kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22"

Transkript

1 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad

2 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes 1908 Plan över Missionskyrkans Utbildningscentrum, Lidingö med tillbyggnad från Fastigheten Tegnergatan 8 Sedan 1936 har Missionsförbundet/Missionskyrkan haft sin expedition i Blå huset på Tegnergatan 8, nu under ombyggnad för uthyrning Huset idag, i fågelperspektiv. På bottenvåningen inryms Svenska Missionskyrkans arkiv Historiska bilder Missionshemmet i Tiblisi (i nuvarande Georgien), 1890-tal Missionärerna John Larsson ( ) och Petra Larsson ( ), verksamma i Kaukasien Internationellt engagemang idag Sjukhuset i Nannaj inviger sin nybyggda engelskspråkiga grundskola i oktober Rektorn mrs Urunkar välkomnar gäster. Systerkyrkornas utvecklingsfond har bidragit till skolan. 2

3 Bromma april 2014 Till församlingar som tillhör både Equmeniakyrkan och Svenska Missionskyrkan Välkomna till Svenska Missionskyrkans årsmöte 2014 i Stockholm i samband med Equmeniakyrkans kyrkokonferens maj Årsmötet hålls fredagen den 30 maj kl Handlingarna som samlas i detta häfte är föredragningslista, årsredovisning och årsberättelse för 2012/13, verksamhetsplan och budget för 2014/15 samt preliminär budget för ytterligare tre år. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på Equmeniakyrkans hemsida, Församlingar med upp till 99 medlemmar har rätt att sända 2 ombud. För varje påbörjat 100-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud. Eventuella frågor inför Missionskyrkans årsmöte sänds till eller Med bön om Guds ledning över oss alla som är en del av Equmeniakyrkan. Ulf Hållmarker ordförande Bertil Svensson generalsekreterare 3

4 Innehåll Föredragningslista Inledning Tal av kyrkostyrelsens ordförande Val av presidium (ordförande, sekreterare, vice sekreterare) Val av justeringspersoner och rösträknare Fastställande av föredragningslista Kyrkostyrelsens årsberättelse och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse Yttrande från det verksamhetsgranskande utskottet Fastställande av resultat- och balansräkning Beslut om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och generalsekreteraren för verksamhetsåret 2012/ Rapport om överlämning av pensionshanteringen, med tillgångar och skulder, till Equmeniakyrkan Rapport om arbetet med Svenska Missionskyrkans arkiv Rapport om utdelning från Missionskyrkans systerkyrkors utvecklingsfond Kyrkoavgift och SST-bidrag Rapport om den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan Rapport angående Derbo Förvaltning AB och övrig fastighetshantering Rapport rörande Missionsskolan och Lidingö folkhögskola Generalsekreteraren besvarar frågor insända av församlingar och ombud Presentation av kandidater till kyrkostyrelsen Val av ledamöter till kyrkostyrelsen Fastställande av verksamhetsplan för Val av revisorer och revisorssuppleanter Val av valberedning Val av verksamhetsgranskande utskott Meddelande om tid och plats för Missionskyrkans årsmöte Val av ordförande för kyrkostyrelsen Avslutning...18 Budget 2013/14 reviderad...19 Budget 2014/15, 2015/16, 2016/17 samt konsoliderad...20 Svenska Missionskyrkans Årsberättelse Årsredovisning för Svenska Missionskyrkan Förvaltningsberättelse Resultaträkning, koncernen...31 Resultaträkning, Svenska Missionskyrkan...32 Balansräkning...33 Eget kapital och skulder Kassaflödesanalys...35 Redovisnings-och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

5 Föredragningslista Kyrkokonferensen 2014 Förhandlingar äger rum 30 maj i Filadelfiakyrkan, Stockholm. Förhandlingarna pågår kl (cirka). 1. Inledning Generalsekreteraren inleder med en andakt. 2. Tal av kyrkostyrelsens ordförande 3. Val av presidium (ordförande, sekreterare, vice sekreterare) Valberedningen förslår kyrkokonferensen att utse Börje Wennberg, Tierp, till ordförande, Margareta Smedberg Andersson till sekreterare, och Ingrid Eek till vice sekreterare. 4. Val av justeringspersoner och rösträknare Namn meddelas i kyrkokonferensen. 5. Fastställande av föredragningslista Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag, med fullmakt för presidiet att under kyrkokonferensens gång föreslå ändring i ordningsföljden. 6. Kyrkostyrelsens årsberättelse och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret Se sid 21 Årsberättelse 2012/13 7. Revisorernas berättelse Se sid 52: Revisionsberättelse 2012/13 8. Yttrande från det verksamhetsgranskande utskottet 9. Fastställande av resultat- och balansräkning Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att fastställa resultat- och balansräkningen, att bokslutsdispositioner fastställs enligt förslag. 10. Beslut om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och generalsekreteraren för verksamhetsåret 2012/ Rapport om överlämning av pensionshanteringen, med tillgångar och skulder, till Equmeniakyrkan I november 2012 hölls ett gemensamt möte om överföringsfrågor, särskilt kring det som berör stora ekonomiska värden, fastigheter och pensionsskulden. Främst med hänsyn till Derbo Förvaltning AB:s möjligheter att komma in i sina åtaganden kring fastigheter och förvaltning sköts överföringen några månader framåt i jämförelse med de önskemål som fanns. Kyrkokonferensen i Missionskyrkan beslutade 2013 att överföringen skulle ske före 31 december Revisorer och juridiskt stöd såg den mest föredragningslista 5

6 praktiska tidpunkten för att överföra Derbo Förvaltning AB, förmögenhet och skulder i anslutning till Missionskyrkans bokslut 31 augusti Ett brett planeringsmöte 23 maj 2013 lade grunden för vem som skulle göra vad för framtagande av de tio dokument som krävdes för att få en korrekt överlämning med hänsyn till olika regelverk och revisorernas råd. Bokslutsprocessen per 31 augusti 2013 i Missionskyrkan tog en viss tid liksom framtagandet av dokumenten som också tog tid varför själva undertecknandet av överenskommelserna och överlämnandet skedde först 23 oktober Pensionsskulden som Missionskyrkan skrivit upp utifrån beräknade pensionsutbetalningar de kommande cirka 40 till 50 åren gavs ett stort tillskott 2013 då den kom upp i 100 % täckning. Inför överlämnandet av skulden gjordes ytterligare avsättning till beloppet 208,5 mkr. Eftersom Missionskyrkan skött pensionshanteringen i egen regi har även fastigheternas värde varit en kompletterande säkring för att pensionsutbetalningarna ska kunna täckas för framtiden. Pensionsskuld och fastighetsöverlåtelse behövde därför ske samtidigt. Revisorerna pekar på att det för framtiden kan vara skäl att titta närmare på beräkningsgrunderna av pensionsskulden. Missionskyrkan hade sin senaste översyn av pensionssystemet Derbo Förvaltning AB säljs till Equmeniakyrkan 1 september för det beräknade värdet på aktierna. Derbo Förvaltning AB:s skuld till Missionskyrkan på 155 milj kronor reglerades också. Därtill erhöll Derbo Förvaltning AB ett villkorat aktieägartillskott på 120 milj kr för att kunna ta ansvar för de reparationer som är planerade och som är ett tidigare uppdrag från Missionskyrkan. Underhåll på de kommersiella fastigheterna har legat efter. I årsredovisningen ges mer detaljer om överföringarna. Missionskyrkan som framöver inte har några löpande inkomster har gjort avsättningar för att fullfölja de uppdrag som finns kvar under några år framåt. Vid överlämnandet av pensionshanteringen 1 september 2013 fanns 600 pensionärer och 470 blivande pensionärer. Tjänstepensionen utgör i genomsnitt kr/månad för dem som innehaft heltidstjänst under hela sin yrkesverksamma tid. Vid lägre anställningstid och kortare tjänstgöring är beloppen lägre. 765 fribrev finns utskrivna till de som avslutat sin tjänst i Missionskyrkan och som i samband med pensioneringen får tillskott till sina pensioner. Försäkring av de anställda följer med övergången till Equmeniakyrkan. För de som är i aktiv tjänst sker fakturering av premierna till respektive församling. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att lägga rapporten till protokollet. 12. Rapport om arbetet med Svenska Missionskyrkans arkiv Missionskyrkans styrelse har, liksom i de andra bildarsamfunden, ett åtagande som gäller förteckning och ordnande av de historiska arkiven. Ett projekt i hela arkivarbetet är överföringen av material till Riksarkivet. Innan Equmeniakyrkan bildades gjorde bildarsamfunden en utredning kring bildandet av ett framtida arkivcentrum. Konsekvenserna av den utredningen har inte tagits upp av Equmeniakyrkan, men beredning av frågan kommer att ske under Det blir naturligtvis avgörande för framtiden att allt som ordnats och förflyttats till andra arkiv, liksom att IT-stöd och en plats för böcker och föremål och studier, ska bli verklighet. Missionskyrkans styrelse vill vara pådrivande för att ett arkivcentrum skapas. Under verksamhetsåret 2012/13 har Missionskyrkans arkiv på fjärde våningen flyttats ner till källare och bottenplan på Tegnergatan 8. Det har beslutats i kyrkostyrelsen att hyra de ytorna och Derbo Förvaltning AB har uppdrag att bygga om lokalerna och skapa en bra arbetsplats, bra arkivförråd och acceptabel arbetsmiljö. Lokalerna blir helt klara under våren Arbetet med flytt samt förtecknande och ordnande har fortgått hela året med den anställda arkivpersonalen, om än med viss nedsatt fart p g a långtidssjukskrivning. 6 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

7 Deponering hos Riksarkivet: Mycket av det material som tidigare deponerats på Riksarkivet har inte varit ordnat och förtecknat på ett sådant sätt att det är sökbart. Arbete pågår därför för att även få det materialet i ordning. Totalt finns cirka 310 hyllmeter material från SMK:s huvudarkiv på Riksarkivet varav cirka 75 % är klart. Utöver huvudarkivet finns delarkiv från SMU, Teologiska seminariet, SMS, personarkiv med mera. Dessa del arkiv uppgår till cirka 450 hyllmeter av vilka cirka 50 % är klart. Därutöver kommer ytterligare material från Tegnergatan att deponeras på Riks arkivet. Sammantaget kommer Missionskyrkan med sidoorganisationer att ha cirka hyllmeter med arkiverat material tillgängligt för återsökning och forskning. Till detta kommer det som behöver arkiveras på exempelvis ett arkivcentrum. Arkivet i Sverige har stort intresse för Missionskyrkans systerkyrkor eftersom mycket material finns från tidigt arbete i olika länder. Exempelvis har arkivarie Katarina Thurell genom resor till Kongo informerat om och skapat intresse för arkivfrågor och möjligheter för inhemska studenter och forskare att ta del av kyrkornas framväxt i sina länder. Kyrkostyrelsen avsätter medel i sin treårsbudget som ska täcka de kostnader som bedöms behövas för att slutföra arbetet, inklusive det hyreskontrakt som krävs fram till och med verksamhetsåret 2016/17. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att lägga rapporten till protokollet. 13. Rapport om utdelning från Missionskyrkans systerkyrkors utvecklingsfond Från systerkyrkornas utvecklingsfond har utbetalats 2,1 miljoner kr under året. Medel har gått till: Evangeliska Förbundskyrkan i Japan (NSKK) för att tillhandahålla katastrofberedskap i samarbete med Japan Evangelical Free Church. Hindustani Covenant Church (HCC) för ny utrustning till kyrkans kontor, till att förstärka kyrkans administrative kapacitet och internkontroll, samt för ledarskapsutbildning. Dessutom gavs stöd till inköp av tomt till kyrka och utvecklingscenter i delstaten Orissa samt till byggnation av skola i Nannaj, utanför Solapur. Raiwind stift i Church of Pakistan för utbildning av unga ledare för högre tjänster i samhället. Evangeliska Förbundskyrkan Ecuador (IPEE) för stöd till församlingsutveckling genom ledarutbildning, särskilt på landsbygden och i storstädernas utkanter. Evangeliska samfundet i Kongo Kinshasa (CEC) för utbildning av pastorer, evangelister och administrativ personal. Moravakyrkan Nicaragua (IMNIC) för att stärka kyrkans administration, bland annat via en systemrevision som låg till grund för det rundabordssamtal som hölls i januari 2014, då samtal fördes om Moravakyrkans funktion och roll i samhället. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att lägga rapporten till protokollet. 14. Kyrkoavgift och SST-bidrag Kyrkoavgift och SST-bidrag från staten har tillsammans med Nybyggarna utgjort inkomster, där kyrkostyrelsen med stöd av delegationer hanterat stora bidragssummor. Kort historik. Kyrkoavgiften Svenska Missionskyrkan har sedan år 2000 haft möjlighet att låta medlemmar och andra genom ett medgivande göra 1 % avdrag på beskattningsbar inkomst och ta in föredragningslista 7

8 gåvor från enskilda. Enligt beslut i kyrkokonferensen har 70 % av dessa medel gått till den församling som givaren valt att stödja. Övriga 30 % har efter särskilda beredningar i distrikten och kyrkokansliet lämnats som bidrag till församlingar som ansökt (kyrko avgiftens 20 %). Resterande kyrkoavgiftens 10 % har gått till nystart, omstart och särskilda utvecklingsinsatser i församlingar. Skattemyndigheten har lämnat ett förskott varje år utifrån de medgivanden som lämnats av enskilda. För att hantera över- respektive underskott vid årets slut i relation till det utbetalade förskottet har en regleringsfond inrättats. De medel som i grunden avsatts för församlingarna har deponerats i kyrkan centralt för att klara justeringar årligen. I regel har flera givare tillkommit och givarnas löner har varit i ökande, varför 1 % av beskattningsbar inkomst har ökat successivt var det dock en negativ avräkning. Kyrkokonferensen avsatte 4 milj kr till Missionskyrkans arkivprojekt 2013 från regleringsfonden som då var uppe i cirka 8 milj kr. Per 31 december 2013 fanns tkr i regleringsfonden. Vid beslut i kyrkostyrelsen har delar från dessa medel beviljats för församlingsbidrag på tkr. Regleringsfonden är bokföringsmässigt församlingarnas pengar och kan inte utan kyrkokonferensens beslut användas till andra ändamål. Kvarstående medel på tkr har kyrkostyrelsen därför föreslagit att föra över till Equmeniakyrkan att användas till församlingarna. Dels för att reglera en eventuell negativ avräkning från förskotten från Skatteverket avseende kyrkoavgiften. Dels för att användas till att stödja församlingar med särskilda behov om negativ avräkning ej behövs de närmaste fem åren ( ). Formerna för hur och när stöd till församlingarna kan utbetalas ska godkännas av Equmeniakyrkans kyrkostyrelse innan de verkställs. Kyrkoavgiftens 10 % till särskilda utvecklingsstöd och pionjärarbete har utgjort 2,1 milj kr till 11 församlingar. Kyrkoavgiftens 20 %, se nedan under SST. Frånsett regleringsfonden har alla övriga medel ur kyrkoavgiften delats ut under Kyrkoavgiften har varit en viktig möjlighet för ökade intäkter direkt till församlingarna, men också genom att vara grunden för bidrag till församlingar i behov av pionjäroch utvecklingsarbete. År 2000, det år Svenska kyrkan skiljdes från staten, gavs möjlighet för samfund att uppbära gåvor via kyrkoavgiften. Svenska Missionskyrkan startade med cirka givare. År 2010 var antalet uppe i och har legat kvar på den nivån till och med år 2012 då det fanns kyrkoavgiftsgivare. Cirka 540 församlingar har tagit emot av 70 %-delen som riktats till församlingen. Sista åren låg den totala överföringen från Skatteverket på runt 41 milj kr per år var första året då Equmeniakyrkan kunde ta in kyrkoavgift. Inför 2014 har enskilda personer, 74 %, ändrat sina medgivanden från Missionskyrkan till Equmeniakyrkan fanns medgivanden till Missionskyrkan fanns 4 001, som ej ändrat till Equmeniakyrkan. SST-bidrag Statsbidrag till trossamfund har utbetalats från staten sedan 1971, vilket sker genom organisationen SST. Medel har länge tilldelats Missionskyrkan och baserats på uppgiften om antalet betjänade. Medlen har fördelats till församlingar med behov efter ansökan. Sedan kyrkoavgiften tillkommit har summan av SST-bidrag och kyrkoavgiftens 20 % fördelats till församlingar enligt beslut i kyrkostyrelsen. Anslaget har från 2009 till 2012 ökat från 12 till 12,5 milj kr fick 144 församlingar dela på 13,5 milj. Staten gjorde det året en uppräkning av bidragen. Nybyggarna och lokalupprustningsfonden Nybyggarna skapades som en insamlingsform 1969 med upprop om erbjudande att ge en personlig gåva för att stödja kyrkbyggen. Det innebar med fyra upprop årligen att omkring 400 församlingar fått ett bra ekonomiskt stöd. Fem procent har gått till en 8 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

9 fond för lokalupprustning där det varit möjligt att söka om mindre bidrag fanns drygt nybyggare, 2013 fanns Verksamhetsåret 2013/14 har ansökningar behandlats vid fyra styrelsemöten. Tre upprop har efter 15 % avdrag för administration givit 870 tkr till församlingar och lokalupprustning. I och med utdelningarna under 2013 har Nybyggarna tömt sina tillgångar. Avdrag för gåvor till humanitär verksamhet 2012 beslutade Riksdagen om att gåvor till bistånds- och hjälporganisationer skulle bli avdragsgillt i deklarationen för den enskilde. Denna fråga har på olika sätt diskuterats inom politiken och olika argument finns för denna möjlighet. Det tagna beslutet kan inte anses optimalt ur flera synpunkter, och behöver förbättras ur kyrkornas synpunkt. Svenska Missionskyrkans styrelse ansåg dock att det fanns verksamheter som sker främst i biståndsarbetet som kan tillämpas på regelverket. Svenska Missionskyrkan har sökt och blivit godkänd organisation för denna avdragsmöjlighet för givarna fick 33 givare avdrag för gåvobelopp så sammantaget kr var motsvarande siffror 18 givare och kronor. Intäkterna har gått vidare till Equmeniakyrkan, som ju är ansvarig för verksamheterna. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att godkänna överföring av kvarvarande medel i kyrkoavgiftens regleringsfond på tkr till Equmeniakyrkan i enlighet med de villkor som anges ovan, att för övrigt ta rapporten till protokollet. 15. Rapport om den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan Angående förhållningssättet i dagsläget (2014) till den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, antagen 2006 och firad vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka 1:a advent Nedan följer överenskommelsen i fet stil med kommenterar av undertecknade (ordförandena i respektive kyrkostyrelse) i kursiv stil till de olika punkterna. Överenskommelsen i sin helhet finns tryckt i en bok som omfattar 175 sidor. Vi, Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, gör efter teologiska överläggningar och samtal om pastorala frågor följande ekumeniska överenskommelse: VI ERKÄNNER - varandra som apostoliska kyrkor, delar av Kristi kyrka i världen, med gemensam bekännelse av den apostoliska tron, gemensam förståelse av sakramenten samt delaktighet i hela Guds folks uppdrag, där allas ansvar är grundläggande; Detta erkännande är aktuellt så länge Svenska Missionskyrkan existerar. Svenska Missionskyrkan är under avveckling och verksamheten är överförd till trossamfundet Gemensam framtid (numera namnändrat till Equmeniakyrkan). Församlingarna tillhör dock även Svenska Missionskyrkan under avvecklingstiden, och samlas årligen till kyrkokonferens och beslutar i de ärenden som rör Svenska Missionskyrkan; hantering av huvudmannaskap, fonder, arkivfrågor med mera. Detta beräknas pågå några år. Missionskyrkans konstitution är gällande. Samtal förs mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan om någon form av framtida ekumenisk överenskommelse. - varandras vignings- respektive ordinerade tjänster som gåvor från Gud med Andens inre kallelse och Kristi uppdrag. Detta innebär ömsesidighet i tjänst samt gemensam tjänst inom ramen för lokalt samarbetsavtal. Vid övergång till den andra kyrkans vigningstjänst/ordinerade tjänst tar vi emot varandra enligt den mottagande kyrkans bestämmelser utan reordination; föredragningslista 9

10 De som ordinerats i särskilda tjänster (pastorer och diakoner) i Missions kyrkan t o m 2012 omfattas fortsatt av erkännandet. Vid sin ordination har dessa givit löften om att följa Missionskyrkans ordningar. Inga nya ordinerade tillförs den grupp som omfattas av överenskommelsen. Tillsynen hanteras av den som Missionskyrkan förordnat och avskiljt som Missionsföreståndare. De ordinerade som avförs från listan över ordinerade diakoner eller pastorer på eget initiativ eller av disciplinskäl stryks också från den grupp som har ett erkännande av Svenska kyrkan. Nya ordinationer från 2013 sker i Equmeniakyrkan, som ju inte har någon ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan. - den personliga och kollegiala tillsyn som utövas i våra kyrkor för att tjäna kyrkans enhet. Som ett tecken på detta inbjuder vi varandra vid vignings-, ordinations- och avskiljningsakter. Eftersom ordinationer av diakoner och pastorer från 2013 enbart sker i Equmenia kyrkan innebär det att denna punkt i överenskommelsen inte längre är aktuell. VI VILL - öppna för gemensamt gudstjänstliv i våra församlingar; - verka för gemensamt ansvarstagande i samhälle och värld; - fortsätta att utveckla och fördjupa gemenskapen mellan våra kyrkor i samråd om tro och liv; - upplåta våra kyrkor åt varandra för vigsel och begravning samt andra gudstjänster; - stärka våra kyrkors ekumeniska relationer i Sverige i strävan mot vidare enhet; - bidra till att andra kyrkor i våra världsvida gemenskaper verkar för en närmare samhörighet. Denna uttryckta viljeyttring är i grunden inte beroende av överenskommelsen. På varje ort där det finns förutsättningar kan lokala församlingar tillhöriga Svenska Mission kyrkan/equmeniakyrkan samt Svenska kyrkan verka i enlighet med dessa punkter, dock utan att det kan ställas krav från någons sida. VI UPPMANAR våra församlingar, där förutsättningar finns, att genom lokala samarbetsavtal - dela ett gemensamt liv i gudstjänst, uppdrag och tjänst samt att be för och med varandra; - i ömsesidighet se medlemmarna i våra kyrkor som delar av Kristi kropp och välkomna dem att ta emot sakrament och pastorala tjänster; - som tecken på gemenskapen inbjuda varandra vid församlingens mottagande av kyrko herde respektive installation av församlingsföreståndare; - verka för ökad samhörighet med andra församlingar på orten. Nya samarbetsavtal mellan Svenska Missionskyrkan och Svenska kyrkan har ej efter 2012 varit aktuellt att teckna utifrån den ekumeniska överenskommelsen. Detta har sin grund i att Svenska Missionskyrkan är på väg att avvecklas. I den mån det har tecknats avtal och planeras avtal mellan lokala församlingar tillhörande Svenska Missionskyrkan /Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan får samverkan utformas utifrån lokala förutsättningar. Uppmaningarna ovan kan vara allmänt gällande men har inte längre sin grund i den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. Förhoppningen är dock att Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan kan finna en överenskommelse som stimulerar till lokal ekumenisk samverkan. 10 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

11 Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan vill uttrycka en ömsesidig glädje för den tid som föregick den ekumeniska överenskommelsen och att den kom till stånd. Arbetet gav upphov till att återfinna varandra i en gemensam apostolisk tro och inspirerade att ta steg mot en ökad gemenskap och samverkan. Vi är övertygade om att den processen och den efterföljande överenskommelsen har öppnat förståelse för varandra och för ett gemensamt uppdrag. En annan ekumenisk process har kommit att medföra att en ny gemensam kyrka etablerats av församlingar inom Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan i Sverige. Vi ser också detta som tecken på ökad synlig kristen gemenskap. Denna process har förändrat förutsättningarna för överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan på det sätt som föreslås i ovanstående kommenterar till överenskommelsen. Förhoppningar för framtiden får nu ställas på de samtal som förs av Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, som dock inte kan föregripas här. Vi har kommit i det läge där ömsesidigt tack gärna riktas till varandra och för den rikedom vi sett hos varandra som kyrkor, och vi tackar Gud för varandra. Som ordföranden för styrelserna i Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan vill vi föreslå våra styrelser att fastställa detta dokument som en markering och ett tydliggörande om hur vi i dagsläget ser på den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. Uppsala i april 2014 Anders Wejryd Ulf Hållmarker Ordf Svenska kyrkans kyrkostyrelse Ordf Svenska Missionskyrkans styrelse och ärkebiskop Ovanstående dokument har godkänts i Svenska Missionskyrkans styrelse 6-7september 2013 och i Svenska kyrkans styrelse (AU) mars Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att godkänna den avslutande överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. 16. Rapport angående Derbo Förvaltning AB och övrig fastighetshantering Förvaltningsberättelse för Derbo Förvaltning AB för perioden Verksamheten och ägare Bolaget har under året bedrivit fastighetsförvaltning både avseende egna fastigheter och för fastigheter som ägs av Svenska Missionskyrkan. Vidare har finansförvaltning skett på uppdrag av Svenska Missionskyrkan och Svenska Frälsningsarmén avseende värdepapper. Den 1 september 2013 överläts aktierna i bolaget från Svenska Missionskyrkan till Equmeniakyrkan. Samtidigt överfördes ägandet till merparten av de värdepapper som Derbo förvaltat åt Svenska Missionskyrkan till Equmeniakyrkan varför även Equmenia kyrkan från detta datum blev uppdragsgivare åt Bolaget då förvaltningen fortsatt ligger kvar i bolaget. Händelser under verksamhetsåret Bolaget äger tre hyresfastigheter, två i Stockholm och en på Lidingö. Samtliga dessa är i behov av upprustning och för två av dem, Tegnergatan 8 och Frimurarvägen 7 9, har upprustningen inletts. För Tegnergatan 8 har bygglov erhållits för ombyggnaden av Svenska Missionskyrkans tidigare lokaler till moderna kontorslokaler. Arbetena in föredragningslista 11

12 leddes i slutet av 2013 och kommer att fortgå till slutet av sommaren Uthyrning har inletts och med en god hyresmarknad i Stockholm har flera hyresavtal redan kunnat tecknas. Några bostäder blir kvar i huset och även dessa kommer att rustas upp. Frimurarvägen 7 9, som är 4 huskroppar med bostäder, innehåller 35 vanliga bostadslägenheter och cirka 50 ungdomsbostäder. Under våren och sommaren lades taken om och driftcentralen för fjärrvärme byggdes om. Under hösten genomfördes den första lägenhetsupprustningen av den så kallade Missionsgården. På uppdrag har även flera fastigheter, främst Missionsskolan 1 på Lidingö, förvaltats åt Svenska Missionskyrkan. Efter Equmeniakyrkans beslut att flytta Lidingö Folkhögskola har beslut fattats att avveckla Lidingö hotell och utbildningscenter och arbetet med en försäljning av fastigheten har intensifierats. Ett par mindre fastigheter, Stenstorps missionskyrka och en villa i Vaggeryd, har försålts på Missionskyrkans uppdrag. Finansportföljerna har förvaltats i samråd med och efter avtal med SEB. Värdeutvecklingen har varit god. Bolaget har under verksamhetsåret förlängt sitt bokslutsår till (totalt 16 månader) för att få samstämmighet med Equmeniakyrkans bokslutsperiod. Per har fullständig avräkning skett för att samordnas med Svenska Missionskyrkans bokslutsår. Derbo Förvaltning AB Lennart Olsson Christer Eggefors Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att ta rapporten till protokollet. 17. Rapport rörande Missionsskolan och Lidingö folkhögskola Kort historik om Missionsskolan Lidingö 1 Folkväckelsen bars upp av lekfolket som ledde bönen och predikade ordet. Men behovet uppstod att utbilda predikanter och missionärer som kunde bära väckelsen vidare i landet och över salta vatten. Den första skolan i Kristinehamn från 1879 behövde nya lokaler och flyttades till centrala Stockholm Snart blev det för trångt och uppdraget gavs till P P Waldenström att hitta en ny plats. Trots svårigheter och olyckskorpar kunde den nya Missionsskolan byggas på Lidingö. Waldenström kunde efter en intensiv insamlingsinsats, inviga skolan 1908 skuldfri. Många enskilda givare hade engagerats. Skolan svarade för Missionsförbundets halva budget. Rektorsbostad, lärarbostäder och elevhem tillkom de första 13 åren. Snabbt blev Missionsskolan eller Lidingö, Missionsförbundets hjärta. Den tvååriga utbildningen blev 1915 fyra år. Fram till 1953 hade skolan haft två tusen elever. Pastorer behövdes för att utöver predikantrollen också fylla behovet av föreståndare i församlingarna i Sverige med uppgiften att biträda vid dop, nattvard och själavård och som missionärer för det växande arbetet i Kongo, Kina, Östturkestan, Ryssland, Kaukasien och andra länder. Utbildning i kikongo och andra främmande språk visade på betydelsen av det internationellt växande arbetet. Avslutningsgudstjänsterna vid generalkonferensen i parken på Lidingö blev stora och högtidliga mötesplatser där tusentals samlades och inte minst fick medarbetare från missionsländerna bidra med inslag från Missionsförbundets/Missionskyrkans internationella arbete. 1 - Källor: Hans Andreasson, Torbjörn Bådagård, Olof Wennås 12 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

13 Konferensavslutning på Lidingö För den unga kyrkan var studiet av bibeln mycket centralt, där även studier i grekiska ingick. Genom att frågan om bibeln var så viktig blev den också föremål för stora diskussioner genom åren. Tolkningen av bibeln blev en symbolfråga som under flera decennier påverkade den interna debatten i Missionsförbundet. I den bibelteologiska debatten kom missionsskolan med dess lärare att utgöra ett centrum. Tolkningsfriheten värnades och det formulerades i ett kyrkostyrelsebeslut att livet i Gud och tron på Jesus Kristus är villkoret för gemenskap och samverkan i arbetet för Guds rike. Under mellankrigstiden formades Missionsförbundet att bli en tredje väg mellan statskyrka och pingstväckelse. Missionsskolan blev 1958 Teologiska seminariet. Efter andra världskriget utbildades inte längre missionärer i samma utsträckning och predikanterna i samfundet hade blivit pastorer. Lärarna på skolan har genom åren fått sin utbildning inom akademin. Ett fristående kapell byggdes och invigdes Arkitekturen blev uppmärksammad. Missionskapellet blev utnämnt av tidningen Arkitektur till en av Sveriges vackraste gudstjänstlokaler och bidrog till att arkitekt Carl Nyrén ( ) tilldelades Träpriset SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom, var under lång tid landets största barn- och ungdomsorganisation. Det ledde till efterfrågan på utbildade ledare. Förbundet som redan hade folkhögskolor på andra platser ansökte om att få starta folkhögskola också i anslutning till Teologiska seminariet. Efter några försök etablerades Lidingö folkhögskola, med fritidsledarlinje och diakonutbildning, Året därpå gjordes en större tillbyggnad av skolhuset och renovering av äldre byggnader för att rymma de nya verksamheterna. Drygt tio år senare, 1993, var det dags för nästa utvecklingssteg, Teologiska seminariet bildade, tillsammans med Betelseminariet, Teologiska högskolan Stockholm (THS). Den pastorsutbildning som samfundet hållit fick därmed också sitt erkännande i den akademiska världen. Efter olika undersökningar och projekteringar fattade Missionskyrkan och Baptistsamfundets styrelser beslut om att förlägga THS till Betelseminariets plats i Bromma. Flytten av pastorsutbildningen gav utrymme för en ny satsning. Missionskyrkan gick föredragningslista 13

14 vidare för att ge resurser till utbildning och fortbildning till många grupper i samfundet. Lokalerna på Lidingö omformades och ett stort antal rum gjordes om till övernattningsrum för konferensdeltagare och därmed bildades Svenska Missionskyrkans Utbildningscentrum Lidingö (UCL) där Lidingö folkhögskola fortsatte sin verksamhet och ett nytt kurs- och konferenscentrum för kyrkan och näraliggande organisationer skapades. UCL:s styrelse utsågs av kyrkostyrelsen och UCL bildade ett helägt aktiebolag som drev hotell- och konferensverksamheten. Lidingö har som ort även av andra skäl blivit en central plats i Missionskyrkans historia. Till detta bidrog de två missionärsbarnhem, Drott och Granås, som under drygt 50 år blir hem för de missionärsbarn som inte kunde följa med sina föräldrar ut på missionsfältet. Palmaergården och andra bostäder som ägts av Missionskyrkan har också blivit pensionärsbostäder för många av Missionsförbundets/Missionskyrkans missionärer. Långsiktigt arbete med fastigheten Missionsskolan 1, Lidingö Som meddelades vid föregående kyrkokonferens bildade kyrkostyrelsen en styrgrupp för fortsatt arbete med exploateringen och stadsplanefrågan i december 2012 med ordförande Ulf Hållmarker, Lennart Olsson, Lennart Schönning, Claes Jonsson och Christer Jonsson. Inriktningen var att skapa ett nytt plan-pm tillsammans med kommunen. Olika besked från olika parter i kommunen bromsade upp frågan om stadsplane arbetet. Styrgruppen blev allt mer klar över att insatserna skulle personellt bli mycket stora för att genomföra arbetet i egen regi. Bedömningen var att större byggföretag kunde ha intresse av att finnas med i beredningen av en ny plan. Uppdraget om ett anbudsförfarande gavs till Derbo Förvaltning AB, vilket genomfördes under mars-april Anbud inkom från 5 6 företag, vilka granskades var för sig. Styrgruppen gick i juni igenom anbuden. Man önskade en part med resurser och långsiktigt perspektiv. För att möjliggöra verksamhet för nya kyrkan skulle en sådan möjlighet för expansion bevakas. Det upplevdes en stiltje i kommunens agerande, men någon stor brådska fanns ju inte, bättre att arbetet gjordes noggrant. Det bedömdes också vara större möjligheter ekonomiskt ju längre Missionskyrkan följer med som ägare i expansions- och planprocessen. En kontinuerlig rapportering sker både till Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse och till Equmeniakyrkan. När Equmeniakyrkan 31 aug 2013 meddelade att Missionsskolan 1 inte blir aktuellt för någon verksamhet för kyrkan får det fortsatta arbetet en något annan inriktning, där hänsyn till egna lokaler på fastigheten ej längre blir aktuell. Missionskyrkans verksamhet med folkhögskola och hotell/konferens på Lidingö avvecklas. Den egna verksamheten på Missionsskolan 1 med folkhögskola (UCL Utbildningscentrum Lidingö) och hotell- och konferensverksamhet (LHUC AB Lidingö Hotell och utbildningscentrum) har haft ekonomiska problem. Nedgången i ekonomin i samhället har minskat möjligheterna till beläggning för konferens och hotellverksamhet. Den marknadsmässiga hyressättningen har inneburit en svårighet för verksamheterna, en hyra som dock behövts för fastighetens underhåll och avkastning. Derbo Förvaltning AB har haft uppdraget av Missionskyrkan att bedriva fastigheterna affärsmässigt. Kyrkostyrelsen som haft att värdera innehållet i verksamheten har medverkat i att en utredning skett där parterna deltagit. För att ge hotellverksamheten en möjlighet att etablera sig har ekonomiskt stöd givits under några år, till och med år 2013 med cirka 1,8 mkr på årsbas. Därtill beslutades i mars 2013 om ett villkorat aktieägartillskott, så att UCL inte skulle komma i likviditetsproblematik genom att UCL är ägare till hotellbolaget. Vid gemensam överläggning med Equmeniakyrkan och bildarkyrkorna i anslutning till att Bildningsutredningen i Equmeniakyrkan lagts fram var det en gemensam uppfattning att en folkhögskola i Stockholmsområdet var rätt inriktning. Lokaliseringen var 14 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

15 dock en mer komplex fråga. Två utredningar startades; en som skulle undersöka hur verksamheterna kunde samordnas mellan Sjöviksfilialen i Bromma och Lidingö folkhögskola. Den andra skulle undersöka byggnadsmässiga och ekonomiska förutsättningar dels för Bromma, dels för Lidingö och även om en tredje plats vore att föredra. Derbo Förvaltning AB fick i uppdrag att belysa lokaliseringen. Equmeniakyrkan ville inte på kyrkostyrelsens förfrågan tillstyrka bidrag till UCL för 2014, en fråga som kom i annan dager när det 31 augusti 2013 blev klart att hotelloch konferensverksamheten i Lidingö skulle läggas ner. Den nya kyrkans utbildningar i teologi, diakoni, musik och ledarskap samlades i Bromma. Konsekvenserna av detta beslut gicks igenom med berörda parter 13 september Följden blev att Missionskyrkan som ägare av lokalerna och initiativtagare till konferensverksamheten tar på sig de samlade kostnaderna att lägga ner hotell- och konferensverksamheten, som preliminärt beräknas till 2,8 milj kr. Vidare blir en följd att hyresintäkter från folkhögskolan upphör 1 juli 2014, då skolan flyttar till Bromma. Det medför på kort sikt lägre intäkter för fastigheten Missionsskolan 1. Derbo Förvaltning AB som förvaltar fastigheten får söka lösningar för uthyrning samtidigt som styrgruppen för Missionsskolan 1 arbetar vidare med den långsiktiga lösningen för hela området. Kyrkostyrelsen har uppdragit till f d missionsföreståndaren Krister Andersson att med stöd av f d ekonomichefen Göran Johansson göra inventering av de konstverk, inventarier och andra icke-fastighetsrelaterade tillgångar. Det finns ett värde i att förvalta och handlägga dessa på särskilt sätt, med hänsyn till ett historiskt ansvar. I uppdraget ligger också att hantera den K-märkning som finns för kapellet och att också forma en gudstjänst när kyrkorummet/kapellet tas ur bruk som gudstjänstlokal, preliminärt 1 juni Personer som har haft anknytningar till Missionsskolan, Lidingö Folkhögskola, UCL och konferens- och hotellverksamheten liksom andra som önskar vara med vid en sådan ceremoni, ges möjlighet att uttrycka tack till Gud för den tid som området och byggnaderna fått vara i tjänst för samfundet och ungdomsorganisationen. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att lägga rapporten till protokollet. 18. Generalsekreteraren besvarar frågor insända av församlingar och ombud 19. Presentation av kandidater till kyrkostyrelsen Ledamöter, valda vid kyrkokonferensen 2012 för två år är Claes Jonsson, Danderyd; Pär Lewin Ronnås, Täby; Mai-Britt Lundtoft, Lund samt Anna Mattsson, Hallsberg. De står därmed i tur att avgå ur styrelsen. Kvarstående ledamot Ulf Hållmarker, Orsa, är vald på två år av kyrkokonferensen Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att för en tid av två år välja om Claes Jonsson, Pär Lewin Ronnås, Mai-Britt Lundtoft, och Anna Mattsson till ledamöter av kyrkostyrelsen. 20. Val av ledamöter till kyrkostyrelsen 21. Fastställande av verksamhetsplan för Det nybildade trossamfundet Gemensam framtid tog 1 juli 2012 över Svenska Missionskyrkans verksamhet och personal. Från denna tidpunkt påbörjades avvecklingen av de tre bildarsamfundens egna kyrkostrukturer. I samråd med Gemensam framtid, med namnet Equmeniakyrkan från maj 2013, ska bildarsamfundens resurser och verksamheter som ska fortleva i den nya kyrkan överföras, medan övriga delar ska avvecklas. Det innebär att Svenska Missionskyrkan behöver finnas kvar den tid det tar att på ett föredragningslista 15

16 juridiskt korrekt sätt genomföra förändringar och leva upp till tecknade avtal. En kyrkostyrelse behöver företräda kyrkan och fatta beslut. Som högsta tjänste man behöver Missionskyrkan ha en generalsekreterare, och för tillsynsfrågor en missionsföreståndare. I takt med överföringarna kan en minskande struktur etableras. Tjänster kan i regel utföras av anställda i Equmeniakyrkan enligt uppgörelse. Demokratisk uppbyggnad som följer stadgarna Representanter för Missionskyrkans församlingar möts varje år till kyrkokonferens (årsmöte) och utgör högsta beslutande organ. Mellan kyrkokonferenserna planeras och leds arbetet av kyrkostyrelsen. Stadgarna kan enligt kyrkokonferensbeslut 2013 hanteras utifrån de funktioner som finns kvar i kyrkan. Svenska Missionskyrkans arkiv Enligt ursprunglig uppgörelse ansvarar varje bildarkyrka för sitt historiska arkiv. Det innebär förteckning och arkivering av handlingar, böcker och föremål. Missionskyrkans samlingar inventeras, förtecknas, förs över till andra arkiv eller Riksarkivet. Arbetet sker i lokaler på Döbelnsgatan 12 i Stockholm (= fastigheten Tegnergatan 8). Equmeniakyrkan förväntas skapa ett arkivcentrum till vilket arkivmaterial kan flyttas som hör hemma i ett sådant centrum. Återstående arbete beräknas kunna avslutas verksamhetsåret 2016/17. Två till tre årsanställningar krävs för uppdraget. Kyrkostyrelsen leder och finansierar arbetet. Finans- och fastighetsförvaltning Kvarvarande större fastighet är Missionsskolan 1. Styrelsen är inne i en fas när det handlar om att hitta en kommersiell part att samarbeta med när det gäller både planarbetet i relation till kommunen och hitta lösningar som kan ge ett bra ekonomiskt utbyte för framtiden för Equmeniakyrkan. En styrgrupp har nu fått erfarenheter av processen som fortsätter. När det närmar sig avgöranden kommer också kontakter inför beslut att relateras till Equmeniakyrkans styrelse. Tiden det tar att nå uppgörelser är svår att överblicka, planprocesser har en benägenhet att ta tid och avtal mellan parter kan också kräva tid och eftertanke. Vad gäller fastighetsförvaltningen, liksom kvarvarande förmögenhetsförvaltning av värdepapper sker det genom ett förvaltningsavtal med Derbo Förvaltning AB. Ett sådant avtal omförhandlades och justerades något och gäller från 1 september 2013, den dag som Derbo Förvaltning AB bytte ägare från Missionskyrkan till Equmeniakyrkan. Målet är att tillgångarna ska dels ge medel till Missionskyrkan för de uppdrag som ligger kvar, dels att ha en långsiktighet som efterhand kommer Equmeniakyrkan till del. Derbo Förvaltning AB har fortsatt uppdrag att sälja av några mindre fastigheter som ägs av Missionskyrkan. Det är naturligtvis också viktigt att styrelsen bearbetar och rensar i balansräkningen, sa att en så ren och enkel situation som möjligt uppstår. Det innebär att så få olösta problem som möjligt överlämnas till Equmeniakyrkan. Utvecklingsfond för Missionskyrkans systerkyrkor Kyrkokonferensen 2011 beslutade att avsätta 10 milj kr till Missionsfonden för strategiska satsningar i de systerkyrkor som samverkat med Missionskyrkan genom åren. Detta var en form av bidrag, avskedsgåva, som beräknades dra ut på några år för att få in ansökningar på så många genomtänkta objekt som möjligt. Det är naturligt att Missionskyrkan fullföljer utdelningen av denna avskedsgåva så länge medel finns kvar. Avtal med Svenska kyrkan Svenska Missionskyrkan har som kyrka en Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan att förvalta. Den överenskommelsen kan inte tas över av Equmeniakyrkan. Så länge Missionskyrkan finns kvar kan 16 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

17 överens kommelsens innehåll vårdas enligt en gemensam tolkning som redovisas i kyrko konferensen Huvudmannaskap Missionskyrkan är fortfarande som juridisk person involverad i ett antal huvudmannaskap. Innebörden i huvudmannaskapen ser mycket olika ut och kräver olika stora insatser. Ofta är det andra parter som är inblandade; exempelvis för stiftelser är det kammarkollegiet eller länsstyrelser som ibland tar tid på sig och kan vara noga med detaljer. Flera av huvudmannaskapen borde bli klara innan eller under verksamhetsåret, men knappast alla. Svensk Frikyrkopress AB Gummessons Bok och Musik AB Berling Media AB Stiftelsen Frikyrkliga studenthemmet, Lund Stiftelsen Waldenströmska studenthemmet, Uppsala Stiftelsen CE Wikströms minne Systrarna Bodins stiftelse Stiftelsen Gustaf Adolfs och Erik Roséns minnesfond Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne SKY:s stipendiefond FACE, Ecuador ASUdh, Kongo Brazzaville Oikokredit Ekonomi, verksamhetsformer och budget Kyrkostyrelsen har uppskattat att några verksamheter kommer att bedrivas under de närmaste tre verksamhetsåren; 2014/15, 2015/16 och 2016/17. Det är sedan inte osannolikt att en mindre organisation behöver kvarstå, på samma sätt som Svenska Missionsförbundet existerar. Namnet behöver skyddas, möjligheten att ta emot gåvor och testamenten som är skrivna till dessa organisationer och eventuellt några andra skäl kan finnas. Kyrkostyrelsen avser att under året, när det klarnat vilka uppdrag som ligger kvar att till nästa kyrkokonferens presentera på vilket sätt en ytterligare minskad struktur för Missions kyrkan kan se ut. Tankar kring den kvarvarande strukturen är att avstå från ett verksamhetsgranskande utskott efter genomförd kyrkokonferens Styrelsen kan minimera sina sammanträden till två-tre gånger och delegera till generalsekreterare och ordförande att ansvara för löpande ärenden. Årsredovisningar blir av naturliga skäl mindre omfattande. Någon form av årsmöten behövs för att gå igenom räkenskaper och bevilja ansvarsfrihet. Uppgifter kan alltmer överföras att administreras av Equmeniakyrkan. I avvecklingsprocessen har många oförutsedda kostnader uppstått, vilket medför behov av att revidera den budget för 2014/15 som antogs vid kyrkokonferensen En preliminär budget presenteras för kyrkokonferensen 2014 för verksamhetsåren 2015/16 och 2016/17. För överblick presenteras även en preliminär konsoliderad budget för perioden Budgetarna är bilagor till denna verksamhetsplan. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta att fastställa verksamhetsplan och budget för 2014/15, att anta förslaget till revidering av budget för 2013/14, att notera preliminärt budgetförslag för 2015/16 och 2016/17 liksom konsoliderad budget , att kyrkostyrelsen till konferensen 2015 presenterar ett anpassat arbetssätt för Svenska Missionskyrkan. föredragningslista 17

18 22. Val av revisorer och revisorssuppleanter Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att till revisorer för ett år utse Jonas Grahn, Stockholm; Lennart Schönning, Bromma och Matts Samuelsson, Landvetter, att till revisorssuppleanter för ett år utse Erik Albenius, Uppsala; Anders Löfgren, Malmö och Gunnar Sjödelius, Gävle. 23. Val av valberedning Kyrkokonferensen föreslås att till valberedning inför 2015 års kyrkokonferens utse Lennart Henriksson, Malmö; Lars Brage, Hudiksvall och Anna Berndes, Stockholm. 24. Val av verksamhetsgranskande utskott Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att till verksamhetsgranskande utskott inför 2015 års kyrkokonferens utse Mia Svalfors, Stockholm; Karl Högberg, Vällingby och Lennart Sporre, Veberöd. 25. Meddelande om tid och plats för Missionskyrkans årsmöte 2015 Kyrkokonferensen föreslås att ta kyrkostyrelsens beslut till protokollet om att hålla årsmöte 2015 i samband med Equmeniakyrkans kyrkokonferens i maj månad Val av ordförande för kyrkostyrelsen Förslag lämnas från kyrkostyrelsen. 27. Avslutning 18 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

19 Budget 2013/14 reviderad Belopp i tkr INTÄKTER Ursprungligt Reviderat belopp belopp Intäkter fastigheter Intäkter finansiella investeringar Summa intäkter KOSTNADER Arkivet Administration Sekretariat Ekonomiadministration Kyrkostyrelse Kyrkokonferens Övrig administration Utvecklingsfond Huvudmannaskap Driftskostnader och avskrivningar fastigheter Utveckling/försäljning av Missionsskolan Avvecklingskostnader SMK Bidrag Örestrand 600 Summa kostnader RESULTAT Ur Fastigheternas investeringsfond Ur avvecklingskostnader SMK Ur Utvecklingsfond KVARSTÅENDE BELOPP föredragningslista 19

20 Budget 2014/15, 2015/16, 2016/17 samt konsoliderad (Budget för 2015/16 och 2016/17 endast för information, ej beslut) Belopp i tkr Konsoliderad INTÄKTER 2014/ / / Intäkter fastigheter Intäkter finansiella investeringar Summa intäkter KOSTNADER Arkivet Administration Sekretariat Ekonomiadministration Kyrkostyrelse Kyrkokonferens Utvecklingsfond Driftskostnader och avskrivningar fastigheter Utveckling/försäljning av Missionsskolan Avvecklingskostnader SMK Summa kostnader RESULTAT Ur Fastigheternas investeringsfond Ur avvecklingskostnader SMK Ur Utvecklingsfond KVARSTÅENDE BELOPP svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46 Sammanträdesprotokoll 39 51 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Christer Jonsson Tomas Bjöersdorff, ordförande Malin Lagerlöf Hans Andreasson Margareta Larsson Miriam Carlsson Andreas Möller Hani

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Inbjudan 3 Föredragningslista 4 Rapporter, förslag till verksamhetsplan och budget 2013/14 4 Bilaga: Reviderad budget

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Stadgar för X-kyrkan

Stadgar för X-kyrkan Stadgar för X-kyrkan 1 X-kyrkan 1. X-kyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. X-kyrkans församlingar

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013. Reviderad 2013-04-22

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013. Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Inbjudan 3 Föredragningslista 4 Rapporter, förslag till verksamhetsplan och budget 2013/14 4

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

Yttrande från Kyrkokonferensens beredningsutskott 2008

Yttrande från Kyrkokonferensens beredningsutskott 2008 Yttrande från Kyrkokonferensens beredningsutskott 2008 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under fyra dagar och förberett konferensens behandling av

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll 44 55 Plats: Baptistkyrkan, Karlstad Närvarande: Ann-Sofie Lasell Helena Genemo Gunilla Andersson Andreas Möller Hans Andreasson Sara Möller Göran Bondesson Marianne Nordin Dan Brännström

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG Innehållsförteckning. 1. Församlingens bildande och målsättning 2. Medlemskap 3. Ledning av den andliga verksamheten 4. Församlingsmöte 5. Styrelse 6. Ekonomiska

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Sammanträdesprotokoll 63 75 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Göran Bondesson deltog i 63.1 63.4, 64 68, 71, 73, 75 Miriam Carlsson Torbjörn Jacobsson

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

SAMMANTRÄDESgPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat. Plats och tid: Vara församlingshem kl

SAMMANTRÄDESgPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat. Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESgPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2016-04-28 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 21.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1 9 Utses

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Sammanträdesprotokoll 27 37 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Torbjörn Jacobsson Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson Malin Lagerlöf Göran Bondesson Andreas Möller

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

1 Grundval och uppgift

1 Grundval och uppgift EFS stadgar antagna vid årsmöte 1874, med åren 1904, 1911, 1921, 1922, 1923, 1942, 1949, 1958, 1962, 1964, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1986, 1994, 1997, 2002, 2006, 2008, 2010 och 2012 beslutade ändringar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Måndag 5 juni klockan 09.00-17.00. Lunch klockan 12.00-13.30. Bönepass 13.30 Vill du någon gång under mötet begära ordet räcker du upp handen och försöker

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord 1. Välkomsthälsning 2. Val av presidium Mötet förslås välja till - Ordförande Amanda Wedberg - vice Ordförande Johan

Läs mer

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Förslag till stadgar i förening med andelar. Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma zzzz-zz-zz. 1. FÖRENINGENS NAMN xxgårdens Gårdsförening

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV Församlingsordning, antagen av Equmeniakyrkan Kungälv och Församlingsstadgar, antagna av Equmeniakyrkan Kungälv på församlingsmöte xxxx xx xx, årsmöte xxxx xx xx.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Baptistkyrkan i Linköping

Baptistkyrkan i Linköping G T R O F R I H G I H F R T R O F R I H T R O G Svenska Baptistsamfundets årskonferens 2012 Baptistkyrkan i Linköping 2 Dagordning Torsdag 17 maj 11.15 17.00 (med avbrott för lunch och eftermiddagskaffe)

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer