KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1"

Transkript

1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf / Kf / RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA KOMMUN Avfallsplanen finns tillgänglig på kommunkansliet och tekniska enheten. Inledande bestämmelser Lagstiftning 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra föreskrifter. Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen finns en avfallsplan vilken fastställdes av kommunfullmäktige , reviderad , 5 I takt med krav och förutsättningar för utökad källsortering, ändringar i lagar och förordningar etc. bemyndigas myndighetsnämnden att införa ändringar i renhållningsordningen utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. Definitioner 2 Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: - Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning eller bortskaffande av avfall. - Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. - Med restavfall menas det avfall som blir kvar efter källsortering. - Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. - Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. - Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegrepppet, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten. - Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten. - Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet.

2 - Med behållare avses kärl, container, säck, latrinbehållare eller liknande som är avsett för att innehålla någon typ av avfall. - Med återanvändning menas att man använder ett föremål på nytt, för samma eller liknande ändamål som tidigare. - Med återvinning avses de åtgärder som anges i bilaga 4 avfallsförordningen (2001:1063) Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn 3 Kommunstyrelsen har det lagstadgade ansvaret för att hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall tas om hand på ett tillfredsställande sätt. Kommunen har ett särskilt ansvar för hushållens farliga avfall. Avfallet transporteras till godkänd avfallsanläggning för behandling och sortering. 4 Kommunen skall samla in kasserade batterier (undantaget blybatterier över tre kg och öppna nickel-kadmiumbatterier) och för det ändamålet tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. (1997:645) 5 Kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxa. 6 Renhållningen utförs av kommunen och/eller den eller de entreprenörer kommunen utser, nedan kallad renhållaren. 7 Kommunstyrelsen informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar och för avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen. 8 Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. Miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden beslutar, om inget annat anges, om undantag och prövar individuella fall enligt denna renhållningsordning. Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares ansvar för betalning och information 9 Avgift skall betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. Betalningsskyldigheten, för renhållning, åvilar fastighetsinnehavaren. 10 Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att reglerna efterlevs och ska säkerställa möjligheter att sortera ut olika avfallsfraktioner.

3 HUSHÅLLSAVFALL Sortering av avfall 11 Hushållsavfall under kommunens ansvar skall lämnas till ansvarig för renhållningen om inget annat anges i dessa föreskrifter. 12 Avfallsslag som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter skall sorteras ut och förvaras samt transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. 13 Fastighetsinnehavare skall säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter skall överlämnas till renhållaren för borttransport. Skyldighet att överlämna hushållsavfall 14 Hushållsavfall under kommunens ansvar skall lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan lämnas på plats som anvisas i bilagan. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 15 I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall som läggs i behållare skall vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet skall vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Farligt avfall skall vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren skall i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Det skall vara volym- och viktmässigt hanterbart för renhållarna. Grovavfallet skall förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall och placeras vid hämtningsplatsen. Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare. 16 Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 17 I kommunen används följande behållare och utrustning för uppsamling av hushållssopor: Kärl i storleken liter samt storsäck i storleken 3-5 m 3 för sopor sorterade i olikfärgade påsar. Gröna påsar och säckar används för sortering av organiskt avfall. Till trädgårdsavfall används 240 liters kärl. Till latrin används engångsbehållare. 18 Behållare (kärl) för hushållsavfall ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren. Behållare får inte flyttas mellan olika fastigheter. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare. Uppkommer olägenheter kan kommunen låta rengöring ske på fastighetsinnehavarens bekostnad. Kärlet för trädgårdsabonnemang ägs av abonnenten.

4 Andra behållare såsom storsäckssystem, säckhållare, latrinbehållare, slamtankar och fettavskiljare anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 19 Slamavskiljare, fettavskiljare, trekammarbrunnar och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manslucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning skall ske. Anslutning för slang skall vara av den typ som renhållaren godkänt. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. I annat fall debiteras en extra avgift. Renhållaren skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras. Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar skall utan anmaning meddelas renhållaren. Hämtnings- och transportvägar 20 Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall skall fastighetsinnehavaren och kommunen komma överens om att avfallet samlas in och hämtas vid någon annan plats. Behållare skall normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom slamtankar och fettavskiljare. 21 Fastighetsinnehavaren skall se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick. Transportvägen skall röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för renhållningsfordon att vända. Om farbar väg inte kan upprättas skall fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren. Avfallsutrymme 22 För flerfamiljsfastighet och grupphusområden gäller att behållare för hushållsavfall skall förvaras på lämplig plats. Avfallsutrymme skall svara mot det behov som föreligger och om möjligt underlätta för avlämning av källsorterat material. För industri, affärsrörelse, storhushåll, restaurang eller andra näringsställen där hushållsavfall uppkommer gäller att behållare skall förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på lämplig plats så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Avfallsutrymme/plats skall svara mot det behov som föreligger. Där ruttnande eller vått hushållsavfall uppkommer kan det ställas krav på kylt avfallsutrymme. Myndighetsnämnden prövar individuella fall. Hämtningsområde och hämtningsintervall 23 Kommunen utgör ett hämtningsområde. 24 Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall: - För permanentboende sker hämtning av hushållsavfall varannan vecka. - För fritidsboende sker hämtning av hushållsavfall varannan vecka under tiden 15 april till 15 september.

5 - Hämtning av latrinbehållare sker efter tecknande av abonnemang. Sanitära och miljömässiga skäl kan dock föranleda myndighetsnämnden att för särskilda fastigheter besluta om sådan hämtning. - Tömning av slamavskiljare till vilket wc anslutits skall ske minst en gång per år. Tömning av slutna tankar och övriga slamavskiljare för t ex bad-, disk och tvättvatten ska ske efter beställning hos renhållaren. - Tömning av fettavskiljare skall ske minst en gång per år. - Trädgårdsavfall hämtas efter särskilt abonnemang. Hämtning sker varannan vecka under tiden v 15 till v Hämtning av grovavfall (ej trädgårdsavfall och vitvaror) ingår i ordinarie avfallsabonnemang med ett hämtningstillfälle per år. Beställning av hämtning utöver detta kan göras mot avgift. - Farligt avfall från hushållen kan lämnas i erhållen röd box som hämtas hos fastighetsinnehavaren vid ordinarie hämtningstillfälle av hushållsavfall. - Kyl och frys hämtas efter beställning. Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 25 Hushållsavfall från verksamheter skall hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller om ej annat anges nedan. Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid kommunens insamlingsställe eller vid annat ställe som anges i bilaga 1. Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. Annat avfall än hushållsavfall Uppgiftsskyldighet 26 Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall skall lämna detta till den som har särskilt tillstånd till transport och mottagning av avfall. 27 Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall skall på begäran av myndighetsnämnden lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering mm som behövs för kommunens uppföljning av renhållningsordning och avfallsplan. 28 Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på anmodan av myndighetsnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. Återvinningsbart material 29 Återanvändbart och återvinningsbart material skall sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Om avfallslämnaren överlåter sorteringsansvaret åt någon annan, får avfallet inte komprimeras före sortering. Avfall som skall tas om hand av producent skall sorteras ut och hanteras enligt producentens anvisningar.

6 Bygg- och rivningsavfall 30 Bygg- och rivningsavfall skall sorteras på ett sådant sätt att olika material kan tas omhand var för sig. Farligt avfall 31 Farligt avfall skall sorteras ut och hållas skilt från annat avfall samt lämnas till transportör och mottagare med särskilt tillstånd. Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer får efter anmälan till Länsstyrelsen, förutom de avfallsslag och mängder som nämns i 27 avfallsförordningen, även transportera sådant avfall som anges i 28. Undantag Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 32 Anmälan om kompostering eller annat omhändertagande av hushållsavfall på den egna fastigheten handläggs av myndighetsnämnden. Ansökan om dispens från skyldighet att lämna avfall till kommunen såvitt gäller bestämmelser om hushållsavfall prövas av myndighetsnämnden. Anmälan och ansökan skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet skall ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser. Ansökan om omhändertagande av latrin eller slam genom egen anläggning skall innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna, se paragraf 37 och38. Meddelade undantag är personliga och gäller inte längre om förutsättningarna för beviljat undantag ändras. Uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön eller föreskrifterna inte följs kan meddelade undantag upphävas av myndighetsnämnden. Eget omhändertagande av hushållsavfall 33 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall, skall anmäla detta skriftligen till myndighetsnämnden. Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten skall ge utrymme för användning av den erhållna komposten. Myndighetsnämnden skall översända kopia av anmälan till kommunstyrelsen. Trädgårdsavfall 34 Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 35 Trädgårdsavfall skall hållas skilt från annat avfall. Öppen kompostering av trädgårdsavfall får ske utan föregående anmälan på enfamiljsfastigheter inom hela kommunen. Blast, skal och liknande vegetabiliskt matavfall får komposteras tillsammans med trädgårdsavfall. Komposteringen skall ske så att olägenhet ej uppstår för omgivningen. Kompostering av trädgårdsavfall på flerfamiljsfastighet skall anmälas till myndighetsnämnden innan kompostering påbörjas.

7 36 Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning eller lokala föreskrifter. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människors hälsa och miljö utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas. Trädgårdsavfall får fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg transportera till återvinningsgård. Hämtning kan beställas hos renhållaren, enligt särskilt abonnemang. Latrin 37 Latrin får komposteras på fastigheten för att användas som jordförbättringsmedel på fastigheten om nedanstående förutsättningar är uppfyllda och om det sker på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 1. Anmälan om kompostering av latrin skall göras till myndighetsnämnden. Anmälan skall vara skriftlig och innehålla en beskrivning som visar att förutsättningarna uppfylls. 2. Latrinkomposten ska ha tät botten, regntätt lock och vara skadedjurssäker. Vid behov ska två behållare finnas och användas växelvis. Kompostering ska ske under minst sex månader efter avslutad påfyllning. Om inte nedgrävning kan ske direkt i anslutning till spridningen ska ytterligare sex månaders efterkompostering ske före spridning. 3. Separerad urin ska lagras i minst sex månader före spridning. 4. Spridning får endast ske under tiden 1 mars till 30 november. Spridning får inte ske i närheten av vattentäkt. 5. För jordbruksfastigheter med gödselvårdsanläggning i drift får spridning av latrin och urin ske efter lagring i gödselvårdsanläggningen under minst sex månader. Slam 38 Egen tömning och spridning av slam från slamavskiljare kan medges efter ansökan om nedanstående förutsättningar är uppfyllda och om det sker på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För eget omhändertagande på jordbruksfastighet gäller följande: 1. Ansökan om egen tömning och spridning av slam från slamavskiljare ska göras till myndighetsnämnden. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning som visar att förutsättningarna för bortskaffandet uppfylls. 2. Lämplig tömningsutrustning och lämplig spridningsbar mark ska finnas. 3. Spridning av slammet får inte ske på sådant sätt att olägenhet för närboende eller att förorening av vattendrag eller vattentäkt riskeras. 4. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridning, det vill säga under samma dag. För eget omhändertagande på annan fastighet än jordbruksfastighet gäller följande: 1. Ansökan om tömning och spridning av slam från slamavskiljare på den egna fastigheten ska göras till myndighetsnämnden. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning som visar att förutsättningarna för bortskaffandet uppfylls. 2. Lämplig tömningsutrustning och tillräcklig spridningsbar mark ska finnas. 3. Sökanden ska kunna anordna en lämplig komposteringsanläggning för kompostering av det fasta slammet. 4. Slammet ska komposteras under minst sex månader före spridning. 5. Spridning av slammet får inte ske på sådant sätt att olägenhet för närboende eller att förorening av vattendrag eller vattentäkt riskeras.

8 Utsträckt hämtningsintervall 39 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på den egna fastigheten kan efter ansökan medges att det återstående avfallet hämtas vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle alternativt 4 gånger per år under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Sopmängden ska inte vara större än att den ryms i den mindre behållaren vid varje hämtningstillfälle. Medgivande om hämtning med längre hämtningsintervall kan komma att återkallas om kommunen konstaterar att matavfall trots uppgifterna om kompostering lämnas för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller kommer fram till att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som angivits. Mindre avfallsbehållare eller gemensam avfallsbehållare 40 Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot en mindre kan efter anmälan till kommunstyrelsen medges om bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Uppehåll i hämtning 41 Uppehåll i hämtning vid permanentbostad av hushållsavfall, inklusive latrin och slam, kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader eller för fritidsbostad minst ett år. Ansökan skall skriftligt lämnas till myndighetsnämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. Uppehåll i hämtning medges för högst två år åt gången. Abonnemanget öppnas automatiskt efter två år. Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 42 Om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare medges undantag från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Ansökan om undantag prövas av myndighetsnämnden. Beslut om undantag tidsbegränsas normalt att gälla i 5 år och kan förenas med villkor. Sökanden måste på ett övertygande sätt visa att mängden avfall är så liten att även byte till mindre behållare och förlängt hämtningsintervall inte erfordras. Total befrielse från att lämna avfall till kommunen medför inte att skyldigheten att betala en fast avgift för renhållningen helt upphör. Hämtningsplats 43 Undantag från att inför tömning placera avfallskärl i anslutning till hämtningsplats kan medges pga hälsoskäl. Glesare tömning av slamavskiljare 44 Förlängt tömningsintervall av slamavskiljare för enskilda avloppsanläggningar kan medges till vartannat år under förutsättning att fastigheten nyttjas i så liten omfattning att slamavskiljarens slamlagringsvolym endast utnyttjas till högst 25 % per år.

9 Latrin och urin 45 Undantag från latrinhämtning kan beviljas fastighet som kan omhändertaga egen latrin och/eller urin på ett sätt som inte förorenar mark eller vatten eller på annat sätt medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Mål 46 För allt avfall som uppstår inom kommunen gäller följande inriktningsmål: - Minimering av avfall, både mängd och farlighet - Återanvändning av material - Återvinning av material som inte går att återanvända Insamlingen skall ske på ett hälso- och miljöriktigt sätt och sorteringen skall så långt det är möjligt ske vid källan och enligt sorteringsbilagan, bilaga 1. Överträdelser 47 Straffbestämmelser, vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kap miljöbalken och miljösanktionsavgifter i 30 kap miljöbalken. Uppföljning 48 Avfallsplanen skall följas upp varje år. Avfallsplanen omarbetas vart femte år eller tidigare om ändrade förutsättningar föranleder detta. Ikraftträdande Dessa föreskrifter träder ikraft Undantag som har meddelats med stöd av tidigare renhållningsordning gäller tills vidare. Bilagor 1. SorteringsbilagaAvfallsplan

10 Bilaga 1: Sorteringsbilaga till Renhållningsordning Hushållsavfall Hushållsavfall innefattar det avfall som uppstår i ett hushåll, eller avfall som är jämförbart med avfall från hushåll och som uppkommer där människor vistas, t ex i personalmatsalar, restauranger osv. Hushållsavfallet skall sorteras och materialen skall hållas skilda från varandra enligt nedan. Lagstiftningar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar införes i denna sorteringsbilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. Avfallsslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar Farligt avfall färg- och lackrester, batterier, bekämpningsmedel för ogräsväxter eller skadedjur, spillolja, penseltvätt och lösningsmedel, bilbatterier och öppna Nickel-Kadmium batterier, impregnerat och målat virke etc. Sorteras, emballeras och märks med innehåll. Farligt avfall skall hållas skilt från övrigt avfall. Lämnas på Återvinningscentral eller läggs i erhållen röd box som töms vid ordinarie hämtning av hushållsavfall. Batterier Alla sorters batterier, förutom batterier som hanteras som farligt avfall, se ovan. Hit räknas även inbyggda batterier som kan finnas i uppladdningsbara produkter t ex eltandborste. Lämnas på återvinningscentral eller vid utställda behållare för batteriinsamling. Kan lämnas i röda boxen för farligt avfall. Produkter med inbyggda batterier kan även lämnas som elektriskt- och elektroniskt avfall. Farligt avfall är direkt skadligt för både människor, djur och växter, varför det är viktigt att allt farligt avfall tas omhand på ett hälso- och miljöriktigt sätt. Alla batterier innehåller skadliga ämnen och ska tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Elektriska och elektroniska produkter Fr o m gäller producentansvar för lysrör, glödlampor samt alla produkter som för sin funktion behöver elektricitet för att fungera. Radio, TV, stereo, högtalare, uppladdningsbara apparater, dator, lågenergilampor och lysrör, leksaker, mm. Avfall av elektriska och elektroniska produkter kan lämnas vid kommunens återvinningscentral eller i den röda boxen för farligt avfall. Elektriska och elektroniska produkter demonteras av certifierad personal och komponenter med farligt innehåll tas bort.

11 Förpackningar och returpapper Organiskt komposterbart köksavfall Brännbart restavfall Aska Grovavfall Förpackningar av metall, ofärgat och färgat glas, papper, hård plast samt tidningar. Matberedningsavfall t ex potatisskal, fruktrester och kaffesump, överbliven mat, hushållspapper, vissna snittblommor, mm. Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat. Samt avfall som blir över efter utsortering av förpackningar, farligt avfall, grovavfall och organiskt köksavfall. Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämnligt att samla in i säck eller kärl. Hit räknas inte trädgårdsavfall eller farligt avfall. Förpackningar skall sorteras ut från övrigt avfall och lämnas vid återvinningsstation eller återvinningscentral. Sorteras i GRÖN påse och läggs i behållare för hushållsavfallet. Fastighetsinnehavare vid en- och tvåfamiljsfastighet kan efter anmälan till myndighetsnämnden själv kompostera det på fastigheten. Större mängder kräver tillstånd. Sorteras i en påse av annan färg än grön och läggs i behållare för hushållsavfallet Aska och sot skall hanteras på ett sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom damning vid hämtning. Mindre mängder aska och sot sorteras bland restavfallet i behållaren för hushållsavfall. Hämtning av grovavfall ingår i ordinarie abonnemang med en hämtning per år. Vid varje hämtning får lämnas fyra kolli med en vikt på max 25 kg. Grovavfallet skall vara sorterat och väl emballerat. Extra hämtning kan beställas mot avgift. Egen transport till avfallsanläggning får Tidningar och förpackningar skall sorteras ut enligt förordning om producentansvar. Påsarna sorteras optiskt på Åsens avfallsanläggning. Påsarna sorteras optiskt på Åsens avfallsanläggning. Vid grovavfallhämtningen som ingår i renhållningsabonnemanget hämtas inte trädgårdsavfall eller vitvaror.

12 ske. Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, mossa, etc. Varje hushåll med trädgårdsavfall bör kompostera på den egna fastigheten. Särskilt abonnemang för trädgårdsavfall kan tecknas. Hämtning sker varannan vecka under perioden 15 april till 15 november. Egen transport av trädgårdsavfall till avfallsanläggning får ske. Komposten ger näringsrik odlingsjord till trädgården, och minskar belastningen av avfallstransporter på våra vägar. Allt insamlat trädgårdsavfall komposteras. Kylar och frysar Hämtas av kommunen efter beställning. Innehåller köldmedier som är skadligt för miljön om det läcker ut. Specialavfall Medicin, avfall från hemsjukvård, kanyler, mm Gammal medicin lämnas på apoteket. Kanyler lämnas i särskild behållare som fås på apoteket.

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Innehåll INNEHÅLL... 2 KAPITEL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, 93 Ersätter tidigare lokala föreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23,

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Innehåll BILAGOR... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Föreskrifter om avfallshantering... 4 Avfallsplan... 4 Fastställande och revideringar...

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Kap 1 Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Avfallsföreskrifterna föreslås gälla från den 1 januari 2016 NY TEXT INLEDANDE BESTÄMMELSER Lysekils kommun är tillsammans med Sotenäs, Tanums

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Renhållningsordning RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Härjedalens kommun Föreslås gälla från 2016-08-01 Antagna av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Innehåll ALLMÄNT... 3 Inledande bestämmelser... 3 Tillsyn... 3 HUHSÅLLSAVFALL...

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa KS13-215 450 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-28 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg Gäller från december 2011 1 Förord Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar: föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna 1(15) Antagen av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 80 Reviderad av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 22 2016-03-07 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning:

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning: Renhållningsordning: Föreskrifter om avfallshantering Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26 Dessa föreskrifter utgör tillsammans med Avfallsplan för Lunds kommun renhållningsordning för

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun Föreskrifter 2011-2015 för Lunds kommun Remissutgåva Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun REMISSUTGÅVA Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-28 INLEDNING Fastställande och revidering Gällande version Om juridik BESTÄMMELSER Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN Lverv3-4092 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-xx-xx, xxx Gäller fr. o m 2013-xx-xx FÖRÄNDRINGAR I TEXTEN FRÅN SAMRÅDSVERSIONEN ÄR I GRANSKNINGSDOKUMENTET

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016. Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Kap 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 --- Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 1 1.1 Gällande lagstiftning 1 1.2 Definitioner 1 1.3 Avgift för avfallshantering 1 1.4 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kävlinge kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kävlinge kommun Föreskrifter om avfallshantering för Kävlinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-14 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för

Läs mer

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering 1 januari 2009 SOLNA STAD Innehållsförteckning Tillämpliga föreskrifter... 4 Definitioner... 4 Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Samhällsbyggnad, Teknisk service KS09.76 Innehåll 1 Tillämpliga föreskrifter 5

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Antagen av kommunfullmäktige den 10 februari 2009, 30 Dnr: KK 08/537 BTN 08/45 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun, gäller från 2009-04-01 2/19

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01

AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01 AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01 Nummer: 60:6 Blad: (1) Avfallsföreskrifter A Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: - Miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Fastställd av kommunfullmäktige 2002-05-06 55 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2010-06-07 105 1(16) Föreskrifter om avfallshantering (renhållningsordning)

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖR BURLÖVS KOMMUN OCH MALMÖ STAD Gäller från 1 januari 2012 i Malmö Stad enligt beslut i kommunfullmäktige 21 december 2011 Gäller från 1 april 2012 i Burlövs kommun

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering.

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. FÖRESKRIFT Avfallsföreskrifter för Nacka kommun Dokumentets syfte Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. Dokumentet gäller för Nacka kommuns medborgare och de som verkar och vistas i kommunen.

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun från och med Sunne kommun 1 (10) 1 Allmänna bestämmelser För renhållningen inom Sunne kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 2(26) Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Definitioner... 3 Hushållsavfall...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Renhållningsordning Del 1 Beslut Kommunfullmäktige 2003-04-29, Dnr 2003.79 100 Reviderad 2004-03-03 1 Innehållsförteckning Sidan Kap 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 att gälla från och med den 1 april 2013. HÄR SORTERAR VI HÄR SORTERAR VI RESTAVFALL MATAVFALL SOM ENERGI ÅTERVINNS

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner

Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner Föreskrifter om avfallshantering Gäller från och med 1 januari 2013 Antagen av kommunfullmäktige i Nyköping den 11december 2012, 295 Dnr: KK 10/498,

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD RENHÅLLNINGSORDNING LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige i november 2007 att gälla från 1 januari 2008 INNEHÅLL Innehåll 1 1 Inledande bestämmelser 2 Termer och begrepp

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 2008 07 01 och framåt Senaste ändringarna: 2012 10 08 Föreskrifter om avfallshantering för Enköpings kommun Renhållningsordningen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och Tomelilla kommuner Förslag Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och Tomelilla Kommuner ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE SIMRISHAMN 2015-XX-XX ANTAGEN

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204

Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(17) REV. 2012-10-10 Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 ANSVAR... 3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR... 3 3 ALLMÄNNA

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204

Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(19) REV. 2014-01-08 Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 ANSVAR... 3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR... 3 3 ALLMÄNNA

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun Föreskrifter 2016-2020 Lunds kommun REMISSUTGÅVA Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Vellinge kommun

Föreskrifter om avfallshantering Vellinge kommun Föreskrifter om avfallshantering Vellinge kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-12-16 REVIDERAD 2011-12-14 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan, renhållningsordning

Läs mer

Renhållningsordning Klippans, Örkelljunga & Perstorps kommuner

Renhållningsordning Klippans, Örkelljunga & Perstorps kommuner 1 Inledning För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063) samt bestämmelserna om avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUNGSBACKA KOMMUN. Föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-09, 16

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUNGSBACKA KOMMUN. Föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-09, 16 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUNGSBACKA KOMMUN Föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-09, 16 Renhållningsordning Kungsbacka kommun Lokala Renhållningsföreskrifter

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Förslag 2014-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2015-- ALLMÄNT Inledande bestämmelser 1 För avfallshantering i Knivsta kommun gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Avfallsföreskrifter och undantag

Avfallsföreskrifter och undantag Avfallsföreskrifter och undantag Agenda Kommunalt renhållningsansvar Allmänt om undantag Handläggningen av olika typer av ärenden Olika typer av undantag och rättspraxis kopplat till dessa Kommunalt renhållningsansvar

Läs mer