Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU"

Transkript

1 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU Juli december 2009 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: en bro mellan EU och det organiserade civila samhället Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) företräder olika ekonomiska och sociala grupperingar i det organiserade civila samhället. Den är ett institutionellt rådgivande organ som inrättades 1957 genom Romfördraget. Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs rådgivande funktion ger ledamöterna, och därmed de organisationer som de representerar, möjlighet att delta i gemenskapens beslutsprocess. På grund av det breda spektrum av åsikter och intressen som representeras i kommittén tar de debatter som förs inom EESK ofta formen av invecklade förhandlingar som involverar inte bara de traditionella arbetsmarknadsparterna, dvs. arbetsgivarna (grupp I) och arbetstagarna (grupp II), utan även och det är detta som är utmärkande för EESK alla andra ekonomiska och sociala intressegrupper som är representerade (grupp III). Denna sakkunskap, dessa diskussioner och förhandlingar, liksom den strävan efter samförstånd som de resulterar i, bidrar till att öka kvaliteten och trovärdigheten i EU:s politiska beslut, genom att garantier skapas för att olika organisationers och intressegruppers synpunkter beaktas och de europeiska medborgarnas och de civila samhällsorganisationernas insyn i processen ökar. Eftersom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är ett forum såväl för diskussion som för rådgivande verksamhet bidrar den till att göra den europeiska integrationen mer demokratisk, även i EU:s relationer med ekonomiska och sociala intressegrupper i tredjeland. Kommittén bidrar till att utveckla en europeisk medvetenhet. EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

3 Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd I Europeiska unionens råd samlas ministrar ur medlemsstaternas regeringar i olika konstellationer beroende på vilket politikområde som ska diskuteras. Rådets olika rättsliga och politiska beslut förbereds av ett stort antal specialiserade arbetsgrupper och förslagen förs fram via de ständiga representanternas kommitté (Coreper) till rådet för en sista behandling och beslut. Medlemsstaternas regeringar innehar i turordning ordförandeskapet vid rådets olika möten och fungerar som företrädare för rådet gentemot de övriga EU-institutionerna och som företrädare för Europeiska unionen gentemot övriga världen. I samband med att medlemsstaterna innehar ordförandeskapet för rådet fastställer de vanligtvis ett antal breda politiska prioriteringar och ett arbetsprogram. Under andra halvåret 2009 är det Sverige som svarar för ordförandeskapet. Det svenska ordförandeskapets prioriteringar återfinns på I föreliggande skrift beskrivs de viktigaste aktiviteter som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén planerar för det svenska ordförandeskapet, från juli till december 2009, och de frågor som kommittén avser att inrikta sig på. 4 EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

4 INNEHÅLL Inledning av ordförande Mario Sepi Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs aktiviteter under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd Samarbete för kommunikation om Europa Lissabonfördraget och det organiserade civila samhället Den förnyade Lissabonstrategin Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning Inre marknaden, produktion och konsumtion Sysselsättning, socialpolitik och medborgarna samt invandring och integration Jordbruk, landsbygdsutveckling, miljö och hållbar utveckling Observationsgruppen för hållbar utveckling Transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället Industriell omvandling Europa i världen Europeiska ekonomiska och sociala kommittén De svenska ledamöterna i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) Det svenska rådsordförandeskapets prioriteringar, juli december Allmän information om Sverige Evenemangsprogram Vill du veta mere? EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

5 Inledning av ordförande Mario Sepi Det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet inleds i ett svårt ögonblick för Europa, eftersom vi måste brottas med de sociala konsekvenserna av den ekonomiska krisen samtidigt som en rad mycket viktiga politiska evenemang äger rum, till exempel med koppling till den pågående ratificeringen av Lissabonfördraget. Under dessa svåra tider har Europeiska ekonomiska och sociala kommittén engagerat sig i flera initiativ för att hantera den ekonomiska krisen och dess konsekvenser när det gäller olika sociala frågor och integrationen av medborgare från tredjeländer. I april lanserades Ett program för Europa, i vilket kommittén på ett kortfattat och integrerat sätt framför det civila samhällets förslag på hur man kan möta de utmaningar som Europa står för i dag. Som representanter för det europeiska civila samhället ser vi nu fram emot att driva på dessa idéer i samarbete med det svenska ordförandeskapet och rådet, det nya Europaparlamentet och så småningom även den nya kommissionen. Europeiska kommissionen har också bett oss att lämna ett bidrag i en särskild fråga, nämligen den fortsatta förlusten av arbetstillfällen och de negativa konsekvenser detta kan få för våra samhällen. Detta är anledningen till att vi ordnade en konferens i Prag, där vi samlade de nationella ekonomiska och sociala råden, i närvaro av José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, och Vladimír Špidla, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Konferensen utgjorde ett unikt tillfälle för diskussion med det civila samhället om möjliga sätt att lösa krisen. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har ett särskilt ansvar, som också utgör en möjlighet: kommittén måste bevisa att den genom att involvera det civila samhället på gräsrotsnivå kan ge ett mervärde till det nya ordförandeskapet och generellt till de övriga institutionerna när det gäller att uppnå EU:s mål. Denna målsättning kan uppnås genom att satsa på ett omfattande samarbete med de nationella ekonomiska och sociala råden och fortsätta det arbete som inleddes under det tjeckiska ordförandeskapet i EU. I nuläget står vi inför en mängd utmaningar. Vi bör framför allt nämna den sociala krisen, ratificeringen av Lissabonfördraget, den förnyade Lissabonstrategin och sist men inte minst politiken för integration av invandrare. EESK-presidenten Mario Sepi gäller att sända ut positiva signaler om ett Europa öppet för övriga världen. Vi är övertygade om att ett aktivt förhållningssätt till de utmaningar som globaliseringen i dag innebär och ett förverkligande av Europas sociala modell är enda sättet för Europa att leda in morgondagens samhälle på rätt väg. Detta är anledningen till att jag ville förnya Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs roll i linje med de frågor jag angav i arbetsprogrammet för min tid som ordförande: Rättigheter och solidaritet som ledstjärna för globaliseringen. Med dessa ramar på plats är jag övertygad om att de tre prioriteringarna i mitt arbetsprogram ratificeringen av Lissabonfördraget genom tillämpning av reglerna om deltagardemokrati, den förnyade Lissabonstrategin efter 2010 och fullbordandet av den europeiska sociala modellen och de rättigheter som ingår i stadgan om grundläggande rättigheter kommer att utgöra de centrala inslagen i samarbetet med det svenska ordförandeskapet för att förverkliga ett gemensamt projekt. Kontaktpersoner: Andrea Pierucci, chef för ordförandens kansli Mariachiara Esposito, ordförandens talesperson Vi väntar oss att det svenska ordförandeskapet kommer att göra vad som krävs för hantera dessa centrala frågor. Ordförandeskapet bör också visa ett aktivt engagemang när det 6 EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

6 Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs aktiviteter under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd Samarbete för kommunikation om Europa Irini Pari Vice ordförande Ordförande i kommunikationsgruppen På ordförande Mario Sepis begäran mot bakgrund av hans slogan Rättigheter och solidaritet som ledstjärna för globaliseringen och under överinseende av EESK:s kommunikationsgrupp och dess ordförande Irini Pari, fortsätter Europeiska ekonomiska och sociala kommittén under det svenska ordförandeskapet i EU att vara en engagerad aktör i olika informationssammanhang som rör EU. EESK kommer framför allt att uppmärksamma frågor i anslutning till globaliseringen, inklusive de utmaningar som tillväxt och sysselsättning samt klimatförändringar och energi innebär, i syfte att försvara den europeiska sociala modellen och ge ny fart åt världsekonomin. Under Europeiska året för kreativitet och innovation kommer kommittén att ge sitt stöd åt de mellaninstitutionella prioriteringarna på kommunikationsområdet som skisserats ovan. Vi kommer också att uppmärksamma att det gått tjugo år sedan järnridåns fall och fem år sedan EU:s utvidgning med tio nya medlemsstater. Vi kommer att stärka samarbetet på kommunikationsområdet med de övriga EU-institutionerna, i linje med vårt senaste yttrande om Samarbete för kommunikation om Europa. Med sitt nyligen antagna Ett program för Europa framför EESK det civila samhällets förslag till det nyvalda Europaparlamentet och den nya Europeiska kommissionen. I samma mellaninstitutionella kontext kommer EESK aktivt att medverka till informationsspridningen om det nya reformfördraget (Lissabonfördraget) och därigenom stärka principen om deltagardemokrati. EESK kommer att fortsätta arbetet med att genomföra de konkreta rekommendationerna i kommitténs yttranden om Plan D, Vitboken och kommissionens meddelande Samarbete för kommunikation om Europa, samt den framtidsvision vi gav i vårt yttrande från 2008 om att Förmedla Europa till medborgarna att göra den nationella dimensionen förenlig med den europeiska. EESK strävan är avslutningsvis att konkret tillämpa det tillägg om kommunikation som undertecknades i maj 2007 och som ingår i samarbetsprotokollet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén från november Tillägget fokuserar på ett decentraliserat samarbete och samverkanseffekter med Europeiska kommissionen på kommunikationsområdet. Kontaktpunkter för kommunikation har utsetts och kommer att medverka i lokala evenemang. Dessutom kommer EESK att ta kontakt med journalister från fackpressen och organisera ett seminarium för pressansvariga under det svenska ordförandeskapet i EU. EESK:s kontaktpunkt för kommunikation i Sverige: Thomas Janson, EESK-ledamot, grupp II, arbetstagargruppen Kontaktperson: Peter Lindvald Nielsen EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

7 Lissabonfördraget och det organiserade civila samhället Enligt kommitténs uppfattning är det av grundläggande betydelse att ratificeringen av Lissabonfördraget fullbordas, och att man inleder reformer som förser Europeiska unionen med ett institutionellt ramverk och lämpliga instrument för att genomföra en ny politik. Det är nödvändigt för att man med framgång ska kunna anta de många utmaningar som EU står inför och som är mycket angelägna för EU-medborgarna: globaliseringen, kampen mot fattigdom och social utestängning, klimatförändringarna och den europeiska sociala modellens framtid. Kommittén ställer sig helt och hållet bakom de principer och värden som EU-projektet bygger på, liksom de landvinningar i den konstitutionella processen som Lissabonfördraget innebär. Osäkerheten kring ratificeringen av Lissabonfördraget får inte leda till att man glömmer att EU:s uppbyggnad är ett framtidsprojekt för såväl nuvarande som kommande generationer, även om den än en gång vittnar om att det är absolut nödvändigt att öka EU:s legitimitet och synlighet utåt, bland annat genom att se till att EU-medborgarna och de organisationer och institutioner som företräder dem fungerar som fullvärdiga aktörer i integrationsprocessen. Det civila samhällets medverkan när offentliga beslut ska fattas är i detta sammanhang ett viktigt instrument inte bara för att stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet och EU:s agerande, utan även för att främja en ny, gemensam syn på vad EU tjänar för syfte och vad unionen har för mål. Lissabonfördraget ger i detta sammanhang goda utsikter för den europeiska demokratins utveckling, framför allt genom de bestämmelser som innebär att deltagardemokratin befästs och att rätten till medborgarinitiativ införs. Deltagardemokratin och ett aktivt medborgarskap är centrala principer, avgörande för om EU:s politik ska lyckas och därmed också för unionens framtid. Det är därför nödvändigt att engagera så stora delar av det civila samhället som möjligt på nationell, regional och lokal nivå i den politiska processen och uppmuntra EU-medborgarna att uttrycka sina konkreta förväntningar, samt att utarbeta en verklig strategi för lyssnande och dialog om unionens politik och om medborgarnas vision för den gemensamma framtiden. Kommittén har därför redan vid flera tillfällen föreslagit att EU-institutionerna i linje med bestämmelserna i Lissabonfördraget ska införa en verklig deltagardemokrati genom att inrätta en stark civil dialog på europeisk nivå, utöver den politiska dialogen mellan EU och medlemsstaterna och den sociala dialogen med arbetsmarknadsparterna. För att uppnå detta mål krävs det bland annat ett genuint och hållbart engagemang från samtliga EU-institutioner att föra en fortlöpande dialog med medborgarna och organisationerna i det civila samhället i syfte att förmedla deras förväntningar och behov. Kommittén är å sin sida i enlighet med den funktion som den ges i de europeiska fördragen fast besluten att fullfölja sina initiativ i nära samarbete med EU-institutionerna och samtliga aktörer i det civila samhället, i syfte att bidra till att inrätta ett offentligt rum för dialog och ge EU-projektet en ny drivkraft som bygger på att ge medborgarna en framstegsinriktad syn på Europa. Kontaktpersoner: Patrick Fève EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

8 Den förnyade Lissabonstrategin Staffan Nilsson Grupp III ordförande för gruppen Övriga intressegrupper, ordförande för Observationsgruppen för Lissabonstrategin Alltsedan de europeiska stats- och regeringscheferna lanserade Lissabonstrategin på nytt år 2005 har EESK ansett att detta är ett av de viktigaste projekten för Europa. De sammanfattande rapporter som EESK utarbetade 2006 och 2008 utgör en stabil hörnsten för det organiserade civila samhällets framtida bidrag till den förnyade Lissabonstrategin. I juli 2008 beslutade EESK att inrätta en observationsgrupp för Lissabonstrategin med uppgift att ytterligare öka de berörda aktörernas medverkan i Lissabonprocessen. Kommittén är fast övertygad om att den förnyade Lissabonstrategin i den rådande krisen alltjämt utgör en effektiv ram för att främja hållbar tillväxt och sysselsättning, och att det organiserade civila samhällets medverkan är av avgörande betydelse för att processen ska nå framgång. Under det svenska ordförandeskapet kommer EESK att fortsätta sitt arbete med en Integrerad rapport om genomförandet av och framtiden för Lissabonstrategin under perioden efter 2010, som ska läggas fram vid Europeiska rådets vårtoppmöte Parallellt med detta kommer EESK att utarbeta ett yttrande om Den förnyade Lissabonstrategins externa dimension, ett annat om Konsekvenserna av energi- och klimatfrågorna för Lissabonstrategin och ytterligare ett om Universitet för Europa. Dessa yttranden kommer att utgöra underlag för den integrerade rapporten. EESK anser att det är av allra största vikt att Lissabonprocessen fortsätter efter 2010 och kommer därför att som en del av rapporten presentera en framåtblickande vision för de kommande tio årens reformer. Observationsgruppen arbetar tillsammans med de nationella ekonomiska och sociala råden och andra partnerorganisationer, och genomför också evenemang i de olika länderna i syfte att diskutera genomförandeprocessen med alla aktörer i det civila samhället. Detta förberedande arbete på medlemsstatsnivå kommer också att användas som underlag för den integrerade rapporten. Rapporten kommer att läggas fram för politiska beslutsfattare, berörda aktörer och allmänheten på en högnivåkonferens i slutet av oktober Kontaktperson: Gilbert Marchlewitz EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

9 Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning Ekonomisk och finansiell kris Bankkrisen och den finansiella krisen har omvandlats till en djup ekonomisk kris med negativ tillväxt och en mängd förlorade arbetstillfällen. EESK kommer snart att lägga fram sina förslag om hur man ska reagera på dessa utmaningar i ett initiativyttrande om verktyg och internationella avtal som krävs för att övervinna krisen. Kommittén kommer också att bidra till diskussionen om bättre lagstiftning och tillsyn inom den finansiella sektorn med ett yttrande om den så kallade de Larosière-rapporten. Beskattning EESK kommer att höras angående förslag till ändring av det befintliga regelverket om administrativt samarbete när det gäller moms och om direktivet om det gemensamma systemet för mervärdesskatt. Båda förslagen syftar till att förhindra och bekämpa gränsöverskridande skattebedrägerier. Vid sidan av detta planerar kommittén att yttra sig om skattebehandling av flerfunktionsvoucher och andra förmånssystem. Dessutom förväntar sig EESK remisser om ett kommissionsmeddelande om välfungerande styresformer i skatteärenden och om två samordningsinitiativ som behandlar arvsskatt respektive källskatt i gränsöverskridande situationer, samt en remiss om inre marknadens principer för dubbelbeskattningsavtal. Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Kommittén kommer att fullfölja den fortlöpande dialogen med generaldirektoratet för regionalpolitik i syfte att optimera effekterna av sina yttranden och aktivt bidra till debatten om den regionala och territoriella politikens framtid. På begäran av det svenska ordförandeskapet håller EESK på att utarbeta ett förberedande yttrande om makroregionalt samarbete. Mot bakgrund av den nya Östersjöstrategin, som har utarbetats av olika avdelningar inom kommissionen under överinseende av generaldirektoratet för regionalpolitik, har det svenska ordförandeskapet bett EESK att undersöka hur man kan sprida denna samarbetsmodell inom EU samt att ange vilken roll det civila samhället kan spela för att med framgång bidra till liknande projekt i framtiden. Ett återkommande tema inom sammanhållningspolitiken är partnerskapens omfattning och effektivitet, något som ofta har understrukits och kritiserats i kommittén olika yttranden. Kommissionen har beslutat att rådfråga EESK i denna fråga i syfte att bland annat fastställa bästa praxis på området. Med hjälp av en ingående fältstudie kommer EESK att kunna utvärdera det aktuella partnerskapets effektivitet och det civila samhällets engagemang samt föreslå bästa praxis Kontaktperson: Krzysztof Pater Grupp III Övriga intressegrupper Ordförande för ECO-sektionen (Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning) Alberto Allende EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

10 Inre marknaden, produktion och konsumtion Bryan Cassidy Grupp I Arbetsgivargruppen ordförande för INT-sektionen (Inre marknaden, produktion och konsumtion), Ordförande för Observationsgruppen för inre marknaden (OIM) De resultat som uppnås under det tjeckiska ordförandeskapet kommer att påverka det svenska ordförandeskapet, dvs. ett antal av det tjeckiska ordförandeskapets ärenden kommer att tas över av det nya ordförandeskapet. Competitiveness Ökad konkurrenskraft genom att främja de fyra friheterna (personer, varor, kapital och tjänster) på den inre marknaden utgör även fortsättningsvis en central fråga, särskilt mot bakgrund av den rådande ekonomiska och finansiella krisen. Det är därför helt logiskt att innovationer spelar en central roll i en global ekonomi (se nästa punkt). Ordförandeskapet kommer att organisera den Europeiska konkurrensdagen den 6 7 oktober 2009 i Upplands Väsby. Som vanligt bör facksektionen vara representerad. FoTUI En fråga som är nära kopplad konkurrenskraften är främjandet av forskning, teknisk utveckling och innovation. Kommitténs INT-sektion kommer att fokusera på en attraktiv inre arbetsmarknad för forskare. Bättre lagstiftning En av det svenska ordförandeskapets prioriteringar är att förenkla lagstiftningen i syfte att minska den administrativa bördan och regleringsgraden i den europeiska ekonomin. Facksektionen, och framför allt dess Observationsgrupp för inre marknaden, är särskilt aktiv på detta område. Bättre lagstiftning är av avgörande betydelse för de små och medelstora företagen. Det svenska ordförandeskapet har ett EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

11 särskilt intresse för frågan om obligatorisk bedömning av konsekvenserna av EU:s lagstiftningsförslag för den privata sektorn. Verksamheten inom Observationsgruppen för inre marknaden kommer att beakta relevanta inslag i det svenska ordförandeskapets arbetsprogram: a) En uppdatering av observationsgruppens dokument Hinder för den inre marknaden planeras också. Detta kan ske antingen i form av en broschyr eller hellre en informationsrapport. b) Observationsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete med Bättre lagstiftning som en fortlöpande prioritet för alla EU-ordförandeskap, med koppling till Lissabonagendan, Europas konkurrenskraft och genomförandet av de fyra friheterna på den inre marknaden. Näringsliv Ordförandeskapet stöder genomförandet av rättsakten för småföretag i Europa (European Small Business Act), som sektionen följer med stort intresse. Industrisektorernas konkurrenskraft och utvecklingen av nya tekniska processer är också prioriterade frågor. Rättsliga och inrikes frågor Ordförandeskapet lägger stor vikt vid frågor som medborgarnas tillgång till rättsväsendet, e-juridik och skyddet av immateriell äganderätt. Facksektionen har arbetat med dessa frågor och kommer att följa utvecklingen med stort intresse. Consumers Skyddet av konsumenternas rättigheter kommer med all sannolikhet att även fortsättningsvis prioriteras av ordförandeskapet. Facksektionen kommer därför att ha ett nära samarbete med ordförandeskapet och Europeiska kommissionen (särskilt kommissionsledamot Meglena Kuneva) när det gäller att vidareutveckla konsumentpolitiken i allmänhet. Kontaktperson: Jean-Pierre Faure or or 12 EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

12 Sysselsättning, socialpolitik och medborgarna samt invandring och integration Leila Kurki Grupp II Arbetstagargruppen Ordförande för SOC-sektionen (Sysselsättning, socialpolitik och medborgarna) Josly Piette Grupp II Arbetstagargruppen Ordförande för Observationsgruppen för arbetsmarknaden SOC-sektionen kommer på det svenska ordförandeskapets begäran att utarbeta tre viktiga förberedande yttranden. Ett av dessa yttranden har titeln Sambandet mellan jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättningsgrad och ska antas i september. Samtidigt kommer SOC-sektionen att granska Halvtidsrapport om färdplanen för jämställdhet, och sektionens observationsgrupp för arbetsmarknaden kommer att anordna två viktiga hearingar, en om Bättre sysselsättnings- och karriärmöjligheter för kvinnor och en om Bästa praxis i fråga om likabehandling på arbetsplatsen och jämvikt mellan yrkesoch privatliv. Det andra förberedande yttrandet avser Social integration mot bakgrund av arbetsmarknaden och den sociala trygghetspolitiken, en fråga står på dagordningen för det informella ministermötet (sysselsättning och sociala frågor) den 6 juli 2009, där EESK kommer att delta. En större konferens på detta tema är dessutom inplanerad till den oktober 2009 under det svenska ordförandeskapet, med aktivt deltagande av EESK. Det tredje förberedande yttrandet bär titeln Hur kan EU:s strategi för alkoholrelaterade skador göras hållbar, långsiktig och sektorsövergripande?. EESK kommer att få tillfälle att presentera detta yttrande vid ordförande skapets konferens på detta tema den september Under det svenska ordförandeskapet kommer SOC-sektionen att fortsätta att framhålla behovet av en europeisk social modell och en bättre utvecklad social agenda med hänsyn till krisen. Flera yttranden kommer att utarbetas, bland annat om Genomförande av den sociala agendan, om Solidaritet inom allmänhälsan: att minska hälsorelaterad ojämlikhet och om Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Dessutom kommer ett initiativyttrande att utarbetas på temat Arbete och fattigdom. EU:s sociala modell kommer att vara det centrala temat på en konferens som EESK organiserar under det svenska ordförandeskapet för att fira 20-årsjubileumet av gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter och för att främja ett nytt program för europeiska insatser på det sociala området, som har föreslagits av EESK. Den stora konferensen om Aktivt medborgarskap i Europa under det svenska ordförandeskapet den september 2009 i Göteborg, där SOC-sektionen kommer att delta aktivt, är även ett viktigt tillfälle för EESK att agera som bro mellan medborgarna och EU:s beslutsfattande institutioner i fråga om socialpolitik. Samtidigt kommer ett viktigt initiativyttrande om Respekten för de grundläggande rättigheterna i EU:s invandringslagstiftning att antas i november månad. Det temat kommer även att behandlas av det europeiska integrationsforum som EESK och kommissionen just har lanserat och som håller sitt andra sammanträde i slutet av november/början av december. Ytterligare två initiativyttranden, det ena om Att skydda utsatta barn från sexturism och det andra om Ungdomsvåldet i städerna kommer att antas i början av det svenska ordförandeskapet. Kontaktperson: Alan Hick EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

13 Jordbruk, landsbygdsutveckling, miljö och hållbar utveckling Under det svenska ordförandeskapet under andra halvåret 2009 kommer facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö att arbeta aktivt inom sina vanliga verksamhetsområden. När detta skrivs föreligger inte mycket information om ordförandeskapets prioriteringar, och det bör noteras att vissa ärenden som nu bedöms vara centrala för det svenska ordförandeskapet har definierats i 18-månadersprogrammet för de franska, tjeckiska och svenska ordförandeskapen och inte självständigt av svenskarna. Vissa frågor är dock särskilt framträdande, särskilt på området miljö och hållbar utveckling, t.ex. klimatförändringarna, den biologiska mångfalden, Östersjön och ökad resurseffektivitet. Hans-Joachim Wilms Grupp II Arbetstagargruppen Ordförande för NAT-sektionen ( Jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö) Jordbruk Av särskilt intresse för det svenska ordförandeskapet är det pågående arbetet med den nordliga dimensionen mindre gynnade områden, samt den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter Fiskeri Diskussionen om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken kommer att bli svår och långdragen, och kommittén planerar ett bidrag i form av ett yttrande och genom att tillsammans med det svenska ordförandeskapet anordna en konferens om hållbart fiske i Östersjön mot bakgrund av de mer omfattande gränsöverskridande miljöhoten i regionen. Miljö Vid sidan av de stora miljöfrågor som nämndes i samband med den hållbara utvecklingen, utreder facksektionen nu frågorna om biologisk mångfald, bioavfall, katastrofförebyggande verksamhet och fågeldirektivet, och har också möjlighet att avge yttranden om andra frågor som kan komma upp under det svenska ordförandeskapet. Kontaktperson: Jakob Andersen EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

14 Observationsgruppen för hållbar utveckling Stéphane Buffetaut Grupp I Arbetsgivargruppen Ordförande för Observationsgruppen för hållbar utveckling Hållbar utveckling är ett centralt tema under det svenska ordförandeskapet. Det är viktigt att se till att strävan efter hållbar utveckling ges en central plats i den nya Lissabonstrategin för ekonomin. Frågan är också av största vikt i samband med klimatförändringsförhandlingarna och de avtal som ska undertecknas i Köpenhamn. Med utgångspunkt i sitt tidigare arbete på området håller Observationsgruppen för hållbar utveckling för närvarande på att utarbeta yttranden om Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15), Framtidsutsikterna för EU:s strategi för hållbar utveckling (EU SDS), Anpassning till klimatförändringarna samt hållbar utveckling i kustområden. Avsikten är att alla dessa yttranden ska understödja och komplettera kommissionens och ordförandeskapets arbete om dessa viktiga frågor. Yttrandet om EU:s strategi för hållbar utveckling är ett förberedande yttrande som begärts av kommissionen med fullt stöd från det svenska ordförandeskapet, vilket bör bidra till att skapa ett gott underlag för kommande översyn av strategin. Kontaktperson: Annika Korzinek EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

15 Transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället János Tóth Grupp III Övriga intressegrupper Ordförande för TEN-sektionen (Transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället) På energiområdet har det svenska ordförandeskapet uppmanat EESK att utarbeta ett förberedande yttrande om På väg mot en ekologiskt effektiv ekonomi den ekonomiska krisen som en möjlighet att bereda vägen för en ny energiera. I och med yttrandet får EESK möjlighet att komplettera tidigare och pågående arbete om de finansiella, ekonomiska och sociala aspekterna av den ekonomiska krisen med särskild tonvikt på den nödvändiga reformen av energisystemet. Dessutom pågår diskussioner med representanter för ordförandeskapet om huruvida en EESK-delegation ska delta i det informella mötet med EU:s energi- och miljöministrar i juli Vidare undersöks om det svenska ordförandeskapet vill stå som beskyddare för Lastpallshus-projektet ( Att dra nytta av energieffektivitetens möjligheter att ge ett positivt utfall för alla ) som äger rum i anslutning till den ekologiska skuldens dag Overshoot Day i september 2009, i Bryssels centrum. Kontaktperson: Sven Dammann När det gäller informationssamhället planeras att en EESKdelegation med minst tre sektionsmedlemmar ska delta i konferensen post-i2010 ICT policy, som anordnas av ordförandeskapet (näringsdepartementet) och Europeiska kommissionen i början av november 2009 i syfte att utforma en ny agenda för det europeiska informationssamhället. Förhoppningen är också att det svenska näringsdepartementet ska acceptera inbjudan att delta i facksektionens sammanträde i oktober och medverka i debatten om bl.a. Konsekvenserna av webbplatser för sociala nätverk (initiativyttrande TEN/390 föredragande: Jorge Pegado Liz). Dessutom kommer vi att undersöka möjligheterna till samarbete när det gäller uppföljningen av beslutet om digital utdelning, en prioriterad fråga för kommissionen under denna period, och konferensen om e-hälsovård, som anordnas av EHTEL med EESK:s TENsektion som värd i oktober Kontaktperson: Georgios Karageorgos På sjöfartsområdet diskuteras ett förberedande yttrande om Den globala uppvärmningen nya sjöfartsleder i det arktiska området, en fråga som på ett bra sätt kompletterar det svenska ordförandeskapets havspolitiska inriktning, särskilt i Östersjöområdet. Detta förberedande yttrande skulle behandla en rad viktiga frågor som rör Arktis och därigenom bidra till ett mer omfattande perspektiv när det gäller havspolitiken. Kontaktperson: Sebastien Occhipenti På vägtransportområdet skulle EESK gärna se ett samarbete med det svenska ordförandeskapet i frågor som yrkesmässig trafik och främjande av användningen av elfordon, möjligen i form av ett förberedande yttrande. När det gäller yrkestrafik skulle TEN-sektionen därigenom kunna få möjlighet att fortsätta i linje med det arbete som utfördes under det tjeckiska ordförandeskapet med det förberedande yttrandet om vägtransporter Kontaktperson: Ana Cristina Costea När det gäller tjänster i allmänhetens intresse kommer den permanenta studiegruppen tjänster i allmänhetens intresse att i linje med EESK:s Program för Europa, och i väntan på att Lissabonfördraget slutgiltigt har ratificerats, se till att en debatt om klargörandet av behörighetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna på detta område verkligen äger rum på gemenskapsnivå. Kontaktperson: Ágota Bazsik Eric Ponthieu, enhetschef EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

16 Industriell omvandling Joost van Iersel Grupp I Arbetsgivargruppen Ordförande för det rådgivande utskottet för industriell omvandling CCMI kommer generellt att ställa sin sakkunskap och sina erfarenheter till det svenska ordförandeskapets förfogande i syfte att stödja det på det centrala intresseområde som ett konkurrenskraftigt och öppet Europa utgör. CCMI kommer följaktligen att fortsätta att granska förslag som syftar till att förverkliga Lissabonstrategins målsättningar. CCMI kommer mer specifikt att på ordförandeskapets begäran analysera möjligheterna att effektivt utnyttja flexicuritylösningar i anslutning till industriell omvandling. Effekterna på industrisektorerna av å ena sidan alternativa investeringskällor och å andra sidan den ekonomiska och finansiella krisen är föremål för en djupgående analys, och resultaten kommer att presenteras under andra halvåret CCMI kommer dessutom att lägga fram förslag om vilka medel som kan göra det möjligt för små och medelstora företag att dra nytta av marknadernas globalisering. På alla dessa områden besitter det rådgivande utskottet sakkunskap och erfarenheter som det gärna ställer till förfogande för att förse det svenska ordförandeskapet med reviderade och uppdaterade uppgifter. CCMI kommer att fullfölja sitt aktivitetsprogram som syftar till att sprida information om de metoder som både de nya och de gamla medlemsstaterna använder för att minska och förebygga olika effekter av industriella omvandlingar. CCMI har för avsikt att bredda diskussionerna till vissa grannländer såsom Ukraina. Kontaktperson: Pol Liemans EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

17 Europa i världen Filip Hamro-Drotz Grupp I Arbetsgivargruppen Ordförande för REX-sektionen (yttre förbindelser) I anslutning till utvidgningsprocessen kommer EESK att hålla ett sammanträde i den gemensamma rådgivande kommittén EU Turkiet i Sverige i november Det svenska ordförandeskapet kommer att engageras i detta sammanträde som ingår i dess evenemangskalender. Ett sammanträde i den gemensamma rådgivande kommittén EU Kroatien kommer att äga rum i Kroatien under det andra halvåret 2009, och det första sammanträdet i den gemensamma rådgivande kommittén EU före detta jugoslaviska republiken Makedonien kommer att hållas i Skopje. REX-sektionens presidium kommer att sammanträda i Helsingfors och i Stockholm för att tillsammans med det svenska ordförandeskapet diskutera det yttrande som kommittén nyligen antog om Östersjöregionen. När det gäller förbindelserna med Ryssland kommer ett gemensamt sammanträde att hållas i Bryssel den oktober 2009 med Rysslands medborgarkammare. Det svenska ordförandeskapet kommer att bjudas in att delta i detta möte. När det gäller förbindelserna med partnerländerna i Medelhavsområdet kommer EESK att organisera de ekonomiska och sociala rådens toppmöte 2009 i Alexandria i samarbete med Svenska institutet. Det svenska ordförandeskapet kommer att bjudas in att delta i detta evenemang. Klimatförändringarna och energin kommer att diskuteras vid detta tillfälle. Olika aktiviteter kommer att anordnas i anslutning till förbindelserna mellan EESK och Asien. Ett sammanträde inom rundabordskonferensen EU Kina kommer att hållas i Stockholm i oktober Detta sammanträde kommer att utgöra en del av det svenska ordförandeskapets evenemangskalender. Rundabordskonferensen EU Indien kommer att sammanträda i Indien under andra halvåret, och EESK kommer att anta ett yttrande om förbindelserna mellan EU och ASEAN (Sydostasiatiska nationers förbund). EESK kommer att delta i AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling, som hålls i Luanda i Angola i november Vidare kommer EESK att fortsätta att främja etableringen av det civila samhällets rådgivande kommitté för Cariforum EG:s ekonomiska partnerskapsavtal, vars målsättning är att övervaka genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap. EESK kommer även att anta yttranden om regional integrering för utveckling i AVS-länderna och om EU, Afrika och Kina: Dialog och samarbete mellan tre parter. Det andra sammanträdet i rundabordskonferensen för det civila samhället i Brasilien och EU kommer att hållas i Brasilien under andra halvåret 2009, och EESK kommer att anta ett yttrande om sociala och ekonomiska aspekter i förbindelserna mellan EU och Latinamerika. Med avseende på handelsfrågor kommer EESK att fortsätta att övervaka pågående handelsförhandlingar och kommer att anta två yttranden, ett om handel och livsmedelssäkerhet och ett om handel och klimatförändringarna. Kontaktperson: Jean-François Bence EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

18 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) Mario Sepi Ordförande Irini Pari Vice ordförande Ordförande för kommunikationsgruppen Seppo Kallio Vice ordförande Ordförande för budgetgruppen Henri Malosse Ordförande för grupp I Arbetsgivargruppen Georgios Dassis Ordförande för grupp II Arbetstagargruppen Staffan Nilsson Ordförande för grupp III Övriga intressegrupper Martin Westlake Generalsekreterare Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är en rådgivande församling som inrättades genom Romfördraget Den är sammansatt av företrädare för de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället. Kommittén har som grundläggande uppgift att fungera som remissinstans till de tre stora EU-institutionerna (Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen). Kommittén ska höras i de fall som anges i fördragen, men också i sådana fall då institutionerna finner det lämpligt. Kommittén kan även höras i sonderande syfte av de olika institutionerna eller själv ta initiativ till att avge yttranden (cirka 15% av yttrandena är initiativyttranden). Kommittén antar i genomsnitt 150 yttranden om året i olika frågor som rör byggandet av Europa. Därmed bidrar den aktivt till gemenskapens beslutsprocess. Dessutom har EESK ytterligare två kompletterande uppdrag: För det första att göra det möjligt för det organiserade civila samhället att i större utsträckning stödja och delta i EU-projektet, och för det andra att förstärka det organiserade civila samhällets roll i länder eller grupper av länder som inte är medlemmar i EU, t.ex. länder som ansöker om EU-medlemskap och tillsammans med vilka mycket aktiva gemensamma rådgivande kommittéer har inrättats. Samma sak gäller för Medelhavsländerna (Euromed), länderna i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS-länderna), de latinamerikanska länderna (Mercosur), Indien osv. Kommittén för en strukturerad dialog med företrädare för det civila samhällets EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

19 organisationer i dessa länder och regioner, och uppmuntrar dessa länder eller regioner till att inrätta rådgivande instanser med EESK som mönster. Därmed bidrar EESK till att det europeiska samarbetet inte bara skapas av EU-institutionerna och politikerna, utan även av EU-medborgarna som via organisationer är engagerade i det egna landets ekonomiska, sociala och kulturella aktiviteter. EESK består av 344 ledamöter, fördelade på tre grupper: Arbetsgivargruppen, Arbetstagargruppen samt gruppen Övriga intressegrupper. Sistnämnda grupp sammanför representanter för grupperingar inom andra sektorer av näringsliv och samhälle än de som ingår i de förstnämnda grupperna, bland annat hantverkssektorn, jordbruket, små och medelstora företag, fria yrken, konsumenter, aktörer i den sociala ekonomin, föreningar för familjefrågor, handikapporganisationer, sammanslutningar som kämpar mot utslagning, för allmänhetens intresse osv. Kommitténs sammansättning är inte statisk, utan ändras varje gång en ny fyrårig mandatperiod inleds så att den på bästa sätt avspeglar utvecklingen inom det organiserade civila samhället i medlemsstaterna. En ny fyraårig mandatperiod inleddes i oktober 2006 (30% av kommitténs ledamöter ersattes i samband med den nya mandatperioden). Bulgariska och rumänska ledamöter anslöt sig till kommittén i början av Fram till september 2010 är Mario Sepi (Arbetstagargruppen, Italien) ordförande för EESK, biträdd av två vice ordförande, Irini Ivoni Pari (Arbetsgivargruppen, Grekland) och Seppo Kallio (Övriga intressegrupper, Finland). Kommitténs sekretariat leds av generalsekreterare Martin Westlake. Förhållandet mellan kommittén och de ekonomiska och sociala råden och liknande organisationer Tack vare ett nära samarbete med ekonomiska och sociala råd och liknande institutioner har EESK etablerat ett omfattande nätverk på EU-nivå. I EU:s medlemsstater är detta samarbete uppbyggt kring regelbundna möten om fastställda ämnen (särskilt den förnyade Lissabonstrategin), informationsutbyte och utvecklingen av en gemensam webbplats (http://eesc.europa.eu/ceslink/08-en/presentation-ceslink-en.html). EESK deltar dessutom aktivt i arbetet inom Internationella sammanslutningen för ekonomiska och sociala råd och liknande institutioner (AICESIS), där ett femtiotal länder ingår som medlemmar. Slutligen har EESK täta förbindelser med organisationerna i det civila samhället i kandidatländerna samt i flera länder och geografiska områden utanför EU. Denna verksamhet bedrivs gemensamt med de ekonomiska och sociala råden i de medlemsstater som har sådana organisationer. Arkitektur: Konst & Bygg + Arkitektkontoret Paul Noël I hjärtat av Europa-kvarteret: EESK:s byggnad 20 EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december 2009

20 De svenska ledamöterna * i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Ardhe, Christian Direktör, EU-frågor, Svenskt Näringsliv (SN) Medlem i grupp I Arbetsgivargruppen Sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO) Ehnmark, Ernst Erik Sakkunnig, internationella frågor, SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Medlem i grupp II Arbetstagargruppen Jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö (NAT) Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO) Ekdahl, Hans Handelspolitisk expert, Svenskt Näringsliv (SN) Medlem i grupp I Arbetsgivargruppen Inre marknaden, produktion och konsumtion (INT) Yttre förbindelser (REX Janson, Thomas Internationell sekreterare, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) Medlem i grupp II Arbetstagargruppen Inre marknaden, produktion och konsumtion (INT) Sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) Jansson, Maud Internationell sekreterare, Landsorganisationen i Sverige (LO) Medlem i grupp II Arbetstagargruppen Sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) Yttre förbindelser (REX) * För närvarande finns en obesatt plats i Arbetsgivargruppen. EESK:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU juli-december

Upptäck vad EESK kan göra för dig

Upptäck vad EESK kan göra för dig REG.NO. BE - BXL - 27 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Rue Belliard/Belliardstraat 99 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Ansvarig utgivare: Enheten för besök och publikationer EESC-2015-82-SV

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 535:e sammanträdet 24 april 2007

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 535:e sammanträdet 24 april 2007 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Pt 4 c PRESIDIET 535:e sammanträdet 24 april 2007 Ärende: Pt 4 c EESK:s roll inom ramen för EU:s portugisiska ordförandeskap under det andra halvåret 2007 FÖR

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

9DGMDJYlQWDUPLJDY* WHERUJ±IUnQ YLVLRQWLOOYHUNOLJKHW

9DGMDJYlQWDUPLJDY* WHERUJ±IUnQ YLVLRQWLOOYHUNOLJKHW 63((&+ 7DODY5RPDQR3URGL Ordförande för Europeiska kommissionen 9DGMDJYlQWDUPLJDY* WHERUJ±IUnQ YLVLRQWLOOYHUNOLJKHW Europaparlamentet 6WUDVERXUJGHQMXQL Fru talman, Ärade ledamöter, I morgon kommer Europeiska

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Europeiska unionens budget. En tillräcklig budget för att klara EU:s uppdrag

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Europeiska unionens budget. En tillräcklig budget för att klara EU:s uppdrag Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Europeiska unionens budget En tillräcklig budget för att klara EU:s uppdrag SV EESK verkar för att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt Europeiska

Läs mer

15375/16 ck/ab 1 DRI

15375/16 ck/ab 1 DRI Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15375/16 NOT från: till: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ständiga representanternas kommitté (Coreper II) Rådet Föreg. dok. nr: 15145/16

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Ett nytt fördrag: en ny roll för regioner och kommuner

Ett nytt fördrag: en ny roll för regioner och kommuner Ett nytt fördrag: en ny roll för regioner och kommuner EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare 1 Regionkommittén i dag: en roll i förändring "Vi är EU:s ambassadörer i regionerna,

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95 Kommenterad dagordning rådet 2015-06-01 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TT(E) energi 8 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftning

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOT från: till: Rådets generalsekretariat JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2179(INI) 16.10.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (2008/2179(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA SLUTLIGT FÖRSLAG 05.05 2015 INLEDNING De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA Europeiska unionen står i ett vägskäl. Det har funnits

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013 SLUTLIG VERSION (EPSU OCH CEMR) A. Målsättning Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Att företräda arbetsgivare och fackliga organisationer i branschen kommunala och regionala myndigheter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Upplägg EU-kommissionens roll EU:s väg ur krisen Europa 2020 EU:s budget Tre nyckelaktörer Europeiska kommissionen främjar gemensamma

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan?

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Ebba Bjerkander Ebba.bjerkander@centralsweden.be 2016.03.18 Kontoret Eva Björk Director - Påverkansarbete inom sammanhållningspolitik Ebba Bjerkander

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen?

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Hur ändrar Lissabonfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 Fördraget trädde i kraft

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Rådets möte (jordbruksministrarna) den 12 juni 2017

Rådets möte (jordbruksministrarna) den 12 juni 2017 Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2017-06-02 Näringsdepartementet Rådets möte (jordbruksministrarna) den 12 juni 2017 Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

EDF`s MANIFEST om valet till Europaparlamentet 2014

EDF`s MANIFEST om valet till Europaparlamentet 2014 EDF`s MANIFEST om valet till Europaparlamentet 2014 Personer med funktionshinder uppgår till 80 miljoner människor i EU (16 % av befolkningen). En av fyra familjer i EU har en person med funktionshinder.

Läs mer

EESK: en bro mellan EU-institutionerna och det organiserade civila samhället. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

EESK: en bro mellan EU-institutionerna och det organiserade civila samhället. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén EESK: en bro mellan EU-institutionerna och det organiserade civila samhället Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 2 3 1. Inledning Ordföranden har ordet 4 2. Vad är Europeiska ekonomiska och sociala

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

1. Antagande av den preliminära dagordningen. Lagstiftande verksamhet 2. (ev.) Godkännande av listan över A-punkter

1. Antagande av den preliminära dagordningen. Lagstiftande verksamhet 2. (ev.) Godkännande av listan över A-punkter Annotering REV 2 2011-11-21 rev. 2011-11-24 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 30 november i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 16 november

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2007 KOM(2007) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer