Årsmöte Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013"

Transkript

1 2012/ / se anm Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas i takt med att verksamheter och organ avvecklas eller överförs till Equmeniakyrkan. Dessa processer har i långa handläggningstider, främst när det gäller juridiska aspekter p mannaskap. Det har dessutom varit angeläget att avlasta den nya k sådana byråkratiska uppgifter som kan genomföras i Missionskyrk finns en ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan som in teras av Equmeniakyrkan innan det eventuellt fattas ett nytt sama mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Svenska Missionskyrkans Årsmöte 2015 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad

2 Bilder omslaget Kyrkan i Mukimbungu, byggd års kyrkklocka i Mukimbungu. Missionsskola bedrevs i Kristinehamn Missionär Ester Johansson ( ) verksam i Mukimbungu Frikyrkliga studenthemmet Micklagård, Byggmästaregatan 21 B, Lund Granne till Missionskyrkan, mars 2015, rum för drygt 100 boende. Waldenströmska studenthemmet, Sturegatan 13 B, Uppsala, mars 2015, rum för 230 boende. 2

3 Bromma april 2015 Till församlingar som tillhör både Equmeniakyrkan och Svenska Missionskyrkan Välkomna till Svenska Missionskyrkans Årsmöte 2015 i Göteborg i samband med Equmeniakyrkans kyrkokonferens maj Årsmötet hålls fredagen den 15 maj kl Handlingarna som samlas i detta häfte är föredragningslista, årsredovisning och årsberättelse för 2013/14, upplägg för kommande verksamhetsår och budget för 2015/16 samt preliminär budget för ytterligare ett år. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på Equmeniakyrkans hemsida, Församlingar med upp till 99 medlemmar har rätt att sända 2 ombud. För varje påbörjat 100-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud. Eventuella frågor inför Missionskyrkans Årsmöte sänds till eller Med bön om Guds ledning över oss alla som är en del av Equmeniakyrkan. Ulf Hållmarker ordförande Bertil Svensson generalsekreterare 3

4 Innehåll Föredragningslista Årsmötet Inledning Tal av kyrkostyrelsens ordförande Val av presidium (ordförande, sekreterare, vice sekreterare) Val av justeringspersoner och rösträknare Fastställande av föredragningslista Kyrkostyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret Revisorernas berättelse Yttrande från det verksamhetsgranskande utskottet Fastställande av resultat- och balansräkning Beslut om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och generalsekreteraren för föregående verksamhetsår Rapport om arbetet med Missionskyrkans arkiv Rapport om Missionskyrkans systerkyrkors utvecklingsfond Rapport angående överlåtelse och försäljning av Missionsskolan 1, Lidingö Rapport angående Waldenströmska studenthemmet, Uppsala Rapport angående Micklagård, Stiftelsen Frikyrkliga studenthemmet, Lund Rapport om upplägg för kommande års verksamhet Generalsekreteraren besvarar frågor insända av församlingar och ombud Presentation av kandidater till kyrkostyrelsen Val av ledamöter till kyrkostyrelsen Fastställande av verksamhetsplan och budget för och preliminär budget 2016/ Val av revisorer och revisorssuppleanter Val av valberedning Verksamhetsgranskande utskott Meddelande om tid och plats för Missionskyrkans årsmöte Val av ordförande för kyrkostyrelsen Avslutning...16 Bilaga: Budget...17 Budget 2015/ Preliminär budget 2016/ Konsoliderad budget Svenska Missionskyrkans Årsberättelse Kyrkostyrelsen, verksamhetsåret 2013/ Långsiktigt arbete med stadsplan för fastigheten Missionsskolan 1, Lidingö...20 Långsiktigt arbete med Missionskyrkans arkiv...21 Löpande arbete med fastigheter...21 Löpande arbete med bidragsfrågor...21 Överföringar till Equmeniakyrkan och andra samarbeten Fyra folkhögskolor och Teologiska högskolan Stockholm Övriga huvudmannaskap och samarbeten...23 Kyrkokonferens 2014 i Stockholm Distrikten i Svenska missionskyrkan Plakett CIPE Latinamerika Personal svenska missionskyrkans årsmöte 2015

5 Årsredovisning för Svenska Missionskyrkan...26 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Eget kapital och skulder...31 Redovisnings- och värderingsprinciper...32 Noter Revisionsberättelse...45 Rapport om årsredovisningen Styrelsens ansvar för årsredovisningen Revisorns ansvar Uttalanden Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Styrelsens ansvar Revisorns ansvar...46 Uttalande...46 Församlingsstatistik...47 Anteckningar

6 Föredragningslista Svenska Missionskyrkans Årsmöte 2015 Förhandlingarna äger rum 15 maj på Svenska Mässan, Göteborg Förhandlingarna pågår kl Inledning Generalsekreteraren inleder med en andakt. 2. Tal av kyrkostyrelsens ordförande 3. Val av presidium (ordförande, sekreterare, vice sekreterare) Valberedningens föreslår kyrkokonferensen att utse Börje Wennberg, Tierp, till ordförande, Margareta Smedberg Andersson till sekreterare och Ingrid Eek till vice sekreterare. 4. Val av justeringspersoner och rösträknare Namn meddelas i kyrkokonferensen. 5. Fastställande av föredragningslista Kyrkokonferensen föreslås besluta att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag, med fullmakt för presidiet att under kyrkokonferensens gång föreslå ändring i ordningsföljden. 6. Kyrkostyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret Se sid 20: Årsberättelse 2013/2014 Se sid 26: Årsredovisning 2013/ Revisorernas berättelse Se sid 45: Revisionsberättelse 2013/14 8. Yttrande från det verksamhetsgranskande utskottet 9. Fastställande av resultat- och balansräkning Kyrkokonferensen föreslås besluta att fastställa resultat- och balansräkningen, att bokslutsdispositioner fastställs enligt förslag. 10. Beslut om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och generalsekreteraren för föregående verksamhetsår 11. Rapport om arbetet med Missionskyrkans arkiv Arbetet med att ta hand om Missionskyrkans arkiv har fortskridit under året. Det handlar om att göra samfundets historia tillgänglig för forskning och för förståelse av de rötter vår kyrka kommer ur. Under verksamhetsåret 2013/14 iordninggjordes nya arkivlokaler för Missionskyrkans arkiv på Döbelnsgatan 12 (Tegnergatan 8) på nb och i källaren i samband med restaurering av hela fastigheten. En stor del av året gick det därför inte att arbeta direkt med arkivmaterialet utan mycket tid fick ägnas åt praktiska frågor runt flytt och för 6 svenska missionskyrkans årsmöte 2015

7 att på ett så säkert sätt som möjlighet kunna hantera allt material under ombyggnadsperioden. Ett omfattande material med unika skioptikonbilder i form av glasplåtar från början av 1900-talet har bland annat snabbevakuerats till Etnografiska museet. I maj 2014 var de nya arkivlokalerna inflyttningsklara. Under hela perioden har projektet Öppna Missionskyrkans arkiv pågått på Riksarkivet det handlar om det material som redan tidigare deponerats men som inte varit ordnat och förtecknat på ett sådant sätt att det varit sökbart. Det är prioriterat att först få klart detta material för att sedan kunna fylla på med nya depositioner. Projektet påbörjades 2010 i att bringa ordning i arkivleveranser från Svenska Missions förbundet till Riksarkivet (Arninge och Marieberg). Parallellt med ordningsprojektet på Riksarkivet har ett antal kompletterande leveranser från SMK/SMF arkiv gjorts. Balansen oordnade och ordnade arkiv SMF/SMK:s arkiv framgår av diagrammet. Siffernivåerna anger hyllmeter Arninge Marieberg Döbelnsgatan 12 Ordnade arkiv Oordnade arkiv SMU oordnat Oordnad 2008 års leverans Equmeniakyrkans styrelse har fattat beslut om att ta över bildarsamfundens arkiv senast 1 april Inför detta övertagande har en arbetsgrupp under året arbetat med frågan om bildandet av ett arkivcentrum och gett förslag till olika alternativ att arbeta efter. Equmeniakyrkans kyrkostyrelse äger nu beredningen av det fortsatta ärendet. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. 12. Rapport om Missionskyrkans systerkyrkors utvecklingsfond En internationell styrelse, med en ledamot vardera från systerkyrkor i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa, beslutar om anslag till strategiska ändamål som systerkyrkorna ansöker om. SMK finns representerad i styrelsen genom sin ordförande och generalsekreterare. Under året har följande medel betalats ut: Union of Evangelical and Baptist Churches, Estonia stöd till ungdomssekreterare inom kyrkan. föredragningslista 7

8 Hindustani Covenant Church för stärkandet av kyrkans administration och strate giska miljövårdsinsatser i Solapur-området. Japanska Förbundskyrkan för att stärka församlingarnas katastrofberedskap. Evangeliska Samfundet i Kongo Kinshasa för stöd till utbildning av pastorer, evangelister och administrativ personal. Moravakyrkan i Nicaragua för stärkandet av kyrkans administrativa effektivitet bland annat genom datorisering. Dessutom tryckning av ny sångbok på Miskito - språket, retreat för kyrkans pastorer och deras familjer och förbättrad internkommunikation inom kyrkan. Ytterligare medel har beslutats om, men p g a fördröjningar i genomförandet har pengarna ännu ej betalats ut. Summan av utbetalade medel under året var 1,3 milj kr. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. 13. Rapport angående överlåtelse och försäljning av Missionsskolan 1, Lidingö Utbildning av predikanter och missionärer var ett tidigt behov i Svenska Missionsförbundet. Den Missionsskola som bildades redan 1871 av Värmlands Angariiförening i Kristinehamn togs 1889 över av Svenska Missionsförbundet och flyttades 1890 till Söder i Stockholm. Efter några års förberedelser flyttades skolan 1908 till Lidingö ändrades namnet till Teologiska seminariet bildades Teologiska högskolan Stockholm tillsammans med Svenska Baptistsamfundet, en skola som 2002 flyttades till Bromma och till vilken metodisterna också anslöt sig. Ett ledarinstitut skapades på Lidingö 1966, det utvecklades till en fritidsledarutbildning och 1981 bildades Lidingö folkhögskola. När teologiutbildningen flyttat till Bromma bildades 2003 Svenska Missionsförbundets Utbildningscentrum, där folkhögskolan kompletterades med en hotell- och konferensanläggning. Kyrkostyrelsen bearbetade från omkring 2011 frågan om exploatering av fastigheten Missionsskolan 1 för en effektivare användning av tomtområdet. Kontakt togs med Lidingö kommun för att påbörja ett arbete för att ta fram en ny stadsplan för området, med möjlighet att ha kvar kyrkans skolverksamhet, men samtidigt få ett bättre ekonomiskt utbyte av fastigheten. Arbetet med att ta fram en stadsplan var komplicerat. Kyrko styrelsen tillsatte en styrgrupp med Lennart Olsson, Lennart Sjönning, Claes Jonsson, Christer Jonsson med Ulf Hållmarker som ordförande och med stöd av arbetsinsatser av Christer Eggefors och Ove Andersson. Arbetet intensifierades med ett anbudsförfarande som genomfördes våren 2013 för att söka samarbete med bygg företag vid framtagande av en ny stadsplan. När intressenter identifierades behövdes en förhandlingsgrupp. Christer Eggefors, Lennart Schönning och Ove Andersson utsågs. När Equmeniakyrkan bildades uppkom frågan om lokalisering av en sammanslagen folkhögskola (Lidingö och Betel) i Stockholmsområdet. Efter två utredningar beslutade Equmeniakyrkans styrelse 31 aug 2013 att lokalisera skolan till Bromma. Eftersom Equmeniakyrkan tillkännagav att de inte behövde egna lokaler på Lidingö gav Missions kyrkans styrelse förändrade anvisningar till styrgruppen att avyttra hela fastigheten. Hotelldelen avvecklades 31 december 2013 och folkhögskolan flyttade till Bromma 1 juli Den 1 juni hölls en avslutande gudstjänst i kapellet på Lidingö. Styrgruppen har lämnat förslag om ett försäljningsupplägg med en grundersättning vid försäljningstillfället och därtill tilläggsersättning inom tio år baserat på en stadsplan som tillåter en förväntad exploatering. Köparen ska åta sig att aktivt arbeta med stadsplanen och exploateringen. Missionskyrkans kyrkokonferens hade i ett beslut i maj 2013 givit kyrkostyrelsen fullmakt att vid behov försälja Missionsskolan 1 (KK SMK 22/ ). Kyrkostyrelsen har vid styrelsemötet ( 58.1) blivit väl informerade kring 8 svenska missionskyrkans årsmöte 2015

9 en affär med ett nybildat bolag (Goldcup AB) där IKANO Bostad AB och HSB Bostad AB har delat ägande. Equmeniakyrkan, som efter genomförd affär tar över förpliktelser för framtiden, har hållits informerad främst genom en representant i styrgruppen och till kyrkans ledning via generalsekreteraren i Missionskyrkan. Arbetsutskottet i Equmeniakyrkan har informerats om avtalets detaljer Kyrkostyrelsen har under tiden det varit uppenbart att en försäljning skulle bli aktuell engagerat förre missionsföreståndaren Krister Andersson och förre ekonomichefen Göran Johansson att förteckna inventarier, konst, musikinstrument och liknade för att hitta former för försäljning, att förvara i arkiv och för att skänka bort. Annonsering har skett och avyttring har skett i enlighet med utredarnas förslag. Dock fanns ett antal möbler, konstverk som ej fick några intressenter. Bertil Svensson har därför fortsatt uppdraget att finna lämpliga mottagare för dessa inventarier i samfundet och även i kontakt med systerkyrkan i Estland. Konst har skänkts till Equmeniakyrkan enligt skriftlig önskan av kyrkoledare Lasse Svensson. En stor del av dessa gåvor har Equmeniakyrkan valt att förvara på Teologiska högskolan och Bromma folkhögskola. De ska märkas upp att de tillhör Equmeniakyrkan. Kyrkklockan har skänkts till Mansimou i Brazzaville, Kongo. Allt kunde inte transporteras bort till överlåtelsedagen, varför köparen gav möjlighet till förvaring i kapellet i tre månader. Ett Överlåtelseavtal finns undertecknat från överlåtelsedagen 27 januari 2015 och förvaras under sekretess i kyrkostyrelsens protokoll. I ett gemensamt pressmeddelande informerade köpare och säljare om överlåtelsen, där likviden för fastighetsköpet var 62 miljoner kronor. Resterande ersättning för erhållna byggrätter för bostäder ska erhållas efter tio år. Grunden för den ersättningen är en stadsplan som ska upprättas av köparna tillsammans med Lidingö kommun. Missionskyrkan överlåter den långsiktiga affärsuppgörelsen till Equmeniakyrkan. Av den anledningen har Equmeniakyrkan tagit på sig att inte ha en annan ställning än Missionskyrkan haft om den stått kvar som part. Derbo Förvaltning AB tar på sig att följa arbetet med planprocessen och bevaka Missions kyrkans/equmeniakyrkans intressen fram till februari Därmed avslutas ett engagemang som Missionsförbundet/Missionskyrkan haft i 107 år på Lidingö, eller 126 år om man räknar tiden från övertagandet av Missionsskolan Bysten av P P Waldenström stannar dock kvar i Lidingö på fastigheten Missionsskolan 1. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. 14. Rapport angående Waldenströmska studenthemmet, Uppsala En dag i april 1917 höll Fria Kristliga Studentföreningen i Uppsala styrelsemöte. Här beslöt man att lägga ned sina ansträngningar att söka en permanent lokal för föreningens verksamhet, och i stället inrikta sig mot det långsiktiga, och inte så litet utopiska målet att inrätta ett framtida frikyrkligt studenthem. För ändamålet anslog man 50 kronor ur föreningens kassa. Beslutet var verkligen ett steg i tro 50 kronor var en ansenlig summa, men ändå en droppe i havet jämfört med de dryga som man räknade med att ett studenthem skulle kosta att etablera. Ingen av de närvarande räknade rimligen med att Waldenströmska Studenthemmet (WS) skulle slå upp portarna för de första boende bara 3,5 år senare! Men den 7 oktober 1920 flyttade sju frikyrkliga studenter in, de första i en aldrig sinande ström, och själva urfäderna (det var bara fäder då ) till de cirka 230 boende som i dag befolkar WS. Att detta gick att förverkliga så snabbt beroende på ett gensvar långt över förväntningarna på den insamling som startades, och inte minst på en enskild donator, L E föredragningslista 9

10 Larsson som gjorde projektet till sin kallelse, och själv stod för merparten av de medel som behövdes, från starten och i många år framöver. Nuvarande föreståndaren R Erik Svalfors beskriver att alltsedan dess har WS genom åren på olika sätt fått vara en trygghet, en fast punkt, i den ibland ganska skakiga tillvaro som studentlivet innebär. Självklart finns det både bra och dåliga exempel på hur väl detta har fungerat, men vittnesbörden från före detta WS-studenter om hemmets positiva betydelse för trygghet och utveckling är så många att jag törs påstå att det väl har fyllt sin uppgift. I gamla skrifter och arkivtexter från WS nästan hundraåriga historia finns samma sätt att beskriva hemmet som idag för de nya studenterna. Här finns viljan att vara ett studenthem, inte bara en studentbostad. Här finns en målsättning att skapa en familjär miljö, där man kan vara trygg i mötet med andra trostolkningar, andra kulturer och uttryck, andra erfarenheter. Där mötet med nya sidor av livet inte hotar, utan utvecklar den egna tron och livshållningen. Här finns viljan att skapa en miljö där den kristna och frikyrkliga närvaron är i majoritet, men där det finns en stor öppenhet också för andra. De formella strukturerna har sett litet olika ut under olika epoker. Från början ägdes hemmet av Svenska Missionsförbundet nationellt, medan ansvaret för skötsel och verksamhet låg på en styrelse med representanter för dels samfundet, dels Uppsalaavdelningen av Fria Kristliga Studentföreningen i Sverige (FKS). I slutet på 30-talet bildades i stället en andelsförening, Föreningen Waldenströmska Studenthemmet u p a, där Svenska Missionsförbundet (SMF) var majoritetsägare, och en mängd enskilda personer ägde ett mindre antal andelar var gjordes en ny reform, då Stiftelsen Waldenströmska Studenthemmet bildades och tog över både ägande och drift av hemmet. SMF var huvudman också i stiftelsen. Stiftelsen har hela tiden varit relativt självgående, SMF:s roll har varit att finnas i bakgrunden som ett slags ideologisk garant. Man har också genom tillsättande av stiftelseordföranden kunnat upprätthålla goda relationer mellan samfund och studenthem. Efter bildandet av Equmeniakyrkan gavs i februari 2013 ett förutsättningslöst utredningsuppdrag kring Stiftelsen Waldenströmska studenthemmets framtid till Ragnar Brugård. Avsikten var att ge Equmeniakyrkan detta underlag för att besluta om inriktning och huvudmannaskap för framtiden. Utredningen övertogs senare av Göran Johansson. Utredningen kompletterades av Missionskyrkans styrelse och överlämnas till Equmeniakyrkan i april Ett förtroenderåd för Waldenströmska har återbildats för att följa stadgarna. Missionskyrkans kyrkostyrelse och några anställda i Equmeniakyrkan har valts in i rådet. Equmeniakyrkans styrelse har 25 oktober 2014 behandlat den utredningen som Missionskyrkan överlämnade. Equmeniakyrkan beslutade att överta huvudmannaskapet för stiftelsen. Nya stadgar håller på att bearbetas utifrån den förutsättningen. De ska godkännas av länsstyrelse/kammarkollegium. Stiftelsens stadgar kommer sedan att behandlas i enlighet med vad som föreskrivs i nuvarande stadgar. Vid lämplig tidpunkt kommer Equmeniakyrkan därefter att bli huvudman för Stiftelsen Waldenströmska studenthemmet i Uppsala. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. 15. Rapport angående Micklagård, Stiftelsen Frikyrkliga studenthemmet, Lund Historien om Frikyrkliga studenthemmet Micklagård i Lund går tillbaka ända till år 1910, när några ungdomar och studenter med anknytning till Lunds Missionsförsamling, började planera för ett frikyrkligt studenthem. År 1912 hade Frikyrkliga Studentföreningen bildats i Sverige och 1914 tillkom en lokalavdelning i Lund. Till ordförande 10 svenska missionskyrkans årsmöte 2015

11 valdes fil. kand. Axel Andersson, sedermera missionsföreståndare i Svenska Missionsförbundet. Missionsförbundets ordförande Anders Löfberg i Karlstad lyckades under 1919 samla in mellan 20 och 25 tusen kronor, vilket möjliggjorde inköp av en fastighet på Grönegatan i centrala Lund. Samma år invigdes studenthemmet med 18 studentrum. Micklagård på Grönegatan 12 blev därmed det näst äldsta studenthemmet i Lund. De ekonomiska åtaganden man hade blev så småningom studentföreningen övermäktiga och fastigheten överläts 1935 till Svenska Missionsförbundet. Micklagård stavades självfallet med ck, eftersom namnet med en studentikos blinkning syftade på det gamla öknamnet frimickel. På Micklagård fanns ett matlag öppet för alla, och de omkring hundra matgästerna gick under namnet hemäter till skillnad från de hemiter som bodde på hemmet. Efter hand kändes Micklagård dock för litet i förhållande till det expanderande universitetet och det växande antalet frikyrkliga studenter. På Micklagård samlades också FKS, Frikyrkliga Studentföreningen. När universitetet expanderade och studentantalet kraftigt ökade på 50-talet blev de 18 rummen på Micklagård otillräckliga och tanken väcktes på att ett större studenthem borde byggas. Ordförande i Micklagårds styrelse var då Sigfrid Löfgren, tillika ledamot i missionsstyrelsen. Tillsammans med missionsföreståndare Gösta Nicklasson lyckades han få igenom ett beslut i missionsstyrelsen att Missionsförbundet inte bara skulle bygga ett nytt och större Micklagård utan även ekonomiskt stödja Lunds Missionsförsamling i församlingens önskan att bygga en ny kyrka. Beslutet om byggandet av ny kyrka och nytt studenthem togs Aldrig tidigare hade Missionsförbundet centralt engagerat sig i byggandet av en ny kyrka. Det bör betonas att lånet senare betalades tillbaka! Hösten 1964 var det nybyggda studenthemmet Micklagård intill den då ännu inte färdigbyggda Västerkyrkan inflyttningsklart. Vid flytten följde hemiterna, liksom en stor del av de gamla traditionerna såsom Mårtensfesten, med. På Micklagård finns i dag fyra lägenheter och nästan hundra studentrum, varav en del rum har eget pentry/kök. Målsättningen med studenthemmet Micklagård har varit och är att skapa ett boende för framför allt studenter med rötter i någon kyrka. Därigenom ges, tänker man, en mjukstart in i studentlivet, och en miljö skapas, där studenterna tillsammans kan få utvecklas och mogna, trivas och samtidigt fundera över och fördjupas i livets stora frågor. När studenter skall beskriva hur det är att bo på Micklagård, låter det ofta så här: På Micklagård bryr man sig om varandra och Det finns en gemenskap som man sällan hittar i ett annat studentboende. Den 15 november 2014 firade nya Micklagård sitt 50-årsjubileum med en Mårtensmiddag, där Missionskyrkans styrelseordförande framförde en hälsning från Missionskyrkan. De formella strukturerna har sett olika ut genom historien. Till en början ägdes Micklagård av en förening som bestod av studenter. På 1930-talet hjälpte Svenska Missionsförbundet av olika anledningar till och tog, som nämnt, över ägandet och ansvaret för driften av Micklagård. När nya Micklagård byggdes bildades Stiftelsen Frikyrkliga Studenthemmet Micklagård som tog över både ägande och drift av studenthemmet. Missionskyrkan var och är huvudman för stiftelsen. Missionskyrkans styrelse utser majoriteten i stiftelsens styrelse, vilket stärker banden mellan kyrka och studenthem, och Missionskyrkan finns för övrigt i bakgrunden som en slags ideologisk garant. Efter bildandet av Equmeniakyrkan gavs i februari 2013 ett förutsättningslöst utred- föredragningslista 11

12 ningsuppdrag kring Stiftelsen Frikyrkliga Studenthemmet Micklagårds framtid till Thorsten Rosengren. Avsikten var att ge Equmeniakyrkan ett underlag för ett beslut om inriktning och framtida huvudmannaskap. Utredningen kompletterades av Missionskyrkans styrelse och överlämnades till Equmeniakyrkan i januari Equmeniakyrkans styrelse har den 25 oktober 2014 behandlat utredningen som Missionskyrkan överlämnade. Equmeniakyrkan beslutade att överta huvudmannaskapet för stiftelsen. Nya stadgar håller på att bearbetas utifrån den förutsättningen. De ska godkännas av länsstyrelse/kammarkollegium. Stiftelsens stadgar kommer sedan att behandlas i enlighet med vad som föreskrivs i nuvarande stadgar. Vid lämplig tidpunkt kommer sedan Equmeniakyrkan att bli huvudman för Stiftelsen Frikyrkliga Studenthemmet i Lund. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. 16. Rapport om upplägg för kommande års verksamhet Utgångspunkter, arbetsformer inklusive former för kyrkostyrelsens arbete verksamhetsåren 2015/2016 och 2016/2017. Antagna av kyrkostyrelsen 1 december Utgångspunkter Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyrkans kvarvarande uppgifter begränsas i takt med att verksamheter och organ antingen avvecklas eller överförs till Equmeniakyrkan. Dessa processer har inneboende långa handläggningstider, främst när det gäller juridiska aspekter på huvudmannaskap. Det har dessutom varit angeläget att avlasta den nya kyrkan med sådana byråkratiska uppgifter som kan genomföras i Missionskyrkan. Vidare finns en ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan som inte kan hanteras av Equmeniakyrkan innan det eventuellt fattas ett nytt samarbetsavtal mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Några uppgifter stannade dessutom kvar på Missionskyrkan av naturliga skäl, det gäller främst avskedsgåva till systerkyrkor genom avsättning i en utvecklingsfond, samt ansvarat för att avveckla alla historiska delar i Missionskyrkans arkiv. Det förefaller som om det mesta av kvarvarande uppdrag för SMK kan ske t o m verksamhetsåret 2016/17, men ett slutdatum kan inte fastställas med säkerhet. Så länge Svenska Missionskyrkan finns kvar är dess församlingar, enligt konferensbeslut dubbel anslutna till Equmeniakyrkan och Missionskyrkan. Riktlinjer/arbetsfördelning Kyrkostyrelsen (KS) har sitt uppdrag från kyrkokonferensen. Kyrkostyrelsens uppgifter framgår av stadgarna 3. KS har fått mandat att justera sina arbetsuppgifter på det sätt som övergången till Equmenia kyrkan är lämpligt. Om KS avviker från stadgarna behöver det anges i proto koll. Missionskyrkans konstitution liksom den demokratiska grunden kvarstår därför tills vidare. 1) KS och generalsekreteraren planerar och leder verksamheten. En årlig delegationsordning fastställs. 2) KS bereder ärenden till kyrkokonferensen och presenterar en årlig verksamhetsplan. 3) KS verkställer konferensens beslut. 4) KS förvaltar tillgångar och reglerar fastighetsfrågor i avtal med Derbo Förvaltning AB. 5) KS utser representanter i olika styrelser och organ så länge det krävs. Generalsekreteraren (GS) GS utses av och är ansvarig inför styrelsen för det arbete på kansliet som berör Missionskyrkans kvarvarande uppgifter. Ansvarsfördelningen i övrigt framgår av delegationsordningen. Missionsföreståndaren (MF) har som enda uppgift att fullgöra uppgifter som rör till- 12 svenska missionskyrkans årsmöte 2015

13 syn för ordinerade medarbetare i Missionskyrkan. Särskilt gäller det sådana fall som har koppling till Svenska kyrkan, till exempel i församlingar med lokalt avtal. Ansvarsnämnden arbetar med ärenden av disciplinär art. Särskilt gäller det sådana fall som har koppling till Svenska kyrkan, till exempel i församlingar med lokalt avtal. Stadgarna reglerar att dessa frågor hanteras av missionsföreståndaren. Equmeniakyrkan Ett nära samspel med kyrkostyrelsen för Equmeniakyrkan är viktig, särskilt i ärenden som innebär överlämnande, eller som har en framtida betydelse för Equmeniakyrkan. Den personal som Missionskyrkan har behov av ställs till förfogande av Equmeniakyrkan och regleras i avtal. Protokoll från kyrkokonferens och KS delges efter justering Equmenia kyrkan. Huvudmannaskap Kvarvarande organisationer bedöms att så snart praktiska förutsättningar klarats av förs de över till Equmeniakyrkan eller avslutas. Berling Media koncern AB 3 ledamöter i styrelsen Verbum förlag AB 2 ledamöter i styrelsen Systrarna Bodins stiftelse 1 ledamot och 1 suppl i styrelsen Gustav Adolf och Erik Roséns stiftelse 3 ledamöter och 1 suppl i styrelsen Stiftelsen Frikyrkliga studenthemmet i Lund 6 ledamöter i styrelsen Stiftelsen Waldenströmska studenthemmet, Uppsala 5 ledamöter i styrelsen och 9 i förtroenderådet Stiftelsen CE Wikströms minne 1 ledamot i styrelsen Stiftelsen Emma och Erik Granes minne 1 ledamot i styrelsen SKY stipendiefond 1 ledamot till styrelsen FACE Fundación de Adelanto Comunitario Ecuatoriano (Stiftelsen för Ecuadoriansk Samhällsutveckling) ASUdh, Action de Secours d Urgence et Développement Humain, Kongo, Brazzaville Praktiska konsekvenser Årsmöten/Kyrkokonferenser ca 1 timme under Equmeniakyrkans kyrkokonferens maj 2016 och maj Sedvanliga årsmötesrutiner med bokslut, ansvarsfrihet, val, verksamhetsplan, statistik etc. Kyrkostyrelsemöten kan begränsas till högst tre per verksamhetsår, eventuellt några telefonmöten om det blir påkallat. Kvarvarande funktioner som Generalsekreterare och Missionsföreståndare. Ekonomihantering, sekreterare och arkivpersonal köps företrädesvis av Equmeniakyrkan. Period efter 1/ Nya ställningstaganden inför avslut och behov av att ha kvar Svenska Missionskyrkan kan tas verksamhetsåret 2016/17 liksom för Svenska Missionsförbundet. Tidsplanering påverkas av om Equmeniakyrkan får en liknande överenskommelse med Svenska kyrkan eller inte. Avslut föreläggs kyrkokonferensen för beslut. Kyrkokonferensen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet. föredragningslista 13

14 17. Generalsekreteraren besvarar frågor insända av församlingar och ombud 18. Presentation av kandidat till kyrkostyrelsen Ledamot, vald vid kyrkokonferensen 2013 för två år är Ulf Hållmarker, Orsa. Han står därmed i tur att avgå ur styrelsen. Kvarstående ledamöter Claes Jonsson, Danderyd; Pär Lewin Ronnås, Täby; Mai-Britt Lundtoft, Lund samt Anna Mattsson, Hallsberg, är valda på två år av kyrkokonferensen Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att för en tid av två år välja om Ulf Hållmarker till ledamot av kyrkostyrelsen. 19. Val av ledamot till kyrkostyrelsen 20. Fastställande av verksamhetsplan och budget för och preliminär budget 2016/2017. Det nybildade trossamfundet Gemensam Framtid tog 1 juli 2012 över Svenska Missionskyrkans verksamhet och personal. Från denna tidpunkt påbörjades avvecklingen av de tre bildarsamfundens egna kyrkostrukturer. I samråd med Gemensam Framtid (namnet Equmeniakyrkan från maj 2013) skall bildarsamfundens resurser och verksam heter som skall fortleva i nya kyrkan överföras, medan övriga delar skall avvecklas. Det innebär att Svenska Missionskyrkan behöver finnas kvar den tid det tar att på ett juridiskt korrekt sätt genomföra förändringar och leva upp till tecknade avtal. Som högsta tjänsteman behöver Missionskyrkan ha en generalsekreterare och för tillsynsfrågor en missionsföreståndare. I takt med överföringarna kan en minskande struktur etableras. Tjänster kan i regel utföras av anställda i Equmeniakyrkan enligt uppgörelse. Demokratisk uppbyggnad Representanter för Missionskyrkans församlingar möts varje år till kyrkokonferens (kan förenklat kallas årsmöte) och utgör högsta beslutande organ. Mellan kyrkokonferenserna planeras och leds arbetet av kyrkostyrelsen. Till kyrkostyrelsen knyts en generalsekreterare som är Missionskyrkans chefstjänsteman. Stadgarna kan enligt kyrkokonferensbeslut 2013 hanteras utifrån de funktioner som finns kvar i kyrkan. I konferensen 2015 rapporteras om förenklad administrativ ordning. Svenska Missionskyrkans arkiv Enligt ursprunglig uppgörelse ansvarar varje bildarkyrka för sitt historiska arkiv. Det innebär förteckning och arkivering av handlingar, böcker och föremål. Missionskyrkans samlingar inventeras, förtecknas, förs över till andra arkiv eller Riksarkivet. Arbetet sker i lokaler på Döbelnsgatan 12 i Stockholm. Equmeniakyrkan förväntas skapa ett arkivcentrum till vilket material kan flyttas. Återstående arbete beräknas kunna avslutas verksamhetsåret 2016/17. Anställningar krävs för uppdraget. Kyrkostyrelsen leder och finansierar arbetet. Finans- och fastighetsförvaltning De fåtaliga små fastigheter som Missionskyrkan äger ska förhoppningsvis kunna säljas. Det finns en viss kvarvarande förmögenhetsförvaltning av värdepapper. Fastighets- och värdepappersfrågorna hanteras genom ett förvaltningsavtal med Derbo Förvaltning AB. Målet är att tillgångarna ska dels ge medel till Missionskyrkan för de uppdrag som ligger kvar, dels långsiktigt ha resurser som efterhand kommer Equmenia kyrkan till del. Det är naturligtvis också viktigt att styrelsen bearbetar och rensar i balansräkningen, så att en så ren och enkel situation som möjligt uppstår. Det innebär att så få olösta problem som möjligt överlämnas till Equmeniakyrkan. 14 svenska missionskyrkans årsmöte 2015

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46 Sammanträdesprotokoll 39 51 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Christer Jonsson Tomas Bjöersdorff, ordförande Malin Lagerlöf Hans Andreasson Margareta Larsson Miriam Carlsson Andreas Möller Hani

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för X-kyrkan

Stadgar för X-kyrkan Stadgar för X-kyrkan 1 X-kyrkan 1. X-kyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. X-kyrkans församlingar

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Inbjudan 3 Föredragningslista 4 Rapporter, förslag till verksamhetsplan och budget 2013/14 4 Bilaga: Reviderad budget

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG Innehållsförteckning. 1. Församlingens bildande och målsättning 2. Medlemskap 3. Ledning av den andliga verksamheten 4. Församlingsmöte 5. Styrelse 6. Ekonomiska

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll 44 55 Plats: Baptistkyrkan, Karlstad Närvarande: Ann-Sofie Lasell Helena Genemo Gunilla Andersson Andreas Möller Hans Andreasson Sara Möller Göran Bondesson Marianne Nordin Dan Brännström

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013. Reviderad 2013-04-22

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013. Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Inbjudan 3 Föredragningslista 4 Rapporter, förslag till verksamhetsplan och budget 2013/14 4

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA

STADGAR STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 10 December 2008 STADGAR FÖR SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I KENYA 1. NAMN Föreningens namn skall vara Svenska skolföreningen i Kenya. På engelska skall namnet vara The Swedish School Association of Kenya. Föreningens

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING antagna vid förbundsmöte den 31 maj 1990 av dåvarande Svenska Försäkringsbolags Riksförbund gällande från och med verksamhetsåret 1991. Ändrade vid förbundsmötena den 6 maj

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer