HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn"

Transkript

1 Draft /10/10 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre :27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Bruksanvisning

2 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 2 Jeudi, 21. octobre :27 13 Grattis! Den här HD-digitalboxen är en innovativ produkt från Sagemcoms senaste generation digitalboxar, avsedd för digital marksänd TV. När du har anslutit boxen och genomfört den grundläggande installationen kan du titta på alla kanaler som är tillgängliga i ditt geografiska område, inklusive de program som sänds i HD. Tack vare uppgraderingsfunktionen kan du uppdatera din box med nya funktioner eller tjänster allt eftersom de blir tillgängliga. Den boxen med inspelning är utrustad med en hårddiskenhet som möjliggör enkel mottagning och inspelning av TV, inklusive de program som sänds i HD. Sagemcom-boxen följer en kontinuerlig utvecklingsstrategi. Därför förbehåller vi oss rätten att utan förvarning ändra och förbättra produkten som beskrivs i den här bruksanvisningen. CE-märkning : CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med kraven i direktiven 1999/5/EC rörande radiooch telekommunikationsutrustning, 2006/95/EC rörande säkerhet, 2004/108/EC rörande elektromagnetisk kompatibilitet samt ErP 2009/125/EC rörande ekodesign, fastställda av Europaparlamentet och Europarådet för att minimera elektromagnetiska störningar, säkerställa säkerheten för användare och deras utrustning samt skydda användarnas hälsa och minimera produkternas påverkan på miljön. Försäkran om CE-överensstämmelse finns att läsa i supportavsnittet på Sagemcoms webbplats, eller kan erhållas från följande adress: Sagemcom Broadband SAS - Customer relations department 250 route de l Empereur Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE Copyright Sagemcom Broadband SAS Med ensamrätt Sagemcom är ett registrerat varumärke. Den här HD TV -mottagaren överensstämmer med minimikraven för HD TV. HD TV -logotypen är ett varumärke som tillhör EICTA. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. DTS är ett registrerat varumärke som tillhör Digital Theater Systems, Inc. Macrovision är ett registrerat varumärke som tillhör Macrovision Corp. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Macrovision upphovsrättsmeddelande Den här produkten omfattas av upphovsrättskyddad teknik som skyddas av amerikanska patent och andra immateriella rättigheter. Användning av denna upphovsrättsskyddade teknik måste godkännas av Macrovision Corporation. Tekniken är avsedd för hemmabruk och annan begränsad användning om inte annat har godkänts av Macrovision. Bakåtutveckling eller nedmontering är förbjuden. Har du eller din återförsäljare kontrollerat mottagningsförhållandena i ditt mottagningsområde? Återförsäljarens telefonnummer finns på inköpskvittot. Observera: Du kan behöva uppgradera din antenn för att kunna ta emot en digitalsignal av god kvalitet. 2

3 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 3 Jeudi, 21. octobre :27 13 Innehåll 1. Säkerhetsanvisningar... 5 Var ska boxen placeras?... 5 Varning och säkerhetsföreskrifter... 5 Batterier... 6 Störningar... 6 Hårddisk [RT90 HD Boxer]... 6 USB-lagringsenheter... 6 Rengöring av boxen Miljö... 7 Betydelse av symboler på produkt eller förpackning... 7 Återvinning och avfallshantering... 7 Europeiska direktivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)... 7 Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (ROHS)... 8 Boxens strömförbrukning Produktöversikt... 9 Förpackningens innehåll... 9 Boxens frampanel Boxens bakpanel Fjärrkontroll [DT90 HD Boxer] Batterier...12 Fjärrkontroll [RT90 HD Boxer] Batterier Anslutningar Anslutning till markantenn Standardutomhusantenn...14 Inomhusantenn...14 Anslutning till antennen...15 Anslutning till TV:n Anslutning till en HD-TV med HDMI...15 Anslutning till en TV med standardupplösning (SD)...16 Anslutning till video-/dvd-spelare Anslutning till ett hemmabiosystem Anslutning till en hi-fi-enhet Första installation Val av språk Val av land Bildinställningar Föräldrakod Kanalsökning Daglig användning Välja TV-kanal Använda knapparna för Kanal växling eller knapparna Använda kanallistan Banderoll för programinformation Detaljerad programinformation Välja radiokanal Justera ljudnivån Ändra favoritlista Tillfälligt val av ljudspråk och undertexter Aktivera och använda ljudbeskrivning Text-TV Tillfälligt val av bildvisningsformat Elektronisk programguide / EPG Direktsändningsläge/fördröjt läge [RT90 HD Boxer] Paus/Uppspelning Tillbakaspolning Snabbspolning framåt Stopp Inspelning [RT90 HD Boxer] Direkt inspelning (direktsänt eller fördröjt program) Spela in program från menyn Manuell programmering Hantera schemalagda inspelningar Spela in program via den elektroniska programguiden / EPG Inspelningslägen: Timer eller program

4 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 4 Jeudi, 21. octobre :27 13 Spela in program med hjälp av den elektroniska programguiden...30 Inspelningslista Komma åt låsta inspelningar...31 Hantera inspelningslistan Välja inspelade program...32 Sortera inspelningar...32 Skapa mappar...32 Ta bort inspelningar...33 Flytta inspelningar...33 Byta namn på inspelningar...33 Sammanfoga inspelningar Installationsmenyer Symboler Användarinställningar Ställa in språkalternativ...34 Göra egna användarinställningar...35 Låsning och föräldrakontroll...36 Ändra föräldrakoden...36 Ändra och hantera favoritlistor Boxinställningar Söka efter kanaler...38 Söka efter kanaler manuellt...38 Bildinställningar...39 Ljudinställningar...39 Återställa boxen...40 Informationsmeny Information om antennsignal...40 Boxinformation...41 Information om hårddisk [RT90 HD Boxer]...41 Information om villkorlig åtkomst Felsökning Använda boxen Användning av den inspelningsbara [RT90 HD Boxer] Uppdatera programvaran Kundsupport Garantivillkor Specifikationer

5 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 5 Jeudi, 21. octobre : Säkerhetsanvisningar Användning av boxen kräver att vissa säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda användare och miljö. Var ska boxen placeras? För att garantera korrekt funktion hos boxen måste följande säkerhetsanvisningar efterlevas: Placera boxen inomhus för att skydda den mot blixtar, regn och direkt solljus. Placera boxen på en torr plats med tillräcklig ventilation. Håll boxen borta från värmekällor som element, ljus, lampor osv. Skydda boxen från fukt och placera den på en plan yta där den inte riskerar att falla ner och är utom räckhåll för barn. Placera inget ovanpå boxen (det hindrar ventilationen): ventilationsöppningarna på skalet skyddar din box mot överhettning. Om du placerar boxen i ett utrymme som inte är helt öppet ska du lämna minst 10 cm fritt på var sida och 20 cm framför och bakom boxen. Anslut boxen direkt till elnätet med medföljande kablar; uttaget måste sitta nära boxen och vara lättillgängligt. Användning av förlängningskabel (med flera uttag) rekommenderas inte. Varning och säkerhetsföreskrifter ÖPPNA ALDRIG BOXEN ELLER STRÖMADAPTERN! DU RISKERAR ATT FÅ EN ELEKTRISK STÖT. Använd bara strömadaptern som medföljde boxen när du ansluter till eluttaget. Annat förfarande kan vara farligt. Som en försiktighetsåtgärd fungerar strömadaptern som nödbrytare för strömtillförseln på 230 V. Därför måste du ansluta boxen till ett eluttag som sitter nära boxen och är lättillgängligt. Du måste ansluta strömadaptern till boxen innan du ansluter den till eluttaget. Boxen får endast användas i temperaturer mellan 0 C och 40 C. För att undvika kortslutning (fara för brand eller stötar) ska du inte utsätta boxen för fukt. Placera inga föremål som innehåller vätska (t.ex. en vas) på apparaten. Inga vätskor får spillas på boxen. Om vätska spills på boxen måste du genast dra ur strömkabeln och sedan rådfråga återförsäljaren. Se till att ingen vätska eller metallföremål tränger in i boxen genom ventilationsöppningarna. Undvik att ansluta boxen efter att den har utsatts för stora temperaturförändringar. Boxen måste kopplas från elnätet (vid eluttaget eller bakpanelen) innan du gör ändringar på anslutningarna mellan TV, video eller antenn. Vi rekommenderar att du kopplar ur antennen i händelse av oväder. Även om boxen och TV:n är frånkopplade från eluttaget kan de skadas av blixtnedslag. Endast behörig personal som godkänts av tillverkaren får reparera boxen. Om säkerhetsföreskrifterna inte efterlevs upphör garantin att gälla. 5

6 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 6 Jeudi, 21. octobre :27 13 Batterier Små barn kan lätt svälja batterier eller sätta dem i halsen. Låt inte små barn leka med fjärrkontrollen. För att undvika att fjärrkontrollen skadas ska du endast använda identiska batterier eller batterier av motsvarande typ. Batterierna som levererades med enheten är inte uppladdningsbara. Störningar Placera inte boxen nära apparater som kan ge upphov till elektromagnetiska störningar (till exempel högtalare). Detta kan påverka boxens funktion och förvränga bild eller ljud. Hårddisk [RT90 HD Boxer] Enheten innehåller en hårddiskenhet. USB-lagringsenheter Vänta tills boxen är i standby-läge innan du kopplar ur dina lagringsenheter. Annars riskerar du att förloradata eller skada lagringsenheten.(beror på vilken version) Rengöring av boxen Boxens yttre hölje kan rengöras med en mjuk och torr trasa. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel, som alkohol eller terpentin, eftersom de kan skada boxens ytskikt. 6

7 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 7 Jeudi, 21. octobre : Miljö Bevarande av miljön är en väsentlig angelägenhet för Sagemcom. Vår önskan är att ta fram system som tar hänsyn till miljön och har därför integrerat miljöaspekter i produktens hela livscykel, från tillverkning till avskaffande. Betydelse av symboler på produkt eller förpackning Den överkorsade soptunnan på produkten eller dess tillbehör innebär att den inte ska slängas med vanliga hushållssopor utan behöver lämnas till återvinning. Pilsymbolen innebär att produkten kan återvinnas och inte heller ska slängas med vanligt hushållsavfall. Den gröna symbolen innebär att ett bidrag har lämnats till godkänd nationell återanvändnings- och återvinningsorganisation. Symbolen med tre tunna pilar som finns på plastdelarna innebär att dessa kan återvinnas och inte heller ska slängas med vanligt hushållsavfall. Återvinning och avfallshantering Se till att respektera de regler som gäller för denna typ av avfall. Det underlättar återvinningen. Om produkten innehåller batterier måste dessa slängas i särskilda batteriholkar. Enligt europeiska bestämmelser ska all elektrisk och elektronisk utrustning ( ) lämnas in för återvinning: På lokala insamlingsställen (återvinningsstationer, återvinningscentraler etc.), Vid försäljningsställen där du köper liknande utrustning. På detta sätt kan du bidra till återanvändning och förbättring av elektriskt och elektroniskt avfall, som annars kan påverka omgivningen och människors hälsa. Europeiska direktivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) För en hållbar utveckling rekommenderas starkt att alla hjälper till att minska avfallet genom att återanvända, återvinna, kompostera och utvinna energi. För att uppfylla detta krav som gäller för elektriska och elektroniska apparater sålda efter 13/ kommer din box att tas tillbaka utan kostnad och återvinnas av återförsäljaren begränsat till den mängd och typ av utrustning som de har sålt. Dessa apparater som är potentiellt farliga för människors hälsa och för miljön kommer att återvinnas. 7

8 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 8 Jeudi, 21. octobre :27 13 Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (ROHS) Boxen och dess batterier uppfyller ROHS-direktivet och innehåller inga farliga material så som bly, kvicksilver eller kadmium. Detta minskar riskerna för miljön samt eventuella hälsorisker för personalen på återvinningsstationerna. Fjärrkontrollens batterier är lätta att ta ur. Anmärkning: När fjärrkontrollens batterier är uttjänta ska de läggas i särskilda insamlingsholkar och inte slängas med vanligt hushållsavfall. Boxens strömförbrukning För att minska boxens strömförbrukning bör du försätta den i standby-läge när den inte används. Om du inte ska använda den under en längre tid bör du stänga av den helt eller dra ur kontakten. 8

9 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 9 Jeudi, 21. octobre : Produktöversikt Med din HD-digitalbox kan du se alla kanaler som finns tillgängliga i ditt område (Abonnemangsberoende). Förpackningens innehåll Din nya utrustning innehåller: Nummer Beskrivning 1 1 HD-digitalbox DT90 HD Boxer: HD digitalbox utan hårddisk och inspelningsmöjligheter RT90 HD Boxer: Inspelningsbar HD digitalbox med inbyggd hårddisk 2 1 nätanslutning (adapter och nätsladd) 3 1 fjärrkontroll med 2 batterier (AAA) * Beroende på modell 4 1 HDMI-kabel för anslutning till en HD-TV 5 1 bruksanvisning 9

10 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 10 Jeudi, 21. octobre :27 13 Boxens frampanel Nummer Beskrivning Nummer Beskrivning 1 Kortläsare 5 P- Byta kanal (ner) 2 USB port (för framtida bruk / ej aktiverad) 3 Statusindikator 4 Digital display Visar aktuell tid när boxen är i standby. Visar aktuellt programnummer när boxen är på. [RT90 HD Boxer] Visar hårddiskaktivitet (pågående inspelning, programuppspelning ). 6 Standby-knapp Gå i/ur standby-läge (tryck och släpp) Starta om boxen (håll intryckt under fem sekunder). 7 P+ Byta kanal (upp) 10

11 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 11 Jeudi, 21. octobre :27 13 Boxens bakpanel Nummer Beskrivning Nummer Beskrivning 8 Nätanslutningsuttag 12 SCART-kontakt (till TV eller video-/dvdspelare) 9 HDMI digital video-/ljudkontakt 13 Antenningång 10 Analoga ljudkontakter (till hi-fi-apparat) 14 Antennutgång 11 Digital ljudkontakt (S/PDIF) 11

12 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 12 Jeudi, 21. octobre :27 13 Fjärrkontroll [DT90 HD Boxer] Knapp(ar) Beskrivning Färg knappar - Skärmalternativ (MHEG, text-tv och 1 meny) 2 Text-tv knapp - Visa text-tv när den är tillgänglig 3 Volym Upp/Ned knappar - Justera volymen 4 Info knapp - Visa programinformation och alternativ Navigerings knappar - Flytta runt på en sida eller i 5 en meny 6 OK knapp - Visa kanallistan, bekräfta ett val 7 Tillbaka knapp - Gå tillbaka till föregående kanal, skärm eller läge Numeriska knappar - Komma åt kanaler och olika 8 skärmalternativ. 9 Radio knapp - Växla från TV-läge till radioläge 10 Standby knapp - Gå i/ur standby-läge 11 Guide knapp - Visa den elektroniska programguiden (EPG) 12 MUTE knapp - Sätta på/stänga av ljudet 13 Format knapp - Ändra storlek på bild (om TV är ansluten via HDMI) 14 Undertext knapp - Välja textning 15 Kanal Upp/Ned knappar - Byta kanal 16 Exit knapp - Gå ur en skärm eller ett läge 17 MENY knapp - Menyer Knappar som inte beskrivs används inte på denna produkt. Batterier För att fjärrkontrollen ska fungera krävs två batterier (AAA). Se indikeringarna i batterifacket för hur de ska sättas in. De medföljande batterierna är inte uppladdningsbara. 12

13 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 13 Jeudi, 21. octobre :27 13 Fjärrkontroll [RT90 HD Boxer] Batterier Knapp(ar) Beskrivning 1 Standby knapp - Gå i/ur standby-läge 2 Numeriska knappar - Komma åt kanaler och olika skärmalternativ Guide knapp - Visa den elektroniska programguiden 3 (EPG) 4 MUTE knapp - Sätta på/stänga av ljudet 5 Volym Upp/Ned knapp - Justera volymen 6 MENY knapp - Menyer Navigations knappar - Flytta runt på en sida eller i en 7 meny 8 OK knapp - Visa kanallistan, bekräfta ett val Tillbaka knapp - Gå tillbaka till föregående kanal, 9 skärm eller läge 10 Undertext knapp - Välja textning Ljudbeskrivning knapp - Denna knapp är avaktiverad som standard. Den aktiveras när ljudbeskrivning 11 aktiveras i dina användarinställningar och gör att du kan ställa in ljudbeskrivning för det aktuella programmet (se Ställa in språkalternativ, sida 34). 12 Info knapp - Visa programinformation och alternativ 13 Kanal Upp/Ned knapp - Byta kanal 14 Format knapp - Ändra storlek på bild (om TV är ansluten via HDMI) 15 Färg knappar - Skärmalternativ (MHEG, text-tv och meny) 16 Media knapp - Komma åt inspelningslistan 17 Exit knapp - Gå ur en skärm eller ett läge 18 Text-tv knapp - Visa text-tv när den är tillgänglig 19 Radio knapp - Växla från TV-läge till radioläge 20 Video kontroll - Hoppa eller spola bakåt / framåt 21 Live TV & Video kontroll - Stoppa / spela / pausa Inspelnings knapp - Starta en inspelning direkt eller 22 schemalägga en inspelning via den elektroniska programguiden (EPG) Knappar som inte beskrivs används inte på denna produkt. För att fjärrkontrollen ska fungera krävs två batterier (AAA). Se indikeringarna i batterifacket för hur de ska sättas in. De medföljande batterierna är inte uppladdningsbara. 13

14 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 14 Jeudi, 21. octobre : Anslutningar Innan du installerar boxen: Kontrollera att alla delar har levererats (se Förpackningens innehåll, sida 9). Se till att apparater som ska anslutas till varandra (boxen, TV, video ) är frånkopplade innan du gör några anslutningar. Säkerställ att marksänd digital-tv finns i ditt mottagningsområde. Anslutning till markantenn För att få bästa möjliga mottagning kan du behöva justera antennen. Alternativt kan du ansluta en inomhusantenn till systemet. Kontakta en specialiserad återförsäljare för mer information. Standardutomhusantenn Det är bäst att använda en takantenn avsedd att motta VHF-kanaler (6 till 11) och UHF-kanaler (21 till 69). Men: Om huset är utrustat med en gammal antennmodell kan digitala kanaler vara svåra eller till och med omöjliga att ta emot. Problemet kan endast lösas genom att byta antenn. Om huset är utrustat med en centralantenn med selektiva filter för analoga kanaler kommer mottagningen troligtvis inte att fungera korrekt. I sådant fall måste du kontakta hyresvärden. Vissa antenner är riktade mot en analog TV-sändare och måste justeras mot en digital-tv-sändare. Om du upplever mottagningsproblem kan du också försöka placera antennen på olika höjder. Inomhusantenn Under bästa möjliga mottagningsförhållanden är den här typen av antenn tillräcklig. Här följer dock några praktiska tips: Använd en antenn avsedd för kanalerna 6 till 11 och 21 till 69. Montera antennen nära fönstret och rikta den mot digital-tv-sändaren. Använd om möjligt en antenn med förstärkare. Boxen kan försörja inomhusantennen med ström (se Information om antennsignal, sida 40). 14

15 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 15 Jeudi, 21. octobre :27 13 Anslutning till antennen 1. Sätt i antennkabeln (medföljer ej) i ANTENNA IN -uttaget på boxen. 2. Du kan ansluta RF-utgången på boxen till antenningången på TV:n eller video-/dvd-spelaren (kabel medföljer ej). Anslutning till TV:n Anslutning till en HD-TV med HDMI 1. För att kunna uppleva HD-bildkvalitet måste du ansluta HDMI-uttaget på boxen till HDMI-uttaget på din platt-tv (kabel medföljer). 2. Om du vill ansluta andra enheter till boxen (video, hemmabiosystem...) tittar du på efterföljande sidor. 3. Anslut strömadaptern till strömkabeln. Anslut därefter strömkabeln till 12V-uttaget på boxen. 4. Sätt i strömkabeln i vägguttaget. 15

16 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 16 Jeudi, 21. octobre :27 13 Anslutning till en TV med standardupplösning (SD) 1. Du måste ansluta TV:n till boxen med hjälp av en SCART-kontakt (kabel medföljer ej). 2. Om du vill ansluta andra enheter till boxen (hemmabiosystem...) tittar du i efterföljande avsnitt. 3. Anslut strömadaptern till strömkabeln. Anslut därefter strömkabeln till 12V-uttaget på boxen. 4. Sätt i strömkabeln i vägguttaget. Anslutning till video-/dvd-spelare Se bilden nedan för anslutning av boxen till en video-/dvd-spelare. Anmärkning Om din video-/dvd-spelare har flera SCART-kontakter väljer du TV- eller EXT1-uttaget. 16

17 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 17 Jeudi, 21. octobre :27 13 Anslutning till ett hemmabiosystem Vissa program sänds med flerkanaligt digitalljud av hög kvalitet. Om du ansluter boxen till ett hemmabiosystem kan du uppleva surround-ljud som på en biograf när du tittar på dessa program. Detta gör du enkelt genom att ansluta DIGITAL AUDIO-utgången på boxen med en koaxialkabel till koaxiala ingången för digitalt ljud på hemmabiosystemets förstärkare. Dolby Digital Plus är en av Dolby Laboratories senaste uppfinningar inom högkvalitativt digitalt ljud. Produkten är kompatibel med Dolby Digital-system och uppfyller de mest krävande tittares krav. Den är skalbar gentemot det mångfaldiga utbudet innehåll, som till exempel HD-TV-sändningar. Anmärkning Mer information finns på följande webbplats: Anslutning till en hi-fi-enhet För att få ut så mycket som möjligt av det digitala kvalitetsljudet och lyssna på radio med TV:n avstängd ansluter du bara höger och vänster ljudutgång på boxen till aux-ingången på ditt hi-fi-system (kabel medföljer ej). 17

18 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 18 Jeudi, 21. octobre : Första installation När du har anslutit boxen behöver du göra en första installation. 1. Sätt på TV:n. 2. Välkomstskärmen kommer upp. Om den inte har kommit upp efter 30 sekunder kopplar du TV:n till aux-in (HDMI / SCART) till dess att välkomstskärmen visas. 3. Sätt in ditt abonnemangskort i kortläsaren i pilarnas riktning och med chipet uppåt (Om abonnemangskort finns). Val av språk 4. Välj språk med navigationsknapparna höger eller vänster. Tryck på OK för att fortsätta. Val av land 5. Välj land med navigationsknapparna höger eller vänster. Tryck på OK för att fortsätta. 18

19 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 19 Jeudi, 21. octobre :27 13 Bildinställningar 6. Välj de inställningar som passar dina behov. Använd upp- och nedpilarna för att markera en inställning och vänster- och högerpilarna för att välja ett värde. HD-upplösning: välj bildupplösning för din HD-TV (1080i, 1080p, 720p eller 576p). Färg standard HDMI: välj den HDMI-standard (RGB eller YCbCr) som bäst passar din HD-TV. Söker efter förhandsvisning: välj visningsläge för din standard-tv. 16/9 (widescreen-tv), 4/3 (traditionell TV) eller auto (programformatet respekteras - 16:9 eller 4:3). Video storleksändring: om TV-formatet är 4/3 väljer du önskat ändringsläge: Pan & Scan eller Letterbox. SCART: Om du har anslutit en standard-tv till boxen med en scart-kabel väljer du TV-läge. Om du istället har anslutit en video-/dvd-spelare till scart-kontakten väljer du INSPELNINGS-läge. TV-SCART: välj den videostandard (RGB eller CVBS) som bäst passar TV/AUX-ut. CVBS-standard: om TV SCART är inställt på CVBS, väljer du nödvändig standard (PAL eller SECAM). Tryck på OK för att fortsätta. Föräldrakod 7. Skriv in din fyrsiffriga kod med fjärrkontrollen (du kan inte välja 0000). 8. Ange samma kod igen för att bekräfta. Tryck på OK för att fortsätta. Anmärkning Föräldrakoden används för att låsa åtkomsten till boxen och kanalerna. Se till att komma ihåg den för framtida bruk. För att aktivera och konfigurera denna funktion, se Låsning och föräldrakontroll, sida 36. Du kan ändra koden när du vill, se Ändra föräldrakoden, sida

20 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 20 Jeudi, 21. octobre :27 13 Kanalsökning 9. Boxen söker automatiskt efter tillgängliga TV- och radiokanaler. 10.Tryck på OK för att spara hittade kanaler. Anmärkning Om boxen inte hittar några kanaler behöver du justera antennen. Välj JA för att se mottagningens styrka och kvalitet för antennsignalen. Kontrollera antennkabelanslutningarna. När signalnivån är tillfredsställande trycker du på Tillbaka knappen för att fortsätta installationen. Kontakta din antenninstallatör om mottagningens nivå och kvalitet är fortsatt dålig. Boxen är nu klar. Du kan nu se alla dina kanaler. Kontakta din lokala operatör om det uppstår problem som gör att du inte kan avsluta installationen. 20

21 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 21 Jeudi, 21. octobre : Daglig användning Välja TV-kanal Använda knapparna för Kanal växling eller knapparna 0-9 Tryck på knappen Kanal upp eller Kanal ned på fjärrkontrollen eller ange kanalens nummer på den numeriska knappsatsen för att byta till den kanal du önskar. Använda kanallistan Tryck på OK för att visa kanallistan, välj kanal och tryck sedan på OK igen för att bekräfta. Banderoll för programinformation Varje gång du byter kanal visas banderollen på skärmen. Du kan också visa den genom att trycka på Info knappen en gång när du tittar på ett program. Du kan ställa in visningstid för banderollen i dina Användarinställningar (se Göra egna användarinställningar, sida 35). - A : Kanalnummer och -namn - B : Program namn - C : Programmets starttid - D : Tid som gått sedan programmet startade - E : Aktuell tid - F : Programmets sluttid - G : Signalnivå - H : Antal språk för undertexter - I : Text-TV-tjänst tillgänglig - J : Information om Dolby, Dolby + eller DTSljud - K : Ljudbeskrivning tillgänglig - L : Multiljud tillgängligt - M : Programmets upplösning - N : Program sänds i HD - O : Vägledning för föräldrar - P : Favoritlista Anmärkning Programinformationens tillgänglighet och riktighet beror på kanalleverantören. 21

22 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 22 Jeudi, 21. octobre :27 13 Detaljerad programinformation Om du vill ha mer information om aktuellt och efterföljande program trycker du på Info knappen medan du tittar på programmet för att visa banderollen med utökad information. Tryck på höger / vänster pilarna för att visa information om nästa/aktuellt program. Använd upp och ned knapparna för att visa information om aktuellt/nästa program på andra kanaler. För att byta till vald kanal trycker du på OK. Tryck på Info knappen igen eller Exit för att dölja banderollen. Välja radiokanal Tryck på Radio knappen för att byta till RADIO-läge. Du kan även nå radion genom att trycka på MENY knappen och välja RADIOKANALSLISTA. Använd upp och ned pilarna för att välja en radiokanal. För att byta till vald kanal trycker du på OK. Tryck på Exit knappen för att avsluta RADIO-läge och gå tillbaka till TV-läge. Justera ljudnivån Volym: Använd Volym upp och Volym ned knapp för att justera volymen upp och ned. Tyst läge: Använd Mute knapp för att stänga av ljudet. Tryck på samma knapp igen för att återställa ljudet. Anmärkning Detta ändrar inte ljudet på scartuttaget om du ställer in det på Inspelningsläge (se Bildinställningar, sida 39). 22

23 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 23 Jeudi, 21. octobre :27 13 Ändra favoritlista Du kan skapa och hantera listor med favoritkanaler i menyn FAVORITLISTOR (se sida 37). För att byta från en kanallista (även från huvudkanallistan) till en favoritlista trycker du på Info knappen för att visa banderollen med utökad information. Tryck på den blå knappen för att byta till nästa tillgängliga favoritlista. Upprepa tills du har nått önskad favoritlista eller för att återgå till huvudkanallistan. Tillfälligt val av ljudspråk och undertexter Anmärkning Alla justeringar utförs direkt. Tillfälliga justeringar kvarstår dock inte när du byter kanal. Tryck på Info knappen en gång medan du tittar på ett program för att visa banderollen med programinformation. Tryck på OK för att visa banderollen med alternativ. Du kan även visa ljudspår, undertexter eller ljudbeskrivning genom att trycka på Undertext knappen. Använd vänster, höger, upp eller ned pilarna för att välja dina inställningar och tryck sedan på OK för att bekräfta. Aktivera och använda ljudbeskrivning Ljudbeskrivning är en tillgänglighetsfunktion som ger tittare med nedsatt syn en talad beskrivning av vad som händer på skärmen. Om du vill använda ljudbeskrivningsfunktionen ska du först aktivera den i dina Användarinställningar (se Ställa in språkalternativ, sida 34). Program som tillhandahåller den här tjänsten sänds på valt språk om Du kan sedan använda Undertext knappen [DT90 HD Boxer] / Ljudbeskrivning knappen [RT90 HD Boxer] att tillfälligt stänga av ljudbeskrivnings funktionen, ändra språk och justera volymen för ljudbeskrivning Observera att Ljudbeskrivnings knappen endast kommer att svara om du har ljudbeskrivning aktiverat i Användarinställningarna. 23

24 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 24 Jeudi, 21. octobre :27 13 Text-TV Du kan använda olika Text-TV-alternativ om kanalleverantören erbjuder denna tjänst. Tryck på Text-tv knappen på fjärrkontrollen för att komma åt text-tv-läge. För att visa text-tv-sidor med transparent bakgrund trycker du på samma knapp igen. Använd den numeriska knappsatsen eller färgknapparna för att nå text-tv-sidorna. Tryck på Exit knappen för att avsluta text-tv-läge. Tillfälligt val av bildvisningsformat Anmärkning Alla justeringar utförs direkt. Tillfälliga justeringar kvarstår dock inte när du byter kanal. Den här funktionen är endast tillgänglig om du har anslutit boxen till en HD-TV via HDMI-uttaget. Tryck på Format knappen för att växla mellan de tillgängliga visningsformaten för programmet du tittar på: 4/3, 14/9-zoom, 16/9-zoom eller helskärm. Elektronisk programguide / EPG Den elektroniska programguiden visar programinformation för tillgängliga kanaler (beroende på informationen som tillhandahålls av kanalleverantören). Du kan även spela in program direkt från den elektroniska programguiden (se Spela in program via den elektroniska programguiden / EPG, sida 29). Tryck på Guide knappen för att komma åt den elektroniska programguiden. Du kan även nå programguiden genom att trycka på MENY knappen och välja ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE. Den elektroniska guiden visar programinformation på alla tillgängliga kanaler, i List läget. Listläge Visning av aktuell kanal Information om valt program Lista över tillgängliga kanaler Kommande program på den valda kanalen 24

25 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 25 Jeudi, 21. octobre :27 13 RT90 HD Boxer har både List och Grid läge, använd den röda knappen för att växla mellan dessa lägen. Översiktsläge [RT90 HD Boxer] Visning av aktuell kanal Information om valt program Lista över tillgängliga kanaler Programtablån sorterad efter kanal för den valda tiden En vertikal linje som visar aktuell tid hjälper dig att navigera i den elektroniska programguiden. Om du har DT90 HD Boxer, kan du utföra följande åtgärder: För att välja en kanal/ett program använder du någon av pilarna vänster, höger, upp eller ned. Du kan även ange kanalnumret direkt på fjärrkontrollen. För att se utökad information om ett program markerar du det och trycker på Info knappen. För att komma till önskad kanal väljer du kanalen och trycker på OK. För att titta på nästa/föregående dag trycker du på Kanal Upp / Kanal Ned knappen. Om du har RT90 HD Boxer, kan du utföra följande åtgärder: För att välja en kanal/ett program använder du någon av pilarna vänster, höger, upp eller ned. Du kan även ange kanalnumret direkt på fjärrkontrollen. För att se utökad information om ett program markerar du det och trycker på Info knappen. För att komma till önskad kanal väljer du kanalen och trycker på OK. För att titta på nästa/föregående dag trycker du på Kapitel bak / Kapitel fram knappen. (Video kontroll) För att spela in ett program som håller på att sändas väljer du programmet och trycker på Inspelnings knappen (se Spela in program via den elektroniska programguiden / EPG, sida 29 för mer information om den här funktionen). För att schemalägga en inspelning av ett framtida program väljer du programmet och trycker på den gröna knappen (se Spela in program via den elektroniska programguiden / EPG, sida 29 för mer information om den här funktionen). För att visa programinformation för en specifik programgenre på alla tillgängliga kanaler trycker du på den blå knappen och väljer genren du är intresserad av (exempel : nyheter). Du kan även söka efter ett visst program baserat på dess genre eller titel. Den här sökfunktionen når du genom att trycka på den gula knappen. Du kan när som helst gå tillbaka till aktuell kanal och programinformation genom att trycka på Tillbaka knappen. För att avsluta den elektroniska programguiden trycker du på Exit knappen. 25

26 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 26 Jeudi, 21. octobre :27 13 Direktsändningsläge/fördröjt läge [RT90 HD Boxer] Boxen sparar automatiskt de senaste minuterna från den kanal som tittas på (senaste 60 till 120 minuterna beroende på signalegenskaper). Detta inspelningsläge gör det möjligt att stoppa direktsändningsläge, backa tillbaka och se om programmet som nyss spelades in. Tryck på Spola tillbaka, Spola fram, Paus och Play knappen för att gå in i fördröjt läge. En banderoll med tiden för Fördröjd/Direkt visas på skärmen. Paus/Uppspelning Du kan pausa ett program utan att missa fortsättningen genom att trycka på Paus knappen. För att fortsätta titta på aktuellt program där du pausade det trycker du på Play knappen. Tillbakaspolning Du kan spola tillbaka genom att trycka på Spola tillbaka knappen. (Video kontroll) Du ser då ökningen av fördröjningen mellan Fördröjd/Direkt. Genom att trycka på knappen flera gånger kan du öka hastigheten på tillbakaspolningen (upp till 300 gånger normal hastighet). Därför är det möjligt att spola tillbaka 1 eller 2 timmar. Observera att aktuellt program då måste ha varit på under minst den motsvarande tiden. Snabbspolning framåt Du kan snabbspola framåt genom att trycka på Spola fram knappen. Du ser då minskningen av fördröjningen mellan Fördröjd/Direkt. Genom att trycka på knappen flera gånger kan du öka hastigheten på snabbspolningen framåt (upp till 300 gånger normal hastighet). Om du fortsätter med snabbspolning framåt når du till slut direktsändningen. Stopp Du kan när som helst gå ur fördröjt läge och gå tillbaka till det direktsända programmet. Det gör du genom att trycka på Stop knappen. 26

27 LU A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 27 Jeudi, 21. octobre : Inspelning [RT90 HD Boxer] Boxens inspelningskapacitet beror RT90 HD Boxer variant (hårddisk kapacitet utav 160 GB eller 320 GB,...) och kvalitet på utsändning av valt program. I genomsnitt kräver en timmas inspelning ett hårddiskutrymme på mellan 1 GB (SD-program) till 2,5 GB (HD-program). Du kan: spela in ett program samtidigt som du ser på ett annat, spela in två program samtidigt som du ser på ett av dem. På samma sätt kan du: se på ett program i fördröjt läge samtidigt som du spelar in ett annat program, se ett inspelat program samtidigt som du spelar in ett eller två program. Direkt inspelning (direktsänt eller fördröjt program) För att spela in ett direktsänt program väljer du den önskade kanalen och trycker på Inspelnings knappen. Namnet på den kanal som spelas in visas på skärmen. Som standard spelar boxen in programmet till dess annonserade sluttid. Du kan byta kanal utan att inspelningen påverkas. Om du vill begränsa åtkomsten till inspelningen genom att låsa den trycker du först på Inspelnings knappen, sedan på Info knappen och till sist på OK knappen. Välj JA för låsning i banderollen med alternativ. Den låsta inspelningen kommer att vara dold i inspelningslistan och för att komma åt den krävs en PIN-kod (se Komma åt låsta inspelningar, sida 31). Tryck på Stop knappen för att stoppa inspelningen. På samma sätt, om du vill spela in ett program som du har börjat titta på (en till två timmar max) kan du gå in i fördröjt läge med Spola tillbaka, Spola fram, Pausa och Play knapparna. Tryck sedan på Inspelnings knappen när du vill starta inspelningen. Anmärkning Genom att trycka flera gånger på Inspelnings knappen kan du välja en inspelningstid i 30-minuterssteg med en löptid på max fyra timmar (beroende på programvaruversion). Sedan kan du försätta boxen i standby-läge: Inspelningen stoppas automatiskt vid inspelningstidens slut. Vid inspelning i fördröjt läge kan boxen lägga till ett par sekunders inspelning i början. När en inspelning har påbörjats kan du inte längre spola tillbaka till före starttiden. 27

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer