Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna"

Transkript

1 Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Stina och Peter 10 jobbar duktigt i skolan. 40 Plötsligt är Stina och Peter vuxna. Stina dansar med Kalle och Olle. Peter raggar på sitt håll. De pluggar en oändlig massa, inte särskilt målmedvetet utan mest på distans på Kalmars högskola Stina och Peter jobbar duktigt - igen. Nu studerar de sina orangefärgade pensionsbroschyrer. 70- Äntligen frihet! ESF Almed A lderstrapp A6-vykort.indd

2 Förord Temaåret i Sverige, fick stor draghjälp både av regeringens satsningar inom äldrepolitiken, som exempelvis pensionsåldersutredningen, och av sviterna från den finansiella krisen i Europa som tvingade fram en översyn av pensionssystem inom EU i stort. Detta tillsammans med statsminister Reinfeldts uttalande om att skapa förutsättningar för arbete fram till 75 års ålder sammanföll med temaåret. Sammantaget breddade detta vägen för debatt från gräsrötter till beslutsfattare via bloggar och medier av skilda slag. Svenska ESF-rådet har låtit regeringens satsningar inom äldreområdet vara vägledande i arbetet med temaårets genomförande i Sverige. Fokus har varit på värdighet och självbestämmande inom äldreomsorg, självständigt boende, ett längre och hållbart arbetsliv, förutsättningar för ett aktivt deltagande inom samhällslivet samt hälsofrämjande aspekter för ett friskt åldrande och hälsosamt liv. Vårt arbete har huvudsakligen utgått från en prioriterad grupp av svenskfödda äldre och yngre i samverkan. Det saknas ett vidare perspektiv där frågor kring integration, funktionsnedsättning och marginaliserade grupper ingår i aspekter av aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Dessa grupper har endast flyktigt synliggjorts. Anledningen är behovet av att avgränsa arbetet inom tydliga ramar för att kunna genomföra uppdraget under projekttiden. De utelämnade målgrupperna i detta arbete skulle kunna omfattas i Svenska ESF-rådets fortsatta arbete med frågorna i samband med den nya programperioden Vi har särskilt betonat samverkan mellan generationer som en förutsättning för aktivt åldrande inom samtliga av de områden som lyfts fram av regeringen. Vi ser detta som ett sätt att främja livscykelperspektivet för alla, oberoende av ålder. Inför programperioden bör polariseringen mellan generationer motverkas och attityder och värderingar om ålder och åldrande förändras. Plats för ett naturligt åldrande bör beredas genom att ta tillvara på alla tillgängliga kompetenser i samhället, oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller marginalisering av annat slag, för att främja humana och samhällsekonomiska värden. Stockholm i maj 2013 Åsa Lindh Generaldirektör Svenska ESF-rådet

3 Rapportförfattare Åsa Gamrell Nyberg

4 Innehåll 1.Bakgrund och syfte 1 2. Svenska ESF-rådets uppdrag 2 3. Uppdrag till myndigheter som relaterar till temaårets områden Statens folkhälsoinstitut (FHI) Socialstyrelsen Statens kulturråd Hjälpmedelsinstitutet (HI) Institutet för Framtidsstudier VINNOVA 5 4. Svenska ESF-rådet och det operativa arbetet Referensgrupp och samarbetspartners Egna arrangemang och medverkan i andra aktörers aktiviteter i korthet Kommunikation och media EU- kommissionens projekt inom ramen för temaåret Temaåret i Sverige Deltagande i arbetslivet Situationen i Sverige och internationellt Regeringens insatser inom området Åldersintegrering i arbetslivet Privata aktörer Generationsväxling Argument för äldre på arbetsmarknaden Värdighet, inflytande och delaktighet Äldreomsorg i förändring Förstärkt patientlagstiftning Öppna jämförelser och valfrihet inom äldrevård och omsorg 22

5 5.2.4 Ökad samverkan mellan kommuner och landsting Rekrytering till äldreomsorgen och anhörigas roll Äldreforskning Självständigt boende och boendemiljöer Teknik för äldre Bo bra på äldre dar Generationsboende Deltagande i samhällslivet Kultur i vården Äldre och frivilligt arbete Livslångt lärande Samverkan mellan generationer Hälsofrämjande aktiviteter Folkhälsorisker för äldre Statens folkhälsoinstitut och temaåret Folkhälsoarbete och forskning Hälsofrämjande aktiviteter 44

6 Executive summary De områden inom temaåret 2012, aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer, som fastställts av Europeiska kommissionen har med vissa kompletteringar också angivits som satsningar inom äldrepolitiken av den svenska regeringen. Dessa områden, förutom Deltagande i arbetslivet, ligger utanför europeiska socialfondens ordinarie mandat, men har utifrån vårt regeringsuppdrag bevakats och lyfts i olika sammanhang under året. Temaåret 2012 har av aktörer ofta benämnts som Äldreåret, vilket är olyckligt då detta utesluter perspektivet solidaritet mellan generationer. Svenska ESF-rådet anser att en samverkan mellan generationer är en förutsättning för att ett aktivt åldrande ska var möjligt och också eftersträvansvärt! Deltagande i arbetslivet Detta område är av stark strategisk betydelse för europeiska socialfonden. Det genomgående temat under året har varit åldersintegrering i arbetslivet och diskussionen om en utvidgad och mer flexibel pensionsålder. Sverige har ett förhållandevis högt deltagande av äldre i arbetslivet, men det finns stora variationer beroende på tidigare utbildning, branscher, kön, etnisk bakgrund och funktionsnedsättning. För vissa grupper, exempelvis inom LO-området och vårdsektorn, orkar idag kanske bara hälften fram till den formella pensionsåldern 65 år. Sysselsättning efter 65 år kan dessutom vara en känslig fråga inom tjänstemannasektorn. Den pågående pensionsåldersutredningen, initiativ från myndigheter och organisationer samt debatt mellan arbetsmarknadens parter pekar på att detta fält kommer att bli ett strategiskt område för förändring och utveckling av kompetens och lärande. Strategier för en tidigare etablering av unga på arbetsmarknaden och en fungerande generationsväxling som gagnar både den yngre och den äldre har också dignitet i detta sammanhang. Värdighet, inflytande och delaktighet Detta område återkommer på flera ställen i dokumentationen. Temaårets frågor handlar inte bara om värdighet och delaktighet för äldre utan i lika hög grad för ungdomar. Värdighet handlar också om livskvalitet i vård och omsorg - ett område som ligger utanför Socialfondens uppdrag. Däremot kan Socialfondens projekt bidra till att också arbetsvillkor utvecklas inom vård och omsorg och därigenom bidra till målens uppfyllande. Inflytande och delaktighet utgör en grundpelare i ett modernt arbetsliv, varför anknytning till Socialfondens verksamhet ligger närmare här. Mer allmänt lyfter dokumentationen fram förändringar i äldreomsorgen och en förstärkt patientlagstiftning som led i ökad delaktighet. Viktiga strategiska frågor är också rekrytering till vård och omsorg och det stora generationsskiftet som väntar inom kommuner och landsting och för verksamhet bedrivna av privata aktörer. Sammantaget utgör detta område ett stort fält för sociala, organisatoriska och tekniska innovationer samt satsningar på kompetensutveckling och ledarskap. Självständigt boende och boendemiljöer Självtändigt boende och boendemiljöer har stark koppling till värdighet, inflytande och delaktighet. Högt på den politiska agendan står självständigt boende för äldre, att skapa miljöer där äldre kan känna sig trygga, oberoende och därigenom skapa en förhöjd livskvalitet. Idag är politiken och olika satsningar i hög grad inriktade på tekniskt stöd med insatser exempelvis från Hjälpmedelsinstitutet eller sociala innovationer från Vinnova. Utmaningen består i att sprida dessa tekniska innovationer och se till att de kommer till

7 användning. Studier visar att det finns ett visst motstånd i kommunerna att implementera dessa hjälpmedel. Det krävs också stora insatser för att dels anpassa befintliga bostäder för äldre, men också utforma nya funktionella boenden. För detta ändamål har Hjälpmedelsinstitutets uppdrag Bo bra på äldre dar, överlämnat stafettpinnar till regeringen, riksdagen, Sveriges Kommuner och Landsting, bygg- och fastighetsbranschen och pensionärsrörelsen. Självständigt boende och inflytande är dock i minst lika hög grad aktuellt för ungdomar, något som dock inte speglats i den redovisade verksamheten för temaåret. Generationsboende ger möjlighet för olika generationer att bistå varandra i vardagen genom att utbyta tjänster, det kan handla om barnpassning och hjälp med fysiskt krävande sysslor. Generationsboenden har än så länge inte fått något genomslag i Sverige, men undersökningar visar att intresse finns. Deltagande i samhällslivet Kulturellt skapande och kulturellt deltagande är högt i Sverige för människor över 65. Samtidigt finns det stora grupper som p.g.a. av funktionsnedsättning, ohälsa eller andra hinder inte har samma möjligheter till aktivt kulturellt deltagande. Riktade insatser inom vård och omsorg är här av stor betydelse. Likaså är äldre insatser i det civila samhället av central betydelse. Den nya ålderstrukturen i samhället där allt fler äldre, dock inte alla, kommer att kunna lägga till fler friska år eller år utanför alltför stora krämpor, utgör också en stor uppgift och utmaning. Det finns också intressanta och spännande exempel på hur man kan arbete med musik, film och teater för äldre människor med alzheimer eller neuro-degenativa sjukdomar. Kultur i olika former är något som också förenar över generationsgränserna. Inom kultursektorn finns överlag en öppenhet för utbyten mellan yngre och äldre, där man tar tillvara på den kreativa kraft som uppstår i dessa möten. Här har arbetslivet något att lära. Även sociala medier och utnyttjande av internet kan skapa broar mellan generationer, stärka äldres sociala kapital och bryta den ensamhet som kan drabba vissa grupper. Hälsofrämjande aktiviteter I Europa går endast 3 procent av sjukvårdsbudgeten till att förebygga sjukdomar, medan resterande del går till behandling av sjukdomar och skador. En viktig insats är att skapa säkrare miljöer för äldre och undvika fall och olyckor i vardagen. Där finns utmaningar både i teknik, boendemiljö, kompetens och hjälp och stöd i vardagen. En annan viktig uppgift är att stimulera äldres hälsa genom sociala aktiviteter, rörelser och träning samt förändringar i livsvanor, nutrition och attityder till att vara äldre. Forskning visar att hälsofrämjande och förebyggande insatser även upp i höga åldrar har positiv inverkan på hälsan och livskvaliteten. Hur vi mår när vi blir äldre beror på en rad faktorer som rör våra egna beteenden, vanor och ovanor som vi grundlagt under ett långt liv, därför bör hälsa betraktas ur ett livscykelsperspektiv. Här har strategiska insatser från bland annat Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen och SKL en stor betydelse. Generellt för dessa områden är behov av långsiktiga och stabila satsningar på forskning, utveckling och sociala innovationer.

8 1(45) Slutrapport Temaåret 2012, Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 1. Bakgrund och syfte Varje år sedan 1983 utser EU ett så kallat temaår. Detta görs för att öka medvetenheten om ett speciellt område hos allmänheten och de nationella regeringarna. Aktivt åldrande är en viktig del av EU:s 2020-strategi, vars framgång till stor del är beroende av att äldre människor tillåts bidra fullt ut i samhället, inom och utanför arbetsmarknaden. Aktivt åldrande är grunden till solidaritet mellan generationerna, ett av EU:s mål som fastställts i Lissabonfördraget. 1 Den demografiska utvecklingen i Europa innebär att den arbetsföra befolkning kommer att minska inom de närmsta åren, samtidigt som befolkningen som är 65 år eller äldre kommer att fortsätta att öka med upp till två miljoner människor per år. År 2060 kan det därför gå en äldre person på varannan i arbetsför ålder. Den växande andelen äldre befolkning innebär sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser som kräver stora insatser inom en rad områden, såsom arbetsliv, folkhälsa, kommunikationer, välfärd, boende och äldrevård. Samtidigt blir de äldre allt friskare längre upp i åren, vilket å andra sidan innebär stora möjligheter om vi hittar sätt att tillvarata dessa resurser på ett klokt sätt. Målet med temaåret 2012 har varit att inspirera till åtgärder i alla medlemsstater, uppmuntra beslutsfattare och aktörer att skapa bättre förutsättningar för aktivt åldrande i samverkan mellan generationer för att klara utmaningen och ta vara på möjligheterna med en åldrande befolkning. 1 Europeiska unionens officiella tidning, 2010/C 83/01. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen: Artikel 3, 3:e stycket.

9 2(45) 2. Svenska ESF-rådets uppdrag Svenska ESF-rådet fick i uppdrag att samordna och följa upp Sveriges genomförande av temaåret den 16 februari Dessförinnan hade barn-och äldreministern, Maria Larsson, tillsammans med kultur-och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth invigt temaåret i samband med Seniorliv i världsklass på Kistamässan. Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för den Europeiska socialfonden och integrationsfonden i Sverige. Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna omfattar ett betydligt bredare område än ESF-rådets frågor inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Därför inleddes i tidigt stadium ett nära samarbete med ett antal organisationer och myndigheter med koppling till de olika politikområdena för temaåret, Statens folkhälsoinstitut med eget uppdrag under temaåret, Tema Likabehandling, som har haft uppdrag från Svenska ESF-rådet att särskilt studera äldre i relation till arbetsmarknaden, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och VINNOVA. Dessa fungerade tillsammans som en referensgrupp under temaåret. I referensgruppens yttre cirkel och i mer varierad samverkansgrad även EU- kommissionens svenska representation, Statens kulturråd, Hjälpmedelsinstitutet, Vårdalstiftelsen och Svenska Röda korset, med flera. Arbetet har också skett i samverkan med det internationella nätverket för nationella koordinatorer, EU-kommissionen och P.A.U Education (kontrakterad för att bistå EUkommissionen under temaåret). Fokus i arbetet har varit att främst kartlägga och synliggöra och andra aktörers aktiviteter och projekt som relaterar till temaåret och i möjligaste mån kommunicera temaåret med opinionsbildare och aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Inom givna budgetramar har det inte funnits utrymme till att bevilja medel för enskilda projekt, däremot har mindre belopp betalats ut till aktörer för att bidra till att synliggöra och ge uppmärksamhet till vissa projekt, där medel för sådana ändamål saknats eller varit bristfälliga. Vi har också haft som syfte att lyfta frågor och/eller projekt som vi anser är av särskilt strategiskt intresse för Svenska ESF-rådets fortlöpande verksamhet och inför programperioden Svenska ESF-rådets arbete har utgått från regeringens äldresatsningar för året: Deltagande i arbetslivet Värdighet, inflytande och delaktighet 2 Regeringsbeslut 16 februari 2012 (Dnr ).

10 3(45) Självständigt boende och boendemiljöer Deltagande i samhällslivet Hälsofrämjande aktiviteter Samverkan mellan generationer torde löpa genom samliga insatser ovan och denna aspekt har vi velat rikta särskild uppmärksamhet till under året. 3. Uppdrag till myndigheter som relaterar till temaårets områden Regeringen har i närtid gett uppdrag till olika myndigheter och stiftelser att genomföra särskilda satsningar som direkt kan kopplas till temaåret och regeringens äldrepolitik. 3.1 Statens folkhälsoinstitut (FHI) FHI har haft ett särskilt uppdrag under året att medverka till genomförandet av Sveriges deltagande EU:s temaår 2012 inom sitt ansvarsområde. Ett uppdrag har bestått i att ta fram en nationell vägledning för ett aktivt och hälsosamt åldrande. 3 Detta har dels resulterat i webbplatsen Seniorguiden som lanserades i början av 2012, dels att man i samarbete med Socialstyrelsen startat försöksverksamheter med hälsocoacher i kommuner och landsting. Arbetat har mynnat ut den s.k. samverkansmodellen (se sid. 41). Statens folkhälsoinstitut har enligt tidigare regeringsuppdrag även tagit fram en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet och utarbetat en metod, Fysisk aktivitet på Recept (FaR ). 4 Satsningen har lett fram till att ungefär hälften av Sveriges vårdcentraler idag har rutiner och program för att implementera FaR i den dagliga kontakten med patienter. För tredje gången fick Statens folkhälsoinstitut uppdraget att under hösten 2012 anordna uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige, 5 med fokus på goda kostvanor och fysik aktivitet. Myndighetens uppdrag är inte direkt kopplade till temaåret men har ändå uppmärksammats inom dessa. 3 https://www.fhi.se/documents/om-oss/sarskilda-uppdrag/2010/ru_v2010_140_halsocoacher.pdf 4 https://www.fhi.se/documents/om-oss/sarskilda-uppdrag/2008/uppdrag-receptforskriven-fysiskaktivitet-4086.pdf 5 https://www.fhi.se/documents/om-oss/sarskilda-uppdrag/2011/regeringsuppdrag-ett-friskaresverige-2012.pdf

11 4(45) 3.2 Socialstyrelsen Enligt regeringsbeslut från 2010 har Socialstyrelsen uppdraget att stödja utveckling av utbildning i det nationella värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Via reviderat regleringsbrev år 2011 fick Socialstyrelsen under 2012 uppdrag att genomföra ytterligare insatser inom området med inriktningen att utbilda handläggare och arbetsledare inom kommunal och enskild verksamhet i värdegrundsarbete. 6 Utöver detta har vissa organisationer och myndigheter haft uppdrag som faller inom temaårets fokusområden. 3.3 Statens kulturråd Mellan 2011 och 2012 har Statens kulturråd haft regeringsuppdraget att främja kultur för äldre inom vård och omsorg. 7 Stödet skulle dels gynna ett större kulturengagemang av äldre, både i upplevelse och eget skapande, dels främja samverkan och kvalitet i utvecklingsarbetet av kulturinsatser för äldre. 3.4 Hjälpmedelsinstitutet (HI) Hjälpmedelsinstitutet har haft två större regeringsuppdrag som kan kopplas till temaåret, Teknik för äldre och Bo bra på äldre dar. Teknik för äldre, , har haft som mål att stärka utvecklingen av, informationen om och tillgängligheten till bra teknik för äldre gällande boende och tjänsteutbud. 8 Uppdraget Bo bra på äldre dar, 2011 och 2012, har syftat till att skapa attraktiva och funktionella boenden för äldre genom att stödja nytänkande och utveckling inom området Institutet för Framtidsstudier (IF) Med anledning av den nya pensionsåldersutredningen har Institutet för Framtidsstudier haft ett regeringsuppdrag under 2012 att undersöka utfallet av nuvarande pensionssystemet beroende på kön VINNOVA I samband med regeringens satsning under 2012 att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, fick VINNOVA ett uppdrag att vidareutveckla goda exempel av sociala innovationer inom området. Arbetet skulle ske i samverkan med universitet, högskolor och andra relevanta aktörer vardegrundsarb-ytterligare-insatser-reg-beslut.pdf 7 0reg.beslut%202011%2010%2006.pdf

12 5(45) Dessa uppdrag beskrivs mer utförligt längre fram i rapporten. 4. Svenska ESF-rådet och det operativa arbetet Nedan följer en redogörelse för Svenska ESF-rådets utåtriktade verksamhet inom ramen för temaåret Svenska ESF-rådet har strävat efter att synliggöra teori, praktik och forskning inom området. Vi har också velat yfta idéer och resultat till en bredare allmänhet, beslutsfattare inom relaterade områden och politiker på lokal, regional och nationell nivå, med syfte att också påverka prioriteringar inför nästa programperiod. 4.1 Referensgrupp och samarbetspartners För att skapa förutsättningar för att kunna arbeta strategiskt inom alla de områden som uppdraget omfattar, tillsattes en referensgrupp så snart ESF-rådet fått uppdraget. Referensgruppen utgjordes av Statens folkhälsoinstitut 12, Tema Likabehandling, 13 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS 14 och VINNOVA. 15 Statens folkhälsoinstitut hade eget uppdrag att genomföra temaåret 2012 utifrån sina ansvarsområden, Tema Likabehandling är en viktig aktör utifrån sitt socialfondsprojekt att studera äldres situation på arbetsmarknaden. FAS och VINNOVA är båda väletablerade som initiativtagare och finansiärer till forskning och innovation inom områden för bland annat äldres hälsa, sociala liv och arbetslivsfrågor. Även Statens kulturråd har initierats till gruppen, men först mot slutet av året etablerades kontakten på mer regelbunden basis. En nära samverkan har också skett med EU kommissionens svenska representation och Hjälpmedelsinstitutet. Under arbetets gång har regelbundna avstämningar gjorts med Socialdepartementet. Andra samverkande aktörer har också varit Vårdalstiftelsen, nätverket SwedAge, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, SKL och Tekniska museet samt ett flertal kommuner och landsting. Inom ideella sektorn har samarbeten och kontakter ägt rum med bland annat Svenska Röda korset, LSU (Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer) organisationen Klassmorfar, Frivillig Väntjänst, pensionärsorganisationer och Författarcentrum Therese Räftegård Färggren, utredare, Statens Folkhälsoinstitut 13 Ellen Landberg, projektledare för socialfondsprojektet gällande ålder och arbetsliv, Tema Likabehandling, Arbetsmiljöforum 14 Kenneth Abrahamsson, tidigare programchef, FAS 15 Johanna Ulfvarson, handläggare, VINNOVA

13 6(45) Arbetet har också skett i nära samverkan med EU-kommissionen och generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, EUkommissionens upphandlade kommunikationsbolag, P.A.U Education samt det internationella nätverket av nationella koordinatörer. 4.2 Egna arrangemang och medverkan i andra aktörers aktiviteter i korthet En webbsida för temaåret 2012 upprättades på Svenska ESF-rådets sidor under februari och mars, Här har Svenska ESF-rådet fört kalendarium för temaåret, där konferenser och andra aktiviteter med koppling till temaåret har aviserats. Myndigheten har medverkat i ett flertal av dessa. Svenska ESF-rådet har dessutom medverkat vid nationella koordinatorsmöten i Bryssel, tre möten under 2012 och ett möte i februari Material om temaåret har skickats till ESF-rådets åtta regioner för vidare spridning, men även till ett flertal konferenser inom äldreområdet, seniorveckor och utställningar under året. Mars Svenska ESF-rådet deltog i avslutningskonferensen för socialfondsprojektet Kompetensbron (se sid 18). En referensgrupp för samverkan under temaåret i Sverige upprättades. April Svenska ESF-rådet deltog i Europaforum Hässleholm, där frågor kring aktivt åldrande diskuterades. Bland de medverkande fanns EU-ministern Birgitta Ohlsson och Lenia Samuel, ansvarig för temaåret 2012 och rådgivare vid EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Samma månad hade Svenska ESF-rådet ett bokbord för material i samband med Folkhälsostämman, som pågick under tre dagar i arrangemang av Statens folkhälsoinstitut (se sid 43). Material om temaåret delades ut i samband med SKL:s Äldreriksdag, april. Svenska ESF-rådet deltog även i frukostseminariet Oflexibel och dyr myter om äldre i arbetslivet! som anordnades av socialfondsprojektet Tema Likabehandling. Här presenterade Diskrimineringsombudsmannen (DO) rapporten Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv om ålderskodningar och myter som skapar ojämlikhet. Maj Ett föredrag om temaåret hölls vid vid Arbetsförmedlingens EURES konferens (europeiska nätverket EURopean Employment Services). Projektledaren för temaåret inledningstalade vid Expo Medicas konferens Äldre och Psykisk (O)Hälsa.

14 7(45) Svenska ESF-rådet deltog i Tema Likabehandlings kunskapsstafett Ett hållbart arbetsliv för alla åldrar! där nio föredragshållare bidrog med ny kunskap inom äldreforskning och äldrepolitik. Svenska ESF-rådet deltog också i förberedelserna av detta arrangemang. Juni Vi medverkade vid ESFAge nätverkets konferens i Maastricht. Konferensen ägde rum för att bland annat formulera rekommendationer inom aktivt åldrande inför nästa programperiod. I juni deltog Svenska ESF-rådet även i Arbetsmiljöverkets seminarium Äldre i arbetslivet, där en kunskapsöversikt presenterades. Juli Under Almedalsveckan arrangerade Svenska ESF-rådet programpunkten Ett samhälle för alla åldrar? Diskussionen mellan fyra olika företrädare inom kultur och samhällsdebatten arrangerades i samarbete med Statens folkhälsoinstitut och FAS (se sid. 37). Syftet med diskussionen var att identifiera olika perspektiv på åldrande inom arbetsliv, hälsa, kultur och samhällsliv med utgångspunkt från en yngre och en äldre generation. September För att få en genomlysning av de kulturella aspekterna av samhällslivet kopplat till ålder och åldrande, anordnades författarsamtal i samband med bokmässan i Göteborg under september. Svenska ESF-rådet samverkade i detta med EUkommissionens svenska representation och FAS. Fem olika författarsamtal arrangerades för att spegla hur åldrande, åldrande och genus och samverkan mellan generation kommer till uttryck i litteraturen (se sid. 37). Oktober Projektledaren för temaåret inledningstalade vid SwedAge konferensen i Göteborg (se sid. 44). Samma månad hölls även ett seminarie om temaåret för SPF:s (Sveriges Pensionärsförbund) medlemmar i Uppsala. Vi var också med och arrangerade Senior Force Day, med syfte att uppmärksamma äldres verksamhet inom frivilligverksamhet, i samband med Örebros seniorvecka (se sid. 45). Svenska ESF-rådet deltog i den årligt återkommande konferensen Working Life, som arrangeras av Arbetsmiljöforum. En av programpunkterna hade rubriken Jobba till 75 eller jobba som 17? November Svenska ESF-rådet höll föredrag om temaåret för Bålsta kommun. Åhörarna utgjordes av personal inom äldreomsorgen, kommunpolitiker och medlemmar från pensionärsorganisationer. I samband med Tekniska museets Barnbarnshelg, en innovationsverkstad där generationers snillen möts, uppmärksammades Europaåret Svenska ESF-rådet bistod med material och information.

15 8(45) Projektledaren för temaåret och EU kommissionens svenska representation arrangerade en medborgardialog för äldre i Europahuset. Medborgardialogen hölls dagen före Sveriges avslutningskonferens för temaåret och syftade till att skapa en brygga mellan temaåret 2012 och temaåret 2013, Europaåret för medborgarna. Temaåret i Sverige avslutades med ett idéforum med över 100 deltagare och 25 föredragshållare som var och en gav sitt bidrag till äldrepolitiken med förslag på hur arbetet inom delområden bör bedrivas fortsättningsvis. Sammanfattning av dagen, både på svenska och engelska, webbfilm, PowerPoint presentationer samt ett sammansatt dokument som fungerade som underlag till diskussionerna under dagen finns på Svenska ESF-rådets webbsida, December Svenska ESF-rådet höll en workshop i samband med Scanias mångfaldsdag i Södertälje. Workshop hölls inom området aktivt åldrande inom arbetsliv och samhälle. Vi deltog tillsammans med Socialdepartementet vid temaårets europeiska avslutningskonferens, som arrangerades av ordförandelandet vid tidpunkten, Cypern. I januari 2013 bjöds Svenska ESF-rådet in att delta vid två paneldebatter i samband med Kristdemokraternas kommun och landstingspolitikerdagar i Helsingborg. Temat för paneldebatterna var Friska seniorer-aktiva medborgare- Hur då? Aktiviteter i samband med Almedalsveckan, Sveriges avslutningskonferens för temaårets, föredraget i Håbo kommun och medverkan i paneldebatt under kristdemokraternas politikerdagar i Helsingborg, erbjöd möjligheter att kommunicera aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer i närvaro av politiker. Främst företrädare från lokal och regional nivå, men också från nationell nivå. Behovet av framtida insatser inom temaårets områden i relation till arbetsmarknaden, har kommunicerats med Arbetsmarknadsenheten vid Arbetsmarknadsdepartementet med avseende på kommande programperiod Kommunikation och media Under Svenska ESF-rådets webbsida för temaåret beskrivs temaåret och Svenska ESF-rådets uppdrag och här uppmuntras relevanta aktörer till kontakt med nationella samordnaren för hjälp med synliggörande av verksamheter och aktiviteter inom temaårets områden. Här finns också länkar till bland annat EU:s webbportal för temaåret och Sveriges arbetsplan för året. Vi ansökte och fick tillstånd från Cecilia Torudd och Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) att använda Cecilias moderna ålderstrappa, inspirerad av Winter Carl Hanssons kurbits målning från 1799, för att profilera temaåret i Sverige. Cecilias ålderstrappa trycktes upp som vykort, posters och som roll-up och användes flitigt vid konferenser, bokbord, utställningar och i samband med egna aktiviteter.

16 9(45) Tre av Svenska ESF-rådets fyra nyhetsbrev som publicerades under året innehöll information om temaåret. Dessutom fanns information om temaårets program punkt i myndighetens samlade program inför Almedalsveckan, som utgick från Svenska ESF-rådet i slutet av juni. Ett pressmeddelande om idéforum gick dessutom ut ett par dagar innan konferensen ägde rum, den 29 november. Med anledning av SKL:s Äldreriksdag den 19 april, annonserade vi i Dagens Samhälle om Svenska ESF-rådets uppdrag. I anslutning till Almedalsveckan aviserade vi om temaåret och vårt arrangemang i tre efterföljande upplagor av Dagens samhälle i juni och juli, i syfte att sprida information kring vår programpunkt i så vida cirklar som möjligt inom den lokala och regionala politikersfären. I mitten av september upprättade temaårets nationella koordinator ett program för intervjuer av nyckel personer inom temaårets fokusområden, till Michal Čabák, reporter från slovakisk radio. Michal kom till Sverige för att få information om temaårets genomförande i Sverige. Även nationella koordinatorn intervjuades för slovakisk radio. Svenska ESF-rådet har skrivit om sitt uppdrag vid två tillfällen, i april och i november, i Arbetsmiljöforums tidsskrift, DU & Jobbet. Vi har medverkat till och i äldrebilagan i Svenska dagbladet, På ålderns höst, som vi också i egenskap av nationell samordnare för temaåret, var medutgivare till. Bilagan publicerades innan avslutskonferensen i november, vilket innebar att vi fick ett bra forum att sprida information om den förestående konferensen. I november intervjuades Svenska ESF-rådet angående temaåret och avslutskonferensen av Veteranen, medlemstidning för Sveriges pensionärsförbund (SPF). Artikeln lades ut på tidningens webbupplaga sista dagarna i november. Retriever, ett företag som levererar mediebevakning och medieanalys, har i uppdrag av Svenska ESF-rådet utfört en analys av temaårets mediala frekvens och spridning under Resultatet ger 472 träffar på temaåret under 2012, i snitt publicerades 39 artiklar per månad. En förtätning i rapporteringen har skett under februari, men en viss förhöjning finns även under mars och november. Dessa perioder kan härledas till tre händelser som kan ha haft viss medial effekt. Den 8 februari hölls konferensen Seniorliv i världsklass vid Kistamässan i Stockholm. I samband med detta invigdes Europaåret 2012 officiellt av barn -och äldreministern Maria Larsson och kultur -och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Den 16 februari tilldelades också Svenska ESF-rådet regeringsuppdraget att samordna och följa upp Sveriges genomförande av

17 10(45) temaåret. Under februari - mars skapades myndighetens webbsida för temaåret och i november hölls avslutningskonferensen. Endast arton artiklar refererar till Svenska ESF-rådet som nationell samordnare. Trots att olika aspekter av åldrande har varit en återkommande fråga inom dags och fackpress under året, så har man mer sällan satt detta i samband med temaåret och dess fokusområden och Svenska ESF-rådet. Temaåret har främst fått publicitet i landsortspress och s.k. prioriterad landsortspress, som avser större regionala dagstidningar utanför storstadsregionerna. Sammantaget står dessa två grupper för drygt 80 procent av publiciteten inom mediekanalen tryckt press. För temaåret 2012 har det under året funnits en europeisk webbportal, som EU kommissionen ansvarat för. Här har nationella samordnare för temaåret och aktörer i medlemsländerna inom området för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, på eget initiativ kunnat registrera sina events under året. Majoriteten av länderna, 21 länder, har registrerat 10 aktiviteter eller mindre. Sverige har registrerat 7 aktiviteter. Förutom den officiella invigningen av temaåret 2012 på Kistamässan har två andra arrangörer registrerat sina aktiviteter. Det ena är ett seminarium arrangerat av Sveriges pensionärsförbund (SPF)i samband med Almedalsveckan, Det hade aldrig hänt om jag var yngre och det andra är Swedage konferensen, den 1 oktober i Göteborg, som arrangerades av Vårdalstiftelsen, FAS, Statens folkhälsoinstitut, VINNOVA och Västra Götalandsregionen. Resterande registreringar består av Svenska ESF-rådets aktiviteter, Almedalsseminariet, författarsamtal vid bokmässan i Göteborg, Senior Force Day i Örebro samt avslutningskonferensen. Finland har registrerat 6 aktiviteter och Danmark 5. De flesta aktiviteter har registrerats av Tyskland, 41 aktiviteter respektive Belgien, 65 aktiviteter. 4.4 EU-kommissionens projekt inom ramen för temaåret EU-kommissionen har under året initierat tre större satsningar. Den första, pågick under våren och försommaren. Syftet var att uppmärksamma Europadagen för solidaritet mellan generationerna, den 29 april. Projektet ville främja kontakter mellan generationer genom att samla äldre och elever för att lösa en uppgift tillsammans, samverka kring ett projekt eller samtala kring frågeställningar som är viktiga för båda generationer. Svenska ESF-rådet hade till en början svårt att engagera svenska skolor till projektet, men fick slutligen kontakt med förskolan Paletten i Stockholm som genomförde ett möte mellan barnboksförfattaren Carin Wirsén och förskolebarn (se sid. 37). Då detta projekt var det enda i Sverige fördelades ett bidrag på 300 euro till förskolan från EU

18 11(45) Kommissionen. Bidraget ska användas till inköp av böcker, material eller för aktiviteter som syftar till ökad kontakt och förståelse mellan yngre och äldre generationer. Det andra större projektet som EU Kommissionen lanserade var Awards, utlysning av tävlingar inom sju olika kategorier: Arbetsplatser för alla åldrar Socialt entreprenörskap Journalistisk rapportering om åldrande och relationer mellan generationerna, skriftlig Journalistisk rapportering om åldrande och relationer mellan generationerna, audiovisuell Skapande av åldersanpassade miljöer Levnadsskildringar om aktiva äldre Projektet pågick under sensommar och höst. En nationell jury utsågs bestående av representanter från Svenska ESF-rådet, FAS, arkitektkontoret Kontur, Arbetsmiljöforum, Hjälpmedelsinstitutet samt Ashoka, en global organisation för socialt entreprenörskap. Varje jurymedlem röstade ett bidrag inom varje kategori. I Sverige tävlade tretton skriftliga journalistiska rapporteringar, fyra bidrag om åldersanpassade miljöer (se sid 32), tre bidrag om socialt entreprenörskap (se sid. 36) och ett bidrag i det tidigare lanserade projektet, De nationella bidragen bedömdes sedan av en europeisk jury, som i sin tur utsåg tre europeiska finalister inom varje kategori. Senare under hösten arrangerades en prisceremoni i Bryssel där resultaten offentliggjordes. Resultaten finns på EU: webbportal för temaåret 2012, Svenska ESF-rådet gick ut via riktade mail till de målgrupper, som EU kommissionen angivit i sin information. Vi fick inte fick in ett enda bidrag gällande arbetsplatser för alla åldrar. Ändå lades mest arbete på att engagera denna målgrupp bestående av företag, organisationer och myndigheter. I den skriftliga journalistiska rapporteringen utsågs Emilie Nilsson, journalist för Jusektidningen, som första finalist bland många konkurerande bidrag. Emilies rapportering Guldklockan ett minne blott? är en mycket välskriven och allsidig artikel om åldrande utifrån många olika perspektiv och med hänvisning till lagar och regelverk inom arbetslivet, åldersrelaterade hälsoaspekter, forskning och internationella studier och jämförelser. European Senior Force Day, var den tredje och sista av EU kommissionens satsningar inom ramen för Europaåret Senior Force Day lanserades av EU kommissionen inför den 1 oktober, FN:s internationella äldredag, för att rikta uppmärksamhet kring äldres insatser inom frivilligt arbete (se sid. 45).

19 12(45) 5. Temaåret i Sverige Nedan redogörs för Svenska ESF-rådets uppdrag gällande uppföljning av temaårets genomförande i Sverige. Utgångspunkten är regeringens satsningar i anslutning till temaåret och med koppling till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Där det varit möjligt har också hänvisningar till uppgifter om andra länder, främst EU:s medlemsstater, utförts. Ambitionen har varit att kartlägga och följa upp insatserna och verksamhet inom äldreområdet, under året eller åren i nära anslutning till 2012, utifrån flera förvaltningsnivåer och samhällssektorer. 5.1 Deltagande i arbetslivet Diskussionerna om vikten av att behålla den äldre arbetskraften har pågått i ett par decennier. Under de senaste åren har debatten blivit mer intensiv. Finanskrisen har bland annat lett till en omfattande översyn av pensionsåldrar inom EU:s medlemsstater vilket också inneburit reaktioner hos medborgarna. I Sverige har sannolikt den nya pensionsåldersutredningen och statsminister Reinfeldts uttalande i början av året, om vikten av att arbeta längre upp i åldrarna, ytterligare riktat ljus på frågan Situationen i Sverige och internationellt I EU-kommissionens rekommendationer för Sverige inför programperioden , 16 framgår att de ökade tillfälliga anställningarna försvårar för de unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungas inträde på arbetsmarknaden måste ske tidigare medan äldres utträde måste fördröjas. Medan risken för fattigdom och social exkludering har minskat inom EU för äldre över 65 under perioden , har den istället ökat i Sverige under samma period. Risken anses vara särskilt stor gällande äldre kvinnor. EU-kommissionen uppmanar därför till att öka anställningsbarheten av äldre genom anpassade åtgärder som inkluderar livslångt lärande, innovativa arbetsformer, hälsosammare arbetsmiljö och transnationell rörlighet. Sammanställd statistik från tredje kvartalet 2012, 17 visar att Sverige har den högsta sysselsättningsgraden inom EU för individer både inom åldergrupperna och 60-64, med 82,9 procent respektive 64,2 procent. Inom åldersgruppen år intar dock Sverige med sina 17,2 procent endast en femteplats efter Estland (25,6 %), Rumänien (23,1 %), Portugal (22 %) och Storbritannien (19,6 %). Inom den äldsta åldersgruppen, delar Sverige en fjärde plats med Irland och Cypern 16 Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in SWEDEN for the period , Uppgifter rapporterade av Arbetsförmedlingen, baserade på statistik från Eurostat, 2012

20 13(45) med en sysselsättningsgrad på 8,3 procent efter Rumänien (20,7 %), Portugal (16,9 %) och Estland (13,5 %). I en rapport från Pensionsmyndigheten från december 2012, framgår att fler äldre arbetar idag än tidigare. Sysselsatta individer i åldersgruppen år har ökat från 14,3 procent 2005 till 17,6 år Gällande åldersgruppen år har en ökning skett från 5,4 procent till 7,2 procent under motsvarande år. Samtidigt har man dock minskat sin genomsnittliga arbetstid. Mätt i antalet arbetade timmar har därför arbetskraftsdeltagandet varit mer eller mindre konstant 2005 och Active Age Index (AAI) 18 är ett nytt verktyg som erbjuder nationella och europeiska beslutsfattare möjlighet att mäta den äldre befolkningens outnyttjade potential. Verktyget har utvecklats av ett forskningsteam vid European Centre i Wien i samarbete med United Nations Economic Commission for Europé (UNECE) och EUkommissionen. Verktyget är tänkt att komplettera annan statistik inom äldreområdet. AAI har studerat ett flertal indikatorer samlade under fyra områden: Sysselsättningsgraden av äldre arbetskraft Socialt engagemang och deltagande bland äldre Oberoende och självbestämmande Kapacitet och möjliggörande miljöer för aktivt åldrande (social sammanhållning, kompetensutveckling, mentalt välbefinnande, användning av IT etc.) Sverige har den högsta placeringen vid beräkning av samtliga områden, följt av Finland och Danmark, men ligger ändå nära 60 procent ifrån det högsta möjliga resultatet. De områden som ligger till grund för Sveriges höga placering är Sysselsättningsgraden av äldre arbetskraft samt Kapacitet och möjliggörande miljöer för aktivt åldrande 19. Sverige och Tyskland toppar denna lista bland EU:s 27 medlemsstater i fråga om utnyttjad potential inom sysselsättning i åldrarna år. 20 Resultatet kan delvis förklaras med att vi har ekonomiska incitament i våra pensionssystem som gör det fördelaktigt att arbeta upp till dessa åldrar. Detta gäller särskilt kvinnor som arbetat deltid under vissa perioder under sitt arbetsliv. 21 Däremot förändras bilden väsentligt då man studerar både yngre och äldre åldersgrupper i arbete. I åldergruppen Zaidi, A., K. Gasior, M.M. Hofmarcher, O. Lelkes, B. Marin, R. Rodrigues, A. Schmidt, P. Vanhuysse and E. Zolyomi (2013), Active Ageing Index 2012: Concept, Methodology and Final Results, Methodology Report Submitted to European Commission s DG Employment, Social Affairs and Inclusion, and to Population Unit, UNECE, for the project: Active Ageing Index (AAI), UNECE Grant No: ECE/GC/2012/003, Geneva. 19 Ibid. Sid Ibid. Sid Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik 2011:3, SCB 2011

Europeiska året Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012

Europeiska året Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012 Promemoria 2011 11 25 Socialdepartementet Ullalena Hæggman Europeiska året Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012 Europeiska unionen har sedan 1983 anordnat särskilda temaår för att uppmärksamma

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Kommittédirektiv En kommission för jämlik hälsa Dir. 2015:60 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Sammanfattning En kommitté en kommission för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet Fem exempel Text: Enikö Koch Grafisk form: Emily Ingvarsson Tryck: Repro8 Upplaga: Första 2012 TemaLikabehandling 2012 ISBN: 978-91-87051-09-8 Distribution:

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Landstingsfullmäktiges utbildningsdag 20 februari 2013 Ewa Hedkvist Petersen

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Landstingsfullmäktiges utbildningsdag 20 februari 2013 Ewa Hedkvist Petersen Landstingsfullmäktiges utbildningsdag 20 februari 2013 Ewa Hedkvist Petersen Occasion, date, location 2 BEST AGERS Se 55-plussarna som en potential i regionerna Utarbeta och prova metoder för att använda

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad har EU med vård och omsorg att göra?

Vad har EU med vård och omsorg att göra? Vad har EU med vård och omsorg att göra? Varje EU-land bestämmer hur den egna vården, omsorgen och socialtjänsten ska utformas, organiseras och finansieras. Men inom hälso- och sjukvården och på folkhälsoområdet

Läs mer

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER Presentation vid Pensionsnätverksträff 10 maj 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER 1 UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 STATUSRAPPORT Vårt dnr [Vårt dnr] 2016-03-18 Utgåva [P1.0-1] Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Upplägg Skäl och förutsättningar för mottagande och etablering Växjös erfarenheter av verksamhet med ensamkommande Information om boendet på Skyttegatan

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS PRESIDIEKONFERENS 2015-11-27 Christina Johannesson, CAJalma AB Var det bättre förr? Uppåt, nedåt, utåt EU Globalt Utbildningsnivå Digital kunskap Entreprenörskap Marknaden

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra?

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Temagruppen Integration i arbetslivet Clara Lindblom Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Utgångspunkter för studien Utgångspunkter

Läs mer