Treårsplan med kommentarer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Treårsplan med kommentarer"

Transkript

1 Linköpings Stadshus AB TREÅRSPLAN Treårsplan med kommentarer Linköpings Stadshus AB är ett holdingbolag som samordnar koncernfrågor och därutöver bedriver finansverksamhet. Denna treårsplan avser moderbolagets verksamhet för åren Treårsplaner redovisas även av bolagets dotterbolag. Resultatprognoser Finansiella intäkter Moderbolaget har antagit maximal utdelning från Stångåstaden och oförändrade utdelningsbetingade koncernbidrag från Tekniska verken, Lejonfastigheter och Sankt Kors. Intäkterna beräknas uppgå 10 mnkr i utdelning och 230,5 mnkr i utdelningsbetingade koncernbidrag samt reavinster från dotterbolagen på 30 mnkr årligen för prognosperioden. Finansiella kostnader Våra antaganden bygger på fortsatt låga räntor, där prognoserna baseras på finansmarknadens prissättning. Genomsnittlig ränta under prognosperioden varierar mellan 2,20-2,39 %. Om bolagets genomsnittsränta ökar med 1 % -enhet kommer räntekostnaderna att öka med cirka 70 mnkr per år. I räntekostnaderna ingår kostnad för kommunal borgen med 0,25 %. Statlig inkomstskatt Beräkningen av inkomstskatten har skett schablonmässigt. Balansräkningar Lånevolymen kommer för Linköpings Stadshus kommer att variera under åren, då utdelning och utdelningsbetingade koncernbidrag från dotterbolagen utbetalas årligen under maj/juni. Linköpings kommun redovisar från och med bokslut 2014 utdelning från bolaget som anteciperad utdelning vilket ger bättre beslutsunderlag för utdelning utifrån ägarens behov och bolagets möjlighet att lämna utdelning. I denna treårsplan har utdelning till Linköpings kommun beaktats enligt kommunens senaste budget. Nyckeltal Om ovanstående antaganden uppnås så beräknas soliditeten vara runt 40 % under prognosperioden. Ägardirektivet anger att det långsiktiga målet för soliditeten skall vara lägst 20 %, vilket beräknas uppnås med marginal. Avkastningen på eget kapital är låg vilket är i linje med ägardirektivet. Observera att treårsplanen är ej styrelsebehandlad. Linköpings Stadshus styrelsesammanträder den 9/10 vilket kan generera ändringar i ovan material. Linköping den 6 oktober 2014 Hans Lander VD - Treårsplan

2 Linköpings Stadshus AB EKONOMI Linköpings Stadshus AB Moderbolag FRÅN RESULTATBUDGET (alla belopp i Mnkr) Rörelsens intäkter Resultat efter finansiella poster Resultat före skattemässiga koncernbidrag FRÅN BALANSBUDGET SUMMA TILLGÅNGAR Räntebärande skulder Synligt eget kapital Justerat eget kapital, mht reserver NYCKELTAL Soliditet, beräknad på synligt kapital 39,5 % 39 % 39 % 39 % 39 % Avkastning på eget kapital 1,0 % 2,2 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % Medeltal anställda FRÅN BETALNINGSFLÖDESBUDGET Kassaflöde från verksamheten Kassaflöde från investeringar Kassaflöde från finansiering Lämnad utdelning INVESTERINGAR Investeringar

3 Tekniska verken 1/8 Referens Anders Jonsson (Vd och koncernchef) Peter Forssman (Ekonomi- och finansdirektör) Kommentar - Finansiell treårsplan Koncernens uppdrag Koncernens uppdrag är att tillhandahålla och utveckla lednlngsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen. Koncernens vision Koncernens vision är tydligt uttalad: "Viska bygga världens mest resurseffektiva region" Koncernens kärnvärden» ^ DRIVANDE POSITIVA TROVÄRDIGA Allmänt Tekniska verken-koncernen har inlett den mest intensiva investeringsperioden i företagets historia. Under innevarande år (2014), 2015 och del av 2016 genomförs ett fåtal investeringsprojekt om nära 2 miljarder kronor. Investeringarna görs som led i bolagets verksamhet även innefattande betydande strukturinvesteringar för att möta Linköpings expansion och miljöambitioner. Centralt för våra kunder och för koncernen är, i likhet med tidigare år, tillgänglighet och kvalitet på koncernens produkter och tjänster. Sett ur ett nationellt perspektiv kan noteras att såväl tillgänglighet som kvalitet historiskt varit mycket god. Tekniska verken i Unköping AB (publ) Tei Orgnr Box Unköping Besöksadress: Brogatan 1 info(5)tekniskaverken.se Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styreisens säte: Linköping SP Certlfierad ISO 9001 ISO 1-1Q01

4 Tekniska verken 2/8 Nuläge-2014 Under 2014 har klimateffekterna varit relativt stor. Första tertialet präglades av en ovanligt mild vinter medan sommaren inleddes med låga temperaturer för att fortsätta med rekordvärme. Elpriserna har varit fortsatt relativt låga. Verksamheten inom biogas har renodlats varvid marknad- och distribution kvarligger i bolaget Svensk Biogas i Linköping AB medan produktionsverksamheten i Linköping har överförts till moderbolaget Tekniska verken i Linköping AB. Renodlingen ligger i linje med den bakomliggande intention som kommunfullmäktige tidigare också understött. I övrigt har inga större strukturella förändringar genomförts. I juni 2014 genomfördes den av kommunfullmäktige godkända nyemissionen om 350 mnkr som delfinansiering av det nya kraftvärmeverket som är under uppförande. Genom nyemissionen skapas fortsatt förutsättningar för Tekniska verken att med god finansiell ställning lämna betydande utdelning/koncernbidrag till Linköpings Stadshus AB för optimering inom kommunkoncernen i stort under de närmsta åren. Framtid och utmaningar I koncernens planering och styrning läggs fokus på att kunna understödja såväl miljömässiga intressen, övriga samhällsintressen och en affärsmässighet. De verksamheter som skär genom alla tre dimensionerna bedöms som särskilt intressanta. Ett vidmakthållande av en finansiell balans i verksamheten och en sund balansräkning är alltid en fokuserad fråga för såväl ledning, bolagsstyrelse och ägare. Detta görs genom produktivitetsförbättringar, effektivitet, prioriteringar, kostnadskontroll, prissättning och en kontinuerlig utveckling av lönsamma affärer. Bolagets verksamhet påverkas i betydande omfattning av klimatmässiga faktorer utanför bolagets kontroll. Temperatur, nederbörd, vindförhållande har stor inverkan på majoriteten av koncernens verksamheter - liksom på prisbilden nationellt på energi. Elpriserna bedöms under prognosperioden ligga kvar på en i allt väsentligt oförändrad relativt låg nivå. Detta har stor inverkan på koncernens omsättning via koncernens elhandelsverksamhet i Bixia. Resultateffekten av lågt elpris erhålls framförallt genom koncernens elproduktion genom kraftvärme och vattenkraft. Här hålls resultatet tillbaka jämfört med historiska nivåer. Tekniska verken i Unköping AB (publ) Box Unköping Besöksadress: Brogatan 1 Tel w/ww.tekniskaverken.se Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Unköping SP CertiHerad ISO 9001 ISO HOOl

5 Tekniska verken I koncernens arbete med affärsplan identifieras ett antal strategiska utmaningar där flertalet av dem faller inom den nu rapporterade treårsplanen. De utmaningar som särskilt lyfts fram framgår av bilden nedan: Strategiska utmaningar under Tekniska verken 1 J Framtidens energimarknad utveckling mot nordisk/europeisk stutkundsmarknad, omställning mot flödande energisiag, regleringar och rntäktstak mm. C02-neutralt Lkpg 2025 Linköpings kommun har ambitiös måisättning. Tekniska verken har en stor roil i denna utmaning. Extraordinära insatser kommer att krävas. Försörjningstrygghet Förnyelse av distributionsnät för såväl GI-, fjärrvärme och vatten. Vattenkvalitetsfrägor bl a läkemedelsrester 0 slamhantering. VA på landsbygd och småorter. Linköpings energisystem Omställning av energisystemet, etappvis avveckling av KVl, inkl. energilagring, nya affärsmodeller, decentraliserad småskalig produktron, biogasens framtid mm.] «, Regional roll Bibehålla och utveckla rollen som komplett regional aktör inom energi och infrastruktur. Affärsmässighet pä stor marknad för långsiktig utveckling. Personalförsörjning Rekryteringsbehov, pensionsavgångar. kompetensutveckling, ledarskap, medarbetarskap, mångfald, Ökade kompetenskrav inom IT och projektledning mm. ' k Informationshantering IT/IS/IM, Informationsarkitektur, informationshantering, itplattform, IT-strategi, Billingsystemet mm. Speciella projekt i Lkpg Framförallt resecentrum, men också andra exploateringar som Vallastaden, Övre Vasastaden, Östra Valla m fl. Finansiell treårsplan Koncernens finansiella treårsplan ansluter till den av styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB fastställda affärsplanen. Affärsplanen med finansiell flerårsprognos antogs av styrelsen i juni Nedan sammanfattas framgår de senaste årens utveckling i intäkter och resultat - inklusive treårsplanens förväntningar-för Tekniska verken-koncernen: Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Tel Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping SP Certifierad ISO 9001 iso 14001

6 Tekniska verken 4/8 Intäkter (mnkr) Resultat efter finansnetto (mnkr) O lilllll 1 i r II 1 : ' 1 : J I 1 i l [ i i [ 1 > > Investeringar, allmänt Under planeringsperioden genomförs koncernens största investering någonsin - nytt kraftvärmeverk ("Lejonpannan"). Pannan ersätter en av tre befintliga pannor i det gamla kraftvärmeverket i centrala Linköping. Investeringen i Linköpings Framtida Vattenförsörjning, med såväl kapacitets- som kvalitetshöjning i Linköpings vattennät slutförs under perioden. Betydande investeringar genomförs också inom elnät, bland annat för att understödja den omfattande utbyggnaden som Ericsson planerar i Mjärdevi. Exploateringsinvesteringar genomförs till gagn för Linköpings expansion i allmänhet. I exploateringsinvesteringarna ingår också uppbyggandet av Vallastaden. I investeringsplanerna har inga investeringar koppladetill Ostlänken beaktats. Omfattningen av dessa är inte kända och investeringskostnad för eventuell flytt av ledningar etc bedöms bäras av andra intressenter. Koncernens eftersträvar alltid optimal affärsmässighet i de investeringar som genomförs, men drivkraften för investeringsbeslut kan ibland variera. Investeringar per kategori för Budget 2014 samt totalt för treårsplanen framgår av tabellen nedan: Prognos Treärsplan Investeringar, mnkr Lag/tillstånds Förnyelse Expl beordrad Expl önskvärd Kapacitetshöjande Nya produkter/omr Kostnadsbesparing Summa: Tekniska verken i Unköping AB (publ) Box Linköping Besöksadress; Brogatan 1 Tel Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping SP Certinerad ISO 9001 ISO 14001,

7 Tekniska verken 5/8 Framtida utmaningar Nedan återges koncernens huvudsakliga affärer (så kallade Strategic Business Units, SBU) och de nu Identifierade intressefrågorna och utmaningarna som identifierats för dessa. Tekniska verken Intressefrågor per SBU - Bruttolista Tekniska verken Avfallsbehandling Kommunalt Insamlingsansvar Avfallsutrednlngen Nationella mi[ lör matavfallsinsamling ^1 Belysning Vikten av offentlig belysning Underhållsbehov i kommunala belysningsnät Biogas utredning fossilfri fcrdonsflotta Skattebefrielse biogas Kllmatcertifikat Regelverk fdr import av biogas Bredband RolKördelnlng pi bredbandsmaricnaden Villkor för ((ommunägda bredbandsbolag öppna nät Samförläggnlngsdlrektlvet Energitjänster Kommunägda bolags rätt att sälja energitjänster Eneigleffektivlseringsdirektivet övriga energleffektivlseringskrav Tekniska verken i Unköping AB (publ) Box Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Tel Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping SP Certifierad ISO 9001 ISO 14001

8 Tekniska verken 6/8 Tekniska verken ^^^^ Internationell verksamhet * Export av svensk miljöteknik m Kraftvärme m Vatten & Avlopp Miijömälsberednlngen Avfailsimport/export ' ^"^^ Förutsättningar för slagg och aska " Fastighetsskatt CSD Avfallspannor I EU ETS Hällbarhetskrlterier för fasta biobränslen Miijömälsberednlngen Vattenskydd Dricksvattenregler Läkemedeisrester Vattenkraft Vattenverlcsamhetsutredntngen Atgärdskrav som följd av vattendirektivet Målkonflikt förnybartvs.blologlsk mångfald Fanighetsskan Vindkraft Förändringar i riksintresset för vindkraft Försvarets flygzoner och konsekvenser för vindkraft Tillståndsprocesser för anläggningar för förnyelsebar energi S9 Tekniska verken Nordisk slutkundsmarknad Grid Codes (Nätverksföreskrifter) Intäktsram Energleffektlvlseringsdlrekthret Regelverk mikroprodulctlon Elhandel Nordisk slutkundsmarknad Regelverk mikroproduktion Finansiellt regeh/erk elhandel Energieffekth/iseringsdirektivet EU-strategI infrastruktur elfordon Entreprenad Kommunägda bolags rätt att sälja entreprenadtjänster Eftersatt kommunal infrastruktur Fjärrkyla Skatt på el (skattas olika beroende på typ av maskin) Boverkets byggregler Miljömärkning av byggnader Boverkets byggregler, främst ROT men även nybyggnadsregler Miljömärkning av byggnader Energi kontra avfallsbehandllngstjänst vid fördelning CO^-uUläpp Tekniska verken I Linköping AB (publ) Box Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Tel Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping \Å/ SA/ SP Certinerad ISO 9001 ISO 14001

9 Tekniska verken 7/8 Tekniska Verken koncernen Koncernens finansiella treårsplan återges på sidan 8. Stort fokus läggs på vidmakthållen stabil finansiell ställning. Detta skall åstakommas genom fortsatt arbete med koncernens kassaflöde. Koncernens utdelningsantagande till Linköpings Stadshus AB har antagits vara oförändrat 190 mnkr per år. Styrelsen i Tekniska verken har angivit som krav att verksamheten inte skall generera negativt kassaflöde för ordinarie verksamhet (exklusive strategiska eller strukturella förändringar). Koncernen har en betydande investeringspuckel med därmed sammanhängande utflöde av pengar. Koncernens upplåning ökar under treårsperioden, men upplåningsbehovet är reducerat till följd av den under 2014 genomförda nyemissionen. Koncernen möter styrelsen krav på positivt kassaflöde före strategiska investeringar. Det är väsentligt att betona att koncernens faktiska kassaflöde är negativt under några år, men att styrelsens definierade mål uppnås. Operativt lossaf löde (internt) Tekniska verken Mnkr zoiz 2013I PZ014 LP 2015 IP 2016 LP 2017 Tillförda medel ' Investering *) Utdelning ] Nyemission j 350 Övrigt Kassaflöde *) varav 1 - nytt kraftvärmeverk 9 194] projekt NYVA Summa } Kassaflöde exkl strategiska investeringar och nyemission Summa f Koncernens intäkter bygger på en i allt väsentligt volymmässigt oförändrad verksamhet. En efterfrågeökning till följd av ett växande Linköping motverkas av såväl minskade förbrukningsmönster (mer energisnåla produkter etc). Koncernens samlade finansiella utveckling bedöms som helhet stabil, men med betydande utmaningar vad gäller god kostnadskontroll, strikta prioriteringar och ökad produktivitet. De av ägaren definierade verksamhetsmässiga målen likväl som de finansiella målen bedöms kunna mötas under planeringsperioden till gagn för kommunens invånare. Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Tel infoisjtekniskaverken.se Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping SP Certinerad ISO 9001 ISO 14001

10 Tekniska verken 8/8 Tekniska verken i Linköping AB (publ) Koncernen (alla belopp i Mnkr) FRÄN RESULTATBUDGET Utfall 2013 Prognos 2014 TREÄRSPLAN Rörelsens intäkter Resultatföre dispostionero skatt Årets resultat FRÄN BAIANSBUDGET Utfall 2013 Prognos 2014 TREÄRSPLAN SUlVllVIATILLGÄNGAR Långfristiga skulder Synligteget kapital *) NYCKELTAL Utfall 2013 Prognos 2014 TREÅRSPLAN Soliditet (Ägarmäl >28%) 42% 44% 43% 44% 46% Avkastning pä sysselsatt kapital (Ägarmål >8%) 10% 9% 9% 9% 9% Medelantal anställda FRÄN BETALNINGSFLÖDESBUDGET Utfall 2013 Prognos 2014 TREÄRSPLAN Kassaflöde från verksamheten Kassaflöde från investeringar Utdelning (Ägarförväntan 190) "Operativt kassaflöde" Nyemission (fr. Linköpings Stadshus AB} 350 Kassaflöde från finansiering (nya lån) Summa ! INVESTERINGAR Utfall 2013 Prognos 2014 TREÄRSPLAN Investeringar *) 2013 enligt upprättad ärsredovisning. 2014ff enligt K3 inklusive minoritet. Koncernens finansiella treårsplan baseras på den av styrelsen i juni 2014 godkända affärsplanen inkluderande finansiell flerårsprognos. Treårsplanen till Linköpings kommun godkändes av styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB den 1 september Linköping den 1 september, 2014 Anderj^löhsson Vd cfch koncernchef Tekniska verken i Linköping AB (publ) Tel Orgnr Box Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping SP Certinerad ISO 9001 ISO 14001

11 AB Stångåstaden TREÅRSPLAN

12 AB Stångåstaden 2 TREÅRSPLAN Kommentarer till treårsplan Allmänt Linköping växer och har nu mer än invånare. Högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet och en livlig handel kännetecknar staden. Ett bostadsbolag med hyresrätter är starkt beroende av hur kommunen utvecklas. Många faktorer spelar in för en kommuns utveckling, t ex befolkningsutvecklingen, pendling, handel, bostäder, näringsliv och arbetsmarknad på orten. Prognosen för befolkningsutvecklingen de kommande tio åren, som Linköpings kommun tagit fram, visar på en fortsatt befolkningsökning i samma takt. Befolkningsutveckling Linköping Det går också bra för Stångåstaden. Vi verkar på en stark tillväxtmarknad, vi har en god ekonomi och inte minst viktigt vi har en god relation till våra hyresgäster. Det sistnämnda märker vi i de årliga kundundersökningarna likväl som i det dagliga mötet. Den senaste kundundersökningen för 2013 visade på mycket gott resultat för oss. Vi har varit bäst på service, i klassen stora bostadsföretag för femte år i rad! Det visar att vårt förbättringsarbete och våra utvecklingsprojekt de senaste åren har burit frukt. Stångåstaden är en stark aktör på Linköpings bostadsmarknad. Hyresrätten står för ungefär hälften av bostadsbeståndet. Stångåstaden och Studentbostäder har tillsammans drygt en fjärdedel av antalet bostäder i kommunen. Bolag Antal bostäder AB Stångåstaden Studentbostäder i Linköping Willhem Riksbyggen Victoria Park HSB Östergötland Botrygg AB Mannerssons Fastighets AB 850 RE Fastigheter 500 Länsförsäkringar Östgöta 480 Centrum Förvaltning AB 350 Isidorum AB 330 Bostäder per upplåtelseform Bostadsrätt Privat hyresrätt Stångåstaden Äganderätt Treårsplan

13 AB Stångåstaden 3 Det är viktigt för oss som bolag att ha god ordning, bra service och god ekonomi. Bolaget står starkt att möta de krav som våra hyresgäster och staden Linköping ställer på oss. Det är högtryck i organisationen kring ökat bostadsbyggande. I dagsläget har vi drygt 200 bostäder i produktion. I Lambohov uppför vi 64 med första inflyttning i december I Valla/Folkets park är uppförande på gång för både ett trygghetsboende och vanliga lägenheter, totalt 65 lägenheter. I Harvestad i området Ullstämma bygger Stångåstaden 70 nya bostäder i två etapper med första inflyttning under sommaren För Studentbostäder har vi tagit första spadtag för 25 st bostäder i bostadsmoduler på Ryds Allé med tidsbegränade bygglov. Dessa kan sedan återanvändas för evakueringslägenheter om efterfrågan på studentbostäder minskar. Under slutet av 2014 planerar vi att dra igång ett projekt med 73 bostäder i Majelden och 30 nya bostäder på mässområdet i Vallastaden. I början av 2015 planerar vi för byggstart i av Övre Vasastaden, Västanvinden på Västra vägen, Torget intill Vallastaden och studentbostäder i kv Irrblosset i Valla. Vi har också förhoppningar om att få igång byggnationen på Eddan mitt i city under senhösten Under 2015 så räknar vi totalt med att byggstarta uppåt 600 nya lägenheter. Vi arbetar också vidare med det stora projektet i Wahlbecks företagspark och med en större förtätning i Åbylund samt flera andra mindre projekt. Totalt har Stångåstaden ca 1800 lägenheter i planeringen för de kommande åren. Vi tredubblar våra investeringsvolymer och håller på att förstärka organisationen på byggsidan. För närvarande har vi i princip inga vakanser på vare sig våra vanliga bostäder eller våra studentbostäder, även för våra kommersiella och offentliga lokaler är marknaden stark. Omflyttningen är idag cirka 15 % vilket innebär att hyresgäster byter bostad varje månad och sammanlagt på ett år blir det då att cirka hyresgäster som flyttar in i en vanlig hyreslägenhet ägd av Stångåstaden. Studentbostäder har högre omflyttning, vilket innebär att bolaget årligen hyr ut cirka bostäder. Stångåstaden, som den största aktören på Linköpings bostadsmarknad, satsar på att öka nyproduktionen under kommande treårsperiod. Parallellt med detta kommer den befintliga boendemiljön att utvecklas genom kraftfulla underhållsåtgärder. Detta är möjligt tack vare en stark finansiell ställning. Utveckling av omsättning visas i diagrammet nedan: Rörelsens intäkter Mnkr År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 Treårsplanen för baseras på koncernens befintliga fastighetsbestånd och inkluderar planerad nyproduktion. Eventuella köp eller försäljningar av fastigheter under prognosperioden har inte beaktats i resultaträkningarna. Ett stort framtidsprojekt i Linköping är LinköpingsBo2017 som är ett innovativt samhällsbyggnadsprojekt som erbjuder en internationell arena för möten och diskussioner kring framtidens boende. Vi ser fram emot detta projekt och kommer självklart vara en part i nyproduktionen i Vallastaden. - Treårsplan

14 AB Stångåstaden 4 Investeringar i fastigheter Stångåstaden skall erbjuda ett brett utbud av boende och har redan initierat en ökning av nyproduktionen och bolaget står inför en period som kommer att präglas av expansion. Planerade investeringar i Stångåstaden består främst av två delar. Nyproduktion; där vi har flera projekt i gång och ett stort antal i planeringsfasen. Ombyggnation; där vi har stora utmaningar framför oss med stor andel av vårt fastighetsbestånd som kräver omfattande renovering och ombyggnad för att hålla dagens standard. En stor del av ombyggnationen koncentreras till våra bostadsområden från talet. I bolagets fastighetsbestånd bedöms att mellan bostäder behöver genomgå omfattande renovering, med bland annat byte av stammar, under de kommande åren. Det innebär att investeringarna i det befintliga beståndet kommer behövas höjas ytterligare. Investeringar i dessa fastigheter beräknas till mellan mnkr under en års period. Projekt - pågående Pågående Antal lgh Invest mkr Valla - Ombudsmannen, Folkets park Lambohov, Kombohus Harvestad, Landeryd Ryd, studentbostäder Summa Projekt - planerade Byggstart Antal lgh Invest mkr Västra vägen - Västanfläkten Vallastaden - LinköpingsBo Majelden Övre Vasastaden - Alnen Irrblosset, studentbostäder Vallastaden, torget Ekängen City - Eddan Övre Vasastaden - Agraffen Kv Industrin, Wahlbecks Åbylund, förtätning Stolplyckan, förtätning Övriga projektidéer Summa Totalt nyproduktion Det finns naturligtvis en stor osäkerhet med en så lång prognosperiod. Viktiga faktorer för att ovanstående nyproduktion skall kunna genomföras är att det finns efterfråga på de planerade bostäderna samt att produktionskostnaderna kan hållas på en acceptabel nivå. Att handla upp entreprenader så att nybyggnation av bostäder kan erbjudas olika målgrupper och i olika lägen är en mycket stor utmaning för bolaget. Stångåstaden har en beredskap för ytterligare fastighetsinvesteringar, såsom förvärv av nyproducerade fastigheter, direkt eller indirekt. I den fortlöpande omstruktureringen av fastighetsportföljen ingår såväl förvärv av fastigheter, fastighetsbyte som försäljningar. Denna typ av förändringar i fastighetsportföljen ingår inte i redovisade resultat- och balansräkningar. Treårsplan

15 AB Stångåstaden 5 Energieffektivitet i Stångåstaden Sverige har antagit EU:s målsättning om 20 % effektivare slutlig energianvändning 2020 jämfört med Utöver detta har Sveriges riksdag antagit ett nationellt miljökvalitetsmål om 50 % minskad slutlig energianvändning till 2050 inom den bebyggda sektorn. Stångåstaden har fattat beslut om en ambitiös målsättning för energiarbetet, med en tydlig långsiktig ambition att minska energianvändningen och bryta den rådande kostnadstrenden. Bolagets långsiktiga mål är att minska mängden köpt energi med 25 % per ytenhet till år 2025, jämfört med 2011 års förbrukning. Det första året med detta energisparmål var 2012 och då var det stort fokus på att skapa en organisation med uppdraget att vara motorn i vårt energiarbete. Vi kom även igång med bra åtgärder och beräknad projekterad energibesparing under perioden uppgår till cirka 17,2 GWh. Regler och lagstiftning Regler och lagstiftning påverkar i hög grad bolagets verksamhet. Vad gäller upphandlingar och LOU ser vi ett ökat antal överprövningar och en prispress nedåt i vissa branscher vilket påverkar kvaliteten negativt i det vi köper. På skattesidan finns lagstiftning och regler som påverkar fastighetsägare och hyresrätt i fel riktning. Skattesystemet är i obalans mellan upplåtelseformerna då egnahem och bostadsrätter indirekt subventioneras genom möjligheten till avdrag för räntekostnader. SABO arbetar med frågan på riksplanet för att uppnå neutralitet mellan upplåtelseformerna med stöd av Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. De nya reglerna för företagsbeskattning kan också komma att påverka fastighetsbranschen negativt om förslagen från Företagsbeskattningskommittén genomförs. I praktiken innebär förslagen att alla räntekostnader inte blir avdragsgilla vilket gör att företagets skattekostnader ökar och att nyproduktion av bostäder försvåras. Resultatprognos Förändrade redovisningsregler från 1 januari 2014 Från 2014 ändrades redovisningskartan i Sverige dramatiskt i och med det nya samlade regelverket K3. Linköpings Stadshuskoncern, inklusive Stångåstaden, har anpassat redovisningen efter det nya K3-regelverket. En av de branscher där förändringen får stor betydelse är fastighetsbranschen eftersom regelverket bland annat innehåller en ny ansats för redovisningen av materiella anläggningstillgångar. Fastighetsbolag som kommer att tillämpa K3 ska dela upp byggnader i komponenter per tidpunkten för övergång. Arbetet med att dela upp fastighetsbeståndet i komponenter har nu genomförts och kommer påverka resultatet med ca mnkr. Det är dock endast det redovisningsmässiga resultatet som förbättras. Ändrade redovisningsprinciper har naturligtvis ingen påverkan på bolagets kassaflöde. Hyresintäkter hyresbortfall Uppgörelse om hyror avseende lägenheter i normalbeståndet har träffats för år Under december 2013 kom parterna överens om att hyrorna för bostäder ska höjas från och med den 1 februari 2014 med 1,2 procent. För studentlägenheter höjdes hyrorna i genomsnitt med 1,4 % den 1 juli Hyreshöjningarna för prognosperioden har antagits till cirka 2 % per år för bostäder och i genomsnitt till 2 % för lokaler, därtill kommer volymökning vid nyproduktion och större ombyggnationer. För närvarande ligger hyresbortfall och lämnade rabatter på låga nivåer historiskt sett. I prognoserna beräknas bortfallet öka något men vara fortsatt lågt. Driftkostnader Bolagets driftkostnader har de senaste åren ökat med ca 4-5 % i genomsnitt att jämföra med generella hyreshöjningar på ca 1,8 %. Under prognosperioden har antagande skett att driftkostnader ökar med cirka 2-3 % årligen. Underhåll Bolagets underhållsinsatser är omfattande över hela fastighetsbeståndet och är koncentrerade till klimatskydd samt tekniska installationer och utrustningar samt inre underhåll i fastigheterna. Under prognosperioden beräknas underhållet att uppgå till mnkr per år, vilket innebär en fortsatt hög nivå. - Treårsplan

16 AB Stångåstaden 6 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/avgift sänks under Vi har antagit att reglerna kring fastighetsskatt/avgift är oförändrade under prognosperioden. Finansiering På grund av den pågående turbulensen på de internationella finansmarknaderna är osäkerheten större än normalt i ränteprognoserna. Räntenivåerna förväntas vara fortsatt låga, men svagt stigande under prognosperioden. Ökningen av räntekostnaderna är främst hänförbar till en ökad upplåning med ca mnkr under av prognosperioden. Statlig inkomstskatt Beräkningen av inkomstskatten har skett schablonmässigt. Balansbudget Den kraftfulla satsningen på nyproduktion kommer medföra att de bokförda fastighetsvärdena beräknas öka från idag cirka mnkr till cirka mnkr och den långfristiga upplåningen till mnkr för perioden fram till Framtida övervärden i fastigheter är mycket svårt att uppskatta. I denna prognos har vi antagit att marknadsvärdet på fastigheterna kommer att öka i genomsnitt med 3 %. Nyckeltal Kommunfullmäktige har fastställt långsiktiga avkastnings- och soliditetsmål för bolaget. Bolagets långsiktiga finansiella mål mätt som ett genomsnitt över en konjunkturcykel, skall understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är direktavkastning och soliditet. Kommunfullmäktige har fastställt marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget, i enlighet med gällande lagstiftning för allmännyttiga bostadsbolag. De nya redovisningsreglerna påverkar nyckeltalet för direktavkastning och beräknas ligga runt 3,3 % inkl K3 under treårsperioden. Ägarens krav på direktavkastning är lägst 3 % exkl K3. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 20 % beräknat på koncernens egna kapital. Linköping den 22 september 2014 Fredrik Törnqvist VD Treårsplan

17 AB Stångåstaden 7 EKONOMI AB Stångåstaden Koncernen FRÅN RESULTATBUDGET (alla belopp i Mnkr) Utfall Prognos 2 TREÅRSPLAN Rörelsens intäkter Resultat före skatt och reavinster (K3) Resultat före skatt (K3) Årets resultat (K3) FRÅN BALANSBUDGET Utfall Prognos 2 TREÅRSPLAN SUMMA TILLGÅNGAR Långfristiga skulder Synligt eget kapital Justerat eget kapital, mht reserver Justerat eget kapital, mht övervärden NYCKELTAL Utfall Prognos 2 TREÅRSPLAN Soliditet, beräknad på synligt kapital 42,4 % 42,1 % 41,2 % 38,6 % 35,9 % Avkastning på justerat eget kapital, exkl reavinster (K3) 5,2 % 6,4 % 6,6 % 6,7 % 6,2 % Direktavkastning (inkl K3 effekt) 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % Medeltal anställda FRÅN BETALNINGSFLÖDESBUDGET Utfall Prognos 2 TREÅRSPLAN Kassaflöde från verksamheten Kassaflöde från investeringar Kassaflöde från finansiering Koncernbidrag/utdelning INVESTERINGAR Utfall Prognos 2 TREÅRSPLAN Investeringar Treårsplan

18

19

20

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2013

Delårsrapport januari augusti 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari augusti 2013 Tekniska Verken-koncernen FORTSATT STABIL

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari april 2013 Tekniska Verken-koncernen LÅGA ELPRISER.

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

januari april DELÅRSRAPPORT

januari april DELÅRSRAPPORT 2012 januari april DELÅRSRAPPORT Tekniska Verken-koncernen LÅGA ELPRISER MINSKAR INTÄKTERNA GOD STABILITET I RESULTATET STRUKTURELL FÖRÄNDRING AV DOTTERKONCERNEN BIXIA RÖRELSENS INTÄKTER, - 10% TILL 2.111

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011

DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011 DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011 Tekniska Verken koncernen STABILITET I VERKSAMHET OCH OMSÄTTNING RESULTATFÖRBÄTTRING 2011 JMFRT MED ONORMALT TERTIAL 2010 POSITIVT MOTTAGANDE AV UTSIKT BREDBAND SOM NY

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Skattesystemets betydelse risker och möjligheter ingemar.rindstig@se.ey.com 0705-24 33 00 Seniorvärldskonferensen, Göteborg 2015-04-22 Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 DELÅRSRAPPORT Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 Tekniska Verken-koncernen RÖRELSENS INTÄKTER, +1% TILL 3.402 MNKR (3.379) RÖRELSERESULTATET +4% TILL 454 MNKR (437) LÅGT ELPRIS OCH STIGANDE

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Helår 2012

Bokslutskommuniké. Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Helår 2012 Bokslutskommuniké Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Helår 2012 Tekniska verken-koncernen RÖRELSENS INTÄKTER, -7% TILL 5.433 MNKR (5.852) RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +10% TILL 465 MNKR (412) LÅGA

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning ger handlingsfrihet Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Rörelsemarginal Mål % % 8 5 6 4 3 4 2 2 1 23 24 25 26

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-04 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-219 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Tekniska Verken i Linköping AB uppfyllelse av det kommunala uppdrag 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 Kommunstyrelsen 2008-12-02 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Prövning av vindkraft, yttrande Lagstiftningen bör förbättras för en snabbare hantering av vindkraftsärenden, utan

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer