LU A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre :38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA A-SWE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE"

Transkript

1 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre :38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA A-SWE

2 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 2 Mardi, 2. décembre :38 10 Sagem Communications SAS, société par actions simplifiée au capital de RCS PARIS Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - F PARIS - France

3 LU A_ITD84HD_SWE.book Page I Mardi, 2. décembre :38 10 INNEHÅLL 1. SNABBSTART ALLMÄN INFORMATION PLACERING AV MOTTAGAREN VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BATTERIER STÖRNING USB LAGRINGSENHETER RENGÖRING AV MOTTAGAREN 3 3. MILJÖ BETYDELSEN AV DE MÄRKEN SOM FINNS PÅ PRODUKTEN ELLER FÖRPACKNINGEN ÅTERVINNING OCH SKROTNING AV PRODUKTEN EUROPEISKA DIREKTIVET FÖR SKROTAD ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE) DIREKTIV SOM BEGRÄNSAR ANVÄNDNINGEN AV VISSA FARLIGA ÄMNEN I ELEKTRONISK UTRUSTNING (ROHS) MOTTAGARENS STRÖMFÖRBRUKNING 5 4. FÖRBEREDELSER MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR TV-ANTENN 6 5. FJÄRRKONTROLL ANSLUTNINGAR PRODUKTBESKRIVNING ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV-APPARATEN 9 7. FÖRSTA INSTALLATION VAL AV SPRÅK I MENYN VAL AV LAND I MENYN VAL AV BILDINSTÄLLNINGAR SKAPA DIN MOTTAGARKOD INSTALLATION AV KANALER INSTALLATIONSMENYER ÖPPNA INSTALLATIONSMENYERNA ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR INSTALLERA FAVORITLISTOR MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 19 - I -

4 LU A_ITD84HD_SWE.book Page II Mardi, 2. décembre : INFORMATION ANTENNSIGNAL MOTTAGARE ABONNEMANGSINFORMATION DAGLIG ANVÄNDNING VAL AV TV-KANAL VAL AV RADIOKANAL JUSTERA LJUDNIVÅN ÄNDRA FAVORITLISTAN TILLFÄLLIGT VAL AV LJUDSPRÅK OCH UNDERTEXTER TEXT-TV KNAPP FÖR TV / VIDEO ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE TILLFÄLLIGT VAL AV VISNINGSFORMAT MANUELL PROGRAMMERING UPPDATERA PROGRAMVARAN FELSÖKNING ANVÄNDNING UPPDATERING AV PROGRAMVARA SPECIFIKATIONER GARANTI II -

5 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre : SNABBSTART GRATULERAR! Detta är den nya generationen Sagem Communications SAS-mottagare för markburen Digital-TV. När du har anslutit din mottagare och utfört den inledande installationen, kommer du att kunna använda alla dess egenskaper. Du kan uppdatera din mottagare om nya funktioner eller tjänster blir tillgängliga. Sagem Communications SAS-mottagare följer en kontinuerlig utvecklingsstrategi. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra och förbättra produkten som beskrivs i denna bruksanvisning utan förvarning. Produkten uppfyller EMC-direktivet 89/336/EEC. CE-märkning: CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de nödvändiga krav som gäller för Europaparlamentet och rådets direktiv 1999/9/CE om radio- och telekommunikationsutrustning avseende användares hälsa och säkerhet samt magnetisk störning. Försäkran om CE-överensstämmelse finns i supportavsnittet på Sagem Communications SAS webbplats eller så kan försäkran erhållas från följande adress: Sagem Communications SAS - Customer relations department 4 rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe - France Med ensamrätt SAGEM Communications SAS Alla rättigheter förbehålles. Copyright 2008 Sagem Communications SAS All rights reserved This "HD TV" Television Receiver complies with the "HD TV" Minimum Requirements. The "HD TV" Logo is a trademark of EICTA. HDMI, HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. Dolby Digital and AC-3 are registered trademarks of Dolby Laboratories Inc. DTS is a registered trademark of Digital Theater Systems, Inc. Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. VIKTIGT Innan du fortsätter att packa upp produkten, Din mottagare har kod 1234 Har du eller återförsäljaren kontrollerat mottagningsförhållandena i ditt mottagningsområde? Återförsäljarens telefonnummer anges på inköpskvittot. Observera! Du kan behöva en ny antenn för att kunna ta emot en digitalsignal av god kvalitet

6 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 2 Mardi, 2. décembre : ALLMÄN INFORMATION Användningen av din mottagare sker på villkor att du följer de säkerhetsbestämmelser som är avsedda att skydda användare och miljön. 2-1 PLACERING AV MOTTAGAREN För att kunna garantera rätt funktion på din mottagare måste du: placera den inomhus i skydd mot åska, regn och direkt solljus, placera den på en plats som är torr och har god luftväxling, hålla den borta från värmekällor som värmeelement, stearinljus, lampor, etc. skydda den mot fukt, placera den på ett stabilt underlag där den inte kan falla ner och är utom räckhåll för barn, placera inget på mottagaren (som skulle kunna begränsa luftväxlingen): ventilationsuttagen på skalet skyddar din mottagare mot överhettning. Om du placerar mottagaren i ett utrymme skall du lämna minst 10 cm på var sida och 20 framför och bakom mottagaren. ansluter den direkt till strömuttaget med de bifogade sladdarna, uttaget måste vara nära mottagaren och lätt att nå. Vi rekommenderar inte att du använder dig av en förlängningssladd med förgrenat uttag. 2-2 VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖPPNA ALDRIG MOTTAGAREN ELLER STRÖMADAPTERN! DU RISKERAR ATT FÅ EN ELEKTRISK STÖT. Använd bara den strömadapter som levererades med mottagaren för anslutning till ett strömuttag. Det kan vara farligt att göra på annat sätt. Som en försiktighetsåtgärd, kan strömadaptern vid fara fungera som en nödstömbrytare för 230V strömmen. Därför är det det viktigt att du ansluter mottagaren till ett strömuttag som är nära och lätt tillgängligt. Då måste absolut ansluta strömadaptern till mottagaren innan du ansluter strömadaptern till strömuttaget. För att undvika kortslutning (fara för brand eller stötar) skall du inte utsätta mottagaren för fukt. Ställ inget som innehåller vätska (exempelvis en vas) på apparaten. Man får inte stänka vatten på mottagaren. Om man råkar spilla vatten i mottagaren skall man genast koppla loss den från strömuttaget och rådfråga leverantören. Se till att ingen vätska eller föremål faller in i mottagaren genom ventileringshålen

7 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 3 Mardi, 2. décembre :38 10 Koppla inte in mottagaren direkt efter det att den har utsatts för stora temperaturväxlinger. Mottagaren måste kopplas loss från strömtillförseln (vid strömuttaget eller vid bakpanelen) innan du gör ändringar på anslutningarna mellan TV, video eller antenn. Vi rekommenderar att du kopplar ur antennen om det blir oväder. Även om mottagaren och TV:n är losskopplade fröm strömuttaget kan ett blixtnedslag ändå skada dem. Endast behörig personal får reparera mottagaren. Om säkerhetsreglerna inte följs, kan garantin upphöra att gälla. 2-3 BATTERIER Små barn kan lätt svälja batterier. Låt inte små barn leka med fjärrkontrollen. För att undvika skador på fjärrkontrollen skall man bara använda liknande batterier eller batterier av motsvarande typ. De batterier som levererades med enheten är inte uppladdningsbara. 2-4 STÖRNING Placera inte mottagaren nära utrustning som kan orsaka elektromagnetisk störning (exempelvis högtalare). Detta kan påverka mottagarens funktion och förvränga bild och ljud. 2-5 USB LAGRINGSENHETER Vänta tills dess att mottagaren har lämnat programmet för multimedialistor (multimediafilprogrammet) eller befinner sig i standbyläge innan du kopplar loss din lagringsenhet. Annars kan du förlora data eller skada din lagringsenhet. 2-6 RENGÖRING AV MOTTAGAREN Mottagarens hölje kan regöras med en mjuk och torr duk. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel, såsom alkohol eller terpentin, eftersom de kan skada ytskiktet på höljet

8 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 4 Mardi, 2. décembre : MILJÖ Bevarande av miljön är en väsentlig angelägenhet för Sagem Communications. Sagem Communications önskan är att hantera system som uppmärksammar miljön och följaktligen har de bestämt att integrera miljöutföranden i livscykeln av dess produkter, från tillverkning till beställning, användning och avskaffande. 3-1 BETYDELSEN AV DE MÄRKEN SOM FINNS PÅ PRODUKTEN ELLER FÖRPACKNINGEN Märket med den överkorsade soptunnan som sitter på produkten eller tillbehör innebär att när produkten är förbrukad får den inte kastas bland hushållsavfallet utan måste skickas till återvinning. Märket med pilarna som går runt i cirkel innebär att förpackningen kan återvinnas och får inte kastas bland hushållsavfallet. Det gröna märket innebär att en finansiell ersättning har betalats till den godkända nationella återanvändnings- och återvinningsorganisationen. Märket med de tre pilarna som finns på plastdelarna innebär att de kan återvinnas och får inte kastas bland hushållsavfallet. 3-2 ÅTERVINNING OCH SKROTNING AV PRODUKTEN För att hjälpa till med återvinningen skall du respektera de regler som gäller för denna typ av avfall. Om din produkt innehåller batterier, måste de läggas i batteriholkar på återvinningsplatserna. Europeiska bestämmelser säger att du skall lämna in produkter som tillhör gruppen med elektriska och elektroniska produkter ( ) för återvinning: - På de lokala ställen som finns tillgängliga (återvinningsstationer, återvinningscentraler, mm.), - Vid försäljningsställena där du köper liknande utrustning. Detta är ditt bidrag för att återanvända och uppgradera Elektrisk och Elektronisk Utrustningsavfall, vilka kan påverka omgivningen och människors hälsa

9 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 5 Mardi, 2. décembre : EUROPEISKA DIREKTIVET FÖR SKROTAD ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE) I sammanhang med miljövänlig utveckling, rekommenderas man starkt att minska avfall genom att återanvända, återvinna, kompostera och utvinna energi. För att uppfylla detta krav vilket gäller elektriska och elektroniska apparater sålda efter 13/08/2005, kommer din mottagare att tas tillbaka utan kostnad och återvinnas av distributören av den elektriska eller elektroniska utrustningen begränsat till den mängd och de typer av utrustning de har sålt. Utrustning som innehåller ämnen som är potentiellt farliga för människors hälsa och för omgivningen kommer att återvinnas. 3-4 DIREKTIV SOM BEGRÄNSAR ANVÄNDNINGEN AV VISSA FARLIGA ÄMNEN I ELEKTRONISK UTRUSTNING (ROHS) Din mottagare och batterierna däri uppfyller kravet i direktivet som gäller RoHS - farliga ämnen som bly, kvicksilver och kadmium används inte. Detta minskar riskerna för omgivningen och eventuella risker för personal på återvinningsstationerna. Batterierna i fjärrkontrollen är lätta att byta ut. Observera: När batterierna i fjärrkontrollen är förbrukade skall de läggas i avsedda behållare på återvinningsplatserna och inte i hushållsavfallet. 3-5 MOTTAGARENS STRÖMFÖRBRUKNING För att minska strömförbrukningen i din mottagare, rekommenderar vi att du växlar över till standby-läge när du inte använder den. Vi rekommenderar att du stänger av mottagaren eller kopplar ur den från strömuttaget om du inte tänker använda den en längre tid

10 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 6 Mardi, 2. décembre : FÖRBEREDELSER 4-1 MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR Din mottagare är levererad med följande delar: - 1 fjärrkontroll - 2 batterier (AAA) för fjärkontrollen - 1 AC/DC-adapter och strömkabel - 1 bruksanvisning - 1 Scart-kabel för anslutning till TV:n (tillval) 4-2 TV-ANTENN Väldigt ofta, för att få den bästa mottagningen, måste du helt enkelt justera din antenn. Alternativt, så kan du ansluta en andra antenn till din utrustning. För vidare information, var god kontakta din specialiserade återförsäljare Standard utomhusantenn Det är bäst om du använder en takantenn som är tillverkad för att ta emot VHF-kanaler (6 till 11) och UHFkanaler (21 till 69). Men: - Om din byggnad är utrustad med en gammal antennmodell, kan digitala kanaler som sänds vid höga frekvenser vara svåra eller kanske omöjliga att ta emot. Problemet kan lösas genom att byta antennen. - Om ditt hus har centralantenn med selektiva filter för analoga kanaler kommer mottagningen nog inte att fungera på rätt vis. I sådant fall bör du tala med hyresvärden. - Vissa antenner är riktade mot en analog sändare och måste justeras mot en digital tv-sändare. Om du stöter på mottagningsproblem, kan du också försöka placera antennen på olika höjder Inomhusantenn I bästa mottagningsförhållanden, är den här typen av antenn tillräcklig. Hur som helst, några anmärkningar och tips ges nedan: - använd en antenn avsedd för kanalerna 6 till 11 och 21 till Installera antennen nära fönstret och rikta den mot den digitala tvsändaren. - Om möjligt, använd en antenn med en förstärkare. Mottagaren kan ge ström till din inomhusantenn (se Antennsignal, sida 22)

11 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 7 Mardi, 2. décembre : FJÄRRKONTROLL KNAPPAR FUNKTION Slå på/ställ mottagaren i standby Hantering av TV- och AUX-lägena för TV:ns Scartutgång 0-9 Komma åt kanalerna och olika on-screen alternativ Visa programinformation och valmöjligheter Visa den elektroniska programguiden (EPG) och en Hjälp-skärm Justera ljudvolymen Stäng av ljudet Visa huvudmenyn Byta kanal Flytta runt på en sida eller i meny... Visa kanallistan, bekräfta en funktion eller ett val Gå tillbaka till tidigare kanal, skärmbild eller läge Lämna en skärmbild eller läge Valmöjligheter på skärmen Växla mellan TV och radioläge Val av undertexter / Val av ljudspår Visa text-tv Video resize N/A Batterier: Fjärrkontrollen kräver två batterier (AAA) för att fungera. Diagrammet i batterifacket indikerar hur man installerar dem. Batterierna som medföljer är inte uppladdningsbara

12 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 8 Mardi, 2. décembre : ANSLUTNINGAR Innan du ansluter apparaten, kontrollera att markbunden digital-tv (DTT) är tillgänglig i ditt område. 6-1 PRODUKTBESKRIVNING Mottagarens frontpanel Programkortläsare 4 Statuskontroll 2 USB-port 5 Knappar för val av kanal 3 Visningsknapp 6 På/Av/Återställ - Sätt på/stäng mottagaren (tryck och släpp) - Sätt på mottagaren (tryck och håll i 5 sek.) Mottagarens baksida Antennutgång 11 Scart-kontakt (till VCR eller DVD) 8 Antenningång 12 Digitala ljudkontakter (S/PDIF) 9 HDMI digital ljud videokontakt 13 Analoga ljudkontakter (till hifi-apparat) 10 Scart-kontakt (till TV) 14 Kontakt till eluttag - 8 -

13 VCR recorder LU A_ITD84HD_SWE.book Page 9 Mardi, 2. décembre : ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV-APPARATEN Innan du installerar mottagaren, kontrollera att alla delar har levererats (se Medföljande tillbehör, sida 6). Se till att de apparater som ska anslutas med varandra (mottagare, tv, video ) är frånkopplade innan du utför några anslutningar Anslutning till en HD TV-apparat För att utnyttja HD:s högkvalitativa skärpa måste du koppla den digitala mottagarens HDMI- anslutning till HDMI- eller DVI-kontakten (skyddad genom HDCP) på din tv-apparat (kabel ingår ej). Video VCR/DVD-spelaren är ansluten till tv-apparaten och mottagaren genom scart-kontakterna. Om din tv-apparat är utrustad med ett DVI-uttag (skyddat genom HDCP), gå till sida 12 i denna manual för att ansluta ljudkablarna. HD television HD television Digital mottagare Digital decoder SCART HDMI VCR eller DVD - 9 -

14 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 10 Mardi, 2. décembre : Anslutning till en tv-apparat med standard upplösning (SD) Du måste ansluta tv-apparaten till mottagaren med hjälp av scart-kontakten. För att få optimal kvalitet, anslut företrädesvis scart-kabeln till det scart-uttag på tv-apparaten som är märkt med 3 prickar (RGB). SD television Digital mottagare SCART SCART VCR eller DVD

15 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 11 Mardi, 2. décembre : Antennanslutningar För att säkerställa att din mottagare kan ta emot alla DTT-kanaler som ingår i operatörens abonnemang måste du först och främst kontrollera att ditt hus täcks av markbunden TV och att du använder en antenn anpassad för detta. Gå till operatörens webbplats för att söka information om DTT-täckning när det gäller ditt hus samt information om kompatibla antenner för din geografiska lokalisering. För in ditt abonnemangskort i kortfacket på din mottagare i pilens riktning med datachipset uppåt. Anslut antennen genom att ansluta markantennkabeln till ANT IN -uttaget. Anslut sedan ANT OUTkontakten till antennintaget på din video-/dvd-spelare. Anslut därefter elkabeln mellan 12V-kontakten på mottagaren och eluttaget. Om din video-/dvd-spelare har flera scart-kontakter, välj TV eller EXT1- kontakten. Digital mottagare SCART Passande antenn* VCR eller DVD Om du använder en antenn med en förstärkare kan du ta ström till antennen från mottagaren (+5 VDC, 50 ma). I menyn Teknisk information, ställ in Antenn elström på Ja (se Antennsignal, sida 22)

16 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 12 Mardi, 2. décembre : Anslutning till en förstärkare för hemmabio För att utnyttja digitalt kvalitetsljud för flerkanaler som är tillgängligt på vissa kanaler råder vi dig att ansluta mottagaren till hemmabions förstärkare som är utrustad med en koaxial S/PDIF-utgång. Anslut det digitala ljuduttaget till ingången på hemmabions förstärkare (koaxialkabel ingår ej). Hemmabio förstärkare Digital mottagare Anslutning till en hifi-apparat För att utnyttja mottagarens ljudkvalitet, anslut bara mottagarens högra och vänstra ljudutgångar till hifisystemets ljudngång (kabel ingår ej). Ett tips!: Om du ansluter på detta sätt kan du lyssna på radiokanaler när tv-apparaten är avstängd. Hifi- apparat Digital mottagare HiFi unit

17 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 13 Mardi, 2. décembre : FÖRSTA INSTALLATION När du har kopplat in mottagaren korrekt, måste du göra en första installation. - Koppla på tv-apparaten. - Ett välkomstfönster visas. Om fönstret ännu inte visas efter 30 sekunder, tryck på TV/AUX-switch på TV:ns fjärrkontroll tills välkommenfönstret visas. 7-1 VAL AV SPRÅK I MENYN Välj språk på menyn genom att trycka ned, tangenterna på fjärrkontrollen. Tryck för att bekräfta. 7-2 VAL AV LAND I MENYN Välj land på menyn genom att trycka ned, tangenterna på fjärrkontrollen. Tryck för att bekräfta

18 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 14 Mardi, 2. décembre : VAL AV BILDINSTÄLLNINGAR Anpassa bildinställningarna efter HD plattskärmen som är ansluten till mottagaren. Om du har anslutit mottagaren till en HD plattskärm med en HDMI eller DVI ingång bör du: Välja Ja i HDMI utgången. Välja passande bildupplösning (1080i, 720p eller 576p) i HDMI Upplösning. Välja lämplig HDMI Color Space-inställning (RGB eller YCbCr). Om HDMI Upplösning är inställd på 576p, välj ditt TV Format (16/9, 4/3 eller Auto). Om TV-formatet är 4/3 välj rätt format Video Storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan). Välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit). Välj AUX Scart videostandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart videostandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM). Om du inte har anslutit mottagaren till en HD plattskärm utan till en standard tv 16/9 eller 4/3, bör du: välja Nej i HDMI Utgång. I TV Format välj din standard tv:s format (4/3 eller 16/9). Om bildskärmens format är 4/3 välj rätt format Video storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan). Välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit). Välj AUX Scart videostandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart videostandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM). Note: I det senaste fallet kommer då HDMI utgången på din mottagare inte att skicka ut någon videosignal. Tryck för att bekräfta inställningarna

19 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 15 Mardi, 2. décembre : SKAPA DIN MOTTAGARKOD Mata in en mottagarkod med hjälp av fjärrkontrollen och tryck sedan på tangenten. Note: Kod 0000 accepteras inte. Bekräfta mottagarkoden igen och tryck sedan på. Tips: Använd standardkod "1234" om du vill ha en kod du enkelt kommer ihåg. 7-5 INSTALLATION AV KANALER Mottagaren söker automatiskt efter tillgängliga DTT-kanaler. Välj Ja och tryck på för att spara kanalerna. Note: Om inga kanaler hittas justera antennen tills nivå- och kvalitetssignalerna blir gröna på den visade bildskärmen (se sidan 22 för kontroll av signalkvalitet). När antennen har justerats tryck BACK för att fortsätta installationen

20 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 16 Mardi, 2. décembre : INSTALLATIONSMENYER För att flytta runt i skärmbilderna och för att ändra olika inställningar, använder du knapparna,, och för att markera dina val, för att bekräfta, och för att lämna skärmbilderna. 8-1 ÖPPNA INSTALLATIONSMENYERNA Inspelningstimer Favoritlistor Elektronisk programguide Användarinställningar Mottagarinställningar Teknisk information Radiokanalslista 8-2 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR För att komma åt menyn för användarinställningarna, tryck ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR.. När du är i huvudmenyn, välj Språkval I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj SPRÅKINSTÄLLNINGAR. I språkmenyn, välj det önskade språket från undermenyn, ljud (huvud och alternativt) och undertexter (huvud och alternativ). Ditt val av ljudspråk och undertexter kommer att tillämpas vid varje kanalbyte förutsatt att de sänds

21 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 17 Mardi, 2. décembre : Användarinställningar På den här menyn kan du välja visningstid för information och volymbanderoller. Det ger dig också en säkerhetsmarginal för den programinspelning du ställde in från den elektroniska programguiden (se Elektronisk programguide, sid 26). Här ställer du också in Insomningstimer-funktionen på mottagaren. I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR. - Banderoll visningstid: du kan ställa in den tid som visas i informationsbanderollen. - Nätövervakning: du kan aktivera nätövervakning. Om den är aktiverad, kommer du att bli informerad om nya kanaltjänster och annan service när den blir tillgänglig. - Visningstid för volymstapel: du kan ställa in volymstapelns visningstid. - Användarland: Bekräfta din geografiska plats. Om du vill byta land, måste du först återställa apparaten till standardinställningarna (se Återgå till fabriksinställningarna, sida 21). Om du gör ett felaktigt val, kommer några tjänster eller kanaler inte att vara tillgängliga. - Vilo-timer: du kan ställa in mottagaren så att den automatiskt växlar över till standby-läge vid en specifik tidpunkt. När detta är inställt, kommer mottagaren (och TV-apparaten) att vid den specificerade tiden automatiskt växla till standby-läge (24-timmarsformat) Låsning och föräldrarkontroll Du kan låsa åtkomsten till mottagaren. Varje gång du slår på den, kommer du att uppmanas att ange din mottagarkod. Du kan också låsa åtkomsten till önskade kanaler och installera ett allmänt lås baserat på lämplighet (föräldralås). I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj LÅSNING. För att ändra inställningar måste du ange en kod. (Läs nedan så att du vet vilken kod du ska använda) om inget programkort sitter i mottagaren anger du 1234 (mottagarkod) om ett programkort sitter i mottagaren, anger du programkortskoden (som är 0000) Obs: Om du vill ändra mottagarkoden - se Ändra mottagarkod. Om du vill ändra programkortskoden - gå till "TEKNISK INFORMATION", välj "PROGRAMKORTSINFORMATION", sen "PROGRAMKORTSKOD". - Mottagarlåsning (Föräldralås): Låser mottagaren helt med en mottagarkod. Om du väljer JA, kommer du att bli ombedd att ange en mottagarkod (1234 som standard) varje gång du sätter på mottagaren. - Kanallåsning: Låser endast kanal. Du blir ombedd att ange din mottagarkod varje gång du vill titta på en låst kanal. Välj JA för att aktivera denna finess och välj programmet i kanalen för att låsa skärmen

22 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 18 Mardi, 2. décembre : Att låsa en kanal: Visa lista för program att låsa. Välj kanaler och tryck för att låsa eller låsa upp dom. Du blir ombedd att ange din mottagarkod varje gång du vill titta på en låst kanal. - Nivå: För att låsa program i enlighet med åldersnivån du angivit. Välj 03 för maximal kontroll (alla klassificerade program kommer att blockeras) eller 18 (alla program kommer att bli godkända) Ändra mottagarkod Om du har programmerat en inspelning med högre åldersnivå än du har, kommer denna inspelning automatiskt att vara blockerad och visas bara i den fullständiga listan med inspelningar. I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj ÄNDRA MOTTAGARKOD. Denna kod används och begärs för att låsa upp installation, mottagare, kanaler och inspelningar. Standardmottagarkoden är Mata in en mottagarkod med hjälp av fjärrkontrollen och tryck sedan tangenten. Kod 0000 accepteras inte. Bekräfta mottagarkoden igen och tryck sedan på. 8-3 INSTALLERA FAVORITLISTOR För att öppna skärmen för att skapa och modifiera favoritlistor, tryck på. När du är i huvudmenyn, välj FAVORITLISTOR. Vald lista: Som standard, alla kanalerna som hittades under installationen finns i lista A. Det finns två olika typer av listor: TV-listor och RADIO-listor. För att skapa en lista, välj en tom lista (från B till H) och tryck på. Välj den typ av lista du vill skapa: TV eller RADIO och tryck på. Skärmen för att skapa favoritlistor visas (vänstra panelen) med listan över tillgängliga kanaler (högra panelen). För att lägga till en kanal i listan, välj den och tryck sedan på den blå tangenten. För att ta bort en kanal från listan, välj den och tryck sedan på den röda tangenten. För att spara listan, tryck på den gula tangenten. För att stänga menyn för favoritlistan, tryck på eller. För att ändra eller ta bort en lista med favoritkanaler, välj den i listan och gör de förändringar du önskar

23 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 19 Mardi, 2. décembre : MOTTAGARINSTÄLLNINGAR För att komma åt mottagarens installationsskärm, tryck. När du är i huvudmenyn, välj MOTTAGARINSTÄLLNINGAR. Om du har ändrat mottagarkoden, kommer du att uppmanas att knappa in den (för att ändra koden, se Ändra mottagarkod, sida 18) Automatisk kanalsökning I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj KANALSÖKNING. Tryck på för att börja kanalsökningen. En stapel indikerar sökprocessen. Om kanaler är funna, kommer ett fönster visas och be dig godkänna dem. Om inga kanaler är funna, hänvisas till avsnittet för antennsignal för att justera antennen (se Antennsignal, sida 22). Antalen kanaler i listan kan vara mindre än antalet som visas under sökningen, när väl dubbletterna har tagits bort vid slutet av sökprocessen Manuell kanalsökning I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj MANUELL KANALSÖKNING. Du kan ange ett kanalnummer (6 till 11 och 21 till 69) eller en frekvens. Kanallistan ändras på följande sätt: nya kanaler som hittas läggs till i listan på befintliga kanaler, redan befintliga kanaler behålls, men den gamla sändaren ersätts med den nya Bildinställningar I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj BILDINSTÄLLNINGAR. Gå till bruksanvisning en för din videoutrustning för att få ytterligare uppgifter om hur du kan konfigurera videon till utrustningen. HD-utgång Om du har anslutit mottagaren till en HD plattskärm med en HDMI eller DVI ingång bör du: välja Ja i HDMI utgången. välja passande bildupplösning (1080i, 720p eller 576p) i HDMI Upplösning. välja lämplig HDMI Color Space-inställning (RGB eller YCbCr). Om HDMI Upplösning är inställd på 576p, välj ditt TV Format (16/9, 4/3 eller Auto). Om tv-formatet är 4/3 välj rätt format Video Storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan)

24 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 20 Mardi, 2. décembre :38 10 Välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit). Välj AUX Scart videostandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart bildstandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM). Tryck. för att bekräfta inställningarna. För att stänga utan att spara ändringarna, tryck på. För att stänga menyfönstret, tryck på. Utgång standardupplösning Om du inte har anslutit mottagaren till en HD plattskärm utan till en standard tv 16/9 eller 4/3, bör du: välja Nej i HDMI Utgång. I TV Format välj din standard-tv:s format (4/3 eller 16/9). Om tv-formatet är 4/3 välj rätt format Video Storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan). Välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit). Välj AUX Scart bildstandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart bildstandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM).. Tryck. för att bekräfta inställningarna. För att stänga utan att spara ändringarna, tryck på. För att stänga menyfönstret, tryck på Ljudinställningar I denna konfiguration kommer således HDMI-utgången på din mottagare inte att sända ut någon videosignal. I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj LJUDINSTÄLLNINGAR. Se bruksanvisningen för din ljudutrustning om detaljerna för installationen. Välj rätt Digital ljudutgång: Stereo eller hemmabio. Om du väljer hemmabio använd S/PDIFljudutgång (se Anslutning till en förstärkare för hemmabio, sid 12. Välj "HEMMABIO" endast om du har kopplat till en förstärkare som har detta val. Om du väljer "HEMMABIO" när ett program med ljudsignal för flerkanaler sänds, går signalen direkt till din förstärkare. Annars är det den allmänna ljudsignalen som går till din förstärkare. I de flesta fall sänds programmen med ljudsignaler för flerkanaler (HE-ACC nivå 4). Dessa ljudsignaler konverteras automatiskt till DTS ljudformat och sänds till förstärkaren på hemmabio-läge. Eftersom ljudstyrkan kan variera från ett program till ett annat eller en kanal till en annan (på grund av den typ av signal som mottas, PCM, ) kan du justera hemmabions utgång för ljudstyrka för att minska volymskillnader mellan program/kanaler

25 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 21 Mardi, 2. décembre :38 10 För att minska skillnaderna, välj justeringsinställning och använd därefter och - tangenterna för att öka eller minska volymen. Om ljud och bild inte är synkroniserade, använd inställningen AUDIO/VIDEO fördröjning (standardvärde är 0 millisekund). Tryck. för att bekräfta inställningarna. För att stänga utan att spara ändringarna, tryck på. För att stänga menyfönstret, tryck på Återgå till fabriksinställningarna I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGAR. Denna funktion låter dig återställa fabriksinställningarna på mottagaren. Alla kanaler och parametrar försvinner när du bekräftar att du vill göra detta, däremot försvinner inte dina inspelningar. Tryck på eller för att avbryta. Om du vill installera om mottagaren, tryck på. När inställningen är återställd, kommer mottagarens installeringsskärm att visas. Nu kan du göra om inställningarna på din mottagare (se FÖRSTA INSTALLATION, sida 13)

26 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 22 Mardi, 2. décembre : INFORMATION Informationen i denna meny kan efterfrågas om du kontaktar din leverantör eller annan serviceinstans (för till exempel Underhåll). Här får du information om din mottagare, den ingående programvaran, ditt abonnemang, samt ett lämpligt diagnosverktyg för signalmottagning. För att öppna mottagarens tekniska information, tryck INFORMATION.. När du är i huvudmenyn, välj TEKNISK 9-1 ANTENNSIGNAL I TEKNISK INFORMATION, välj INFORMATION OM ANTENNSIGNAL. Skriv ett värde i raden för KANAL, tryck sedan på för att få reda på styrka och kvalitet på signalen till denna kanal. Om styrka och kvalitet på mottagnngen inte är tillräcklig, måste du justera antennen för att få en bättre signal. Om du använder en aktiv innomhusantenn (med förstärkare), kan du aktivera den med strömmatning från mottagaren om den behöver 5V (50mA max.). Det fabriksinställda alternativet är aktiverat (på JA). Om du inte använder en aktiv antenn, rekommenderar vi att du ställer in alternativet på NEJ. Tryck på för att bekräfta ändringarna. För att stänga menyfönstret, tryck på eller. 9-2 MOTTAGARE I TEKNISK INFORMATION, välj PRODUKTDATA. Ger information angående mottagarens programvara. 9-3 ABONNEMANGSINFORMATION I TEKNISK INFORMATION välj INFORMATION OM VILLKORLIG ÅTKOMST. Välj raden ABONNEMANGSSTATUS och tryck på 0 för att se abonnemangsinformation. För att stänga menyfönstret, tryck på eller

27 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 23 Mardi, 2. décembre : DAGLIG ANVÄNDNING 10-1 VAL AV TV-KANAL Genom att använda knapparna och, eller knapparna 0-9 Tryck på knapparna eller för att ändra kanal eller ange dess nummer på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen för att komma åt de önskade kanalerna direkt. Det är möjligt att gå tillbaka till den föregående kanalen genom att trycka på knappen Användning av kanallistan Tryck på knappen för att ändra kanallista, välj din kanal och tryck sedan igen för att godkänna Banderoll för kanalinformation Varje gång du valt en ny kanal, visas en informationsbanderoll på skärmen. Visningstiden för banderollen och genomskinlighetsnivån kan ställas in i använderpreferenserna (se sida 17): A B C D E F G H I J K Kanalnummer och namn Programnamn Favoritlista Antal ljudspår och undertexter Logotyp för flerkanalslljud Programmets starttid Tid som gått sedan programmet startade Programmets sluttid Aktuell tid Programmets åldersgräns HD-program Tillgängligheten av och noggranheten på program informationen beror inte på din mottagare utan på dem som tillhandahåller programmen

28 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 24 Mardi, 2. décembre : Detaljerad programinformation Om du vill ha mer information om det nuvarande programmet och det följande programmet, tryck på knappen på din fjärrkontroll. Tryck på för att se information om det följande programmet. Tryck igen på eller för att ta bort informationsbanderollen VAL AV RADIOKANAL Du kan välja en radiokanal om din programleverantör erbjuder denna tjänst. Tryck på knappen för att växla till RADIO-läge. Listan med radiokanaler visas. Du kan även öppna denna lista genom att trycka på, och sedan välja RADIOKANALSLISTA. Välj den radiostation du vill ha och tryck på för att lyssna på den. Tryck på för att lämna radioläget JUSTERA LJUDNIVÅN Volym: Ljudnivån justeras genom att använda knapparna och. Ljudet på AUX-scart uttaget och digitala ljud-ut påverkas inte av dessa funktioner. Tyst läge: Ljudet stängs av om du trycker på knappen knapp igen.. Ljudet återställs om du trycker på samma 10-4 ÄNDRA FAVORITLISTAN Tryck på för att visa skärmbilden. Tryck på den blå knappen för att ändra listan. Du kan skapa och ändra listorna med dina favoritkanaler i menyn FAVORITLISTOR (se sida 18)

29 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 25 Mardi, 2. décembre : TILLFÄLLIGT VAL AV LJUDSPRÅK OCH UNDERTEXTER Alla ändringar sker genast. Emellerid så sparas inte tillfälliga ändringar när du byter kanal Så här använder du banderollen med utökad information Tryck för att visa den utökade informationsbanderollen. Tryck på för att visa banderollen med tillval. Använd knapparna,, eller välj ljudspråk och textning ur den lista som visas, och tryck sedan på Val av ljudspråk, ljudspår och språk på textningen med hjälp av fjärrkontrollen Tryck på knappen för att direkt kunna öppna listan med ljudspår och texning. Välj språk eller typ av ljudspår ur den lista som visas, välj språk på textningen ur den lista som visas, tryck sedan på TEXT-TV Du kan välja bland valmöjligheterna för text-tv om din programleverantör erbjuder denna tjänst. Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att komma åt text-tv läget. Tryck åter på samma knapp om du vill ha textningen på genomskinlig bakgrund. För att komma åt text-tv sidorna, använd de numeriska knapparna eller tryck på knapparna eller färgtangenterna. och 10-7 KNAPP FÖR TV / VIDEO Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att växla videosignalen så den skickas direkt till TV:n. Denna funktion är endast möjlig om enheterna är sammankopplade med en scart-kabel. Första tryckningen: TV:n visar de signaler som tas emot på AUX scart-ingången (exempel DVDspelare, etc.). Andra tryckningen: TV-enheten är vald, och visar inga mottagarsignaler. Tredje tryckningen: tillbaka till standardläge; TV:n visar de signaler den tar emot från mottagaren

30 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 26 Mardi, 2. décembre : ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE De elektroniska programguiderna visar programinformation för alla kanalerna. Denna tjänst är beroende på informationen som sänds av operatören. Tryck på knappen för att komma åt den elektroniska programguiden. Du kan även öppna guiden genom att trycka på, och sedan välja ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE. I standardläge visas den elektroniska guiden i Översiktsläge med bild på aktuell kanal. För att titta i Listläget skall du trycka på den röda knappen. Följande tabell visar de olika visningslägena: Listläge Vy av aktuell kanal Detaljerad information om det valda programmet Med bild på aktuell kanal Lista på tillgängliga kanaler Kommande program på den valda kanalen Detaljerad information om det valda programmet Utan bild på aktuell kanal Lista på tillgängliga kanaler Kommande program på den valda kanalen

31 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 27 Mardi, 2. décembre :38 10 Du kan på detta vis söka den information du vill ha om programmen som sänds av de olika kanalerna. Beroende på kanal, kan denna information ibland sträcka sig 8 dagar framåt. Som hjälp vid navigering genom den elektroniska guiden, visar en gul linje den aktuella tiden i översiktsläget. Följande valmöjligheter finns: För att välja en kanal/program: använd,, eller. Du kan även knappa in kanalnumret direkt med fjärrkontrollen. För att se detaljerad information om ett program (sammanfattning, genre, tillkomstår, regissör, skådespelare, reprisinformation, etc.): välj programmet (visas med färgad markering) och tryck på knappen. För att flytta kanallistan från en sida till en annan, tryck på eller. För att titta på ett program: välj den önskade kanalen och tryck på. För att titta på nästa/föregående dag: välj programmet, och tryck på knapp eller. Du kan när som helst gå tillbaka till det aktuellta programmet och kanalinformationen genom att trycka på knapp. Tryck på knapp för att lämna den elektroniska programguiden TILLFÄLLIGT VAL AV VISNINGSFORMAT Den här egenskapen är endast tillgänglig om din HD-tv är ansluten till mottagarens HDMI- eller DVI-kontakt. Alla ändringar sker omedelbart. Tillfälliga justeringar bevaras emellertid inte när du byter kanal. Tryck på på fjärrkontrollen för att välja format beroende på det program som ses: HD-program: Bred och 16/9. SD-program: 4/3, zoom 14/9, zoom 16/9 och helskärm

32 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 28 Mardi, 2. décembre : MANUELL PROGRAMMERING Tryck på för att öppna huvudmenyn. Välj INSPELNINGSTIMER och tryck på. Markera en tom rad genom att använda och och tryck. En skärmbild visas i vilken du kan programmera dina inspelningar. - Välj det kanalnummer du vill spela in. - Välj inspelningsfrekvens: - ETT TILLFÄLLE: ett enstaka tillfälle vid den schemalagda tiden. - VECKOVIS: en gång i veckan vid den schemalagda tiden. - DAGLIGEN (MÅN-FRE): vid den schemalagda tiden, varje dag från måndag till fredag och varje vecka. - DAGLIGEN (MÅN-LÖR): vid den schemalagda tiden, varje dag från måndag till lördag och varje vecka. - DAGLIGEN (MÅN-SÖN): vid den schemalagda tiden, varje dag och varje vecka. - Skriv in inspelningens startdatum. - Skriv in inspelningens start- och sluttid

33 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 29 Mardi, 2. décembre : UPPDATERA PROGRAMVARAN Uppdateringar av programvaran som erbjuder nya funktioner till mottagaren sker med jämna mellanrum. När det finns en ny variant, kan programvaran kan uppdateras via TV-bolagets nätverk. Vid sådant fall skickas den nya varianten i TV-kanalens dataström. Mottagaren kontrollera automatiskt om en ny variant finns tillgänglig och ber dig därefter att acceptera, fördröja till nästa uppstart eller avböja uppdateringen. Om du godkänner, kommer mottagaren att starta nedladdningsproceduren, vilken kan ta upp till mellan fem och tio minuter. Under denna tid kommer mottagaren inte kunna användas. - TV-skärmen blir svart. - Teckenskärmen på mottagaren indikerar nedladdningsfaserna (0 till 4). - Användaren kan inte utföra någon funktion under denna process (mellan 5 och 30 minuter). När processen är slutförd, slås mottagaren på automatiskt. När mottagaren startat upp igen, tryck på knappen för att bekräfta uppdateringsmeddelandet och gå tillbaka till det senast programmet du tittade på. Om du nekar, kommer mottagaren att föreslå nedladdningen igen vid nästa uppvaknande

34 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 30 Mardi, 2. décembre : FELSÖKNING 13-1 ANVÄNDNING Fjärrkontrollen har ingen verkan på mottagaren. Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren. Kontrollera skicket och riktningen på batterierna. Mottagaren visar - - : - -. Ta ut mottagaren ur standby genom att trycka. Mottagaren kan inte hitta några kanaler. Kontrollera att du är i ett sändarområde. Justera din antenn (se Antennsignal, sida 22). Bildstörningar eller mottagningsproblem. TV:n växlar inte till mottagaren när den lämnar standby-läget. Inget ljud i HEMMABIO läge på vissa kanaler. Svart och vit video på AUX-ut (vid inspelning från videobandspelare) För alla andra problem. Kontrollera alla anslutningar, justera din antenn och påbörja en programsökning igen (se Automatisk kanalsökning, sida 19). Kontrollera att din TV är ansluten till scartuttaget på TV:n (se ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV- APPARATEN, sida 9). Om nödvändigt, välj scart-in direkt på din TV. Kontrollera att du har anslutit förstärkaren till hemmabion korrekt med hjälp av ljudutgången S/PDIF ( se Anslutning till en förstärkare för hemmabio, sida 12). Om du inte använder en förstärkare för hemmabio ställ in den digitala ljudutgången på STEREO ( se Återgå till fabriksinställningarna, sida 21). Kontrollera att AUX-scart signalen är kompatibel med din videobandspelare (välj PAL på AUX SCART i menyn för Videoinställningar (se Bildinställningar, sida 19). Gör en återställning till fabrikens standardinställningar (se Återgå till fabriksinställningarna, sida 21)

35 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 31 Mardi, 2. décembre : UPPDATERING AV PROGRAMVARA När ett fel visas på frampanelen, tryck på OK på fjärrkontrollen för att fortsätta. Er00 Avkodarens aktuella programvara är identisk med den tillgängliga programvaran. Mottagaren behöver därför inte uppdateras. Er02, Er05, Er10, Er11 På grund av dålig signalkvalitet kan inte programvaran hämtas korrekt. Tryck för att fortsätta. Kontrollera signalstyrka och signalkvalitet ( se Antennsignal, sida 22). Om signalen är korrekt, försök uppdatera igen ( se Uppdatera programvaran, sida 29). För de övriga felen, ta kontakt med din operatör eller installationsleverantör

36 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 32 Mardi, 2. décembre : SPECIFIKATIONER Standarder för sändningar DVB-T, MPEG 2, OFDM Tuner (2 med inbyggd splitter) RF-in In anslutning: IEC hona RF-in frekvensområde: UHF MHz (8 MHz BW) VHF MHz (7 och 8 MHz BW) RF-in nivå: -90 till -20 dbm In impedans: 75 Ohm COFDM bandbredd: 7 och 8 MHz Tuning steg: khz RF-ut Ut-anslutning: IEC hane RF bypass: MHz Demodulator COFDM lägen som stöds: 2 k/8 k Stöd för SFN Modulation: QPSK, 16-QAM, 64- QAM Kodhastighet: 1/2 till 7/8 Läge: Icke-hierarkisk Bevakningsintervall: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Avinterfolierare: 12x17 Forney Felrättningskod: RS (204,188, 8) Videoavkodare MPEG-2 SD & HD Standard MPEG-2 för 50Hz Ingångsvärde (max.): 15 Mb/s MPEG-4 PART 10 / H.264 MPEG-4 AVC (HD) för 50Hz Ingångsvärde (max.): 15 Mb/s för MPEG-4 AVC (SD) Ingångsvärde (max.): 10 Mb/s för Ljudavkodare MPEG-1 lager I & II (musikkam) MPEG-2 lager II Läge: Mono, Stereo, Joint stereo Provvärden 32,44.1 eller 48 khz HE-AAC nivå 2 Flerkanal 5.1 Två kanaler nedmix DOLBY Digital (AC3) HE-AAC nivå 4 Video-utgång upplösning/ format HD: 50 Hz progressiv, eller 50 Hz blandat - Aspektvärde 16/9 16/9 omvandling: 4/3, zoom 14/9, zoom 16/9, helskärm Ograderat (originalformat) eller graderat (1080i>720p, 720p>1080i) genom setup-menyn SD: 50 Hz blandat Aspekttal: 4/3 och 16/9 4/3 omvandling: Letterbox, Pan& scan Inställning SD > HD för HDMI ut Video SD in/ut TV Scart: RGB ut, CVBS (PAL/ SECAM), Audio R/L, snabb blanking, långsam omkoppling (RGB ej tillgänglig i HD läge) AUX Scart: S-Video, CVBS (PAL/ SECAM), Audio R/L, snabb blanking, långsam omkoppling RGB till Video HD-utgång HDMI (version 1.3) Stöd HDCP (beroende på programvaruversion) Beroende på EDID HDMI-information som återsänds av bildskärmen. Upplösning: 1080i, 720p,576p Ljudutgång HiFi ljudutgång Volymkontrollerat analogt ljud L/R Mono stereo vid MPEG1 lager II, två kanaler nedmixade vid mottagning av flerkanaler Elektrisk S/PDIF Ljud (när stereo väljs) två kanaler PCM (nedmixade) vid MPEG1-lager II, AC3, HE-AAC, Nivå 2/4. Ljud (när flerkanaler väljs: Om endast MPEG1-lager II eller HE-AAC Nivå 2 sänds: två kanaler PCM. Om AC3 sänds: ursprungligen AC3 mottog svängningsström. Om HE-AAC Nivå 4 sänds:dts 5.1. Ljud HDMI Justerbar volym med fjärrkontrollen. Läs EDID HDMI-information som återsänds av bildskärmen för att kontrollera om tv-apparaten är kompatibel med flerkanaler (DTS eller AC3). Om tv:n inte är kompatibel: två kanaler PCM (nedmix) vid MPEG-Lager II, HE-AAC Nivå 2/4, och AC3-sändning. Om tv:n är kompatibel: -två kanaler PCM vid MPEG-Lager II, HE-AAC Nivå 2. -Om AC3 sänds: ursprungligen AC3 mottog svängningsström. -Om enbart HE-AAC Nivå 4 sänds: DTS 5.1 används om tv:n är kompatibel annars används två kanaler PCM

37 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 33 Mardi, 2. décembre :38 10 USB-anslutning Port: Master USB 2.0 Extern nätdel AC: V ~50 Hz Ut: 12 V DC 1,5A Max strömförbrukning: 20 W (standby 2 W) Inomhusantenn strömförsörjning Uteffekt: +5 V DC, 50mA max, +5 V på kabelns kärntråd Front Panel 4-siffrig 7-segmentsbild 1 dual colour led 3 knappar (P+, P-, På/Standby) 1 smartcardläsare 1 kontakt typ A (USB) 1 sjusegment gul skärm IR-sensor: 38 khz Smartcardläsare 1 x ISO/IEC 7816, nivå 1/2/3 Villkorlig åtkomst 1 x ISO/IEC med ändring 1 (2002) Smartcardläsare Bakpanel 1 x IEC honkontakt (RF in) 1 x IEC hankontakt (RF ut) 2 x SCART (TV, AUX) 1 x HDMI 2 x RCA (HiFi R/L) 1 x RCA (S/PDIF) Fysiska specifikationer Mottagare: Storlek (lxdxh): 411x211x41 mm Vikt: ~2,3 kg Arbetstemperatur: +0 C till +40 C Komplett paketerad mottagare: Vikt: ~3,9 kg Storlek (lxdxh): 494x320x91 mm Förvaringstemperatur: -25 C till +65 C Tillbehör Fjärrkontrollens räckvidd: 7 m Batterier: 2 x 1.5 V (typ AAA) 1 Scartkabel Extern AC/DC-adapter med strömkabel

38 LU A_ITD84HD_SWE.book Page 34 Mardi, 2. décembre : GARANTI OBS! För att utnyttja garantin vid ett eventuellt fel ska du kontakta din återförsäljare eller Sagem Communications SAS Helpdesk på Bevis på inköp krävs. Om ett fel uppstår, ger försäljaren eller Sagem Communications SAS Helpdesk råd om vad som ska göras. 1) Sagem Communications SAS åtar sig att utan kostnad för arbete och reservdelar reparera skador i utrustning under en period av tjugofyra (24) månader från det ursprungliga inköpsdatumet, förutsatt att skadorna beror på tillverkningsfel. Under denna garantiperiod på tjugofyra månader, repareras den skadade utrustningen utan kostnad. Kunden måste dock på egen bekostnad återlämna den skadade utrustningen och alla tillbehör i sin originalförpackning, till den adress som Sagem Communications SAS Helpdesk tillhandahåller. Inga reparationer sker hos kunden, om inte kunden har avtalat ett underhållskontrakt med Sagem Communications SAS om att utrustningen specifikt ska repareras hos kunden. Denna garanti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter. 2) Undantag från garantin SAGEM har inga skyldigheter under garantin avseende: skador som beror på: - brist att följa installationsprocessen och bruksanvisningar, - om utrustningen utsatts för extern skada (inklusive, men inte begränsad till blixt, brand, stötar eller vattenskada), - ändringar som gjorts utan skriftligt godkännande från Sagem Communications SAS, - brist eller försummelse att underhålla utrustningen eller olämpligt underhåll, - olämpliga driftsförhållanden, särskilt vad gäller temperatur och luftfuktighet, - reparation eller underhåll av utrustningen av personer som inte är godkända av Sagem Communications SAS, - avlägsnande och/eller förstörelse av etiketten som sitter på fixeringsskruven på den nedre plastluckan, slitage från normal daglig användning av utrustningen och dess tillbehör, skada som beror på att utrustningen inte packats tillräckligt eller dåligt när den returneras till Sagem Communications SAS, leverans av nya programvaruversioner, arbete på utrustning eller program som ändrats eller lagts till utan skriftligt medgivande från Sagem Communications SAS, fel och brister som inte beror på utrustningen eller på programvara som installerats i användarens arbetsstationer i syfte att använda utrustningen, kommunikationsproblem som relateras till en olämplig miljö, inklusive: - problem som relateras till åtkomst och/eller anslutning till Internet, till exempel avbrott av åtkomstnät eller fel på linjen som används av abonnenten eller hans/hennes korrespondent, - sändningsfel (till exempel, dålig geografisk täckning av radiosändare, störningar eller dålig linjekvalitet), - fel i det lokala nätverket (kablar, servrar, arbetsstationer) eller fel i sändningsnätet, eventuella kostnader för underhållsservice (enligt definitionen i anvädarhandboken som medföljer utrustningen), samt vid felaktigheter som beror på att underhållsservice inte har utförts

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBLA MOTTAGARE DTR 94000TA HD Mjukvara version 0.2.0

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE/v1 SWv5.10/Aug 2010/TBHnbr/Strålfors Canal Digital är Nordens största digital-tv-distributör. Runt tre miljoner

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt hushålls- eller företagsavfall. Återvinning av din Motorola-utrustning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV Användarmanual HD PVR ST Digital HD PVR-Box för Satellit- MPEG / MPEG Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

Användarhandbok HD 2840-C. Digital HD-box MPEG2 / MPEG4

Användarhandbok HD 2840-C. Digital HD-box MPEG2 / MPEG4 Användarhandbok HD 2840-C Digital HD-box MPEG2 / MPEG4 1 Innehåll 1. Kom igång med 3 steg... 3 1 Anslutningar...5 2 Installation...6 3 Använda boxen...6 2. Produktbeskrivning... 7 Säkerhetsinstruktioner...8

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT Multi TV Smartare digital TV Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst Användarmanual JNT 01.02.2011 2 IPTV från JNT INNEHÅLL Om IPTV tjänstens portal... 3 Se på TV... 4 Välja kanal... 4 Kanalinformation...

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater...

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater... Multi Box Kompakt enhet med 3 DVB-T mottagare Se fria digitala kanaler på alla TV 3 inbyggda modulatorer Automatisk installation NICAM stereo 12-voltsdrift Mycket låg effektförbrukning alla TV-apparater...

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Huvudcentraler att växa med

Huvudcentraler att växa med Huvudcentraler att växa med Från vad du vill, till vad du vill! 4 baskonfigurationer ESX-200: QPSK/8PSK-mottagare, CI, VSB RF, NICAM, ASI-ut ETX-200: COFDM-mottagare, CI, VSB RF, NICAM, ASI-ut ECX-200:

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Inspelningsbar HD-box 500 GB

Inspelningsbar HD-box 500 GB Användarhandbok HD PVR 5720-SX Inspelningsbar HD-box 500 GB MPEG2 / MPEG4 1 Innehåll 1. Kom igång med 3 steg...3 1 Anslutningar... 5 2 Installation... 6 3 Använda boxen... 6 2. Produktbeskrivning...7 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2014-02-25

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2014-02-25 Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2014-02-25 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. DIP-701 - Front- och

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Inspelningsbar HD-box 500 GB

Inspelningsbar HD-box 500 GB Användarhandbok HD PVR 5720-SX 3D Ready Inspelningsbar HD-box 500 GB MPEG2 / MPEG4 1 Innehåll 1. Kom igång 3 1 Anslutningar 5 2 Installation 6 3 Använda boxen 6 2. Produktbeskrivning 7 Säkerhetsinstruktioner

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2013-11-12

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2013-11-12 Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-70 Version 03-- Innehållsförteckning. Säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifter 3. Förpackningens innehåll 4 3. DIP-70 -

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 2011-11-25, Kabel-TV

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 2011-11-25, Kabel-TV Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 0--, Kabel-TV Innehållsförteckning. Säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifter. Förpackningens innehåll 4.

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts.

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer