Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 18 augusti 2014 kl Plats: Dubbelgöken 1 och 2, kommunhuset Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Dialoger (om målen, Kultur och fridschefen, ordförande, planering för hösten) 3 Ansökan om stöd till årligen återkommande 2014/ sommarmusikal på Christinehof 4 Svar på motion - Finansiering av Tomelillafestivalen 2013/ "Stolt och Nykter" 5 Svar på motion om årets ungdomskommun 2013/ Medborgarinitiativ om livsmedel producerad på 2014/ etiskt och hälsosamt sätt 21 7 Förslag - Avtal med Stiftelsen Tomelilla 2013/ konstsamling 25 8 Intern kontrollplan 2014 Kultur och fritid 2014/ Studieresa till Umeå 10 Anmälningsärende - Årsredovisning och revisionsrapport Stiftelsen Tomelilla Konstsamling 2013/ Tina Bergström-Darrell Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon "Ange telefonnr" "Ange namn" E-post: 1

2 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen Till Styrgruppen för 150-årsjubiléet i Tomelilta Gustafs Torg Tomelilla Vi i den ideella föreningen Österlens Musikteater, ÖiViT, har upplevt att Tomelilla kommun viil göra märkesåret 2015 till ett år atfminnas, med glädje och länge. Vi vet också att besöksnäring och upplevelseindustri är växande och önskvärda utvecklingsfält, t synnerhet här på Österlen. Mellan en växande och framgångsrik Ekopark och en kulturskola i vardande gör vår förening nu en spännande koppling. Till dessa båda, smått unika, företeelser lägger vi så potentialen i skaparkraften hos olika kulturarbetare i trakten. Vi vill initiera en ny tradition på både det musikaliska och kulturhistoriska området, en årligen återkommande turistattraktion: Vi tänker presentera Sommarmusikal på Christinehof. (En utförligare presentation av tankarna bakom musikalen finns I bil 1.) Idag är situationen denna: Föreningen Österlens Musikteater består idag av ett tiotal eldsjälar som på olika sätt ska bidra till att göra musikalprojektet möjligt. En projektledare ska snarast knytas till föreningen. Skapandet av en projektplan/budget och arbetet med att söka finansiärer och medverkande går hand i hand. Annica Edstam, aktuell i Doktor Zjivago på Malmö Opera i höst, är intresserad av huvudrollen. Manus och regi är ordnat, Dag Norgård, Anders Granström har vi med sedan tidigare. Musik och sångtexter är skrivna. Återstår att arrangera musiken för orkestern. Patrick Leijon, EU-kontoret i Sjöbo, hjälper till med att hitta rätt i djungeln av bidragsgivare/finansiärer på olika nivåer. Han talar om tänkbart SÖSK-sa mar bete, troligen med Ystad. Nätverket av duktiga resurspersoner runt föreningen växer hela tiden, och många erbjuder spontant sina professionella tjänster: scenograf, arrangemang, musiker... Vi ser här ett gyllene tillfälle att skapa ett grönt "eko-paket" med en genomtänkt "hållbar helhetsupplevelse" i samband med föreställningen: mat och dryck av lokatt och ekologiskt ursprung t ex. Fältet ligger öppet. Vi behöver en ensemble av professionella skådespelare/sångare på ett tiotal personer, en orkester på lika många, en kör med ett 25-tai sångare. Tillkommer så kostnader för manus, regi, scenografi, koreografi, orkesterarrangemang, kostym, smink, belysning, ljud, assistenter och tekniker, repetitörer, PR, tryckkostnader, resor, transporter, logi, mat... Listan är lång och pekar mot en budget på minst 1,5 miljoner. 2

3 Kommunens ekonomiska insats är fortfarande inte helt klarlagd. Föreningen har sökt bidrag på SEK från Jubileumspotten. Men - ett projekt i den här storleken kräver mer, mycket mer. För att kunna påräkna vidare stöd i bidragshierarkin (Regionen, Statens Kulturråd) krävs ett substantiellt kommunalt bidrag som grundplåt. Ett kommunalt bidrag kan bestå av ekonomiskt stöd i kombination med tjänster. Här presenteras förslag/exempel på olika kommunala tjänsteinsatser runt produktionen av sommarmusikalen: Före: Repetitioner med barnkörfrån kulturskoian Loi<aier vid repor i\/lat vid repor Kopieringsstöd Scenbygge Marknadsföring Under: Förestöllnings vördar Bussturer meilan Tomelilia och Andrarum iordningstäilande av "saiong" och ytor runt speipiatsen/parkeringen Tillhandahåiia notställ, stolar mm tiil orkester/kör Dokumentation: foto, film, ljud? Efter: Sammanställning av dokumentation för redovisning tiii bidragsgivare Avslutande uppstädning Lagring av rekvisita till nästa år För att detta projekt i all sin storslagenhet ska kunna äga rum, krävs framsynta politiska beslut och politiker som har modet att stäila sig bakom en unik idé. Vi anser vår idé vara både ambitiös och storsiagen, och projektet är något heit unikt i vår kommun. Vi konstaterar, att "resan börjar nu", dvs. med det kommunala stödet. Inga artistbokningar eller beställningar av andra tjänster kan göras, om pengar eller iöften därom saknas. Föreningen Österiens Musikteater hoppas nu på att Tomelillas kommunvkulturpolitiker beslutar iämna ett bidrag {ekonomiskt och som tjänster) tiii ett värde av minst kr till genomförandet av redovisade framtidsprojekt: Sommarmusikal på Christinehof. Sommarmusika! på Christinehof planeras bli en årligen återkommande tradition. ^,^.._,-. Tomelilla Per lngvai>de la Mötte, styrelsemedlem Ingrid Bejmar, kassor och firmatecknare Föreningen Österlens Musikteater Egnahemsgatan Tomeliiia

4 (Bilaga 1) J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ drizt- '"* "'"'"'^'P'-oJ^'rt om en stark och dnftig k«,nna, som på I700-,aret gjorde Alunbruket i Andrarum till Nordens största industri Annica Edstam som Christina Piper 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 26 maj 2014 Kommunfullmäktige Kf 80 Dnr KS 2013/326 Svar på motion - Finansiering av Tomelillafestivalen "Stolt och Nykter" Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen. Ärendebeskrivning Ida Abrahamsson (V), Britta Berg (V) och Figge Bergquist (V) har den 28 november 2013 lämnat in en motion om finansiering av Tomelillafestivalen Stolt och Nykter med följande lydelse: Bakgrund 1 december 2012 gick information ut om att Kultur & Fritid ville anordna en drogfri musikalisk folkfest på Torget i samband med skolavslutningen den 14 juni Ett syfte med detta arrangemang var att erbjuda ett attraktivt alternativ att fira skolavslutningen utan att blanda in droger och alkohol. Satsningen skulle bli omfattande med mycket musik och åtminstone delvis med större och mer välkända band. Redan i detta tidiga planeringsskede var länken att arrangemanget till största delen skulle finansieras med hjälp av sponsorer. Den utvärdering som gjordes efter denna första festival visar att det blev en på många sätt mycket lyckad satsning. I 5-6 timmar roade sig mellan 300 och 400 nyktra ungdomar (samt 3-4 påverkade vuxna!). En del av erfarenheterna från detta arrangemang tar man nu med sig när det är dags att planera nästa fest, bland annat var det enligt utvärderingen mycket trögt och tog lång tid att skrapa ihop det 30-tal sponsorer som till slut bidrog ekonomiskt eller på annat sätt till arrangemanget. Det ekonomiska resultatet blev att festivalen kostade totalt knappt kronor (plus nedlagd tid etc för kommunanställda som arbetade med projektet). Sponsorintäkterna låg på kronor. Det framgår inte av den ekonomiska redovisningen vem som står för nettokostnaden på drygt kronor, men jag antar att det faller på Kultur & Fritid. Justerandes sign 5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 26 maj 2014 Kommunfullmäktige Forts 80 Vänsterpartiet i Tomelilla anser att grundtanken med en satsning av detta slag är mycket god, vilket vi också manifesterade med en insändare i Ystads Allehanda den 2 januari Däremot anser vi att finansieringsmodellen, som till allra största delen bygger på att sponsorer skjuter till pengar, är helt felaktig. Att en kommunal satsning för att motverka alkohol- och drogmissbruk bland barn och ungdomar kopplas ihop med ett kommersiellt jippo där sponsorer kan marknadsföra sig i satsningen ger helt fel signaler. Självklart är detta ett initiativ som bör bekostas med skattemedel. Med ovanstående som bakgrund föreslår vi: Att den Tomelillafestival som nu planeras till skolavslutningen 2014 finansieras i sin helhet med skattemedel. Förra festivalen kostade totalt knappt kronor; vi föreslår att kronor avsätts till att finansiera den del av arrangemanget som faller utanför egna lönekostnader etc. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 83/2014: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med kultur- och fritidsutskottets yttrande. Tidigare behandling Kommunfullmäktiges beslut 200/2013: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 4/2014: Motionen remitteras till kommunstyrelsens kultur- och fritidutskott för yttrande. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut 9/2014: Utskottet beslutar att lämna följande yttrande på ärendet angående Motion Finansering av Tomelillafestivalen Stolt och Nykter : - Externa finansiärer bidrar till större ansvarstagande och deltagande i arrangemanget. Tomelilla kommun bidrar med lokal- och lönekostnader för all personal som arbetar med arrangemanget, både vad gäller planering och genomförande. Kommunen bjuder även alla artister och funktionärer på förtäring under festivaldagen. Årets Tomelillafestival är nu i stort sett finansierad. Justerandes sign 6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 26 maj 2014 Kommunfullmäktige Forts 80 Förslag till beslut under sammanträdet Ida Abrahamsson (V) yrkar att kommunen ska garantera att festivalen blir av även om sponsorer ej hittas fullt ut. Leif Sandberg (C) yrkar att motionen återremitteras med anledning av Ida Abrahamssons yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Leif Sandbergs återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Justerandes sign 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 26 maj 2014 Kommunfullmäktige Kf 81 Dnr KS 2013/353 Svar på motion om årets ungdomskommun Kommunfullmäktiges beslut Kultur- och fritidsutskottet ges i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag för att bli en bättre ungdomskommun. Motionen anses därmed besvarad. Ärendebeskrivning Vänsterpartiet har genom Ida Abrahamsson (V), Britta Berg (V) och Figge Bergqvist (V) inlämnat en motion daterad den 15 december 2013, med följande lydelse: Varje år rankar KFUM Sveriges samtliga kommuner efter hur mycket man satsar på att skapa bra förutsättningar för sina ungdomar. Resultatet sammanställs i en Ungdomskommunrankning medförhoppningen att det bidrar till ett tydligare fokus på kommunernas ansvar för ungas välbefinnande samt för att erbjuda ett underlag för diskussion kring olika sätt att arbeta med ungdomsfrågor på lokal nivå. I årets undersökning har man särskilt lyft ungas möjligheter till delaktiget och inflytande. KFUMs Ungdomsrankning tar upp följande område i sin granskning: KFUMs Ungdomskommunrankning har skapats genom en sammanställning av kvantitativ data för tolv nyckeltal som beskriver hur mycket respektive kommun satsar inom områden som berör barn och unga. Statistiken har samlats in från olika statliga myndigheter och intresseorganisationer och alla nyckeltal publiceras på årlig basis. För varje nyckeltal har vi gett kommunerna ett rankingvärde. Dessa värden slås sedan ihop för att skapa totalrankningen. Varje nyckeltal har således lika stor vikt. Justerandes sign 8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 26 maj 2014 Kommunfullmäktige Forts Idrotts- och fritidsanläggningar Allmän fritidsverksamhet Fritidsgårdar Fritidshem och pedagogisk omsorg Personaltäthet fritidshem Allmän kulturverksamhet Bibliotek Musik- och kulturskola Stöd till studieorganisationer Lärartäthetgrundskola Elevvård i grundskola Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) I årets granskning hamnar Tomelilla på en föga hedrande 283:e plats, åttonde sämsta kommunen! Sedan granskningen 2011 har vi halkat med nästan 50 placeringar! Vänsterpartiet ser allvarligt på detta resultat, vi menar att det är speciellt viktigt att ge ungdomarna en bra grund att stå på för att klara sig bra senare i livet. En placering bland de tio sämsta av 290 kommuner i denna rankning är en skam för Tomelilla! Vänster partiet yrkar på: 1. att Tomelilla kommun genom kultur- och fritidsutskottet, gör en analys över placeringen på KFUMs ungdomskommunrankning 2. att Tomelilla kommun tillsätter en beredning med representanter från exempelvis de politiska partierna, studieorganisationerna, föreningslivet och ungdomsrådet som utarbetar förslag för att lyfta Tomelilla till en av Sveriges 50 bästa kommuner för ungdomar på kommunrankningen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 84/2014: Kultur- och fritidsutskottet ges i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag för att bli en bättre ungdomskommun. Motionen anses därmed besvarad. Justerandes sign 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 26 maj 2014 Kommunfullmäktige Forts 81 Tidigare behandling Kommunfullmäktiges beslut 16/2014: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 16/2014: Motionen remitteras till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott för yttrande. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslut 11/2014: Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lämna följande yttrande på angående motion om årets ungdomskommun: ärendet Kultur- och fritidsutskottet arbetar kontinuerligt med att förbättra ungdomars upplevelser av Tomelilla som en attraktiv kommun. Under 2013 togs beslut om att inrätta en kulturskola samt att göra om- och tillbyggnad av simhallen i Tomelilla kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 72/2014: Kultur- och fritidsutskottet ges i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag för att bli en bättre ungdomskommun. Motionen anses därmed besvarad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott för hantering Justerandes sign 10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 18 juni 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ksau 126 Dnr KS 2014/148 Medborgarinitiativ om livsmedel producerad på etiskt och hälsosamt sätt Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Medborgarinitiativet remitteras till kultur- och fritidsutskottet för besvarande. Ärendebeskrivning Peter Wallenberg har den 15 maj 2014 via mejl inlämnat ett medborgarinitiativ om livsmedel producerad på etiskt och hälsosamt sätt. Peter Wallenberg vill att kommunstyrelsen snarast ser över kommunens upphandlingspolicy då det gäller inköp av livsmedel och inför en kostpolicy, som tydliggör att kommunen framöver enbart ska upphandla livsmedel som minst uppfyller miljöstyrningsrådets baskrav. Detta ska gälla alla kommunens restauranger och storkök oavsett om det är skolor, äldrevård eller något annat. Våra skattepengar ska inte gå till att köpa in mat som har producerats på ett sätt som medför risk för allas hälsa samt går tvärs emot de regler som svenska politiker kräver av svenska lantbrukare. Vill ni även bidra till en renare Östersjö bör ni höja kraven till spjutspets så att mängden gödsel regleras. Varför Det finns många argument till att kommunen ska köpa in mat som följer miljöstyrningsrådets baskrav och jag vill framföra några av dem här, jag kommer även att länka till var ni hittar mer information. kött forelasning.pdf Antibiotika WHO har nyligen varnat om faran med ökande antibiotikaresistens. I Sverige minskar användningen av antibiotika och våra djur är de friskaste i EU. Justerandes sign 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 18 juni 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts 126 dd/antibiotikaresistens/motverkaantibiotikaresistens d4fl33a753969d html Salmonella Svenskt kött är salmonella fritt. Djurskyddsregler Sverige har EU:s bästa djurskyddsregler Svenskuppfödda djur är bättre för klimatet Flera studier talar för att svenskt kött orsakar minst utsläpp av växthusgaser av växthusgaser i jämförelse med övriga EU-länder Främmande ämnen Svensk livsmedelsproduktion håller hög klass. Det är lika ovanligt att hitta halter av bekämpningsmedel över gränsvärdena i svensk konventionell produktion som det är i EUs ekologiska produktion. Justerandes sign 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 18 juni 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts. 126 EKO? Men ska vi då inte gå över till eko på en gång så visar vi ju föredöme kanske några av er tänker. Om ni väljer eko eller inte, är inte det viktiga. Det viktiga är att alla livsmedel som ni upphandlar uppfyller miljöstyrningsrådets övriga baskrav. Vill ni sedan lägga till ökade krav på livsmedelsproduktionen så får ni göra det, men ni får inte premiera eko före miljöstyrningsrådets övriga baskrav, då styr ni fel och motarbetar det svenska politiker kräver av svenska lantbrukare. Att enbart ställa krav på eko gör att ni öppnar upp mot importerad mat med sämre djuromsorg och högre användning av antibiotika alldeles oavsett om det är eko eller inte. Först när alla miljöstyrningsrådets alla andra baskrav är uppfyllda kan ni kräva eko om ni vill. Ni riskerar dock att stänga ute den allra största delen av det svenska lantbruket med det beslutet. Dyrare Blir det dyrare att upphandla livsmedel med krav på miljöstyrningsrådets baskrav? Nej det behöver det inte bli. Studier visar att det går att öka kraven på maten utan att öka kostnaderna. Lagligt Är det lagligt att ställa dessa krav, vi får ju inte kräva svensk mat i upphandling? Ja, det är lagligt, ni ska inte ställa krav på att det ska vara svensk mat utan ställa krav på djuromsorg, transport, slakt med mera. Miljöstyrningsrådet har tagit fram dessa krav för att de ska passa upphandling. Det finns flera kommuner som redan har gått före och visat att det går. Justerandes sign 13

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 18 juni 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts 126 Lokalt För att stötta det lokala lantbruket och en levande landsbygd rekommenderar jag att ni delar upp er upphandling i mindre delar och skapar en lokal distributionscentral. Hur ska vi göra? Det finns många att bli inspirerade av och även mkt information om hur ni kan gå tillväga, det viktiga är att ni agerar och ställer krav. Våra skattepengar ska inte gå till att konkurrera ut svenskt jordbruk när vi har ett av världens bästa jordbruk med friska djur och säker mat. Mer information https://www.facebook.com/groups/ / / https://www.facebook.com/groups/ / / Beslutet skickas till: Kultur- och fritidsutskottet Marina Hansson Justerandes sign 14

15 Fb. Svensk mat i skolan åt våra barn Medborgarförslag om mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt Jag vill att kommunstyrelsen snarast ser över kommunens upphandlingspolicy då det gäller inköp av livsmedel och inför en kostpolicy, som tydliggör att kommunen framöver enbart ska upphandla livsmedel som minst uppfyller miljöstyrningsrådets baskrav. Detta ska gälla alla kommunens restauranger och storkök oavsett om det är skolor, äldrevård eller något annat. Våra skattepengar ska inte gå till att köpa in mat som har producerats på ett sätt som medför risk för allas hälsa samt går tvärs emot de regler som svenska politiker kräver av svenska lantbrukare. Vill ni även bidra till en renare Östersjö bör ni höja kraven till spjutspets så att mängden gödsel regleras. Varför Det finns många argument till att kommunen ska köpa in mat som följer miljöstyrningsrådets baskrav och jag vill framföra några av dem här, jag kommer även att länka till var ni hittar mer information. kött forelasning.pdf Antibiotika WHO har nyligen varnat om faran med ökande antibiotikaresistens. I Sverige minskar användningen av antibiotika och våra djur är de friskaste i EU. motverkaantibiotikaresistens d4fl33a753969d html Salmonella Svenskt kött är salmonella fritt, media/schysst-kott/schysstkott-for-nedladdning/ Djurskyddsregler Sverige har EU:s bästa djurskyddsregler 15

16 Fb. Svensk mat i skolan åt våra barn Svenskuppfödda djur är bättre för klimatet Flera studier talar för att svenskt kött orsakar minst utsläpp av växthusgaser av växthusgaser i jämförelse med övriga EU-länder Främmande ämnen Svensk livsmedelsproduktion håller hög klass. Det är lika ovanligt att hitta halter av bekämpningsmedel över gränsvärdena i svensk konventionell produktion som det är i EUs ekologiska produktion. EKO? Men ska vi då inte gå över till eko på en gång så visar vi ju föredöme kanske några av er tänker. Om ni väljer eko eller inte, är inte det viktiga. Det viktiga är att alla livsmedel som ni upphandlar uppfyller miljöstyrningsrådets övriga baskrav. Vill ni sedan lägga till ökade krav på livsmedelsproduktionen så får ni göra det, men ni får inte premiera eko före miljöstyrningsrådets övriga baskrav, då styr ni fel och motarbetar det svenska politiker kräver av svenska lantbrukare. Att enbart ställa krav på eko gör att ni öppnar upp mot importerad mat med sämre djuromsorg och högre användning av antibiotika alldeles oavsett om det är eko eller inte. Först när alla miljöstyrningsrådets alla andra baskrav är uppfyllda kan ni kräva eko om ni vill. Ni riskerar dock att stänga ute den allra största delen av det svenska lantbruket med det beslutet. Dyrare Blir det dyrare att upphandla livsmedel med krav på miljöstyrningsrådets baskrav? Nej det behöver det inte bli. Studier visar att det går att öka kraven på maten utan att öka kostnaderna. Lagligt Är det lagligt att ställa dessa krav, vi får ju inte kräva svensk mat i upphandling? Ja, det är lagligt, ni ska inte ställa krav på att det ska vara svensk mat utan ställa krav på djuromsorg, transport, slakt med mera. Miljöstyrningsrådet har tagit fram dessa krav för att de ska passa upphandling. Det finns flera kommuner som redan har gått före och visat att det går. 16

17 Fb. Svensk mat i skolan åt våra barn /upphandling/goda-exempel/ Lokalt För att stötta det lokala lantbruket och en levande landsbygd rekommenderar jag att ni delar upp er upphandling i mindre delar och skapar en lokal distributionscentral. se/medlem/lrfs-arbete-for-hallbar-tillvaxtl/ny-svensk-mat-med-livsmedelsstrategin- Hur ska vi göra? Det finns många att bli inspirerade av och även mkt information om hur ni kan gå tillväga, det viktiga är att ni agerar och ställer krav. Våra skattepengar ska inte gå till att konkurrera ut svenskt jordbruk när vi har ett av världens bästa jordbruk med friska djur och säker mat. Mer information https://www.facebook.com/groups/ / / https://www.facebook.com/groups/ / / 17

18 From:Peter Wallenberg Sent: :38:33 Subject:Medborgarförslag Attachments:Medborgarförslag om livsmedel producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt.pdf Hej, Jag vill härmed lämna in mitt medborgarförslag om att kommunen framöver enbart ska upphandla livsmedel som uppfyller miljöstyrningsrådets baskrav. Jag hoppas att kommunen tar detta på allvar och tillsätter en arbetsgrupp för att se över sin kostpolicy. I den bifogade filen finns flera olika tips och länkar till både information, lagrum och goda exempel samt ytterliga motiveringar. Med vänlig hälsning Peter 18

19 Fb. Svensk mat i skolan åt våra barn Medborgarfo rslag om mat producerad pa ett etiskt och ha lsosamt sa tt Jag vill att kommunstyrelsen snarast ser över kommunens upphandlingspolicy då det gäller inköp av livsmedel och inför en kostpolicy, som tydliggör att kommunen framöver enbart ska upphandla livsmedel som minst uppfyller miljöstyrningsrådets baskrav. Detta ska gälla alla kommunens restauranger och storkök oavsett om det är skolor, äldrevård eller något annat. Våra skattepengar ska inte gå till att köpa in mat som har producerats på ett sätt som medför risk för allas hälsa samt går tvärs emot de regler som svenska politiker kräver av svenska lantbrukare. Vill ni även bidra till en renare Östersjö bör ni höja kraven till spjutspets så att mängden gödsel regleras. Varför Det finns många argument till att kommunen ska köpa in mat som följer miljöstyrningsrådets baskrav och jag vill framföra några av dem här, jag kommer även att länka till var ni hittar mer information. Antibiotika WHO har nyligen varnat om faran med ökande antibiotikaresistens. I Sverige minskar användningen av antibiotika och våra djur är de friskaste i EU. motverkaantibiotikaresistens d4f133a753969d html Salmonella Svenskt kött är salmonella fritt. Djurskyddsregler Sverige har EU:s bästa djurskyddsregler 19

20 Fb. Svensk mat i skolan åt våra barn Svenskuppfödda djur är bättre för klimatet Flera studier talar för att svenskt kött orsakar minst utsläpp av växthusgaser av växthusgaser i jämförelse med övriga EU-länder Främmande ämnen Svensk livsmedelsproduktion håller hög klass. Det är lika ovanligt att hitta halter av bekämpningsmedel över gränsvärdena i svensk konventionell produktion som det är i EUs ekologiska produktion. EKO? Men ska vi då inte gå över till eko på en gång så visar vi ju föredöme kanske några av er tänker. Om ni väljer eko eller inte, är inte det viktiga. Det viktiga är att alla livsmedel som ni upphandlar uppfyller miljöstyrningsrådets övriga baskrav. Vill ni sedan lägga till ökade krav på livsmedelsproduktionen så får ni göra det, men ni får inte premiera eko före miljöstyrningsrådets övriga baskrav, då styr ni fel och motarbetar det svenska politiker kräver av svenska lantbrukare. Att enbart ställa krav på eko gör att ni öppnar upp mot importerad mat med sämre djuromsorg och högre användning av antibiotika alldeles oavsett om det är eko eller inte. Först när alla miljöstyrningsrådets alla andra baskrav är uppfyllda kan ni kräva eko om ni vill. Ni riskerar dock att stänga ute den allra största delen av det svenska lantbruket med det beslutet. Dyrare Blir det dyrare att upphandla livsmedel med krav på miljöstyrningsrådets baskrav? Nej det behöver det inte bli. Studier visar att det går att öka kraven på maten utan att öka kostnaderna. Lagligt Är det lagligt att ställa dessa krav, vi får ju inte kräva svensk mat i upphandling? Ja, det är lagligt, ni ska inte ställa krav på att det ska vara svensk mat utan ställa krav på djuromsorg, transport, slakt med mera. Miljöstyrningsrådet har tagit fram dessa krav för att de ska passa upphandling. Det finns flera kommuner som redan har gått före och visat att det går. 20

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den, kl. 13.00 17.00 Beslutande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), vice ordförande Bo Herou (KD) 2 vice ordförande Övriga närvarande Utses

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS HANDBOK LÄNK 2014 HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS Länk 2014 riksteatern.se/lank 1/32 Foto framsida: Moa Hedström Waldén

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer