kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22"

Transkript

1 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad

2 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes 1908 Plan över Missionskyrkans Utbildningscentrum, Lidingö med tillbyggnad från Fastigheten Tegnergatan 8 Sedan 1936 har Missionsförbundet/Missionskyrkan haft sin expedition i Blå huset på Tegnergatan 8, nu under ombyggnad för uthyrning Huset idag, i fågelperspektiv. På bottenvåningen inryms Svenska Missionskyrkans arkiv Historiska bilder Missionshemmet i Tiblisi (i nuvarande Georgien), 1890-tal Missionärerna John Larsson ( ) och Petra Larsson ( ), verksamma i Kaukasien Internationellt engagemang idag Sjukhuset i Nannaj inviger sin nybyggda engelskspråkiga grundskola i oktober Rektorn mrs Urunkar välkomnar gäster. Systerkyrkornas utvecklingsfond har bidragit till skolan. 2

3 Bromma april 2014 Till församlingar som tillhör både Equmeniakyrkan och Svenska Missionskyrkan Välkomna till Svenska Missionskyrkans årsmöte 2014 i Stockholm i samband med Equmeniakyrkans kyrkokonferens maj Årsmötet hålls fredagen den 30 maj kl Handlingarna som samlas i detta häfte är föredragningslista, årsredovisning och årsberättelse för 2012/13, verksamhetsplan och budget för 2014/15 samt preliminär budget för ytterligare tre år. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på Equmeniakyrkans hemsida, Församlingar med upp till 99 medlemmar har rätt att sända 2 ombud. För varje påbörjat 100-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud. Eventuella frågor inför Missionskyrkans årsmöte sänds till eller Med bön om Guds ledning över oss alla som är en del av Equmeniakyrkan. Ulf Hållmarker ordförande Bertil Svensson generalsekreterare 3

4 Innehåll Föredragningslista Inledning Tal av kyrkostyrelsens ordförande Val av presidium (ordförande, sekreterare, vice sekreterare) Val av justeringspersoner och rösträknare Fastställande av föredragningslista Kyrkostyrelsens årsberättelse och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse Yttrande från det verksamhetsgranskande utskottet Fastställande av resultat- och balansräkning Beslut om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och generalsekreteraren för verksamhetsåret 2012/ Rapport om överlämning av pensionshanteringen, med tillgångar och skulder, till Equmeniakyrkan Rapport om arbetet med Svenska Missionskyrkans arkiv Rapport om utdelning från Missionskyrkans systerkyrkors utvecklingsfond Kyrkoavgift och SST-bidrag Rapport om den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan Rapport angående Derbo Förvaltning AB och övrig fastighetshantering Rapport rörande Missionsskolan och Lidingö folkhögskola Generalsekreteraren besvarar frågor insända av församlingar och ombud Presentation av kandidater till kyrkostyrelsen Val av ledamöter till kyrkostyrelsen Fastställande av verksamhetsplan för Val av revisorer och revisorssuppleanter Val av valberedning Val av verksamhetsgranskande utskott Meddelande om tid och plats för Missionskyrkans årsmöte Val av ordförande för kyrkostyrelsen Avslutning...18 Budget 2013/14 reviderad...19 Budget 2014/15, 2015/16, 2016/17 samt konsoliderad...20 Svenska Missionskyrkans Årsberättelse Årsredovisning för Svenska Missionskyrkan Förvaltningsberättelse Resultaträkning, koncernen...31 Resultaträkning, Svenska Missionskyrkan...32 Balansräkning...33 Eget kapital och skulder Kassaflödesanalys...35 Redovisnings-och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

5 Föredragningslista Kyrkokonferensen 2014 Förhandlingar äger rum 30 maj i Filadelfiakyrkan, Stockholm. Förhandlingarna pågår kl (cirka). 1. Inledning Generalsekreteraren inleder med en andakt. 2. Tal av kyrkostyrelsens ordförande 3. Val av presidium (ordförande, sekreterare, vice sekreterare) Valberedningen förslår kyrkokonferensen att utse Börje Wennberg, Tierp, till ordförande, Margareta Smedberg Andersson till sekreterare, och Ingrid Eek till vice sekreterare. 4. Val av justeringspersoner och rösträknare Namn meddelas i kyrkokonferensen. 5. Fastställande av föredragningslista Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag, med fullmakt för presidiet att under kyrkokonferensens gång föreslå ändring i ordningsföljden. 6. Kyrkostyrelsens årsberättelse och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret Se sid 21 Årsberättelse 2012/13 7. Revisorernas berättelse Se sid 52: Revisionsberättelse 2012/13 8. Yttrande från det verksamhetsgranskande utskottet 9. Fastställande av resultat- och balansräkning Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att fastställa resultat- och balansräkningen, att bokslutsdispositioner fastställs enligt förslag. 10. Beslut om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och generalsekreteraren för verksamhetsåret 2012/ Rapport om överlämning av pensionshanteringen, med tillgångar och skulder, till Equmeniakyrkan I november 2012 hölls ett gemensamt möte om överföringsfrågor, särskilt kring det som berör stora ekonomiska värden, fastigheter och pensionsskulden. Främst med hänsyn till Derbo Förvaltning AB:s möjligheter att komma in i sina åtaganden kring fastigheter och förvaltning sköts överföringen några månader framåt i jämförelse med de önskemål som fanns. Kyrkokonferensen i Missionskyrkan beslutade 2013 att överföringen skulle ske före 31 december Revisorer och juridiskt stöd såg den mest föredragningslista 5

6 praktiska tidpunkten för att överföra Derbo Förvaltning AB, förmögenhet och skulder i anslutning till Missionskyrkans bokslut 31 augusti Ett brett planeringsmöte 23 maj 2013 lade grunden för vem som skulle göra vad för framtagande av de tio dokument som krävdes för att få en korrekt överlämning med hänsyn till olika regelverk och revisorernas råd. Bokslutsprocessen per 31 augusti 2013 i Missionskyrkan tog en viss tid liksom framtagandet av dokumenten som också tog tid varför själva undertecknandet av överenskommelserna och överlämnandet skedde först 23 oktober Pensionsskulden som Missionskyrkan skrivit upp utifrån beräknade pensionsutbetalningar de kommande cirka 40 till 50 åren gavs ett stort tillskott 2013 då den kom upp i 100 % täckning. Inför överlämnandet av skulden gjordes ytterligare avsättning till beloppet 208,5 mkr. Eftersom Missionskyrkan skött pensionshanteringen i egen regi har även fastigheternas värde varit en kompletterande säkring för att pensionsutbetalningarna ska kunna täckas för framtiden. Pensionsskuld och fastighetsöverlåtelse behövde därför ske samtidigt. Revisorerna pekar på att det för framtiden kan vara skäl att titta närmare på beräkningsgrunderna av pensionsskulden. Missionskyrkan hade sin senaste översyn av pensionssystemet Derbo Förvaltning AB säljs till Equmeniakyrkan 1 september för det beräknade värdet på aktierna. Derbo Förvaltning AB:s skuld till Missionskyrkan på 155 milj kronor reglerades också. Därtill erhöll Derbo Förvaltning AB ett villkorat aktieägartillskott på 120 milj kr för att kunna ta ansvar för de reparationer som är planerade och som är ett tidigare uppdrag från Missionskyrkan. Underhåll på de kommersiella fastigheterna har legat efter. I årsredovisningen ges mer detaljer om överföringarna. Missionskyrkan som framöver inte har några löpande inkomster har gjort avsättningar för att fullfölja de uppdrag som finns kvar under några år framåt. Vid överlämnandet av pensionshanteringen 1 september 2013 fanns 600 pensionärer och 470 blivande pensionärer. Tjänstepensionen utgör i genomsnitt kr/månad för dem som innehaft heltidstjänst under hela sin yrkesverksamma tid. Vid lägre anställningstid och kortare tjänstgöring är beloppen lägre. 765 fribrev finns utskrivna till de som avslutat sin tjänst i Missionskyrkan och som i samband med pensioneringen får tillskott till sina pensioner. Försäkring av de anställda följer med övergången till Equmeniakyrkan. För de som är i aktiv tjänst sker fakturering av premierna till respektive församling. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att lägga rapporten till protokollet. 12. Rapport om arbetet med Svenska Missionskyrkans arkiv Missionskyrkans styrelse har, liksom i de andra bildarsamfunden, ett åtagande som gäller förteckning och ordnande av de historiska arkiven. Ett projekt i hela arkivarbetet är överföringen av material till Riksarkivet. Innan Equmeniakyrkan bildades gjorde bildarsamfunden en utredning kring bildandet av ett framtida arkivcentrum. Konsekvenserna av den utredningen har inte tagits upp av Equmeniakyrkan, men beredning av frågan kommer att ske under Det blir naturligtvis avgörande för framtiden att allt som ordnats och förflyttats till andra arkiv, liksom att IT-stöd och en plats för böcker och föremål och studier, ska bli verklighet. Missionskyrkans styrelse vill vara pådrivande för att ett arkivcentrum skapas. Under verksamhetsåret 2012/13 har Missionskyrkans arkiv på fjärde våningen flyttats ner till källare och bottenplan på Tegnergatan 8. Det har beslutats i kyrkostyrelsen att hyra de ytorna och Derbo Förvaltning AB har uppdrag att bygga om lokalerna och skapa en bra arbetsplats, bra arkivförråd och acceptabel arbetsmiljö. Lokalerna blir helt klara under våren Arbetet med flytt samt förtecknande och ordnande har fortgått hela året med den anställda arkivpersonalen, om än med viss nedsatt fart p g a långtidssjukskrivning. 6 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

7 Deponering hos Riksarkivet: Mycket av det material som tidigare deponerats på Riksarkivet har inte varit ordnat och förtecknat på ett sådant sätt att det är sökbart. Arbete pågår därför för att även få det materialet i ordning. Totalt finns cirka 310 hyllmeter material från SMK:s huvudarkiv på Riksarkivet varav cirka 75 % är klart. Utöver huvudarkivet finns delarkiv från SMU, Teologiska seminariet, SMS, personarkiv med mera. Dessa del arkiv uppgår till cirka 450 hyllmeter av vilka cirka 50 % är klart. Därutöver kommer ytterligare material från Tegnergatan att deponeras på Riks arkivet. Sammantaget kommer Missionskyrkan med sidoorganisationer att ha cirka hyllmeter med arkiverat material tillgängligt för återsökning och forskning. Till detta kommer det som behöver arkiveras på exempelvis ett arkivcentrum. Arkivet i Sverige har stort intresse för Missionskyrkans systerkyrkor eftersom mycket material finns från tidigt arbete i olika länder. Exempelvis har arkivarie Katarina Thurell genom resor till Kongo informerat om och skapat intresse för arkivfrågor och möjligheter för inhemska studenter och forskare att ta del av kyrkornas framväxt i sina länder. Kyrkostyrelsen avsätter medel i sin treårsbudget som ska täcka de kostnader som bedöms behövas för att slutföra arbetet, inklusive det hyreskontrakt som krävs fram till och med verksamhetsåret 2016/17. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att lägga rapporten till protokollet. 13. Rapport om utdelning från Missionskyrkans systerkyrkors utvecklingsfond Från systerkyrkornas utvecklingsfond har utbetalats 2,1 miljoner kr under året. Medel har gått till: Evangeliska Förbundskyrkan i Japan (NSKK) för att tillhandahålla katastrofberedskap i samarbete med Japan Evangelical Free Church. Hindustani Covenant Church (HCC) för ny utrustning till kyrkans kontor, till att förstärka kyrkans administrative kapacitet och internkontroll, samt för ledarskapsutbildning. Dessutom gavs stöd till inköp av tomt till kyrka och utvecklingscenter i delstaten Orissa samt till byggnation av skola i Nannaj, utanför Solapur. Raiwind stift i Church of Pakistan för utbildning av unga ledare för högre tjänster i samhället. Evangeliska Förbundskyrkan Ecuador (IPEE) för stöd till församlingsutveckling genom ledarutbildning, särskilt på landsbygden och i storstädernas utkanter. Evangeliska samfundet i Kongo Kinshasa (CEC) för utbildning av pastorer, evangelister och administrativ personal. Moravakyrkan Nicaragua (IMNIC) för att stärka kyrkans administration, bland annat via en systemrevision som låg till grund för det rundabordssamtal som hölls i januari 2014, då samtal fördes om Moravakyrkans funktion och roll i samhället. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att lägga rapporten till protokollet. 14. Kyrkoavgift och SST-bidrag Kyrkoavgift och SST-bidrag från staten har tillsammans med Nybyggarna utgjort inkomster, där kyrkostyrelsen med stöd av delegationer hanterat stora bidragssummor. Kort historik. Kyrkoavgiften Svenska Missionskyrkan har sedan år 2000 haft möjlighet att låta medlemmar och andra genom ett medgivande göra 1 % avdrag på beskattningsbar inkomst och ta in föredragningslista 7

8 gåvor från enskilda. Enligt beslut i kyrkokonferensen har 70 % av dessa medel gått till den församling som givaren valt att stödja. Övriga 30 % har efter särskilda beredningar i distrikten och kyrkokansliet lämnats som bidrag till församlingar som ansökt (kyrko avgiftens 20 %). Resterande kyrkoavgiftens 10 % har gått till nystart, omstart och särskilda utvecklingsinsatser i församlingar. Skattemyndigheten har lämnat ett förskott varje år utifrån de medgivanden som lämnats av enskilda. För att hantera över- respektive underskott vid årets slut i relation till det utbetalade förskottet har en regleringsfond inrättats. De medel som i grunden avsatts för församlingarna har deponerats i kyrkan centralt för att klara justeringar årligen. I regel har flera givare tillkommit och givarnas löner har varit i ökande, varför 1 % av beskattningsbar inkomst har ökat successivt var det dock en negativ avräkning. Kyrkokonferensen avsatte 4 milj kr till Missionskyrkans arkivprojekt 2013 från regleringsfonden som då var uppe i cirka 8 milj kr. Per 31 december 2013 fanns tkr i regleringsfonden. Vid beslut i kyrkostyrelsen har delar från dessa medel beviljats för församlingsbidrag på tkr. Regleringsfonden är bokföringsmässigt församlingarnas pengar och kan inte utan kyrkokonferensens beslut användas till andra ändamål. Kvarstående medel på tkr har kyrkostyrelsen därför föreslagit att föra över till Equmeniakyrkan att användas till församlingarna. Dels för att reglera en eventuell negativ avräkning från förskotten från Skatteverket avseende kyrkoavgiften. Dels för att användas till att stödja församlingar med särskilda behov om negativ avräkning ej behövs de närmaste fem åren ( ). Formerna för hur och när stöd till församlingarna kan utbetalas ska godkännas av Equmeniakyrkans kyrkostyrelse innan de verkställs. Kyrkoavgiftens 10 % till särskilda utvecklingsstöd och pionjärarbete har utgjort 2,1 milj kr till 11 församlingar. Kyrkoavgiftens 20 %, se nedan under SST. Frånsett regleringsfonden har alla övriga medel ur kyrkoavgiften delats ut under Kyrkoavgiften har varit en viktig möjlighet för ökade intäkter direkt till församlingarna, men också genom att vara grunden för bidrag till församlingar i behov av pionjäroch utvecklingsarbete. År 2000, det år Svenska kyrkan skiljdes från staten, gavs möjlighet för samfund att uppbära gåvor via kyrkoavgiften. Svenska Missionskyrkan startade med cirka givare. År 2010 var antalet uppe i och har legat kvar på den nivån till och med år 2012 då det fanns kyrkoavgiftsgivare. Cirka 540 församlingar har tagit emot av 70 %-delen som riktats till församlingen. Sista åren låg den totala överföringen från Skatteverket på runt 41 milj kr per år var första året då Equmeniakyrkan kunde ta in kyrkoavgift. Inför 2014 har enskilda personer, 74 %, ändrat sina medgivanden från Missionskyrkan till Equmeniakyrkan fanns medgivanden till Missionskyrkan fanns 4 001, som ej ändrat till Equmeniakyrkan. SST-bidrag Statsbidrag till trossamfund har utbetalats från staten sedan 1971, vilket sker genom organisationen SST. Medel har länge tilldelats Missionskyrkan och baserats på uppgiften om antalet betjänade. Medlen har fördelats till församlingar med behov efter ansökan. Sedan kyrkoavgiften tillkommit har summan av SST-bidrag och kyrkoavgiftens 20 % fördelats till församlingar enligt beslut i kyrkostyrelsen. Anslaget har från 2009 till 2012 ökat från 12 till 12,5 milj kr fick 144 församlingar dela på 13,5 milj. Staten gjorde det året en uppräkning av bidragen. Nybyggarna och lokalupprustningsfonden Nybyggarna skapades som en insamlingsform 1969 med upprop om erbjudande att ge en personlig gåva för att stödja kyrkbyggen. Det innebar med fyra upprop årligen att omkring 400 församlingar fått ett bra ekonomiskt stöd. Fem procent har gått till en 8 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

9 fond för lokalupprustning där det varit möjligt att söka om mindre bidrag fanns drygt nybyggare, 2013 fanns Verksamhetsåret 2013/14 har ansökningar behandlats vid fyra styrelsemöten. Tre upprop har efter 15 % avdrag för administration givit 870 tkr till församlingar och lokalupprustning. I och med utdelningarna under 2013 har Nybyggarna tömt sina tillgångar. Avdrag för gåvor till humanitär verksamhet 2012 beslutade Riksdagen om att gåvor till bistånds- och hjälporganisationer skulle bli avdragsgillt i deklarationen för den enskilde. Denna fråga har på olika sätt diskuterats inom politiken och olika argument finns för denna möjlighet. Det tagna beslutet kan inte anses optimalt ur flera synpunkter, och behöver förbättras ur kyrkornas synpunkt. Svenska Missionskyrkans styrelse ansåg dock att det fanns verksamheter som sker främst i biståndsarbetet som kan tillämpas på regelverket. Svenska Missionskyrkan har sökt och blivit godkänd organisation för denna avdragsmöjlighet för givarna fick 33 givare avdrag för gåvobelopp så sammantaget kr var motsvarande siffror 18 givare och kronor. Intäkterna har gått vidare till Equmeniakyrkan, som ju är ansvarig för verksamheterna. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att godkänna överföring av kvarvarande medel i kyrkoavgiftens regleringsfond på tkr till Equmeniakyrkan i enlighet med de villkor som anges ovan, att för övrigt ta rapporten till protokollet. 15. Rapport om den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan Angående förhållningssättet i dagsläget (2014) till den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, antagen 2006 och firad vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka 1:a advent Nedan följer överenskommelsen i fet stil med kommenterar av undertecknade (ordförandena i respektive kyrkostyrelse) i kursiv stil till de olika punkterna. Överenskommelsen i sin helhet finns tryckt i en bok som omfattar 175 sidor. Vi, Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, gör efter teologiska överläggningar och samtal om pastorala frågor följande ekumeniska överenskommelse: VI ERKÄNNER - varandra som apostoliska kyrkor, delar av Kristi kyrka i världen, med gemensam bekännelse av den apostoliska tron, gemensam förståelse av sakramenten samt delaktighet i hela Guds folks uppdrag, där allas ansvar är grundläggande; Detta erkännande är aktuellt så länge Svenska Missionskyrkan existerar. Svenska Missionskyrkan är under avveckling och verksamheten är överförd till trossamfundet Gemensam framtid (numera namnändrat till Equmeniakyrkan). Församlingarna tillhör dock även Svenska Missionskyrkan under avvecklingstiden, och samlas årligen till kyrkokonferens och beslutar i de ärenden som rör Svenska Missionskyrkan; hantering av huvudmannaskap, fonder, arkivfrågor med mera. Detta beräknas pågå några år. Missionskyrkans konstitution är gällande. Samtal förs mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan om någon form av framtida ekumenisk överenskommelse. - varandras vignings- respektive ordinerade tjänster som gåvor från Gud med Andens inre kallelse och Kristi uppdrag. Detta innebär ömsesidighet i tjänst samt gemensam tjänst inom ramen för lokalt samarbetsavtal. Vid övergång till den andra kyrkans vigningstjänst/ordinerade tjänst tar vi emot varandra enligt den mottagande kyrkans bestämmelser utan reordination; föredragningslista 9

10 De som ordinerats i särskilda tjänster (pastorer och diakoner) i Missions kyrkan t o m 2012 omfattas fortsatt av erkännandet. Vid sin ordination har dessa givit löften om att följa Missionskyrkans ordningar. Inga nya ordinerade tillförs den grupp som omfattas av överenskommelsen. Tillsynen hanteras av den som Missionskyrkan förordnat och avskiljt som Missionsföreståndare. De ordinerade som avförs från listan över ordinerade diakoner eller pastorer på eget initiativ eller av disciplinskäl stryks också från den grupp som har ett erkännande av Svenska kyrkan. Nya ordinationer från 2013 sker i Equmeniakyrkan, som ju inte har någon ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan. - den personliga och kollegiala tillsyn som utövas i våra kyrkor för att tjäna kyrkans enhet. Som ett tecken på detta inbjuder vi varandra vid vignings-, ordinations- och avskiljningsakter. Eftersom ordinationer av diakoner och pastorer från 2013 enbart sker i Equmenia kyrkan innebär det att denna punkt i överenskommelsen inte längre är aktuell. VI VILL - öppna för gemensamt gudstjänstliv i våra församlingar; - verka för gemensamt ansvarstagande i samhälle och värld; - fortsätta att utveckla och fördjupa gemenskapen mellan våra kyrkor i samråd om tro och liv; - upplåta våra kyrkor åt varandra för vigsel och begravning samt andra gudstjänster; - stärka våra kyrkors ekumeniska relationer i Sverige i strävan mot vidare enhet; - bidra till att andra kyrkor i våra världsvida gemenskaper verkar för en närmare samhörighet. Denna uttryckta viljeyttring är i grunden inte beroende av överenskommelsen. På varje ort där det finns förutsättningar kan lokala församlingar tillhöriga Svenska Mission kyrkan/equmeniakyrkan samt Svenska kyrkan verka i enlighet med dessa punkter, dock utan att det kan ställas krav från någons sida. VI UPPMANAR våra församlingar, där förutsättningar finns, att genom lokala samarbetsavtal - dela ett gemensamt liv i gudstjänst, uppdrag och tjänst samt att be för och med varandra; - i ömsesidighet se medlemmarna i våra kyrkor som delar av Kristi kropp och välkomna dem att ta emot sakrament och pastorala tjänster; - som tecken på gemenskapen inbjuda varandra vid församlingens mottagande av kyrko herde respektive installation av församlingsföreståndare; - verka för ökad samhörighet med andra församlingar på orten. Nya samarbetsavtal mellan Svenska Missionskyrkan och Svenska kyrkan har ej efter 2012 varit aktuellt att teckna utifrån den ekumeniska överenskommelsen. Detta har sin grund i att Svenska Missionskyrkan är på väg att avvecklas. I den mån det har tecknats avtal och planeras avtal mellan lokala församlingar tillhörande Svenska Missionskyrkan /Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan får samverkan utformas utifrån lokala förutsättningar. Uppmaningarna ovan kan vara allmänt gällande men har inte längre sin grund i den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. Förhoppningen är dock att Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan kan finna en överenskommelse som stimulerar till lokal ekumenisk samverkan. 10 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

11 Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan vill uttrycka en ömsesidig glädje för den tid som föregick den ekumeniska överenskommelsen och att den kom till stånd. Arbetet gav upphov till att återfinna varandra i en gemensam apostolisk tro och inspirerade att ta steg mot en ökad gemenskap och samverkan. Vi är övertygade om att den processen och den efterföljande överenskommelsen har öppnat förståelse för varandra och för ett gemensamt uppdrag. En annan ekumenisk process har kommit att medföra att en ny gemensam kyrka etablerats av församlingar inom Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan i Sverige. Vi ser också detta som tecken på ökad synlig kristen gemenskap. Denna process har förändrat förutsättningarna för överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan på det sätt som föreslås i ovanstående kommenterar till överenskommelsen. Förhoppningar för framtiden får nu ställas på de samtal som förs av Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, som dock inte kan föregripas här. Vi har kommit i det läge där ömsesidigt tack gärna riktas till varandra och för den rikedom vi sett hos varandra som kyrkor, och vi tackar Gud för varandra. Som ordföranden för styrelserna i Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan vill vi föreslå våra styrelser att fastställa detta dokument som en markering och ett tydliggörande om hur vi i dagsläget ser på den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. Uppsala i april 2014 Anders Wejryd Ulf Hållmarker Ordf Svenska kyrkans kyrkostyrelse Ordf Svenska Missionskyrkans styrelse och ärkebiskop Ovanstående dokument har godkänts i Svenska Missionskyrkans styrelse 6-7september 2013 och i Svenska kyrkans styrelse (AU) mars Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att godkänna den avslutande överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. 16. Rapport angående Derbo Förvaltning AB och övrig fastighetshantering Förvaltningsberättelse för Derbo Förvaltning AB för perioden Verksamheten och ägare Bolaget har under året bedrivit fastighetsförvaltning både avseende egna fastigheter och för fastigheter som ägs av Svenska Missionskyrkan. Vidare har finansförvaltning skett på uppdrag av Svenska Missionskyrkan och Svenska Frälsningsarmén avseende värdepapper. Den 1 september 2013 överläts aktierna i bolaget från Svenska Missionskyrkan till Equmeniakyrkan. Samtidigt överfördes ägandet till merparten av de värdepapper som Derbo förvaltat åt Svenska Missionskyrkan till Equmeniakyrkan varför även Equmenia kyrkan från detta datum blev uppdragsgivare åt Bolaget då förvaltningen fortsatt ligger kvar i bolaget. Händelser under verksamhetsåret Bolaget äger tre hyresfastigheter, två i Stockholm och en på Lidingö. Samtliga dessa är i behov av upprustning och för två av dem, Tegnergatan 8 och Frimurarvägen 7 9, har upprustningen inletts. För Tegnergatan 8 har bygglov erhållits för ombyggnaden av Svenska Missionskyrkans tidigare lokaler till moderna kontorslokaler. Arbetena in föredragningslista 11

12 leddes i slutet av 2013 och kommer att fortgå till slutet av sommaren Uthyrning har inletts och med en god hyresmarknad i Stockholm har flera hyresavtal redan kunnat tecknas. Några bostäder blir kvar i huset och även dessa kommer att rustas upp. Frimurarvägen 7 9, som är 4 huskroppar med bostäder, innehåller 35 vanliga bostadslägenheter och cirka 50 ungdomsbostäder. Under våren och sommaren lades taken om och driftcentralen för fjärrvärme byggdes om. Under hösten genomfördes den första lägenhetsupprustningen av den så kallade Missionsgården. På uppdrag har även flera fastigheter, främst Missionsskolan 1 på Lidingö, förvaltats åt Svenska Missionskyrkan. Efter Equmeniakyrkans beslut att flytta Lidingö Folkhögskola har beslut fattats att avveckla Lidingö hotell och utbildningscenter och arbetet med en försäljning av fastigheten har intensifierats. Ett par mindre fastigheter, Stenstorps missionskyrka och en villa i Vaggeryd, har försålts på Missionskyrkans uppdrag. Finansportföljerna har förvaltats i samråd med och efter avtal med SEB. Värdeutvecklingen har varit god. Bolaget har under verksamhetsåret förlängt sitt bokslutsår till (totalt 16 månader) för att få samstämmighet med Equmeniakyrkans bokslutsperiod. Per har fullständig avräkning skett för att samordnas med Svenska Missionskyrkans bokslutsår. Derbo Förvaltning AB Lennart Olsson Christer Eggefors Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att ta rapporten till protokollet. 17. Rapport rörande Missionsskolan och Lidingö folkhögskola Kort historik om Missionsskolan Lidingö 1 Folkväckelsen bars upp av lekfolket som ledde bönen och predikade ordet. Men behovet uppstod att utbilda predikanter och missionärer som kunde bära väckelsen vidare i landet och över salta vatten. Den första skolan i Kristinehamn från 1879 behövde nya lokaler och flyttades till centrala Stockholm Snart blev det för trångt och uppdraget gavs till P P Waldenström att hitta en ny plats. Trots svårigheter och olyckskorpar kunde den nya Missionsskolan byggas på Lidingö. Waldenström kunde efter en intensiv insamlingsinsats, inviga skolan 1908 skuldfri. Många enskilda givare hade engagerats. Skolan svarade för Missionsförbundets halva budget. Rektorsbostad, lärarbostäder och elevhem tillkom de första 13 åren. Snabbt blev Missionsskolan eller Lidingö, Missionsförbundets hjärta. Den tvååriga utbildningen blev 1915 fyra år. Fram till 1953 hade skolan haft två tusen elever. Pastorer behövdes för att utöver predikantrollen också fylla behovet av föreståndare i församlingarna i Sverige med uppgiften att biträda vid dop, nattvard och själavård och som missionärer för det växande arbetet i Kongo, Kina, Östturkestan, Ryssland, Kaukasien och andra länder. Utbildning i kikongo och andra främmande språk visade på betydelsen av det internationellt växande arbetet. Avslutningsgudstjänsterna vid generalkonferensen i parken på Lidingö blev stora och högtidliga mötesplatser där tusentals samlades och inte minst fick medarbetare från missionsländerna bidra med inslag från Missionsförbundets/Missionskyrkans internationella arbete. 1 - Källor: Hans Andreasson, Torbjörn Bådagård, Olof Wennås 12 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

13 Konferensavslutning på Lidingö För den unga kyrkan var studiet av bibeln mycket centralt, där även studier i grekiska ingick. Genom att frågan om bibeln var så viktig blev den också föremål för stora diskussioner genom åren. Tolkningen av bibeln blev en symbolfråga som under flera decennier påverkade den interna debatten i Missionsförbundet. I den bibelteologiska debatten kom missionsskolan med dess lärare att utgöra ett centrum. Tolkningsfriheten värnades och det formulerades i ett kyrkostyrelsebeslut att livet i Gud och tron på Jesus Kristus är villkoret för gemenskap och samverkan i arbetet för Guds rike. Under mellankrigstiden formades Missionsförbundet att bli en tredje väg mellan statskyrka och pingstväckelse. Missionsskolan blev 1958 Teologiska seminariet. Efter andra världskriget utbildades inte längre missionärer i samma utsträckning och predikanterna i samfundet hade blivit pastorer. Lärarna på skolan har genom åren fått sin utbildning inom akademin. Ett fristående kapell byggdes och invigdes Arkitekturen blev uppmärksammad. Missionskapellet blev utnämnt av tidningen Arkitektur till en av Sveriges vackraste gudstjänstlokaler och bidrog till att arkitekt Carl Nyrén ( ) tilldelades Träpriset SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom, var under lång tid landets största barn- och ungdomsorganisation. Det ledde till efterfrågan på utbildade ledare. Förbundet som redan hade folkhögskolor på andra platser ansökte om att få starta folkhögskola också i anslutning till Teologiska seminariet. Efter några försök etablerades Lidingö folkhögskola, med fritidsledarlinje och diakonutbildning, Året därpå gjordes en större tillbyggnad av skolhuset och renovering av äldre byggnader för att rymma de nya verksamheterna. Drygt tio år senare, 1993, var det dags för nästa utvecklingssteg, Teologiska seminariet bildade, tillsammans med Betelseminariet, Teologiska högskolan Stockholm (THS). Den pastorsutbildning som samfundet hållit fick därmed också sitt erkännande i den akademiska världen. Efter olika undersökningar och projekteringar fattade Missionskyrkan och Baptistsamfundets styrelser beslut om att förlägga THS till Betelseminariets plats i Bromma. Flytten av pastorsutbildningen gav utrymme för en ny satsning. Missionskyrkan gick föredragningslista 13

14 vidare för att ge resurser till utbildning och fortbildning till många grupper i samfundet. Lokalerna på Lidingö omformades och ett stort antal rum gjordes om till övernattningsrum för konferensdeltagare och därmed bildades Svenska Missionskyrkans Utbildningscentrum Lidingö (UCL) där Lidingö folkhögskola fortsatte sin verksamhet och ett nytt kurs- och konferenscentrum för kyrkan och näraliggande organisationer skapades. UCL:s styrelse utsågs av kyrkostyrelsen och UCL bildade ett helägt aktiebolag som drev hotell- och konferensverksamheten. Lidingö har som ort även av andra skäl blivit en central plats i Missionskyrkans historia. Till detta bidrog de två missionärsbarnhem, Drott och Granås, som under drygt 50 år blir hem för de missionärsbarn som inte kunde följa med sina föräldrar ut på missionsfältet. Palmaergården och andra bostäder som ägts av Missionskyrkan har också blivit pensionärsbostäder för många av Missionsförbundets/Missionskyrkans missionärer. Långsiktigt arbete med fastigheten Missionsskolan 1, Lidingö Som meddelades vid föregående kyrkokonferens bildade kyrkostyrelsen en styrgrupp för fortsatt arbete med exploateringen och stadsplanefrågan i december 2012 med ordförande Ulf Hållmarker, Lennart Olsson, Lennart Schönning, Claes Jonsson och Christer Jonsson. Inriktningen var att skapa ett nytt plan-pm tillsammans med kommunen. Olika besked från olika parter i kommunen bromsade upp frågan om stadsplane arbetet. Styrgruppen blev allt mer klar över att insatserna skulle personellt bli mycket stora för att genomföra arbetet i egen regi. Bedömningen var att större byggföretag kunde ha intresse av att finnas med i beredningen av en ny plan. Uppdraget om ett anbudsförfarande gavs till Derbo Förvaltning AB, vilket genomfördes under mars-april Anbud inkom från 5 6 företag, vilka granskades var för sig. Styrgruppen gick i juni igenom anbuden. Man önskade en part med resurser och långsiktigt perspektiv. För att möjliggöra verksamhet för nya kyrkan skulle en sådan möjlighet för expansion bevakas. Det upplevdes en stiltje i kommunens agerande, men någon stor brådska fanns ju inte, bättre att arbetet gjordes noggrant. Det bedömdes också vara större möjligheter ekonomiskt ju längre Missionskyrkan följer med som ägare i expansions- och planprocessen. En kontinuerlig rapportering sker både till Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse och till Equmeniakyrkan. När Equmeniakyrkan 31 aug 2013 meddelade att Missionsskolan 1 inte blir aktuellt för någon verksamhet för kyrkan får det fortsatta arbetet en något annan inriktning, där hänsyn till egna lokaler på fastigheten ej längre blir aktuell. Missionskyrkans verksamhet med folkhögskola och hotell/konferens på Lidingö avvecklas. Den egna verksamheten på Missionsskolan 1 med folkhögskola (UCL Utbildningscentrum Lidingö) och hotell- och konferensverksamhet (LHUC AB Lidingö Hotell och utbildningscentrum) har haft ekonomiska problem. Nedgången i ekonomin i samhället har minskat möjligheterna till beläggning för konferens och hotellverksamhet. Den marknadsmässiga hyressättningen har inneburit en svårighet för verksamheterna, en hyra som dock behövts för fastighetens underhåll och avkastning. Derbo Förvaltning AB har haft uppdraget av Missionskyrkan att bedriva fastigheterna affärsmässigt. Kyrkostyrelsen som haft att värdera innehållet i verksamheten har medverkat i att en utredning skett där parterna deltagit. För att ge hotellverksamheten en möjlighet att etablera sig har ekonomiskt stöd givits under några år, till och med år 2013 med cirka 1,8 mkr på årsbas. Därtill beslutades i mars 2013 om ett villkorat aktieägartillskott, så att UCL inte skulle komma i likviditetsproblematik genom att UCL är ägare till hotellbolaget. Vid gemensam överläggning med Equmeniakyrkan och bildarkyrkorna i anslutning till att Bildningsutredningen i Equmeniakyrkan lagts fram var det en gemensam uppfattning att en folkhögskola i Stockholmsområdet var rätt inriktning. Lokaliseringen var 14 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

15 dock en mer komplex fråga. Två utredningar startades; en som skulle undersöka hur verksamheterna kunde samordnas mellan Sjöviksfilialen i Bromma och Lidingö folkhögskola. Den andra skulle undersöka byggnadsmässiga och ekonomiska förutsättningar dels för Bromma, dels för Lidingö och även om en tredje plats vore att föredra. Derbo Förvaltning AB fick i uppdrag att belysa lokaliseringen. Equmeniakyrkan ville inte på kyrkostyrelsens förfrågan tillstyrka bidrag till UCL för 2014, en fråga som kom i annan dager när det 31 augusti 2013 blev klart att hotelloch konferensverksamheten i Lidingö skulle läggas ner. Den nya kyrkans utbildningar i teologi, diakoni, musik och ledarskap samlades i Bromma. Konsekvenserna av detta beslut gicks igenom med berörda parter 13 september Följden blev att Missionskyrkan som ägare av lokalerna och initiativtagare till konferensverksamheten tar på sig de samlade kostnaderna att lägga ner hotell- och konferensverksamheten, som preliminärt beräknas till 2,8 milj kr. Vidare blir en följd att hyresintäkter från folkhögskolan upphör 1 juli 2014, då skolan flyttar till Bromma. Det medför på kort sikt lägre intäkter för fastigheten Missionsskolan 1. Derbo Förvaltning AB som förvaltar fastigheten får söka lösningar för uthyrning samtidigt som styrgruppen för Missionsskolan 1 arbetar vidare med den långsiktiga lösningen för hela området. Kyrkostyrelsen har uppdragit till f d missionsföreståndaren Krister Andersson att med stöd av f d ekonomichefen Göran Johansson göra inventering av de konstverk, inventarier och andra icke-fastighetsrelaterade tillgångar. Det finns ett värde i att förvalta och handlägga dessa på särskilt sätt, med hänsyn till ett historiskt ansvar. I uppdraget ligger också att hantera den K-märkning som finns för kapellet och att också forma en gudstjänst när kyrkorummet/kapellet tas ur bruk som gudstjänstlokal, preliminärt 1 juni Personer som har haft anknytningar till Missionsskolan, Lidingö Folkhögskola, UCL och konferens- och hotellverksamheten liksom andra som önskar vara med vid en sådan ceremoni, ges möjlighet att uttrycka tack till Gud för den tid som området och byggnaderna fått vara i tjänst för samfundet och ungdomsorganisationen. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta att lägga rapporten till protokollet. 18. Generalsekreteraren besvarar frågor insända av församlingar och ombud 19. Presentation av kandidater till kyrkostyrelsen Ledamöter, valda vid kyrkokonferensen 2012 för två år är Claes Jonsson, Danderyd; Pär Lewin Ronnås, Täby; Mai-Britt Lundtoft, Lund samt Anna Mattsson, Hallsberg. De står därmed i tur att avgå ur styrelsen. Kvarstående ledamot Ulf Hållmarker, Orsa, är vald på två år av kyrkokonferensen Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att för en tid av två år välja om Claes Jonsson, Pär Lewin Ronnås, Mai-Britt Lundtoft, och Anna Mattsson till ledamöter av kyrkostyrelsen. 20. Val av ledamöter till kyrkostyrelsen 21. Fastställande av verksamhetsplan för Det nybildade trossamfundet Gemensam framtid tog 1 juli 2012 över Svenska Missionskyrkans verksamhet och personal. Från denna tidpunkt påbörjades avvecklingen av de tre bildarsamfundens egna kyrkostrukturer. I samråd med Gemensam framtid, med namnet Equmeniakyrkan från maj 2013, ska bildarsamfundens resurser och verksamheter som ska fortleva i den nya kyrkan överföras, medan övriga delar ska avvecklas. Det innebär att Svenska Missionskyrkan behöver finnas kvar den tid det tar att på ett föredragningslista 15

16 juridiskt korrekt sätt genomföra förändringar och leva upp till tecknade avtal. En kyrkostyrelse behöver företräda kyrkan och fatta beslut. Som högsta tjänste man behöver Missionskyrkan ha en generalsekreterare, och för tillsynsfrågor en missionsföreståndare. I takt med överföringarna kan en minskande struktur etableras. Tjänster kan i regel utföras av anställda i Equmeniakyrkan enligt uppgörelse. Demokratisk uppbyggnad som följer stadgarna Representanter för Missionskyrkans församlingar möts varje år till kyrkokonferens (årsmöte) och utgör högsta beslutande organ. Mellan kyrkokonferenserna planeras och leds arbetet av kyrkostyrelsen. Stadgarna kan enligt kyrkokonferensbeslut 2013 hanteras utifrån de funktioner som finns kvar i kyrkan. Svenska Missionskyrkans arkiv Enligt ursprunglig uppgörelse ansvarar varje bildarkyrka för sitt historiska arkiv. Det innebär förteckning och arkivering av handlingar, böcker och föremål. Missionskyrkans samlingar inventeras, förtecknas, förs över till andra arkiv eller Riksarkivet. Arbetet sker i lokaler på Döbelnsgatan 12 i Stockholm (= fastigheten Tegnergatan 8). Equmeniakyrkan förväntas skapa ett arkivcentrum till vilket arkivmaterial kan flyttas som hör hemma i ett sådant centrum. Återstående arbete beräknas kunna avslutas verksamhetsåret 2016/17. Två till tre årsanställningar krävs för uppdraget. Kyrkostyrelsen leder och finansierar arbetet. Finans- och fastighetsförvaltning Kvarvarande större fastighet är Missionsskolan 1. Styrelsen är inne i en fas när det handlar om att hitta en kommersiell part att samarbeta med när det gäller både planarbetet i relation till kommunen och hitta lösningar som kan ge ett bra ekonomiskt utbyte för framtiden för Equmeniakyrkan. En styrgrupp har nu fått erfarenheter av processen som fortsätter. När det närmar sig avgöranden kommer också kontakter inför beslut att relateras till Equmeniakyrkans styrelse. Tiden det tar att nå uppgörelser är svår att överblicka, planprocesser har en benägenhet att ta tid och avtal mellan parter kan också kräva tid och eftertanke. Vad gäller fastighetsförvaltningen, liksom kvarvarande förmögenhetsförvaltning av värdepapper sker det genom ett förvaltningsavtal med Derbo Förvaltning AB. Ett sådant avtal omförhandlades och justerades något och gäller från 1 september 2013, den dag som Derbo Förvaltning AB bytte ägare från Missionskyrkan till Equmeniakyrkan. Målet är att tillgångarna ska dels ge medel till Missionskyrkan för de uppdrag som ligger kvar, dels att ha en långsiktighet som efterhand kommer Equmeniakyrkan till del. Derbo Förvaltning AB har fortsatt uppdrag att sälja av några mindre fastigheter som ägs av Missionskyrkan. Det är naturligtvis också viktigt att styrelsen bearbetar och rensar i balansräkningen, sa att en så ren och enkel situation som möjligt uppstår. Det innebär att så få olösta problem som möjligt överlämnas till Equmeniakyrkan. Utvecklingsfond för Missionskyrkans systerkyrkor Kyrkokonferensen 2011 beslutade att avsätta 10 milj kr till Missionsfonden för strategiska satsningar i de systerkyrkor som samverkat med Missionskyrkan genom åren. Detta var en form av bidrag, avskedsgåva, som beräknades dra ut på några år för att få in ansökningar på så många genomtänkta objekt som möjligt. Det är naturligt att Missionskyrkan fullföljer utdelningen av denna avskedsgåva så länge medel finns kvar. Avtal med Svenska kyrkan Svenska Missionskyrkan har som kyrka en Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan att förvalta. Den överenskommelsen kan inte tas över av Equmeniakyrkan. Så länge Missionskyrkan finns kvar kan 16 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

17 överens kommelsens innehåll vårdas enligt en gemensam tolkning som redovisas i kyrko konferensen Huvudmannaskap Missionskyrkan är fortfarande som juridisk person involverad i ett antal huvudmannaskap. Innebörden i huvudmannaskapen ser mycket olika ut och kräver olika stora insatser. Ofta är det andra parter som är inblandade; exempelvis för stiftelser är det kammarkollegiet eller länsstyrelser som ibland tar tid på sig och kan vara noga med detaljer. Flera av huvudmannaskapen borde bli klara innan eller under verksamhetsåret, men knappast alla. Svensk Frikyrkopress AB Gummessons Bok och Musik AB Berling Media AB Stiftelsen Frikyrkliga studenthemmet, Lund Stiftelsen Waldenströmska studenthemmet, Uppsala Stiftelsen CE Wikströms minne Systrarna Bodins stiftelse Stiftelsen Gustaf Adolfs och Erik Roséns minnesfond Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne SKY:s stipendiefond FACE, Ecuador ASUdh, Kongo Brazzaville Oikokredit Ekonomi, verksamhetsformer och budget Kyrkostyrelsen har uppskattat att några verksamheter kommer att bedrivas under de närmaste tre verksamhetsåren; 2014/15, 2015/16 och 2016/17. Det är sedan inte osannolikt att en mindre organisation behöver kvarstå, på samma sätt som Svenska Missionsförbundet existerar. Namnet behöver skyddas, möjligheten att ta emot gåvor och testamenten som är skrivna till dessa organisationer och eventuellt några andra skäl kan finnas. Kyrkostyrelsen avser att under året, när det klarnat vilka uppdrag som ligger kvar att till nästa kyrkokonferens presentera på vilket sätt en ytterligare minskad struktur för Missions kyrkan kan se ut. Tankar kring den kvarvarande strukturen är att avstå från ett verksamhetsgranskande utskott efter genomförd kyrkokonferens Styrelsen kan minimera sina sammanträden till två-tre gånger och delegera till generalsekreterare och ordförande att ansvara för löpande ärenden. Årsredovisningar blir av naturliga skäl mindre omfattande. Någon form av årsmöten behövs för att gå igenom räkenskaper och bevilja ansvarsfrihet. Uppgifter kan alltmer överföras att administreras av Equmeniakyrkan. I avvecklingsprocessen har många oförutsedda kostnader uppstått, vilket medför behov av att revidera den budget för 2014/15 som antogs vid kyrkokonferensen En preliminär budget presenteras för kyrkokonferensen 2014 för verksamhetsåren 2015/16 och 2016/17. För överblick presenteras även en preliminär konsoliderad budget för perioden Budgetarna är bilagor till denna verksamhetsplan. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta att fastställa verksamhetsplan och budget för 2014/15, att anta förslaget till revidering av budget för 2013/14, att notera preliminärt budgetförslag för 2015/16 och 2016/17 liksom konsoliderad budget , att kyrkostyrelsen till konferensen 2015 presenterar ett anpassat arbetssätt för Svenska Missionskyrkan. föredragningslista 17

18 22. Val av revisorer och revisorssuppleanter Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att till revisorer för ett år utse Jonas Grahn, Stockholm; Lennart Schönning, Bromma och Matts Samuelsson, Landvetter, att till revisorssuppleanter för ett år utse Erik Albenius, Uppsala; Anders Löfgren, Malmö och Gunnar Sjödelius, Gävle. 23. Val av valberedning Kyrkokonferensen föreslås att till valberedning inför 2015 års kyrkokonferens utse Lennart Henriksson, Malmö; Lars Brage, Hudiksvall och Anna Berndes, Stockholm. 24. Val av verksamhetsgranskande utskott Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att till verksamhetsgranskande utskott inför 2015 års kyrkokonferens utse Mia Svalfors, Stockholm; Karl Högberg, Vällingby och Lennart Sporre, Veberöd. 25. Meddelande om tid och plats för Missionskyrkans årsmöte 2015 Kyrkokonferensen föreslås att ta kyrkostyrelsens beslut till protokollet om att hålla årsmöte 2015 i samband med Equmeniakyrkans kyrkokonferens i maj månad Val av ordförande för kyrkostyrelsen Förslag lämnas från kyrkostyrelsen. 27. Avslutning 18 svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

19 Budget 2013/14 reviderad Belopp i tkr INTÄKTER Ursprungligt Reviderat belopp belopp Intäkter fastigheter Intäkter finansiella investeringar Summa intäkter KOSTNADER Arkivet Administration Sekretariat Ekonomiadministration Kyrkostyrelse Kyrkokonferens Övrig administration Utvecklingsfond Huvudmannaskap Driftskostnader och avskrivningar fastigheter Utveckling/försäljning av Missionsskolan Avvecklingskostnader SMK Bidrag Örestrand 600 Summa kostnader RESULTAT Ur Fastigheternas investeringsfond Ur avvecklingskostnader SMK Ur Utvecklingsfond KVARSTÅENDE BELOPP föredragningslista 19

20 Budget 2014/15, 2015/16, 2016/17 samt konsoliderad (Budget för 2015/16 och 2016/17 endast för information, ej beslut) Belopp i tkr Konsoliderad INTÄKTER 2014/ / / Intäkter fastigheter Intäkter finansiella investeringar Summa intäkter KOSTNADER Arkivet Administration Sekretariat Ekonomiadministration Kyrkostyrelse Kyrkokonferens Utvecklingsfond Driftskostnader och avskrivningar fastigheter Utveckling/försäljning av Missionsskolan Avvecklingskostnader SMK Summa kostnader RESULTAT Ur Fastigheternas investeringsfond Ur avvecklingskostnader SMK Ur Utvecklingsfond KVARSTÅENDE BELOPP svenska missionskyrkans kyrkokonferens 2014

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Föredragningslista 3 Budget och verksamhetsplan 16 Bilaga Till Guds vila 19 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen

Läs mer

kyrkokonferens 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013

kyrkokonferens 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Protokoll fört

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens www.missionskyrkan.se Svenska Missionskyrkans föredragningslista

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens 10 maj 2013 i Karlstad Eneströmsgatan 7 i Karlstad 1 Förslag till dagordning 1. Konferensförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga utlysande

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012. - Protokoll

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012. - Protokoll Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012 - Protokoll Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen 2.1 Ordförande och två vice ordförande 2.2 Två protokollssekreterare

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad

Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad PricewaterhouseCoopers och Sören Ekström 1 2 Förord Församlings-, pastorats- och kontraktsstrukturen i Stockholms innerstad har på stiftsstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer