~~ Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)"

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan , Ajournering 09: , , Micael Glennfalk (M), ordförande PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V) Närvarande, ej beslutande ersättare Börje Forss (FP) övriga deltagare T f kommunchef Monica Bergh, Kanslijurist Therese Jigsved T f ekonomichef Håkan Ilestrand, Controller Patrik Simonsson, Näringslivschef Patrik Kinnbom, 327 Samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi, 319, 3 27 Administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson, 327 Kommunjurist Peter Olson, 332 Ingela Nilsson Nachtweij (C) Justeringens plats tid Vimmerby den 20 november 2013 Paragrafer Underskrifter sekreterare Ordförande ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Datum ilir anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets ilirvaringsplats Kanslienheten Underskrift ~~ Therese Jigsved

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(1) KS 318 Dnr 264/2013 Kod 041 Delårsbokslut för Vimmerby kommun per Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande delårsbokslut för Vimmerby kommunper Vid dagens sammanträde föreligger delårsbokslut för Vimmerby kommun per upprättat av ekonomiavdelningen. Tf ekonomichef Hålcan Ilestrand och controller Patrik Simonsson deltar och redogör för ärendet. Delårsbokslut per för Vimmerby kommun, Id Kommunfullmäktige

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(2) KS 319 Dnr 331/2012 Kod 041 Investeringsbudget år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande investeringsbudget för Vimmerby kommun år Reservation Lars Johansson (V) reserverar sig mot att kravsätts till utsmyckade betonggrisar och att 2,5 mnkr avsätts till gestaltningsprogram "Vackra Vimmerby" till förmån för eget yrkande. Vid dagens sammanträde föreligger förslag från alliansen till investeringsbudget för åren Tf ekonomichef Håkan Ilestrand och controller PatrikSimonsson deltar och går igenom för ärendet. diskuteras och kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet för interna överläggningar inom partigrupperna. Yrkanden Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till alliansens förslag med tillägget att 3 mnkr avsätts till sol-el. Lars Johansson (V) yrkar l. Att en satsning på sol-el enligt förslag från (C) ingår i investeringsbudgeten. 2. Att satsningen på betonggrisar inte tas med i investeringsbudgeten. 3. Att satsningen på Vackra Vimmerby ändras till för 2014 och för 2015.

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 2(2) Göran Gustafsson (KD) yrkar bifall till alliansens förslag med tillägget att kravsätts till utsmyckade cementgrisar. Beslutsgång Efter omröstning har kommunstyrelsen beslutat följande tillägg utöver alliansens ursprungliga förslag: 3 mnkr avsätts till sol-el kr avsätts till utsmyckade cementgrisar Tilläggen läggs in i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget Investeringsbudget år , Kommunfullmäktige

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 320 Dnr 331/2012 Kod 041 Budget 2014 och 2015 För Vimmerby kommun- fastställande av skattesats Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen för år 2014 till 21,86 laonor per skattelcrona. Skattesats i budget 2014 för Vimmerby kommun skall fastställas av kommunfullmäktige vid dess sammanträde Vid sammanträde , KF 179 fastställde kommunfullmäktige utdebiteringen till 21,86 laonor per skattehona för år Vid dagens sammanträde föreligger förslag till utdebitering för år 2014 till 21,86 konor per skattelaona. Tjänsteslaivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Kommunfullmäktige

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 321 Dnr 331/2012 Kod 041 låneram och borgen för år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: l. för budgetåret 2014 och 2015 fastställa totallåneram för kommunkoncernen till1528 mnla. 2. Kommunstyrelsen under år 2014 och 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under 2014 och 2015, med totalt 259 mnkr. 3. Kommunstyrelsen under år 2014 och 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2014 och Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 589 mnla, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall berälmas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Gatuproduktion AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om l O mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall berälmas på respektive ursprungliga lånebelopp vid underteclmandet av skuldebreven. 6. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall berälmas på respektive ursprungliga lånebelopp vid underteclmandet av skuldebreven. 7. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 350 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) 8. Såsom för egen skuld ingå borgen för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB:S låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 10 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde KS 175, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag tilllåneram utifrån beslutade förutsättningar. Vid dagens sammanträde föreligger förslag tilllåneram för Tjänsteslcrivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Vimmerby kommun Låneram för år , Id Kommunfullmäktige

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr 1(1) KS 322 Dnr 331/2012 Kod 041 Resultat- och balansräkning år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till resultat- och balansräkning för Vimmerby kommun år Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , KS 175 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta resultat- och balansräkning för år Vid dagens sammanträde föreligger förslag till resultat- och balansräkning för år framtaget av ekonomiavdelningen. Tjänsteskrivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Resultat- och balansräkning för Vimmerby kommun, Id Kommunfullmäktige / t~rn

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 323 Dnr 331/2012 Kod 041 Finansförvaltningens budget år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till finansförvaltningens budget för år samt plan år Fullmäktige beslutade vid sammanträde , KF 128 att fastställa nämndemas budgetramar till 743,8 mnkr för år 2014 och till 751,8 för år 2015 med förbehållet att nämndemas budgetramar justeras utifrån tidigare fattade beslut, t ex tilläggsanslag och omföringar. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till finansförvaltningens budget för år med plan för Tjänsteskrivelse upprättad av controller Fatrik Simonsson, Id Finansförvaltningens budget år , Id Kommunfullmäktige

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 324 Dnr 36/2012 Kod 041 Begäran om omföring av 2013 års driftsbudget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja omföring i enlighet med föreliggande förslag. Till följd av omorganisationer sedan kommunfullmäktige beslutat om fördelningen av 2013 års budget behöver en del omföringar av medel ske mellan verksamheter i driftbudgeten. Uppgifterna framgår av två bilagor till tjänsteskrivelsen. Enligt nuvarande ekonomistyrningsregler är det fullmäktige som fattar dessa beslut. Tjänsteslaivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Kommunfullmäktige Protokolljuserare

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 325 Dnr 258/2013 Kod 069 Limit för Vimmerby kommun och dess bolag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag tilllimit för Vimmerby kommun och dess bolag. A v tidigare fattade beslut framgår limit för Vimmerby kommun och dess bolag. Förfrågan föreligger från Vimmerby Gamproduktion om internlimit på 3 mnkr. Ekonomiavdelningen föreslår att Vimmerby Industrifastigheters internlimit om 3 mnkr tas bort samt att ny internlimit om 3 mnkr beslutas för Vimmerby Gamproduktion AB. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag. T f ekonomichef Hålcan Ilestrand deltar och redogör för ärendet. Tjänsteskrivelse upprättad av t f ekonomichefhålcan Ilestrand, Id Limit för Vimmerby kommun och dess bolag, Id Kommunfullmäktige \/6'1\JtJ

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr 1(2) KS 326 Dnr 87/2011 Kod 840 Ändring av skuldebrev mellan Vimmerby Turistbyrå AB och Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening - ombud och instruktion till ombud med anledning av ändring i skuldebrevet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att l. godkänna förslag till ändring i skuldebrev, Id , att amortering flyttas fram med början till l. 2. utse kommunfullmäktiges ordförande LeifLarsson (C) med Claes Wetterström (M) alternativt Annika Högberg (S) som ersättare att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid extra bolagsstämma i Vimmerby Turistbyrå AB. 3. instruera stämmaombudet att på extra bolagsstämma år 2013 i Vimmerby Turistbyrå AB rösta för att godkänna framflyttning av tidpunkt för amortering. Med anledning av att fel juridisk person angavs i kommunfullmäktiges protokoll 159, , behöver fullmäktige fatta nytt beslut i ärendet. I samband med att Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk Förening förvärvade inkråmet i Vimmerby Turistbyrå AB genomfördes huvudsakligen betalningen genom utfärdande av ett skuldebrev, Id Enligt skuldebrevet skall amorteringen betalas kvartalsvis med början den l apri Önskemål enligt slaivelse finns nu från Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening att skjuta fram tidpunkten för amortering. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag. (j(jjnn Utdrag;bestyrkning

13 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) Kornmunstyrelsen Kornmunfullmäktiges beslut , KF 234. Förslag till inkråmsöverlåtelse med tillhörande skuldebrev, Id Skrivelse från Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening , Id Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Staffan Leijon, Id , KS 245 Kornmunfullmäktiges beslut , KF 159. Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Staffan Leijon, Id Kornmunfullmäktige Utdrag;;bestyrkning

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 327 Dnr 331/2012 Kod 041 Kommunstyrelsens nämndsplan och budget år och plan för 2016 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att återkomrna med förslag till styrkort för kommunstyrelsen vid sammanträde och att dessförinnan stämrna av ärendet med kommunstyrelsens presidium. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 128, fastställdes kommunstyrelsens budgetram till 151,7 miljoner kronor för år 2014 och 152,4 miljoner leronor för år Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades kommunstyrelsens nämndsplan och budget för åren och plan för T f ekonomichef Håkan Ilestrand och controller Patrik Simonsson deltog vid mötet. Det kommunövergripande styrkortet ska brytas ner och omsättas till ett relevant styrkort för kommunstyrelsen och målnivåer och uppföljning ska definieras. diskuterades vid sammanträdet, men något beslut fattades inte Vid dagens sammanträde föreligger ärendet på nytt och t f kommunchef Monica Bergh, samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi, näringslivschef P atrik Kinnbom, administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson, t f ekonomichef Hålcan Ilestrand och controller Patrik Simonsson deltar. A v diskussionen framkommer att "Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun " antaget av fullmäktige är aktuell och kan utgöra ledning i arbetet med att ta fram ett styrkort får kommunstyrelsen. Alla fålt i styrkortet som fullmäktige fastställde skall tas hänsyn till, men vissa kan ha större eller mindre betydelse för kommunstyrelsen.

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Kornmunstyrelsen Kornmunövergripande styrkort, Id Kornmunfullmäktiges beslut , KF , KS 302. Ledningsgruppen för kommunstyrelseförvaltningen

16 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1). KS 328 Dnr 256/2013 Kod 450 Renhållningstaxa år 2014 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till renhållningstaxa år Vid dagens sammanträde föreligger förslag till renhållningstaxa år 2014 för Vimmerby kommun framtaget av Vimmerby Energi och Miljö AB. Inför 2014 föreslås i stort oförändrade avgifter. Undantaget är avgifterna för hämtning av avfall i säck som föreslås höjas med mellan 1,7-2,9 %, motsvarande ca kr per år. Ur arbetsmiljösynpunkt är hämtning av kärl betydligt bättre än säckhantering. Säckhantering finns kvar i ett fåtal fastigheter i kommunen. A vgiftshöjningen är ett sätt att styra hanteringen från säckhantering till kärlhämtning. Avgiften för hämtning av grovavfall föreslås också höjas med 2,5% (10 la). Tjänsteslaivelse upprättad av renhållningschef Daniel Johansson, Vimmerby Energi & Miljö AB, Id Protokollsutdrag från Vimmerby Energi & Miljö AB:s sammanträde , Id Förslag till Renhållningstaxa 2014, Id Kommunfullmäktige.'.'

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 329 Dnr 198/2013 Kod406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. godkänna föreliggande förslag till ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken. 2. att taxan gäller från och med l. 3. taxa antagen , KF 163 därmed upphör att gälla. Vid dagens sammanträde föreligger miljö- och byggnämndens förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Miljö- och byggnämnden har vid sammanträde godkänt förslag till ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken. Taxan föreslås gälla från och med l och genom nytt beslut i fullmäktige upphör tidigare taxa att gälla. Miljö- och byggnämndens beslut , MBN 124. Bilaga till Miljö- och byggnämndens beslut, Id Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och hälsoskyddsinspektör Daniel Johansson, ID Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m , Id Bilaga 1-6 till förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m , Id Kommunfullmäktige

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(5) KS 330 Dnr 338/2012 Kod 001 Politisk organisation från och med mandatperioden 2015 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. att fastställa nämndsorganisationen för mandatperioden enligt bilagd organisations skiss, 2. presidierna i fullmäktige samt i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen, valnämnden och revisions- och demokratiberedningen ska bestå av ordförande, l :e vice ordförande från majoriteten samt 2: vice ordförande från minoriteten, 3. presidierna i miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndamämnden och samtliga bolagsstyrelser skall bestå av ordförande och vice ordförande från majoriteten 4. att den politiska beredningen i kommunstyrelsen och nämnderna görs av presidierna, 5. uppdra till revisions- och demokratiberedningen att ta fram förtydliganden avseende presidieberedningar och att i övrigt arbeta vidare med den politiska organisationen utifrån eventuella förändringar för miljö- och byggnämnd och överförmyndarnämnd som kan bli aktuellt, för beslut i fullmäktige senast under juni Reservationer Helen Nilsson (S), Peter Högberg (S), Lis Astrid Andersson (S) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot punktema 2 och 3. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uppdra till revisions- och demokratiberedningen

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(5) att föreslå antalet ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser från och med mandatperioden 2015, senast till fullmäktigesammanträdet i december Revisions- och demokratiberedningen beslutade att uppdra åt administrativa avdelningen att ta fram en tidplan för arbetet till nästa sammanträde. En tidsplan för arbetet med politisk organisation från och med mandatperioden 2015 har tagits fram och revisions- och demokratiberedningen behöver behandla ett förslag till organisation senast under oktober 2013 för att fullmäktige skall kunna behandla ärendet i december A v 5 kap 3 KL framgår att om skall antalet ledamöter i fullmäktige ändras måste fullmäktige senast i februari valåret fatta ett sådant beslut. Vid beredningens sammanträde deltog kommunchef Carolirra Leijonram som bland annat redogjorde för diskussionerna om gemensam nämnd för miljö- och byggnämnderna i Vimmerby och Hultsfred. Revisions- och demolaatiberedningen beslutade att godkänna förelagd tidplan att revisions- och demolaatiberedningen ska vara delaktig i samverkansprocessen för gemensam miljö- och byggnämnd och överförmyndarnämnd, att uppdra åt ordförande LeifLarsson (C) och kanslijurist Therese Jigsved att ta fram enkätfrågor att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en we b baserad enkätundersökning till samtliga politiker, både nuvarande och de som avgått under mandatperioden. En webbaserad enkätundersökning har genomförts och resultatet presenterades vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde Totalt har enkäten skickats till 118 personer, varav 52 har svarat. Svarsfrekvensen på 44 % gör att undersökningen kan användas som en vägledning.

20 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 3(5) Kommunfullmäktiges uppdrag till revisions- och demokratiberedningen att föreslå antalet ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser från och med mandatperioden 2015 senast till fullmäktigesammanträdet i december 2013 kvarstod. En körning i valdatasystemet för att se hur mandatfördelningen blir i fullmäktige ska göras innan förslag till antalledamöter i fullmäktige lämnas. Vid beredningens sammanträde fanns information om hur mandatfordelningen skulle bli med förra valets valresultat med 45 mandat, 41 mandat och 31 mandat i fullmäktige. Först när man sänker till 31 mandat blir det partier som idag finns i fullmäktige som blir utan mandat. Valsimulatorn finns tillgänglig på valmyndighetens hemsida, Revisions- och demokratiberedningen beslutade att företeckna ärendet till nästa sammanträde i oktober 2013, att att det under sammanträdet i oktober skall tas fram en organisationsskiss med antalledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser samt uppgift om ordförande och vice ordförande till varje organ, förslaget till organisationsslåss överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande och för fastställande av fullmäktige i december Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde förelåg förslag till beslut framtaget av LeifLarsson (C). Beredningen konstaterade att ingen utvärdering har gjorts av den politiska organisationen eller av den förvaltningsorganisation som trädde i kraft Förslag till beslut Revisions- och demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. att fastställa nämndsorganisationen för mandatperioden enligt bilagd organisationssldss, 2. presidierna i fullmäktige samt i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen, valnämnden och revisions- och demokratiberedningen ska bestå av ordförande, l :e vice ordförande från majoriteten samt 2: vice ordförande från minoriteten,

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 4(5) 3. presidierna i övriga nämnder och samtliga bolagsstyrelser ska bestå av ordforande från majoriteten samt vice ordförande från minoriteten, 4. att den politiska beredningen i kommunstyrelsen och nämnderna görs av presidierna, 5. uppdra till revisions- och demokratiberedningen att ta fram fortydliganden avseende presidieberedningar och att i övrigt arbeta vidare med den politiska organisationen utifrån eventuella förändringar för miljö- och byggnämnd och överförmyndarnämnd som kan bli aktuellt, for beslut i fullmäktige senast under juni Revisions- och demokratiberedningen beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för yttrande. Annika Högberg (S), Lars Johansson (V), Caroline Axelsson (MP) och Bengt Barkstam (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för Annika Högbergs (S) yrkande. Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens förslag för yttrande. Yrkanden Micael Glennfalk (M) yrkar bifall till punkterna l, 2, 4 och 5, men vad gäller punkt 3 skalllydelsen vara "presidierna i miljö- och byggnämnden, kulturoch fritidsnämnden, överförmyndarnämnden och samtliga bolagsstyrelser skall bestå av ordförande och vice ordförande från majoriteten. Beslutsgång Ordföranden finner att två förslag föreligger vad gäller punkten 3, dels Micael Glennfalks (M) förslag, dels revisions- och demokratiberedningens förslag. Han ställer forslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Micael Glennfalks (M) förslag. Kommunfullmäktiges beslut , KF 210 Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 8. Förslag till tidplan for organisationsarbetet, Id Enkätfrågor sammanställda av kanslijurist Therese Jigsved, Id

22 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 5(5) Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 34. Resultat från politikerenkäten, Id Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 47. Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 55 Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 59 Organisationsslåss för Vimmerby kommun mandatperioden , Id Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 63 Kommunfullmäktige Bilaga

23 Bilaga Il -o DS t KS, 3 3D Nämndorganisation Vimmerby kommun ~ Valberedning 7+7 Kommunens revisorer Kommunfullmäktige 6 49 Revisions- och demokratiberedning 9+9 Bolag i kommunens holdingbolag (ägarandelloo%) lo.o.--l Tillfälliga beredningar Vimmerby kommun förvaltnings AB Kommunstyrelse 9+9 Barn- och Vimmerby energi Vimmerby energi - 1- utbildningsnämnd - och Miljö AB försäljning AB Vimmerby Gatu- Socialnämnd Myndighetsutskott - produktion AB Vimmerby 1-! Halkbana AB Kultur- och fritidsnämnd 5+5 ~ Vi marhem AB 5+2 Miljö- och byggnämnd Vimmerby - Industrifastigheter AB 3 Valnämnd Kulturkvarteter Astrid - Lindgrens Näs AB 7 Överförmyndarnämnd... 3 Reviderad

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(4) KS 331 Dnr 339/2012 Kod 024 Arvodesregler för Vimmerby kommuns förtroendevalda och styrelseledamöter i kommunala bolag fr.o.m. mandatperioden uppdrag Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera ärendet till personalavdelningen då det behöver finnas en ekonomisk redogörelse över vad revisions- och demokratiberedningens förslag respektive alliansens förslag innebär, 2. avstämning skall göras med presidiet inför nästa sammanträde, 3. ärendet tas upp igen vid kommunstyrelsens sammanträde Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uppdra till revisions- och demokratiberedningen att revidera befintliga arvoden och föreslå om arvodena ska vara inkluderande eller exlduderande sammanträdesarvode senast till fullmäktigesammanträdet i december 2013 att uppmärksamma revisions- och demokratiberedningen på att pensionsavsättningar till förtroendevalda bör bealctas i samma förslag. Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde lyfts uppdraget från fullmäktige angående arvodesfrågor från och med nästa mandatperiod upp och beredningen beslutade att uppdra till personalavdelningen att ta fram enlcätfrågor till de förtroendevalda och styrelseledamöterna i de kommunala bolagen angående arvoden och andra kommunala förmåner i samband med genomförandet av enkätundersökning för den politiska organisationen, Protokatjusterare /

25 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(4) att uppdra till personalavdelningen att ta fram förslag till nya arvodesregler för Vimmerby kommuns förtroendevalda och styrelseledamöter i kommunala bolag från och med mandatperioden 2015 i samråd med revisions- och demolaatiberedningens presidium, att förslag till nya arvodesregler skall presenteras vid sammanträde med revisions- och demolaatiberedningen under oktober 2013 samtidigt som politisk organisation behandlas. En politikerenkät riktad till alla förtroendevalda inom Vimmerby kommun har tagits fram och genomförts under våren Ett antal frågor i enkäten berörde arvoden. Vid beredningens sammanträde deltog personalchef Monica Bergh som redogjorde för ärendet. Det system med arvoden som Vimmerby kommun har är vanligt förekommande i kommuner och det är främst nivåerna som skiljer sig åt. Revisions- och demolaatiberedningen diskuterade ärendet och det som bland annat diskuterades var om ordförandena i socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden bör få högre arvoden då dessa områden är tunga och om fullmäktiges arvoden bör utbetalas en gång per år för att förenkla administrationen vid låga belopp. Vid sammanträde beslutade beredningen att ge presidiet i uppdrag att formulera direktiv till personalchef Monica Bergh och att personalchef Monica Bergh utifrån direktiven skall ta fram olika alternativ till arvodesregler till nästa möte den 19 september Vid sammanträde deltog personalchef Monica Bergh som redogjorde för en sammanställning av olika uppgifter kring arvoden. Av sammanställningen framgår att det skulle spara ca kr/år att minska antalet fullmäktigeledamöter från 49 till 41. Besparing i tid skulle dock kunna göras om utbetalning görs en gång per år. En kostnadsökning om totalt kr/år skulle det bli om ordförandena i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får 40% anställningar. Om antalet ledamöter i nämnderna generellt minskar från 9 till 7 uppskattas kostnadsminskningen bli ca kr/år. / lfvn

26 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 3(4) Revisions- och demokratiberedningen beslutade att ge presidiet i uppdrag att i samråd med personalchef Monica Bergh ta fram principer för arvodesregler, att principer för arvodesregler fastställs av fullmäktige i december 2013 att uppdra åt personalchef Monica Bergh att ta fram förslag till nya arvodesregler under 2014 utifrån de fastställda principerna så att fullmäktige kan fastställa arvodesreglerna innan valet. Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde förelåg förslag till beslut framtaget av LeifLarsson (C). diskuterades. Annika Högberg (S) lämnade följande anteckning till protokollet som samtliga i oppositionen ställer sig bakom: "Vi vill se ett konkret förslag hur majoriteten ska hämta hem beslutad besparing enligt budget samt noterar att majoritetsförslaget innebär ytterst små förändringar mot nuvarande ersättningssystem." Vid sammanträde lämnade revisions- och demokratiberedningen följande förslag till kommunfullmäktige: l. Behålla nuvarande principer för arvodesregler, 2. Arvodet till fullmäktige höjs till200 kr per sammanträde, 3. I det fall som fullmäktige börjar sammanträde innan kl 1600 så utgår sammanträdesarvode i enlighet med arvodering i nämnderna, 4. Att uppdra till revisions- och demokratiberedningen att senast till fullmäktiges sammanträde i juni 2014 ta fram förslag till "Arvodes regler för Vimmerby kommuns förtroendevalda och styrelseledamöter i kommunala bolag" att gälla under mandatperioden Revisions- och demokratiberedningen beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för yttrande. Annika Högberg (S), Lars Johansson (V), Caroline Axelsson (MP) och Bengt Barkstam (SD) deltog inte i revisions- och demokratiberedningens beslut. Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens förslag för yttrande. diskuteras.

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 4(4) Micael Glennfalk (M) redogör för förslag från alliansen i kommunstyrelsen som innebär bifall till revisions- och demokratiberedningens förslag med undantag för punkt l där förslaget istället är att oppositionsrådet arvoderas med 40% tjänst och socialnämndens ordförande arvoderas med 40% tjänst. Övriga ledamöter i socialnämndens presidium skall också rälenas upp. Yrkanden Lars Johansson (V) yrkar att l. de fasta politikerarvodena kopplas till prisbasbeloppet, med ett heltidsarvode på 12 prisbasbelopp. 2. nämndsmöten arvoderas med 200 kr per timme, utan begränsning på antal timmar. 3. om fullmäl(tige börjar sammanträde innan klockan 16 så utgår arvoden i likhet med arvodering i nämnderna. Detta är endast aktuellt vid fullmäktiges budgetmöte. 4. fullmälctigesammanträde som inleds efter Idoekan 16 arvoderas med 200 la per sammanträde. 5. respelctive partis gruppledare bereds möjlighet att delta som åhörare på samtliga nämndsmöten. Arvode utgår inte för detta, men resa och förlorad arbetsinkomst ersätts. Leif Carlson (M) yrkar att ärendet remitteras till personalavdelningen då det behöver finnas en ekonomisk redogörelse över vad revisions- och demokratiberedningens förslag respelctive alliansens förslag innebär. Beslutsgång Ordföranden finner att fyra förslag föreligger, revisions- och demokratiberedningen, Micael Glennfalks (M) förslag, Lars Johanssons (V) förslag och Leif Carlsons (M). Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Leif Carlsons (M) förslag. Kommunfullmäl(tiges beslut , KF 210. Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 17. Revisions- och demolaatiberedningens beslut , RDB 53. Sammanställning av uppgifter kring arvoden av Monica Bergh, Id Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 60. Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 64. Personalavdelningen /

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer