~~ Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)"

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan , Ajournering 09: , , Micael Glennfalk (M), ordförande PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V) Närvarande, ej beslutande ersättare Börje Forss (FP) övriga deltagare T f kommunchef Monica Bergh, Kanslijurist Therese Jigsved T f ekonomichef Håkan Ilestrand, Controller Patrik Simonsson, Näringslivschef Patrik Kinnbom, 327 Samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi, 319, 3 27 Administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson, 327 Kommunjurist Peter Olson, 332 Ingela Nilsson Nachtweij (C) Justeringens plats tid Vimmerby den 20 november 2013 Paragrafer Underskrifter sekreterare Ordförande ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Datum ilir anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets ilirvaringsplats Kanslienheten Underskrift ~~ Therese Jigsved

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(1) KS 318 Dnr 264/2013 Kod 041 Delårsbokslut för Vimmerby kommun per Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande delårsbokslut för Vimmerby kommunper Vid dagens sammanträde föreligger delårsbokslut för Vimmerby kommun per upprättat av ekonomiavdelningen. Tf ekonomichef Hålcan Ilestrand och controller Patrik Simonsson deltar och redogör för ärendet. Delårsbokslut per för Vimmerby kommun, Id Kommunfullmäktige

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(2) KS 319 Dnr 331/2012 Kod 041 Investeringsbudget år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande investeringsbudget för Vimmerby kommun år Reservation Lars Johansson (V) reserverar sig mot att kravsätts till utsmyckade betonggrisar och att 2,5 mnkr avsätts till gestaltningsprogram "Vackra Vimmerby" till förmån för eget yrkande. Vid dagens sammanträde föreligger förslag från alliansen till investeringsbudget för åren Tf ekonomichef Håkan Ilestrand och controller PatrikSimonsson deltar och går igenom för ärendet. diskuteras och kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet för interna överläggningar inom partigrupperna. Yrkanden Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till alliansens förslag med tillägget att 3 mnkr avsätts till sol-el. Lars Johansson (V) yrkar l. Att en satsning på sol-el enligt förslag från (C) ingår i investeringsbudgeten. 2. Att satsningen på betonggrisar inte tas med i investeringsbudgeten. 3. Att satsningen på Vackra Vimmerby ändras till för 2014 och för 2015.

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 2(2) Göran Gustafsson (KD) yrkar bifall till alliansens förslag med tillägget att kravsätts till utsmyckade cementgrisar. Beslutsgång Efter omröstning har kommunstyrelsen beslutat följande tillägg utöver alliansens ursprungliga förslag: 3 mnkr avsätts till sol-el kr avsätts till utsmyckade cementgrisar Tilläggen läggs in i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget Investeringsbudget år , Kommunfullmäktige

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 320 Dnr 331/2012 Kod 041 Budget 2014 och 2015 För Vimmerby kommun- fastställande av skattesats Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen för år 2014 till 21,86 laonor per skattelcrona. Skattesats i budget 2014 för Vimmerby kommun skall fastställas av kommunfullmäktige vid dess sammanträde Vid sammanträde , KF 179 fastställde kommunfullmäktige utdebiteringen till 21,86 laonor per skattehona för år Vid dagens sammanträde föreligger förslag till utdebitering för år 2014 till 21,86 konor per skattelaona. Tjänsteslaivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Kommunfullmäktige

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 321 Dnr 331/2012 Kod 041 låneram och borgen för år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: l. för budgetåret 2014 och 2015 fastställa totallåneram för kommunkoncernen till1528 mnla. 2. Kommunstyrelsen under år 2014 och 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under 2014 och 2015, med totalt 259 mnkr. 3. Kommunstyrelsen under år 2014 och 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2014 och Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 589 mnla, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall berälmas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Gatuproduktion AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om l O mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall berälmas på respektive ursprungliga lånebelopp vid underteclmandet av skuldebreven. 6. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall berälmas på respektive ursprungliga lånebelopp vid underteclmandet av skuldebreven. 7. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 350 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) 8. Såsom för egen skuld ingå borgen för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB:S låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 10 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde KS 175, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag tilllåneram utifrån beslutade förutsättningar. Vid dagens sammanträde föreligger förslag tilllåneram för Tjänsteslcrivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Vimmerby kommun Låneram för år , Id Kommunfullmäktige

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr 1(1) KS 322 Dnr 331/2012 Kod 041 Resultat- och balansräkning år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till resultat- och balansräkning för Vimmerby kommun år Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , KS 175 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta resultat- och balansräkning för år Vid dagens sammanträde föreligger förslag till resultat- och balansräkning för år framtaget av ekonomiavdelningen. Tjänsteskrivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Resultat- och balansräkning för Vimmerby kommun, Id Kommunfullmäktige / t~rn

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 323 Dnr 331/2012 Kod 041 Finansförvaltningens budget år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till finansförvaltningens budget för år samt plan år Fullmäktige beslutade vid sammanträde , KF 128 att fastställa nämndemas budgetramar till 743,8 mnkr för år 2014 och till 751,8 för år 2015 med förbehållet att nämndemas budgetramar justeras utifrån tidigare fattade beslut, t ex tilläggsanslag och omföringar. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till finansförvaltningens budget för år med plan för Tjänsteskrivelse upprättad av controller Fatrik Simonsson, Id Finansförvaltningens budget år , Id Kommunfullmäktige

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 324 Dnr 36/2012 Kod 041 Begäran om omföring av 2013 års driftsbudget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja omföring i enlighet med föreliggande förslag. Till följd av omorganisationer sedan kommunfullmäktige beslutat om fördelningen av 2013 års budget behöver en del omföringar av medel ske mellan verksamheter i driftbudgeten. Uppgifterna framgår av två bilagor till tjänsteskrivelsen. Enligt nuvarande ekonomistyrningsregler är det fullmäktige som fattar dessa beslut. Tjänsteslaivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Kommunfullmäktige Protokolljuserare

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 325 Dnr 258/2013 Kod 069 Limit för Vimmerby kommun och dess bolag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag tilllimit för Vimmerby kommun och dess bolag. A v tidigare fattade beslut framgår limit för Vimmerby kommun och dess bolag. Förfrågan föreligger från Vimmerby Gamproduktion om internlimit på 3 mnkr. Ekonomiavdelningen föreslår att Vimmerby Industrifastigheters internlimit om 3 mnkr tas bort samt att ny internlimit om 3 mnkr beslutas för Vimmerby Gamproduktion AB. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag. T f ekonomichef Hålcan Ilestrand deltar och redogör för ärendet. Tjänsteskrivelse upprättad av t f ekonomichefhålcan Ilestrand, Id Limit för Vimmerby kommun och dess bolag, Id Kommunfullmäktige \/6'1\JtJ

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr 1(2) KS 326 Dnr 87/2011 Kod 840 Ändring av skuldebrev mellan Vimmerby Turistbyrå AB och Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening - ombud och instruktion till ombud med anledning av ändring i skuldebrevet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att l. godkänna förslag till ändring i skuldebrev, Id , att amortering flyttas fram med början till l. 2. utse kommunfullmäktiges ordförande LeifLarsson (C) med Claes Wetterström (M) alternativt Annika Högberg (S) som ersättare att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid extra bolagsstämma i Vimmerby Turistbyrå AB. 3. instruera stämmaombudet att på extra bolagsstämma år 2013 i Vimmerby Turistbyrå AB rösta för att godkänna framflyttning av tidpunkt för amortering. Med anledning av att fel juridisk person angavs i kommunfullmäktiges protokoll 159, , behöver fullmäktige fatta nytt beslut i ärendet. I samband med att Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk Förening förvärvade inkråmet i Vimmerby Turistbyrå AB genomfördes huvudsakligen betalningen genom utfärdande av ett skuldebrev, Id Enligt skuldebrevet skall amorteringen betalas kvartalsvis med början den l apri Önskemål enligt slaivelse finns nu från Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening att skjuta fram tidpunkten för amortering. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag. (j(jjnn Utdrag;bestyrkning

13 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) Kornmunstyrelsen Kornmunfullmäktiges beslut , KF 234. Förslag till inkråmsöverlåtelse med tillhörande skuldebrev, Id Skrivelse från Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening , Id Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Staffan Leijon, Id , KS 245 Kornmunfullmäktiges beslut , KF 159. Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Staffan Leijon, Id Kornmunfullmäktige Utdrag;;bestyrkning

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 327 Dnr 331/2012 Kod 041 Kommunstyrelsens nämndsplan och budget år och plan för 2016 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att återkomrna med förslag till styrkort för kommunstyrelsen vid sammanträde och att dessförinnan stämrna av ärendet med kommunstyrelsens presidium. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 128, fastställdes kommunstyrelsens budgetram till 151,7 miljoner kronor för år 2014 och 152,4 miljoner leronor för år Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades kommunstyrelsens nämndsplan och budget för åren och plan för T f ekonomichef Håkan Ilestrand och controller Patrik Simonsson deltog vid mötet. Det kommunövergripande styrkortet ska brytas ner och omsättas till ett relevant styrkort för kommunstyrelsen och målnivåer och uppföljning ska definieras. diskuterades vid sammanträdet, men något beslut fattades inte Vid dagens sammanträde föreligger ärendet på nytt och t f kommunchef Monica Bergh, samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi, näringslivschef P atrik Kinnbom, administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson, t f ekonomichef Hålcan Ilestrand och controller Patrik Simonsson deltar. A v diskussionen framkommer att "Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun " antaget av fullmäktige är aktuell och kan utgöra ledning i arbetet med att ta fram ett styrkort får kommunstyrelsen. Alla fålt i styrkortet som fullmäktige fastställde skall tas hänsyn till, men vissa kan ha större eller mindre betydelse för kommunstyrelsen.

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Kornmunstyrelsen Kornmunövergripande styrkort, Id Kornmunfullmäktiges beslut , KF , KS 302. Ledningsgruppen för kommunstyrelseförvaltningen

16 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1). KS 328 Dnr 256/2013 Kod 450 Renhållningstaxa år 2014 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till renhållningstaxa år Vid dagens sammanträde föreligger förslag till renhållningstaxa år 2014 för Vimmerby kommun framtaget av Vimmerby Energi och Miljö AB. Inför 2014 föreslås i stort oförändrade avgifter. Undantaget är avgifterna för hämtning av avfall i säck som föreslås höjas med mellan 1,7-2,9 %, motsvarande ca kr per år. Ur arbetsmiljösynpunkt är hämtning av kärl betydligt bättre än säckhantering. Säckhantering finns kvar i ett fåtal fastigheter i kommunen. A vgiftshöjningen är ett sätt att styra hanteringen från säckhantering till kärlhämtning. Avgiften för hämtning av grovavfall föreslås också höjas med 2,5% (10 la). Tjänsteslaivelse upprättad av renhållningschef Daniel Johansson, Vimmerby Energi & Miljö AB, Id Protokollsutdrag från Vimmerby Energi & Miljö AB:s sammanträde , Id Förslag till Renhållningstaxa 2014, Id Kommunfullmäktige.'.'

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 329 Dnr 198/2013 Kod406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. godkänna föreliggande förslag till ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken. 2. att taxan gäller från och med l. 3. taxa antagen , KF 163 därmed upphör att gälla. Vid dagens sammanträde föreligger miljö- och byggnämndens förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Miljö- och byggnämnden har vid sammanträde godkänt förslag till ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken. Taxan föreslås gälla från och med l och genom nytt beslut i fullmäktige upphör tidigare taxa att gälla. Miljö- och byggnämndens beslut , MBN 124. Bilaga till Miljö- och byggnämndens beslut, Id Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och hälsoskyddsinspektör Daniel Johansson, ID Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m , Id Bilaga 1-6 till förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m , Id Kommunfullmäktige

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(5) KS 330 Dnr 338/2012 Kod 001 Politisk organisation från och med mandatperioden 2015 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. att fastställa nämndsorganisationen för mandatperioden enligt bilagd organisations skiss, 2. presidierna i fullmäktige samt i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen, valnämnden och revisions- och demokratiberedningen ska bestå av ordförande, l :e vice ordförande från majoriteten samt 2: vice ordförande från minoriteten, 3. presidierna i miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndamämnden och samtliga bolagsstyrelser skall bestå av ordförande och vice ordförande från majoriteten 4. att den politiska beredningen i kommunstyrelsen och nämnderna görs av presidierna, 5. uppdra till revisions- och demokratiberedningen att ta fram förtydliganden avseende presidieberedningar och att i övrigt arbeta vidare med den politiska organisationen utifrån eventuella förändringar för miljö- och byggnämnd och överförmyndarnämnd som kan bli aktuellt, för beslut i fullmäktige senast under juni Reservationer Helen Nilsson (S), Peter Högberg (S), Lis Astrid Andersson (S) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot punktema 2 och 3. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uppdra till revisions- och demokratiberedningen

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(5) att föreslå antalet ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser från och med mandatperioden 2015, senast till fullmäktigesammanträdet i december Revisions- och demokratiberedningen beslutade att uppdra åt administrativa avdelningen att ta fram en tidplan för arbetet till nästa sammanträde. En tidsplan för arbetet med politisk organisation från och med mandatperioden 2015 har tagits fram och revisions- och demokratiberedningen behöver behandla ett förslag till organisation senast under oktober 2013 för att fullmäktige skall kunna behandla ärendet i december A v 5 kap 3 KL framgår att om skall antalet ledamöter i fullmäktige ändras måste fullmäktige senast i februari valåret fatta ett sådant beslut. Vid beredningens sammanträde deltog kommunchef Carolirra Leijonram som bland annat redogjorde för diskussionerna om gemensam nämnd för miljö- och byggnämnderna i Vimmerby och Hultsfred. Revisions- och demolaatiberedningen beslutade att godkänna förelagd tidplan att revisions- och demolaatiberedningen ska vara delaktig i samverkansprocessen för gemensam miljö- och byggnämnd och överförmyndarnämnd, att uppdra åt ordförande LeifLarsson (C) och kanslijurist Therese Jigsved att ta fram enkätfrågor att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en we b baserad enkätundersökning till samtliga politiker, både nuvarande och de som avgått under mandatperioden. En webbaserad enkätundersökning har genomförts och resultatet presenterades vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde Totalt har enkäten skickats till 118 personer, varav 52 har svarat. Svarsfrekvensen på 44 % gör att undersökningen kan användas som en vägledning.

20 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 3(5) Kommunfullmäktiges uppdrag till revisions- och demokratiberedningen att föreslå antalet ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser från och med mandatperioden 2015 senast till fullmäktigesammanträdet i december 2013 kvarstod. En körning i valdatasystemet för att se hur mandatfördelningen blir i fullmäktige ska göras innan förslag till antalledamöter i fullmäktige lämnas. Vid beredningens sammanträde fanns information om hur mandatfordelningen skulle bli med förra valets valresultat med 45 mandat, 41 mandat och 31 mandat i fullmäktige. Först när man sänker till 31 mandat blir det partier som idag finns i fullmäktige som blir utan mandat. Valsimulatorn finns tillgänglig på valmyndighetens hemsida, Revisions- och demokratiberedningen beslutade att företeckna ärendet till nästa sammanträde i oktober 2013, att att det under sammanträdet i oktober skall tas fram en organisationsskiss med antalledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser samt uppgift om ordförande och vice ordförande till varje organ, förslaget till organisationsslåss överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande och för fastställande av fullmäktige i december Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde förelåg förslag till beslut framtaget av LeifLarsson (C). Beredningen konstaterade att ingen utvärdering har gjorts av den politiska organisationen eller av den förvaltningsorganisation som trädde i kraft Förslag till beslut Revisions- och demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. att fastställa nämndsorganisationen för mandatperioden enligt bilagd organisationssldss, 2. presidierna i fullmäktige samt i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen, valnämnden och revisions- och demokratiberedningen ska bestå av ordförande, l :e vice ordförande från majoriteten samt 2: vice ordförande från minoriteten,

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 4(5) 3. presidierna i övriga nämnder och samtliga bolagsstyrelser ska bestå av ordforande från majoriteten samt vice ordförande från minoriteten, 4. att den politiska beredningen i kommunstyrelsen och nämnderna görs av presidierna, 5. uppdra till revisions- och demokratiberedningen att ta fram fortydliganden avseende presidieberedningar och att i övrigt arbeta vidare med den politiska organisationen utifrån eventuella förändringar för miljö- och byggnämnd och överförmyndarnämnd som kan bli aktuellt, for beslut i fullmäktige senast under juni Revisions- och demokratiberedningen beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för yttrande. Annika Högberg (S), Lars Johansson (V), Caroline Axelsson (MP) och Bengt Barkstam (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för Annika Högbergs (S) yrkande. Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens förslag för yttrande. Yrkanden Micael Glennfalk (M) yrkar bifall till punkterna l, 2, 4 och 5, men vad gäller punkt 3 skalllydelsen vara "presidierna i miljö- och byggnämnden, kulturoch fritidsnämnden, överförmyndarnämnden och samtliga bolagsstyrelser skall bestå av ordförande och vice ordförande från majoriteten. Beslutsgång Ordföranden finner att två förslag föreligger vad gäller punkten 3, dels Micael Glennfalks (M) förslag, dels revisions- och demokratiberedningens förslag. Han ställer forslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Micael Glennfalks (M) förslag. Kommunfullmäktiges beslut , KF 210 Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 8. Förslag till tidplan for organisationsarbetet, Id Enkätfrågor sammanställda av kanslijurist Therese Jigsved, Id

22 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 5(5) Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 34. Resultat från politikerenkäten, Id Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 47. Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 55 Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 59 Organisationsslåss för Vimmerby kommun mandatperioden , Id Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 63 Kommunfullmäktige Bilaga

23 Bilaga Il -o DS t KS, 3 3D Nämndorganisation Vimmerby kommun ~ Valberedning 7+7 Kommunens revisorer Kommunfullmäktige 6 49 Revisions- och demokratiberedning 9+9 Bolag i kommunens holdingbolag (ägarandelloo%) lo.o.--l Tillfälliga beredningar Vimmerby kommun förvaltnings AB Kommunstyrelse 9+9 Barn- och Vimmerby energi Vimmerby energi - 1- utbildningsnämnd - och Miljö AB försäljning AB Vimmerby Gatu- Socialnämnd Myndighetsutskott - produktion AB Vimmerby 1-! Halkbana AB Kultur- och fritidsnämnd 5+5 ~ Vi marhem AB 5+2 Miljö- och byggnämnd Vimmerby - Industrifastigheter AB 3 Valnämnd Kulturkvarteter Astrid - Lindgrens Näs AB 7 Överförmyndarnämnd... 3 Reviderad

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(4) KS 331 Dnr 339/2012 Kod 024 Arvodesregler för Vimmerby kommuns förtroendevalda och styrelseledamöter i kommunala bolag fr.o.m. mandatperioden uppdrag Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera ärendet till personalavdelningen då det behöver finnas en ekonomisk redogörelse över vad revisions- och demokratiberedningens förslag respektive alliansens förslag innebär, 2. avstämning skall göras med presidiet inför nästa sammanträde, 3. ärendet tas upp igen vid kommunstyrelsens sammanträde Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uppdra till revisions- och demokratiberedningen att revidera befintliga arvoden och föreslå om arvodena ska vara inkluderande eller exlduderande sammanträdesarvode senast till fullmäktigesammanträdet i december 2013 att uppmärksamma revisions- och demokratiberedningen på att pensionsavsättningar till förtroendevalda bör bealctas i samma förslag. Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde lyfts uppdraget från fullmäktige angående arvodesfrågor från och med nästa mandatperiod upp och beredningen beslutade att uppdra till personalavdelningen att ta fram enlcätfrågor till de förtroendevalda och styrelseledamöterna i de kommunala bolagen angående arvoden och andra kommunala förmåner i samband med genomförandet av enkätundersökning för den politiska organisationen, Protokatjusterare /

25 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(4) att uppdra till personalavdelningen att ta fram förslag till nya arvodesregler för Vimmerby kommuns förtroendevalda och styrelseledamöter i kommunala bolag från och med mandatperioden 2015 i samråd med revisions- och demolaatiberedningens presidium, att förslag till nya arvodesregler skall presenteras vid sammanträde med revisions- och demolaatiberedningen under oktober 2013 samtidigt som politisk organisation behandlas. En politikerenkät riktad till alla förtroendevalda inom Vimmerby kommun har tagits fram och genomförts under våren Ett antal frågor i enkäten berörde arvoden. Vid beredningens sammanträde deltog personalchef Monica Bergh som redogjorde för ärendet. Det system med arvoden som Vimmerby kommun har är vanligt förekommande i kommuner och det är främst nivåerna som skiljer sig åt. Revisions- och demolaatiberedningen diskuterade ärendet och det som bland annat diskuterades var om ordförandena i socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden bör få högre arvoden då dessa områden är tunga och om fullmäktiges arvoden bör utbetalas en gång per år för att förenkla administrationen vid låga belopp. Vid sammanträde beslutade beredningen att ge presidiet i uppdrag att formulera direktiv till personalchef Monica Bergh och att personalchef Monica Bergh utifrån direktiven skall ta fram olika alternativ till arvodesregler till nästa möte den 19 september Vid sammanträde deltog personalchef Monica Bergh som redogjorde för en sammanställning av olika uppgifter kring arvoden. Av sammanställningen framgår att det skulle spara ca kr/år att minska antalet fullmäktigeledamöter från 49 till 41. Besparing i tid skulle dock kunna göras om utbetalning görs en gång per år. En kostnadsökning om totalt kr/år skulle det bli om ordförandena i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får 40% anställningar. Om antalet ledamöter i nämnderna generellt minskar från 9 till 7 uppskattas kostnadsminskningen bli ca kr/år. / lfvn

26 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 3(4) Revisions- och demokratiberedningen beslutade att ge presidiet i uppdrag att i samråd med personalchef Monica Bergh ta fram principer för arvodesregler, att principer för arvodesregler fastställs av fullmäktige i december 2013 att uppdra åt personalchef Monica Bergh att ta fram förslag till nya arvodesregler under 2014 utifrån de fastställda principerna så att fullmäktige kan fastställa arvodesreglerna innan valet. Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde förelåg förslag till beslut framtaget av LeifLarsson (C). diskuterades. Annika Högberg (S) lämnade följande anteckning till protokollet som samtliga i oppositionen ställer sig bakom: "Vi vill se ett konkret förslag hur majoriteten ska hämta hem beslutad besparing enligt budget samt noterar att majoritetsförslaget innebär ytterst små förändringar mot nuvarande ersättningssystem." Vid sammanträde lämnade revisions- och demokratiberedningen följande förslag till kommunfullmäktige: l. Behålla nuvarande principer för arvodesregler, 2. Arvodet till fullmäktige höjs till200 kr per sammanträde, 3. I det fall som fullmäktige börjar sammanträde innan kl 1600 så utgår sammanträdesarvode i enlighet med arvodering i nämnderna, 4. Att uppdra till revisions- och demokratiberedningen att senast till fullmäktiges sammanträde i juni 2014 ta fram förslag till "Arvodes regler för Vimmerby kommuns förtroendevalda och styrelseledamöter i kommunala bolag" att gälla under mandatperioden Revisions- och demokratiberedningen beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för yttrande. Annika Högberg (S), Lars Johansson (V), Caroline Axelsson (MP) och Bengt Barkstam (SD) deltog inte i revisions- och demokratiberedningens beslut. Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens förslag för yttrande. diskuteras.

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 4(4) Micael Glennfalk (M) redogör för förslag från alliansen i kommunstyrelsen som innebär bifall till revisions- och demokratiberedningens förslag med undantag för punkt l där förslaget istället är att oppositionsrådet arvoderas med 40% tjänst och socialnämndens ordförande arvoderas med 40% tjänst. Övriga ledamöter i socialnämndens presidium skall också rälenas upp. Yrkanden Lars Johansson (V) yrkar att l. de fasta politikerarvodena kopplas till prisbasbeloppet, med ett heltidsarvode på 12 prisbasbelopp. 2. nämndsmöten arvoderas med 200 kr per timme, utan begränsning på antal timmar. 3. om fullmäl(tige börjar sammanträde innan klockan 16 så utgår arvoden i likhet med arvodering i nämnderna. Detta är endast aktuellt vid fullmäktiges budgetmöte. 4. fullmälctigesammanträde som inleds efter Idoekan 16 arvoderas med 200 la per sammanträde. 5. respelctive partis gruppledare bereds möjlighet att delta som åhörare på samtliga nämndsmöten. Arvode utgår inte för detta, men resa och förlorad arbetsinkomst ersätts. Leif Carlson (M) yrkar att ärendet remitteras till personalavdelningen då det behöver finnas en ekonomisk redogörelse över vad revisions- och demokratiberedningens förslag respelctive alliansens förslag innebär. Beslutsgång Ordföranden finner att fyra förslag föreligger, revisions- och demokratiberedningen, Micael Glennfalks (M) förslag, Lars Johanssons (V) förslag och Leif Carlsons (M). Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Leif Carlsons (M) förslag. Kommunfullmäl(tiges beslut , KF 210. Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 17. Revisions- och demolaatiberedningens beslut , RDB 53. Sammanställning av uppgifter kring arvoden av Monica Bergh, Id Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 60. Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 64. Personalavdelningen /