Kvinnlig urininkontinens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvinnlig urininkontinens"

Transkript

1 Kvinnlig urininkontinens Vårdprogram för primärvården i Region Skåne De flesta kvinnor med urininkontinens handläggs företrädesvis inom primärvården. Endast en mindre andel är i behov av särskild specialistkompetens. Föreliggande vårdprogram är en revidering av det vårdprogram som gällt sedan 2010 och utarbetades av samarbetsgruppen för funktionsstörningar i nedre urinvägarna på uppdrag av Region Skåne. Samarbetsgruppen representerade kvinnosjukvården, urologin och primärvården i Region Skåne. Revisionen är gjord av Bäckenbottencentrum vid Skånes universitetssjukhus och förankrad i övriga kvinnooch urologiska kliniker. Den slutliga utformningen är fastslagen tillsammans med Regions Skånes AKO-koordinatorer. Några definitioner Ansträngningsinkontinens (stressinkontinens) Urinläckage vid fysisk ansträngning, hosta eller nysning. Trängningsinkontinens Urinläckage i samband med trängningar. Överaktiv blåsa Frekventa miktioner och tvingande urinträngningar (utan eller med urinläckage) och ofta kombinerat med behov att miktera nattetid (nykturi). Begreppet används endast när organisk orsak inte kunnat påvisas. Blandinkontinens Kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens. Överrinningsinkontinens ( Ischuria paradoxa ) Inkontinens vid urinretention. Funktionell inkontinens Urinläckage på grund av att mentala, kognitiva eller fysiska problem hindrar personen att nå toaletten i tid.

2 Kvinnlig urininkontinens 1. Remittera direkt vid Oklar diagnos Kort anamnes på trängningar misstänk malignitet Makroskopisk hematuri Smärta Neurologisk sjukdom/skada Symptomgivande prolaps Urinretention Invalidiserande läckage 2. Utredning Basalt Anamnes inkl ADL* Aktuell medicinering U-sticka och odling Urinmätningslista* Undersökning inkl bukpalpation Frågeformulär urinläckage* Önskvärt Gyn-status Urinmätningslista med läckagetest* Residualurinvolym* Kreatinin/Cystatin C Hostprovokationstest* 3. Preliminär diagnos 4. Behandling Ansträngningsinkontinens Blandinkontinens Trängningsinkontinens eller överaktiv blåsa Tömningssvårigheter Funktionell inkontinens Justera vätskeintag och medicinering. Överväg lokalt östrogen*. Behandla obstipation och hosta. Optimera omgivningsfaktorer. Diskutera betydelse av ev övervikt med patienten. Förskriv hjälpmedel under behandlingstiden. Utvärdering efter 3 6 mån. Om otillräcklig effekt: Vid ansträngningsinkontinens Vid blandinkontinens Vid trängningsinkontinens eller överaktiv blåsa Bäckenbottenträning* (Kontinensbåge) Behandla båda komponenterna Blåsträning* Bäckenbottenträning* Antikolinergika* 5. Remiss* till specialistvård Obligatoriska uppgifter för prioritering: Anamnes, AT, medicinlista, urinmätningslista, eventuellt gynstatus, U-sticka/odling och eventuella tidigare behandlingsförsök. Patientens förväntningar. * Asterisk markerar att det finns ett separat blad om ämnet.

3 Anamnes checklista Allmän anamnes ADL, förmåga att klara dagliga aktiviteter som personlig hygien, dusch/bad, påklädning, toalettbesök och mobilitet. Övriga sjukdomar (diabetes, neurologiska sjukdomar, KOL, hjärtsvikt, diskbråck/ spinal/stenos) Medicinering (diuretika, SSRI/SNRI-preparat, neuroleptika, bensodiazepiner, hormonbehandling) Obstipation, andra tarmsymptom Frekventa urinvägsinfektioner, andra urologiska sjukdomar Gyn/obstetrisk anamnes (paritet, kirurgi, prolaps, postmenopausala besvär lokalt) Malignitet i anamnesen Behandling (operation, strålbehandling) Rökning Övervikt Inkontinensanamnes Läckagefrekvens dagligen, varje vecka, mer sällan Läckage mängd (droppar, skvätt, rinner utmed benen) eventuellt användande av inkontinensskydd eller annat. Debut (vid kort anamnes på trängningar misstänk malignitet och remittera för cystoskopi) Utlösande situationer (ökning av buktrycket, trängning, skratt, samlag, oklart) Blåstömning, ofullständig Krystmiktion Nykturi Analinkontinens Till sist Hur påverkar läckaget livskvaliteten? Val av arbete, fritidsaktiviteter, inverkan på sexliv etc. Patientens förväntningar. Tidigare utredning/behandling. Samla ihop tillgänglig information för att undvika upprepning av tidigare gjort arbete.

4 Urinmätningslista Urinmätningslistan anger miktionsfrekvens och urinvolym under helst 2 dygn. De enskilda miktionsvolymerna samt tidpunkten för miktion noteras. Överstiger urinproduktionen 2 liter per dygn bör även vätskelista föras där tidpunkt för intagande och mängd noteras och korreleras till urinproduktionen. Stora dygnsurinmängder på över 2 liter kan vara förknippade med vanemässigt stort vätskeintag, dåligt inställd eller oupptäckt diabetes mellitus, lithiumbehandling eller i sällsynta fall diabetes insipidus. Man skall kunna hålla urinen 3 4 timmar dagtid. Under dagen är oftast miktionsvolymerna 2 3 dl. Ett miktionstillfälle nattetid är inte ovanligt hos medelålders och äldre personer och orsakar sällan betydande besvär. Vid ostörd sömn är det normalt med en morgonvolym på 5 7 dl. Medelvolymen under dygnet bör ligga över 2 2,5 dl. Nokturn polyuri innebär att >30 % av den totala dygnsmängden utsöndras nattetid. Den kan bero på minskad ADH-produktion, hjärtinsufficiens, sömnapné eller ökat vätskeintag kvällstid. Ibland beror nykturi det på vanemässig miktion vid uppvaknandet p.g.a. sömnlöshet av andra orsaker. Små mikterade volymer dagtid och stora nattetid eller på morgonen talar för att blåsväggen har normal tänjbarhet och orsaken till täta miktioner med små volymer dagtid skall då sökas på annat håll. Miktionstillfällenas fördelning över dygnet är viktig. Kan man hålla 3 4 dl i blåsan dagtid hinner man oftast uträtta ärenden utanför hemmet. Det kan också vara värdefullt att på urinmätningslistan notera urinläckage och orsaken därtill. Nattliga läckage kan orsakas av rörelsehinder eller lång väg till toaletten. Potta eller toalettstol vid sängen kan då vara till hjälp. Läckage vid uppstigning ur sängen nattetid kan ibland förorsakas av cystocele hos kvinnan. Förutom att ge en klar bild över miktionsanamnesen kan urinmätningslista också med fördel användas för att bedöma behandlingsresultat vid störningar av miktionen.

5 Urinmätninglista Var vänlig mät dryck och urin under två dygn som är representativa för det dagliga livet. Skriv med bläckpenna! Dygn 1 Datum (Å Å M M D D ) Dygn 2 Datum (Å Å M M D D ) Klockan Dryck ml Urinmängd ml Ev urinläckage 1=litet 2=medium 3=stort Klockan Dryck ml Urinmängd ml Ev urinläckage 1=litet 2=medium 3=stort Summa dryck Antal miktioner Summa dryck Antal miktioner Total urinmängd Total urinmängd Kommentar Kommentar

6 Läckagetest Vid läckagetest registrerar man viktökningen av absorberande bindor/inkontinensskydd under helst 2 dygn med angivande av aktivitet vid läckage. Det kan vara praktiskt att ha vågar till utlåning. Patienten väger skyddet torrt, noterar tidpunkten för påtagande och använder den sedan så länge hon finner det komfortabelt. Därefter vägs bindan på nytt och tidpunkten och viktökning registreras. Viktökning under 2 g per binda hos fertila kvinnor är inte signifikant för urinläckage då vaginalsekretionen hos fertila kvinnor kan uppgår till 1,7 g/timme eller upp till 8 gram per dygn. Ofta uppger dock kvinnan att läckaget luktar urin. Testet kan med fördel användas vid uppföljning av behandlingseffekt.

7 Läckagetest med urinmätningslista Mät urinmängden under två dygn som är representativa för det dagliga livet. Väg alltid bindan både före och efter användning. Gör ej testet om du har menstruation. Ta med vågen vid nästa besök eller skicka tillbaka den. (Skriv med bläckpenna) Dygn 1 Datum (Å Å M M D D ) Dygn 2 Datum (Å Å M M D D ) Klockan På Urinmängd Vikt Vikt Viktökning ml gram gram gram Av Klockan På Av Urinmängd Vikt Vikt Viktökning ml gram gram gram Antal miktioner Total urinmängd Total ökning Antal miktioner Total urinmängd Total ökning Kommentar Kommentar

8 Frågeformulär om urinläckage personnummer namn datum Besvärsdebut... mindre än 1 år 1 5 år mer än 5 år Vikt/längd.../... BMI... Tarmfunktion... Tidigare urinvägsinfektion... Menopaus... Östrogenbehandling/preventivmedel... Hur många gånger per dag (vaken tid) kastar du vatten?... Hur många gånger går du upp på natten för att kasta vatten?... Hur ofta läcker du? enstaka tillfällen flera gånger per vecka dagligen Har du urinläckage vid ansträngning (t ex hosta, lyft, hopp)? ja nej... Om ja, hur stor mängd? dropp skvätt hela blåsinnehållet Känner du starka trängningar till vattenkastning? ja nej... Kan du läcka innan du hinner fram till toaletten? ja nej... Om ja, hur stor mängd? dropp skvätt hela blåsinnehållet Antal inkontinensskydd per dygn... Fabrikat/storlek... Har du svårt att tömma blåsan? ja nej... Om ja, behöver du krysta/trycka över blåsan? ja nej... I hur stor grad inverkar urinläckaget på ditt dagliga liv? Ringa in en siffra: inte alls extremt mycket

9 Residualurinvolym Residualurinvolym bestäms effektivast med transabdominell ultraljudsundersökning (BladderScan ) eller engångstappning (mindre än 5 % risk att inducera infektion). Stor residualurinvolym (> ml) kan tyda på blåsdysfunktion. På grund av stor intraindividuell variation saknas normalvärden. Man bör misstänka stor residualurinvolym hos patienter med uttalad hög miktionsfrekvens, nattlig inkontinens eller recidiverande urinvägsinfektion.

10 p a t i e n t i n s t r u k t i o n Bäckenbottenmuskelträning för kvinnor Bäckenbottenmuskulaturen kan liknas vid en muskelkorg som bildar golvet eller botten i vårt bäcken och ger stöd åt urinblåsan, slidan och ändtarmen. När man ska träna musklerna börjar man spänna baktill vid ändtarmen, håller kvar spänningen och fortsätter spänna framåt kring slidan och urinröret, känn att muskelplattan lyfts framåt uppåt inne i kroppen (eller att slidan dras ihop och uppåt). Slappna sedan av. Identifieringsträning För att få rätt teknik och för att musklerna ska få en mjukstart, ska du träna med små försiktiga knip till en början. Spänn 2 sek vila 2 sek Upprepa så många gånger i följd som du orkar Träna tre gånger per dag eller i tre omgångar med vila emellan. Styrketräning Efter ett par veckors tid kan du börja styrketräna musklerna. Tekniken är den samma (spänn bakifrån framåt uppåt) men ta nu i med så stor kraft som du orkar utan att spänna andra muskler som t.ex. buk, säte och lår. Spänn 6 8 sek med maximal muskelkraft vila 6 8 sek Upprepa 8 12 gånger i följd Träna tre gånger per dag eller i tre omgångar med vila emellan. Funktionell träning Den funktionella träningen är också mycket viktig. Spänn musklerna i bäckenbotten innan trycket i bukhålan ökar. Spänn musklerna innan du hostar, nyser, lyfter eller bär något, innan du gör magmuskelövningar och innan du reser dig upp.

11 Hostprovokationstest Hostprovokationstest innebär att man ber patienten hosta liggande i gynstol eller stående bredbent med fylld blåsa. Läcker patienten hostsynkront talar detta för ansträngningsinkontinens. Fortsätter urinen rinna efter det att hoststöten ebbat ut kan det föreligga en kontraktion av detrusormuskeln tydande på trängningsinkontinens. Testen blir dock inte konklusiv då det fortsatta läckaget även kan bero på en uttröttningseffekt av urethramuskulaturen. Vid Bonney s test lyfter man med patienten i gynläge upp den paraurethrala vävnaden antingen på bägge sidor med en ögletång eller ensidigt med ögletång eller depressor. Om det hostprovocerade läckaget då på grund av en korrektion av överrörligheten i främre vaginalväggen häves är Bonney s test positivt. Undvik överkorrektion, detta kan komprimera urinröret och hindra alla former av läckage. Ett positivt test talar för att en inkontinensoperation avhjälper läckaget.

12 p a t i e n t i n s t r u k t i o n Blåsträning Blåsträningen är till för att få tillbaka eller förbättra din kontroll över blåsan. Detta gör du genom så kallad beteendeträning, för att öka urinblåsans förmåga att innehålla större urinmängder än tidigare. Urinblåsan ska gradvis tänjas ut. Tillvägagångssätt Ditt arbetsredskap är en så kallad blåsdagbok eller miktionslista (=vattenkastnings lista). På denna ska du anteckna varje gång du går och kissar; dels hur stora urinmängder du har och tidpunkten när du går på toaletten. Miktionslistan ska du använda varje dag under två veckor, både på dagen och under natten. Med hjälp av denna får du bevis för att din träning ger resultat. Det blir färre toalettbesök med större urinmängder vid varje tillfälle. Ett annat träningsredskap är ett bra inkontinensskydd. Detta gör att du får en större säkerhet och inte behöver oroa dig för eventuella urinläckage och därmed vågar du hålla dig längre. I början av träningen är det inte ovanligt att man får urinläckage eller större läckage än tidigare. När urinblåsan har lärt sig att innehålla mer, avtar läckaget. Detta kräver hela din koncentration och viljekraft. Det kan vara bra att inte ha för mycket sociala åtagande under träningsperioden. Planera in träningen i din almanacka. Varje gång du får en trängning till att kasta vatten ska du stå emot och inte låta blåsan bestämma. Du ska inte ge efter utan ta till alla medel för att få trängningen att försvinna. Du ska ta tillbaka kontrollen och börja bestämma när det är dags att gå på toaletten. Träna inte på natten du behöver din sömn. Konsekvent och envis träning på dagen gör nytta även för natten. Avled varje trängning med att kanske sätta dig bekvämt eller lägga dig. Försök slappna av med några djupa andetag andas in genom näsan och blås ut genom munnen. Tänk positivt jag kan, jag vill. Använd din bäckenbotten knip. Distrahera dig med något. Anteckna på din lista och jämför med föregående dag. När trängningen försvunnit, skynda dig inte till toaletten. Försök efter hand att förlänga intervallen. Målet är att kissa med ungefär 3 till 4 timmars mellanrum på dagen med ungefär 3 dl vid varje tillfälle.

13 Farmakologisk behandling Trängningsdämpande läkemedel (antikolinergika) har en viktig plats i behandling av urininkontinens. För aktuell information var god se Skånelistan som årligen publiceras av Läkemedelsrådet Region Skåne ( Via hemsidan kan man också läsa artikeln Behandling med antikolinergika vid urininkontinens överaktiv blåsa Läkemedelsbulletinen nr 2, 2007 samt information från Läkemedelsverket 2:2011 (Behandling av urinträngningar och trängningsinkontinens). Det är lämpligt att följa upp behandlingen efter cirka en månad för eventuell dosjustering eller byte av preparat Antikolinergika är upptagna på Socialstyrelsens lista över läkemedel olämpliga för äldre på grund av risken för cerebrala biverkningar som trötthet, minnesstörningar eller förvirring. Det finns äldre som har mycket god symtomlindrande effekt av antikolinergika och därför bör erbjudas behandling, medan andra inte svarar alls. Effekt och biverkningar måste därför alltid följas upp. En första uppföljning, som exempelvis kan göras via telefon, ska ske inom 3 5 veckor. Preparaten ska första gången skrivas ut som provförpackning. Urogenital atrofi efter naturlig eller framkallad menopaus kan resultera i torrhetskänsla, klåda, dyspareuni och senil colpit med fluor. Det är också vanligt med urinträngningar, nykturi och urinvägsinfektioner. Lokal lågdosbehandling med östriol som vagitorier eller kräm alternativt östradiol vaginaltabletter eller ring har visat ge god effekt. Notera att ovan nämnda symptom kan ha annan genes än östrogenbrist! De på marknaden tillgängliga preparaten, f.n. Ovesterin, Vagifem och Oestring har likvärdig effekt. Kvinnor som behandlats för mammarcancer anses oftast kunna använda lokal östrogenbehandling utom i de fall tumörer är hormonberoende och behandlas med aromatashämmare. Vid tveksamhet, rådfråga patientens onkolog alternativt bröstkirurg.

14 Checklista inför remiss Allmän anamnes* Inkontinensanamnes* Undersökningsfynd Urinsticka Urinodling Urinmätningslista Läckagets storlek Allmänstatus/ buk Ev läckagetest Ev residualurin Ev gynstatus Ev lab-svar Till sist Bedömning inkontinenstyp Patientens förväntningar Ev tidigare behandling Ev insatt behandling * Asterisk markerar att det finns ett separat blad om ämnet.

15 Adresser för remisser Helsingborg Kvinnokliniken Helsingborgs lasarett Södra Vallgatan Helsingborg Kristianstad Kontinensmottagningen Centralsjukhuset Kristianstad Malmö/Lund Bäckenbottencentrum Kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus Jan Waldenströms gata Malmö Tel Ystad Kvinnoklinikens gynmottagning Ystad lasarett Kristianstadsvägen Ystad Vårdprogrammet finns på

Kvinnlig urininkontinens

Kvinnlig urininkontinens Kvinnlig urininkontinens Vårdprogram för primärvården i Region Skåne De flesta kvinnor med urininkontinens handläggs företrädesvis inom primärvården. Endast en mindre andel är i behov av särskild specialistkompetens.

Läs mer

Skånes universitetssjukvård V O Kvinnosjukvård Bäckenbottencentrum BLÅSREGIM NORMALA MÄNGDER/DYGN ANTAL GÅNGER 5 8

Skånes universitetssjukvård V O Kvinnosjukvård Bäckenbottencentrum BLÅSREGIM NORMALA MÄNGDER/DYGN ANTAL GÅNGER 5 8 BLÅSREGIM NORMALA MÄNGDER/DYGN DRYCK 15 20 DL URINMÄNGD 12 17 DL PER TILLFÄLLE 3 4 DL ANTAL GÅNGER 5 8 RÅD TILL DIG SOM HAR EN ÖVERAKTIV BLÅSA Dryck inom normalvärdena Minska/sluta dricka vid 18-19 tiden

Läs mer

UroGynekologiskt Centrum

UroGynekologiskt Centrum Uro Gynekologiskt Centrum Samlat omhändertagande av kvinnor med urininkontinens Kvinnor med urininkontinens är en stor patientgrupp som handläggs på flera olika nivåer inom öppen och sluten vård. vid Universitetssjukhuset

Läs mer

Vad kan uroterapi erbjuda? 2015-02-05 Johanna Sjögren

Vad kan uroterapi erbjuda? 2015-02-05 Johanna Sjögren Vad kan uroterapi erbjuda? Specialistvård VC Egenvård Kvinnlig urininkontinens www.skane.se/sus/bbc Vårdprogram för primärvården i Region Skåne Utredning Anamnes, medicinlista Preliminär diagnos Urinsticka

Läs mer

Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens

Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens Datum... Personnummer.... Namn... Adress Tel.... Längd Vikt BMI.. Enskilt boende q Särskilt boende q Ansvarig läkare q... Kontaktorsak...... Socialt Nej Ja, kommentar

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Till dig som vill veta mer om Inkontinens 1 Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Hjälpmedelsinstitutet 2007 Grundtext: Inkontinenscentrum i VGR och Linkenheten i Stockholm Illustratör:

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Utformat av deltagarna i Förbättringsprogram 4 våren 2010; Marita Palm Ankarman distriktssköterska HC Stora Trädgårdsgatan Västervik Nina

Läs mer

2009-09-22. Handlingsprogram för omhändertagande av kvinnor med urininkontinens i Västmanland

2009-09-22. Handlingsprogram för omhändertagande av kvinnor med urininkontinens i Västmanland 2009-09-22 Handlingsprogram för omhändertagande av kvinnor med urininkontinens i Västmanland 1 Innehåll Definition...1 Huvudtyper av inkontinens hos kvinnor...1 Checklista inkontinens hos kvinnor...2 Kommentarer

Läs mer

Inkontinens vid ansträngning

Inkontinens vid ansträngning Inkontinens vid ansträngning fakta, råd och träning Fakta om inkontinens Urininkontinens är ett vanligt problem och var fjärde kvinna har besvär av läckage i någon form. Inkontinens kan vara allt från

Läs mer

Utredning och behandling av LUTS. Johanna Sjögren, specialistsjukgymnast/uroterapeut Lars Malmberg, Överläkare VO Urologi Skånes Universitetssjukhus

Utredning och behandling av LUTS. Johanna Sjögren, specialistsjukgymnast/uroterapeut Lars Malmberg, Överläkare VO Urologi Skånes Universitetssjukhus Utredning och behandling av LUTS Johanna Sjögren, specialistsjukgymnast/uroterapeut Lars Malmberg, Överläkare VO Urologi Skånes Universitetssjukhus LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) Lagringssymptom frekventa

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

Hinner du? Information om manlig inkontinens

Hinner du? Information om manlig inkontinens URO17004SEa 09.2017 Hinner du? Information om manlig inkontinens Blåsan.se Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan. Överaktiv blåsa är lika vanligt hos män som

Läs mer

BASAL UTREDNING. INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning. Blanketter och instruktioner. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens

BASAL UTREDNING. INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning. Blanketter och instruktioner. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens BASAL UTREDNING INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning Blanketter och instruktioner Okt 2012 Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens Basal utredning INLEDNING Dessa blanketter och instruktioner

Läs mer

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN?

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Fakta om NOKTURI att vakna för att gå upp och kissa på natten Fakta om nokturi Vad är nokturi? Orsaker till nokturi Goda råd och åtgärder Diagnostik VAD ÄR NOKTURI? Nokturi (nattkissning)

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning URO7003SE 09.207 Blås- och bäckenbottenträning För kvinnor Blåsan.se Fakta om inkontinens Du behöver inte skämmas. Inkontinens är vanligare än du tror och det finns behandling för det. De allra flesta

Läs mer

Urininkontinens hos kvinnor

Urininkontinens hos kvinnor Urininkontinens hos kvinnor - Utredning & behandling på primärvårdsnivå Katarina Parker, uroterapeut, leg sjukgymnast Urogynekologiska mottagningen Akademiska sjukhuset Förskrivarveckan Uppsala Universitet

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning Blås- och bäckenbottenträning För män Blåsan.se Fakta om inkontinens Inkontinens är vanligare än du tror. Cirka 5 % av alla män har någon form av inkontinensbesvär. Inkontinens drabbar inte bara äldre

Läs mer

Patientinformation till dig som får Emselex Överaktiv blåsa?

Patientinformation till dig som får Emselex Överaktiv blåsa? Patientinformation till dig som får Emselex Överaktiv blåsa? Det finns hjälp för både kvinnor och män! Denna broschyr är framtagen i samarbete med docent Aino Fianu Jonasson och uroterapeuterna Agneta

Läs mer

Patientinformation bäckenbottenträning

Patientinformation bäckenbottenträning Patientinformation bäckenbottenträning Information till dig som ska genomgå radikal prostatektomi (borttagande av prostatakörteln) Radikal prostatektomi Operationen innebär en liten risk för bestående

Läs mer

Urininkontinens hos män och kvinnor

Urininkontinens hos män och kvinnor Urininkontinens hos män och kvinnor Ett bakgrundsmaterial som reder ut begreppen Ett pressmaterial från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil:

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN?

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Fakta om NOCTURI att vakna för att gå upp och kissa på natten Fakta om nocturi Vad är nocturi? Orsaker till nocturi Goda råd och åtgärder Diagnostik Resultat Vad är nocturi? Nocturi

Läs mer

Kvinnlig urininkontinens Utredning och behandling i primärvården. Fatima Taheri-Johansson Kvinnokliniken Värnamo 2013

Kvinnlig urininkontinens Utredning och behandling i primärvården. Fatima Taheri-Johansson Kvinnokliniken Värnamo 2013 Kvinnlig urininkontinens Utredning och behandling i primärvården Fatima Taheri-Johansson Kvinnokliniken Värnamo 2013 Definition Enligt ICS: Ofrivilligt urinläckage, att inte nå toaletten i tid Varningstiden,dvs

Läs mer

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Utformat av deltagarna i Förbättringsprogram 4 våren 2010; Marita Palm Ankarman distriktssköterska HC Stora Trädgårdsgatan Västervik Nina

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa Beställ behandlingsstödet Ett friare liv Svansben Bä me Blygdben Kvinnlig bäckenbotten i vila Manlig bäckenbotten i vila Ändtarm Bäckenbotten Slida Urinrör ETT FRIARE LIV Namn.

Läs mer

Urininkontinens, utredning och behandling

Urininkontinens, utredning och behandling Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi, öppenvård Giltig fr.o.m: 2016-03-01 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Gyn Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Faktaägare:

Läs mer

Nytt Vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning

Nytt Vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning Nytt Vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning i Uppsala län Marianne Babra samordnare för inkontinensfrågor i Uppsala län www.lul.se/inkontinensfragor NIKOLA Vårdprogrammet är integrerat

Läs mer

Läkemedelskommitténs fortbildning våren 2015 Tema Inkontinens

Läkemedelskommitténs fortbildning våren 2015 Tema Inkontinens Läkemedelskommitténs fortbildning våren 2015 Tema Inkontinens Vad är det normala? att kissa 6-8 gånger per dygn. att gå upp och kissa 1-2 gånger per natt. att urinblåsan bör kunna rymma 3-5 dl att när

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

Vårdriktlinjer vid urininkontinens Gäller för distriktsläkare i Primärvården Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid urininkontinens Gäller för distriktsläkare i Primärvården Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid urininkontinens Gäller för distriktsläkare i Sammanfattning 3 Definition 4 Typ av läckage 4 Utredning 5 Anamnes 6 Status 6 Vårdnivå och remittering 7 Behandling 8 Urininkontinens hos

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa 3 M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Urininkontinens hos kvinnan basal utredning. Claudia Bruss, öl Skånes universitetssjukhus 2018

Urininkontinens hos kvinnan basal utredning. Claudia Bruss, öl Skånes universitetssjukhus 2018 Urininkontinens hos kvinnan basal utredning Claudia Bruss, öl Skånes universitetssjukhus 2018 Definition: ICS (INTERNATIONAL CONTINENCE SOCIETY): OFRIVILLIG URINLÄCKAGE OAVSETT DESS BAKGRUND Funktionell:

Läs mer

Äldre och urininkontinens

Äldre och urininkontinens Äldre och urininkontinens Ökad kunskap för en bättre vård och omsorg STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Urinläckage: träning, närmiljö och hjälp till toa kan minska läckage Urininkontinens är

Läs mer

Uppe & kissar på natten? Fakta om NOKTURI - att vakna för att gå upp och kissa på natten

Uppe & kissar på natten? Fakta om NOKTURI - att vakna för att gå upp och kissa på natten Uppe & kissar på natten? Fakta om NOKTURI - att vakna för att gå upp och kissa på natten Vad är nokturi? Fakta om nokturi Vad är nokturi? Orsaker till nokturi Goda råd och åtgärder Diagnostik Nokturi (nattkissning)

Läs mer

Nedre urinvägssymptom vid MS

Nedre urinvägssymptom vid MS Nedre urinvägssymptom vid MS Vårdprogram vid samarbete med Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus En betydande andel av patienter med MS har symptom på störningar av de nedre urinvägarnas funktion.

Läs mer

Uppe & kissar på natten? Fakta om NOKTURI - att vakna för att gå upp och kissa på natten

Uppe & kissar på natten? Fakta om NOKTURI - att vakna för att gå upp och kissa på natten Uppe & kissar på natten? Fakta om NOKTURI - att vakna för att gå upp och kissa på natten Fakta om nokturi Vad är nokturi? Orsaker till nokturi Goda råd och åtgärder Diagnostik 2 Vad är nokturi? Nokturi

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Vård och behandling vid urininkontinens NÄTVERKSTRÄFF KONTINENS

Vård och behandling vid urininkontinens NÄTVERKSTRÄFF KONTINENS Vård och behandling vid urininkontinens UROTERAPEUT: MALIN NORDIN GYNEKOLOG: MARIA K RÅNG LUNDEKVAM MORA GYNMOT TAGNING Vilka är vi? Uroteamet Gyn mottagningen Mora Samråder runt patienter Undersöker ibland(sällan)tillsammans

Läs mer

Alternativ till kateterbehandling

Alternativ till kateterbehandling Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Rutin Hälso- och sjukvårdsstaben 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Karin Lundberg Gunilla Andersson 2013-06-19 2016-06-19

Läs mer

BPH utredning och behandling i primärvården. Lars Malmberg VO urologi, Skånes universitetssjukhus

BPH utredning och behandling i primärvården. Lars Malmberg VO urologi, Skånes universitetssjukhus BPH utredning och behandling i primärvården Lars Malmberg VO urologi, Skånes universitetssjukhus Inte bara besvär! Residualurin/infektion Urinretention Blödning Blåssten Divertikelbildning Njurinsufficiens

Läs mer

Urininkontinens. du är inte ensam...

Urininkontinens. du är inte ensam... Urininkontinens du är inte ensam... Denna informationsfolder handlar om urinläckage och de problem som de olika typerna av inkontinens kan medföra. Den ger också vägledning i var den hjälp finns som så

Läs mer

GynObstetrik. Inkontinens. the33. Health Department

GynObstetrik. Inkontinens. the33. Health Department GynObstetrik Inkontinens Health Department Innehållsförteckning 1 Urininkontinens......2 Allmänt.......2 Klassifikation.........2 Stressinkontinens Trängningsinkontinens Blandinkontinens Ständig flöde

Läs mer

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion Vad är urologi? Seminarium 1 Vad är urologi? Tumörsjukdom i urinvägarna Infektioner i urinvägarna Sten i urinvägarna Trauma Erektil dysfunktion Neurogena blåsrubbningar Inkontinens Sjukdomar i penis Skrotala

Läs mer

Riktlinjer för vård vid urininkontinens i Nyköpings kommun

Riktlinjer för vård vid urininkontinens i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Äldre och Handikappnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård: Inkontinens Framtagen av ansvarig tjänsteman Granskad av Masar D-län Birgitta Wejlin, MAS Utgåva: 1 Ersätter

Läs mer

Urininkontinens och blåstömningsproblematik. Utredning och konservativ behandling

Urininkontinens och blåstömningsproblematik. Utredning och konservativ behandling 1 (31) VO Kirurgi/urologi, VO Kvinnosjukvård Division Allmänmedicin Utgåva: 2 Godkänd av: Thomas Hallgren Richard Lindgren Karin Malmquist 2013-04-01 2016-03-31 Utarbetad av: Tvärprofessionell arbetsgrupp

Läs mer

VÅRDPROGRAM URININKONTINENS

VÅRDPROGRAM URININKONTINENS Kronoberg VÅRDPROGRAM URININKONTINENS för kommunerna i Kronobergs län 20080509 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Olika befattningshavares ansvar 3. Olika typer av inkontinens och orsaker 4. Utredning

Läs mer

För att identifiera urinläckage fråga

För att identifiera urinläckage fråga 2013-05-16 MAS KC 3 2013-05-16 MAS KC 4 För att identifiera urinläckage fråga Om personen läcker urin vid urinträngning Om personen hinner fram till toaletten Om personen har färre än 4 eller fler än 8

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Blåsdysfunktion hos äldre

Blåsdysfunktion hos äldre Blåsdysfunktion hos äldre Blåsdysfunktion är inte en del av det normala åldrandet även om besvären är vanligare hos den äldre befolkningen Kicki Malmsten, utvecklingsledare Senior alert Qulturum, Region

Läs mer

Framfall. Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas

Framfall. Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas Framfall Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas 1 Text: Anette Jansson, uroterapeut, barnmorska, Kvinnokliniken SUS Faktagranskat av Pia Teleman, docent, överläkare, Kvinnokliniken

Läs mer

Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media

Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media Ett pressmaterial från Pfizer 2008 Kontaktperson: Cecilia Björkman, PR-ansvarig, Pfizer AB. Tel: 08-550 522 96. Mobil: 0768-89 22 96. E-mail:

Läs mer

Okt 2011. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens. Vårdprogram. Blås- och tarmfunktionsproblem inom kommunal hälso- och sjukvård

Okt 2011. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens. Vårdprogram. Blås- och tarmfunktionsproblem inom kommunal hälso- och sjukvård Okt 2011 Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens Vårdprogram Blås- och tarmfunktionsproblem inom kommunal hälso- och sjukvård 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Olika

Läs mer

Din värdering 1 år efter operationen

Din värdering 1 år efter operationen Din värdering 1 år efter operationen 2010-02-13 Dr Östen Överst Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon... E-post...... 19520202-0202 Inkontinens

Läs mer

Problem med avföring och urin efter operation

Problem med avföring och urin efter operation Problem med avföring och urin efter operation Operation av bäckenorgan medför skador på nerver och blodkärl i lilla bäckenet samt gör att det bildas ärr i vävnaden. Detta ger biverkningar. Du kan få bekymmer

Läs mer

Mognad och metoder för toaträning information till föräldrar. Mognad och metoder för toaträning. Praktisk information

Mognad och metoder för toaträning information till föräldrar. Mognad och metoder för toaträning. Praktisk information Mognad och metoder för toaträning information till föräldrar Välkommen till första tillfället! Mognad och metoder för toaträning TILLFÄLLE 1 Kroppens funktioner Barnets förmågor TILLFÄLLE 2 Barnets beteende

Läs mer

LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN. Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad

LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN. Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad Orsaker till LUTS Utredning av LUTS patienter I primärvården Behandling När ska man

Läs mer

UROTERAPEUT

UROTERAPEUT UROTERAPEUT www.utfnordic.org UROTERAPEUT - En viktig resurs i vården Uroterapeuten... har grundutbildning och legitimation som sjuksköterska/ barnmorska, sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare utreder

Läs mer

Riktlinjer urininkontinens

Riktlinjer urininkontinens 17.3 2005-04-14 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Riktlinjer urininkontinens Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Olika befattningshavares ansvar 3. Olika typer av inkontinens och orsaker 4. Utredning

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-18 Beslutad av 1(6) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Inkontinensvård Allmänt

Läs mer

Basal utredning enl. Nikola. Agneta Sandberg 2013-10-23-24

Basal utredning enl. Nikola. Agneta Sandberg 2013-10-23-24 Basal utredning enl. Nikola 2013-10-23-24 Kontinens = Förmåga att behålla Foto: Ulf Westermann/Tiofoto Inkontinens = oförmåga att behålla Urininkontinens är läckage av sådan omfattning att det utgör ett

Läs mer

Utredning och konservativ behandling av urininkontinens och blåstömningsproblematik

Utredning och konservativ behandling av urininkontinens och blåstömningsproblematik Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdprogram Kvinnosjukvården 1 29 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Margareta Lood Verksamhetschef Tobias Kjellberg Hälso- och

Läs mer

2008-11-29. Kvalitetshandbok vid utredning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel

2008-11-29. Kvalitetshandbok vid utredning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel 2008-11-29 Kvalitetshandbok vid utredning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel INLEDNING Vårdprogrammet vänder sig till personal som i det dagliga arbetet kommer i kontakt med äldre inkontinenta personer,

Läs mer

Urininkontinens hos kvinnor. MD. ÖL. Corinne Pedroletti Gynekologi och Reproduktionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Urininkontinens hos kvinnor. MD. ÖL. Corinne Pedroletti Gynekologi och Reproduktionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Urininkontinens hos kvinnor MD. ÖL. Corinne Pedroletti Gynekologi och Reproduktionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Autonoma nervsystemet: Parasympatikus (kolinerga systemet) S2-S4, spinala

Läs mer

Vårdprogam utarbetat av representanter från landstinget och kommunerna i Uppsala län på uppdrag av Inkontiensrådet

Vårdprogam utarbetat av representanter från landstinget och kommunerna i Uppsala län på uppdrag av Inkontiensrådet Urininkontinens Vårdprogam utarbetat av representanter från landstinget och kommunerna i Uppsala län på uppdrag av Inkontiensrådet Kontaktperson Marianne Babra, samordnare i inkontiensfrågor i Uppsala

Läs mer

Bäckenbottenträning. vid kvinnlig urininkontinens. Katarina Parker, leg sjukgymnast, uroterapeut. Urogynekologiska mottagningen Akademiska sjukhuset

Bäckenbottenträning. vid kvinnlig urininkontinens. Katarina Parker, leg sjukgymnast, uroterapeut. Urogynekologiska mottagningen Akademiska sjukhuset Bäckenbottenträning vid kvinnlig urininkontinens Katarina Parker, leg sjukgymnast, uroterapeut Urogynekologiska mottagningen Akademiska sjukhuset Förskrivarutbildning februari 2018 Varför bäckenbottenträna?

Läs mer

Nätverk NOKTURI RIKTLINJER FÖR

Nätverk NOKTURI RIKTLINJER FÖR Nätverk RIKTLINJER FÖR INLEDNING Störd nattsömn på grund av urinblåsetömningar, så kallad nokturi, är en vanlig orsak till sömnproblem. Många gånger förringas besvären med nokturi och ses som en del av

Läs mer

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år Minifall UVI 1 a-c 2018-04-19 Om ni har valt Minifall UVI 1 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (1a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Vårdprogram. Inkontinens och blåsfunktionsproblem inom kommunal hälso- och sjukvård

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Vårdprogram. Inkontinens och blåsfunktionsproblem inom kommunal hälso- och sjukvård Inkontinenscentrum Västra Götaland Vårdprogram Inkontinens och blåsfunktionsproblem inom kommunal hälso- och sjukvård Innehållsförteckning Inledning 2 Bakgrund 2 Syfte 2 Olika befattningshavares ansvar

Läs mer

Uroterapi. Karin Holen. Sjukgymnast/Uroterapeut Bäckenbottencentrum Kvinnokliniken SUS

Uroterapi. Karin Holen. Sjukgymnast/Uroterapeut Bäckenbottencentrum Kvinnokliniken SUS Uroterapi Karin Holen Sjukgymnast/Uroterapeut Bäckenbottencentrum Kvinnokliniken SUS Uroterapeut 40 poäng distansutbildning Sjuksköterskor, Barnmorskor, Sjukgymnaster och Läkare UROTERAPEUT - EN VIKTIG

Läs mer

Attends Soft är en komplett produktserie för lätt till medel inkontinens

Attends Soft är en komplett produktserie för lätt till medel inkontinens Dry & Discreet Attends Soft är en komplett produktserie för lätt till medel inkontinens En välmående hud har stor inverkan på hur vi mår och känner oss, både för vårt välbefinnande och självbild, oavsett

Läs mer

Svenskarna om inkontinens

Svenskarna om inkontinens Svenskarna om inkontinens Resultat från en SIFO-undersökning, september 2004 En pressrapport från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil: 0733-68

Läs mer

Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården. Patientfall

Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården. Patientfall Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården Patientfall Detta är en fallbaserad diskussion som har målet att ge kunskap om Orsaker till miktionsbesvär Utredning av miktionsbesvär i primärvård Behandling

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Att leva med Inkontinens

Att leva med Inkontinens Att leva med Inkontinens Att leva med inkontinens Det är viktigt att söka hjälp och inte lida i det tysta Under lång tid bar Kerstin Järneberg på en hemlighet. Till sist tog hon mod till sig och sökte

Läs mer

Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa

Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa Ett pressmaterial från Pfizer Kontaktperson: Annelie Barkelund, informationschef, Pfizer AB Tel: 08-550 529 75. Mobil: 0768-89 29 75. E-post: annelie.barkelund@pfizer.com

Läs mer

RUTIN FÖR INKONTINENSVÅRD

RUTIN FÖR INKONTINENSVÅRD RUTIN FÖR INKONTINENSVÅRD 2 (12) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA ANTAGEN: 2015-12-07 ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD:

Läs mer

Din värdering efter operationen (ca 1 år)

Din värdering efter operationen (ca 1 år) Din värdering efter operationen (ca 1 år) 58-årig kvinna 1 år efter prolaps- eller inkontinensoperation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig

Läs mer

Bäckenbottenträning. vid kvinnlig urininkontinens. Katarina Parker, leg sjukgymnast, uroterapeut. Urogynekologiska mottagningen Akademiska sjukhuset

Bäckenbottenträning. vid kvinnlig urininkontinens. Katarina Parker, leg sjukgymnast, uroterapeut. Urogynekologiska mottagningen Akademiska sjukhuset Bäckenbottenträning vid kvinnlig urininkontinens Katarina Parker, leg sjukgymnast, uroterapeut Urogynekologiska mottagningen Akademiska sjukhuset Förskrivarveckan Uppsala Universitet 2019 Varför bäckenbottenträna?

Läs mer

KAD-bara när det behövs

KAD-bara när det behövs KAD-bara när det behövs Kort personal utbildning KAD- Region kort Östergötland personal utb, 2015-01-12, Britta Larsson Syfte och mål Minimera skador på urinblåsan Förebygga urinretention Tidigt upptäcka

Läs mer

Gynekologiska aspekter på uvi. Kristina Crafoord Överläkare Kvinnokliniken, USÖ

Gynekologiska aspekter på uvi. Kristina Crafoord Överläkare Kvinnokliniken, USÖ Gynekologiska aspekter på uvi Kristina Crafoord Överläkare Kvinnokliniken, USÖ Strama-möte 3 mars 2015 Vilka gyn tillstånd predisponerar för uvi? Vilka gyn tillstånd kan misstolkas för uvi? Ökad UVI -

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 12. Inkontinensvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 12. Inkontinensvård 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 12 Inkontinensvård 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 12 Inkontinens 3 12.1 Definition 3 12.2 Allmänt 3 12.3 Ansvar 4 12.4 Urininkontinens 6 12.4.1 Olika typer av

Läs mer

- Pati enti nformati on

- Pati enti nformati on - Patientinformation Nocutil 0,1 mg och 0,2 mg tabletter. Information till föräldrar Läs noga igenom bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen innan du börjar använda detta läkemedel. Vad Nocutil

Läs mer

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen.

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen. Minifall UVI 3 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 3 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (3a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Anamnes tarm lång. 1. Hur ofta har du avföring?

Anamnes tarm lång. 1. Hur ofta har du avföring? Namn Personnummer Anamnes tarm lång Datum 1. Hur ofta har du avföring? Mer än två ggr/dag En gång/dag Ungefär två ggr/vecka Ungefär en gång/ vecka Mer sällan än en gång/vecka Ungefär varannan vecka 2.

Läs mer

Inkontinens hos kvinnor

Inkontinens hos kvinnor Inkontinens hos kvinnor Eva Uustal Fornell Kvinnokliniken US Linköping 2004 Vilken bakgrund har patienten? Har patienten andra sjukdomar? Hur läcker patienten? Hur mycket läcker patienten? Hur mycket och

Läs mer

Nätverk NOKTURI RIKTLINJER FÖR

Nätverk NOKTURI RIKTLINJER FÖR Nätverk NOKTURI RIKTLINJER FÖR NOKTURI Nätverk NOKTURI NÄTVERK NOKTURI Med dr och bitr överläkare Marie Degerblad, Karolinska Universitetssjukhuset Med dr och specialistläkare Caroline Elmér, Stockholms

Läs mer

Blåsdysfunktion Dalarna. Anders Engelholm

Blåsdysfunktion Dalarna. Anders Engelholm Blåsdysfunktion Dalarna Anders Engelholm 2016-11-08 Inkontinens = Oförmåga att kontrollera blåsa och tarm när det gäller att tömma kroppen på avfallsprodukter *Urininkontinens är läckage av sådan omfattning

Läs mer

Kurs i gynekologi Finnmark legeforening

Kurs i gynekologi Finnmark legeforening Kurs i gynekologi Finnmark legeforening 01-02 nov 2012 Urininkontinens Julia Waldner Förekomst av urinlekage 80 60 60% 70% Procent 40 20 0 32% 23% 17% 7% 20-39 40-59 60-79 80+ gravida sjukhem Ålder,

Läs mer

Bedömning av bäckenbotten

Bedömning av bäckenbotten Bedömning av bäckenbotten Katarina Parker, leg sjukgymnast, uroterapeut MHV-dagen 2019-01-23 Bäckenbotten Funktion Stabilisera bålen Hålla tätt från blåsa och tarm Delaktig vid samlag Töjning vid graviditet

Läs mer

Urininkontinens. hos kvinnor

Urininkontinens. hos kvinnor Urininkontinens hos kvinnor 2009 Innehållsförteckning I. Inledning Definition... Sida 1 Förekomst... 1 Konsekvenser... 1 Syfte... 1 Arbetsgruppens sammansättning... Sida 2 Klassifikation... Sida 3 Basal

Läs mer

Riktlinjer vid blåsfunktionsstörning

Riktlinjer vid blåsfunktionsstörning Medicinskt ansvarig sjuksköterska Handlingstyp Riktlinje 1 (9) Riktlinjer vid blåsfunktionsstörning inom kommunal hälso- och sjukvården i särskilda boendeformer och hemsjukvård på Gotland Bakgrund Riktlinjen

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och urologi i handläggningen av LUTS

Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och urologi i handläggningen av LUTS Regional medicinsk riktlinje Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och urologi i handläggningen av LUTS Fastställs efter remissomgång av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2017-00186). Giltig till och

Läs mer

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus.

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus. Mammainformation från BB-vårdavdelning Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn Södra Älvsborgs Sjukhus Kvinnoklinik Bäckenbotten Bäckenbotten är den muskulatur som bildar "golv" i bäckenet.

Läs mer