsa, kommunikationer, välfärd, boende och äldrevård. Samtidigt blir de äldre allt friskare längre upp i åren, vilket å andra sidan innebär stora möjligheter om vi hittar sätt att tillvarata dessa resurser på ett klokt sätt. Målet med temaåret 2012 har varit att inspirera till åtgärder i alla medlemsstater, uppmuntra beslutsfattare och aktörer att skapa bättre förutsättningar för aktivt åldrande i samverkan mellan generationer för att klara utmaningen och ta vara på möjligheterna med en åldrande befolkning. 1 Europeiska unionens officiella tidning, 2010/C 83/01. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen: Artikel 3, 3:e stycket.

9 2(45) 2. Svenska ESF-rådets uppdrag Svenska ESF-rådet fick i uppdrag att samordna och följa upp Sveriges genomförande av temaåret den 16 februari Dessförinnan hade barn-och äldreministern, Maria Larsson, tillsammans med kultur-och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth invigt temaåret i samband med Seniorliv i världsklass på Kistamässan. Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för den Europeiska socialfonden och integrationsfonden i Sverige. Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna omfattar ett betydligt bredare område än ESF-rådets frågor inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Därför inleddes i tidigt stadium ett nära samarbete med ett antal organisationer och myndigheter med koppling till de olika politikområdena för temaåret, Statens folkhälsoinstitut med eget uppdrag under temaåret, Tema Likabehandling, som har haft uppdrag från Svenska ESF-rådet att särskilt studera äldre i relation till arbetsmarknaden, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och VINNOVA. Dessa fungerade tillsammans som en referensgrupp under temaåret. I referensgruppens yttre cirkel och i mer varierad samverkansgrad även EU- kommissionens svenska representation, Statens kulturråd, Hjälpmedelsinstitutet, Vårdalstiftelsen och Svenska Röda korset, med flera. Arbetet har också skett i samverkan med det internationella nätverket för nationella koordinatorer, EU-kommissionen och P.A.U Education (kontrakterad för att bistå EUkommissionen under temaåret). Fokus i arbetet har varit att främst kartlägga och synliggöra och andra aktörers aktiviteter och projekt som relaterar till temaåret och i möjligaste mån kommunicera temaåret med opinionsbildare och aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Inom givna budgetramar har det inte funnits utrymme till att bevilja medel för enskilda projekt, däremot har mindre belopp betalats ut till aktörer för att bidra till att synliggöra och ge uppmärksamhet till vissa projekt, där medel för sådana ändamål saknats eller varit bristfälliga. Vi har också haft som syfte att lyfta frågor och/eller projekt som vi anser är av särskilt strategiskt intresse för Svenska ESF-rådets fortlöpande verksamhet och inför programperioden Svenska ESF-rådets arbete har utgått från regeringens äldresatsningar för året: Deltagande i arbetslivet Värdighet, inflytande och delaktighet 2 Regeringsbeslut 16 februari 2012 (Dnr ).

10 3(45) Självständigt boende och boendemiljöer Deltagande i samhällslivet Hälsofrämjande aktiviteter Samverkan mellan generationer torde löpa genom samliga insatser ovan och denna aspekt har vi velat rikta särskild uppmärksamhet till under året. 3. Uppdrag till myndigheter som relaterar till temaårets områden Regeringen har i närtid gett uppdrag till olika myndigheter och stiftelser att genomföra särskilda satsningar som direkt kan kopplas till temaåret och regeringens äldrepolitik. 3.1 Statens folkhälsoinstitut (FHI) FHI har haft ett särskilt uppdrag under året att medverka till genomförandet av Sveriges deltagande EU:s temaår 2012 inom sitt ansvarsområde. Ett uppdrag har bestått i att ta fram en nationell vägledning för ett aktivt och hälsosamt åldrande. 3 Detta har dels resulterat i webbplatsen Seniorguiden som lanserades i början av 2012, dels att man i samarbete med Socialstyrelsen startat försöksverksamheter med hälsocoacher i kommuner och landsting. Arbetat har mynnat ut den s.k. samverkansmodellen (se sid. 41). Statens folkhälsoinstitut har enligt tidigare regeringsuppdrag även tagit fram en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet och utarbetat en metod, Fysisk aktivitet på Recept (FaR ). 4 Satsningen har lett fram till att ungefär hälften av Sveriges vårdcentraler idag har rutiner och program för att implementera FaR i den dagliga kontakten med patienter. För tredje gången fick Statens folkhälsoinstitut uppdraget att under hösten 2012 anordna uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige, 5 med fokus på goda kostvanor och fysik aktivitet. Myndighetens uppdrag är inte direkt kopplade till temaåret men har ändå uppmärksammats inom dessa. 3 https://www.fhi.se/documents/om-oss/sarskilda-uppdrag/2010/ru_v2010_140_halsocoacher.pdf 4 https://www.fhi.se/documents/om-oss/sarskilda-uppdrag/2008/uppdrag-receptforskriven-fysiskaktivitet-4086.pdf 5 https://www.fhi.se/documents/om-oss/sarskilda-uppdrag/2011/regeringsuppdrag-ett-friskaresverige-2012.pdf

11 4(45) 3.2 Socialstyrelsen Enligt regeringsbeslut från 2010 har Socialstyrelsen uppdraget att stödja utveckling av utbildning i det nationella värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Via reviderat regleringsbrev år 2011 fick Socialstyrelsen under 2012 uppdrag att genomföra ytterligare insatser inom området med inriktningen att utbilda handläggare och arbetsledare inom kommunal och enskild verksamhet i värdegrundsarbete. 6 Utöver detta har vissa organisationer och myndigheter haft uppdrag som faller inom temaårets fokusområden. 3.3 Statens kulturråd Mellan 2011 och 2012 har Statens kulturråd haft regeringsuppdraget att främja kultur för äldre inom vård och omsorg. 7 Stödet skulle dels gynna ett större kulturengagemang av äldre, både i upplevelse och eget skapande, dels främja samverkan och kvalitet i utvecklingsarbetet av kulturinsatser för äldre. 3.4 Hjälpmedelsinstitutet (HI) Hjälpmedelsinstitutet har haft två större regeringsuppdrag som kan kopplas till temaåret, Teknik för äldre och Bo bra på äldre dar. Teknik för äldre, , har haft som mål att stärka utvecklingen av, informationen om och tillgängligheten till bra teknik för äldre gällande boende och tjänsteutbud. 8 Uppdraget Bo bra på äldre dar, 2011 och 2012, har syftat till att skapa attraktiva och funktionella boenden för äldre genom att stödja nytänkande och utveckling inom området Institutet för Framtidsstudier (IF) Med anledning av den nya pensionsåldersutredningen har Institutet för Framtidsstudier haft ett regeringsuppdrag under 2012 att undersöka utfallet av nuvarande pensionssystemet beroende på kön VINNOVA I samband med regeringens satsning under 2012 att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, fick VINNOVA ett uppdrag att vidareutveckla goda exempel av sociala innovationer inom området. Arbetet skulle ske i samverkan med universitet, högskolor och andra relevanta aktörer vardegrundsarb-ytterligare-insatser-reg-beslut.pdf 7 0reg.beslut%202011%2010%2006.pdf

12 5(45) Dessa uppdrag beskrivs mer utförligt längre fram i rapporten. 4. Svenska ESF-rådet och det operativa arbetet Nedan följer en redogörelse för Svenska ESF-rådets utåtriktade verksamhet inom ramen för temaåret Svenska ESF-rådet har strävat efter att synliggöra teori, praktik och forskning inom området. Vi har också velat yfta idéer och resultat till en bredare allmänhet, beslutsfattare inom relaterade områden och politiker på lokal, regional och nationell nivå, med syfte att också påverka prioriteringar inför nästa programperiod. 4.1 Referensgrupp och samarbetspartners För att skapa förutsättningar för att kunna arbeta strategiskt inom alla de områden som uppdraget omfattar, tillsattes en referensgrupp så snart ESF-rådet fått uppdraget. Referensgruppen utgjordes av Statens folkhälsoinstitut 12, Tema Likabehandling, 13 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS 14 och VINNOVA. 15 Statens folkhälsoinstitut hade eget uppdrag att genomföra temaåret 2012 utifrån sina ansvarsområden, Tema Likabehandling är en viktig aktör utifrån sitt socialfondsprojekt att studera äldres situation på arbetsmarknaden. FAS och VINNOVA är båda väletablerade som initiativtagare och finansiärer till forskning och innovation inom områden för bland annat äldres hälsa, sociala liv och arbetslivsfrågor. Även Statens kulturråd har initierats till gruppen, men först mot slutet av året etablerades kontakten på mer regelbunden basis. En nära samverkan har också skett med EU kommissionens svenska representation och Hjälpmedelsinstitutet. Under arbetets gång har regelbundna avstämningar gjorts med Socialdepartementet. Andra samverkande aktörer har också varit Vårdalstiftelsen, nätverket SwedAge, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, SKL och Tekniska museet samt ett flertal kommuner och landsting. Inom ideella sektorn har samarbeten och kontakter ägt rum med bland annat Svenska Röda korset, LSU (Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer) organisationen Klassmorfar, Frivillig Väntjänst, pensionärsorganisationer och Författarcentrum Therese Räftegård Färggren, utredare, Statens Folkhälsoinstitut 13 Ellen Landberg, projektledare för socialfondsprojektet gällande ålder och arbetsliv, Tema Likabehandling, Arbetsmiljöforum 14 Kenneth Abrahamsson, tidigare programchef, FAS 15 Johanna Ulfvarson, handläggare, VINNOVA

13 6(45) Arbetet har också skett i nära samverkan med EU-kommissionen och generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, EUkommissionens upphandlade kommunikationsbolag, P.A.U Education samt det internationella nätverket av nationella koordinatörer. 4.2 Egna arrangemang och medverkan i andra aktörers aktiviteter i korthet En webbsida för temaåret 2012 upprättades på Svenska ESF-rådets sidor under februari och mars, Här har Svenska ESF-rådet fört kalendarium för temaåret, där konferenser och andra aktiviteter med koppling till temaåret har aviserats. Myndigheten har medverkat i ett flertal av dessa. Svenska ESF-rådet har dessutom medverkat vid nationella koordinatorsmöten i Bryssel, tre möten under 2012 och ett möte i februari Material om temaåret har skickats till ESF-rådets åtta regioner för vidare spridning, men även till ett flertal konferenser inom äldreområdet, seniorveckor och utställningar under året. Mars Svenska ESF-rådet deltog i avslutningskonferensen för socialfondsprojektet Kompetensbron (se sid 18). En referensgrupp för samverkan under temaåret i Sverige upprättades. April Svenska ESF-rådet deltog i Europaforum Hässleholm, där frågor kring aktivt åldrande diskuterades. Bland de medverkande fanns EU-ministern Birgitta Ohlsson och Lenia Samuel, ansvarig för temaåret 2012 och rådgivare vid EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Samma månad hade Svenska ESF-rådet ett bokbord för material i samband med Folkhälsostämman, som pågick under tre dagar i arrangemang av Statens folkhälsoinstitut (se sid 43). Material om temaåret delades ut i samband med SKL:s Äldreriksdag, april. Svenska ESF-rådet deltog även i frukostseminariet Oflexibel och dyr myter om äldre i arbetslivet! som anordnades av socialfondsprojektet Tema Likabehandling. Här presenterade Diskrimineringsombudsmannen (DO) rapporten Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv om ålderskodningar och myter som skapar ojämlikhet. Maj Ett föredrag om temaåret hölls vid vid Arbetsförmedlingens EURES konferens (europeiska nätverket EURopean Employment Services). Projektledaren för temaåret inledningstalade vid Expo Medicas konferens Äldre och Psykisk (O)Hälsa.

14 7(45) Svenska ESF-rådet deltog i Tema Likabehandlings kunskapsstafett Ett hållbart arbetsliv för alla åldrar! där nio föredragshållare bidrog med ny kunskap inom äldreforskning och äldrepolitik. Svenska ESF-rådet deltog också i förberedelserna av detta arrangemang. Juni Vi medverkade vid ESFAge nätverkets konferens i Maastricht. Konferensen ägde rum för att bland annat formulera rekommendationer inom aktivt åldrande inför nästa programperiod. I juni deltog Svenska ESF-rådet även i Arbetsmiljöverkets seminarium Äldre i arbetslivet, där en kunskapsöversikt presenterades. Juli Under Almedalsveckan arrangerade Svenska ESF-rådet programpunkten Ett samhälle för alla åldrar? Diskussionen mellan fyra olika företrädare inom kultur och samhällsdebatten arrangerades i samarbete med Statens folkhälsoinstitut och FAS (se sid. 37). Syftet med diskussionen var att identifiera olika perspektiv på åldrande inom arbetsliv, hälsa, kultur och samhällsliv med utgångspunkt från en yngre och en äldre generation. September För att få en genomlysning av de kulturella aspekterna av samhällslivet kopplat till ålder och åldrande, anordnades författarsamtal i samband med bokmässan i Göteborg under september. Svenska ESF-rådet samverkade i detta med EUkommissionens svenska representation och FAS. Fem olika författarsamtal arrangerades för att spegla hur åldrande, åldrande och genus och samverkan mellan generation kommer till uttryck i litteraturen (se sid. 37). Oktober Projektledaren för temaåret inledningstalade vid SwedAge konferensen i Göteborg (se sid. 44). Samma månad hölls även ett seminarie om temaåret för SPF:s (Sveriges Pensionärsförbund) medlemmar i Uppsala. Vi var också med och arrangerade Senior Force Day, med syfte att uppmärksamma äldres verksamhet inom frivilligverksamhet, i samband med Örebros seniorvecka (se sid. 45). Svenska ESF-rådet deltog i den årligt återkommande konferensen Working Life, som arrangeras av Arbetsmiljöforum. En av programpunkterna hade rubriken Jobba till 75 eller jobba som 17? November Svenska ESF-rådet höll föredrag om temaåret för Bålsta kommun. Åhörarna utgjordes av personal inom äldreomsorgen, kommunpolitiker och medlemmar från pensionärsorganisationer. I samband med Tekniska museets Barnbarnshelg, en innovationsverkstad där generationers snillen möts, uppmärksammades Europaåret Svenska ESF-rådet bistod med material och information.

15 8(45) Projektledaren för temaåret och EU kommissionens svenska representation arrangerade en medborgardialog för äldre i Europahuset. Medborgardialogen hölls dagen före Sveriges avslutningskonferens för temaåret och syftade till att skapa en brygga mellan temaåret 2012 och temaåret 2013, Europaåret för medborgarna. Temaåret i Sverige avslutades med ett idéforum med över 100 deltagare och 25 föredragshållare som var och en gav sitt bidrag till äldrepolitiken med förslag på hur arbetet inom delområden bör bedrivas fortsättningsvis. Sammanfattning av dagen, både på svenska och engelska, webbfilm, PowerPoint presentationer samt ett sammansatt dokument som fungerade som underlag till diskussionerna under dagen finns på Svenska ESF-rådets webbsida, December Svenska ESF-rådet höll en workshop i samband med Scanias mångfaldsdag i Södertälje. Workshop hölls inom området aktivt åldrande inom arbetsliv och samhälle. Vi deltog tillsammans med Socialdepartementet vid temaårets europeiska avslutningskonferens, som arrangerades av ordförandelandet vid tidpunkten, Cypern. I januari 2013 bjöds Svenska ESF-rådet in att delta vid två paneldebatter i samband med Kristdemokraternas kommun och landstingspolitikerdagar i Helsingborg. Temat för paneldebatterna var Friska seniorer-aktiva medborgare- Hur då? Aktiviteter i samband med Almedalsveckan, Sveriges avslutningskonferens för temaårets, föredraget i Håbo kommun och medverkan i paneldebatt under kristdemokraternas politikerdagar i Helsingborg, erbjöd möjligheter att kommunicera aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer i närvaro av politiker. Främst företrädare från lokal och regional nivå, men också från nationell nivå. Behovet av framtida insatser inom temaårets områden i relation till arbetsmarknaden, har kommunicerats med Arbetsmarknadsenheten vid Arbetsmarknadsdepartementet med avseende på kommande programperiod Kommunikation och media Under Svenska ESF-rådets webbsida för temaåret beskrivs temaåret och Svenska ESF-rådets uppdrag och här uppmuntras relevanta aktörer till kontakt med nationella samordnaren för hjälp med synliggörande av verksamheter och aktiviteter inom temaårets områden. Här finns också länkar till bland annat EU:s webbportal för temaåret och Sveriges arbetsplan för året. Vi ansökte och fick tillstånd från Cecilia Torudd och Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) att använda Cecilias moderna ålderstrappa, inspirerad av Winter Carl Hanssons kurbits målning från 1799, för att profilera temaåret i Sverige. Cecilias ålderstrappa trycktes upp som vykort, posters och som roll-up och användes flitigt vid konferenser, bokbord, utställningar och i samband med egna aktiviteter.

16 9(45) Tre av Svenska ESF-rådets fyra nyhetsbrev som publicerades under året innehöll information om temaåret. Dessutom fanns information om temaårets program punkt i myndighetens samlade program inför Almedalsveckan, som utgick från Svenska ESF-rådet i slutet av juni. Ett pressmeddelande om idéforum gick dessutom ut ett par dagar innan konferensen ägde rum, den 29 november. Med anledning av SKL:s Äldreriksdag den 19 april, annonserade vi i Dagens Samhälle om Svenska ESF-rådets uppdrag. I anslutning till Almedalsveckan aviserade vi om temaåret och vårt arrangemang i tre efterföljande upplagor av Dagens samhälle i juni och juli, i syfte att sprida information kring vår programpunkt i så vida cirklar som möjligt inom den lokala och regionala politikersfären. I mitten av september upprättade temaårets nationella koordinator ett program för intervjuer av nyckel personer inom temaårets fokusområden, till Michal Čabák, reporter från slovakisk radio. Michal kom till Sverige för att få information om temaårets genomförande i Sverige. Även nationella koordinatorn intervjuades för slovakisk radio. Svenska ESF-rådet har skrivit om sitt uppdrag vid två tillfällen, i april och i november, i Arbetsmiljöforums tidsskrift, DU & Jobbet. Vi har medverkat till och i äldrebilagan i Svenska dagbladet, På ålderns höst, som vi också i egenskap av nationell samordnare för temaåret, var medutgivare till. Bilagan publicerades innan avslutskonferensen i november, vilket innebar att vi fick ett bra forum att sprida information om den förestående konferensen. I november intervjuades Svenska ESF-rådet angående temaåret och avslutskonferensen av Veteranen, medlemstidning för Sveriges pensionärsförbund (SPF). Artikeln lades ut på tidningens webbupplaga sista dagarna i november. Retriever, ett företag som levererar mediebevakning och medieanalys, har i uppdrag av Svenska ESF-rådet utfört en analys av temaårets mediala frekvens och spridning under Resultatet ger 472 träffar på temaåret under 2012, i snitt publicerades 39 artiklar per månad. En förtätning i rapporteringen har skett under februari, men en viss förhöjning finns även under mars och november. Dessa perioder kan härledas till tre händelser som kan ha haft viss medial effekt. Den 8 februari hölls konferensen Seniorliv i världsklass vid Kistamässan i Stockholm. I samband med detta invigdes Europaåret 2012 officiellt av barn -och äldreministern Maria Larsson och kultur -och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Den 16 februari tilldelades också Svenska ESF-rådet regeringsuppdraget att samordna och följa upp Sveriges genomförande av

17 10(45) temaåret. Under februari - mars skapades myndighetens webbsida för temaåret och i november hölls avslutningskonferensen. Endast arton artiklar refererar till Svenska ESF-rådet som nationell samordnare. Trots att olika aspekter av åldrande har varit en återkommande fråga inom dags och fackpress under året, så har man mer sällan satt detta i samband med temaåret och dess fokusområden och Svenska ESF-rådet. Temaåret har främst fått publicitet i landsortspress och s.k. prioriterad landsortspress, som avser större regionala dagstidningar utanför storstadsregionerna. Sammantaget står dessa två grupper för drygt 80 procent av publiciteten inom mediekanalen tryckt press. För temaåret 2012 har det under året funnits en europeisk webbportal, som EU kommissionen ansvarat för. Här har nationella samordnare för temaåret och aktörer i medlemsländerna inom området för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, på eget initiativ kunnat registrera sina events under året. Majoriteten av länderna, 21 länder, har registrerat 10 aktiviteter eller mindre. Sverige har registrerat 7 aktiviteter. Förutom den officiella invigningen av temaåret 2012 på Kistamässan har två andra arrangörer registrerat sina aktiviteter. Det ena är ett seminarium arrangerat av Sveriges pensionärsförbund (SPF)i samband med Almedalsveckan, Det hade aldrig hänt om jag var yngre och det andra är Swedage konferensen, den 1 oktober i Göteborg, som arrangerades av Vårdalstiftelsen, FAS, Statens folkhälsoinstitut, VINNOVA och Västra Götalandsregionen. Resterande registreringar består av Svenska ESF-rådets aktiviteter, Almedalsseminariet, författarsamtal vid bokmässan i Göteborg, Senior Force Day i Örebro samt avslutningskonferensen. Finland har registrerat 6 aktiviteter och Danmark 5. De flesta aktiviteter har registrerats av Tyskland, 41 aktiviteter respektive Belgien, 65 aktiviteter. 4.4 EU-kommissionens projekt inom ramen för temaåret EU-kommissionen har under året initierat tre större satsningar. Den första, pågick under våren och försommaren. Syftet var att uppmärksamma Europadagen för solidaritet mellan generationerna, den 29 april. Projektet ville främja kontakter mellan generationer genom att samla äldre och elever för att lösa en uppgift tillsammans, samverka kring ett projekt eller samtala kring frågeställningar som är viktiga för båda generationer. Svenska ESF-rådet hade till en början svårt att engagera svenska skolor till projektet, men fick slutligen kontakt med förskolan Paletten i Stockholm som genomförde ett möte mellan barnboksförfattaren Carin Wirsén och förskolebarn (se sid. 37). Då detta projekt var det enda i Sverige fördelades ett bidrag på 300 euro till förskolan från EU

18 11(45) Kommissionen. Bidraget ska användas till inköp av böcker, material eller för aktiviteter som syftar till ökad kontakt och förståelse mellan yngre och äldre generationer. Det andra större projektet som EU Kommissionen lanserade var Awards, utlysning av tävlingar inom sju olika kategorier: Arbetsplatser för alla åldrar Socialt entreprenörskap Journalistisk rapportering om åldrande och relationer mellan generationerna, skriftlig Journalistisk rapportering om åldrande och relationer mellan generationerna, audiovisuell Skapande av åldersanpassade miljöer Levnadsskildringar om aktiva äldre Projektet pågick under sensommar och höst. En nationell jury utsågs bestående av representanter från Svenska ESF-rådet, FAS, arkitektkontoret Kontur, Arbetsmiljöforum, Hjälpmedelsinstitutet samt Ashoka, en global organisation för socialt entreprenörskap. Varje jurymedlem röstade ett bidrag inom varje kategori. I Sverige tävlade tretton skriftliga journalistiska rapporteringar, fyra bidrag om åldersanpassade miljöer (se sid 32), tre bidrag om socialt entreprenörskap (se sid. 36) och ett bidrag i det tidigare lanserade projektet, De nationella bidragen bedömdes sedan av en europeisk jury, som i sin tur utsåg tre europeiska finalister inom varje kategori. Senare under hösten arrangerades en prisceremoni i Bryssel där resultaten offentliggjordes. Resultaten finns på EU: webbportal för temaåret 2012, Svenska ESF-rådet gick ut via riktade mail till de målgrupper, som EU kommissionen angivit i sin information. Vi fick inte fick in ett enda bidrag gällande arbetsplatser för alla åldrar. Ändå lades mest arbete på att engagera denna målgrupp bestående av företag, organisationer och myndigheter. I den skriftliga journalistiska rapporteringen utsågs Emilie Nilsson, journalist för Jusektidningen, som första finalist bland många konkurerande bidrag. Emilies rapportering Guldklockan ett minne blott? är en mycket välskriven och allsidig artikel om åldrande utifrån många olika perspektiv och med hänvisning till lagar och regelverk inom arbetslivet, åldersrelaterade hälsoaspekter, forskning och internationella studier och jämförelser. European Senior Force Day, var den tredje och sista av EU kommissionens satsningar inom ramen för Europaåret Senior Force Day lanserades av EU kommissionen inför den 1 oktober, FN:s internationella äldredag, för att rikta uppmärksamhet kring äldres insatser inom frivilligt arbete (se sid. 45).

19 12(45) 5. Temaåret i Sverige Nedan redogörs för Svenska ESF-rådets uppdrag gällande uppföljning av temaårets genomförande i Sverige. Utgångspunkten är regeringens satsningar i anslutning till temaåret och med koppling till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Där det varit möjligt har också hänvisningar till uppgifter om andra länder, främst EU:s medlemsstater, utförts. Ambitionen har varit att kartlägga och följa upp insatserna och verksamhet inom äldreområdet, under året eller åren i nära anslutning till 2012, utifrån flera förvaltningsnivåer och samhällssektorer. 5.1 Deltagande i arbetslivet Diskussionerna om vikten av att behålla den äldre arbetskraften har pågått i ett par decennier. Under de senaste åren har debatten blivit mer intensiv. Finanskrisen har bland annat lett till en omfattande översyn av pensionsåldrar inom EU:s medlemsstater vilket också inneburit reaktioner hos medborgarna. I Sverige har sannolikt den nya pensionsåldersutredningen och statsminister Reinfeldts uttalande i början av året, om vikten av att arbeta längre upp i åldrarna, ytterligare riktat ljus på frågan Situationen i Sverige och internationellt I EU-kommissionens rekommendationer för Sverige inför programperioden , 16 framgår att de ökade tillfälliga anställningarna försvårar för de unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungas inträde på arbetsmarknaden måste ske tidigare medan äldres utträde måste fördröjas. Medan risken för fattigdom och social exkludering har minskat inom EU för äldre över 65 under perioden , har den istället ökat i Sverige under samma period. Risken anses vara särskilt stor gällande äldre kvinnor. EU-kommissionen uppmanar därför till att öka anställningsbarheten av äldre genom anpassade åtgärder som inkluderar livslångt lärande, innovativa arbetsformer, hälsosammare arbetsmiljö och transnationell rörlighet. Sammanställd statistik från tredje kvartalet 2012, 17 visar att Sverige har den högsta sysselsättningsgraden inom EU för individer både inom åldergrupperna och 60-64, med 82,9 procent respektive 64,2 procent. Inom åldersgruppen år intar dock Sverige med sina 17,2 procent endast en femteplats efter Estland (25,6 %), Rumänien (23,1 %), Portugal (22 %) och Storbritannien (19,6 %). Inom den äldsta åldersgruppen, delar Sverige en fjärde plats med Irland och Cypern 16 Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in SWEDEN for the period , Uppgifter rapporterade av Arbetsförmedlingen, baserade på statistik från Eurostat, 2012

20 13(45) med en sysselsättningsgrad på 8,3 procent efter Rumänien (20,7 %), Portugal (16,9 %) och Estland (13,5 %). I en rapport från Pensionsmyndigheten från december 2012, framgår att fler äldre arbetar idag än tidigare. Sysselsatta individer i åldersgruppen år har ökat från 14,3 procent 2005 till 17,6 år Gällande åldersgruppen år har en ökning skett från 5,4 procent till 7,2 procent under motsvarande år. Samtidigt har man dock minskat sin genomsnittliga arbetstid. Mätt i antalet arbetade timmar har därför arbetskraftsdeltagandet varit mer eller mindre konstant 2005 och Active Age Index (AAI) 18 är ett nytt verktyg som erbjuder nationella och europeiska beslutsfattare möjlighet att mäta den äldre befolkningens outnyttjade potential. Verktyget har utvecklats av ett forskningsteam vid European Centre i Wien i samarbete med United Nations Economic Commission for Europé (UNECE) och EUkommissionen. Verktyget är tänkt att komplettera annan statistik inom äldreområdet. AAI har studerat ett flertal indikatorer samlade under fyra områden: Sysselsättningsgraden av äldre arbetskraft Socialt engagemang och deltagande bland äldre Oberoende och självbestämmande Kapacitet och möjliggörande miljöer för aktivt åldrande (social sammanhållning, kompetensutveckling, mentalt välbefinnande, användning av IT etc.) Sverige har den högsta placeringen vid beräkning av samtliga områden, följt av Finland och Danmark, men ligger ändå nära 60 procent ifrån det högsta möjliga resultatet. De områden som ligger till grund för Sveriges höga placering är Sysselsättningsgraden av äldre arbetskraft samt Kapacitet och möjliggörande miljöer för aktivt åldrande 19. Sverige och Tyskland toppar denna lista bland EU:s 27 medlemsstater i fråga om utnyttjad potential inom sysselsättning i åldrarna år. 20 Resultatet kan delvis förklaras med att vi har ekonomiska incitament i våra pensionssystem som gör det fördelaktigt att arbeta upp till dessa åldrar. Detta gäller särskilt kvinnor som arbetat deltid under vissa perioder under sitt arbetsliv. 21 Däremot förändras bilden väsentligt då man studerar både yngre och äldre åldersgrupper i arbete. I åldergruppen Zaidi, A., K. Gasior, M.M. Hofmarcher, O. Lelkes, B. Marin, R. Rodrigues, A. Schmidt, P. Vanhuysse and E. Zolyomi (2013), Active Ageing Index 2012: Concept, Methodology and Final Results, Methodology Report Submitted to European Commission s DG Employment, Social Affairs and Inclusion, and to Population Unit, UNECE, for the project: Active Ageing Index (AAI), UNECE Grant No: ECE/GC/2012/003, Geneva. 19 Ibid. Sid Ibid. Sid Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik 2011:3, SCB 2011

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet Fem exempel Text: Enikö Koch Grafisk form: Emily Ingvarsson Tryck: Repro8 Upplaga: Första 2012 TemaLikabehandling 2012 ISBN: 978-91-87051-09-8 Distribution:

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER Presentation vid Pensionsnätverksträff 10 maj 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER 1 UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar antalet arbetade timmar

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

www.share-project.org Resultat från studien 50+ i Europa

www.share-project.org Resultat från studien 50+ i Europa www.share-project.org Resultat från studien 50+ i Europa Vad händer nu? Nästa steg för 50+ i Europa är att lägga till människors livshistoria till den existerande SHARE-databasen. Genom att koppla samman

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet

Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet National Council on Ageing, Iceland Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet Nätverket ingår i det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL) samt finansieras

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

YTTRANDE 2013-08-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv. (dnr S2013/2830/SF) Sammanfattning

YTTRANDE 2013-08-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv. (dnr S2013/2830/SF) Sammanfattning YTTRANDE 2013-08-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv (dnr S2013/2830/SF) Sammanfattning Utredningens direktiv har varit för begränsande när det gäller

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer