FÖRSKOLAN & SEXUALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSKOLAN & SEXUALITET"

Transkript

1 Enkäten är genomförd av Anna Kosztovics och Linda Leveau på uppdrag av RFSU FÖRSKOLAN & SEXUALITET en enkätstudie om hur barns sexualitet bemöts i förskolan Enkäten är genomförd av Anna Kosztovics och Linda Leveau på uppdrag av RFSU 1

2 FÖRSKOLAN & SEXUALITET - en enkätstudie om hur barns sexualitet bemöts i förskolan Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten RFSU är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads-och sexualfrågor. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten om utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt för-ändring av människors liv. 2

3 Enkäten är genomförd av Anna Kosztovics och Linda Leveau på uppdrag av RFSU Inledning Hösten 2009 skickade RFSU ut en enkät till 644 personer verksamma inom förskolan där vi ställde frågor om hur barns sexualitet bemöts i förskolan. Syftet med enkäten har varit att ta reda på om personalen upplever sig ha ett behov av utökad kunskap kring hur man kan möta barns uttryck och frågor om sexualitet. Vår ambition är att bidra till en klarare uppfattning om hur personal på förskolor runt om i landet förhåller sig till barns sexualitet och barns sexuella uttryck. Vi vill uppmärksamma barns rättigheter till sin lust, till svar på sina frågor och till sitt sexuella utrymme. De är viktigt att pedagogerna i förskolan har verktyg för att bemöta barns frågor med respekt och uppmuntran istället för med fördömande och osäkerhet. En bra sexuell självkänsla stärker identiteten och kroppskännedomen och ger bättre förutsättningar för en hälsosam och positiv sexualitet som vuxen. Även barn har rätt att få upptäcka och glädjas åt sin kropp och sina sexuella känslor men också att lära känna sin egna kroppsliga integritet. Ett barn som är säker på vad som känns bra och vad som inte känns bra är väl rustad för en tonårstid med allt vad det innebär med flirt, pubertet och sexdebut. Likaledes är det viktigt för de barn som är utsatta för någon form av sexuella övergrepp att ha en omgivning som är öppen för samtal kring det. Vår avsikt med undersökningen är inte att vetenskapligt belägga slutsatser. Istället vill vi lyfta fram olika värderingar kring barns sexualitet och belysa några av de bilder av barns sexualitet som finns i förskolan och eventuella fortbildningsbehov hos förskolepersonalen. 3

4 FÖRSKOLAN & SEXUALITET - en enkätstudie om hur barns sexualitet bemöts i förskolan Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 5 Metod, urval och bortfall 7 Resultat 7 Slutdiskussion 13 4

5 Enkäten är genomförd av Anna Kosztovics och Linda Leveau på uppdrag av RFSU Sammanfattning Merparten av förskolepersonalen vet att barn har en sexualitet, 80 procent har angett att de tycker att barn har en sexualitet. Nästan hälften av alla som svarat på enkäten instämmer helt i att barn har en sexualitet. Det är vanligt att barn ger uttryck för sin sexualitet på sin förskola. Nästan alla som svarat på enkäten anger att de har någon erfarenhet av att bemöta barns uttryck för sin sexualitet. De allra flesta har egen erfarenhet av att bemöta barns sexuella uttryck. Trots det svarar knappt en tredjedel att de med säkerhet tycker att deras eget sätt att förhålla sig till barns sexualitet är bra. Mindre än hälften tycker att det är positivt att barn uttrycker sin sexualitet i lekar eller i onani. Många är säkra på att barn har en sexualitet men en stor del ställer sig tveksamma till om det är odelat positivt. 75 procent som svarat har erfarenhet av barn som leker sexuella lekar med någon av samma kön. En tredjedel är tveksamma eller negativa till om man ska prata med förskolebarn om homo-, hetero- och bisexualitet. En lika stor grupp instämmer helt i att man ska prata med barnen om homo-, hetero- och bisexualitet. Kärlek är ett vanligt samtalsämne på förskolor. Samtal om sexualitet är mer ovanligt. Två tredjedelar svarar att de bara till en liten del eller inte alls synliggör ett spektra av uttryckssätt för kärlek och sexualitet. De flesta har svarat att de har ett ord för både flickors och pojkars kön. Snippa och snopp är de vanligaste orden. 5

6 FÖRSKOLAN & SEXUALITET - en enkätstudie om hur barns sexualitet bemöts i förskolan Nästan en tredjedel av personalen svarar att de i olika stor utsträckning har mött barn som hävdar en annan könstillhörighet än den som kroppen visar. Förskolepersonalen är positivt inställda till fortbildning i ämnet barns sexualitet. En mycket liten del anger att barns sexualitet ingått i deras utbildning till förskolelärare/ barnskötare. En klar majoritet svarar att de behöver mer kunskap för att kunna förhålla sig till barns sexualitet och till föräldrar. 6

7 Enkäten är genomförd av Anna Kosztovics och Linda Leveau på uppdrag av RFSU Metod, urval och bortfall Resultaten bygger inte på ett statistiskt representativt urval av förskolor. Istället har vi gjort ett urval utifrån parametrarna stad/landsbygd respektive privata/kooperativa/ kommunala förskolor. Vi plockade ut 71 förskolor och alla dessa ringdes upp för att höra om de var intresserade av att svara på den enkät som skulle skickas ut till personalen på förskolan. Sammanlagt 644 enkäter skickades ut tillsammans med frankerade svarskuvert till var och en av de som arbetade på förskolan, 215 besvarade enkäter inkom från 51 av förskolorna. Med tanke på att bortfallet var stort vill vi än en gång betona att resultaten inte är generaliserbara utan ska istället ses som en möjlighet att få en bild av hur ett hundratal pedagoger på förskolorna i Sverige ser på, och bemöter, barns frågor och uttryck kring sexualitet. Resultat Förskolan och barns sexualitet Hur ser personal på förskolor på barns sexualitet? Hur tas barnens sexuella uttryck emot? Vilka sexualiteter synliggörs? Hur stor betydelse tror personalen själv att de har i barns sexuella utveckling? Detta är några av de frågor vi hoppades få svar på i den enkät som vi skickade ut. Den absoluta merparten av personalen vet att barn har en sexualitet. Endast ett litet fåtal har svarat att det inte alls stämmer att barn har en sexualitet. Ungefär hälften har svarat instämmer helt i att barn har en sexualitet. Onani och sexuella lekar Mindre än hälften av de som svarat på enkäten ser det som positivt att barn utforskar sig själva genom onani och att de har lekar med ett sexuellt innehåll. Det är fler som instämmer helt i frågan om onani är något positivt än i frågan om barns sexuella lekar är något positivt. En förklaring till denna skillnad kan vara att i sexuella lekar ingår ett samspel mellan barn och i samspel mellan människor finns det alltid en risk att något kan gå fel. Betydligt färre svarar stämmer helt på frågan om man är positiv till barns sexuella lekar och onani än på frågan om man tycker att barn har en sexualitet. Det 7

8 FÖRSKOLAN & SEXUALITET - en enkätstudie om hur barns sexualitet bemöts i förskolan visar att många är säkra på att barn har en sexualitet men en stor del ställer sig tveksamma till om det är odelat positivt med sexuella uttryck. Det är nästan en femtedel som svarar att de inte tycker att det är något positivt med onani och sexuella lekar. En tredjedel instämmer helt i att man ska prata om homo-, hetero- och bisexualitet med barnen. En lika stor grupp ställer sig tveksamma eller negativa till det. Fler än hälften av de svarande är helt säkra på att vuxnas bemötande har betydelse för barns sexuella utveckling. Ytterligare en fjärdedel instämmer delvis i påståendet. Det är väldigt få som inte tror att det har någon betydelse alls. Barns sexuella uttryck på förskolan Hur vanligt är det att barnen uttrycker sin sexualitet på förskolan? Vilka uttryck förekommer? Hur hanterar personalen barnens uttryck? Hur inkluderas flera sexualiteter i bemötandet i verksamheten? När talar personalen om dessa frågor med varandra? Hur upplever pedagogerna barns sexuella uttryck i praktiken? Det är vanligt att barn ger uttryck för sin sexualitet på sin förskola. Nästan alla (91 procent) har svarat att de i olika stor utsträckning har erfarenhet av att bemöta barns uttryck för sin sexualitet. Av dessa har mer än hälften svarat stämmer helt eller stämmer delvis. Det finns ett starkt problemorienterat fokus hos förskolepersonal gällande barns sexualitet. Det är 72 procent som instämmer helt eller delvis i att man pratar om barns sexualitet kopplat till problem. Detta bör jämföras med personalens övertygelse om att vuxnas bemötande av barns sexualitet har betydelse för barnens sexuella utveckling. Vi ser en risk med att om personalen endast för yrkesmässiga diskussioner om barns sexualitet när det uppstår problem kan budskapet till barnen bli att deras lustuttryck är förknippade med just problem. För pedagogerna är tillfällen när barn onanerar öppet en situation där 44 procent av de som svarade anger att de känner sig osäkra. I relation till frågan om hur vanligt det är att barn uttrycker sin sexualitet på sin förskola är det anmärkningsvärt att så många av pedagogerna svarar att de inte känner sig trygga i sitt förhållningssätt. 8

9 Enkäten är genomförd av Anna Kosztovics och Linda Leveau på uppdrag av RFSU Det är 75 procent som har någon form av erfarenhet av att möta barn som leker sexuella lekar med ett barn av samma kön. På frågan om man ska prata med barn om olika sexualiteter svarar 32 procent att de tycker att man ska prata om homo-, hetero- och bisexualitet. En fjärdedel av de svarande har ingen erfarenhet alls av att möta barn som leker sexuella lekar med ett barn av samma kön. Det finns naturligtvis flera möjliga förklaringar till det. Kanske förekommer inte sexuella lekar mellan barn av samma kön i så stor utsträckning eller så kan det bero på att lekarna inte anses vara sexuella på grund av den heteronormativitet som råder. Det kan också vara så att personalen inte ser sexuella lekar alls, vare sig mellan barn av motsatta kön eller mellan barn av samma kön. Om vi jämför svaren på frågan om erfarenheter av barns sexuella lekar mellan barn av samma kön med svaren på frågan om personalen förhåller sig på samma vis, oavsett mellan vilka kön, finns det en skillnad. Svaren antyder att en sexuell lek mellan exempelvis två killar bemöts på ett annat sätt än en sexuell lek mellan en flicka och en pojke. Heteronormativa strukturer verkar återspeglas i bemötandet av barnen. Men när vi gör en jämförelse med frågan om barns sexuella lekar är något positivt kommer det fram att 51 procent är tveksamma till att sexuella lekar överhuvudtaget är positiva. Den tveksamma gruppen kan vara en grupp som stoppar sexuella lekar oavsett om de sker mellan pojkar-pojkar, flickor-flickor eller flickor och pojkar utifrån just sin tveksamhet till om det är bra eller inte. Nästan en tredjedel har angett att de har någon form av erfarenhet av att möta barn som upplever att de har en annan könstillhörighet än den som kroppen visar. Dessa 29 procent motsvarar 61 personer som arbetar på 34 olika förskolor. På en klar majoritet av de 51 förskolor som respresenteras har alltså personalen någon erfarenhet av barn ur denna grupp. 9

10 FÖRSKOLAN & SEXUALITET - en enkätstudie om hur barns sexualitet bemöts i förskolan Förskolans förhållningssätt till barns sexualitet Vad är innehållet i upplevelsen av att förskolepersonal förhåller sig på ett bra sätt till barns sexualitet? Vilket sorts bemötande är det som pedagogerna tänker är bra för barns utveckling? Vilket synsätt är det som de svarande har när de tänker att de agerar på ett professionellt sätt? Många svarar att de skulle vilja ha fler diskussioner om barns sexualitet med sina arbetskamrater. En del av förskolepersonalen upplever osäkerhet inför kollegorna när förskolebarnen gör något sexuellt. I personalgruppen är det också väldigt få som pratat sig samman om hur föräldrar ska bemötas och det råder osäkerhet kring hur man ska förhålla sig till dem. De flesta svarar att de delvis, eller till liten del, utgår ifrån vad de tror eller vet att föräldrarna vill att de ska ha för förhållningssätt till barnens sexualitet. Mindre än hälften svarar att de har ett tillåtande förhållningssätt till barns onani. Endast 6 procent uppger att det stämmer helt att förskolan har ett tillåtande förhållningssätt till barns sexuella lekar. Enligt enkätsvaren verkar det vara lite enklare att vara positivt inställd och ha ett tillåtande förhållningssätt till barns onani än till deras sexuella lekar. Detta kan bero på att onani inte kan skada något annat barn. En klar majoritet tycker att de helt eller delvis förhåller sig på ett bra sätt till barns sexualitet. Nästan ingen tycker att de har ett dåligt förhållningssätt. De allra flesta har egen erfarenhet av att bemöta barns sexuella uttryck men knappt en tredjedel kan med säkerhet svara att de tycker att deras eget sätt att förhålla sig till barns sexualitet är bra. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att majoriteten tror att deras bemötande påverkar barnens sexuella utveckling. I syfte att närma oss vad de svarande menar med ett bra förhållningssätt har vi granskat den grupp som angett att de helt eller delvis anser att de har ett bra förhållningssätt till barns sexualitet. Gruppen består av 164 personer. Hos denna grupp har vi letat efter svar på hur de förhåller sig till, och vilken inställning de har, till barns sexuella uttryck (fråga 2, 3, 4,9 och 12). Det visar sig att det är ungefär lika många som är positivt inställda som är mer tveksamma eller negativt inställda, till att barn uttrycker sig sexuellt (onani och sexuella 10

11 Enkäten är genomförd av Anna Kosztovics och Linda Leveau på uppdrag av RFSU lekar) på förskolan. Den gruppen som svarat stämmer lite eller stämmer inte alls är tveksamma till eller negativa till att barn leker med sig själva eller med andra på ett sexuellt sätt. En majoritet i den här gruppen tycker att det är viktigt att synliggöra olika sexuella identiteter och behandla samkönade lekar på samma sätt som lekar mellan pojkar och flickor. Känslan av trygghet i relation till hur man förhåller sig till barns onani är varierande, men det är få som anger att de känner sig otrygga. Att ha ett bra förhållningssätt till barns sexualitet kan alltså innebära en negativ inställning till barns sexuella uttryck. Barns sexualitet i förskoleverksamheten Vad pratar pedagogerna med barnen om? Hur tar de upp frågor om sexualitet? Vilka ord används och vems sexualitet blir synliggjord? Kärlek är ett självklart samtalsämne med barnen för de allra flesta som jobbar inom förskolan medan samtal om sexualitet är betydligt mer ovanligt. Det är en mycket större andel som svarar att de inte alls pratar om sexualitet med barnen (34%) i jämförelse med att inte alls prata om kärlek (1%). Självklart går det att prata om kärlek utan att prata om sexualitet, och om sexualitet utan att prata om kärlek. Det som är anmärkningsvärt med svaren är att det är så tydligt att kärlek är ett accepterat och allmänt vedertaget tema att ta upp med barnen men att frågor om sexualitet inte är det. Dessutom svarar många att de har erfarenhet av att barn agerar sexuellt på förskolan men av svaren att döma verkar det inte vara något som pedagogerna i någon större utsträckning väljer att tala med barnen om. Det är 65 procent som svarar att de bara till en liten del eller inte alls synliggör ett spektra av uttryckssätt för kärlek och sexualitet. En tydlig skillnad mellan vad personalen önskar och gör är att en majoritet svarat att de tycker att det är viktigt att prata med barnen om olika sexualiteter medan knappt en tredjedel anger att de i själva verket gör det. Snippa & snopp De flesta har svarat att de har ett ord för pojkars kön och det vanligaste ordet är snopp (181 personer). För pojkars kön nämndes 13 synonymer där penis var den vanligaste. 11

12 FÖRSKOLAN & SEXUALITET - en enkätstudie om hur barns sexualitet bemöts i förskolan De flesta har också svarat att de har ett ord för flickors kön. Av de 126 personer som kryssat i svarsalternativ stämmer helt har 96 personer angett snippa som det ord de använder. Sammanlagt har 138 personer svarat snippa. För flickors kön nämndes 29 synonymer där snippa är den vanligaste men även ord som vulva, mutta och kissen, med flera förekommer. Att det är mer än dubbelt så många synonymer för flickors än pojkars kön tror vi i det här sammanhanget handlar om den genans och de gamla tabun som lever kvar i samband med att benämna flickors och kvinnors kön. Bakom den höga svarsfrekvensen under rubriken har inte svarat döljer sig ett missförstånd. 32 personer har istället för att kryssa i rutorna skrivit vilket ord de använder för pojkars och flickors kön. Det är 6 personer (pojkars kön) respektive 10 personer (flickors kön) som inte besvarat frågan om de har ord för pojkars och flickors kön. I en jämförelse mellan ord för flickors respektive pojkars kön är det är fler (10%) som använt svarsalternativet stämmer helt på ord för pojkars kön. Personalen är alltså något säkrare på vad de ska kalla pojkars kön än vad de ska kalla flickors kön. Många använder ord för flickors och pojkars kön i det vardagliga arbetet. Ord för pojkars kön används mer frekvent än för flickors. Det är viktigt att påpeka att det inte bara handlar om att det finns ett ord för flickors respektive pojkars kön utan också att orden används i vardagen tillsammans med barnen. Yrkeskompetensen Hur ser förskolepersonal på sina egna kunskaper om barns sexualitet? Har de ett gemensamt förhållningssätt i personalgrupperna? Vet de vem de kan vända sig till med frågor? Känner de sig trygga i hur de bemöter föräldrar i frågan? Ett av syftena med denna enkät var att få en fingervisning om det finns ett utbildningsbehov hos förskolepersonalen. Resultatet visar att det verkar finnas ett stort fortbildningsbehov på detta område. En mycket liten andel anger att kunskap om barns sexualitet ingått i deras utbildning. Dessa siffror står inte i paritet till hur vanligt förekommande barns uttryck för sexualitet är i förskolan. 12

13 Enkäten är genomförd av Anna Kosztovics och Linda Leveau på uppdrag av RFSU Förskolepersonalen är positivt inställda till fortbildning i barns sexualitet. Utbildningsbehovet omfattar både hur personalen ska förhålla sig till barnen men också till föräldrarna. Fler har svarat stämmer helt på frågan om de behöver mer kunskap för att förhålla sig till föräldrarna än att förhålla sig till barns sexualitet. Det innebär att personalen känner sig mer osäkra på föräldrareaktioner än på hur de förhåller sig till barnen. Nästan en tredjedel av personalen svarar att de i olika stor utsträckning har mött barn som hävdar en annan könstillhörighet än den som kroppen visar. Svaren visar också att kunskapen är för låg för att personalen ska kunna hantera detta En majoritet av personalen på förskolorna har inte arbetat fram ett gemensamt förhållningssätt till barns sexualitet. Nästan alla svarar att de i olika stor utsträckning har erfarenhet av att bemöta barns uttryck för sin sexualitet men på de flesta förskolor saknas ett gemensamt förhållningssätt. Detta kan i praktiken innebära att personalen på samma arbetsplats har helt olika sätt att bemöta barnen när de exempelvis onanerar under vilan, leker doktor eller undersöker sina kön. Mer än hälften av de som svarat är osäkra på vart, eller till vem, de kan vända sig med frågor om barns sexualitet. Slutdiskussion Vi har önskat få en klarare bild av hur förskolepersonal förhåller sig till barns sexualitet och till barns sexuella uttryck. Ur vår synvinkel är det glädjande att utifrån resultatet kunna konstatera att de flesta ser att barn har en sexualitet och att många ser barnens sexuella uttryck. Det är positivt att begreppet snippa fått stor genomslagskraft. Det verkar sätta punkt för den långa tid av tveksamhet inför vilket ord man ska använda för flickors kön. Resultatet visar också att det är vanligt att barn uttrycker sin sexualitet när de går på förskolan. Men resultaten visar även på en del svårigheter som vi valt att lyfta fram här i slutdiskussionen. När vi närmare granskade svaren hos de som angett att de har ett bra förhållningssätt upptäckte vi att det finns de som tycker att det är bra att inte vara positiv till barns onani, sexuella lekar eller att tala om olika sexualiteter. Vi ser flera risker med den definitionen av ett bra förhållningssätt. Om barn stoppas från att utforska 13

14 FÖRSKOLAN & SEXUALITET - en enkätstudie om hur barns sexualitet bemöts i förskolan sig själva talar man indirekt om för barnet att det som det gör är fel. Om en lek med ett sexuellt innehåll avbryts finns det en risk att skambelägga något som ur barnens synvinkel inte är märkligare än att leka familj eller någon annan rollek. Det är också viktigt att synliggöra det spektra av sexualiteter och olika familjebilder som finns, annars osynliggörs en existerande mångfald som barnen skulle kunna ta in utan fördomar. Ett vanligt hinder för att låta barnen utveckla sin kroppskännedom och sitt samspel med andra barn när det tangerar sexualitet är att personalen lägger ett vuxenperspektiv på barnens sexualitet. För barn handlar sexualitet främst om att komma på att något känns skönt. Att ha ett bra förhållningssätt till barns sexualitet är enligt vår mening att kunna sätta sig in barnens syn på sin egen onani och sina egna sexuella lekar! Enkätsvaren visar också att det är viktigt för personalen att få möjlighet att reflektera över sitt förhållningssätt till barns sexualitet ur flera perspektiv. Ett perspektiv är genus. Personalen kan till exempel behöva fundera över om de bemöter pojkar och flickor på samma sätt när de pillar på sin snopp/snippa och vem man vill skydda om en lek med ett sexuellt innehåll avbryts. Personalen kan även stötta barn och kollegor som inte passar in i snäva könsroller eller i en heteronorm genom att tala med ett inkluderande språk och bredda begreppen flicka/pojke. I enkäten frågar vi efter hur vanligt det är att personalen talar om kärlek och sexualitet. Svaren visar att kärlek är ett väldigt vanligt samtalsämne medan sexualitet är ett ovanligt. Vanliga barnfrågor kan vara hur barn kommer in i magen, vad det är för knopp som finns i snippan, om det är en extra snopp under förhuden eller hur man egentligen gör när man knullas? När personalen svarar på barns frågor om sexualitet förmedlar de att det är okej att fråga om allt och att de frågorna behandlas på samma vis som exempelvis frågor om var maten tar vägen i magen eller var vattnet i tårarna kommer ifrån. När personalen tar upp ämnen om sexualitet ur barns perspektiv signalerar de till barnen att detta är ett område som barnen gärna får fråga mer om. Det är lätt att tala med små barn om sexualitet. De är varken fördomsfulla eller generade. Grundläggs en öppenhet när barnen är små behöver det inte bli tabubelagt när de blir stora. Istället förebygger öppenheten skamkänslor och främjar en positiv sexuell utveckling. Samtidigt kan det ge barn som utsätts för sexuella övergrepp mod och tillfälle att få berätta om det. 14

15 Enkäten är genomförd av Anna Kosztovics och Linda Leveau på uppdrag av RFSU Utbildning och handledda diskussioner om barns sexualitet och vuxnas förhållningssätt är ett viktigt steg för att personalen ska kunna känna sig mer trygg i sitt förhållningssätt till barns sexualitet på förskolan. I enkätsvaren går att utläsa att en del av personalen upplever en otrygghet vad gäller hur de ska bemöta barnen, sina kollegor och barnens föräldrar. I en rapport som gjordes på uppdrag av RFSU-Malmö Rapport om barns sexualitet på 53 förskolor (RFSU, Kosztovics, 2003) gjordes en uppföljande enkät efter att personalen fått utbildning och möjlighet att under handledda diskussioner komma fram till ett gemensamt förhållningssätt till barns sexualitet. I den enkätens resultat var det fler personalgrupper som upplevde att de hade ett öppnare klimat gentemot barnen och en något säkrare hållning till föräldrarna. Vår enkät visar att förskolepersonal vill ha vidareutbildning och möjlighet till fler diskussioner om barns sexualitet i sina personalgrupper. Utbildningen bör bygga på föreläsningar och handledda samtal i syfte att jämna ut de skillnader i bemötande, förhållningssätt, upplevelse av trygghet och kompetens kring barns sexualitet som verkar finnas. Innehållet i utbildningarna ska även ta upp frågor om transsexualitet eftersom enkätsvaren visar att personalen möter barn som menar att de tillhör ett annat kön än det som kroppen visar. Det är viktigt att bekräfta de barn som har en distinkt känsla av att tillhöra det andra könet. Ett citat från enkätsvaren får avsluta: Så bra att ni ställer de här frågorna, jag har inte tänkt så mycket på det förut men nu ser jag att jag nog måste ta och göra det 15

16 FÖRSKOLAN & SEXUALITET - en enkätstudie om hur barns sexualitet bemöts i förskolan RFSU är en medlemsorganisation. Vill du bli medlem? Mejla Du kan läsa mer om RFSU:s verksamhet på 16 RFSU, Box 4331, Stockholm,

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

RFSU Guide: Polyrelationer POLY SÅ FUNKAR DET

RFSU Guide: Polyrelationer POLY SÅ FUNKAR DET POLY SÅ FUNKAR DET 1 2 Poly kärlek till fler än en Att vara polyamorös innebär att ha förmågan att känna romantisk kärlek till mer än en person åt gången. För att vara polyamorös krävs alltså inte en praktik,

Läs mer

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN 1 2 BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN Få ämnen är så laddade och tabubelagda som de som rör barns sexualitet. Det kan leda till en

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Pris 10:RFSU Box STOCKHOLM Slidkransen. Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld

Pris 10:RFSU Box STOCKHOLM  Slidkransen. Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld Pris 10:RFSU Box 4331 102 67 STOCKHOLM info@rfsu.se www.rfsu.se Slidkransen Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld Text RFSU Faktagranskad av Lena Marions och Åsa Enervik Layout och illustrationer

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan NORRGÅRDENS FÖRSKOLA Skriv om upprättad/reviderad 130218 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

BARNS SEXUALITET en vägledning BARNS SEXUALITET. en vägledning

BARNS SEXUALITET en vägledning BARNS SEXUALITET. en vägledning BARNS SEXUALITET en vägledning BARNS SEXUALITET en vägledning Världshälsoorganisationen, WHO, har genom åren definierat och beskrivit vad sexualitet är på olika sätt. Så här lyder en av de mest använda

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskolan Holmsund-Obbolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Holmsund-Obbolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Holmsund-Obbolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år a för planen Mari Larsson, Förskolechef Carin

Läs mer

Trygghet. Likabehandlingsplan för Förskolan Äventyret. Våra övergripande mål

Trygghet. Likabehandlingsplan för Förskolan Äventyret. Våra övergripande mål Hälsa Lärande Trygghet Likabehandlingsplan för Förskolan Äventyret Våra övergripande mål På Förskolan Äventyret arbetar vi aktivt för att alla barn ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt.

Läs mer

Förskolan Akvarellen

Förskolan Akvarellen Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Akvarellen Upprättad november 2013 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Släbro förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Släbro förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. 2014-11-27 Släbro förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. för planen: Carolina Ahlin, förskolechef Planen gäller från: 2015-01-01 Planen gäller till: 2015-10-30 Vision: På vår förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande Brisens likabehandlingsplan 2013-2014 mot mobbning och kränkande behandling. Bakgrund Den 1 april 2006 kom Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

Läs mer

Främjande arbete 4 Mål: Att ha en verksamhet som är fri från diskriminering. 4 Mål: Ha en god stämning på förskolan 5

Främjande arbete 4 Mål: Att ha en verksamhet som är fri från diskriminering. 4 Mål: Ha en god stämning på förskolan 5 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Barnens Hus 2016/2017 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner... 3 Utvärdering... 3 Utvärdering

Läs mer

Förhållningssätt till barns sexualitet

Förhållningssätt till barns sexualitet Förhållningssätt till barns sexualitet En intervjustudie bland förskolepersonal i Malmö stad Sociala resursförvaltningen Anna Kosztovics, socialpedagog På uppdrag av Sexuell hälsa Malmö stad 1 Tack Inledningsvis

Läs mer

Strandsborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Strandsborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling. 2014-12-12 Strandsborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling. för planen: Carolina Ahlin, förskolechef Planen gäller från: 2015-01-01 Planen gäller till: 2015-12-31 Vision: På vår förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Ansvarig för planen Carina Hägglund, Nina Edgren och Rasha Karim Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan vilar på demokratins

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN I detta kapitel hittar du konkreta råd för hur du kan planera och genomföra undervisningen. Här finns förslag på innehåll och upplägg, men även generella tips om metoder, åldersanpassning,

Läs mer

GE DITT BARN 100 MÖJLIGHETER ISTÄLLET FÖR 2

GE DITT BARN 100 MÖJLIGHETER ISTÄLLET FÖR 2 GE DITT BARN 100 MÖJLIGHETER ISTÄLLET FÖR 2 - en bok av Kristina Henkel och Marie Tomicic om genusfällor och genuskrux i vardagen - Olika förlag 2009 LEKFULL JÄMSTÄLLDHET Det är i samspelet mellan dem

Läs mer

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER LIKABEHANDLINGSPLAN VINTERGATAN 2013 / 2014 BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER INTE ANDRA

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Musik Förskolan Fridhemsgatan 11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vår vision: Vår målsättning är att med barnen i fokus erbjuda en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. För

Läs mer

Trygghetsplan för Romarebäckens förskola

Trygghetsplan för Romarebäckens förskola 2016-04-06 Förvaltning för livslångt lärande Trygghetsplan för Romarebäckens förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tallängen, Romarebäcken och Ekebys förskolor

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 2015-04-27 Trygghetsplan för Solhagas förskola Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2015-2016 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Råby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Råby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. 2014-11-27 Råby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. för planen: Carolina Ahlin, förskolechef Planen gäller från: 2014-09-01 Planen gäller till: 2015-10-30 Vision: På vår förskola

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan Ålands förskola

Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan reviderad 201010-25 1 Policy och vision... 2 2 Definitioner och lagens omfattning... 2 3 Förebygga... 3 3.1 Upptäcka... 3 3.2 Utreda och åtgärda...

Läs mer

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Juni 2010 Innehållsförteckning 1.Vision och mål 3 2. Processen- Så här har vi arbetat fram likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys

Läs mer

Likabehandlingsplan Slättens förskola

Likabehandlingsplan Slättens förskola Likabehandlingsplan Slättens förskola Främjande arbete på Slättens förskola Främjandearbetet utgår från förskolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola

Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola Sexualitet och strävan efter att uttrycka den är lika för alla människor oavsett funktionsgrad Personer med

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan NORRGÅRDENS FÖRSKOLA upprättad Januari 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter

Läs mer

Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete

Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete Jack Lukkerz Socionom, aukt. sexolog (NACS) Master i sexologi Doktorand Malmö Högskola Sexualitet vad är det? Vad tänker ni på?

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling för på förskolan Tjädern

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling för på förskolan Tjädern Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2010-2011 på förskolan Tjädern Barn och alla som verkar inom förskolan har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats. I lagstiftningen av 1 januari

Läs mer

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Likabehandlingsplan (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Hösten 2010 Förskolans långsiktiga mål och vår policy Vi vill att alla ska

Läs mer

Lekladans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lekladans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lekladans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 20160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Tångeröds förskola

Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Tångeröds förskola Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Tångeröds förskola Handläggare: Linda Markus, förskolechef Datum: 2014-11-01 Verksamhet: Förskola Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Utdrag ur FN:s barnkonvention: LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Meijerska gårdens förskola 2009-12-15 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10)

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10) LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10) Katarina Janwald Therese Jansson Karin Göthberg-Gellerstig Inger Isaksson Cecilia Johansson Förskolan Tittut, Sernanders väg 14, 752 62 Uppsala, tfn 018-46

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Bakgrund Homosexuella, bisexuella och transpersoner löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Många personer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Trevlig läsning! Anna Kosztovics Ordförande i RFSU Malmö

Trevlig läsning! Anna Kosztovics Ordförande i RFSU Malmö Barns sexualitet är ett viktigt område på många sätt. Inom förskolan känner man väl till att barnen leker lekar med sexuellt innehåll, att de onanerar och gärna springer nakna. Inställningen till det varierar

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Kållekärr och Långekärrs förskolor Handläggare: Pia Johnsson, förskolechef Datum: 2015-04-13 Verksamhet: Förskola Tjörn Möjligheternas

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken Liten

LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen prata om viktiga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola !

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola ! Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Pixbo förskola 2016-2017 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbackens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbackens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbackens förskola 2016-03-04 Jeanette Libera och Erica Rafstedt Innehållsförteckning Grunduppgifter...3 Definiering av olika begrepp...3 Aktuell kartläggning...3-5

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Lilla världens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskolan. Läsår: 2016

Lilla världens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskolan. Läsår: 2016 Sida 1 (14) 2016-02-22 Lilla världens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskolan Läsår: 2016 stockholm.se Sida 2 (14) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017 Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Läs mer