2. Kungshöjds kulturhistoriska och turistvärde för Göteborg. Att. Jan Aleby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Kungshöjds kulturhistoriska och turistvärde för Göteborg. Att. Jan Aleby"

Transkript

1 Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad Att. Jan Aleby Göteborg Refererande till mötet den 16:e juni 2014 rörande planändringsärende 0485/12 vill Kungshöjds Vänner härmed på uppmaning av Jan Aleby ge kommentarer på de volymförslag vi blev presenterade på mötet. 1. Vad står Kungshöjds Vänner för? Kungshöjds Vänner vill värna om vårt gemensamma kulturarv samt verka för att förbättra Kungshöjds historiska, arkitektoniska och turistiska värden för Göteborg. Vi välkomnar nya bostäder runt Kungshöjd för att ytterligare levandegöra detta område och skapa underlag för nya mötesplatser. Nya Skeppsbron, Norra Masthugget, Pusterviksplatsen och förtätning utmed Rosenlundsgatan upp till dagens byggnadshöjder kan ge ett betydande tillskott av blandade bostäder. Samtidigt vill vi varna för att mer boende inte enbart skapar en mer levande miljö. Det finns många exempel i centrala Göteborg där kvällslivet saknar puls trots många bostäder. Samspelet boende och attraktiva mötesplatser är enligt vår uppfattning nyckeln. Kungshöjds Vänner motsätter sig all påbyggnad på fastigheterna utmed Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen såsom utreds av Stadsbyggnadskontoret. Vi menar att all påbyggnad påverkar stadsbilden och unika siktlinjer negativt och inkräktar skadligt på såväl kulturhistoriska värden som turistvärdet. Istället vill vi tillsammans med Göteborgs Stad, fastighetsägare och övriga intressenter, baserat på kreativitet, respekt och samarbete, värna om historien samtidigt som vi utvecklar de kulturhistoriska, turistiska och sociala möjligheter området erbjuder. Innan det förestående 400- års jubileet vill vi se dagens tiotusentals årliga besökare på Kungshöjd mångdubblas. 2. Kungshöjds kulturhistoriska och turistvärde för Göteborg Området ingår i Göteborgs program för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och hela området inom vallgraven är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården. Byggnaderna på Arsenalsgatan är särskilt omnämnda i programmet. Genom sin placering på Kungshöjdsplatåns yttre kant utgör de ett väl synligt blickfång mot öster, söder och väster. Utformningen som en befästningsmur är speciell och skall likna Artillerietablissementet som tidigare låg där. Även kvarteret Engelska kyrkan omnämns i bevarandeprogrammet, vilket har påverkat utformningen och höjder för kontorsfastigheterna utmed Hvitfeldtsplatsen. Det gamla Televerkets byggnad på Ekelundsgatan (kv 36 Telegrafen) är statligt byggnadsminne. Området Kungshöjd ingår i det f d befästningsstråket och är en del av fornlämningen Göteborg som utgör en helhet med mycket högt kulturhistoriskt värde och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Kungshöjdsområdet har stora turistvärden med såväl kulturhistoria som unik utsikt över stora delar av centrala Göteborg och besöks årligen av tiotusentals göteborgare och besökare*. I sammanfattning kan vi därför konstatera följande: 1. Staden inom vallgraven har stort värde av riksintresse 2. Bastionerna som ingår i fornlämningen med samlingsnamnet Bastion Kung Carl / Carolus Rex (Riksantikvarieämbetets benämning för fornlämning 208:1, 208:2 och 208:3) är enda kvarvarande synliga bevis på Göteborgs historia som en av norra Europas starkast befästa städer vilken går tillbaka till 1621, som utgör startåret för Göteborgs 400- årsjubileum Carolus Rex är en markbunden fornlämning av riksintresse. * Baserat på uppgift från guideföretag och uppskattningar av Kungshöjds Vänner sommaren 2014

2 4. Fram till idag, och t.o.m. under och efter de stora rivningar Göteborg genomdrev under 70- talet, har Göteborgs politiker försvarat och vårdat detta kulturhistoriska arv, inte minst genom att begränsa höjden på de byggnader som byggts på Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen och släpp mellan desamma. 5. Kungshöjd med Carolus Rex, vars 3 bastioner binds samman av Arsenalsgatan, har stort turistvärde för Göteborg genom en unik kombination av historia, utsikter och fritt läge. Trots brist på marknadsföring så besöks området av tiotusentals göteborgare och besökare vart år. 3. Wallenstams hus 3.1 Gällande stadsplan för Wallenstamhuset Gällande stadsplan är från då Länsstyrelsen fastställde Göteborgs Stadsfullmäktiges beslut. Beslutet avvägde noga balansen mellan kulturhistoriska/stadsbildskrav och skapandet av nya kontor: Vid förslagets utformning har hänsyn tagits till de antikvariska önskemålen om friläggande av bastionerna i stadsbilden. En anpassning till det bakomliggande berget har eftersträvats och den nya bebyggelsen har givits en horisontalbetonad prägel med hänsynstagande till den bakomliggande bostadsbebyggelsen och utsikten från Arsenalsgatan och bastionsspetsarna Vidare fastslogs byggnadshöjden till 32m över stadens nollplan, dvs upp till nivån på Arsenalsgatan. Det är värt att notera att detta beslut togs i en tid då mycket av de historiska byggnaderna och miljöerna revs i Göteborg, dock skyddades miljön på Kungshöjd. 3.2 Hotet mot Borgen på Klippan Wallenstams hus har redan idag en dominerande och negativ inverkan på stadsbilden runt Rosenlundsgatan och Kungshöjd. Byggnaden kritiseras av såväl experter som allmänhet. I den antikvariska utredningen för Kungshöjd 1) skriver Sören Holmström vid SBK: Plåtfasadens uttryckslösa anonymitet fungerar som en skrymmande vägg i stadsmiljön och undergräver Fiskekyrkans och Arsenalens arkitektoniska integritet Wallenstams hus inkräktar redan på Borgen på Klippan, som Sören Holmström benämner Arsenalshuset och ytterligare påbyggnad skulle orsaka varaktig, oreparerbar skada på en av Göteborgs vackraste stadsbilder. En skada som skulle åsamkas alla de göteborgare och besökare som vandrar utmed Vallgraven, nerför Sprängkullsgatan eller i Allén bort mot eller från Järntorget. Eller från Skansen Kronan som ger såväl en historisk länk som en enastående vy över Borgen på Klippan men som även skulle åsamkas påtaglig skada vid en påbyggnad. Likaså skulle en påbyggnad skymma den unika panoramautsikt som de tre bastionerna utmed Arsenalsgatan erbjuder över stora delar av centrala Göteborg. En utsikt som tiotusentals göteborgare och besökare njuter av årligen, trots att Göteborgs Stads turistbyrå inte marknadsför denna vandring. 3.3 Kungshöjds Vänners syn på presenterade volymförslag Alla 3 påbyggnadsförslag som presenterades vid mötet 16:e juni ger oreparerbar skada på stadsbilden och dess siluett och stänger av den unika panoramautsikten över stora delar av centrala Göteborg från Arsenalsgatan och bastionerna. Kungshöjds Vänner kan inte acceptera något av dessa förslag. Alt A skulle dölja Arsenalen från såväl Brogatan/Kaponjärsgatan (vid ny bro över Vallgraven) som Allén/Sprängkullsgatan, båda två viktiga och frekvent besökta siktpunkter i Göteborgs stadsrum. 1) Rosenlund och Borgen på Klippan. Antikvariskt planeringsunderlag. Detaljplan för bostäder i Rosenlund. Sören Holmberg, SBK februari 2014

3 Alt B och C skapar arkitektoniska dominanter som skulle förvanska stadssiluetten och ta fokus från Borgen på Klippan. Detta tillmötesgår inte Sören Holmströms begärda förhållningssätt: Alla former av nyexploateringar utmed Rosenlundsområdets norra sida skall underordna sig det samlade ledmotivet Borgen på Klippan och skall utföras på ett sätt som förstärker Lilla Otterhällans fortifikatoriska uttryck i stadsrummet 1). Likaså skulle den unika panoramautsikten från stora delar av Arsenalsgatan och bastionerna över stora delar av centrala Göteborg försvinna, något som skulle drabba tiotusentals göteborgare och besökare. Vi vill påminna att illustration av volymalternativen från den siktpunkt vid Arsenalsgatan 4 som efterfrågades inför mötet den 16:e juni ännu saknas. Den del av alt A som Kungshöjds Vänner är positiv till är att uppföra en ny byggnad in mot berget, norr om befintlig byggnad till den höjd som idag gäller, såsom beskrivits som del i alt A. Enligt presenterat volymförslag skulle ca 1900m2 yta skapas vilket skulle kunna ge ca 70 studentlägenheter. Detta skulle också bidra till ett mer blandat boende runt Rosenlund. Med ingång från Rosenlundsgatan skulle denna grupp boende starkt bidra till en mer levande miljö runt Rosenlund/Kungshöjd genom att besöka kaféer, utnyttja livsmedelsbutiker, restauranter och andra mötesplatser. Handels, delar av GU och Pedagogen ligger alla på bekvämt promenadavstånd. 3.4 Samlade överväganden Wallenstams hus har redan idag en mycket stark och negativ inverkan på stadsrummet runt Rosenlundsgatan/Kungshöjd. En påbyggnad skulle förstärka detta och leda till att detta hus allvarligt skulle förvanska stadssiluetten i denna del av Göteborgs stadsrum. Med den befintliga Borgen på Klippan omgiven av fornlämningar av riksintresse och av många ansedd som en av Göteborgs vackraste byggnader måste man ställa sig frågan om en påbyggnad som skulle kunna ge ca 35 ytterligare lägenheter, utöver de ca 70 studentlägenheter Kungshöjds Vänner stödjer, verkligen kan motivera sådan skada på en ikon i Göteborgs stadsrum? Är det värt att skada det turistvärde Kungshöjd utgör och för all tid beröva tiotusentals göteborgare och besökare denna unika plats att beskåda stora delar av centrala Göteborg för att ge 35 lägenhetsinnehavare en priviligerad vy? 4. SEB- huset 4.1 Gällande stadsplan för SEB- huset Gällande stadsplan är från då Länsstyrelsen fastställde Göteborgs Stadsfullmäktiges beslut och noga avvägde balansen mellan kulturhistoriska och stadsbildskrav och skapandet av nya kontor: Stor vikt har vid förslagets utveckling lagts vid de antikvariska önskemålen om friläggande av bastionerna i stadsbilden och i övrigt en arkitektonisk anpassning till de bakomliggande gamla befästningsverken. Den nya bebyggelsen har därvid givits en förhållandevis låg och horisontalbetonad prägel. Succesiva avbrott i bebyggelsen har gjorts framför bastionernas framspringande partier. Högsta bygghöjd fastslogs till 29 m över stadens nollnivå, dvs lägre än Arsenalsgatan. 4.2 Hotet mot Kungshöjd Förslaget avser att bygga ett 12 våningar högt punkthus (upp till samma takfotshöjd som befintligt hus på Arsenalsgatans västra del) med cirka 35 lägenheter på den största av gårdarna i det s.k. Brolid- huset (Inom Vallgraven 40:14) ägt av SEB. Resultatet av detta skulle vara följande: 1. Från flera siktpunkter kommer bilden av Borgen på Klippan att förstöras, speciellt från Järntorget och Esperantoplatsen. Ett mycket värdefullt synfält som i ett slag sammanfattar olika epoker i stadsutvecklingen på ett övertygande sätt 1) skulle därmed gå förlorad.

4 2. De göteborgare och besökare till Göteborg som tar sig till den västra bastionen eller Arsenalsgatans västra ände kommer att berövas en fantastisk möjlighet till panoramavy över stora delar av Göteborg. Upplevelsen för tiotusentals geografi, kultur- och historieintresserade från exempelvis Walknet, Paddan och flanerande göteborgare och turister kommer att allvarligt försämras till förmån för 35 nya lägenhetsinnehavare. 3. Besökarna till lekplatsen bredvid den västra bastionen kommer att se rakt in i en ny byggnad några meter bort och berövas solljus runt lunchtid på stora delar av platsen. Denna lekplats utnyttjas av boende, dagis och besökare och är den enda i området. Enligt beslut i Göteborgs kommunfullmäktige ska barnperspektivet alltid beaktas vid utformning av den fysiska miljön. Vi förutsätter att SBK tar detta i övervägande. 4. Den arkitektoniskt intressanta och idag nästan ikonförklarade Brolidsfastigheten skulle på ett dramatiskt sätt förstöras av en höghusliknande huskropp stickande upp från en av fastighetens gårdar. Sören Holmström uttrycker följande om Brolidfastigheten: Den vita marmorbeklädda fasaden präglas av ett repetitivt lugn med sina strikta och jämnt fördelade fönsteröppningar, vilket i kombination med de försänkta fönsternischernas skarpskurna urtag utan fönsterbleck förmedlar en okonstlad massivitet som mot alla odds lyckas bekräfta Carolus Rex mäktiga murverkan och då utan att distrahera upplevelsen av vare sig Arsenalens uppstickande tornprydnader uppe på Lilla Otterhällan eller Fiskekyrkan på andra sidan gatan. 1) 4.3 Kungshöjds Vänners syn på presenterat volymförslag Baserat på ovanstående analys kan inte Kungshöjds Vänner acceptera en påbyggnad av 12 våningar såsom SBK och SEB föreslår. Vi tror heller inte detta är i Göteborgs Stads bästa intresse och vill se att kultur, turism och barnperspektivet beaktas i detta ärende. Är det rimligt att 35 lägenhetsinnehavare får förstöra utsikten från den västra bastionen och Arsenalsgatan och göra befintlig lekplats till en instängd, skuggad och oattraktiv plats? 4.4 Samlad bedömning Istället för en påbyggnad föreslår Kungshöjds Vänner en alternativ lösning för att skapa fler bostäder. Brolidhuset har gårdar som skulle kunna bebyggas med studentlägenheter upp till dagens byggnadshöjd på samma sätt som Wallenstam överväger för sin fastighet. Kungshöjds Vänner stödjer en sådan lösning som skulle attrahera en aktiv grupp till Rosenlund samtidigt som dagens bostadsproblem för studenter skulle adresseras. 35 lägenheter i ett höghus skulle kunna bytas ut mot uppskattningsvis dubbelt så många studentlägenheter. 5. Alecta- huset 5.1 Gällande stadsplan för Alectahuset Nu gällande stadsplan dateras och betonar såväl kulturhistorisk som arkitektonisk anpassning och hänsyn till solförhållanden för de boende: Vid utformningen av förvaltningsbyggnaden har volymstudier gjorts för att arkitektoniskt anpassa denna till befintlig stadsmiljö. Vid detaljutformningen av förvaltningsbyggnaden förutsättes att särskild uppmärksamhet ägnas samspelet med kulturhistoriska byggnader i 30 kv Engelska kyrkan och befästningsverk. Länsstyrelsen har vid beslut gjort ett förtydligande av den sista meningen och påpekar att Länsstyrelsen bedömer detta även innefatta att den stora byggnadskroppen i möjligaste mån ges en sådan yttre gestaltning att intrycket av massverkan och monotoni motverkas. I planen betonas även vikten av att bevara kvaliteter för de boende: Med hänsyn till solförhållanden för bostadsbebyggelsen utmed Kungshöjdsgatan föreslås förvaltningsbyggnadens västra del med lägre taklisthöjd.

5 I gällande plan beviljas en kontorsfastighet som mot Rosenlundsplatsen har fyra våningar och en indragen takvåning. Byggnaden trappar upp utefter Hvitfeldtsplatsen för att ansluta mot bostadsbebyggelsen utmed Hvitfeldtsgatan som medger sju våningar. 5.2 Alectahusets gestaltning och hot I gällande stadsplan betonas alltså vikten av samspelet med omgivande kvarter, dvs kv Engelska kyrkan, Gamla Latin m.fl. Alectahuset har redan idag en mycket stark, monoton och negativ inverkan på stadsrummet utmed Hvitfeldtsplatsen enligt såväl allmänhet som Sören Holmström¹. Skattehusets (läs Alectahuset) stumma ytmässighet utan minsta antydan till arkitektoniskt samspel med Arsenalen och Fiskekyrka vilket för övrigt resulterat i ett gaturum vars norra sida saknar intresseväckande rytmiseringar och som mer fungerar som ett kommunikationsstråk utan platsbildande verkan. I volymförslaget presenteras tre olika påbyggnadsalternativ. Samtliga föreslår en påbyggnad av fyra alt fem lamellformade volymer i fyra- fem våningar på den norra delen av fastigheten (norr om Gladers Trappor), samt i alt A även en volym om fem våningar på hörnet Rosenlundsplatsen på den södra delen av fastigheten (söder om Gladers Trappor). Påbyggnad enligt förslagen kommer att ytterligare förstärka dominansen, massverkan och monotonin för stadsrummet på ett negativt sätt som inte alls går i linje med stadens kulturhistoriska intressen och bevarandeprogram. Påbyggnaden av den norra delen kommer att påverka stadsbilden och störa siktlinjerna inte bara från Allén och Rosenlundsbron utan även från Läroverksgatan, Kaserntorget och Södra Larmgatan. Den norra delen av fastigheten, vid hörnet Hvitfeldtsgatan, kommer med en påbyggnad med fem våningar att bli 12 våningar hög. Samspelet med intilliggande kvarter kommer att helt sättas ur spel. För att tillgodose goda sol- och dagsljusförhållanden för de boende har Alectahusets tak mot gården på Kungshöjdsgatan 2, 4, 6 och 8 utförts med en lägre taklisthöjd (maxhöjd är 34,5 m). Detta har resulterat i att de översta två våningarna på kontorsbyggnaden har ett kraftigt avfasat och sluttande tak, vilket möjliggör att ljus kan reflekteras ned på gården och in i lägenheterna. En påbyggnad av fastigheten kommer att starkt försämra både sol- och dagsljusförhållandena för de boende utmed Kungshöjdsgatan/Hvitfeldtsgatan och bör därför anses direkt olämpligt. En ny byggnadsvolym i fem våningar på södra delen av Alectas hus vid hörnet Rosenlundsplatsen (enl alt A) resulterar i en 10 våningar hög byggnad. Denna kommer att helt ta fokus från befintlig bastion och Arsenalshuset och skapa en helt ny, konkurrerande stadssiluett istället för att underordna sig det samlade ledmotivet Borgen på Klippan. Påbyggnaden kommer att förändra stadsbilden från framförallt Allén, Sprängkullsgatan, Rosenlundsbron och Haga. Arsenalshuset ( Borgen på klippan ) kommer att döljas och istället kommer den nya byggnaden att hamna i blickfånget. 5.3 Kungshöjds Vänners syn på presenterat volymförslag Kungshöjds Vänner ifrågasätter starkt att de värden en påbyggnad kan tillföra är högre än de negativa konsekvenser det får för gaturummet, stadsbilden, de kulturhistoriska värdena och befintliga boendekvaliteter. Vi är emot samtliga tre förslag. En påbyggnad kommer att drastiskt ändra skalan för kvarteret och förstärka massverkan och monotonin på ett negativt sätt som inte alls går i linje med stadens kulturhistoriska intressen och bevarandeprogram. Kraven på tillgång till dagsljus i bostaden har inte blivit lägre idag jämfört med 1976, utan betonas snarare ännu starkare i samband med nybyggnation. Göteborgs Stad har t ex krav på dagsljus i

6 bostäder i Program för Miljöanpassat byggande. Boverkets byggregler stödjer också vikten av tillgång till goda ljusförhållanden. Bostadsfastigheterna utmed Kungshöjdsgatan har redan idag trånga gårdar och en påbyggnad kommer att bidra till ytterligare försämrade ljusförhållanden och höga angränsande fasader. Avståndet mellan nuvarande förvaltningsbyggnad och bostädernas fasadliv är idag som minst endast 8 meter och lämpligheten i att förlägga nya bostäder så nära inpå befintliga bostäder kan starkt ifrågasättas. Insynen mellan nya och befintliga bostäder kommer att bli betydande och med största sannolikhet uppfattas som en olägenhet. Det finns stöd i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler att den som avser genomföra en åtgärd ska välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Om SBK avser att gå vidare med Alectas förslag så förutsätter vi att detta utreds noga, både avseende boendemiljö och kulturmiljö. Vi vill också påpeka att planskissen för Alectahuset, sid 2 i volymstudien, inte på ett korrekt sätt redovisar nuvarande byggnaders höjder. Taket på befintlig kontorsbyggnad är mycket högre och ligger i linje med taket på bostadshuset längst i norr och våning tre för mellersta huset. 5.4 Samlad bedömning Kungshöjds Vänner stödjer en planändring som tillåter konvertering av kontor till bostäder inom nu gällande bygghöjder. Däremot kan vi inte med de skäl som ovan redovisats acceptera något av de tre förslag med påbyggda volymer som presenterades den 16:e juni. 6 Sammanfattning Kungshöjds Vänner stödjer inte någon påbyggnad på de tre fastigheter som ansökt om planändring i ärende 0485/12. Däremot är vi positiva till förtätning inom fastigheterna med nya byggnader upp till dagens tillåtna bygghöjder och att tillåta boende i tillägg till kontor inom existerande fastigheter. Vi vill samtidigt varna för en övertro att fler boende skapar en mera levande miljö runt Rosenlundsgatan, detta kräver fler attraktiva mötesplatser. Centrala Göteborg har många bevis för detta. Kungshöjds Vänner kan inte förstå att de starka kulturhistoriska och stadsbildsmässiga skäl, som låg till grund för beslut av nu gällande stadsplaner och som resulterade i dagens bygghöjder och släpp, skulle vara mindre relevanta idag. Därför bör dessa planer inte förändras vad beträffar tillåtna bygghöjder. Byggplanerna för Skeppsbron, Norra Masthugget, samt potentiellt vid Pusterviksplatsen och vad som kan uppnås genom förtätning inom nuvarande tillåtna bygghöjder för SEB, Wallenstam och Alectas hus kommer att skapa ett stort antal lägenheter i Rosenlunds närhet. Kungshöjds Vänner anser inte att ett drygt hundratal tillkommande lägenheter inom SEBs, Wallenstams och Alectas fastigheter skapar tillräckliga mervärden för att riskera att rasera de kulturhistoriska värden, stadssiluetter och boendekvaliteter som Kungshöjd representerar. 7 Nästa steg Kungshöjds Vänner föreslår att vi får presentera vårt ställningstagande för SBK och fastighetsägare och att fastighetsägarna ger sina synpunkter vid ett möte under september på SBK. För Kungshöjds Vänner genom Jan- Erik Johansson Björn Österlund

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

2013-4. Nämndhuset, Fleminggatan 4. Chrispinsson. anmälts av. Magnus. Val. e samt ledamot I. Protokollsjustering. vederbörlig. ordning.

2013-4. Nämndhuset, Fleminggatan 4. Chrispinsson. anmälts av. Magnus. Val. e samt ledamot I. Protokollsjustering. vederbörlig. ordning. RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (16) 2013-4 Protokoll förtt vid Rådets till skydd för Stockholms skönhet s sammanträde måndagen den 15 april 2013 i Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann Tfn 08-508 271 08 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Samrådsskrivelse Nobel Center Dnr 2013-00460

Samrådsskrivelse Nobel Center Dnr 2013-00460 Till Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Samrådsskrivelse Nobel Center Dnr 2013-00460 Sammanfattning Hus för hus urholkas de unika värdena i riksintresset Stockholms

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014.

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014. Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014 Sven Fristedt 2 Företag som deltagit i projektet: Gavlegårdarna Uppsalahem Förvaltnings

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress Samfundet S:t Erik Stockholm 2009.01.11 Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 10420 Stockholm Ang, Stockholms översiktsplan Samrådsförslag oktober 2009 Dnr 2008 19723 Samfundet S:t Erik har fått rubricerade

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken)

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) 1 (44) PLANBESKRIVNING Dnr: 2012 00709-214 Detaljplan för DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) i Södertälje Upprättad 2013-05-06 ANTAGANDEHANDLING Campusvägen 26 Tfn (vxl) 08-523

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Allmänna intressen och ställningstaganden

Allmänna intressen och ställningstaganden Allmänna intressen och ställningstaganden Befolkning och boende 70 Bebyggelse 78 Kulturmiljö 84 Samhällsservice 92 Näringsliv 96 Handel 100 Kommunikationer 106 Större opåverkade områden 116 Jord- och skogsbruk

Läs mer

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER Text: Dan Thunman, Karin Åkerblom, Lisen Hessner och Hanna Linde (red.) Foto: Där inget annat anges Dan Thunman, Hanna Linde Illustration

Läs mer