2. Kungshöjds kulturhistoriska och turistvärde för Göteborg. Att. Jan Aleby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Kungshöjds kulturhistoriska och turistvärde för Göteborg. Att. Jan Aleby"

Transkript

1 Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad Att. Jan Aleby Göteborg Refererande till mötet den 16:e juni 2014 rörande planändringsärende 0485/12 vill Kungshöjds Vänner härmed på uppmaning av Jan Aleby ge kommentarer på de volymförslag vi blev presenterade på mötet. 1. Vad står Kungshöjds Vänner för? Kungshöjds Vänner vill värna om vårt gemensamma kulturarv samt verka för att förbättra Kungshöjds historiska, arkitektoniska och turistiska värden för Göteborg. Vi välkomnar nya bostäder runt Kungshöjd för att ytterligare levandegöra detta område och skapa underlag för nya mötesplatser. Nya Skeppsbron, Norra Masthugget, Pusterviksplatsen och förtätning utmed Rosenlundsgatan upp till dagens byggnadshöjder kan ge ett betydande tillskott av blandade bostäder. Samtidigt vill vi varna för att mer boende inte enbart skapar en mer levande miljö. Det finns många exempel i centrala Göteborg där kvällslivet saknar puls trots många bostäder. Samspelet boende och attraktiva mötesplatser är enligt vår uppfattning nyckeln. Kungshöjds Vänner motsätter sig all påbyggnad på fastigheterna utmed Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen såsom utreds av Stadsbyggnadskontoret. Vi menar att all påbyggnad påverkar stadsbilden och unika siktlinjer negativt och inkräktar skadligt på såväl kulturhistoriska värden som turistvärdet. Istället vill vi tillsammans med Göteborgs Stad, fastighetsägare och övriga intressenter, baserat på kreativitet, respekt och samarbete, värna om historien samtidigt som vi utvecklar de kulturhistoriska, turistiska och sociala möjligheter området erbjuder. Innan det förestående 400- års jubileet vill vi se dagens tiotusentals årliga besökare på Kungshöjd mångdubblas. 2. Kungshöjds kulturhistoriska och turistvärde för Göteborg Området ingår i Göteborgs program för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och hela området inom vallgraven är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården. Byggnaderna på Arsenalsgatan är särskilt omnämnda i programmet. Genom sin placering på Kungshöjdsplatåns yttre kant utgör de ett väl synligt blickfång mot öster, söder och väster. Utformningen som en befästningsmur är speciell och skall likna Artillerietablissementet som tidigare låg där. Även kvarteret Engelska kyrkan omnämns i bevarandeprogrammet, vilket har påverkat utformningen och höjder för kontorsfastigheterna utmed Hvitfeldtsplatsen. Det gamla Televerkets byggnad på Ekelundsgatan (kv 36 Telegrafen) är statligt byggnadsminne. Området Kungshöjd ingår i det f d befästningsstråket och är en del av fornlämningen Göteborg som utgör en helhet med mycket högt kulturhistoriskt värde och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Kungshöjdsområdet har stora turistvärden med såväl kulturhistoria som unik utsikt över stora delar av centrala Göteborg och besöks årligen av tiotusentals göteborgare och besökare*. I sammanfattning kan vi därför konstatera följande: 1. Staden inom vallgraven har stort värde av riksintresse 2. Bastionerna som ingår i fornlämningen med samlingsnamnet Bastion Kung Carl / Carolus Rex (Riksantikvarieämbetets benämning för fornlämning 208:1, 208:2 och 208:3) är enda kvarvarande synliga bevis på Göteborgs historia som en av norra Europas starkast befästa städer vilken går tillbaka till 1621, som utgör startåret för Göteborgs 400- årsjubileum Carolus Rex är en markbunden fornlämning av riksintresse. * Baserat på uppgift från guideföretag och uppskattningar av Kungshöjds Vänner sommaren 2014

2 4. Fram till idag, och t.o.m. under och efter de stora rivningar Göteborg genomdrev under 70- talet, har Göteborgs politiker försvarat och vårdat detta kulturhistoriska arv, inte minst genom att begränsa höjden på de byggnader som byggts på Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen och släpp mellan desamma. 5. Kungshöjd med Carolus Rex, vars 3 bastioner binds samman av Arsenalsgatan, har stort turistvärde för Göteborg genom en unik kombination av historia, utsikter och fritt läge. Trots brist på marknadsföring så besöks området av tiotusentals göteborgare och besökare vart år. 3. Wallenstams hus 3.1 Gällande stadsplan för Wallenstamhuset Gällande stadsplan är från då Länsstyrelsen fastställde Göteborgs Stadsfullmäktiges beslut. Beslutet avvägde noga balansen mellan kulturhistoriska/stadsbildskrav och skapandet av nya kontor: Vid förslagets utformning har hänsyn tagits till de antikvariska önskemålen om friläggande av bastionerna i stadsbilden. En anpassning till det bakomliggande berget har eftersträvats och den nya bebyggelsen har givits en horisontalbetonad prägel med hänsynstagande till den bakomliggande bostadsbebyggelsen och utsikten från Arsenalsgatan och bastionsspetsarna Vidare fastslogs byggnadshöjden till 32m över stadens nollplan, dvs upp till nivån på Arsenalsgatan. Det är värt att notera att detta beslut togs i en tid då mycket av de historiska byggnaderna och miljöerna revs i Göteborg, dock skyddades miljön på Kungshöjd. 3.2 Hotet mot Borgen på Klippan Wallenstams hus har redan idag en dominerande och negativ inverkan på stadsbilden runt Rosenlundsgatan och Kungshöjd. Byggnaden kritiseras av såväl experter som allmänhet. I den antikvariska utredningen för Kungshöjd 1) skriver Sören Holmström vid SBK: Plåtfasadens uttryckslösa anonymitet fungerar som en skrymmande vägg i stadsmiljön och undergräver Fiskekyrkans och Arsenalens arkitektoniska integritet Wallenstams hus inkräktar redan på Borgen på Klippan, som Sören Holmström benämner Arsenalshuset och ytterligare påbyggnad skulle orsaka varaktig, oreparerbar skada på en av Göteborgs vackraste stadsbilder. En skada som skulle åsamkas alla de göteborgare och besökare som vandrar utmed Vallgraven, nerför Sprängkullsgatan eller i Allén bort mot eller från Järntorget. Eller från Skansen Kronan som ger såväl en historisk länk som en enastående vy över Borgen på Klippan men som även skulle åsamkas påtaglig skada vid en påbyggnad. Likaså skulle en påbyggnad skymma den unika panoramautsikt som de tre bastionerna utmed Arsenalsgatan erbjuder över stora delar av centrala Göteborg. En utsikt som tiotusentals göteborgare och besökare njuter av årligen, trots att Göteborgs Stads turistbyrå inte marknadsför denna vandring. 3.3 Kungshöjds Vänners syn på presenterade volymförslag Alla 3 påbyggnadsförslag som presenterades vid mötet 16:e juni ger oreparerbar skada på stadsbilden och dess siluett och stänger av den unika panoramautsikten över stora delar av centrala Göteborg från Arsenalsgatan och bastionerna. Kungshöjds Vänner kan inte acceptera något av dessa förslag. Alt A skulle dölja Arsenalen från såväl Brogatan/Kaponjärsgatan (vid ny bro över Vallgraven) som Allén/Sprängkullsgatan, båda två viktiga och frekvent besökta siktpunkter i Göteborgs stadsrum. 1) Rosenlund och Borgen på Klippan. Antikvariskt planeringsunderlag. Detaljplan för bostäder i Rosenlund. Sören Holmberg, SBK februari 2014

3 Alt B och C skapar arkitektoniska dominanter som skulle förvanska stadssiluetten och ta fokus från Borgen på Klippan. Detta tillmötesgår inte Sören Holmströms begärda förhållningssätt: Alla former av nyexploateringar utmed Rosenlundsområdets norra sida skall underordna sig det samlade ledmotivet Borgen på Klippan och skall utföras på ett sätt som förstärker Lilla Otterhällans fortifikatoriska uttryck i stadsrummet 1). Likaså skulle den unika panoramautsikten från stora delar av Arsenalsgatan och bastionerna över stora delar av centrala Göteborg försvinna, något som skulle drabba tiotusentals göteborgare och besökare. Vi vill påminna att illustration av volymalternativen från den siktpunkt vid Arsenalsgatan 4 som efterfrågades inför mötet den 16:e juni ännu saknas. Den del av alt A som Kungshöjds Vänner är positiv till är att uppföra en ny byggnad in mot berget, norr om befintlig byggnad till den höjd som idag gäller, såsom beskrivits som del i alt A. Enligt presenterat volymförslag skulle ca 1900m2 yta skapas vilket skulle kunna ge ca 70 studentlägenheter. Detta skulle också bidra till ett mer blandat boende runt Rosenlund. Med ingång från Rosenlundsgatan skulle denna grupp boende starkt bidra till en mer levande miljö runt Rosenlund/Kungshöjd genom att besöka kaféer, utnyttja livsmedelsbutiker, restauranter och andra mötesplatser. Handels, delar av GU och Pedagogen ligger alla på bekvämt promenadavstånd. 3.4 Samlade överväganden Wallenstams hus har redan idag en mycket stark och negativ inverkan på stadsrummet runt Rosenlundsgatan/Kungshöjd. En påbyggnad skulle förstärka detta och leda till att detta hus allvarligt skulle förvanska stadssiluetten i denna del av Göteborgs stadsrum. Med den befintliga Borgen på Klippan omgiven av fornlämningar av riksintresse och av många ansedd som en av Göteborgs vackraste byggnader måste man ställa sig frågan om en påbyggnad som skulle kunna ge ca 35 ytterligare lägenheter, utöver de ca 70 studentlägenheter Kungshöjds Vänner stödjer, verkligen kan motivera sådan skada på en ikon i Göteborgs stadsrum? Är det värt att skada det turistvärde Kungshöjd utgör och för all tid beröva tiotusentals göteborgare och besökare denna unika plats att beskåda stora delar av centrala Göteborg för att ge 35 lägenhetsinnehavare en priviligerad vy? 4. SEB- huset 4.1 Gällande stadsplan för SEB- huset Gällande stadsplan är från då Länsstyrelsen fastställde Göteborgs Stadsfullmäktiges beslut och noga avvägde balansen mellan kulturhistoriska och stadsbildskrav och skapandet av nya kontor: Stor vikt har vid förslagets utveckling lagts vid de antikvariska önskemålen om friläggande av bastionerna i stadsbilden och i övrigt en arkitektonisk anpassning till de bakomliggande gamla befästningsverken. Den nya bebyggelsen har därvid givits en förhållandevis låg och horisontalbetonad prägel. Succesiva avbrott i bebyggelsen har gjorts framför bastionernas framspringande partier. Högsta bygghöjd fastslogs till 29 m över stadens nollnivå, dvs lägre än Arsenalsgatan. 4.2 Hotet mot Kungshöjd Förslaget avser att bygga ett 12 våningar högt punkthus (upp till samma takfotshöjd som befintligt hus på Arsenalsgatans västra del) med cirka 35 lägenheter på den största av gårdarna i det s.k. Brolid- huset (Inom Vallgraven 40:14) ägt av SEB. Resultatet av detta skulle vara följande: 1. Från flera siktpunkter kommer bilden av Borgen på Klippan att förstöras, speciellt från Järntorget och Esperantoplatsen. Ett mycket värdefullt synfält som i ett slag sammanfattar olika epoker i stadsutvecklingen på ett övertygande sätt 1) skulle därmed gå förlorad.

4 2. De göteborgare och besökare till Göteborg som tar sig till den västra bastionen eller Arsenalsgatans västra ände kommer att berövas en fantastisk möjlighet till panoramavy över stora delar av Göteborg. Upplevelsen för tiotusentals geografi, kultur- och historieintresserade från exempelvis Walknet, Paddan och flanerande göteborgare och turister kommer att allvarligt försämras till förmån för 35 nya lägenhetsinnehavare. 3. Besökarna till lekplatsen bredvid den västra bastionen kommer att se rakt in i en ny byggnad några meter bort och berövas solljus runt lunchtid på stora delar av platsen. Denna lekplats utnyttjas av boende, dagis och besökare och är den enda i området. Enligt beslut i Göteborgs kommunfullmäktige ska barnperspektivet alltid beaktas vid utformning av den fysiska miljön. Vi förutsätter att SBK tar detta i övervägande. 4. Den arkitektoniskt intressanta och idag nästan ikonförklarade Brolidsfastigheten skulle på ett dramatiskt sätt förstöras av en höghusliknande huskropp stickande upp från en av fastighetens gårdar. Sören Holmström uttrycker följande om Brolidfastigheten: Den vita marmorbeklädda fasaden präglas av ett repetitivt lugn med sina strikta och jämnt fördelade fönsteröppningar, vilket i kombination med de försänkta fönsternischernas skarpskurna urtag utan fönsterbleck förmedlar en okonstlad massivitet som mot alla odds lyckas bekräfta Carolus Rex mäktiga murverkan och då utan att distrahera upplevelsen av vare sig Arsenalens uppstickande tornprydnader uppe på Lilla Otterhällan eller Fiskekyrkan på andra sidan gatan. 1) 4.3 Kungshöjds Vänners syn på presenterat volymförslag Baserat på ovanstående analys kan inte Kungshöjds Vänner acceptera en påbyggnad av 12 våningar såsom SBK och SEB föreslår. Vi tror heller inte detta är i Göteborgs Stads bästa intresse och vill se att kultur, turism och barnperspektivet beaktas i detta ärende. Är det rimligt att 35 lägenhetsinnehavare får förstöra utsikten från den västra bastionen och Arsenalsgatan och göra befintlig lekplats till en instängd, skuggad och oattraktiv plats? 4.4 Samlad bedömning Istället för en påbyggnad föreslår Kungshöjds Vänner en alternativ lösning för att skapa fler bostäder. Brolidhuset har gårdar som skulle kunna bebyggas med studentlägenheter upp till dagens byggnadshöjd på samma sätt som Wallenstam överväger för sin fastighet. Kungshöjds Vänner stödjer en sådan lösning som skulle attrahera en aktiv grupp till Rosenlund samtidigt som dagens bostadsproblem för studenter skulle adresseras. 35 lägenheter i ett höghus skulle kunna bytas ut mot uppskattningsvis dubbelt så många studentlägenheter. 5. Alecta- huset 5.1 Gällande stadsplan för Alectahuset Nu gällande stadsplan dateras och betonar såväl kulturhistorisk som arkitektonisk anpassning och hänsyn till solförhållanden för de boende: Vid utformningen av förvaltningsbyggnaden har volymstudier gjorts för att arkitektoniskt anpassa denna till befintlig stadsmiljö. Vid detaljutformningen av förvaltningsbyggnaden förutsättes att särskild uppmärksamhet ägnas samspelet med kulturhistoriska byggnader i 30 kv Engelska kyrkan och befästningsverk. Länsstyrelsen har vid beslut gjort ett förtydligande av den sista meningen och påpekar att Länsstyrelsen bedömer detta även innefatta att den stora byggnadskroppen i möjligaste mån ges en sådan yttre gestaltning att intrycket av massverkan och monotoni motverkas. I planen betonas även vikten av att bevara kvaliteter för de boende: Med hänsyn till solförhållanden för bostadsbebyggelsen utmed Kungshöjdsgatan föreslås förvaltningsbyggnadens västra del med lägre taklisthöjd.

5 I gällande plan beviljas en kontorsfastighet som mot Rosenlundsplatsen har fyra våningar och en indragen takvåning. Byggnaden trappar upp utefter Hvitfeldtsplatsen för att ansluta mot bostadsbebyggelsen utmed Hvitfeldtsgatan som medger sju våningar. 5.2 Alectahusets gestaltning och hot I gällande stadsplan betonas alltså vikten av samspelet med omgivande kvarter, dvs kv Engelska kyrkan, Gamla Latin m.fl. Alectahuset har redan idag en mycket stark, monoton och negativ inverkan på stadsrummet utmed Hvitfeldtsplatsen enligt såväl allmänhet som Sören Holmström¹. Skattehusets (läs Alectahuset) stumma ytmässighet utan minsta antydan till arkitektoniskt samspel med Arsenalen och Fiskekyrka vilket för övrigt resulterat i ett gaturum vars norra sida saknar intresseväckande rytmiseringar och som mer fungerar som ett kommunikationsstråk utan platsbildande verkan. I volymförslaget presenteras tre olika påbyggnadsalternativ. Samtliga föreslår en påbyggnad av fyra alt fem lamellformade volymer i fyra- fem våningar på den norra delen av fastigheten (norr om Gladers Trappor), samt i alt A även en volym om fem våningar på hörnet Rosenlundsplatsen på den södra delen av fastigheten (söder om Gladers Trappor). Påbyggnad enligt förslagen kommer att ytterligare förstärka dominansen, massverkan och monotonin för stadsrummet på ett negativt sätt som inte alls går i linje med stadens kulturhistoriska intressen och bevarandeprogram. Påbyggnaden av den norra delen kommer att påverka stadsbilden och störa siktlinjerna inte bara från Allén och Rosenlundsbron utan även från Läroverksgatan, Kaserntorget och Södra Larmgatan. Den norra delen av fastigheten, vid hörnet Hvitfeldtsgatan, kommer med en påbyggnad med fem våningar att bli 12 våningar hög. Samspelet med intilliggande kvarter kommer att helt sättas ur spel. För att tillgodose goda sol- och dagsljusförhållanden för de boende har Alectahusets tak mot gården på Kungshöjdsgatan 2, 4, 6 och 8 utförts med en lägre taklisthöjd (maxhöjd är 34,5 m). Detta har resulterat i att de översta två våningarna på kontorsbyggnaden har ett kraftigt avfasat och sluttande tak, vilket möjliggör att ljus kan reflekteras ned på gården och in i lägenheterna. En påbyggnad av fastigheten kommer att starkt försämra både sol- och dagsljusförhållandena för de boende utmed Kungshöjdsgatan/Hvitfeldtsgatan och bör därför anses direkt olämpligt. En ny byggnadsvolym i fem våningar på södra delen av Alectas hus vid hörnet Rosenlundsplatsen (enl alt A) resulterar i en 10 våningar hög byggnad. Denna kommer att helt ta fokus från befintlig bastion och Arsenalshuset och skapa en helt ny, konkurrerande stadssiluett istället för att underordna sig det samlade ledmotivet Borgen på Klippan. Påbyggnaden kommer att förändra stadsbilden från framförallt Allén, Sprängkullsgatan, Rosenlundsbron och Haga. Arsenalshuset ( Borgen på klippan ) kommer att döljas och istället kommer den nya byggnaden att hamna i blickfånget. 5.3 Kungshöjds Vänners syn på presenterat volymförslag Kungshöjds Vänner ifrågasätter starkt att de värden en påbyggnad kan tillföra är högre än de negativa konsekvenser det får för gaturummet, stadsbilden, de kulturhistoriska värdena och befintliga boendekvaliteter. Vi är emot samtliga tre förslag. En påbyggnad kommer att drastiskt ändra skalan för kvarteret och förstärka massverkan och monotonin på ett negativt sätt som inte alls går i linje med stadens kulturhistoriska intressen och bevarandeprogram. Kraven på tillgång till dagsljus i bostaden har inte blivit lägre idag jämfört med 1976, utan betonas snarare ännu starkare i samband med nybyggnation. Göteborgs Stad har t ex krav på dagsljus i

6 bostäder i Program för Miljöanpassat byggande. Boverkets byggregler stödjer också vikten av tillgång till goda ljusförhållanden. Bostadsfastigheterna utmed Kungshöjdsgatan har redan idag trånga gårdar och en påbyggnad kommer att bidra till ytterligare försämrade ljusförhållanden och höga angränsande fasader. Avståndet mellan nuvarande förvaltningsbyggnad och bostädernas fasadliv är idag som minst endast 8 meter och lämpligheten i att förlägga nya bostäder så nära inpå befintliga bostäder kan starkt ifrågasättas. Insynen mellan nya och befintliga bostäder kommer att bli betydande och med största sannolikhet uppfattas som en olägenhet. Det finns stöd i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler att den som avser genomföra en åtgärd ska välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Om SBK avser att gå vidare med Alectas förslag så förutsätter vi att detta utreds noga, både avseende boendemiljö och kulturmiljö. Vi vill också påpeka att planskissen för Alectahuset, sid 2 i volymstudien, inte på ett korrekt sätt redovisar nuvarande byggnaders höjder. Taket på befintlig kontorsbyggnad är mycket högre och ligger i linje med taket på bostadshuset längst i norr och våning tre för mellersta huset. 5.4 Samlad bedömning Kungshöjds Vänner stödjer en planändring som tillåter konvertering av kontor till bostäder inom nu gällande bygghöjder. Däremot kan vi inte med de skäl som ovan redovisats acceptera något av de tre förslag med påbyggda volymer som presenterades den 16:e juni. 6 Sammanfattning Kungshöjds Vänner stödjer inte någon påbyggnad på de tre fastigheter som ansökt om planändring i ärende 0485/12. Däremot är vi positiva till förtätning inom fastigheterna med nya byggnader upp till dagens tillåtna bygghöjder och att tillåta boende i tillägg till kontor inom existerande fastigheter. Vi vill samtidigt varna för en övertro att fler boende skapar en mera levande miljö runt Rosenlundsgatan, detta kräver fler attraktiva mötesplatser. Centrala Göteborg har många bevis för detta. Kungshöjds Vänner kan inte förstå att de starka kulturhistoriska och stadsbildsmässiga skäl, som låg till grund för beslut av nu gällande stadsplaner och som resulterade i dagens bygghöjder och släpp, skulle vara mindre relevanta idag. Därför bör dessa planer inte förändras vad beträffar tillåtna bygghöjder. Byggplanerna för Skeppsbron, Norra Masthugget, samt potentiellt vid Pusterviksplatsen och vad som kan uppnås genom förtätning inom nuvarande tillåtna bygghöjder för SEB, Wallenstam och Alectas hus kommer att skapa ett stort antal lägenheter i Rosenlunds närhet. Kungshöjds Vänner anser inte att ett drygt hundratal tillkommande lägenheter inom SEBs, Wallenstams och Alectas fastigheter skapar tillräckliga mervärden för att riskera att rasera de kulturhistoriska värden, stadssiluetter och boendekvaliteter som Kungshöjd representerar. 7 Nästa steg Kungshöjds Vänner föreslår att vi får presentera vårt ställningstagande för SBK och fastighetsägare och att fastighetsägarna ger sina synpunkter vid ett möte under september på SBK. För Kungshöjds Vänner genom Jan- Erik Johansson Björn Österlund

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2011.03.14 SR Dnr 2011-0055 (S-Dp 2006-19499) Till Stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 1/9 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN HÖNÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 2/9 INLEDNING

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR Områdesbestämmelserna är antagna av miljö och stadsbyggnadsnämnden DR 105 den 18 maj 2006 170. Detta beslut vann laga kraft den 15 juni 2006. UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Områdesbestämmelser

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Värdering, ändring och energieffektivisering Växjö 19 mars 2013 Tomas Örn Kulturmiljö [fysisk] miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Information till småhusägare i Norra Ängby

Information till småhusägare i Norra Ängby SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov?

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-23 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 27 526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Kvarter 2 - K2A Jeff AB

Kvarter 2 - K2A Jeff AB Kvarter 1 - KBAB Detta kvarter ligger centralt i förhållande till resecentrum och har därmed en mycket god tillgänglighet. Detta faktum och ambitionen att skapa en ändamålsenlig och attraktiv helhet i

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2010-14527-54 INGE ALMQVIST SID 1 (10) TFN 08-508 273 82 2013-11-19

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2010-14527-54 INGE ALMQVIST SID 1 (10) TFN 08-508 273 82 2013-11-19 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN INGE ALMQVIST SID 1 (10) TFN 08-508 273 82 2013-11-19 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför utställning

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 Samrådsyttrande avseende Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 av Dalarö Forum medborgarforum 2015-04-20 genom Dalarö Kultur & Föreningscentrum Richard Nordgård,

Läs mer

BALKONGFÖRSLAG JULI 2015 SICKLAÖN 264:4 JENNY BEIJAR, ARKITEKT OCH BYGGLOVARKITEKT, MSA

BALKONGFÖRSLAG JULI 2015 SICKLAÖN 264:4 JENNY BEIJAR, ARKITEKT OCH BYGGLOVARKITEKT, MSA BALKONFÖRSLA JULI 2015 SICKLAÖN 264:4 JENNY BEIJAR, ARKITEKT OCH BYLOVARKITEKT, MSA V-RUM FASTIHETEN DETALJPLAN Prickmarkerad mark på detaljplanen betyder att byggnad inte får uppföras och ej heller balkonger

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Att få ett nytt kulturarv

Att få ett nytt kulturarv Att få ett nytt kulturarv Rapport för etapp 2 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2009:4 2 Bakgrund Örebro läns museum har arbetat tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län i några år med

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-15 DNR 2007-40306-54 PL AN AVDELNINGEN SID 1 (12)

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-15 DNR 2007-40306-54 PL AN AVDELNINGEN SID 1 (12) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-15 PL AN AVDELNINGEN SID 1 (12) Handläggare: Klas Groth Tfn 08-508 27374 Till Stadsbyggnadsnämnden REDOVISNING AV GENOMFÖRDA PARALLELLA UPPDRAG OCH STÄLLNINGSTAGANDE INFÖR FORTSATT

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 17 i stadsdelen Västberga (385 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 17 i stadsdelen Västberga (385 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (15) 2013-06-05 Handläggare: Martin Edfelt Tfn 08-508 27 219 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Timotejen 17 i stadsdelen

Läs mer