RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 Ansvar för avfallshanteringen... 2 Avgifter... 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 Sortering av avfall... 3 Informationsskyldighet... 3 HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL... 3 Hämtningsområde... 3 Skyldighet att lämna avfall... 3 Förutsättningar för eget omhändertagande... 4 Hämtningsintervall... 4 Sortering av hushållsavfall... 4 Grovavfall och deponirest... 4 Hushållens farliga avfall och avfall från elektriska och elektroniska produkter... 5 Emballering av avfall... 5 Soputrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m... 5 Fyllnadsgrad och vikt... 6 Ansvar för anskaffande och underhåll av behållare m m... 6 Betalsäckar... 7 Latrin... 7 Slam... 7 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL... 8 Sortering... 8 Uppgiftsskyldighet... 8 UNDANTAG... 8 IKRAFTTRÄDANDE... 9 BILAGA 1 Sorteringsföreskrifter BILAGA 2 Termer och begrepp Sida 1

3 Föreskrifter om avfallshantering Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063), samt i andra författningar utfärdade med stöd av Miljöbalken. Vid sidan om de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. I denna föreskrifts finns bestämmelser om under vilka förutsättningar undantag från föreskrifterna kan medges. Med fastighetsinnehavare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kapitlet 5 fastighetstaxeringslagen skall anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten eller del av fastighet. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavaren har avgiftsskyldighet enligt den av kommunalfullmäktige (kf) senast antagna renhållningstaxan tills skriftlig anmälan av ny innehavare har lämnats till kommunen. Avgiftsskyldighet gäller även för tiden innan eventuellt undantag enligt renhållningsordning har meddelats av kommun. Ansvar för avfallshanteringen 2 Samhällsbyggnadsnämnden har verksamhetsansvaret för den kommunala avfallshanteringen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av Krokoms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Renhållarna, nedan kallad renhållarna. 3 För de avfallsslag som omfattas av producentansvar har den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt skyldighet att samla in och återvinna produkten när den tjänat ut. Den praktiska hanteringen utförs av entreprenörer enligt avtal med materialbolagen. 4 Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utföres av Myndighetsnämnden. Sida 2

4 Avgifter 5 Föreskrifter om avgifter meddelas av kommunfullmäktige i särskilt taxebeslut med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. Allmänna bestämmelser Sortering av avfall 6 Alla är skyldiga att sortera sitt avfall enligt dessa föreskrifter och bilaga 1. Samhällsbyggnadsnämnden kan därutöver meddela närmare eller andra föreskrifter. Informationsskyldighet 7 Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor eller är verksam i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. Fakturamottagare och/eller styrelsen i samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar o dyl. är skyldiga att informera sina medlemmar/boende/gäster om vilka regler som gäller för avfallshanteringen samt meddela kommunen om ändringar vad gäller medlemmar o dyl. Ansvarig för hantering av avfallet innan detta hämtas av kommunen är den som ger upphov till avfallet samt fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren till fastigheten där avfallet uppkommer. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Hämtningsområde 8 Hela kommunen är ett hämtningsområde. Skyldighet att lämna avfall 9 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall lämnas till renhållarna om inte annat sägs i dessa föreskrifter. Hushållsavfall som uppkommer på fastighet i Krokoms kommun, ska omhändertas av Krokoms kommun och får inte transporteras till annan kommun. Hushåll får transportera sitt hushållsavfall till anvisad plats i kommunen. Renhållarna tömmer behållare vid väg som är farbar för renhållningsfordon enligt 17 Krokoms kommuns renhållningsordning. Sida 3

5 Förutsättningar för eget omhändertagande 10 Förmultningsbart köksavfall får komposteras av fastighetsinnehavaren på egen fastighet i sluten och ändamålsenlig behållare eller anordning under förutsättning att det sker utan risk för människors hälsa eller miljön. Anmälan skall göras enligt Trädgårdsavfall får komposteras på fastigheten under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Rent torrt trädgårdsavfall får förbrännas inom kommunen om det kan ske utan att olägenhet uppstår och att det i övrigt inte strider mot författning eller eldningsförbud meddelat av räddningstjänsten. Hämtningsintervall 12 Hämtning utförs i den ordning som och på det sätt som Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer. Ordinarie hämtning utförs en gång varannan vecka. Hos företag/verksamheter kan extratömningar utföras mot avgift enligt Krokoms kommuns renhållningstaxa. Sortering av hushållsavfall 13 Varje fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare skall ur hushållssoporna sortera ut farligt avfall, avfall av elektriska och elektroniska produkter, batterier, grovavfall, förpackningar, se vidare bilaga 1. Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren på plats som anvisas i bilaga 1. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Grovavfall och deponirest 14 Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller så skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i avfallsbehållare, se bilaga 1 I begreppet grovavfall ingår ej: affärs-, industri-, byggnads- eller jordbruksavfall. Deponirest är avfall som varken kan brännas eller återvinnas och hanteras enligt bilaga 1. Sida 4

6 Hushållens farliga avfall och avfall från elektriska och elektroniska produkter 15 Farligt avfall eller avfall som innehåller komponenter eller ämnen som uppräknas i Avfallsförordningen (2001: 1063) om farligt avfall, lämnas på kommunens ÅVC, se bilaga 1. Emballering av avfall 16 I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sånt avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Det åligger fastighetsinnehavare /nyttjanderättshavare att se till att avfallet inte är fastfruset eller av annan anledning ligger kvar i behållaren efter tömning t ex för att avfallet är för hårt packat. Förvaringsplatser och behållare för annat avfall än hushållsavfall/brännbart avfall skall märkas av fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavaren så att det tydligt framgår vilket avfall de är avsedda för. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Behållare som innehåller dåligt emballerade stickande eller skärande föremål hämtas/töms först när avfallet paketerats om. Soputrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m. 17 Om soputrymmen och hämtningsvägar finns bestämmelser i Boverkets byggregler (BFS 1993:57). Renhållarna skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten, där arbetet skall utföras. Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till Renhållarna. Ändringar skall utan uppmaning meddelas till Renhållarna. Typ av avfallsbehållare, latrinbehållare och storlekar är fastställda i renhållningstaxan. Det är väghållarens ansvar att se till att transportväg fram till behållarens hämtningsställe hålles i lätt framkomligt skick. Transportvägen skall röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning skall ha tillräcklig bredd och bärighet samt hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Är vägen fram till avfallsbehållaren oframkomlig, töms inte avfallsbehållaren förrän vid nästa ordinarie hämtningstur, om olägenheten då är undanröjd. Sida 5

7 18 Placering och märkning av avfallsbehållare/säck Behållaren skall tömningsdagens morgon (07.00) placeras vid sopbilens färdväg. Behållaren ska ha ett frimått av 0,5 meter till närmaste hinder. Behållaren ska stå plant och så att lockets öppning är vänd ut mot vägbanan Behållarens framkant får ej stå närmare än 0,5 meter från vägbanans ytterkant. Märkningen (streckkoden) skall vara hel och rengjord. Defekt märkning skall meddelas renhållarna snarast. Hushållsavfall som inte ryms i behållaren får enstaka gånger lämnas väl emballerat i säck, märkt med det tjänstenummer, som står på den egna behållarens streckkod. Fyllnadsgrad och vikt 19 Behållaren får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållare som är överfull eller som innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande eller är för tung, töms inte förrän avfallet paketerats om.. Avfallet bör/skall omfördelas respektive omemballeras genom fastighetsinnehavarens/ nyttjanderättshavarens försorg för att tömmas vid nästa ordinarie hämtningstur, om olägenheten då är undanröjd. Vid permanent överfylld behållare skall större behållare väljas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren. Närmare föreskrifter om maxvikter för behållare ges av renhållarna. Vid installation av säckkomprimator godtas en komprimeringsgrad av högst 1:2 och största säck 210 l. Ansvar för anskaffande och underhåll av behållare m m 20 Återgångsbehållare ägs och tillhandahålls av renhållarna. Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har ansvar för vård och rengöring av behållaren. Återgångsbehållaren skall handhas med normal försiktighet. Den som brister i detta avseende blir ersättningsskyldig för uppkomna skador eller förlorad behållare. Sida 6

8 Betalsäckar 21 Endast fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare som inte kan använda återgångsbehållare p.g.a. avstånd till sopbilens färdväg eller lågt nyttjande av fastigheten får använda systemet med betalsäckar. Betalsäckar köps och lämnas fyllda på särskilda försäljningsställen i kommunen. Latrin 22 Latrinbehållare av godkänd typ anskaffas av fastighetsinnehavaren/ nyttjanderättshavaren och finns att köpa av renhållarna till självkostnadspris. Behållaren skall förslutas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren samt normalt lämnas på plats enligt överenskommelse med renhållarna. Hämtning sker efter särskild beställning hos renhållaren. Slam 23 Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger och då utgår avgift enligt taxa. Slambilens uppställningsplats får inte ligga högre än 6 meter från slamavskiljarens botten. Sträckan mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn/tank skall hållas lätt framkomlig. Enskild väg och tomtmark, som utnyttjas vid hämtning, skall vara så dimensionerad, hållas i sådant skick samt inte vara för brant, att den är farbar för hämtningsfordonen. Vändplats för slambilen skall dessutom finnas. 24 Hämtning av slam från slutna tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker normalt en gång per år enligt tömningslista och däremellan vid behov efter budning från fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare. Tömning ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Sida 7

9 Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Sortering 25 Annat avfall än hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall skall hållas skilt från hushållsavfall. Uppgiftsskyldighet 26 Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall är skyldig att på anmodan av renhållarna lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. 27 Den som yrkesmässigt, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på anmodan av renhållarna lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering, som behövs som underlag för kommunens avfallshantering och avfallsplan. Undantag 28 Ansökan om undantag i skall göras skriftligt. 29 För anmälan, prövning samt för tillsyn som behövs med anledning av medgivet undantag, har Myndighetsnämnden rätt att ta ut avgift från fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare med stöd av 27 kap. miljöbalken. 30 Egen behandling (kompostering) av slam från slamavskiljare kan medges efter särskild prövning. Ansökan om sådan behandling görs hos Myndighetsnämnden. 31 Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare som på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt själv kan hantera sitt hushållsavfall, på den egna fastigheten, kan efter ansökan hos myndighetsnämnden få befrielse från skyldigheten att lämna avfall, utom farligt avfall Den skriftliga ansökan skall innehålla uppgifter om vilka avfallsslag, som avses omhändertas, samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet skall ske, så att det inte innebär risk för människors hälsa och miljön. Om särskild utrustning eller anläggning ska användas, skall ritningar/beskrivningar bifogas. Ansökan ska också innehålla en redogörelse för de särskilda skäl, som åberopas för undantaget. Sida 8

10 Undantag medges ej för farligt avfall, avfall från elektriska och elektroniska produkter, deponirest samt metallskrot. Ansökan om detta görs hos Myndighetsnämnden. 33 Den som på fastigheten vill omhänderta förmultningsbart köksavfall och/eller latrin skall anmäla detta till Myndighetsnämnden. 34 Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. 34 Undantag enligt tidsbegränsas och gäller högst 3 år om inget annat anges i beslut i enskilt ärende. Ansökan skall vara renhållaren tillhanda senast 31 december före det år ansökan gäller. Medges befrielse gäller den ett kalenderår. 35 Fastighetsinnehavare vilken ensam eller tillsammans med make/maka äger och för eget bruk nyttjar två eller fler enfamiljsfastigheter inom Krokoms kommun kan söka befrielse från fast avgift för en fastighet. Befrielse utgår i första hand för fritidsfastighet. Ansökan om befrielse görs hos renhållarna på sätt som Samhällsbyggnadsförvaltningen föreskriver. Erhålls befrielse från fast avgift behöver endast rörlig avgift erläggas för avsedd fastighet. 36 För fastighet som ej nyttjas under en sammanhängande tid om minst 12 månader (kalenderår), kan ansöka om befrielse från renhållningens fasta avgift göras hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Meddelade tillstånd är personliga. Ändrade förhållanden skall snarast anmälas till renhållarna. Ikraftträdande Dessa föreskrifter träder i kraft den då tidigare renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige upphör att gälla. Sida 9

11 Bilaga 1 BILAGA 1 Sorteringsföreskrifter Alla är skyldiga att sortera och lämna sitt avfall med avseende på: Brännbart avfall Exempel Plast, trä, gummi,textil och köksavfall (som också kan hemkomposteras). Lämnas vid varje fastighet i avfallsbehållare/säck. Deponirest Avfall som varken kan komposteras, brännas eller återvinnas, t ex stålull, keramik, porslin och liknande. Lämnas vid kommunens återvinningscentraler eller hämtas av renhållarna minst en gång per år efter sopbilens färdväg. Farligt avfall Varje fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållens farliga avfall och hålla det skilt från övrigt avfall. Det farliga avfallet ska förpackas väl, helst i orginalförpackning och vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Oljeavfall, oljefilter, lösningsmedel, färgrester, syror, alkalier, kvicksilver, lysrör, bekämpningsmedel och övriga kemikalier. Lämnas vid kommunens återvinningscentraler. Återvinningsbart avfall Papper samt förpackningar av papper, glas plåt och hårdplast lämnas vid någon av producenternas återvinningsstationer. Bildäck lämnas till däckförsäljare. Trä kan lämnas vid kommunens återvinningscentraler. Metallskrot kan lämnas vid kommunens återvinningscentraler eller hämtas av renhållarna minst en gång per år efter sopbilens färdväg. Sida 1

12 Bilaga 1 Batterier Enligt Förordningen om batterier (1997:645) får kasserade batterier inte ingå i eller förvaras tillsammans med annat avfall. Batterier skall lämnas i kommunens insamlingssystem. Detta innebär att hushållen är skyldiga att sortera ut batterier och lämna dessa i kommunens batteriholkar. Försäljare av inbyggda miljöfarliga batterier är skyldiga att återta dessa varor samt se till att miljöfarliga batterier är demonterade innan de lämnas vidare till kommunens insamling. Bilbatterier och andra blybatterier samt nickelkadmiumbatterier (NiCd) med en vikt över tre kilo skall lämnas till försäljningsstället eller lämnas vid Miljöstation. Elektronikavfall Kylar, frysar, datorer, Tv-apparater, radioapparater, stereoanläggningar, spisar, glödlampor, lysrör, lågenergilampor, tvättmaskiner samt övriga elektriska apparater med batteri eller sladd. Lämnas vid kommunens återvinningscentraler eller hämtas av renhållarna minst en gång per år efter sopbilens färdväg. Grovavfall Lämnas vid kommunens återvinningscentraler eller hämtas av renhållarna minst en gång per år efter sopbilens färdväg. Trädgårdsavfall Komposteras på fastigheten eller lämnas vid kommunens återvinningscentral. Läkemedelsavfall Lämnas på apotek med undantag av cytotokxiska läkemedel eller cytostatika som lämnas på kommunens återvinningscentraler. Sida 2

13 Bilaga 2 BILAGA 2 Termer och begrepp Avfall varje föremål eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser att göra sig av med. Avfallsbehållare uppsamlingsanordning för avfall, exempelvis säck, plastkärl, latrinkärl, container och övriga behållare. Med avfallsbehållare avses inte behållare av brunnar för slam och spillvatten. Hantering av avfall verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, sortering, återvinning och bortskaffande av avfall. Fastighetsinnehavare den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Nyttjanderättshavare den som träffat överenskommelse med fastighetsinnehavaren om rätt att nyttja hela eller delar av en fastighet och vilken kommunen godkänt för abonnemang på renhållningstjänster. Producentansvar: Lagen om producentansvar innebär att en tillverkare tar fullt miljöansvar för sin produkt även när den slängs. T ex måste ett företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar samla in och ta hand om dem på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Företaget måste även informera allmänheten hur de ska hantera sina förpackningar. Lagen om producentansvar omfattar också tidningar, bilar, däck och elektriska produkter. Spillvatten förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett eller liknande. Återvinningscentral En mottagningscentral för grovavfall från hushåll och mindre verksamheter. Här tar man exempelvis emot trädgårdsavfall, metallskrot, och gamla möbler. Även farligt avfall, elektriska och elektroniska produkter, kyl- och frysskåp mm. Återvinningsstation En mottagningsplats för hushållens förpackningar och returpapper. Sida 1

14 Bilaga 2 Hushållsavfall Hushållsavfall avfall som uppkommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Med avfall från annan verksamhet som är jämförlig med hushållsavfall menas sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom lokal eller anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall. Exempel på verksamheter där hushållsavfall uppkommer är boenden ( t.ex. sjukhus, vårdhem, hotell, vandrarhem, äldreboenden, campingplatser, kurs- och konferensanläggningar, militäranläggningar och vårdinrättningar), Arbetsplatser (t.ex. frisersalonger, solarier, kontor, alla slags butiker, byggarbetsplatser, torg och saluhallar, industrier och köpcentra) samt andra typer av uppehållsplatser (t.ex. restauranger, gatukök, caféer, daghem, skolor, fritidsanläggningar, järnvägsstationer, mässor, evenemangsplatser och kiosker). Lätt nedbrytbart biologiskt avfall köksavfall med biologiskt ursprung som genom sin struktur och sammansättning lätt bryts ner och som är utan inblandning av annat avfall. Restavfall det avfall som återstår efter källsortering. Blandat avfall avfall bestående av osorterat lätt nedbrytbart biologiskt avfall och restavfall. Grovavfall hushållsavfall som på grund av storlek eller vikt inte kan avlämnas i befintlig avfallsbehållare. Exempel på grovavfall är möbler, cyklar, julgranar, trädgårdsavfall, och dyl. Fasta inventarier som tillhör byggnaden räknas som bygg- och rivningsavfall. Enstaka fasta inventarier från privatpersoner klassas som grovavfall. Spisar, tvättmaskiner och dyl. är kasserade elektriska och elektroniska produkter och måste hanteras särskilt, liksom kylar och frysar, se nedan. Annat avfall än hushållsavfall Bygg- och rivningsavfall avfall från husbyggnad, ombyggnad, reparationer, anläggningsarbeten och rivning, inklusive schaktmassor med inblandning av andra material. Sida 2

15 Bilaga 2 Avfallsslag som kan ingå både i hushållsavfall och i annat än hushållsavfall Trädgårds- och parkavfall biologiskt avfall från trädgårds- och parkskötsel. Trädgårdsavfall från enskilda hushåll räknas som hushållsavfall (grovavfall) medan trädgårds- och parkavfall från flerbostadshus räknas som annat avfall än hushållsavfall. Förpackningar och returpapper material som omfattas av producentansvarsförordningar för förpackningar och returpapper och skall sorteras ut separat. Farligt avfall sådant avfall som är upptaget i bilaga 1 i avfallsförordningen (2001:1063). Elektriska och elektroniska produkter alla kasserade el- eller batteridrivna produkter som innehåller farliga komponenter, skall hanteras som farligt avfall. Brännbart avfall avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat. Sida 3

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg Gäller från december 2011 1 Förord Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar: föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 25 september 2013 För revidering ansvarar: Avdelningschef för Vatten och Renhållning Dokumentet gäller

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, 93 Ersätter tidigare lokala föreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Innehåll BILAGOR... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Föreskrifter om avfallshantering... 4 Avfallsplan... 4 Fastställande och revideringar...

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Renhållningsordning RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Härjedalens kommun Föreslås gälla från 2016-08-01 Antagna av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Innehåll ALLMÄNT... 3 Inledande bestämmelser... 3 Tillsyn... 3 HUHSÅLLSAVFALL...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna 1(15) Antagen av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 80 Reviderad av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 22 2016-03-07 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-28 INLEDNING Fastställande och revidering Gällande version Om juridik BESTÄMMELSER Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Fastställd av kommunfullmäktige 2002-05-06 55 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2010-06-07 105 1(16) Föreskrifter om avfallshantering (renhållningsordning)

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Kap 1 Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Avfallsföreskrifterna föreslås gälla från den 1 januari 2016 NY TEXT INLEDANDE BESTÄMMELSER Lysekils kommun är tillsammans med Sotenäs, Tanums

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa KS13-215 450 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-28 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Innehåll INNEHÅLL... 2 KAPITEL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3

Läs mer

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD RENHÅLLNINGSORDNING LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige i november 2007 att gälla från 1 januari 2008 INNEHÅLL Innehåll 1 1 Inledande bestämmelser 2 Termer och begrepp

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Samhällsbyggnad, Teknisk service KS09.76 Innehåll 1 Tillämpliga föreskrifter 5

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖR BURLÖVS KOMMUN OCH MALMÖ STAD Gäller från 1 januari 2012 i Malmö Stad enligt beslut i kommunfullmäktige 21 december 2011 Gäller från 1 april 2012 i Burlövs kommun

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Antagen av kommunfullmäktige den 10 februari 2009, 30 Dnr: KK 08/537 BTN 08/45 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun, gäller från 2009-04-01 2/19

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering.

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. FÖRESKRIFT Avfallsföreskrifter för Nacka kommun Dokumentets syfte Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. Dokumentet gäller för Nacka kommuns medborgare och de som verkar och vistas i kommunen.

Läs mer

STYRDOKUMENT. Datum 2013-10-10. Avfallsföreskrifter Eda kommuns renhållningsordning. Styrdokument

STYRDOKUMENT. Datum 2013-10-10. Avfallsföreskrifter Eda kommuns renhållningsordning. Styrdokument STYRDOKUMENT Datum 2013-10-10 Avfallsföreskrifter Eda kommuns renhållningsordning Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 131 Dokumentansvarig Verksamhetschef

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016. Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Kap 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 --- Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 1 1.1 Gällande lagstiftning 1 1.2 Definitioner 1 1.3 Avgift för avfallshantering 1 1.4 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering 1 januari 2009 SOLNA STAD Innehållsförteckning Tillämpliga föreskrifter... 4 Definitioner... 4 Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn...

Läs mer

Föreskrifter om hantering av avfall för Linköpings kommun

Föreskrifter om hantering av avfall för Linköpings kommun Lokala föreskrifter D Föreskrifter om hantering av avfall för Linköpings kommun 31 D Lokala föreskrifter Förord Dessa föreskrifter ingår som del i kommunens renhållningsordning tillsammans med avfallsplanen.

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning:

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning: Renhållningsordning: Föreskrifter om avfallshantering Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26 Dessa föreskrifter utgör tillsammans med Avfallsplan för Lunds kommun renhållningsordning för

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun Föreskrifter 2011-2015 för Lunds kommun Remissutgåva Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun REMISSUTGÅVA Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)

Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) omfattande Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner Dessa föreskrifter utgör tillsammans med Avfallsplan 2014 2020 renhållningsordning

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning För Essunga kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 2(26) Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Definitioner... 3 Hushållsavfall...

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING. Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79

LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING. Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79 LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...2 Inledande bestämmelser och definitioner (1 )...2

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Förslag 2014-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2015-- ALLMÄNT Inledande bestämmelser 1 För avfallshantering i Knivsta kommun gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Renhållningsordning Del 1 Beslut Kommunfullmäktige 2003-04-29, Dnr 2003.79 100 Reviderad 2004-03-03 1 Innehållsförteckning Sidan Kap 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 att gälla från och med den 1 april 2013. HÄR SORTERAR VI HÄR SORTERAR VI RESTAVFALL MATAVFALL SOM ENERGI ÅTERVINNS

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204

Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(19) REV. 2014-01-08 Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 ANSVAR... 3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR... 3 3 ALLMÄNNA

Läs mer

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun från och med Sunne kommun 1 (10) 1 Allmänna bestämmelser För renhållningen inom Sunne kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd

Läs mer

Renhållningsordning för Jönköpings kommun

Renhållningsordning för Jönköpings kommun Renhållningsordning för Jönköpings kommun Renhållningsordning för Jönköpings kommun bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24, 261. Med stöd av 15 kap.11

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN Lverv3-4092 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-xx-xx, xxx Gäller fr. o m 2013-xx-xx FÖRÄNDRINGAR I TEXTEN FRÅN SAMRÅDSVERSIONEN ÄR I GRANSKNINGSDOKUMENTET

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 2008 07 01 och framåt Senaste ändringarna: 2012 10 08 Föreskrifter om avfallshantering för Enköpings kommun Renhållningsordningen

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204

Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(17) REV. 2012-10-10 Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 ANSVAR... 3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR... 3 3 ALLMÄNNA

Läs mer

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Dnr KS/2014:149 450 2014-05-26 1/10 Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Sortering och hantering Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Giltighetstid: 2008-07-01 och tillsvidare (Reviderad enligt Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-17 82) Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 miljöbalken (SFS

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)

Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) omfattande Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner Dessa föreskrifter utgör tillsammans med Avfallsplan 2015

Läs mer

Renhållningsordning Klippans, Örkelljunga & Perstorps kommuner

Renhållningsordning Klippans, Örkelljunga & Perstorps kommuner 1 Inledning För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063) samt bestämmelserna om avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar.

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Renhållningstaxa 2015 Gäller fr o m 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Samtliga taxor gäller från och med 2014-01-01 och tills vidare. Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och Tomelilla kommuner Förslag Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och Tomelilla Kommuner ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE SIMRISHAMN 2015-XX-XX ANTAGEN

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner

Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner Föreskrifter om avfallshantering Gäller från och med 1 januari 2013 Antagen av kommunfullmäktige i Nyköping den 11december 2012, 295 Dnr: KK 10/498,

Läs mer