Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU"

Transkript

1 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU Juli december 2009 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: en bro mellan EU och det organiserade civila samhället Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) företräder olika ekonomiska och sociala grupperingar i det organiserade civila samhället. Den är ett institutionellt rådgivande organ som inrättades 1957 genom Romfördraget. Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs rådgivande funktion ger ledamöterna, och därmed de organisationer som de representerar, möjlighet att delta i gemenskapens beslutsprocess. På grund av det breda spektrum av åsikter och intressen som representeras i kommittén tar de debatter som förs inom EESK ofta formen av invecklade förhandlingar som involverar inte bara de traditionella arbetsmarknadsparterna, dvs. arbetsgivarna (grupp I) och arbetstagarna (grupp II), utan även och det är detta som är utmärkande för EESK alla andra ekonomiska och sociala intressegrupper som är representerade (grupp III). Denna sakkunskap, dessa diskussioner och förhandlingar, liksom den strävan efter samförstånd som de resulterar i, bidrar till att öka kvaliteten och trovärdigheten i EU:s politiska beslut, genom att garantier skapas för att olika organisationers och intressegruppers synpunkter beaktas och de europeiska medborgarnas och de civila samhällsorganisationernas insyn i processen ökar. Eftersom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är ett forum såväl för diskussion som för rådgivande verksamhet bidrar den till att göra den europeiska integrationen mer demokratisk, även i EU:s relationer med ekonomiska och sociala intressegrupper i tredjeland. Kommittén bidrar till att utveckla en europeisk medvetenhet. EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

3 Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd I Europeiska unionens råd samlas ministrar ur medlemsstaternas regeringar i olika konstellationer beroende på vilket politikområde som ska diskuteras. Rådets olika rättsliga och politiska beslut förbereds av ett stort antal specialiserade arbetsgrupper och förslagen förs fram via de ständiga representanternas kommitté (Coreper) till rådet för en sista behandling och beslut. Medlemsstaternas regeringar innehar i turordning ordförandeskapet vid rådets olika möten och fungerar som företrädare för rådet gentemot de övriga EU-institutionerna och som företrädare för Europeiska unionen gentemot övriga världen. I samband med att medlemsstaterna innehar ordförandeskapet för rådet fastställer de vanligtvis ett antal breda politiska prioriteringar och ett arbetsprogram. Under andra halvåret 2009 är det Sverige som svarar för ordförandeskapet. Det svenska ordförandeskapets prioriteringar återfinns på I föreliggande skrift beskrivs de viktigaste aktiviteter som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén planerar för det svenska ordförandeskapet, från juli till december 2009, och de frågor som kommittén avser att inrikta sig på. 4 EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

4 INNEHÅLL Inledning av ordförande Mario Sepi Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs aktiviteter under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd Samarbete för kommunikation om Europa Lissabonfördraget och det organiserade civila samhället Den förnyade Lissabonstrategin Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning Inre marknaden, produktion och konsumtion Sysselsättning, socialpolitik och medborgarna samt invandring och integration Jordbruk, landsbygdsutveckling, miljö och hållbar utveckling Observationsgruppen för hållbar utveckling Transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället Industriell omvandling Europa i världen Europeiska ekonomiska och sociala kommittén De svenska ledamöterna i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) Det svenska rådsordförandeskapets prioriteringar, juli december Allmän information om Sverige Evenemangsprogram Vill du veta mere? EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

5 Inledning av ordförande Mario Sepi Det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet inleds i ett svårt ögonblick för Europa, eftersom vi måste brottas med de sociala konsekvenserna av den ekonomiska krisen samtidigt som en rad mycket viktiga politiska evenemang äger rum, till exempel med koppling till den pågående ratificeringen av Lissabonfördraget. Under dessa svåra tider har Europeiska ekonomiska och sociala kommittén engagerat sig i flera initiativ för att hantera den ekonomiska krisen och dess konsekvenser när det gäller olika sociala frågor och integrationen av medborgare från tredjeländer. I april lanserades Ett program för Europa, i vilket kommittén på ett kortfattat och integrerat sätt framför det civila samhällets förslag på hur man kan möta de utmaningar som Europa står för i dag. Som representanter för det europeiska civila samhället ser vi nu fram emot att driva på dessa idéer i samarbete med det svenska ordförandeskapet och rådet, det nya Europaparlamentet och så småningom även den nya kommissionen. Europeiska kommissionen har också bett oss att lämna ett bidrag i en särskild fråga, nämligen den fortsatta förlusten av arbetstillfällen och de negativa konsekvenser detta kan få för våra samhällen. Detta är anledningen till att vi ordnade en konferens i Prag, där vi samlade de nationella ekonomiska och sociala råden, i närvaro av José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, och Vladimír Špidla, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Konferensen utgjorde ett unikt tillfälle för diskussion med det civila samhället om möjliga sätt att lösa krisen. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har ett särskilt ansvar, som också utgör en möjlighet: kommittén måste bevisa att den genom att involvera det civila samhället på gräsrotsnivå kan ge ett mervärde till det nya ordförandeskapet och generellt till de övriga institutionerna när det gäller att uppnå EU:s mål. Denna målsättning kan uppnås genom att satsa på ett omfattande samarbete med de nationella ekonomiska och sociala råden och fortsätta det arbete som inleddes under det tjeckiska ordförandeskapet i EU. I nuläget står vi inför en mängd utmaningar. Vi bör framför allt nämna den sociala krisen, ratificeringen av Lissabonfördraget, den förnyade Lissabonstrategin och sist men inte minst politiken för integration av invandrare. EESK-presidenten Mario Sepi gäller att sända ut positiva signaler om ett Europa öppet för övriga världen. Vi är övertygade om att ett aktivt förhållningssätt till de utmaningar som globaliseringen i dag innebär och ett förverkligande av Europas sociala modell är enda sättet för Europa att leda in morgondagens samhälle på rätt väg. Detta är anledningen till att jag ville förnya Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs roll i linje med de frågor jag angav i arbetsprogrammet för min tid som ordförande: Rättigheter och solidaritet som ledstjärna för globaliseringen. Med dessa ramar på plats är jag övertygad om att de tre prioriteringarna i mitt arbetsprogram ratificeringen av Lissabonfördraget genom tillämpning av reglerna om deltagardemokrati, den förnyade Lissabonstrategin efter 2010 och fullbordandet av den europeiska sociala modellen och de rättigheter som ingår i stadgan om grundläggande rättigheter kommer att utgöra de centrala inslagen i samarbetet med det svenska ordförandeskapet för att förverkliga ett gemensamt projekt. Kontaktpersoner: Andrea Pierucci, chef för ordförandens kansli Mariachiara Esposito, ordförandens talesperson Vi väntar oss att det svenska ordförandeskapet kommer att göra vad som krävs för hantera dessa centrala frågor. Ordförandeskapet bör också visa ett aktivt engagemang när det 6 EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

6 Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs aktiviteter under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd Samarbete för kommunikation om Europa Irini Pari Vice ordförande Ordförande i kommunikationsgruppen På ordförande Mario Sepis begäran mot bakgrund av hans slogan Rättigheter och solidaritet som ledstjärna för globaliseringen och under överinseende av EESK:s kommunikationsgrupp och dess ordförande Irini Pari, fortsätter Europeiska ekonomiska och sociala kommittén under det svenska ordförandeskapet i EU att vara en engagerad aktör i olika informationssammanhang som rör EU. EESK kommer framför allt att uppmärksamma frågor i anslutning till globaliseringen, inklusive de utmaningar som tillväxt och sysselsättning samt klimatförändringar och energi innebär, i syfte att försvara den europeiska sociala modellen och ge ny fart åt världsekonomin. Under Europeiska året för kreativitet och innovation kommer kommittén att ge sitt stöd åt de mellaninstitutionella prioriteringarna på kommunikationsområdet som skisserats ovan. Vi kommer också att uppmärksamma att det gått tjugo år sedan järnridåns fall och fem år sedan EU:s utvidgning med tio nya medlemsstater. Vi kommer att stärka samarbetet på kommunikationsområdet med de övriga EU-institutionerna, i linje med vårt senaste yttrande om Samarbete för kommunikation om Europa. Med sitt nyligen antagna Ett program för Europa framför EESK det civila samhällets förslag till det nyvalda Europaparlamentet och den nya Europeiska kommissionen. I samma mellaninstitutionella kontext kommer EESK aktivt att medverka till informationsspridningen om det nya reformfördraget (Lissabonfördraget) och därigenom stärka principen om deltagardemokrati. EESK kommer att fortsätta arbetet med att genomföra de konkreta rekommendationerna i kommitténs yttranden om Plan D, Vitboken och kommissionens meddelande Samarbete för kommunikation om Europa, samt den framtidsvision vi gav i vårt yttrande från 2008 om att Förmedla Europa till medborgarna att göra den nationella dimensionen förenlig med den europeiska. EESK strävan är avslutningsvis att konkret tillämpa det tillägg om kommunikation som undertecknades i maj 2007 och som ingår i samarbetsprotokollet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén från november Tillägget fokuserar på ett decentraliserat samarbete och samverkanseffekter med Europeiska kommissionen på kommunikationsområdet. Kontaktpunkter för kommunikation har utsetts och kommer att medverka i lokala evenemang. Dessutom kommer EESK att ta kontakt med journalister från fackpressen och organisera ett seminarium för pressansvariga under det svenska ordförandeskapet i EU. EESK:s kontaktpunkt för kommunikation i Sverige: Thomas Janson, EESK-ledamot, grupp II, arbetstagargruppen Kontaktperson: Peter Lindvald Nielsen EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

7 Lissabonfördraget och det organiserade civila samhället Enligt kommitténs uppfattning är det av grundläggande betydelse att ratificeringen av Lissabonfördraget fullbordas, och att man inleder reformer som förser Europeiska unionen med ett institutionellt ramverk och lämpliga instrument för att genomföra en ny politik. Det är nödvändigt för att man med framgång ska kunna anta de många utmaningar som EU står inför och som är mycket angelägna för EU-medborgarna: globaliseringen, kampen mot fattigdom och social utestängning, klimatförändringarna och den europeiska sociala modellens framtid. Kommittén ställer sig helt och hållet bakom de principer och värden som EU-projektet bygger på, liksom de landvinningar i den konstitutionella processen som Lissabonfördraget innebär. Osäkerheten kring ratificeringen av Lissabonfördraget får inte leda till att man glömmer att EU:s uppbyggnad är ett framtidsprojekt för såväl nuvarande som kommande generationer, även om den än en gång vittnar om att det är absolut nödvändigt att öka EU:s legitimitet och synlighet utåt, bland annat genom att se till att EU-medborgarna och de organisationer och institutioner som företräder dem fungerar som fullvärdiga aktörer i integrationsprocessen. Det civila samhällets medverkan när offentliga beslut ska fattas är i detta sammanhang ett viktigt instrument inte bara för att stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet och EU:s agerande, utan även för att främja en ny, gemensam syn på vad EU tjänar för syfte och vad unionen har för mål. Lissabonfördraget ger i detta sammanhang goda utsikter för den europeiska demokratins utveckling, framför allt genom de bestämmelser som innebär att deltagardemokratin befästs och att rätten till medborgarinitiativ införs. Deltagardemokratin och ett aktivt medborgarskap är centrala principer, avgörande för om EU:s politik ska lyckas och därmed också för unionens framtid. Det är därför nödvändigt att engagera så stora delar av det civila samhället som möjligt på nationell, regional och lokal nivå i den politiska processen och uppmuntra EU-medborgarna att uttrycka sina konkreta förväntningar, samt att utarbeta en verklig strategi för lyssnande och dialog om unionens politik och om medborgarnas vision för den gemensamma framtiden. Kommittén har därför redan vid flera tillfällen föreslagit att EU-institutionerna i linje med bestämmelserna i Lissabonfördraget ska införa en verklig deltagardemokrati genom att inrätta en stark civil dialog på europeisk nivå, utöver den politiska dialogen mellan EU och medlemsstaterna och den sociala dialogen med arbetsmarknadsparterna. För att uppnå detta mål krävs det bland annat ett genuint och hållbart engagemang från samtliga EU-institutioner att föra en fortlöpande dialog med medborgarna och organisationerna i det civila samhället i syfte att förmedla deras förväntningar och behov. Kommittén är å sin sida i enlighet med den funktion som den ges i de europeiska fördragen fast besluten att fullfölja sina initiativ i nära samarbete med EU-institutionerna och samtliga aktörer i det civila samhället, i syfte att bidra till att inrätta ett offentligt rum för dialog och ge EU-projektet en ny drivkraft som bygger på att ge medborgarna en framstegsinriktad syn på Europa. Kontaktpersoner: Patrick Fève EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

8 Den förnyade Lissabonstrategin Staffan Nilsson Grupp III ordförande för gruppen Övriga intressegrupper, ordförande för Observationsgruppen för Lissabonstrategin Alltsedan de europeiska stats- och regeringscheferna lanserade Lissabonstrategin på nytt år 2005 har EESK ansett att detta är ett av de viktigaste projekten för Europa. De sammanfattande rapporter som EESK utarbetade 2006 och 2008 utgör en stabil hörnsten för det organiserade civila samhällets framtida bidrag till den förnyade Lissabonstrategin. I juli 2008 beslutade EESK att inrätta en observationsgrupp för Lissabonstrategin med uppgift att ytterligare öka de berörda aktörernas medverkan i Lissabonprocessen. Kommittén är fast övertygad om att den förnyade Lissabonstrategin i den rådande krisen alltjämt utgör en effektiv ram för att främja hållbar tillväxt och sysselsättning, och att det organiserade civila samhällets medverkan är av avgörande betydelse för att processen ska nå framgång. Under det svenska ordförandeskapet kommer EESK att fortsätta sitt arbete med en Integrerad rapport om genomförandet av och framtiden för Lissabonstrategin under perioden efter 2010, som ska läggas fram vid Europeiska rådets vårtoppmöte Parallellt med detta kommer EESK att utarbeta ett yttrande om Den förnyade Lissabonstrategins externa dimension, ett annat om Konsekvenserna av energi- och klimatfrågorna för Lissabonstrategin och ytterligare ett om Universitet för Europa. Dessa yttranden kommer att utgöra underlag för den integrerade rapporten. EESK anser att det är av allra största vikt att Lissabonprocessen fortsätter efter 2010 och kommer därför att som en del av rapporten presentera en framåtblickande vision för de kommande tio årens reformer. Observationsgruppen arbetar tillsammans med de nationella ekonomiska och sociala råden och andra partnerorganisationer, och genomför också evenemang i de olika länderna i syfte att diskutera genomförandeprocessen med alla aktörer i det civila samhället. Detta förberedande arbete på medlemsstatsnivå kommer också att användas som underlag för den integrerade rapporten. Rapporten kommer att läggas fram för politiska beslutsfattare, berörda aktörer och allmänheten på en högnivåkonferens i slutet av oktober Kontaktperson: Gilbert Marchlewitz EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

9 Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning Ekonomisk och finansiell kris Bankkrisen och den finansiella krisen har omvandlats till en djup ekonomisk kris med negativ tillväxt och en mängd förlorade arbetstillfällen. EESK kommer snart att lägga fram sina förslag om hur man ska reagera på dessa utmaningar i ett initiativyttrande om verktyg och internationella avtal som krävs för att övervinna krisen. Kommittén kommer också att bidra till diskussionen om bättre lagstiftning och tillsyn inom den finansiella sektorn med ett yttrande om den så kallade de Larosière-rapporten. Beskattning EESK kommer att höras angående förslag till ändring av det befintliga regelverket om administrativt samarbete när det gäller moms och om direktivet om det gemensamma systemet för mervärdesskatt. Båda förslagen syftar till att förhindra och bekämpa gränsöverskridande skattebedrägerier. Vid sidan av detta planerar kommittén att yttra sig om skattebehandling av flerfunktionsvoucher och andra förmånssystem. Dessutom förväntar sig EESK remisser om ett kommissionsmeddelande om välfungerande styresformer i skatteärenden och om två samordningsinitiativ som behandlar arvsskatt respektive källskatt i gränsöverskridande situationer, samt en remiss om inre marknadens principer för dubbelbeskattningsavtal. Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Kommittén kommer att fullfölja den fortlöpande dialogen med generaldirektoratet för regionalpolitik i syfte att optimera effekterna av sina yttranden och aktivt bidra till debatten om den regionala och territoriella politikens framtid. På begäran av det svenska ordförandeskapet håller EESK på att utarbeta ett förberedande yttrande om makroregionalt samarbete. Mot bakgrund av den nya Östersjöstrategin, som har utarbetats av olika avdelningar inom kommissionen under överinseende av generaldirektoratet för regionalpolitik, har det svenska ordförandeskapet bett EESK att undersöka hur man kan sprida denna samarbetsmodell inom EU samt att ange vilken roll det civila samhället kan spela för att med framgång bidra till liknande projekt i framtiden. Ett återkommande tema inom sammanhållningspolitiken är partnerskapens omfattning och effektivitet, något som ofta har understrukits och kritiserats i kommittén olika yttranden. Kommissionen har beslutat att rådfråga EESK i denna fråga i syfte att bland annat fastställa bästa praxis på området. Med hjälp av en ingående fältstudie kommer EESK att kunna utvärdera det aktuella partnerskapets effektivitet och det civila samhällets engagemang samt föreslå bästa praxis Kontaktperson: Krzysztof Pater Grupp III Övriga intressegrupper Ordförande för ECO-sektionen (Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning) Alberto Allende EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

10 Inre marknaden, produktion och konsumtion Bryan Cassidy Grupp I Arbetsgivargruppen ordförande för INT-sektionen (Inre marknaden, produktion och konsumtion), Ordförande för Observationsgruppen för inre marknaden (OIM) De resultat som uppnås under det tjeckiska ordförandeskapet kommer att påverka det svenska ordförandeskapet, dvs. ett antal av det tjeckiska ordförandeskapets ärenden kommer att tas över av det nya ordförandeskapet. Competitiveness Ökad konkurrenskraft genom att främja de fyra friheterna (personer, varor, kapital och tjänster) på den inre marknaden utgör även fortsättningsvis en central fråga, särskilt mot bakgrund av den rådande ekonomiska och finansiella krisen. Det är därför helt logiskt att innovationer spelar en central roll i en global ekonomi (se nästa punkt). Ordförandeskapet kommer att organisera den Europeiska konkurrensdagen den 6 7 oktober 2009 i Upplands Väsby. Som vanligt bör facksektionen vara representerad. FoTUI En fråga som är nära kopplad konkurrenskraften är främjandet av forskning, teknisk utveckling och innovation. Kommitténs INT-sektion kommer att fokusera på en attraktiv inre arbetsmarknad för forskare. Bättre lagstiftning En av det svenska ordförandeskapets prioriteringar är att förenkla lagstiftningen i syfte att minska den administrativa bördan och regleringsgraden i den europeiska ekonomin. Facksektionen, och framför allt dess Observationsgrupp för inre marknaden, är särskilt aktiv på detta område. Bättre lagstiftning är av avgörande betydelse för de små och medelstora företagen. Det svenska ordförandeskapet har ett EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

11 särskilt intresse för frågan om obligatorisk bedömning av konsekvenserna av EU:s lagstiftningsförslag för den privata sektorn. Verksamheten inom Observationsgruppen för inre marknaden kommer att beakta relevanta inslag i det svenska ordförandeskapets arbetsprogram: a) En uppdatering av observationsgruppens dokument Hinder för den inre marknaden planeras också. Detta kan ske antingen i form av en broschyr eller hellre en informationsrapport. b) Observationsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete med Bättre lagstiftning som en fortlöpande prioritet för alla EU-ordförandeskap, med koppling till Lissabonagendan, Europas konkurrenskraft och genomförandet av de fyra friheterna på den inre marknaden. Näringsliv Ordförandeskapet stöder genomförandet av rättsakten för småföretag i Europa (European Small Business Act), som sektionen följer med stort intresse. Industrisektorernas konkurrenskraft och utvecklingen av nya tekniska processer är också prioriterade frågor. Rättsliga och inrikes frågor Ordförandeskapet lägger stor vikt vid frågor som medborgarnas tillgång till rättsväsendet, e-juridik och skyddet av immateriell äganderätt. Facksektionen har arbetat med dessa frågor och kommer att följa utvecklingen med stort intresse. Consumers Skyddet av konsumenternas rättigheter kommer med all sannolikhet att även fortsättningsvis prioriteras av ordförandeskapet. Facksektionen kommer därför att ha ett nära samarbete med ordförandeskapet och Europeiska kommissionen (särskilt kommissionsledamot Meglena Kuneva) när det gäller att vidareutveckla konsumentpolitiken i allmänhet. Kontaktperson: Jean-Pierre Faure or or 12 EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

12 Sysselsättning, socialpolitik och medborgarna samt invandring och integration Leila Kurki Grupp II Arbetstagargruppen Ordförande för SOC-sektionen (Sysselsättning, socialpolitik och medborgarna) Josly Piette Grupp II Arbetstagargruppen Ordförande för Observationsgruppen för arbetsmarknaden SOC-sektionen kommer på det svenska ordförandeskapets begäran att utarbeta tre viktiga förberedande yttranden. Ett av dessa yttranden har titeln Sambandet mellan jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättningsgrad och ska antas i september. Samtidigt kommer SOC-sektionen att granska Halvtidsrapport om färdplanen för jämställdhet, och sektionens observationsgrupp för arbetsmarknaden kommer att anordna två viktiga hearingar, en om Bättre sysselsättnings- och karriärmöjligheter för kvinnor och en om Bästa praxis i fråga om likabehandling på arbetsplatsen och jämvikt mellan yrkesoch privatliv. Det andra förberedande yttrandet avser Social integration mot bakgrund av arbetsmarknaden och den sociala trygghetspolitiken, en fråga står på dagordningen för det informella ministermötet (sysselsättning och sociala frågor) den 6 juli 2009, där EESK kommer att delta. En större konferens på detta tema är dessutom inplanerad till den oktober 2009 under det svenska ordförandeskapet, med aktivt deltagande av EESK. Det tredje förberedande yttrandet bär titeln Hur kan EU:s strategi för alkoholrelaterade skador göras hållbar, långsiktig och sektorsövergripande?. EESK kommer att få tillfälle att presentera detta yttrande vid ordförande skapets konferens på detta tema den september Under det svenska ordförandeskapet kommer SOC-sektionen att fortsätta att framhålla behovet av en europeisk social modell och en bättre utvecklad social agenda med hänsyn till krisen. Flera yttranden kommer att utarbetas, bland annat om Genomförande av den sociala agendan, om Solidaritet inom allmänhälsan: att minska hälsorelaterad ojämlikhet och om Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Dessutom kommer ett initiativyttrande att utarbetas på temat Arbete och fattigdom. EU:s sociala modell kommer att vara det centrala temat på en konferens som EESK organiserar under det svenska ordförandeskapet för att fira 20-årsjubileumet av gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter och för att främja ett nytt program för europeiska insatser på det sociala området, som har föreslagits av EESK. Den stora konferensen om Aktivt medborgarskap i Europa under det svenska ordförandeskapet den september 2009 i Göteborg, där SOC-sektionen kommer att delta aktivt, är även ett viktigt tillfälle för EESK att agera som bro mellan medborgarna och EU:s beslutsfattande institutioner i fråga om socialpolitik. Samtidigt kommer ett viktigt initiativyttrande om Respekten för de grundläggande rättigheterna i EU:s invandringslagstiftning att antas i november månad. Det temat kommer även att behandlas av det europeiska integrationsforum som EESK och kommissionen just har lanserat och som håller sitt andra sammanträde i slutet av november/början av december. Ytterligare två initiativyttranden, det ena om Att skydda utsatta barn från sexturism och det andra om Ungdomsvåldet i städerna kommer att antas i början av det svenska ordförandeskapet. Kontaktperson: Alan Hick EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

13 Jordbruk, landsbygdsutveckling, miljö och hållbar utveckling Under det svenska ordförandeskapet under andra halvåret 2009 kommer facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö att arbeta aktivt inom sina vanliga verksamhetsområden. När detta skrivs föreligger inte mycket information om ordförandeskapets prioriteringar, och det bör noteras att vissa ärenden som nu bedöms vara centrala för det svenska ordförandeskapet har definierats i 18-månadersprogrammet för de franska, tjeckiska och svenska ordförandeskapen och inte självständigt av svenskarna. Vissa frågor är dock särskilt framträdande, särskilt på området miljö och hållbar utveckling, t.ex. klimatförändringarna, den biologiska mångfalden, Östersjön och ökad resurseffektivitet. Hans-Joachim Wilms Grupp II Arbetstagargruppen Ordförande för NAT-sektionen ( Jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö) Jordbruk Av särskilt intresse för det svenska ordförandeskapet är det pågående arbetet med den nordliga dimensionen mindre gynnade områden, samt den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter Fiskeri Diskussionen om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken kommer att bli svår och långdragen, och kommittén planerar ett bidrag i form av ett yttrande och genom att tillsammans med det svenska ordförandeskapet anordna en konferens om hållbart fiske i Östersjön mot bakgrund av de mer omfattande gränsöverskridande miljöhoten i regionen. Miljö Vid sidan av de stora miljöfrågor som nämndes i samband med den hållbara utvecklingen, utreder facksektionen nu frågorna om biologisk mångfald, bioavfall, katastrofförebyggande verksamhet och fågeldirektivet, och har också möjlighet att avge yttranden om andra frågor som kan komma upp under det svenska ordförandeskapet. Kontaktperson: Jakob Andersen EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

14 Observationsgruppen för hållbar utveckling Stéphane Buffetaut Grupp I Arbetsgivargruppen Ordförande för Observationsgruppen för hållbar utveckling Hållbar utveckling är ett centralt tema under det svenska ordförandeskapet. Det är viktigt att se till att strävan efter hållbar utveckling ges en central plats i den nya Lissabonstrategin för ekonomin. Frågan är också av största vikt i samband med klimatförändringsförhandlingarna och de avtal som ska undertecknas i Köpenhamn. Med utgångspunkt i sitt tidigare arbete på området håller Observationsgruppen för hållbar utveckling för närvarande på att utarbeta yttranden om Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15), Framtidsutsikterna för EU:s strategi för hållbar utveckling (EU SDS), Anpassning till klimatförändringarna samt hållbar utveckling i kustområden. Avsikten är att alla dessa yttranden ska understödja och komplettera kommissionens och ordförandeskapets arbete om dessa viktiga frågor. Yttrandet om EU:s strategi för hållbar utveckling är ett förberedande yttrande som begärts av kommissionen med fullt stöd från det svenska ordförandeskapet, vilket bör bidra till att skapa ett gott underlag för kommande översyn av strategin. Kontaktperson: Annika Korzinek EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

15 Transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället János Tóth Grupp III Övriga intressegrupper Ordförande för TEN-sektionen (Transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället) På energiområdet har det svenska ordförandeskapet uppmanat EESK att utarbeta ett förberedande yttrande om På väg mot en ekologiskt effektiv ekonomi den ekonomiska krisen som en möjlighet att bereda vägen för en ny energiera. I och med yttrandet får EESK möjlighet att komplettera tidigare och pågående arbete om de finansiella, ekonomiska och sociala aspekterna av den ekonomiska krisen med särskild tonvikt på den nödvändiga reformen av energisystemet. Dessutom pågår diskussioner med representanter för ordförandeskapet om huruvida en EESK-delegation ska delta i det informella mötet med EU:s energi- och miljöministrar i juli Vidare undersöks om det svenska ordförandeskapet vill stå som beskyddare för Lastpallshus-projektet ( Att dra nytta av energieffektivitetens möjligheter att ge ett positivt utfall för alla ) som äger rum i anslutning till den ekologiska skuldens dag Overshoot Day i september 2009, i Bryssels centrum. Kontaktperson: Sven Dammann När det gäller informationssamhället planeras att en EESKdelegation med minst tre sektionsmedlemmar ska delta i konferensen post-i2010 ICT policy, som anordnas av ordförandeskapet (näringsdepartementet) och Europeiska kommissionen i början av november 2009 i syfte att utforma en ny agenda för det europeiska informationssamhället. Förhoppningen är också att det svenska näringsdepartementet ska acceptera inbjudan att delta i facksektionens sammanträde i oktober och medverka i debatten om bl.a. Konsekvenserna av webbplatser för sociala nätverk (initiativyttrande TEN/390 föredragande: Jorge Pegado Liz). Dessutom kommer vi att undersöka möjligheterna till samarbete när det gäller uppföljningen av beslutet om digital utdelning, en prioriterad fråga för kommissionen under denna period, och konferensen om e-hälsovård, som anordnas av EHTEL med EESK:s TENsektion som värd i oktober Kontaktperson: Georgios Karageorgos På sjöfartsområdet diskuteras ett förberedande yttrande om Den globala uppvärmningen nya sjöfartsleder i det arktiska området, en fråga som på ett bra sätt kompletterar det svenska ordförandeskapets havspolitiska inriktning, särskilt i Östersjöområdet. Detta förberedande yttrande skulle behandla en rad viktiga frågor som rör Arktis och därigenom bidra till ett mer omfattande perspektiv när det gäller havspolitiken. Kontaktperson: Sebastien Occhipenti På vägtransportområdet skulle EESK gärna se ett samarbete med det svenska ordförandeskapet i frågor som yrkesmässig trafik och främjande av användningen av elfordon, möjligen i form av ett förberedande yttrande. När det gäller yrkestrafik skulle TEN-sektionen därigenom kunna få möjlighet att fortsätta i linje med det arbete som utfördes under det tjeckiska ordförandeskapet med det förberedande yttrandet om vägtransporter Kontaktperson: Ana Cristina Costea När det gäller tjänster i allmänhetens intresse kommer den permanenta studiegruppen tjänster i allmänhetens intresse att i linje med EESK:s Program för Europa, och i väntan på att Lissabonfördraget slutgiltigt har ratificerats, se till att en debatt om klargörandet av behörighetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna på detta område verkligen äger rum på gemenskapsnivå. Kontaktperson: Ágota Bazsik Eric Ponthieu, enhetschef EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

16 Industriell omvandling Joost van Iersel Grupp I Arbetsgivargruppen Ordförande för det rådgivande utskottet för industriell omvandling CCMI kommer generellt att ställa sin sakkunskap och sina erfarenheter till det svenska ordförandeskapets förfogande i syfte att stödja det på det centrala intresseområde som ett konkurrenskraftigt och öppet Europa utgör. CCMI kommer följaktligen att fortsätta att granska förslag som syftar till att förverkliga Lissabonstrategins målsättningar. CCMI kommer mer specifikt att på ordförandeskapets begäran analysera möjligheterna att effektivt utnyttja flexicuritylösningar i anslutning till industriell omvandling. Effekterna på industrisektorerna av å ena sidan alternativa investeringskällor och å andra sidan den ekonomiska och finansiella krisen är föremål för en djupgående analys, och resultaten kommer att presenteras under andra halvåret CCMI kommer dessutom att lägga fram förslag om vilka medel som kan göra det möjligt för små och medelstora företag att dra nytta av marknadernas globalisering. På alla dessa områden besitter det rådgivande utskottet sakkunskap och erfarenheter som det gärna ställer till förfogande för att förse det svenska ordförandeskapet med reviderade och uppdaterade uppgifter. CCMI kommer att fullfölja sitt aktivitetsprogram som syftar till att sprida information om de metoder som både de nya och de gamla medlemsstaterna använder för att minska och förebygga olika effekter av industriella omvandlingar. CCMI har för avsikt att bredda diskussionerna till vissa grannländer såsom Ukraina. Kontaktperson: Pol Liemans EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

17 Europa i världen Filip Hamro-Drotz Grupp I Arbetsgivargruppen Ordförande för REX-sektionen (yttre förbindelser) I anslutning till utvidgningsprocessen kommer EESK att hålla ett sammanträde i den gemensamma rådgivande kommittén EU Turkiet i Sverige i november Det svenska ordförandeskapet kommer att engageras i detta sammanträde som ingår i dess evenemangskalender. Ett sammanträde i den gemensamma rådgivande kommittén EU Kroatien kommer att äga rum i Kroatien under det andra halvåret 2009, och det första sammanträdet i den gemensamma rådgivande kommittén EU före detta jugoslaviska republiken Makedonien kommer att hållas i Skopje. REX-sektionens presidium kommer att sammanträda i Helsingfors och i Stockholm för att tillsammans med det svenska ordförandeskapet diskutera det yttrande som kommittén nyligen antog om Östersjöregionen. När det gäller förbindelserna med Ryssland kommer ett gemensamt sammanträde att hållas i Bryssel den oktober 2009 med Rysslands medborgarkammare. Det svenska ordförandeskapet kommer att bjudas in att delta i detta möte. När det gäller förbindelserna med partnerländerna i Medelhavsområdet kommer EESK att organisera de ekonomiska och sociala rådens toppmöte 2009 i Alexandria i samarbete med Svenska institutet. Det svenska ordförandeskapet kommer att bjudas in att delta i detta evenemang. Klimatförändringarna och energin kommer att diskuteras vid detta tillfälle. Olika aktiviteter kommer att anordnas i anslutning till förbindelserna mellan EESK och Asien. Ett sammanträde inom rundabordskonferensen EU Kina kommer att hållas i Stockholm i oktober Detta sammanträde kommer att utgöra en del av det svenska ordförandeskapets evenemangskalender. Rundabordskonferensen EU Indien kommer att sammanträda i Indien under andra halvåret, och EESK kommer att anta ett yttrande om förbindelserna mellan EU och ASEAN (Sydostasiatiska nationers förbund). EESK kommer att delta i AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling, som hålls i Luanda i Angola i november Vidare kommer EESK att fortsätta att främja etableringen av det civila samhällets rådgivande kommitté för Cariforum EG:s ekonomiska partnerskapsavtal, vars målsättning är att övervaka genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap. EESK kommer även att anta yttranden om regional integrering för utveckling i AVS-länderna och om EU, Afrika och Kina: Dialog och samarbete mellan tre parter. Det andra sammanträdet i rundabordskonferensen för det civila samhället i Brasilien och EU kommer att hållas i Brasilien under andra halvåret 2009, och EESK kommer att anta ett yttrande om sociala och ekonomiska aspekter i förbindelserna mellan EU och Latinamerika. Med avseende på handelsfrågor kommer EESK att fortsätta att övervaka pågående handelsförhandlingar och kommer att anta två yttranden, ett om handel och livsmedelssäkerhet och ett om handel och klimatförändringarna. Kontaktperson: Jean-François Bence EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

18 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) Mario Sepi Ordförande Irini Pari Vice ordförande Ordförande för kommunikationsgruppen Seppo Kallio Vice ordförande Ordförande för budgetgruppen Henri Malosse Ordförande för grupp I Arbetsgivargruppen Georgios Dassis Ordförande för grupp II Arbetstagargruppen Staffan Nilsson Ordförande för grupp III Övriga intressegrupper Martin Westlake Generalsekreterare Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är en rådgivande församling som inrättades genom Romfördraget Den är sammansatt av företrädare för de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället. Kommittén har som grundläggande uppgift att fungera som remissinstans till de tre stora EU-institutionerna (Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen). Kommittén ska höras i de fall som anges i fördragen, men också i sådana fall då institutionerna finner det lämpligt. Kommittén kan även höras i sonderande syfte av de olika institutionerna eller själv ta initiativ till att avge yttranden (cirka 15% av yttrandena är initiativyttranden). Kommittén antar i genomsnitt 150 yttranden om året i olika frågor som rör byggandet av Europa. Därmed bidrar den aktivt till gemenskapens beslutsprocess. Dessutom har EESK ytterligare två kompletterande uppdrag: För det första att göra det möjligt för det organiserade civila samhället att i större utsträckning stödja och delta i EU-projektet, och för det andra att förstärka det organiserade civila samhällets roll i länder eller grupper av länder som inte är medlemmar i EU, t.ex. länder som ansöker om EU-medlemskap och tillsammans med vilka mycket aktiva gemensamma rådgivande kommittéer har inrättats. Samma sak gäller för Medelhavsländerna (Euromed), länderna i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS-länderna), de latinamerikanska länderna (Mercosur), Indien osv. Kommittén för en strukturerad dialog med företrädare för det civila samhällets EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

19 organisationer i dessa länder och regioner, och uppmuntrar dessa länder eller regioner till att inrätta rådgivande instanser med EESK som mönster. Därmed bidrar EESK till att det europeiska samarbetet inte bara skapas av EU-institutionerna och politikerna, utan även av EU-medborgarna som via organisationer är engagerade i det egna landets ekonomiska, sociala och kulturella aktiviteter. EESK består av 344 ledamöter, fördelade på tre grupper: Arbetsgivargruppen, Arbetstagargruppen samt gruppen Övriga intressegrupper. Sistnämnda grupp sammanför representanter för grupperingar inom andra sektorer av näringsliv och samhälle än de som ingår i de förstnämnda grupperna, bland annat hantverkssektorn, jordbruket, små och medelstora företag, fria yrken, konsumenter, aktörer i den sociala ekonomin, föreningar för familjefrågor, handikapporganisationer, sammanslutningar som kämpar mot utslagning, för allmänhetens intresse osv. Kommitténs sammansättning är inte statisk, utan ändras varje gång en ny fyrårig mandatperiod inleds så att den på bästa sätt avspeglar utvecklingen inom det organiserade civila samhället i medlemsstaterna. En ny fyraårig mandatperiod inleddes i oktober 2006 (30% av kommitténs ledamöter ersattes i samband med den nya mandatperioden). Bulgariska och rumänska ledamöter anslöt sig till kommittén i början av Fram till september 2010 är Mario Sepi (Arbetstagargruppen, Italien) ordförande för EESK, biträdd av två vice ordförande, Irini Ivoni Pari (Arbetsgivargruppen, Grekland) och Seppo Kallio (Övriga intressegrupper, Finland). Kommitténs sekretariat leds av generalsekreterare Martin Westlake. Förhållandet mellan kommittén och de ekonomiska och sociala råden och liknande organisationer Tack vare ett nära samarbete med ekonomiska och sociala råd och liknande institutioner har EESK etablerat ett omfattande nätverk på EU-nivå. I EU:s medlemsstater är detta samarbete uppbyggt kring regelbundna möten om fastställda ämnen (särskilt den förnyade Lissabonstrategin), informationsutbyte och utvecklingen av en gemensam webbplats (http://eesc.europa.eu/ceslink/08-en/presentation-ceslink-en.html). EESK deltar dessutom aktivt i arbetet inom Internationella sammanslutningen för ekonomiska och sociala råd och liknande institutioner (AICESIS), där ett femtiotal länder ingår som medlemmar. Slutligen har EESK täta förbindelser med organisationerna i det civila samhället i kandidatländerna samt i flera länder och geografiska områden utanför EU. Denna verksamhet bedrivs gemensamt med de ekonomiska och sociala råden i de medlemsstater som har sådana organisationer. Arkitektur: Konst & Bygg + Arkitektkontoret Paul Noël I hjärtat av Europa-kvarteret: EESK:s byggnad 20 EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

20 De svenska ledamöterna * i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Ardhe, Christian Direktör, EU-frågor, Svenskt Näringsliv (SN) Medlem i grupp I Arbetsgivargruppen Sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO) Ehnmark, Ernst Erik Sakkunnig, internationella frågor, SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Medlem i grupp II Arbetstagargruppen Jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö (NAT) Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO) Ekdahl, Hans Handelspolitisk expert, Svenskt Näringsliv (SN) Medlem i grupp I Arbetsgivargruppen Inre marknaden, produktion och konsumtion (INT) Yttre förbindelser (REX Janson, Thomas Internationell sekreterare, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) Medlem i grupp II Arbetstagargruppen Inre marknaden, produktion och konsumtion (INT) Sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) Jansson, Maud Internationell sekreterare, Landsorganisationen i Sverige (LO) Medlem i grupp II Arbetstagargruppen Sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) Yttre förbindelser (REX) * För närvarande finns en obesatt plats i Arbetsgivargruppen. EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Rapport av Jean-Claude Juncker i nära samarbete med Donald Tusk Jeroen Dijsselbloem Mario Draghi och Martin Schulz Innehållsförteckning 1. En djup,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Handbok om integration

Handbok om integration Andra utgåvan Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Europeiska kommissionen Handbok om integration

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström Rapporten Rödgrön EU-politik utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i april 2010

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019 Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s fjärde kongress 20-21 november 2014 Förord Europa har under senare år kännetecknats av

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

Globala utmaningar - vårt ansvar

Globala utmaningar - vårt ansvar Globala utmaningar - vårt ansvar Skrivelse om Sveriges politik för global utveckling Foto: istock Photo/ Duncan Walker Omslag: UD/PIK, foto Ingram/UN/iStockphoto Tryck: Elanders, Stockholm, 2008 Artikelnr:

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer