Årsmöte Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013"

Transkript

1 2012/ / se anm Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas i takt med att verksamheter och organ avvecklas eller överförs till Equmeniakyrkan. Dessa processer har i långa handläggningstider, främst när det gäller juridiska aspekter p mannaskap. Det har dessutom varit angeläget att avlasta den nya k sådana byråkratiska uppgifter som kan genomföras i Missionskyrk finns en ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan som in teras av Equmeniakyrkan innan det eventuellt fattas ett nytt sama mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Svenska Missionskyrkans Årsmöte 2015 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad

2 Bilder omslaget Kyrkan i Mukimbungu, byggd års kyrkklocka i Mukimbungu. Missionsskola bedrevs i Kristinehamn Missionär Ester Johansson ( ) verksam i Mukimbungu Frikyrkliga studenthemmet Micklagård, Byggmästaregatan 21 B, Lund Granne till Missionskyrkan, mars 2015, rum för drygt 100 boende. Waldenströmska studenthemmet, Sturegatan 13 B, Uppsala, mars 2015, rum för 230 boende. 2

3 Bromma april 2015 Till församlingar som tillhör både Equmeniakyrkan och Svenska Missionskyrkan Välkomna till Svenska Missionskyrkans Årsmöte 2015 i Göteborg i samband med Equmeniakyrkans kyrkokonferens maj Årsmötet hålls fredagen den 15 maj kl Handlingarna som samlas i detta häfte är föredragningslista, årsredovisning och årsberättelse för 2013/14, upplägg för kommande verksamhetsår och budget för 2015/16 samt preliminär budget för ytterligare ett år. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på Equmeniakyrkans hemsida, Församlingar med upp till 99 medlemmar har rätt att sända 2 ombud. För varje påbörjat 100-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud. Eventuella frågor inför Missionskyrkans Årsmöte sänds till eller Med bön om Guds ledning över oss alla som är en del av Equmeniakyrkan. Ulf Hållmarker ordförande Bertil Svensson generalsekreterare 3

4 Innehåll Föredragningslista Årsmötet Inledning Tal av kyrkostyrelsens ordförande Val av presidium (ordförande, sekreterare, vice sekreterare) Val av justeringspersoner och rösträknare Fastställande av föredragningslista Kyrkostyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret Revisorernas berättelse Yttrande från det verksamhetsgranskande utskottet Fastställande av resultat- och balansräkning Beslut om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och generalsekreteraren för föregående verksamhetsår Rapport om arbetet med Missionskyrkans arkiv Rapport om Missionskyrkans systerkyrkors utvecklingsfond Rapport angående överlåtelse och försäljning av Missionsskolan 1, Lidingö Rapport angående Waldenströmska studenthemmet, Uppsala Rapport angående Micklagård, Stiftelsen Frikyrkliga studenthemmet, Lund Rapport om upplägg för kommande års verksamhet Generalsekreteraren besvarar frågor insända av församlingar och ombud Presentation av kandidater till kyrkostyrelsen Val av ledamöter till kyrkostyrelsen Fastställande av verksamhetsplan och budget för och preliminär budget 2016/ Val av revisorer och revisorssuppleanter Val av valberedning Verksamhetsgranskande utskott Meddelande om tid och plats för Missionskyrkans årsmöte Val av ordförande för kyrkostyrelsen Avslutning...16 Bilaga: Budget...17 Budget 2015/ Preliminär budget 2016/ Konsoliderad budget Svenska Missionskyrkans Årsberättelse Kyrkostyrelsen, verksamhetsåret 2013/ Långsiktigt arbete med stadsplan för fastigheten Missionsskolan 1, Lidingö...20 Långsiktigt arbete med Missionskyrkans arkiv...21 Löpande arbete med fastigheter...21 Löpande arbete med bidragsfrågor...21 Överföringar till Equmeniakyrkan och andra samarbeten Fyra folkhögskolor och Teologiska högskolan Stockholm Övriga huvudmannaskap och samarbeten...23 Kyrkokonferens 2014 i Stockholm Distrikten i Svenska missionskyrkan Plakett CIPE Latinamerika Personal svenska missionskyrkans årsmöte 2015

5 Årsredovisning för Svenska Missionskyrkan...26 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Eget kapital och skulder...31 Redovisnings- och värderingsprinciper...32 Noter Revisionsberättelse...45 Rapport om årsredovisningen Styrelsens ansvar för årsredovisningen Revisorns ansvar Uttalanden Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Styrelsens ansvar Revisorns ansvar...46 Uttalande...46 Församlingsstatistik...47 Anteckningar

6 Föredragningslista Svenska Missionskyrkans Årsmöte 2015 Förhandlingarna äger rum 15 maj på Svenska Mässan, Göteborg Förhandlingarna pågår kl Inledning Generalsekreteraren inleder med en andakt. 2. Tal av kyrkostyrelsens ordförande 3. Val av presidium (ordförande, sekreterare, vice sekreterare) Valberedningens föreslår kyrkokonferensen att utse Börje Wennberg, Tierp, till ordförande, Margareta Smedberg Andersson till sekreterare och Ingrid Eek till vice sekreterare. 4. Val av justeringspersoner och rösträknare Namn meddelas i kyrkokonferensen. 5. Fastställande av föredragningslista Kyrkokonferensen föreslås besluta att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag, med fullmakt för presidiet att under kyrkokonferensens gång föreslå ändring i ordningsföljden. 6. Kyrkostyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret Se sid 20: Årsberättelse 2013/2014 Se sid 26: Årsredovisning 2013/ Revisorernas berättelse Se sid 45: Revisionsberättelse 2013/14 8. Yttrande från det verksamhetsgranskande utskottet 9. Fastställande av resultat- och balansräkning Kyrkokonferensen föreslås besluta att fastställa resultat- och balansräkningen, att bokslutsdispositioner fastställs enligt förslag. 10. Beslut om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och generalsekreteraren för föregående verksamhetsår 11. Rapport om arbetet med Missionskyrkans arkiv Arbetet med att ta hand om Missionskyrkans arkiv har fortskridit under året. Det handlar om att göra samfundets historia tillgänglig för forskning och för förståelse av de rötter vår kyrka kommer ur. Under verksamhetsåret 2013/14 iordninggjordes nya arkivlokaler för Missionskyrkans arkiv på Döbelnsgatan 12 (Tegnergatan 8) på nb och i källaren i samband med restaurering av hela fastigheten. En stor del av året gick det därför inte att arbeta direkt med arkivmaterialet utan mycket tid fick ägnas åt praktiska frågor runt flytt och för 6 svenska missionskyrkans årsmöte 2015

7 att på ett så säkert sätt som möjlighet kunna hantera allt material under ombyggnadsperioden. Ett omfattande material med unika skioptikonbilder i form av glasplåtar från början av 1900-talet har bland annat snabbevakuerats till Etnografiska museet. I maj 2014 var de nya arkivlokalerna inflyttningsklara. Under hela perioden har projektet Öppna Missionskyrkans arkiv pågått på Riksarkivet det handlar om det material som redan tidigare deponerats men som inte varit ordnat och förtecknat på ett sådant sätt att det varit sökbart. Det är prioriterat att först få klart detta material för att sedan kunna fylla på med nya depositioner. Projektet påbörjades 2010 i att bringa ordning i arkivleveranser från Svenska Missions förbundet till Riksarkivet (Arninge och Marieberg). Parallellt med ordningsprojektet på Riksarkivet har ett antal kompletterande leveranser från SMK/SMF arkiv gjorts. Balansen oordnade och ordnade arkiv SMF/SMK:s arkiv framgår av diagrammet. Siffernivåerna anger hyllmeter Arninge Marieberg Döbelnsgatan 12 Ordnade arkiv Oordnade arkiv SMU oordnat Oordnad 2008 års leverans Equmeniakyrkans styrelse har fattat beslut om att ta över bildarsamfundens arkiv senast 1 april Inför detta övertagande har en arbetsgrupp under året arbetat med frågan om bildandet av ett arkivcentrum och gett förslag till olika alternativ att arbeta efter. Equmeniakyrkans kyrkostyrelse äger nu beredningen av det fortsatta ärendet. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. 12. Rapport om Missionskyrkans systerkyrkors utvecklingsfond En internationell styrelse, med en ledamot vardera från systerkyrkor i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa, beslutar om anslag till strategiska ändamål som systerkyrkorna ansöker om. SMK finns representerad i styrelsen genom sin ordförande och generalsekreterare. Under året har följande medel betalats ut: Union of Evangelical and Baptist Churches, Estonia stöd till ungdomssekreterare inom kyrkan. föredragningslista 7

8 Hindustani Covenant Church för stärkandet av kyrkans administration och strate giska miljövårdsinsatser i Solapur-området. Japanska Förbundskyrkan för att stärka församlingarnas katastrofberedskap. Evangeliska Samfundet i Kongo Kinshasa för stöd till utbildning av pastorer, evangelister och administrativ personal. Moravakyrkan i Nicaragua för stärkandet av kyrkans administrativa effektivitet bland annat genom datorisering. Dessutom tryckning av ny sångbok på Miskito - språket, retreat för kyrkans pastorer och deras familjer och förbättrad internkommunikation inom kyrkan. Ytterligare medel har beslutats om, men p g a fördröjningar i genomförandet har pengarna ännu ej betalats ut. Summan av utbetalade medel under året var 1,3 milj kr. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. 13. Rapport angående överlåtelse och försäljning av Missionsskolan 1, Lidingö Utbildning av predikanter och missionärer var ett tidigt behov i Svenska Missionsförbundet. Den Missionsskola som bildades redan 1871 av Värmlands Angariiförening i Kristinehamn togs 1889 över av Svenska Missionsförbundet och flyttades 1890 till Söder i Stockholm. Efter några års förberedelser flyttades skolan 1908 till Lidingö ändrades namnet till Teologiska seminariet bildades Teologiska högskolan Stockholm tillsammans med Svenska Baptistsamfundet, en skola som 2002 flyttades till Bromma och till vilken metodisterna också anslöt sig. Ett ledarinstitut skapades på Lidingö 1966, det utvecklades till en fritidsledarutbildning och 1981 bildades Lidingö folkhögskola. När teologiutbildningen flyttat till Bromma bildades 2003 Svenska Missionsförbundets Utbildningscentrum, där folkhögskolan kompletterades med en hotell- och konferensanläggning. Kyrkostyrelsen bearbetade från omkring 2011 frågan om exploatering av fastigheten Missionsskolan 1 för en effektivare användning av tomtområdet. Kontakt togs med Lidingö kommun för att påbörja ett arbete för att ta fram en ny stadsplan för området, med möjlighet att ha kvar kyrkans skolverksamhet, men samtidigt få ett bättre ekonomiskt utbyte av fastigheten. Arbetet med att ta fram en stadsplan var komplicerat. Kyrko styrelsen tillsatte en styrgrupp med Lennart Olsson, Lennart Sjönning, Claes Jonsson, Christer Jonsson med Ulf Hållmarker som ordförande och med stöd av arbetsinsatser av Christer Eggefors och Ove Andersson. Arbetet intensifierades med ett anbudsförfarande som genomfördes våren 2013 för att söka samarbete med bygg företag vid framtagande av en ny stadsplan. När intressenter identifierades behövdes en förhandlingsgrupp. Christer Eggefors, Lennart Schönning och Ove Andersson utsågs. När Equmeniakyrkan bildades uppkom frågan om lokalisering av en sammanslagen folkhögskola (Lidingö och Betel) i Stockholmsområdet. Efter två utredningar beslutade Equmeniakyrkans styrelse 31 aug 2013 att lokalisera skolan till Bromma. Eftersom Equmeniakyrkan tillkännagav att de inte behövde egna lokaler på Lidingö gav Missions kyrkans styrelse förändrade anvisningar till styrgruppen att avyttra hela fastigheten. Hotelldelen avvecklades 31 december 2013 och folkhögskolan flyttade till Bromma 1 juli Den 1 juni hölls en avslutande gudstjänst i kapellet på Lidingö. Styrgruppen har lämnat förslag om ett försäljningsupplägg med en grundersättning vid försäljningstillfället och därtill tilläggsersättning inom tio år baserat på en stadsplan som tillåter en förväntad exploatering. Köparen ska åta sig att aktivt arbeta med stadsplanen och exploateringen. Missionskyrkans kyrkokonferens hade i ett beslut i maj 2013 givit kyrkostyrelsen fullmakt att vid behov försälja Missionsskolan 1 (KK SMK 22/ ). Kyrkostyrelsen har vid styrelsemötet ( 58.1) blivit väl informerade kring 8 svenska missionskyrkans årsmöte 2015

9 en affär med ett nybildat bolag (Goldcup AB) där IKANO Bostad AB och HSB Bostad AB har delat ägande. Equmeniakyrkan, som efter genomförd affär tar över förpliktelser för framtiden, har hållits informerad främst genom en representant i styrgruppen och till kyrkans ledning via generalsekreteraren i Missionskyrkan. Arbetsutskottet i Equmeniakyrkan har informerats om avtalets detaljer Kyrkostyrelsen har under tiden det varit uppenbart att en försäljning skulle bli aktuell engagerat förre missionsföreståndaren Krister Andersson och förre ekonomichefen Göran Johansson att förteckna inventarier, konst, musikinstrument och liknade för att hitta former för försäljning, att förvara i arkiv och för att skänka bort. Annonsering har skett och avyttring har skett i enlighet med utredarnas förslag. Dock fanns ett antal möbler, konstverk som ej fick några intressenter. Bertil Svensson har därför fortsatt uppdraget att finna lämpliga mottagare för dessa inventarier i samfundet och även i kontakt med systerkyrkan i Estland. Konst har skänkts till Equmeniakyrkan enligt skriftlig önskan av kyrkoledare Lasse Svensson. En stor del av dessa gåvor har Equmeniakyrkan valt att förvara på Teologiska högskolan och Bromma folkhögskola. De ska märkas upp att de tillhör Equmeniakyrkan. Kyrkklockan har skänkts till Mansimou i Brazzaville, Kongo. Allt kunde inte transporteras bort till överlåtelsedagen, varför köparen gav möjlighet till förvaring i kapellet i tre månader. Ett Överlåtelseavtal finns undertecknat från överlåtelsedagen 27 januari 2015 och förvaras under sekretess i kyrkostyrelsens protokoll. I ett gemensamt pressmeddelande informerade köpare och säljare om överlåtelsen, där likviden för fastighetsköpet var 62 miljoner kronor. Resterande ersättning för erhållna byggrätter för bostäder ska erhållas efter tio år. Grunden för den ersättningen är en stadsplan som ska upprättas av köparna tillsammans med Lidingö kommun. Missionskyrkan överlåter den långsiktiga affärsuppgörelsen till Equmeniakyrkan. Av den anledningen har Equmeniakyrkan tagit på sig att inte ha en annan ställning än Missionskyrkan haft om den stått kvar som part. Derbo Förvaltning AB tar på sig att följa arbetet med planprocessen och bevaka Missions kyrkans/equmeniakyrkans intressen fram till februari Därmed avslutas ett engagemang som Missionsförbundet/Missionskyrkan haft i 107 år på Lidingö, eller 126 år om man räknar tiden från övertagandet av Missionsskolan Bysten av P P Waldenström stannar dock kvar i Lidingö på fastigheten Missionsskolan 1. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. 14. Rapport angående Waldenströmska studenthemmet, Uppsala En dag i april 1917 höll Fria Kristliga Studentföreningen i Uppsala styrelsemöte. Här beslöt man att lägga ned sina ansträngningar att söka en permanent lokal för föreningens verksamhet, och i stället inrikta sig mot det långsiktiga, och inte så litet utopiska målet att inrätta ett framtida frikyrkligt studenthem. För ändamålet anslog man 50 kronor ur föreningens kassa. Beslutet var verkligen ett steg i tro 50 kronor var en ansenlig summa, men ändå en droppe i havet jämfört med de dryga som man räknade med att ett studenthem skulle kosta att etablera. Ingen av de närvarande räknade rimligen med att Waldenströmska Studenthemmet (WS) skulle slå upp portarna för de första boende bara 3,5 år senare! Men den 7 oktober 1920 flyttade sju frikyrkliga studenter in, de första i en aldrig sinande ström, och själva urfäderna (det var bara fäder då ) till de cirka 230 boende som i dag befolkar WS. Att detta gick att förverkliga så snabbt beroende på ett gensvar långt över förväntningarna på den insamling som startades, och inte minst på en enskild donator, L E föredragningslista 9

10 Larsson som gjorde projektet till sin kallelse, och själv stod för merparten av de medel som behövdes, från starten och i många år framöver. Nuvarande föreståndaren R Erik Svalfors beskriver att alltsedan dess har WS genom åren på olika sätt fått vara en trygghet, en fast punkt, i den ibland ganska skakiga tillvaro som studentlivet innebär. Självklart finns det både bra och dåliga exempel på hur väl detta har fungerat, men vittnesbörden från före detta WS-studenter om hemmets positiva betydelse för trygghet och utveckling är så många att jag törs påstå att det väl har fyllt sin uppgift. I gamla skrifter och arkivtexter från WS nästan hundraåriga historia finns samma sätt att beskriva hemmet som idag för de nya studenterna. Här finns viljan att vara ett studenthem, inte bara en studentbostad. Här finns en målsättning att skapa en familjär miljö, där man kan vara trygg i mötet med andra trostolkningar, andra kulturer och uttryck, andra erfarenheter. Där mötet med nya sidor av livet inte hotar, utan utvecklar den egna tron och livshållningen. Här finns viljan att skapa en miljö där den kristna och frikyrkliga närvaron är i majoritet, men där det finns en stor öppenhet också för andra. De formella strukturerna har sett litet olika ut under olika epoker. Från början ägdes hemmet av Svenska Missionsförbundet nationellt, medan ansvaret för skötsel och verksamhet låg på en styrelse med representanter för dels samfundet, dels Uppsalaavdelningen av Fria Kristliga Studentföreningen i Sverige (FKS). I slutet på 30-talet bildades i stället en andelsförening, Föreningen Waldenströmska Studenthemmet u p a, där Svenska Missionsförbundet (SMF) var majoritetsägare, och en mängd enskilda personer ägde ett mindre antal andelar var gjordes en ny reform, då Stiftelsen Waldenströmska Studenthemmet bildades och tog över både ägande och drift av hemmet. SMF var huvudman också i stiftelsen. Stiftelsen har hela tiden varit relativt självgående, SMF:s roll har varit att finnas i bakgrunden som ett slags ideologisk garant. Man har också genom tillsättande av stiftelseordföranden kunnat upprätthålla goda relationer mellan samfund och studenthem. Efter bildandet av Equmeniakyrkan gavs i februari 2013 ett förutsättningslöst utredningsuppdrag kring Stiftelsen Waldenströmska studenthemmets framtid till Ragnar Brugård. Avsikten var att ge Equmeniakyrkan detta underlag för att besluta om inriktning och huvudmannaskap för framtiden. Utredningen övertogs senare av Göran Johansson. Utredningen kompletterades av Missionskyrkans styrelse och överlämnas till Equmeniakyrkan i april Ett förtroenderåd för Waldenströmska har återbildats för att följa stadgarna. Missionskyrkans kyrkostyrelse och några anställda i Equmeniakyrkan har valts in i rådet. Equmeniakyrkans styrelse har 25 oktober 2014 behandlat den utredningen som Missionskyrkan överlämnade. Equmeniakyrkan beslutade att överta huvudmannaskapet för stiftelsen. Nya stadgar håller på att bearbetas utifrån den förutsättningen. De ska godkännas av länsstyrelse/kammarkollegium. Stiftelsens stadgar kommer sedan att behandlas i enlighet med vad som föreskrivs i nuvarande stadgar. Vid lämplig tidpunkt kommer Equmeniakyrkan därefter att bli huvudman för Stiftelsen Waldenströmska studenthemmet i Uppsala. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. 15. Rapport angående Micklagård, Stiftelsen Frikyrkliga studenthemmet, Lund Historien om Frikyrkliga studenthemmet Micklagård i Lund går tillbaka ända till år 1910, när några ungdomar och studenter med anknytning till Lunds Missionsförsamling, började planera för ett frikyrkligt studenthem. År 1912 hade Frikyrkliga Studentföreningen bildats i Sverige och 1914 tillkom en lokalavdelning i Lund. Till ordförande 10 svenska missionskyrkans årsmöte 2015

11 valdes fil. kand. Axel Andersson, sedermera missionsföreståndare i Svenska Missionsförbundet. Missionsförbundets ordförande Anders Löfberg i Karlstad lyckades under 1919 samla in mellan 20 och 25 tusen kronor, vilket möjliggjorde inköp av en fastighet på Grönegatan i centrala Lund. Samma år invigdes studenthemmet med 18 studentrum. Micklagård på Grönegatan 12 blev därmed det näst äldsta studenthemmet i Lund. De ekonomiska åtaganden man hade blev så småningom studentföreningen övermäktiga och fastigheten överläts 1935 till Svenska Missionsförbundet. Micklagård stavades självfallet med ck, eftersom namnet med en studentikos blinkning syftade på det gamla öknamnet frimickel. På Micklagård fanns ett matlag öppet för alla, och de omkring hundra matgästerna gick under namnet hemäter till skillnad från de hemiter som bodde på hemmet. Efter hand kändes Micklagård dock för litet i förhållande till det expanderande universitetet och det växande antalet frikyrkliga studenter. På Micklagård samlades också FKS, Frikyrkliga Studentföreningen. När universitetet expanderade och studentantalet kraftigt ökade på 50-talet blev de 18 rummen på Micklagård otillräckliga och tanken väcktes på att ett större studenthem borde byggas. Ordförande i Micklagårds styrelse var då Sigfrid Löfgren, tillika ledamot i missionsstyrelsen. Tillsammans med missionsföreståndare Gösta Nicklasson lyckades han få igenom ett beslut i missionsstyrelsen att Missionsförbundet inte bara skulle bygga ett nytt och större Micklagård utan även ekonomiskt stödja Lunds Missionsförsamling i församlingens önskan att bygga en ny kyrka. Beslutet om byggandet av ny kyrka och nytt studenthem togs Aldrig tidigare hade Missionsförbundet centralt engagerat sig i byggandet av en ny kyrka. Det bör betonas att lånet senare betalades tillbaka! Hösten 1964 var det nybyggda studenthemmet Micklagård intill den då ännu inte färdigbyggda Västerkyrkan inflyttningsklart. Vid flytten följde hemiterna, liksom en stor del av de gamla traditionerna såsom Mårtensfesten, med. På Micklagård finns i dag fyra lägenheter och nästan hundra studentrum, varav en del rum har eget pentry/kök. Målsättningen med studenthemmet Micklagård har varit och är att skapa ett boende för framför allt studenter med rötter i någon kyrka. Därigenom ges, tänker man, en mjukstart in i studentlivet, och en miljö skapas, där studenterna tillsammans kan få utvecklas och mogna, trivas och samtidigt fundera över och fördjupas i livets stora frågor. När studenter skall beskriva hur det är att bo på Micklagård, låter det ofta så här: På Micklagård bryr man sig om varandra och Det finns en gemenskap som man sällan hittar i ett annat studentboende. Den 15 november 2014 firade nya Micklagård sitt 50-årsjubileum med en Mårtensmiddag, där Missionskyrkans styrelseordförande framförde en hälsning från Missionskyrkan. De formella strukturerna har sett olika ut genom historien. Till en början ägdes Micklagård av en förening som bestod av studenter. På 1930-talet hjälpte Svenska Missionsförbundet av olika anledningar till och tog, som nämnt, över ägandet och ansvaret för driften av Micklagård. När nya Micklagård byggdes bildades Stiftelsen Frikyrkliga Studenthemmet Micklagård som tog över både ägande och drift av studenthemmet. Missionskyrkan var och är huvudman för stiftelsen. Missionskyrkans styrelse utser majoriteten i stiftelsens styrelse, vilket stärker banden mellan kyrka och studenthem, och Missionskyrkan finns för övrigt i bakgrunden som en slags ideologisk garant. Efter bildandet av Equmeniakyrkan gavs i februari 2013 ett förutsättningslöst utred- föredragningslista 11

12 ningsuppdrag kring Stiftelsen Frikyrkliga Studenthemmet Micklagårds framtid till Thorsten Rosengren. Avsikten var att ge Equmeniakyrkan ett underlag för ett beslut om inriktning och framtida huvudmannaskap. Utredningen kompletterades av Missionskyrkans styrelse och överlämnades till Equmeniakyrkan i januari Equmeniakyrkans styrelse har den 25 oktober 2014 behandlat utredningen som Missionskyrkan överlämnade. Equmeniakyrkan beslutade att överta huvudmannaskapet för stiftelsen. Nya stadgar håller på att bearbetas utifrån den förutsättningen. De ska godkännas av länsstyrelse/kammarkollegium. Stiftelsens stadgar kommer sedan att behandlas i enlighet med vad som föreskrivs i nuvarande stadgar. Vid lämplig tidpunkt kommer sedan Equmeniakyrkan att bli huvudman för Stiftelsen Frikyrkliga Studenthemmet i Lund. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. 16. Rapport om upplägg för kommande års verksamhet Utgångspunkter, arbetsformer inklusive former för kyrkostyrelsens arbete verksamhetsåren 2015/2016 och 2016/2017. Antagna av kyrkostyrelsen 1 december Utgångspunkter Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyrkans kvarvarande uppgifter begränsas i takt med att verksamheter och organ antingen avvecklas eller överförs till Equmeniakyrkan. Dessa processer har inneboende långa handläggningstider, främst när det gäller juridiska aspekter på huvudmannaskap. Det har dessutom varit angeläget att avlasta den nya kyrkan med sådana byråkratiska uppgifter som kan genomföras i Missionskyrkan. Vidare finns en ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan som inte kan hanteras av Equmeniakyrkan innan det eventuellt fattas ett nytt samarbetsavtal mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Några uppgifter stannade dessutom kvar på Missionskyrkan av naturliga skäl, det gäller främst avskedsgåva till systerkyrkor genom avsättning i en utvecklingsfond, samt ansvarat för att avveckla alla historiska delar i Missionskyrkans arkiv. Det förefaller som om det mesta av kvarvarande uppdrag för SMK kan ske t o m verksamhetsåret 2016/17, men ett slutdatum kan inte fastställas med säkerhet. Så länge Svenska Missionskyrkan finns kvar är dess församlingar, enligt konferensbeslut dubbel anslutna till Equmeniakyrkan och Missionskyrkan. Riktlinjer/arbetsfördelning Kyrkostyrelsen (KS) har sitt uppdrag från kyrkokonferensen. Kyrkostyrelsens uppgifter framgår av stadgarna 3. KS har fått mandat att justera sina arbetsuppgifter på det sätt som övergången till Equmenia kyrkan är lämpligt. Om KS avviker från stadgarna behöver det anges i proto koll. Missionskyrkans konstitution liksom den demokratiska grunden kvarstår därför tills vidare. 1) KS och generalsekreteraren planerar och leder verksamheten. En årlig delegationsordning fastställs. 2) KS bereder ärenden till kyrkokonferensen och presenterar en årlig verksamhetsplan. 3) KS verkställer konferensens beslut. 4) KS förvaltar tillgångar och reglerar fastighetsfrågor i avtal med Derbo Förvaltning AB. 5) KS utser representanter i olika styrelser och organ så länge det krävs. Generalsekreteraren (GS) GS utses av och är ansvarig inför styrelsen för det arbete på kansliet som berör Missionskyrkans kvarvarande uppgifter. Ansvarsfördelningen i övrigt framgår av delegationsordningen. Missionsföreståndaren (MF) har som enda uppgift att fullgöra uppgifter som rör till- 12 svenska missionskyrkans årsmöte 2015

13 syn för ordinerade medarbetare i Missionskyrkan. Särskilt gäller det sådana fall som har koppling till Svenska kyrkan, till exempel i församlingar med lokalt avtal. Ansvarsnämnden arbetar med ärenden av disciplinär art. Särskilt gäller det sådana fall som har koppling till Svenska kyrkan, till exempel i församlingar med lokalt avtal. Stadgarna reglerar att dessa frågor hanteras av missionsföreståndaren. Equmeniakyrkan Ett nära samspel med kyrkostyrelsen för Equmeniakyrkan är viktig, särskilt i ärenden som innebär överlämnande, eller som har en framtida betydelse för Equmeniakyrkan. Den personal som Missionskyrkan har behov av ställs till förfogande av Equmeniakyrkan och regleras i avtal. Protokoll från kyrkokonferens och KS delges efter justering Equmenia kyrkan. Huvudmannaskap Kvarvarande organisationer bedöms att så snart praktiska förutsättningar klarats av förs de över till Equmeniakyrkan eller avslutas. Berling Media koncern AB 3 ledamöter i styrelsen Verbum förlag AB 2 ledamöter i styrelsen Systrarna Bodins stiftelse 1 ledamot och 1 suppl i styrelsen Gustav Adolf och Erik Roséns stiftelse 3 ledamöter och 1 suppl i styrelsen Stiftelsen Frikyrkliga studenthemmet i Lund 6 ledamöter i styrelsen Stiftelsen Waldenströmska studenthemmet, Uppsala 5 ledamöter i styrelsen och 9 i förtroenderådet Stiftelsen CE Wikströms minne 1 ledamot i styrelsen Stiftelsen Emma och Erik Granes minne 1 ledamot i styrelsen SKY stipendiefond 1 ledamot till styrelsen FACE Fundación de Adelanto Comunitario Ecuatoriano (Stiftelsen för Ecuadoriansk Samhällsutveckling) ASUdh, Action de Secours d Urgence et Développement Humain, Kongo, Brazzaville Praktiska konsekvenser Årsmöten/Kyrkokonferenser ca 1 timme under Equmeniakyrkans kyrkokonferens maj 2016 och maj Sedvanliga årsmötesrutiner med bokslut, ansvarsfrihet, val, verksamhetsplan, statistik etc. Kyrkostyrelsemöten kan begränsas till högst tre per verksamhetsår, eventuellt några telefonmöten om det blir påkallat. Kvarvarande funktioner som Generalsekreterare och Missionsföreståndare. Ekonomihantering, sekreterare och arkivpersonal köps företrädesvis av Equmeniakyrkan. Period efter 1/ Nya ställningstaganden inför avslut och behov av att ha kvar Svenska Missionskyrkan kan tas verksamhetsåret 2016/17 liksom för Svenska Missionsförbundet. Tidsplanering påverkas av om Equmeniakyrkan får en liknande överenskommelse med Svenska kyrkan eller inte. Avslut föreläggs kyrkokonferensen för beslut. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. föredragningslista 13

14 17. Generalsekreteraren besvarar frågor insända av församlingar och ombud 18. Presentation av kandidat till kyrkostyrelsen Ledamot, vald vid kyrkokonferensen 2013 för två år är Ulf Hållmarker, Orsa. Han står därmed i tur att avgå ur styrelsen. Kvarstående ledamöter Claes Jonsson, Danderyd; Pär Lewin Ronnås, Täby; Mai-Britt Lundtoft, Lund samt Anna Mattsson, Hallsberg, är valda på två år av kyrkokonferensen Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att för en tid av två år välja om Ulf Hållmarker till ledamot av kyrkostyrelsen. 19. Val av ledamot till kyrkostyrelsen 20. Fastställande av verksamhetsplan och budget för och preliminär budget 2016/2017. Det nybildade trossamfundet Gemensam Framtid tog 1 juli 2012 över Svenska Missionskyrkans verksamhet och personal. Från denna tidpunkt påbörjades avvecklingen av de tre bildarsamfundens egna kyrkostrukturer. I samråd med Gemensam Framtid (namnet Equmeniakyrkan från maj 2013) skall bildarsamfundens resurser och verksam heter som skall fortleva i nya kyrkan överföras, medan övriga delar skall avvecklas. Det innebär att Svenska Missionskyrkan behöver finnas kvar den tid det tar att på ett juridiskt korrekt sätt genomföra förändringar och leva upp till tecknade avtal. Som högsta tjänsteman behöver Missionskyrkan ha en generalsekreterare och för tillsynsfrågor en missionsföreståndare. I takt med överföringarna kan en minskande struktur etableras. Tjänster kan i regel utföras av anställda i Equmeniakyrkan enligt uppgörelse. Demokratisk uppbyggnad Representanter för Missionskyrkans församlingar möts varje år till kyrkokonferens (kan förenklat kallas årsmöte) och utgör högsta beslutande organ. Mellan kyrkokonferenserna planeras och leds arbetet av kyrkostyrelsen. Till kyrkostyrelsen knyts en generalsekreterare som är Missionskyrkans chefstjänsteman. Stadgarna kan enligt kyrkokonferensbeslut 2013 hanteras utifrån de funktioner som finns kvar i kyrkan. I konferensen 2015 rapporteras om förenklad administrativ ordning. Svenska Missionskyrkans arkiv Enligt ursprunglig uppgörelse ansvarar varje bildarkyrka för sitt historiska arkiv. Det innebär förteckning och arkivering av handlingar, böcker och föremål. Missionskyrkans samlingar inventeras, förtecknas, förs över till andra arkiv eller Riksarkivet. Arbetet sker i lokaler på Döbelnsgatan 12 i Stockholm. Equmeniakyrkan förväntas skapa ett arkivcentrum till vilket material kan flyttas. Återstående arbete beräknas kunna avslutas verksamhetsåret 2016/17. Anställningar krävs för uppdraget. Kyrkostyrelsen leder och finansierar arbetet. Finans- och fastighetsförvaltning De fåtaliga små fastigheter som Missionskyrkan äger ska förhoppningsvis kunna säljas. Det finns en viss kvarvarande förmögenhetsförvaltning av värdepapper. Fastighets- och värdepappersfrågorna hanteras genom ett förvaltningsavtal med Derbo Förvaltning AB. Målet är att tillgångarna ska dels ge medel till Missionskyrkan för de uppdrag som ligger kvar, dels långsiktigt ha resurser som efterhand kommer Equmenia kyrkan till del. Det är naturligtvis också viktigt att styrelsen bearbetar och rensar i balansräkningen, så att en så ren och enkel situation som möjligt uppstår. Det innebär att så få olösta problem som möjligt överlämnas till Equmeniakyrkan. 14 svenska missionskyrkans årsmöte 2015

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens www.missionskyrkan.se Svenska Missionskyrkans föredragningslista

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3.

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3. SENIORBOENDE BILAGOR BILAGEFÖRTECKNING se även huvudtextens innehållsförteckning, sid 3 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1:1-4 2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 Författningsförslag... 11 1 Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)... 11 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

»Gör ni då inte åtskillnad?«

»Gör ni då inte åtskillnad?« »Gör ni då inte åtskillnad?« RUNE FORSBECK»Gör ni då inte åtskillnad?« Boken ingår i serien Folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika och är producerad med stöd av Sida via Nordiska Afrikainstitutet

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer