Kommunfullmäktige Avfallsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 9 2007-02-26. Avfallsplan 2007-2012"

Transkript

1 0 Kommunfullmäktige Avfallsplan

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING INLEDNING SYFTE INNEHÅLL I EN KOMMUNAL AVFALLSPLAN Miljöbedömning KOMMUNEN - BEFOLKNING OCH NÄRINGSLIV ANSVAR, LAGAR OCH MÅL MILJÖBALKEN KOMMUNENS RENHÅLLNINGSANSVAR Renhållningsordningen PRODUCENTANSVAR Producentansvar för förpackningar och tidningar VERKSAMHETSUTÖVARENS ANSVAR MEDBORGARENS ANSVAR DE 16 NATIONELLA MILJÖMÅLEN Avfallshanteringens del i miljömålen LÄNSSTYRELSENS REGIONALA MILJÖMÅL DEPONISKATT OCH DEPONIFÖRBUD FÖRBRÄNNINGSSKATT KOMMUNENS MÅL OCH MILJÖARBETE LÅNGSIKTIGA MÅL FÖR AVFALLSHANTERINGEN Hur kommunens mål bidrar till att uppfylla nationella och regionala mål INRIKTNINGSMÅL FÖR AVFALLSHANTERINGEN KOMMUNENS MILJÖARBETE Information och kommunikation Insamlingssystem och sortering Arbetsmiljö och tillgänglighet Kommunala verksamheter och kommunal mark AVFALLSHANTERINGEN INOM KOMMUNEN HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL HUSHÅLLSAVFALL SOM KOMMUNEN ANSVARAR FÖR Kärl- och säckavfall Grovavfall Matavfall Latrinavfall Slam Fettavskiljare... 29

3 Farligt avfall Småbatterier AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVAR Tidningspapper Wellpapp- & kartongförpackningar Plastförpackningar Metallförpackningar Glasförpackningar Däck Bilbatterier Bilar Elektriska och elektroniska produkter FASTIGHETSNÄRA INSAMLING AV RETURMATERIAL AVFALL SOM KOMMUNEN INTE ANSVARAR FÖR Jordbruk Tillverkning av kemiska produkter samt tillverkning av gummi Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter Avfall från fjärrvärmeproduktion Bygg- och rivningsavfall Park- och trädgårdsavfall Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten GAMLA AVFALLSUPPLAG FÖRVÄNTAD UTVECKLING HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL AVFALL SOM KOMMUNEN INTE ANSVARAR FÖR Jordbruk Avfall från fjärrvärmeproduktion Bygg- och rivningsavfall Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten ÅTGÄRDSPROGRAM UPPFÖLJNING AV MÅL OCH ÅTGÄRDER TILLSYN AV MÅL OCH ÅTGÄRDER UTVECKLING SEDAN 2000 ÅRS AVFALLSPLAN UPPFÖLJNING AV MÅLEN I AVFALLSPLAN REFERENSER Bilaga 1 Uppgifter till länsstyrelsens sammanställning

4 3 1. SAMMANFATTNING En ny avfallsplan är utarbetad för att ersätta den senaste som kom ut Med en fortskridande utveckling inom avfallshantering och utökad teknik och forskning ställs miljöarbetet ständigt inför nya utmaningar. De sexton nationella miljömålen tillsammans med miljöbalken samt regionala och lokala mål och föreskrifter hjälper de olika aktörerna i samhället att upprätthålla en avfallshantering som främjar en hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer. Landets avfallsmängd har ökat något, men behandlingen av det uppkomna avfallet har gått från i huvudsak deponering till mer kretsloppsanpassade inriktningar såsom återanvändning, materialåtervinning eller energiutvinning. I Håbo kommun förväntas befolkningsmängden öka under de kommande åren och det ställs därmed krav på kommunen att ha en väl utarbetad och framförliggande avfallsplanering, i samarbete med andra aktörer som har ansvar för vissa bitar av avfallsuppkomsten. Producenterna har, i och med sitt utökade ansvar för förpackningsavfall, gått samman under namnet Förpacknings- och tidningsinsamlingen och ansvarar för insamling, mottagning och behandling av förpackningsavfall och returpapper. Kommunens uppgift vad gäller källsortering av detta avfall är att nå ut med information och sprida engagemang till samhällets medborgare. Medborgaren har ansvar att sortera sitt hushållsavfall i de olika fraktioner som finns tillgängliga inom kommunen och lämna det för borttransport enligt de anvisningar som getts. Hushållsavfall hämtas av kommunens renhållningsentreprenör, för närvarande Ragn-Sells AB. Insamling av förpackningar och returpapper sker vid en av de 13 återvinningsstationerna som finns utplacerade i kommunen, eller vid Ragn-Sells Kretsloppscentral i Dragrännan. Där finns även möjlighet att lämna in farligt avfall, elavfall, grovavfall, möbler & husgeråd, trädgårdsavfall, bygg- & rivningsavfall etc. Runt 70 hushåll i kommunen deltar i ett försök med fastighetsnära insamling av returmaterial. I en utvärdering framkom att försöksdeltagarna varit mycket nöjda med att kunna sortera sina förpackningar på den egna tomten. Inför kommande entreprenad har Håbo kommun som målsättning att kunna erbjuda den servicen till samtliga hushåll. Avfallsplanen presenterar de avfallsslag som uppkommer i kommunen, i vilka mängder samt omhändertagande och behandling. Slutligen beskrivs den förväntade utvecklingen av avfallsuppkomsten och det åtgärdsprogram som kommunen utarbetat för att nå de mål som lagts fram.

5 4 2. INLEDNING Den senaste avfallsplanen i Håbo kommun kom ut Nu är det dags för en ny, som beskriver hur vi vill att avfallshanteringen skall se ut från år 2007 och fram till Denna avfallsplan är en revidering av gällande avfallsplan och upprättas i enighet med Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; NFS (2006:6). Utvecklingen inom avfallshanteringen går fort och varje år förändras tekniken för att möta nya utmaningar. Ansvarsfördelning och lagstiftning ändras och det läggs fram nya mål och förutsättningar. Det finns ständigt en strävan efter att förbättra vår miljö och upprätthålla den för kommande generationer. De nationella mål som genomsyrar kommunens miljöarbete är regeringens 16 miljökvalitetsmål (figur 8). Som stöd för arbetet med den kommunala avfallshanteringen har kommunen hjälp av Miljöbalken, och dess innehållande avfallsförordning och förordning om producentansvar. Under den senaste tioårsperioden har Sveriges avfallshantering förändrats radikalt från en huvudsaklig deponering till ett allt mer resurseffektivt och hållbart omhändertagande (figur 1 och tabell 8). Landets totala avfallsmängd ökade med drygt 4 % år 2005 jämfört med året innan. Andelen deponerat avfall minskade till 4,8 % av hushållsavfallet år 2005 från 9,1 % året innan och 13,6 % år Andelen insamlat material för återvinning, biologisk behandling och avfallsförbränningen har i stället ökat. Hur ser det ut i vår kommun? I denna avfallsplan finns att läsa hur mycket avfall som uppkommer i vår kommun, vart det tar vägen och vad som görs för att vi ska nå alla de nationella, regionala och lokala mål som lagts fram. Miljöframgångar inom svensk avfallshantering Deponering av hushållsavfall minskade med 72 % Deponering av övrigt avfall minskade med 56 % Materialåtervinning ökade med 140 % Energiutvinning i form av värme och el ökade med 70 % Utsläpp från förbränning har minskat trots att mängden avfall som förbränns har ökat kraftigt Figur 1. Exempel på miljöframgångar inom svensk avfallshantering jämfört med 1994.

6 5 Konkreta mål för avfallshanteringen Minska avfallsmängden Minska mängden avfall som deponeras Minska avfallets innehåll av miljöoch hälsofarliga ämnen Figur 2. Konkreta mål för svensk avfallshantering 2.1 SYFTE Syftet med avfallsplanen är att för verksamhetsutövare inom renhållnings-, avfalls- och återvinningsbranschen, beslutsfattare, media och kommunmedborgare presentera kommunens hantering av avfall från hushåll, industrier och andra förekommande verksamheter. Avfallsplanen är ett viktigt dokument för att styra kommunen mot en mer hållbar avfallshantering. Denna avfallsplan beskriver kommunens övergripande mål fram till år De skall i största möjliga mån överensstämma med landets nationella och regionala miljömål. 2.2 INNEHÅLL I EN KOMMUNAL AVFALLSPLAN En kommunal avfallsplan skall innehålla uppgifter om de avfallsslag som uppkommer inom kommunen, avfallets ursprung samt i vilka mängder varje avfallsslag förekommer. Av en avfallsplan skall framgå hur olika typer av avfall insamlas, transporteras samt återvinns eller bortskaffas. En avfallsplan skall innehålla uppgifter om de områden eller anläggningar i kommunen där avfall bortskaffas, samt uppgifter om avfallsupplag som inte längre tillförs avfall eller som inte längre används. Dessutom skall avfallsplanen innehålla uppgifter om hur samråd angående förslag till renhållningsordning genomförts, samt hur miljöbedömning av planer och program genomförts. Underlag till länsstyrelsens sammanställning av de kommunala avfallsplanerna skall finnas med enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Innehållet i en kommunal avfallsplan regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning, som började gälla 1 augusti Därmed upphävdes Naturvårdsverkets kungörelse (1991:3) med föreskrifter om innehållet i kommunal avfallsplan Miljöbedömning Det har inte gjorts någon miljöbedömning av Avfallsplan Det anses inte nödvändigt eftersom kommunen saknar anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall och därmed innehåller inte avfallsplanen några förutsättningar för tillståndspliktig verksamhet, exempelvis deponering,

7 6 3. KOMMUNEN - BEFOLKNING OCH NÄRINGSLIV Håbo kommun tillhör Uppsala län och omfattar 142 km 2 mark. Av denna yta utgör 29 % jordbruksmark, 51 % skogsmark och 20 % bebyggda områden. Kommunen omfattar ca 45 km 2 av Mälaren. Vid årsskiftet hade kommunen totalt invånare, varav bodde i Bålsta tätort. Jämfört med resten av landet har Håbo kommun en ung befolkning. 40 % är 0-29 år, 50 % är i åldrarna år och endast 10 % av befolkningen är över 65 år. Dessa förhållanden återspeglas i kommunens hushållsstruktur. Håbo har en hög andel flerpersonshushåll. Antalet hushåll uppgick vid utgången av 2005 till 6930 st. Det är 2,7 personer/hushåll, som kan jämföras med totalt i landet, vilket är ca 2,1 personer/hushåll. Befolkningsmängden i Håbo kommun har ökat med drygt personer sedan Det motsvarar en befolkningsökning på ca 22 %. Under de kommande åren beräknas invånarantalet stiga ytterligare. Fritidshus görs om till permanentboende, det förväntas fortsätta vara ett födelseöverskott samt att en trolig byggnadstakt på lägenheter per år i kommunen de kommande åren. Näringslivet i Håbo kommun domineras av småföretag, med stor branschspridning. Endast ett tiotal företag har fler anställda än 20 personer. De flesta företag är verksamma inom byggnads- och tillverkningsindustri, handel och service. En mycket stor del av invånarna pendlar ut från Håbo varje dag. Ca 2/3 av den arbetsföra befolkningen har sitt arbete utanför kommunen. Befolkningsprognos År 2010 beräknas Håbo kommun ha invånare Figur 3. Befolkningsprognos från Kommunstyrelsen Med en sådan kraftig befolkningsökning ställs extra höga krav på en fungerande och miljömässigt hållbar avfallshantering.

8 7 4. ANSVAR, LAGAR OCH MÅL 4.1 MILJÖBALKEN Den viktigaste lagstiftningen som styr avfallshanteringen är Miljöbalken, som trädde i kraft 1 januari Bestämmelserna i Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. 15 Kap i Miljöbalken omfattar avfall och producentansvar. Här ryms avfallsförordningen, som gäller avfall och avfallshantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller föreskrifter. Ur Miljöbalken Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Figur 4. Ur Miljöbalken 15 Kap 1 Avfallet som uppkommer i vårt samhälle delas in efter ansvar. Det kommunala renhållningsansvaret för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, producentansvaret samt verksamhetsutövarens ansvar för det avfall som uppkommer inom verksamheten. 4.2 KOMMUNENS RENHÅLLNINGSANSVAR Kommunen har ansvar för att hushållsavfall och därmed jämförligt avfall transporteras till en behandlingsanläggning och att det återvinns eller bortskaffas. Kommunen ansvarar också för tömning av slam från slamavskiljare, fettavskiljare samt latrinhämtning och insamling av småbatterier. I fråga om farligt avfall skall kommunen transportera bort det genom entreprenörens försorg om kommunfullmäktige av hälso- och miljöskäl meddelat föreskrifter om detta. Detta monopol har Håbo kommun frångått. Från fartyg som ligger i hamn skall kommunen ta hand om oljeavfall, toalettavfall, farligt avfall och rester av andra skadliga ämnen.

9 8 Vad gäller de avfallsslag som innefattas av producentansvaret är det inte kommunen som har ansvar för insamling och omhändertagande, men för dessa avfallsslag har kommunen ändå ansvar för: avfallsplanering. samråd. Kommunen ska samråda med producenterna, d v s de materialbolag och entreprenörer som materialbolagen har tecknat avtal med. information. Kommunen ska informera om insamling och återvinning avseende förpackningar och returpapper Renhållningsordningen Renhållningsordningen innehåller föreskrifter om avfallshanteringen inom kommunens gränser. Håbo kommuns senaste renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige. Den reviderades parallellt med denna avfallsplan under Inför arbetet med renhållningsordningen har möten hållits med berörda avdelningar på Miljöoch teknikförvaltningen. Förslag till reviderad upplaga av renhållningsordningen skickades ut för samrådsremiss till länsstyrelsen, kommunstyrelsen, kommunens nämnder och förvaltningar, större organisationer och föreningar, det kommunala bostadsbolaget, politiska partierna samt de angränsande kommunerna. Därefter ställdes avfallsplanen och renhållningsordningen ut för allmänheten, vilket kungjordes i lokalbladet. 4.3 PRODUCENTANSVAR Producentansvaret innebär att producenten skall se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. Producentansvaret har tillkommit för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, där det som tidigare betraktades som avfall istället kommer till nytta som någon form av ny resurs. Syftet med producentansvar Att styra producenterna mot att producera mer resurssnåla produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen. Figur 5. Syftet med producentansvar

10 9 Producenterna är enligt respektive förordning om producentansvar ansvariga för att utan kostnad ta emot produkterna, se till att de återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat för miljön hållbart sätt. De olika förordningarna för producentansvar är: returpapper som tidningar och journaler förpackningar av glas, papper, metall och plast elektriska och elektroniska produkter däck bilar Dessutom finns det ett frivilligt producentansvar på kontorspapper, bygg- och rivningsavfall (från byggsektorn) samt lantbruksplast. Producenterna har då frivilligt åtagit sig ansvar enligt det lagstiftade producentansvaret, men för bygg- och rivningsavfall har detta inte kommit igång än. Den 13 augusti 2005 kom en ny förordning om producentansvar på elektriska och elektroniska produkter ut. Även brunvaror och kyl & frys ingår i det nya producentansvaret. El-kretsen AB är det servicebolag som tagit på sig att lösa producenternas uppdrag. El-kretsen utser transportörer som fraktar el-avfallet från den plats kommunen utsett som insamlingsplats till de förbehandlare och återvinningsföretag som El-kretsen tecknat avtal med. Svensk däckåtervinning AB organiserar insamlingen och återvinningen av uttjänta däck. Bilar tas omhand av auktoriserade bilskrotare som registrerar sina uppgifter om skrotning och återvinning hos Naturvårdsverket. Det är länsstyrelsen som auktoriserar bilskrotaren då den uppfyller lagstiftad återvinning etc. Bilskrotare kan utöver auktoriseringen miljöcertifiera sig för utökat frivilligt miljöansvar Producentansvar för förpackningar och tidningar Eftersom producentansvaret inte kan hanteras av varje företag för sig, har industri och handel gemensamt bildat olika materialbolag som kollektivt skall organisera insamlingen och återvinningen av förpackningar och returpapper. Materialbolagen (Plastkretsen, Returkartong, Pressretur, Metallkretsen samt svensk GlasÅtervinning) samarbetar under namnet Förpacknings- och tidningsinsamlingen. I Håbo kommun har materialbolagen tecknat avtal med nedanstående entreprenörer för insamling av de olika förpackningsslagen (tabell 1):

11 10 Förpackningar Materialbolag Entreprenörer i Håbo kommun Kartong Returkartong Stena Scanpaper Tidningar och returpapper Pressretur VAFAB Metall Metallkretsen Ragn-Sells Plast Plastkretsen IL Recycling Glas Glasåtervinning SITA Tabell 1. Materialbolag och entreprenörer i Håbo kommun 4.4 VERKSAMHETSUTÖVARENS ANSVAR För övrigt avfall, d v s avfall som inte omfattas av kommunens eller producenternas ansvar ligger ansvaret hos avfallsinnehavaren. En verksamhetsutövare är således ansvarig för det avfall som uppkommer inom verksamheten. I Miljöbalken Kap 2 finns de så kallade allmänna hänsynsreglerna som ställer krav på alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Avfallsinnehavaren skall ha tillräckligt med kunskap och utnyttja möjligheter till återvinning och återanvändning. Kommunens tillsynsmyndighet utövar prövning och tillsyn på verksamheter inom kommunen så att de allmänna hänsynsreglerna efterföljs. 4.5 MEDBORGARENS ANSVAR Samma hänsynsregler som för verksamhetsutövaren gäller även privatpersoner. I Miljöbalken står det att hushåll och andra förbrukare skall sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall och lämna dem för borttransport i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. För övrigt avfall regleras medborgarens skyldighet i den kommunala renhållningsordningen, där sorteringsanvisningar finns. Enligt Miljöbalken finns idag ingen skyldighet för hushållen att lämna in farligt avfall. De flesta kommuner, däribland Håbo kommun har däremot beslutat att detta ändå gäller, genom att skriva in det i renhållningsordningen. Privatpersoner och företag som lämnar ifrån sig farligt avfall har ansvar att själva kontrollera att avfallet tas om hand på ett korrekt sätt genom att kontrollera att både transportören och mottagaren har tillstånd för den typen av verksamhet. Följande avfallsslag står det i renhållningsordningen att fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare har skyldighet att sortera ut (figur 6):

12 11 Fastighetsinnehavare är skyldig att sortera ut: Brännbart avfall Förpackningar av glas, plast, metall och papper Returpapper Kartong Farligt avfall Elektriska och elektroniska produkter Batterier Grovavfall Kyl- och frysskåp Riskavfall Däck Metall och plåt Trädgårdsavfall Möbler och husgeråd Textilier och kläder Bygg- och rivningsavfall Deponirest Stenmaterial Tryckimpregnerat trä Figur 6. Utsortering enligt renhållningsordningen 4.6 DE 16 NATIONELLA MILJÖMÅLEN Det övergripande målet med kommunens miljöarbete är att ansvara för sin del i att uppfylla de 16 nationella miljökvalitetsmål som regeringen satt upp (figur 8). Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Miljömålen syftar till att: främja människors hälsa värna den biologiska mångfalden och naturmiljön ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga trygga en god hushållning med naturresurserna Figur 7. Miljömålens syfte

13 12 Miljömålen är formulerade som generationsmål - vi skall sträva efter att ha löst de stora miljöproblemen till nästa generation är det tänkt att de stora miljöproblemen i Sverige ska vara lösta, förutom klimatfrågan, då gränsen är satt till Eftersom naturen i vissa avseende tar tid på sig att återhämta sig är det inte alla mål som kommer att uppfyllas. Om vi skall klara av denna tuffa uppgift krävs ett stort engagemang hos många aktörer i samhället. För att göra miljöarbetet mer konkret och lätthanterligt har generationsmålen delats upp i mindre delmål med specifika inriktningar och tidsperspektiv. De senaste delmålen är från 2005, men de kommer att utvecklas efterhand. Regeringen har utsatt olika myndigheter som ansvariga för varje miljömål. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för de flesta målen förutom Giftfri miljö (Kemikalieinspektionen), Säker strålmiljö (Statens strålskyddsinstitut), Grundvatten av god kvalitet (Sveriges geologiska undersökning), Levande skogar (Skogsstyrelsen), Ett rikt odlingslandskap (Jordbruksverket) samt God bebyggd miljö (Boverket). De 16 miljömålen Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Figur 8. Regeringens 16 miljömål

14 13 Som en vägledning för de olika aktörerna finns tre övergripande åtgärdsstrategier formulerade: effektivare energianvändning och transporter - för att minska utsläppen från energioch transportsektorerna. giftfria och resurssnåla kretslopp som innefattar en miljöorienterad produktpolitik för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp och för att minska de diffusa utsläppen av miljögifter. hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö för ökad hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljö och människors hälsa, för god hushållning med mark och vatten, miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur. I kretsloppspropositionen (2002/03:117), som är ett led i åtgärdsstrategin giftfria och resurssnåla kretslopp, presenteras följande insamlingsmål av förpackningar (tabell 2): Förpackningsslag Återvinning i viktprocent Metall (ej dryckesförp) 70 % m.u. Papp, papper, kartong, wellpapp Plast (ej dryckesförp) 65 % m.u. 70 %, dock minst 30 % m.u. Glas 70 % m.u. Trä Övriga material Dryckesförp av PET 70 % m.å. dock minst 30 % m.u. 30 % m.å. per material, dock minst 15 % m.u. 90 % m.u. Dryckesförp av aluminium 90 % m.u. m.u. = materialutnyttjande m.å. = materialåtervinning Tabell 2. Insamlingsmål enligt Kretsloppspropositionen

15 Avfallshanteringens del i miljömålen Det är främst miljömålet God bebyggd miljö, men även Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö som behandlar avfallshanteringen, eller berörs av den. God bebyggd miljö Miljömålet God bebyggd miljö behandlar livsmiljön i städer, tätorter och annan bebyggd miljö. Avfallshanteringen är placerad under delmål 5. Delmålet lyder (figur 9): Avfall ( ) Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Särskilt gäller att: Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska med minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå. Senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling. Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier m m återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling. Senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. Figur 9. Delmål 5 Avfall ( ) under miljömålet God bebyggd miljö. Begränsad klimatpåverkan Begränsad klimatpåverkan handlar om att minska utsläpp av växthusgaser. Det nedbrytbara avfallet som finns i landets deponier bidrar till utsläpp av stora mängder klimatpåverkande metangas. Även förbränning av plast, transporter av avfall och kompostering av matavfall bidrar till utsläpp av växthusgaser till liten del.

16 15 Giftfri miljö Giftfri miljö omfattar ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits i vårt samhälle och som kan skada miljön. För att fasa ut farliga ämnen ur kretsloppet läggs stor vikt vid insamling och behandling av farligt avfall. Vid förbränning av avfall bildas giftiga dioxiner, som också återfinns i lakvatten från deponier. Mängderna är vanligtvis relativt låga. 4.7 LÄNSSTYRELSENS REGIONALA MILJÖMÅL Landets länsstyrelser ansvarar för att sätta upp regionala miljömål, baserade på de nationella miljömålen. Uppsala läns länsstyrelse har tagit fram skriften Miljömål för Uppsala län , med mål, åtgärder och uppföljning. I tabell 3 på sidan 16 följer ett urval av de regionala miljömål som gäller för Uppsala län. 4.8 DEPONISKATT OCH DEPONIFÖRBUD Deponering av avfall minskar för varje år och 2003 skedde en kraftig nedgång jämfört med året innan. Många deponier läggs ner och på många deponier sker utsortering av material för bearbetning, återvinning och energiutvinning. För att styra en positiv trend i avfallshanteringen och uppmuntra till källsortering, materialåtervinning och annan mer miljöanpassad behandling har skatten på avfallet som förs till deponi höjts till 435 kr/ton (fr o m 1 januari 2006). Förbud mot deponering av brännbart avfall trädde i kraft år 2002 och förbud mot deponering av organiskt avfall började gälla 1 januari FÖRBRÄNNINGSSKATT 2 juni 2006 beslutade riksdagen om en skatt på förbränning av hushållsavfall för att stimulera till utökad sortering. Skattebeloppet är en schablon baserat på hushållsavfallets innehåll av fossilt material. Förbränningsanläggningen betalar en skatt på mellan 94 och 444 kr/ton avfall beroende på förbränningsanläggningens elverkningsgrad. Skatten infördes den 1 juli 2006.

17 16 Nationellt mål Regionalt mål/regionalt delmål Åtgärder 3. Effektiv energi- och materialanvändning samt effektiva transporter 11. Den totala mängden avfall som genereras i Uppsala län ska inte öka God bebyggd miljö 12. Av den totala mängden avfall som behandlas i länet, ska andelen som deponeras kontinuerligt minska 13. Avfallets farlighet ska minska 14. Samtliga avfallsdeponier ska senast år 2008 ha uppnått enhetlig standard och uppfyller högt uppställda miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om deponering av avfall Informera hushållen om vilka produkter som kan ge upphov till farligt avfall och gör det lätt för dem att lämna farligt avfall på rätt ställe 2. År 2010 ska halterna av tungmetaller, främst kadmium, samt persistenta organiska miljögifter i jordbruksmark inte ha ökat jämfört med 1996 års nivåer Kommunala renhållningsansvariga tillser att allmänheten informeras om regler och insamlingsställen för farligt avfall, för att undvika att kemikalier tillförs avloppsnätet Giftfri miljö Begränsad klimatpåverkan 3. År 2010 ska fisk i länets sjöar innehålla mindre än 0,5 mg kvicksilver/kg fiskkött 4. Bekämpningsmedelsrester ska inte förekomma i ytvatten och grundvatten från år 2005 respektive år Senast år 2005 skall utsläppet i Uppsala län av växthusgaser vara oförändrade jämfört med 1990 års nivå, räknat som koldioxidekvivalenter 2. Under perioden 2008 till 2012 skall utsläppen i Uppsala län av växthusgaser som ett medelvärde vara 4 procent lägre än utsläppen år Utsläppen av växthusgaser i Uppsala län år 2020 bör minska med ca 30 procent jämfört med utsläppen år 1990, för att därefter minska ytterligare. Utsläppen år 2020 får inte överstiga 4,5 ton per år och capita, räknat som koldioxidekvivalenter Kommuner och branschorgan för återvinning av förpackningar förstärker informationen till allmänheten om hur avfall källsorteras Kommunen informerar allmänheten om riskerna med och alternativen till användning av bekämpningsmedel på tomtmark och villaträdgårdar Utöka förbränningen av brännbart avfall Ställ krav på miljöeffektiva transporter och arbetsmaskiner/redskap vid offentlig upphandling Tabell 3. Urval av Uppsala läns regionala miljömål Mål som rör avfallshanteringen i Håbo kommun

18 17 5. KOMMUNENS MÅL OCH MILJÖARBETE Den avdelning som i störst utsträckning arbetar med miljö- och avfallsfrågor inom Håbo kommun är Miljöteknik på Miljö- och teknikförvaltningen. Miljöteknik har tagit fram mål som skall genomsyra hela kommunens miljöarbete inklusive avfallshanteringen. Miljöteknik skall se till att avfallshanteringen i kommunen fungerar tillfredsställande och ständigt utvecklas mot miljömässigt och ekonomiskt bättre lösningar. 5.1 LÅNGSIKTIGA MÅL FÖR AVFALLSHANTERINGEN De mål avseende avfall som formulerats i verksamhetsplanen för Miljöteknik lyder som följer (figur 10): Långsiktiga mål för avfallshanteringen Farligt avfall skall vara utsorterat från övrigt avfall Materialåteranvändning och materialåtervinning skall öka Energiinnehållet i brännbart hushållsavfall skall utnyttjas Mängden deponerat avfall från kommunen skall minimeras Informationen till kommuninvånarna skall öka Figur 10. Långsiktiga mål för avfallshanteringen i Håbo kommun Hur kommunens mål bidrar till att uppfylla nationella och regionala mål Här diskuteras hur de långsiktiga målen för avfallshanteringen bidrar till att de nationella miljömålen samt länsstyrelsens regionala mål nås. Samtliga mål gäller såväl privatpersoner som verksamhetsutövare inom kommunen. Farligt avfall skall vara utsorterat från övrigt avfall Detta mål bidrar till att nå målet Giftfri miljö, och därmed de regionala målen 2-4 (tabell 3, Uppsala läns regionala miljömål). Håbo kommun arbetar kontinuerligt med de tre åtgärder som finns listade för målet Giftfri miljö i tabell 3. Materialåteranvändning och materialåtervinning skall öka Detta mål bidrar till måluppfyllelse för målen God bebyggd miljö, delmål 5 samt Begränsad klimatpåverkan. Av de regionala målen är det mål 3 och mål 12 under God bebyggd miljö (tabell 3) som påverkas.

19 18 Energiinnehållet i brännbart hushållsavfall skall utnyttjas Detta mål bidrar till att uppfylla målet Begränsad klimatpåverkan, och för de regionala målen 1-3 under samma mål (tabell 3). Mängden deponerat avfall från kommunen skall minimeras Detta mål bidrar till att målet God bebyggd miljö nås, och därmed det regionala målet 12 under samma mål (tabell 3). Informationen till kommuninvånarna skall öka Detta mål bidrar till att samtliga miljömål nås, med tonvikt på de mål som Uppsala län valt att fokusera på. Framför allt gäller det målen God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. 5.2 INRIKTNINGSMÅL FÖR AVFALLSHANTERINGEN Arbetet med att uppfylla de långsiktiga målen förenklas genom de inriktningsmål som Miljöteknik tagit fram med ett kortare tidsperspektiv. Kommunen har för avsikt att, inom en treårsperiod, fokusera det avfallsrelaterade miljöarbetet på följande steg mot en mer miljöanpassad och hållbar avfallshantering (figur 11): Inriktningsmål Hushållens källsortering av glas, papper, kartong, metall och plast skall överstiga kretsloppspropositionens mål och stimuleras genom utökad information och effektivare insamlingssystem Kommunala verksamheter skall källsortera En ny kommunalägd återvinningscentral skall anläggas Hälften av bygg- och rivningsavfallet skall källsorteras, max 10 % tillåts deponeras, vid ny- och ombyggnation av kommunens fastigheter Utredning av hantering av organiskt avfall skall påbörjas En plan för åtgärdsprogrammet i avfallsplanen skall upprättas Skolor och förskolor skall få bättre kännedom om avfallshanteringen och meningen med den för att skapa ett bättre engagemang hos personalen Figur 11. Inriktningsmål för avfallshanteringen i Håbo kommun

20 KOMMUNENS MILJÖARBETE Det här avsnittet handlar om vad Miljöteknik och övriga avdelningar inom Miljö- och teknikförvaltningen arbetar med som ett led i att uppfylla de mål som antagits, på lokal, regional och nationell nivå gällande avfallshanteringen. Grundstommen är att sprida information och kunskap till kommunens medborgare, förenkla sorteringen genom ett effektivare insamlingssystem och få källsorteringen att bli något naturligt och självklart för alla. Under kapitel 8 finns ett åtgärdsprogram presenterat som listar åtgärder för att uppnå de mål som kommunen satt upp (tabell 7) Information och kommunikation Håbo kommun satsar genom en rad informationskanaler på att nå ut med information angående miljö, avfall och återvinning. Syftet är att sprida kunskap som ska förenkla för medborgarna att få in miljötänkandet i sin vardag. På kommunens webbplats finns förutom nyheter om avfall och miljö också uppgifter att hämta angående avfallsabonnemang, taxor, återvinningsstationer, Kretsloppscentralen, avfallssortering etc. Där finns också blanketter, avfallsplan och renhållningsordning att ladda hem, samt information om el-avfalls- och farligt avfallinsamlingar. Under våren 2006 bytte hemsidan utformning för att bli mer användarvänlig och aktualiserad. Miljöalmanackan Genom den årliga miljöalmanackan når kommunen ut med information om avfall och miljö till hushållen på ett lättillgängligt och trevligt sätt. Kommuninvånarna får själva lämna in fotografier och delta i en omröstning. Vinnarbidragen får representera varsin månad i almanackan. Miljönyheter Miljö- och teknikförvaltningen ger två gånger om året ut informationsbladet Miljönyheter. Där finns att läsa aktuell information och nyheter om miljö och avfall, samt vart man kan vända sig för att få svar på sina frågor. Miljönyheter avses ges ut i fyra olika versioner; till villahushåll, flerbostadshushåll, fritidshus respektive företagare. Miljöguiden Vart femte år ges en ny upplaga av Miljöguiden ut. Det är en broschyr som riktar sig främst till privatpersoner och innehåller fakta om miljö, avfall och återvinning.

21 20 Lokalbladet Varje vecka annonseras nyheter, avfallsfakta och miljöinformation i det lokala bladet Bålsta-Upplands-Brobladet som delas ut till samtliga hushåll i Håbo och Upplands-Bro kommuner. Miljöhjältarna Läs om filmen Miljöhjältarna under avsnitt Kommunala verksamheter och kommunal mark på sidan 23. Nationella kampanjer Håbo kommun deltar i Avfall Sveriges (tidigare Renhållningsverksföreningen) kampanj om farligt avfall tillsammans med landets kommuner. Korta reklamfilmer visas på nationell tv, annonser ses på hemsidor och i tidningar parallellt med kommuners lokala satsningar. Under 2007 kommer även Batteriinsamlingen att satsa på en nationell kampanj, där Håbo kommun kommer att delta Insamlingssystem och sortering Genom att öka servicegraden och förenkla sorteringen för kommunmedborgarna väntas kommunen kunna uppfylla de mål som är uppsatta. Fastighetsnära insamling av el-avfall Sedan 2001 har det pågått fastighetsnära insamling av el-avfall i Håbo kommun. Renhållningsentreprenören hämtar in el-avfallet i bostadsområdena under förbestämda veckor. Information om körschema hittas i miljöalmanackan, Miljönyheter, Bålsta- Upplands-Brobladet eller på kommunens hemsida. Två gånger per månad samlar renhållningsentreprenören mot beställning in kylar och frysar vid tomtgräns, utan extra kostnad för hushållet. Farligt avfallinsamling Sedan 2002 har privatpersoner i kommunen haft möjlighet att två gånger per år lämna in farligt avfall på särskilda insamlingsplatser inom kommunen, där en miljöbil funnits på plats för att ta emot avfallet. Miljöteknik utreder möjligheten att dela ut röda plastboxar för farligt avfall till samtliga hushåll. Röda boxen delas ut tillsammans med information om farligt avfall och används till förvaring av avfallet i hemmet tills det lämnas in på Kretsloppscentralen eller annat angivet insamlingsställe. Fastighetsnära insamling av returmaterial För att underlätta insamlingen av sorterat material har man startat ett system som skall vara mindre tidskrävande och mindre omständlig för hushållen. Sedan maj år 2004 har det pågått ett försök med fastighetsnära insamling av returmaterial i utvalda områden i kommunen: Fånäs, Viby, Yttergran, Ekilla och Edevi. De deltagande ca 70 hushållen har fått två sorteringskärl vardera med tillsammans åtta sorteringsfraktioner, s k fyrfackskärl,

22 21 för hushållsavfall, växtavfall, färgat och ofärgat glas, returpapper samt förpackningar av papper, metall och hårdplast. Under sommaren 2005 genomfördes en utvärdering med nästan samtliga försöksdeltagare, samt en jämförande undersökning med personer som inte deltar i försöket. Det framkom att försöksdeltagarna varit mycket nöjda med att kunna sortera sina förpackningar på den egna fastigheten och är intresserade av att fortsätta. Majoriteten av de tillfrågade som inte är med i försöket är positiva till fastighetsnära sortering. Både deltagare och icke deltagare instämmer med att sorteringen blir mer omfattande och noggrann om det kan ske nära hemmet. Referenser för insamlingssystemet har varit Norra Åsbos Renhållning AB (NÅRAB), samt Helsingborgs, Båstads och Lunds kommuner där fyrfackskärlen införts i omfattande skala. Där har graden av nöjda abonnenter varit mycket hög, och insamlingsresultat (m a p mängder och renhet i plockanalyser) har överstigit tidigare statistik från förpackningsoch tidningsinsamlingen. Försöket i Håbo kommun skall pågå t o m nästa upphandling av renhållningsentreprenad, i oktober Målet är att till nästa upphandling kunna erbjuda servicen med fastighetsnära insamling till samtliga hushåll i kommunen. För villahushåll kan användas fyrfackskärl, medan det dessutom utreds möjlighet att ha gemensamma hämtställen för flerbostadshus och trånga bostadsområden. Organiskt avfall Kommunen arbetar med att utreda hantering av organiskt avfall. För att uppnå den punkt i delmål 5 Avfall ( ) under miljömålet God bebyggd miljö som avser biologisk behandling av organiskt avfall kommer kommunen att dels satsa på restauranger, storkök, skolor och förskolor, dels på insamling av matavfall från hushållen som en del i systemet med fyrfackskärl. Ny återvinningscentral Kommunen har inlett arbetet med att anlägga en kommunalägd återvinningscentral. Den befintliga återvinningscentralen, Kretsloppscentralen i Dragrännan, ägs och drivs av renhållningsentreprenören. Besökarantalet på Kretsloppscentralen ökar ständigt och avfallsmängderna tilltar. Antalet besök på den nuvarande centralen har ökat med 50 % de senaste 4 åren och avfallsmängderna har ökat med över 60 % sedan renhållningsentreprenadens start Dessutom utvecklas ständigt kraven och förutsättningarna att sortera ut nya material för mer miljöriktig hantering. På den plats centralen är placerad idag finns ingen möjlighet att utöka verksamheten. Med en ny, kommunägd anläggning kommer det finnas förutsättningar för en bättre sortering med möjlighet att expandera i takt med att avfallsflödena ökar. Dessutom kan konkurrensen vid kommande upphandling av entreprenad stimuleras, om kommunen äger anläggningen och handlar upp driften samt transport och behandling av avfallet.

23 22 Den befintliga Kretsloppscentralen I väntan på den nya återvinningscentralen pågår ständigt förbättringsarbeten på den befintliga anläggningen. Sorteringsfraktionerna ses över för att omhändertagandet av de olika materialen skall svara mot de krav och regler som finns. Framför allt finns en strävan efter att minska deponifraktionen. Senaste förändringen gjordes under början av 2006 då stenmaterial (sten, grus, betong, kakel, tegel, cement, keramik etc) samt tryckimpregnerat trä inte längre deponeras. Hämtningsintervall För att minska avfallstransporter och stimulera ökad sortering regleras hämtningsintervallen för sophämtning. Fr o m ikraftträdandet av den nya renhållningsordningen kommer det inte tillåtas veckohämtning på landsbygden vid nyupprättande av abonnemang. Under nästkommande entreprenadperiod kommer grundabonnemanget innebära 14-dagarshämtning och hämtning varje vecka kommer inte vara tillåtet på landsbygden. Karta över hämtningsintervallen finns bilagt renhållningsordningen Arbetsmiljö och tillgänglighet Arbetsmiljö Av arbetsmiljöhänsyn för avfallshämtaren, strävar kommunen efter att avskaffa all säckhämtning. Detta gäller främst de komprimerade säckkaruseller som ofta bidrar till att säckarna väger långt över de 15 kg som arbetsmiljöverket har satt som maximal vikt per säck. Arbetsmiljökraven gäller också körning i trånga bostadsområden där avfallsfordonet kan utgöra fara för människor, främst barn som vistas på gatan. Föraren skall därutöver inte behöva backa fordonet, eftersom sikten är starkt begränsad. Därför har kommunen för avsikt att presentera lösningar med gemensamma hämtställen till de s k trånga områdena där arbetsmiljökraven inte kan uppfyllas. Handikappanpassad återvinningsstation Återvinningsmöjligheter skall finnas för samtliga invånare, vilket kräver att återvinningsstationer skall vara handikappanpassade. Containrar med låga inkastluckor kommer att ersätta de befintliga containrarna och i fallet glasbehållare, där det inte finns någon annan containersort att byta till, kommer det byggas ramper vid åtminstone en återvinningsstation Kommunala verksamheter och kommunal mark Miljökrav Då Håbo kommun skall bygga om eller anlägga nya fastigheter ställs sedan 1996 miljökrav som bl a reglerar byggentreprenadernas materialval, avfallshantering och färdigställda anläggningars energiförbrukning. Kommunen arbetar kontinuerligt med att uppdatera

24 23 miljökraven i takt med branschens utveckling. Vid nybyggnation och ombyggnation av kommunens fastigheter skall hälften av bygg- och rivningsavfallet källsorteras och max 10 % tillåts deponeras. Källsortering på kommunala verksamheter Källsortering planeras införas på samtliga kommunala verksamheter, skolor, förskolor och daghem. Ett samarbete har inletts med Bildningsförvaltningen angående avfallshantering för att bland annat skapa större engagemang hos personalen på kommunens skolor och daghem. Under hösten 2006 handlas en entreprenad upp för transport och omhändertagande av det källsorterade materialet från kommunala verksamheter. Miljöhjältarna Under sommaren och hösten 2005 inledde Miljö- och teknikförvaltningen en informationssatsning riktad till mellanstadieelever. Miljöteknik och VA-verket i Håbo kommun såg ett behov av att i förebyggande syfte nå ut med kunskap om miljö, avfall, vatten och avlopp. Resultatet blev filmen Miljöhjältarna, en inspirerande och lekfull spelfilm som syftar till att öka miljömedvetenheten hos kommunens skolbarn. Filmen, som är producerad av Rufus & Joshua AB, är 25 minuter lång och började visas i skolorna under våren Filmen ges ut tillsammans med en lärarhandledning med diskussionsunderlag för lärare och elever samt ett antal praktiska övningar.

25 24 6. AVFALLSHANTERINGEN INOM KOMMUNEN Ansvarig förvaltning för avfallsfrågor är Miljö- och teknikförvaltningen. Miljö- och tekniknämnden är den ansvariga nämnden. På Miljö- och teknikförvaltningen finns Miljö och Hälsa, som ansvarar för tillsynen av avfallshanteringen. Kommunens renhållningsordning, som senast antogs av kommunfullmäktige 2004, reglerar hur avfallshanteringen skall vara organiserad och skötas. Gällande renhållningsentreprenad Håbo kommun tecknade avtal med Ragn-Sells AB för renhållningsentreprenad med avseende på insamling, transport, mottagning och behandling av hushållsavfall inklusive grovavfall, slam, latrin och hushållens farliga avfall samt drift och skötsel av Kretsloppscentralen. Dessutom ingick fakturering, uppbörd och indrivning avseende de ovannämnda delentreprenaderna. Huvudavtalet är förlängt till och med med undantag av fakturering, uppbörd och indrivning. Håbo kommun bildade en gemensam kundtjänst för VA och renhållning och har sedan dess själva hanterat faktureringen och kundkontakten. Gällande slam och latrin är det Ragn-Sells som har hand om fakturering och kundkontakt. För behandling av det brännbara hushållsavfallet gäller ett separat avtal som Håbo kommun tecknat med Vattenfall Värme Uppsala AB och löper fr o m t o m Inom avtalet finns det reglerat att kommunen har rätt att minska mängden levererat avfall om detta beror på ökad källsortering eller att annan behandlingsmetod tillämpas för avfallet. Samarbete Sedan flera år tillbaka har Håbo kommun ett samarbete med Upplands-Bro kommun gällande upphandling av renhållningsentreprenad, avfallsförbränning samt omlastningsplats för hushållsavfall som går till förbränning. Håbo kommuns och Upplands-Bro kommuns gemensamma omlastningsplats tas i drift när nästa renhållningsentreprenad inleds, d v s och gäller fram till HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL Med hushållsavfall avses enligt Miljöbalken (15 Kap 2 ) avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Exempel på hushållsavfall är sopor, köksavfall, latrin och slam från trekammarbrunnar, utagerade möbler & cyklar (grovavfall), överblivna läkemedel, småbatterier, olje- och färgrester o s v. Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall avses sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor vistas i en lokal eller anläggning, exempelvis avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall. Samtliga mängder avfall som redovisas nedan avser år 2005 i Håbo kommun, om inget annat anges.

26 25 Den totala mängd hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, inklusive grovavfall och källsorterat material, men exklusive slam och latrin, uppgick 2005 till ton i Håbo Kommun (diagram 1). Det ger en genomsnittlig mängd på 544 kg per person i kommunen. Detta kan jämföras med genomsnittet i hela landet, vilket var 481 kg per person. Håbo kommun har en stor andel villahushåll och barnfamiljer, låg arbetslöshet samt att det konsumeras mycket och ständigt byggs nytt, vilket troligen bidrar till att det i kommunen uppkommer mer avfall än riksgenomsnittet. Mängden källsorterat material i kommunen var 230 kg per person och det motsvarar 42 % av den totala mängden hushållsavfall. Denna siffra har ökat markant under den senaste tioårsperioden (tabell 4) Befolkningsmängd Mängd hushållsavfall/person (hushållsavfall till förbränning, sortering och deponi, kg) Mängd utsorterat avfall/person (hushållsavfall till sortering, på Kretsloppscentralen och återvinningsstationerna, kg) Del utsorterat avfall/person % 27 % 31 % 31 % 34 % 42 % Tabell 4. Avfallsmängder och del utsorterat avfall Håbo kommun, 2005

27 26 farligt avfall och elavfall 5% förpac kningar & returpapper 20% hushållsavfall till förbränning 51% träavfall och däck 1% metallavfall 3% trädgårdsavfall 4% brännbart grovavfall deponi, icke 9% brännbart avfall 7% Diagram 1. Håbo kommuns avfall Ej slam och latrin. Den totala mängden avfall i diagrammet är ton. 6.2 HUSHÅLLSAVFALL SOM KOMMUNEN ANSVARAR FÖR Nedan presenteras avfallsmängder samt hur avfallet återvinns eller bortskaffas för de avfallsslag som kommunen ansvarar för Kärl- och säckavfall Hushållsavfallet i kommunen uppsamlas i returkärl av plast som töms med automatiserade fordon. Det finns tre olika grundabonnemang; villahushåll, hushåll i flerbostadshus respektive fritidshus. Därefter kan abonnenten välja kärlstorlek och hämtningsfrekvens. Med lägre taxa för mindre kärl samt mindre frekvent hämtning avses hushållen uppmuntras till att källsortera mer, komprimera sitt avfall i högre grad samt minska sin totala avfallsmängd. För hushåll med mindre avfallsmängd används kärl som rymmer 130 liter. Den vanligaste kärlstorleken är 190 liter. I flerbostadshus används främst kärl som rymmer 240 liter, 370 liter eller 660 liter. Endast i ett fåtal trånga områden har säckar godkänts. Av arbetsmiljöskäl för avfallshämtaren håller all säckhantering på att bytas ut mot kärl. Kundtjänst för VA och renhållning sköter kontakten med hushållen och ger vägledning om vilket abonnemang som är lämpligt. Under 2005 fanns ca 5000 villahushåll, 1900 hushåll i flerbostadshus och 500 fritidshushåll. Hushållsavfallet som gick till förbränning 2005 uppgick till 5155 ton. Sedan

28 27 1 januari 2005 då fakturering och kundtjänst övertogs från entreprenören har det gjorts en grundlig genomgång av samtliga hushåll i kommunen. Samtliga felaktiga abonnemang korrigerades och de hushåll som saknade sophämtning fick starta abonnemang. Sedan den 1 december 2005 körs det brännbara hushållsavfallet till Vattenfall Värme Uppsala AB för fjärrvärme- och elproduktion. Mobil sopsug Håbo kommuns bostadsföretag Håbohus AB har installerat sopnedkast för tömning med mobil sopsug, där 548 lägenheter är anslutna. Sopsugen tömmer varje vecka i genomsnitt ca 4,5 ton avfall som körs tillsammans med kommunens övriga kärl- och säckavfall till Vattenfall Värme Uppsala AB Grovavfall Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Grovavfallet sorterar hushållen själva på Kretsloppscentralen i Dragrännan enligt följande avfallsslag: trä, metall, trädgårdsavfall och ris, möbler och husgeråd, brännbart (PTP, papper/trä/plast) samt deponi. I tabell 5 på sidan 28 listas samtliga grovavfallsslag samt slutlig behandling eller bortskaffande. Kläder och textil kan lämnas vid Brödet & fiskarnas insamlingsbehållare som finns utplacerade på två ställen i kommunen. Tidigare fanns även Myrornas behållare utställda, bl a på Kretsloppscentralen. Under år 2002 lämnade Håboborna in ca 50 ton kläder, som gick till secondhandförsäljning eller skickades som bistånd. Sedan dess saknas statistik. Möbler och husgeråd som fortfarande är användbara skickas till Kretsloppsverkstan i Enköping där de renoveras och säljs. Resten, det som inte går att sortera till materialåtervinning eller energiutvinning, transporteras bort och läggs på deponi på Ragn- Sells avfallsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro kommun Matavfall I dagsläget finns ingen uppsamling av organiskt avfall från hushållen, d v s matavfall. Hemkompostering uppmuntras genom möjligheten att få lägre avfallstaxa vid glesare hämtningsfrekvens och mindre kärlstorlek. Enligt renhållningsordningen tillåts månadshämtning efter godkännande från tillståndsmyndigheten. Kompostbehållaren måste vara isolerad och skadedjurssäker. I Håbo kommun har ca 470 hushåll anmält hemkompostering. På åtta av kommunens 19 skolor och förskolor komposteras matavfallet inom verksamheten. Den färdiga komposten tas om hand och används i kommunens parkverksamhet. Det saknas dock uppgifter om vilka mängder som komposteras. På en av

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsplan Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Karlskoga kommun Bilaga 5 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Folkmängd och boendeform i Karlskoga

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

Förslag till. Avfallsplan

Förslag till. Avfallsplan Förslag till Avfallsplan Avfallsplan Knivsta kommun 1 Inledning Avfall är kopplat till vad och hur mycket som konsumeras. Med en ökad konsumtion i samhället kan man förvänta sig att även mängden avfall

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Illustration gjord av Eva Jonsson Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling Innehåll Inledning... 3 Framtidsscenario... 4 Ulricehamn 2019...

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 YDRE KOMMUN AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 KORTVERSION BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-22 Alla varor som köps och används blir så småningom avfall. Ju mer varor vi konsumerar, desto mer avfall

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Laxå januari 2013 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om Laxå kommun -----------------------------------------------------------------2 1.1. Invånarantal 2 1.2. Ålderfördelning 2

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun Förslag till REMISSUTGÅVA Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun LÄSANVISNING Föreliggande avfallsplan har delats in i fem kapitel: Kapitel A är ett inledande kapitel som redogör för bakgrund, syfte

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2014-06-25 1 (9) Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 2 (14) Inledning Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en renhållningsordning.

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52 AVFALLSPLAN 2008 2013 ALINGSÅS KOMMUN Beslutad av KF 2009 02 25 52 1 INLEDNING... 3 1.1 RENHÅLLNINGSORDNING... 3 1.2 AVFALLSPLAN... 3 1.3 ALINGSÅS KOMMUN... 4 1.3.1 Beskrivning av kommunen... 4 1.3.2 Kommunal

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Renhållningsordning för Fagersta kommun;

Renhållningsordning för Fagersta kommun; Renhållningsordning för Fagersta kommun; Del B Avfallsplan 2008-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-30, 77 Återbruket Ill: Hasse Cedergran LÄSANVISNING Avfallsplanen är ett omfattande dokument. För

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 Förord I denna rapport presenteras resultatet av en jämförande studie av avfallshanteringen i några europeiska

Läs mer

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen Avdelning: Plan & miljö Handläggare: Sven Bomark Telefon: 08-508 28 905 Fax: 08-508 28 808 E-post: sven.bomark@miljo.stockholm.se PM 2006-03-20 Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning Bilaga 17:6 till kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005, 10 PM 2005 RVIII (Dnr 303-1967/2005) Formaterat: Centrerad Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman, Fet Naturvårdsverkets rapport Kvalitet

Läs mer

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Styrdokument: Kommunal avfallsplan Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Gäller för: samtliga nämnder Dokumentansvarig: Teknisk chef Reviderad:- Dnr : SBN2015/312 Förslag till Bollebygds kommuns

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg Gäller från december 2011 1 Förord Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar: föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR PERIODEN 2014-2025

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR PERIODEN 2014-2025 YDRE KOMMUN YDRE KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR PERIODEN 2014-2025 A. AVFALLSPLAN UTKAST INFÖR SAMRÅD (BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-22) Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, 93 Ersätter tidigare lokala föreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningsordning innehållande AVFALLSPLAN SOLLEFTEÅ KOMMUN 2009-2016. och. Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun

Renhållningsordning innehållande AVFALLSPLAN SOLLEFTEÅ KOMMUN 2009-2016. och. Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Renhållningsordning innehållande AVFALLSPLAN SOLLEFTEÅ KOMMUN 2009-2016 och Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 150 Kommunstyrelsen 2012-12-04

Läs mer

RVF Utveckling 2004:12

RVF Utveckling 2004:12 Analys av värdet av hushållens materialåtervinning RVF Utveckling 24:12 ISSN 113-492 RVF Utveckling 24:12 ISSN 113-492 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 24 Upplaga: 1 ex FÖRORD RVF:s arbetsgrupp för

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

Avfallsplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Avfallsplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Avfallsplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Antagen av Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun 2011-12-14, 167 SAMMANFATTNING I varje kommun ska det finnas en aktuell renhållningsordning som består dels

Läs mer

AVFALLSPLAN FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

AVFALLSPLAN FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN AVFALLSPLAN FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN VERSION: 2004-03-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2. SÖDERTÄLJE KOMMUN... 4 2.1 Kommunen och dess befolkning... 4 2.2 Näringsliv...4

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Innehåll INNEHÅLL... 2 KAPITEL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

FASTIGHETSÄGARE OCH SOPOR. vad är det som gäller?

FASTIGHETSÄGARE OCH SOPOR. vad är det som gäller? FASTIGHETSÄGARE OCH SOPOR vad är det som gäller? Fastighetsägarna Stockholm Box 12871 Alströmergatan 14 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 www.fastighetsagarna.se Produktion: KREAB/Tryckeri AB Orion 2004

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun 1(10) TJÄNSTEMANNAUTLÅTANDE 2016-04-15 Handläggare: Mattias Andersson Telefon: 0176-713 55 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Insamlingssystem

Läs mer