~~ Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)"

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan , Ajournering 09: , , Micael Glennfalk (M), ordförande PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V) Närvarande, ej beslutande ersättare Börje Forss (FP) övriga deltagare T f kommunchef Monica Bergh, Kanslijurist Therese Jigsved T f ekonomichef Håkan Ilestrand, Controller Patrik Simonsson, Näringslivschef Patrik Kinnbom, 327 Samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi, 319, 3 27 Administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson, 327 Kommunjurist Peter Olson, 332 Ingela Nilsson Nachtweij (C) Justeringens plats tid Vimmerby den 20 november 2013 Paragrafer Underskrifter sekreterare Ordförande ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Datum ilir anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets ilirvaringsplats Kanslienheten Underskrift ~~ Therese Jigsved

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(1) KS 318 Dnr 264/2013 Kod 041 Delårsbokslut för Vimmerby kommun per Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande delårsbokslut för Vimmerby kommunper Vid dagens sammanträde föreligger delårsbokslut för Vimmerby kommun per upprättat av ekonomiavdelningen. Tf ekonomichef Hålcan Ilestrand och controller Patrik Simonsson deltar och redogör för ärendet. Delårsbokslut per för Vimmerby kommun, Id Kommunfullmäktige

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(2) KS 319 Dnr 331/2012 Kod 041 Investeringsbudget år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande investeringsbudget för Vimmerby kommun år Reservation Lars Johansson (V) reserverar sig mot att kravsätts till utsmyckade betonggrisar och att 2,5 mnkr avsätts till gestaltningsprogram "Vackra Vimmerby" till förmån för eget yrkande. Vid dagens sammanträde föreligger förslag från alliansen till investeringsbudget för åren Tf ekonomichef Håkan Ilestrand och controller PatrikSimonsson deltar och går igenom för ärendet. diskuteras och kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet för interna överläggningar inom partigrupperna. Yrkanden Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till alliansens förslag med tillägget att 3 mnkr avsätts till sol-el. Lars Johansson (V) yrkar l. Att en satsning på sol-el enligt förslag från (C) ingår i investeringsbudgeten. 2. Att satsningen på betonggrisar inte tas med i investeringsbudgeten. 3. Att satsningen på Vackra Vimmerby ändras till för 2014 och för 2015.

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 2(2) Göran Gustafsson (KD) yrkar bifall till alliansens förslag med tillägget att kravsätts till utsmyckade cementgrisar. Beslutsgång Efter omröstning har kommunstyrelsen beslutat följande tillägg utöver alliansens ursprungliga förslag: 3 mnkr avsätts till sol-el kr avsätts till utsmyckade cementgrisar Tilläggen läggs in i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget Investeringsbudget år , Kommunfullmäktige

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 320 Dnr 331/2012 Kod 041 Budget 2014 och 2015 För Vimmerby kommun- fastställande av skattesats Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen för år 2014 till 21,86 laonor per skattelcrona. Skattesats i budget 2014 för Vimmerby kommun skall fastställas av kommunfullmäktige vid dess sammanträde Vid sammanträde , KF 179 fastställde kommunfullmäktige utdebiteringen till 21,86 laonor per skattehona för år Vid dagens sammanträde föreligger förslag till utdebitering för år 2014 till 21,86 konor per skattelaona. Tjänsteslaivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Kommunfullmäktige

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 321 Dnr 331/2012 Kod 041 låneram och borgen för år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: l. för budgetåret 2014 och 2015 fastställa totallåneram för kommunkoncernen till1528 mnla. 2. Kommunstyrelsen under år 2014 och 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under 2014 och 2015, med totalt 259 mnkr. 3. Kommunstyrelsen under år 2014 och 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2014 och Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 589 mnla, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall berälmas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Gatuproduktion AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om l O mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall berälmas på respektive ursprungliga lånebelopp vid underteclmandet av skuldebreven. 6. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall berälmas på respektive ursprungliga lånebelopp vid underteclmandet av skuldebreven. 7. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 350 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) 8. Såsom för egen skuld ingå borgen för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB:S låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 10 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde KS 175, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag tilllåneram utifrån beslutade förutsättningar. Vid dagens sammanträde föreligger förslag tilllåneram för Tjänsteslcrivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Vimmerby kommun Låneram för år , Id Kommunfullmäktige

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr 1(1) KS 322 Dnr 331/2012 Kod 041 Resultat- och balansräkning år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till resultat- och balansräkning för Vimmerby kommun år Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , KS 175 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta resultat- och balansräkning för år Vid dagens sammanträde föreligger förslag till resultat- och balansräkning för år framtaget av ekonomiavdelningen. Tjänsteskrivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Resultat- och balansräkning för Vimmerby kommun, Id Kommunfullmäktige / t~rn

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 323 Dnr 331/2012 Kod 041 Finansförvaltningens budget år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till finansförvaltningens budget för år samt plan år Fullmäktige beslutade vid sammanträde , KF 128 att fastställa nämndemas budgetramar till 743,8 mnkr för år 2014 och till 751,8 för år 2015 med förbehållet att nämndemas budgetramar justeras utifrån tidigare fattade beslut, t ex tilläggsanslag och omföringar. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till finansförvaltningens budget för år med plan för Tjänsteskrivelse upprättad av controller Fatrik Simonsson, Id Finansförvaltningens budget år , Id Kommunfullmäktige

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 324 Dnr 36/2012 Kod 041 Begäran om omföring av 2013 års driftsbudget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja omföring i enlighet med föreliggande förslag. Till följd av omorganisationer sedan kommunfullmäktige beslutat om fördelningen av 2013 års budget behöver en del omföringar av medel ske mellan verksamheter i driftbudgeten. Uppgifterna framgår av två bilagor till tjänsteskrivelsen. Enligt nuvarande ekonomistyrningsregler är det fullmäktige som fattar dessa beslut. Tjänsteslaivelse upprättad av controller Patrik Simonsson, Id Kommunfullmäktige Protokolljuserare

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 325 Dnr 258/2013 Kod 069 Limit för Vimmerby kommun och dess bolag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag tilllimit för Vimmerby kommun och dess bolag. A v tidigare fattade beslut framgår limit för Vimmerby kommun och dess bolag. Förfrågan föreligger från Vimmerby Gamproduktion om internlimit på 3 mnkr. Ekonomiavdelningen föreslår att Vimmerby Industrifastigheters internlimit om 3 mnkr tas bort samt att ny internlimit om 3 mnkr beslutas för Vimmerby Gamproduktion AB. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag. T f ekonomichef Hålcan Ilestrand deltar och redogör för ärendet. Tjänsteskrivelse upprättad av t f ekonomichefhålcan Ilestrand, Id Limit för Vimmerby kommun och dess bolag, Id Kommunfullmäktige \/6'1\JtJ

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr 1(2) KS 326 Dnr 87/2011 Kod 840 Ändring av skuldebrev mellan Vimmerby Turistbyrå AB och Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening - ombud och instruktion till ombud med anledning av ändring i skuldebrevet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att l. godkänna förslag till ändring i skuldebrev, Id , att amortering flyttas fram med början till l. 2. utse kommunfullmäktiges ordförande LeifLarsson (C) med Claes Wetterström (M) alternativt Annika Högberg (S) som ersättare att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid extra bolagsstämma i Vimmerby Turistbyrå AB. 3. instruera stämmaombudet att på extra bolagsstämma år 2013 i Vimmerby Turistbyrå AB rösta för att godkänna framflyttning av tidpunkt för amortering. Med anledning av att fel juridisk person angavs i kommunfullmäktiges protokoll 159, , behöver fullmäktige fatta nytt beslut i ärendet. I samband med att Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk Förening förvärvade inkråmet i Vimmerby Turistbyrå AB genomfördes huvudsakligen betalningen genom utfärdande av ett skuldebrev, Id Enligt skuldebrevet skall amorteringen betalas kvartalsvis med början den l apri Önskemål enligt slaivelse finns nu från Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening att skjuta fram tidpunkten för amortering. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag. (j(jjnn Utdrag;bestyrkning

13 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) Kornmunstyrelsen Kornmunfullmäktiges beslut , KF 234. Förslag till inkråmsöverlåtelse med tillhörande skuldebrev, Id Skrivelse från Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening , Id Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Staffan Leijon, Id , KS 245 Kornmunfullmäktiges beslut , KF 159. Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Staffan Leijon, Id Kornmunfullmäktige Utdrag;;bestyrkning

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 327 Dnr 331/2012 Kod 041 Kommunstyrelsens nämndsplan och budget år och plan för 2016 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att återkomrna med förslag till styrkort för kommunstyrelsen vid sammanträde och att dessförinnan stämrna av ärendet med kommunstyrelsens presidium. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 128, fastställdes kommunstyrelsens budgetram till 151,7 miljoner kronor för år 2014 och 152,4 miljoner leronor för år Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades kommunstyrelsens nämndsplan och budget för åren och plan för T f ekonomichef Håkan Ilestrand och controller Patrik Simonsson deltog vid mötet. Det kommunövergripande styrkortet ska brytas ner och omsättas till ett relevant styrkort för kommunstyrelsen och målnivåer och uppföljning ska definieras. diskuterades vid sammanträdet, men något beslut fattades inte Vid dagens sammanträde föreligger ärendet på nytt och t f kommunchef Monica Bergh, samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi, näringslivschef P atrik Kinnbom, administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson, t f ekonomichef Hålcan Ilestrand och controller Patrik Simonsson deltar. A v diskussionen framkommer att "Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun " antaget av fullmäktige är aktuell och kan utgöra ledning i arbetet med att ta fram ett styrkort får kommunstyrelsen. Alla fålt i styrkortet som fullmäktige fastställde skall tas hänsyn till, men vissa kan ha större eller mindre betydelse för kommunstyrelsen.

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Kornmunstyrelsen Kornmunövergripande styrkort, Id Kornmunfullmäktiges beslut , KF , KS 302. Ledningsgruppen för kommunstyrelseförvaltningen

16 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1). KS 328 Dnr 256/2013 Kod 450 Renhållningstaxa år 2014 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till renhållningstaxa år Vid dagens sammanträde föreligger förslag till renhållningstaxa år 2014 för Vimmerby kommun framtaget av Vimmerby Energi och Miljö AB. Inför 2014 föreslås i stort oförändrade avgifter. Undantaget är avgifterna för hämtning av avfall i säck som föreslås höjas med mellan 1,7-2,9 %, motsvarande ca kr per år. Ur arbetsmiljösynpunkt är hämtning av kärl betydligt bättre än säckhantering. Säckhantering finns kvar i ett fåtal fastigheter i kommunen. A vgiftshöjningen är ett sätt att styra hanteringen från säckhantering till kärlhämtning. Avgiften för hämtning av grovavfall föreslås också höjas med 2,5% (10 la). Tjänsteslaivelse upprättad av renhållningschef Daniel Johansson, Vimmerby Energi & Miljö AB, Id Protokollsutdrag från Vimmerby Energi & Miljö AB:s sammanträde , Id Förslag till Renhållningstaxa 2014, Id Kommunfullmäktige.'.'

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 329 Dnr 198/2013 Kod406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. godkänna föreliggande förslag till ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken. 2. att taxan gäller från och med l. 3. taxa antagen , KF 163 därmed upphör att gälla. Vid dagens sammanträde föreligger miljö- och byggnämndens förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Miljö- och byggnämnden har vid sammanträde godkänt förslag till ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken. Taxan föreslås gälla från och med l och genom nytt beslut i fullmäktige upphör tidigare taxa att gälla. Miljö- och byggnämndens beslut , MBN 124. Bilaga till Miljö- och byggnämndens beslut, Id Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och hälsoskyddsinspektör Daniel Johansson, ID Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m , Id Bilaga 1-6 till förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m , Id Kommunfullmäktige

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(5) KS 330 Dnr 338/2012 Kod 001 Politisk organisation från och med mandatperioden 2015 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. att fastställa nämndsorganisationen för mandatperioden enligt bilagd organisations skiss, 2. presidierna i fullmäktige samt i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen, valnämnden och revisions- och demokratiberedningen ska bestå av ordförande, l :e vice ordförande från majoriteten samt 2: vice ordförande från minoriteten, 3. presidierna i miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndamämnden och samtliga bolagsstyrelser skall bestå av ordförande och vice ordförande från majoriteten 4. att den politiska beredningen i kommunstyrelsen och nämnderna görs av presidierna, 5. uppdra till revisions- och demokratiberedningen att ta fram förtydliganden avseende presidieberedningar och att i övrigt arbeta vidare med den politiska organisationen utifrån eventuella förändringar för miljö- och byggnämnd och överförmyndarnämnd som kan bli aktuellt, för beslut i fullmäktige senast under juni Reservationer Helen Nilsson (S), Peter Högberg (S), Lis Astrid Andersson (S) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot punktema 2 och 3. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uppdra till revisions- och demokratiberedningen

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(5) att föreslå antalet ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser från och med mandatperioden 2015, senast till fullmäktigesammanträdet i december Revisions- och demokratiberedningen beslutade att uppdra åt administrativa avdelningen att ta fram en tidplan för arbetet till nästa sammanträde. En tidsplan för arbetet med politisk organisation från och med mandatperioden 2015 har tagits fram och revisions- och demokratiberedningen behöver behandla ett förslag till organisation senast under oktober 2013 för att fullmäktige skall kunna behandla ärendet i december A v 5 kap 3 KL framgår att om skall antalet ledamöter i fullmäktige ändras måste fullmäktige senast i februari valåret fatta ett sådant beslut. Vid beredningens sammanträde deltog kommunchef Carolirra Leijonram som bland annat redogjorde för diskussionerna om gemensam nämnd för miljö- och byggnämnderna i Vimmerby och Hultsfred. Revisions- och demolaatiberedningen beslutade att godkänna förelagd tidplan att revisions- och demolaatiberedningen ska vara delaktig i samverkansprocessen för gemensam miljö- och byggnämnd och överförmyndarnämnd, att uppdra åt ordförande LeifLarsson (C) och kanslijurist Therese Jigsved att ta fram enkätfrågor att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en we b baserad enkätundersökning till samtliga politiker, både nuvarande och de som avgått under mandatperioden. En webbaserad enkätundersökning har genomförts och resultatet presenterades vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde Totalt har enkäten skickats till 118 personer, varav 52 har svarat. Svarsfrekvensen på 44 % gör att undersökningen kan användas som en vägledning.

20 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 3(5) Kommunfullmäktiges uppdrag till revisions- och demokratiberedningen att föreslå antalet ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser från och med mandatperioden 2015 senast till fullmäktigesammanträdet i december 2013 kvarstod. En körning i valdatasystemet för att se hur mandatfördelningen blir i fullmäktige ska göras innan förslag till antalledamöter i fullmäktige lämnas. Vid beredningens sammanträde fanns information om hur mandatfordelningen skulle bli med förra valets valresultat med 45 mandat, 41 mandat och 31 mandat i fullmäktige. Först när man sänker till 31 mandat blir det partier som idag finns i fullmäktige som blir utan mandat. Valsimulatorn finns tillgänglig på valmyndighetens hemsida, Revisions- och demokratiberedningen beslutade att företeckna ärendet till nästa sammanträde i oktober 2013, att att det under sammanträdet i oktober skall tas fram en organisationsskiss med antalledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser samt uppgift om ordförande och vice ordförande till varje organ, förslaget till organisationsslåss överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande och för fastställande av fullmäktige i december Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde förelåg förslag till beslut framtaget av LeifLarsson (C). Beredningen konstaterade att ingen utvärdering har gjorts av den politiska organisationen eller av den förvaltningsorganisation som trädde i kraft Förslag till beslut Revisions- och demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. att fastställa nämndsorganisationen för mandatperioden enligt bilagd organisationssldss, 2. presidierna i fullmäktige samt i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, valberedningen, valnämnden och revisions- och demokratiberedningen ska bestå av ordförande, l :e vice ordförande från majoriteten samt 2: vice ordförande från minoriteten,

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 4(5) 3. presidierna i övriga nämnder och samtliga bolagsstyrelser ska bestå av ordforande från majoriteten samt vice ordförande från minoriteten, 4. att den politiska beredningen i kommunstyrelsen och nämnderna görs av presidierna, 5. uppdra till revisions- och demokratiberedningen att ta fram fortydliganden avseende presidieberedningar och att i övrigt arbeta vidare med den politiska organisationen utifrån eventuella förändringar för miljö- och byggnämnd och överförmyndarnämnd som kan bli aktuellt, for beslut i fullmäktige senast under juni Revisions- och demokratiberedningen beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för yttrande. Annika Högberg (S), Lars Johansson (V), Caroline Axelsson (MP) och Bengt Barkstam (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för Annika Högbergs (S) yrkande. Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens förslag för yttrande. Yrkanden Micael Glennfalk (M) yrkar bifall till punkterna l, 2, 4 och 5, men vad gäller punkt 3 skalllydelsen vara "presidierna i miljö- och byggnämnden, kulturoch fritidsnämnden, överförmyndarnämnden och samtliga bolagsstyrelser skall bestå av ordförande och vice ordförande från majoriteten. Beslutsgång Ordföranden finner att två förslag föreligger vad gäller punkten 3, dels Micael Glennfalks (M) förslag, dels revisions- och demokratiberedningens förslag. Han ställer forslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Micael Glennfalks (M) förslag. Kommunfullmäktiges beslut , KF 210 Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 8. Förslag till tidplan for organisationsarbetet, Id Enkätfrågor sammanställda av kanslijurist Therese Jigsved, Id

22 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 5(5) Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 34. Resultat från politikerenkäten, Id Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 47. Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 55 Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 59 Organisationsslåss för Vimmerby kommun mandatperioden , Id Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 63 Kommunfullmäktige Bilaga

23 Bilaga Il -o DS t KS, 3 3D Nämndorganisation Vimmerby kommun ~ Valberedning 7+7 Kommunens revisorer Kommunfullmäktige 6 49 Revisions- och demokratiberedning 9+9 Bolag i kommunens holdingbolag (ägarandelloo%) lo.o.--l Tillfälliga beredningar Vimmerby kommun förvaltnings AB Kommunstyrelse 9+9 Barn- och Vimmerby energi Vimmerby energi - 1- utbildningsnämnd - och Miljö AB försäljning AB Vimmerby Gatu- Socialnämnd Myndighetsutskott - produktion AB Vimmerby 1-! Halkbana AB Kultur- och fritidsnämnd 5+5 ~ Vi marhem AB 5+2 Miljö- och byggnämnd Vimmerby - Industrifastigheter AB 3 Valnämnd Kulturkvarteter Astrid - Lindgrens Näs AB 7 Överförmyndarnämnd... 3 Reviderad

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(4) KS 331 Dnr 339/2012 Kod 024 Arvodesregler för Vimmerby kommuns förtroendevalda och styrelseledamöter i kommunala bolag fr.o.m. mandatperioden uppdrag Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera ärendet till personalavdelningen då det behöver finnas en ekonomisk redogörelse över vad revisions- och demokratiberedningens förslag respektive alliansens förslag innebär, 2. avstämning skall göras med presidiet inför nästa sammanträde, 3. ärendet tas upp igen vid kommunstyrelsens sammanträde Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uppdra till revisions- och demokratiberedningen att revidera befintliga arvoden och föreslå om arvodena ska vara inkluderande eller exlduderande sammanträdesarvode senast till fullmäktigesammanträdet i december 2013 att uppmärksamma revisions- och demokratiberedningen på att pensionsavsättningar till förtroendevalda bör bealctas i samma förslag. Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde lyfts uppdraget från fullmäktige angående arvodesfrågor från och med nästa mandatperiod upp och beredningen beslutade att uppdra till personalavdelningen att ta fram enlcätfrågor till de förtroendevalda och styrelseledamöterna i de kommunala bolagen angående arvoden och andra kommunala förmåner i samband med genomförandet av enkätundersökning för den politiska organisationen, Protokatjusterare /

25 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(4) att uppdra till personalavdelningen att ta fram förslag till nya arvodesregler för Vimmerby kommuns förtroendevalda och styrelseledamöter i kommunala bolag från och med mandatperioden 2015 i samråd med revisions- och demolaatiberedningens presidium, att förslag till nya arvodesregler skall presenteras vid sammanträde med revisions- och demolaatiberedningen under oktober 2013 samtidigt som politisk organisation behandlas. En politikerenkät riktad till alla förtroendevalda inom Vimmerby kommun har tagits fram och genomförts under våren Ett antal frågor i enkäten berörde arvoden. Vid beredningens sammanträde deltog personalchef Monica Bergh som redogjorde för ärendet. Det system med arvoden som Vimmerby kommun har är vanligt förekommande i kommuner och det är främst nivåerna som skiljer sig åt. Revisions- och demolaatiberedningen diskuterade ärendet och det som bland annat diskuterades var om ordförandena i socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden bör få högre arvoden då dessa områden är tunga och om fullmäktiges arvoden bör utbetalas en gång per år för att förenkla administrationen vid låga belopp. Vid sammanträde beslutade beredningen att ge presidiet i uppdrag att formulera direktiv till personalchef Monica Bergh och att personalchef Monica Bergh utifrån direktiven skall ta fram olika alternativ till arvodesregler till nästa möte den 19 september Vid sammanträde deltog personalchef Monica Bergh som redogjorde för en sammanställning av olika uppgifter kring arvoden. Av sammanställningen framgår att det skulle spara ca kr/år att minska antalet fullmäktigeledamöter från 49 till 41. Besparing i tid skulle dock kunna göras om utbetalning görs en gång per år. En kostnadsökning om totalt kr/år skulle det bli om ordförandena i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får 40% anställningar. Om antalet ledamöter i nämnderna generellt minskar från 9 till 7 uppskattas kostnadsminskningen bli ca kr/år. / lfvn

26 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 3(4) Revisions- och demokratiberedningen beslutade att ge presidiet i uppdrag att i samråd med personalchef Monica Bergh ta fram principer för arvodesregler, att principer för arvodesregler fastställs av fullmäktige i december 2013 att uppdra åt personalchef Monica Bergh att ta fram förslag till nya arvodesregler under 2014 utifrån de fastställda principerna så att fullmäktige kan fastställa arvodesreglerna innan valet. Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde förelåg förslag till beslut framtaget av LeifLarsson (C). diskuterades. Annika Högberg (S) lämnade följande anteckning till protokollet som samtliga i oppositionen ställer sig bakom: "Vi vill se ett konkret förslag hur majoriteten ska hämta hem beslutad besparing enligt budget samt noterar att majoritetsförslaget innebär ytterst små förändringar mot nuvarande ersättningssystem." Vid sammanträde lämnade revisions- och demokratiberedningen följande förslag till kommunfullmäktige: l. Behålla nuvarande principer för arvodesregler, 2. Arvodet till fullmäktige höjs till200 kr per sammanträde, 3. I det fall som fullmäktige börjar sammanträde innan kl 1600 så utgår sammanträdesarvode i enlighet med arvodering i nämnderna, 4. Att uppdra till revisions- och demokratiberedningen att senast till fullmäktiges sammanträde i juni 2014 ta fram förslag till "Arvodes regler för Vimmerby kommuns förtroendevalda och styrelseledamöter i kommunala bolag" att gälla under mandatperioden Revisions- och demokratiberedningen beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för yttrande. Annika Högberg (S), Lars Johansson (V), Caroline Axelsson (MP) och Bengt Barkstam (SD) deltog inte i revisions- och demokratiberedningens beslut. Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens förslag för yttrande. diskuteras.

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 4(4) Micael Glennfalk (M) redogör för förslag från alliansen i kommunstyrelsen som innebär bifall till revisions- och demokratiberedningens förslag med undantag för punkt l där förslaget istället är att oppositionsrådet arvoderas med 40% tjänst och socialnämndens ordförande arvoderas med 40% tjänst. Övriga ledamöter i socialnämndens presidium skall också rälenas upp. Yrkanden Lars Johansson (V) yrkar att l. de fasta politikerarvodena kopplas till prisbasbeloppet, med ett heltidsarvode på 12 prisbasbelopp. 2. nämndsmöten arvoderas med 200 kr per timme, utan begränsning på antal timmar. 3. om fullmäl(tige börjar sammanträde innan klockan 16 så utgår arvoden i likhet med arvodering i nämnderna. Detta är endast aktuellt vid fullmäktiges budgetmöte. 4. fullmälctigesammanträde som inleds efter Idoekan 16 arvoderas med 200 la per sammanträde. 5. respelctive partis gruppledare bereds möjlighet att delta som åhörare på samtliga nämndsmöten. Arvode utgår inte för detta, men resa och förlorad arbetsinkomst ersätts. Leif Carlson (M) yrkar att ärendet remitteras till personalavdelningen då det behöver finnas en ekonomisk redogörelse över vad revisions- och demokratiberedningens förslag respelctive alliansens förslag innebär. Beslutsgång Ordföranden finner att fyra förslag föreligger, revisions- och demokratiberedningen, Micael Glennfalks (M) förslag, Lars Johanssons (V) förslag och Leif Carlsons (M). Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Leif Carlsons (M) förslag. Kommunfullmäl(tiges beslut , KF 210. Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 17. Revisions- och demolaatiberedningens beslut , RDB 53. Sammanställning av uppgifter kring arvoden av Monica Bergh, Id Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 60. Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 64. Personalavdelningen /

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(23)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(23) Sammanträdesprotokoll Sida 1(23) Plats och tid Sevederummet, måndagen den 10 oktober 2016 kl 13:00-16:30 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-08-21 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sevederummet, Stadshuset,

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

cfl9:et():uaansötrt1.

cfl9:et():uaansötrt1. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sanunanträdesdatum 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare

Läs mer

Tunasalen, Vimmerby Tisdagen den 15 april2014 Kl 08.30-09.50

Tunasalen, Vimmerby Tisdagen den 15 april2014 Kl 08.30-09.50 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-04-15 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Tunasalen, Vimmerby Tisdagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. Beslutare Micael Glennfalk (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 november 2013 kl. 10:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2012-05-22

Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2012-05-22 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Tisdag 22 maj 2012 Ido ekan 09:00-11 :55, 13:00-15:50. Ajournering kl. 09:05-10:00.

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer.

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-06-13 Plats och tid Bästorps bygdegård, Töftedal onsdagen den 13 juni, 2012 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 november 2012 KUNGÖRELSE 2012-11-14 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 26 november 2012, klockan 18:30 Plats Plenisalen,

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 6 mars 2012, klockan 09:00-11:50,13:00-17:40.

Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 6 mars 2012, klockan 09:00-11:50,13:00-17:40. Sammanträdesdatum 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Övriga närvarande, Ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 6 mars 2012, klockan 09:00-11:50,13:00-17:40. Micael Glennfalk

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 7 april 2015 Klockan 08:00-15:20 Ajournering 14:40-14:45 ( 140), 15:10-15:12 ( 150)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 7 april 2015 Klockan 08:00-15:20 Ajournering 14:40-14:45 ( 140), 15:10-15:12 ( 150) ~~~~ Vimmerby Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 7 april 2015 Klockan 08:00-15:20 Ajournering 14:40-14:45 ( 140), 15:10-15:12

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer