2. Kungshöjds kulturhistoriska och turistvärde för Göteborg. Att. Jan Aleby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Kungshöjds kulturhistoriska och turistvärde för Göteborg. Att. Jan Aleby"

Transkript

1 Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad Att. Jan Aleby Göteborg Refererande till mötet den 16:e juni 2014 rörande planändringsärende 0485/12 vill Kungshöjds Vänner härmed på uppmaning av Jan Aleby ge kommentarer på de volymförslag vi blev presenterade på mötet. 1. Vad står Kungshöjds Vänner för? Kungshöjds Vänner vill värna om vårt gemensamma kulturarv samt verka för att förbättra Kungshöjds historiska, arkitektoniska och turistiska värden för Göteborg. Vi välkomnar nya bostäder runt Kungshöjd för att ytterligare levandegöra detta område och skapa underlag för nya mötesplatser. Nya Skeppsbron, Norra Masthugget, Pusterviksplatsen och förtätning utmed Rosenlundsgatan upp till dagens byggnadshöjder kan ge ett betydande tillskott av blandade bostäder. Samtidigt vill vi varna för att mer boende inte enbart skapar en mer levande miljö. Det finns många exempel i centrala Göteborg där kvällslivet saknar puls trots många bostäder. Samspelet boende och attraktiva mötesplatser är enligt vår uppfattning nyckeln. Kungshöjds Vänner motsätter sig all påbyggnad på fastigheterna utmed Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen såsom utreds av Stadsbyggnadskontoret. Vi menar att all påbyggnad påverkar stadsbilden och unika siktlinjer negativt och inkräktar skadligt på såväl kulturhistoriska värden som turistvärdet. Istället vill vi tillsammans med Göteborgs Stad, fastighetsägare och övriga intressenter, baserat på kreativitet, respekt och samarbete, värna om historien samtidigt som vi utvecklar de kulturhistoriska, turistiska och sociala möjligheter området erbjuder. Innan det förestående 400- års jubileet vill vi se dagens tiotusentals årliga besökare på Kungshöjd mångdubblas. 2. Kungshöjds kulturhistoriska och turistvärde för Göteborg Området ingår i Göteborgs program för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och hela området inom vallgraven är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården. Byggnaderna på Arsenalsgatan är särskilt omnämnda i programmet. Genom sin placering på Kungshöjdsplatåns yttre kant utgör de ett väl synligt blickfång mot öster, söder och väster. Utformningen som en befästningsmur är speciell och skall likna Artillerietablissementet som tidigare låg där. Även kvarteret Engelska kyrkan omnämns i bevarandeprogrammet, vilket har påverkat utformningen och höjder för kontorsfastigheterna utmed Hvitfeldtsplatsen. Det gamla Televerkets byggnad på Ekelundsgatan (kv 36 Telegrafen) är statligt byggnadsminne. Området Kungshöjd ingår i det f d befästningsstråket och är en del av fornlämningen Göteborg som utgör en helhet med mycket högt kulturhistoriskt värde och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Kungshöjdsområdet har stora turistvärden med såväl kulturhistoria som unik utsikt över stora delar av centrala Göteborg och besöks årligen av tiotusentals göteborgare och besökare*. I sammanfattning kan vi därför konstatera följande: 1. Staden inom vallgraven har stort värde av riksintresse 2. Bastionerna som ingår i fornlämningen med samlingsnamnet Bastion Kung Carl / Carolus Rex (Riksantikvarieämbetets benämning för fornlämning 208:1, 208:2 och 208:3) är enda kvarvarande synliga bevis på Göteborgs historia som en av norra Europas starkast befästa städer vilken går tillbaka till 1621, som utgör startåret för Göteborgs 400- årsjubileum Carolus Rex är en markbunden fornlämning av riksintresse. * Baserat på uppgift från guideföretag och uppskattningar av Kungshöjds Vänner sommaren 2014

2 4. Fram till idag, och t.o.m. under och efter de stora rivningar Göteborg genomdrev under 70- talet, har Göteborgs politiker försvarat och vårdat detta kulturhistoriska arv, inte minst genom att begränsa höjden på de byggnader som byggts på Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen och släpp mellan desamma. 5. Kungshöjd med Carolus Rex, vars 3 bastioner binds samman av Arsenalsgatan, har stort turistvärde för Göteborg genom en unik kombination av historia, utsikter och fritt läge. Trots brist på marknadsföring så besöks området av tiotusentals göteborgare och besökare vart år. 3. Wallenstams hus 3.1 Gällande stadsplan för Wallenstamhuset Gällande stadsplan är från då Länsstyrelsen fastställde Göteborgs Stadsfullmäktiges beslut. Beslutet avvägde noga balansen mellan kulturhistoriska/stadsbildskrav och skapandet av nya kontor: Vid förslagets utformning har hänsyn tagits till de antikvariska önskemålen om friläggande av bastionerna i stadsbilden. En anpassning till det bakomliggande berget har eftersträvats och den nya bebyggelsen har givits en horisontalbetonad prägel med hänsynstagande till den bakomliggande bostadsbebyggelsen och utsikten från Arsenalsgatan och bastionsspetsarna Vidare fastslogs byggnadshöjden till 32m över stadens nollplan, dvs upp till nivån på Arsenalsgatan. Det är värt att notera att detta beslut togs i en tid då mycket av de historiska byggnaderna och miljöerna revs i Göteborg, dock skyddades miljön på Kungshöjd. 3.2 Hotet mot Borgen på Klippan Wallenstams hus har redan idag en dominerande och negativ inverkan på stadsbilden runt Rosenlundsgatan och Kungshöjd. Byggnaden kritiseras av såväl experter som allmänhet. I den antikvariska utredningen för Kungshöjd 1) skriver Sören Holmström vid SBK: Plåtfasadens uttryckslösa anonymitet fungerar som en skrymmande vägg i stadsmiljön och undergräver Fiskekyrkans och Arsenalens arkitektoniska integritet Wallenstams hus inkräktar redan på Borgen på Klippan, som Sören Holmström benämner Arsenalshuset och ytterligare påbyggnad skulle orsaka varaktig, oreparerbar skada på en av Göteborgs vackraste stadsbilder. En skada som skulle åsamkas alla de göteborgare och besökare som vandrar utmed Vallgraven, nerför Sprängkullsgatan eller i Allén bort mot eller från Järntorget. Eller från Skansen Kronan som ger såväl en historisk länk som en enastående vy över Borgen på Klippan men som även skulle åsamkas påtaglig skada vid en påbyggnad. Likaså skulle en påbyggnad skymma den unika panoramautsikt som de tre bastionerna utmed Arsenalsgatan erbjuder över stora delar av centrala Göteborg. En utsikt som tiotusentals göteborgare och besökare njuter av årligen, trots att Göteborgs Stads turistbyrå inte marknadsför denna vandring. 3.3 Kungshöjds Vänners syn på presenterade volymförslag Alla 3 påbyggnadsförslag som presenterades vid mötet 16:e juni ger oreparerbar skada på stadsbilden och dess siluett och stänger av den unika panoramautsikten över stora delar av centrala Göteborg från Arsenalsgatan och bastionerna. Kungshöjds Vänner kan inte acceptera något av dessa förslag. Alt A skulle dölja Arsenalen från såväl Brogatan/Kaponjärsgatan (vid ny bro över Vallgraven) som Allén/Sprängkullsgatan, båda två viktiga och frekvent besökta siktpunkter i Göteborgs stadsrum. 1) Rosenlund och Borgen på Klippan. Antikvariskt planeringsunderlag. Detaljplan för bostäder i Rosenlund. Sören Holmberg, SBK februari 2014

3 Alt B och C skapar arkitektoniska dominanter som skulle förvanska stadssiluetten och ta fokus från Borgen på Klippan. Detta tillmötesgår inte Sören Holmströms begärda förhållningssätt: Alla former av nyexploateringar utmed Rosenlundsområdets norra sida skall underordna sig det samlade ledmotivet Borgen på Klippan och skall utföras på ett sätt som förstärker Lilla Otterhällans fortifikatoriska uttryck i stadsrummet 1). Likaså skulle den unika panoramautsikten från stora delar av Arsenalsgatan och bastionerna över stora delar av centrala Göteborg försvinna, något som skulle drabba tiotusentals göteborgare och besökare. Vi vill påminna att illustration av volymalternativen från den siktpunkt vid Arsenalsgatan 4 som efterfrågades inför mötet den 16:e juni ännu saknas. Den del av alt A som Kungshöjds Vänner är positiv till är att uppföra en ny byggnad in mot berget, norr om befintlig byggnad till den höjd som idag gäller, såsom beskrivits som del i alt A. Enligt presenterat volymförslag skulle ca 1900m2 yta skapas vilket skulle kunna ge ca 70 studentlägenheter. Detta skulle också bidra till ett mer blandat boende runt Rosenlund. Med ingång från Rosenlundsgatan skulle denna grupp boende starkt bidra till en mer levande miljö runt Rosenlund/Kungshöjd genom att besöka kaféer, utnyttja livsmedelsbutiker, restauranter och andra mötesplatser. Handels, delar av GU och Pedagogen ligger alla på bekvämt promenadavstånd. 3.4 Samlade överväganden Wallenstams hus har redan idag en mycket stark och negativ inverkan på stadsrummet runt Rosenlundsgatan/Kungshöjd. En påbyggnad skulle förstärka detta och leda till att detta hus allvarligt skulle förvanska stadssiluetten i denna del av Göteborgs stadsrum. Med den befintliga Borgen på Klippan omgiven av fornlämningar av riksintresse och av många ansedd som en av Göteborgs vackraste byggnader måste man ställa sig frågan om en påbyggnad som skulle kunna ge ca 35 ytterligare lägenheter, utöver de ca 70 studentlägenheter Kungshöjds Vänner stödjer, verkligen kan motivera sådan skada på en ikon i Göteborgs stadsrum? Är det värt att skada det turistvärde Kungshöjd utgör och för all tid beröva tiotusentals göteborgare och besökare denna unika plats att beskåda stora delar av centrala Göteborg för att ge 35 lägenhetsinnehavare en priviligerad vy? 4. SEB- huset 4.1 Gällande stadsplan för SEB- huset Gällande stadsplan är från då Länsstyrelsen fastställde Göteborgs Stadsfullmäktiges beslut och noga avvägde balansen mellan kulturhistoriska och stadsbildskrav och skapandet av nya kontor: Stor vikt har vid förslagets utveckling lagts vid de antikvariska önskemålen om friläggande av bastionerna i stadsbilden och i övrigt en arkitektonisk anpassning till de bakomliggande gamla befästningsverken. Den nya bebyggelsen har därvid givits en förhållandevis låg och horisontalbetonad prägel. Succesiva avbrott i bebyggelsen har gjorts framför bastionernas framspringande partier. Högsta bygghöjd fastslogs till 29 m över stadens nollnivå, dvs lägre än Arsenalsgatan. 4.2 Hotet mot Kungshöjd Förslaget avser att bygga ett 12 våningar högt punkthus (upp till samma takfotshöjd som befintligt hus på Arsenalsgatans västra del) med cirka 35 lägenheter på den största av gårdarna i det s.k. Brolid- huset (Inom Vallgraven 40:14) ägt av SEB. Resultatet av detta skulle vara följande: 1. Från flera siktpunkter kommer bilden av Borgen på Klippan att förstöras, speciellt från Järntorget och Esperantoplatsen. Ett mycket värdefullt synfält som i ett slag sammanfattar olika epoker i stadsutvecklingen på ett övertygande sätt 1) skulle därmed gå förlorad.

4 2. De göteborgare och besökare till Göteborg som tar sig till den västra bastionen eller Arsenalsgatans västra ände kommer att berövas en fantastisk möjlighet till panoramavy över stora delar av Göteborg. Upplevelsen för tiotusentals geografi, kultur- och historieintresserade från exempelvis Walknet, Paddan och flanerande göteborgare och turister kommer att allvarligt försämras till förmån för 35 nya lägenhetsinnehavare. 3. Besökarna till lekplatsen bredvid den västra bastionen kommer att se rakt in i en ny byggnad några meter bort och berövas solljus runt lunchtid på stora delar av platsen. Denna lekplats utnyttjas av boende, dagis och besökare och är den enda i området. Enligt beslut i Göteborgs kommunfullmäktige ska barnperspektivet alltid beaktas vid utformning av den fysiska miljön. Vi förutsätter att SBK tar detta i övervägande. 4. Den arkitektoniskt intressanta och idag nästan ikonförklarade Brolidsfastigheten skulle på ett dramatiskt sätt förstöras av en höghusliknande huskropp stickande upp från en av fastighetens gårdar. Sören Holmström uttrycker följande om Brolidfastigheten: Den vita marmorbeklädda fasaden präglas av ett repetitivt lugn med sina strikta och jämnt fördelade fönsteröppningar, vilket i kombination med de försänkta fönsternischernas skarpskurna urtag utan fönsterbleck förmedlar en okonstlad massivitet som mot alla odds lyckas bekräfta Carolus Rex mäktiga murverkan och då utan att distrahera upplevelsen av vare sig Arsenalens uppstickande tornprydnader uppe på Lilla Otterhällan eller Fiskekyrkan på andra sidan gatan. 1) 4.3 Kungshöjds Vänners syn på presenterat volymförslag Baserat på ovanstående analys kan inte Kungshöjds Vänner acceptera en påbyggnad av 12 våningar såsom SBK och SEB föreslår. Vi tror heller inte detta är i Göteborgs Stads bästa intresse och vill se att kultur, turism och barnperspektivet beaktas i detta ärende. Är det rimligt att 35 lägenhetsinnehavare får förstöra utsikten från den västra bastionen och Arsenalsgatan och göra befintlig lekplats till en instängd, skuggad och oattraktiv plats? 4.4 Samlad bedömning Istället för en påbyggnad föreslår Kungshöjds Vänner en alternativ lösning för att skapa fler bostäder. Brolidhuset har gårdar som skulle kunna bebyggas med studentlägenheter upp till dagens byggnadshöjd på samma sätt som Wallenstam överväger för sin fastighet. Kungshöjds Vänner stödjer en sådan lösning som skulle attrahera en aktiv grupp till Rosenlund samtidigt som dagens bostadsproblem för studenter skulle adresseras. 35 lägenheter i ett höghus skulle kunna bytas ut mot uppskattningsvis dubbelt så många studentlägenheter. 5. Alecta- huset 5.1 Gällande stadsplan för Alectahuset Nu gällande stadsplan dateras och betonar såväl kulturhistorisk som arkitektonisk anpassning och hänsyn till solförhållanden för de boende: Vid utformningen av förvaltningsbyggnaden har volymstudier gjorts för att arkitektoniskt anpassa denna till befintlig stadsmiljö. Vid detaljutformningen av förvaltningsbyggnaden förutsättes att särskild uppmärksamhet ägnas samspelet med kulturhistoriska byggnader i 30 kv Engelska kyrkan och befästningsverk. Länsstyrelsen har vid beslut gjort ett förtydligande av den sista meningen och påpekar att Länsstyrelsen bedömer detta även innefatta att den stora byggnadskroppen i möjligaste mån ges en sådan yttre gestaltning att intrycket av massverkan och monotoni motverkas. I planen betonas även vikten av att bevara kvaliteter för de boende: Med hänsyn till solförhållanden för bostadsbebyggelsen utmed Kungshöjdsgatan föreslås förvaltningsbyggnadens västra del med lägre taklisthöjd.

5 I gällande plan beviljas en kontorsfastighet som mot Rosenlundsplatsen har fyra våningar och en indragen takvåning. Byggnaden trappar upp utefter Hvitfeldtsplatsen för att ansluta mot bostadsbebyggelsen utmed Hvitfeldtsgatan som medger sju våningar. 5.2 Alectahusets gestaltning och hot I gällande stadsplan betonas alltså vikten av samspelet med omgivande kvarter, dvs kv Engelska kyrkan, Gamla Latin m.fl. Alectahuset har redan idag en mycket stark, monoton och negativ inverkan på stadsrummet utmed Hvitfeldtsplatsen enligt såväl allmänhet som Sören Holmström¹. Skattehusets (läs Alectahuset) stumma ytmässighet utan minsta antydan till arkitektoniskt samspel med Arsenalen och Fiskekyrka vilket för övrigt resulterat i ett gaturum vars norra sida saknar intresseväckande rytmiseringar och som mer fungerar som ett kommunikationsstråk utan platsbildande verkan. I volymförslaget presenteras tre olika påbyggnadsalternativ. Samtliga föreslår en påbyggnad av fyra alt fem lamellformade volymer i fyra- fem våningar på den norra delen av fastigheten (norr om Gladers Trappor), samt i alt A även en volym om fem våningar på hörnet Rosenlundsplatsen på den södra delen av fastigheten (söder om Gladers Trappor). Påbyggnad enligt förslagen kommer att ytterligare förstärka dominansen, massverkan och monotonin för stadsrummet på ett negativt sätt som inte alls går i linje med stadens kulturhistoriska intressen och bevarandeprogram. Påbyggnaden av den norra delen kommer att påverka stadsbilden och störa siktlinjerna inte bara från Allén och Rosenlundsbron utan även från Läroverksgatan, Kaserntorget och Södra Larmgatan. Den norra delen av fastigheten, vid hörnet Hvitfeldtsgatan, kommer med en påbyggnad med fem våningar att bli 12 våningar hög. Samspelet med intilliggande kvarter kommer att helt sättas ur spel. För att tillgodose goda sol- och dagsljusförhållanden för de boende har Alectahusets tak mot gården på Kungshöjdsgatan 2, 4, 6 och 8 utförts med en lägre taklisthöjd (maxhöjd är 34,5 m). Detta har resulterat i att de översta två våningarna på kontorsbyggnaden har ett kraftigt avfasat och sluttande tak, vilket möjliggör att ljus kan reflekteras ned på gården och in i lägenheterna. En påbyggnad av fastigheten kommer att starkt försämra både sol- och dagsljusförhållandena för de boende utmed Kungshöjdsgatan/Hvitfeldtsgatan och bör därför anses direkt olämpligt. En ny byggnadsvolym i fem våningar på södra delen av Alectas hus vid hörnet Rosenlundsplatsen (enl alt A) resulterar i en 10 våningar hög byggnad. Denna kommer att helt ta fokus från befintlig bastion och Arsenalshuset och skapa en helt ny, konkurrerande stadssiluett istället för att underordna sig det samlade ledmotivet Borgen på Klippan. Påbyggnaden kommer att förändra stadsbilden från framförallt Allén, Sprängkullsgatan, Rosenlundsbron och Haga. Arsenalshuset ( Borgen på klippan ) kommer att döljas och istället kommer den nya byggnaden att hamna i blickfånget. 5.3 Kungshöjds Vänners syn på presenterat volymförslag Kungshöjds Vänner ifrågasätter starkt att de värden en påbyggnad kan tillföra är högre än de negativa konsekvenser det får för gaturummet, stadsbilden, de kulturhistoriska värdena och befintliga boendekvaliteter. Vi är emot samtliga tre förslag. En påbyggnad kommer att drastiskt ändra skalan för kvarteret och förstärka massverkan och monotonin på ett negativt sätt som inte alls går i linje med stadens kulturhistoriska intressen och bevarandeprogram. Kraven på tillgång till dagsljus i bostaden har inte blivit lägre idag jämfört med 1976, utan betonas snarare ännu starkare i samband med nybyggnation. Göteborgs Stad har t ex krav på dagsljus i

6 bostäder i Program för Miljöanpassat byggande. Boverkets byggregler stödjer också vikten av tillgång till goda ljusförhållanden. Bostadsfastigheterna utmed Kungshöjdsgatan har redan idag trånga gårdar och en påbyggnad kommer att bidra till ytterligare försämrade ljusförhållanden och höga angränsande fasader. Avståndet mellan nuvarande förvaltningsbyggnad och bostädernas fasadliv är idag som minst endast 8 meter och lämpligheten i att förlägga nya bostäder så nära inpå befintliga bostäder kan starkt ifrågasättas. Insynen mellan nya och befintliga bostäder kommer att bli betydande och med största sannolikhet uppfattas som en olägenhet. Det finns stöd i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler att den som avser genomföra en åtgärd ska välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Om SBK avser att gå vidare med Alectas förslag så förutsätter vi att detta utreds noga, både avseende boendemiljö och kulturmiljö. Vi vill också påpeka att planskissen för Alectahuset, sid 2 i volymstudien, inte på ett korrekt sätt redovisar nuvarande byggnaders höjder. Taket på befintlig kontorsbyggnad är mycket högre och ligger i linje med taket på bostadshuset längst i norr och våning tre för mellersta huset. 5.4 Samlad bedömning Kungshöjds Vänner stödjer en planändring som tillåter konvertering av kontor till bostäder inom nu gällande bygghöjder. Däremot kan vi inte med de skäl som ovan redovisats acceptera något av de tre förslag med påbyggda volymer som presenterades den 16:e juni. 6 Sammanfattning Kungshöjds Vänner stödjer inte någon påbyggnad på de tre fastigheter som ansökt om planändring i ärende 0485/12. Däremot är vi positiva till förtätning inom fastigheterna med nya byggnader upp till dagens tillåtna bygghöjder och att tillåta boende i tillägg till kontor inom existerande fastigheter. Vi vill samtidigt varna för en övertro att fler boende skapar en mera levande miljö runt Rosenlundsgatan, detta kräver fler attraktiva mötesplatser. Centrala Göteborg har många bevis för detta. Kungshöjds Vänner kan inte förstå att de starka kulturhistoriska och stadsbildsmässiga skäl, som låg till grund för beslut av nu gällande stadsplaner och som resulterade i dagens bygghöjder och släpp, skulle vara mindre relevanta idag. Därför bör dessa planer inte förändras vad beträffar tillåtna bygghöjder. Byggplanerna för Skeppsbron, Norra Masthugget, samt potentiellt vid Pusterviksplatsen och vad som kan uppnås genom förtätning inom nuvarande tillåtna bygghöjder för SEB, Wallenstam och Alectas hus kommer att skapa ett stort antal lägenheter i Rosenlunds närhet. Kungshöjds Vänner anser inte att ett drygt hundratal tillkommande lägenheter inom SEBs, Wallenstams och Alectas fastigheter skapar tillräckliga mervärden för att riskera att rasera de kulturhistoriska värden, stadssiluetter och boendekvaliteter som Kungshöjd representerar. 7 Nästa steg Kungshöjds Vänner föreslår att vi får presentera vårt ställningstagande för SBK och fastighetsägare och att fastighetsägarna ger sina synpunkter vid ett möte under september på SBK. För Kungshöjds Vänner genom Jan- Erik Johansson Björn Österlund

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

DETALJPLANEFÖRSLAG ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP

DETALJPLANEFÖRSLAG ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS DETALJPLANEFÖRSLAG KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP 2016-07-01 AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN 8 113 30 STOCKHOLM TEL +46 8 690

Läs mer

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning Yttrande Datum 2012-04-02 Dnr 331-674-2012 Ert datum 2012-02-15 Er beteckning 10113-630/2012 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remiss från Boverket överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER) Planavdelningen Peter Jacobsson Tfn 08-508 269 06 Till Stadsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-02-16 STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp Kulturförvaltningen stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-24 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 50831561 Till Kulturnämnden, Kulturmiljöutskottet Nr. 5 Remissvar angående samråd om förslag

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.3.-336/2015 Sida 1 (9) 2015-06-22 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-04-04 Handläggare Catarina Holdar Telefon 08-508 274 44 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG STADSARKITEKTKONTORET planavdelningen 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 Detaljplan för fastigheten Pelikanen 8 i Norrtälje stad. Dnr 04-10234.214 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden 11F ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Stadsbyggnadsförvaltningen STADSARKITEKTKONTORET Upprättad den 29 november 2011 ANTAGEN AV BTN

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Dnr 2014 10801 Sida 1 (10) 2015-04-22 Handläggare Elena Kakavandi Telefon 08-508 272 58 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 Gestaltningsprogram 1(6) Bilaga till planbeskrivningen tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde OBS! (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings

Läs mer

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås 2014-01-14 Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel 021-39 32 94 Byggnadsnämnden Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås PLANUPPDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG. Regina Kevius Andrea Femrell Gunni Ekdahl (1-27, 29-44) ( 28) Närvarande

PROTOKOLLSUTDRAG. Regina Kevius Andrea Femrell Gunni Ekdahl (1-27, 29-44) ( 28) Närvarande PROTOKOLLSUTDRAG Tid Torsdagen den 16 januari 2014, kl. 16.00 17:05 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Tisdagen den 28 januari 2014 Regina Kevius Andrea Femrell Gunni

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN RÖDSPOTTAN 11 TÅGABORG, HELSINGBORGS STAD 1(5) Dnr UR 2005-0067 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren den 6 september 2005. Ärendet har avvaktat

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-10-28 Handläggare Daniel Sjöborg Telefon 08-508 27 171 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Härolden 44 i stadsdelen Kungsholmen (takpåbyggnad)

Antagande av förslag till detaljplan för Härolden 44 i stadsdelen Kungsholmen (takpåbyggnad) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-11-04 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Härolden

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM 2012-12-11 INLEDNING Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Slottsmöllan. Beskrivningen förtydligar detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. Beskrivning av planens påverkan jämfört med nuläget.

Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. Beskrivning av planens påverkan jämfört med nuläget. 2015-06-16 Dnr: MK BN 2015/00012 Behovsbedömning Handläggare: Andrea Andersson Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa. Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9,

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen Södermalm (kontor)

Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen Södermalm (kontor) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2013-11-12 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Medborgardialog i detaljplanearbetet bostäder Paradiset

Medborgardialog i detaljplanearbetet bostäder Paradiset SAMMANSTÄLLNING AV DIALOGMÖTE 3 (ÅTERKOPPLING) Bakgrund I januari 2015 genomfördes en medborgardialog med boende i Paradiset. Dialogen genomfördes efter det att samhällsbyggnadskontoret fått planuppdrag

Läs mer

Gäller inom markerat område Upprättad 2006-09-26, Antagen 2006-11-20 (KF 102/06), Laga kraft 2006-12-21 BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Samråd. Antagen av. "DAG månad ÅR" Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014

Samråd. Antagen av. DAG månad ÅR Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014 Upprättadd 19 november 2014 Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR" Tillägg till detaljplan (akt 1283K-16036) för del av fastigheten RYA 1:30, RYDEBÄCK Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Killingen 20 m fl i stadsdelen Vasastaden (11 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Killingen 20 m fl i stadsdelen Vasastaden (11 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen -54 Sida 1 (8) 2015-10-05 Handläggare Martin Schröder Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Stockholm

Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontorets uppdrag Övergripande planering för bostäder, arbetsplatser, miljö och infrastruktur. Ta fram program och detaljplaner, handlägga bygglov, ge bidrag

Läs mer

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-11-30, REV 2011-01-26 Antagen av BMN: 2011-02-24 Dnr: 10BMN342 Laga kraft: 2011-03-24 Handläggare: Thobias Nilsson Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Yttrande till Mark - och miljödomstolen

Yttrande till Mark - och miljödomstolen Arne Fredlund Tjänsteutlåtande Dnr 2012-12553 Sida 1 ( 5 ) 2017-03 - 06 Yttrande till Mark - och miljödomstolen Yttrandet avser Mål nr P 3836-16 a ngående detaljplan för Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus)

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden 2015-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/84-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Nya City-saneringen Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Helheter eller kontraster i ett stadsrum och i en stadsdel? 151120 Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se

Läs mer

Remissvar angående förslag till detaljplan för fastigheten Skansen 18 m fl, Norrmalm, SDp

Remissvar angående förslag till detaljplan för fastigheten Skansen 18 m fl, Norrmalm, SDp Kulturförvaltningen Sadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-04-30 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 508 31561 Till Kulturnämndens kulturmiljöutskott 2015-05-11 Nr 6 Remissvar angående förslag

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning 1(11) Planbeskrivning tillhörande tillägg till förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 283/2013 FASTIGHETEN POLISEN 2 M FL SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Wihlborgs fastigheter AB inkom den 13 februari 2013 med en förfrågan avseende upprättande av ny detaljplan

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

KVALITETSPROGRAM KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN PLANÄNDRING: KVALITETSPROGRAM 2006 02 08

KVALITETSPROGRAM KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN PLANÄNDRING: KVALITETSPROGRAM 2006 02 08 KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN, KÖPMANGATAN 11, 111 31 STOCKHOLM T: 08-10 18 00, F: 08-21 30 21, M: 0707 48 18 00, e-post: jonas.glock@glockgruppen.se Delägare i Praktiserande Arkitekter i

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Ändring av detaljplan, dp 526, för del av Tollare 1:16 m.fl., Tollare trappa och del av Tollare strand inom delplan 2 i Boo, Nacka kommun

Ändring av detaljplan, dp 526, för del av Tollare 1:16 m.fl., Tollare trappa och del av Tollare strand inom delplan 2 i Boo, Nacka kommun 1 (8) ANTAGANDEHANDLING Dnr MSN 2016/4-214 Förenklat standardförfarande PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan, dp 526, för del av Tollare 1:16 m.fl., Tollare trappa och del av Tollare strand inom delplan

Läs mer

PROGRAMHANDLING PLANPROGRAM. Planprogram för del av kvarteret RAN i Centrala stan, UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län

PROGRAMHANDLING PLANPROGRAM. Planprogram för del av kvarteret RAN i Centrala stan, UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län 1 (9) Planprogram för del av kvarteret RAN i Centrala stan, UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län HANDLINGAR Programhandlingen utgörs av denna handling samt en bilagd kulturmiljöstudie. METS SYFTE Syfte med planprogrammet

Läs mer

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se 2013-05-02 Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Bakgrund Kommunstyrelsen har

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda 2015-02-13 Dnr MSN/2014:1421 Planutskottet Start-PM Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda Ärendet Fastighetsägaren för Fredriksberg 14 har ansökt om en ändring genom tillägg

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD Upprättad den 24-09-2013 NORMALT PLANFÖRFARANDE Antagen av kommunfullmäktige. Laga kraft.. Genomförandetid t o m Dnr 1404/2010 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 303/2015 Dnr ByggR: P 2015-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs.

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. DETALJPLAN FÖR KV. LOMMEN Arvidsjaurs kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration,. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplanerna 5, 17, 42, 54, 59, 64, 82, 123, 128, 134 och 182 i Arlöv, Burlövs kommun Övrig bevarandevärd bebyggelse i Arlöv,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2016-09-07 Stockholm Mål nr P 1341-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-01 i mål nr P 3644-15, se bilaga A KLAGANDE F I MOTPARTER

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Detaljplan för nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken remiss från stadsbyggnadskontoret ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-08-09 Handläggare: Leila Massih Telefon: 08-508 090 21 Till Östermalms stadsdelsnämnd Detaljplan för

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-09-18 Stockholm Mål nr P 2076-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-30 i mål nr P 6927-11, se bilaga KLAGANDE R J MOTPART

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

SOL- OCH SKUGGSTUDIE PM angående sol- och skuggstudie för fastighet Trollhättan 30 m.fl., Stockholm Underlag för detaljplan

SOL- OCH SKUGGSTUDIE PM angående sol- och skuggstudie för fastighet Trollhättan 30 m.fl., Stockholm Underlag för detaljplan SOL- OCH SKUGGSTUDIE PM angående sol- och skuggstudie för fastighet Trollhättan 30 m.fl., Stockholm Underlag för detaljplan 2015-04-08 2 Perspektiv från nordost: 20:e mars - Vår-/höstdagjämning 6 20:e

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer