Treårsplan med kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Treårsplan med kommentarer"

Transkript

1 Linköpings Stadshus AB TREÅRSPLAN Treårsplan med kommentarer Linköpings Stadshus AB är ett holdingbolag som samordnar koncernfrågor och därutöver bedriver finansverksamhet. Denna treårsplan avser moderbolagets verksamhet för åren Treårsplaner redovisas även av bolagets dotterbolag. Resultatprognoser Finansiella intäkter Moderbolaget har antagit maximal utdelning från Stångåstaden och oförändrade utdelningsbetingade koncernbidrag från Tekniska verken, Lejonfastigheter och Sankt Kors. Intäkterna beräknas uppgå 10 mnkr i utdelning och 230,5 mnkr i utdelningsbetingade koncernbidrag samt reavinster från dotterbolagen på 30 mnkr årligen för prognosperioden. Finansiella kostnader Våra antaganden bygger på fortsatt låga räntor, där prognoserna baseras på finansmarknadens prissättning. Genomsnittlig ränta under prognosperioden varierar mellan 2,20-2,39 %. Om bolagets genomsnittsränta ökar med 1 % -enhet kommer räntekostnaderna att öka med cirka 70 mnkr per år. I räntekostnaderna ingår kostnad för kommunal borgen med 0,25 %. Statlig inkomstskatt Beräkningen av inkomstskatten har skett schablonmässigt. Balansräkningar Lånevolymen kommer för Linköpings Stadshus kommer att variera under åren, då utdelning och utdelningsbetingade koncernbidrag från dotterbolagen utbetalas årligen under maj/juni. Linköpings kommun redovisar från och med bokslut 2014 utdelning från bolaget som anteciperad utdelning vilket ger bättre beslutsunderlag för utdelning utifrån ägarens behov och bolagets möjlighet att lämna utdelning. I denna treårsplan har utdelning till Linköpings kommun beaktats enligt kommunens senaste budget. Nyckeltal Om ovanstående antaganden uppnås så beräknas soliditeten vara runt 40 % under prognosperioden. Ägardirektivet anger att det långsiktiga målet för soliditeten skall vara lägst 20 %, vilket beräknas uppnås med marginal. Avkastningen på eget kapital är låg vilket är i linje med ägardirektivet. Observera att treårsplanen är ej styrelsebehandlad. Linköpings Stadshus styrelsesammanträder den 9/10 vilket kan generera ändringar i ovan material. Linköping den 6 oktober 2014 Hans Lander VD - Treårsplan

2 Linköpings Stadshus AB EKONOMI Linköpings Stadshus AB Moderbolag FRÅN RESULTATBUDGET (alla belopp i Mnkr) Rörelsens intäkter Resultat efter finansiella poster Resultat före skattemässiga koncernbidrag FRÅN BALANSBUDGET SUMMA TILLGÅNGAR Räntebärande skulder Synligt eget kapital Justerat eget kapital, mht reserver NYCKELTAL Soliditet, beräknad på synligt kapital 39,5 % 39 % 39 % 39 % 39 % Avkastning på eget kapital 1,0 % 2,2 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % Medeltal anställda FRÅN BETALNINGSFLÖDESBUDGET Kassaflöde från verksamheten Kassaflöde från investeringar Kassaflöde från finansiering Lämnad utdelning INVESTERINGAR Investeringar

3 Tekniska verken 1/8 Referens Anders Jonsson (Vd och koncernchef) Peter Forssman (Ekonomi- och finansdirektör) Kommentar - Finansiell treårsplan Koncernens uppdrag Koncernens uppdrag är att tillhandahålla och utveckla lednlngsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen. Koncernens vision Koncernens vision är tydligt uttalad: "Viska bygga världens mest resurseffektiva region" Koncernens kärnvärden» ^ DRIVANDE POSITIVA TROVÄRDIGA Allmänt Tekniska verken-koncernen har inlett den mest intensiva investeringsperioden i företagets historia. Under innevarande år (2014), 2015 och del av 2016 genomförs ett fåtal investeringsprojekt om nära 2 miljarder kronor. Investeringarna görs som led i bolagets verksamhet även innefattande betydande strukturinvesteringar för att möta Linköpings expansion och miljöambitioner. Centralt för våra kunder och för koncernen är, i likhet med tidigare år, tillgänglighet och kvalitet på koncernens produkter och tjänster. Sett ur ett nationellt perspektiv kan noteras att såväl tillgänglighet som kvalitet historiskt varit mycket god. Tekniska verken i Unköping AB (publ) Tei Orgnr Box Unköping Besöksadress: Brogatan 1 info(5)tekniskaverken.se Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styreisens säte: Linköping SP Certlfierad ISO 9001 ISO 1-1Q01

4 Tekniska verken 2/8 Nuläge-2014 Under 2014 har klimateffekterna varit relativt stor. Första tertialet präglades av en ovanligt mild vinter medan sommaren inleddes med låga temperaturer för att fortsätta med rekordvärme. Elpriserna har varit fortsatt relativt låga. Verksamheten inom biogas har renodlats varvid marknad- och distribution kvarligger i bolaget Svensk Biogas i Linköping AB medan produktionsverksamheten i Linköping har överförts till moderbolaget Tekniska verken i Linköping AB. Renodlingen ligger i linje med den bakomliggande intention som kommunfullmäktige tidigare också understött. I övrigt har inga större strukturella förändringar genomförts. I juni 2014 genomfördes den av kommunfullmäktige godkända nyemissionen om 350 mnkr som delfinansiering av det nya kraftvärmeverket som är under uppförande. Genom nyemissionen skapas fortsatt förutsättningar för Tekniska verken att med god finansiell ställning lämna betydande utdelning/koncernbidrag till Linköpings Stadshus AB för optimering inom kommunkoncernen i stort under de närmsta åren. Framtid och utmaningar I koncernens planering och styrning läggs fokus på att kunna understödja såväl miljömässiga intressen, övriga samhällsintressen och en affärsmässighet. De verksamheter som skär genom alla tre dimensionerna bedöms som särskilt intressanta. Ett vidmakthållande av en finansiell balans i verksamheten och en sund balansräkning är alltid en fokuserad fråga för såväl ledning, bolagsstyrelse och ägare. Detta görs genom produktivitetsförbättringar, effektivitet, prioriteringar, kostnadskontroll, prissättning och en kontinuerlig utveckling av lönsamma affärer. Bolagets verksamhet påverkas i betydande omfattning av klimatmässiga faktorer utanför bolagets kontroll. Temperatur, nederbörd, vindförhållande har stor inverkan på majoriteten av koncernens verksamheter - liksom på prisbilden nationellt på energi. Elpriserna bedöms under prognosperioden ligga kvar på en i allt väsentligt oförändrad relativt låg nivå. Detta har stor inverkan på koncernens omsättning via koncernens elhandelsverksamhet i Bixia. Resultateffekten av lågt elpris erhålls framförallt genom koncernens elproduktion genom kraftvärme och vattenkraft. Här hålls resultatet tillbaka jämfört med historiska nivåer. Tekniska verken i Unköping AB (publ) Box Unköping Besöksadress: Brogatan 1 Tel w/ww.tekniskaverken.se Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Unköping SP CertiHerad ISO 9001 ISO HOOl

5 Tekniska verken I koncernens arbete med affärsplan identifieras ett antal strategiska utmaningar där flertalet av dem faller inom den nu rapporterade treårsplanen. De utmaningar som särskilt lyfts fram framgår av bilden nedan: Strategiska utmaningar under Tekniska verken 1 J Framtidens energimarknad utveckling mot nordisk/europeisk stutkundsmarknad, omställning mot flödande energisiag, regleringar och rntäktstak mm. C02-neutralt Lkpg 2025 Linköpings kommun har ambitiös måisättning. Tekniska verken har en stor roil i denna utmaning. Extraordinära insatser kommer att krävas. Försörjningstrygghet Förnyelse av distributionsnät för såväl GI-, fjärrvärme och vatten. Vattenkvalitetsfrägor bl a läkemedelsrester 0 slamhantering. VA på landsbygd och småorter. Linköpings energisystem Omställning av energisystemet, etappvis avveckling av KVl, inkl. energilagring, nya affärsmodeller, decentraliserad småskalig produktron, biogasens framtid mm.] «, Regional roll Bibehålla och utveckla rollen som komplett regional aktör inom energi och infrastruktur. Affärsmässighet pä stor marknad för långsiktig utveckling. Personalförsörjning Rekryteringsbehov, pensionsavgångar. kompetensutveckling, ledarskap, medarbetarskap, mångfald, Ökade kompetenskrav inom IT och projektledning mm. ' k Informationshantering IT/IS/IM, Informationsarkitektur, informationshantering, itplattform, IT-strategi, Billingsystemet mm. Speciella projekt i Lkpg Framförallt resecentrum, men också andra exploateringar som Vallastaden, Övre Vasastaden, Östra Valla m fl. Finansiell treårsplan Koncernens finansiella treårsplan ansluter till den av styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB fastställda affärsplanen. Affärsplanen med finansiell flerårsprognos antogs av styrelsen i juni Nedan sammanfattas framgår de senaste årens utveckling i intäkter och resultat - inklusive treårsplanens förväntningar-för Tekniska verken-koncernen: Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Tel Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping SP Certifierad ISO 9001 iso 14001

6 Tekniska verken 4/8 Intäkter (mnkr) Resultat efter finansnetto (mnkr) O lilllll 1 i r II 1 : ' 1 : J I 1 i l [ i i [ 1 > > Investeringar, allmänt Under planeringsperioden genomförs koncernens största investering någonsin - nytt kraftvärmeverk ("Lejonpannan"). Pannan ersätter en av tre befintliga pannor i det gamla kraftvärmeverket i centrala Linköping. Investeringen i Linköpings Framtida Vattenförsörjning, med såväl kapacitets- som kvalitetshöjning i Linköpings vattennät slutförs under perioden. Betydande investeringar genomförs också inom elnät, bland annat för att understödja den omfattande utbyggnaden som Ericsson planerar i Mjärdevi. Exploateringsinvesteringar genomförs till gagn för Linköpings expansion i allmänhet. I exploateringsinvesteringarna ingår också uppbyggandet av Vallastaden. I investeringsplanerna har inga investeringar koppladetill Ostlänken beaktats. Omfattningen av dessa är inte kända och investeringskostnad för eventuell flytt av ledningar etc bedöms bäras av andra intressenter. Koncernens eftersträvar alltid optimal affärsmässighet i de investeringar som genomförs, men drivkraften för investeringsbeslut kan ibland variera. Investeringar per kategori för Budget 2014 samt totalt för treårsplanen framgår av tabellen nedan: Prognos Treärsplan Investeringar, mnkr Lag/tillstånds Förnyelse Expl beordrad Expl önskvärd Kapacitetshöjande Nya produkter/omr Kostnadsbesparing Summa: Tekniska verken i Unköping AB (publ) Box Linköping Besöksadress; Brogatan 1 Tel Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping SP Certinerad ISO 9001 ISO 14001,

7 Tekniska verken 5/8 Framtida utmaningar Nedan återges koncernens huvudsakliga affärer (så kallade Strategic Business Units, SBU) och de nu Identifierade intressefrågorna och utmaningarna som identifierats för dessa. Tekniska verken Intressefrågor per SBU - Bruttolista Tekniska verken Avfallsbehandling Kommunalt Insamlingsansvar Avfallsutrednlngen Nationella mi[ lör matavfallsinsamling ^1 Belysning Vikten av offentlig belysning Underhållsbehov i kommunala belysningsnät Biogas utredning fossilfri fcrdonsflotta Skattebefrielse biogas Kllmatcertifikat Regelverk fdr import av biogas Bredband RolKördelnlng pi bredbandsmaricnaden Villkor för ((ommunägda bredbandsbolag öppna nät Samförläggnlngsdlrektlvet Energitjänster Kommunägda bolags rätt att sälja energitjänster Eneigleffektivlseringsdirektivet övriga energleffektivlseringskrav Tekniska verken i Unköping AB (publ) Box Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Tel Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping SP Certifierad ISO 9001 ISO 14001

8 Tekniska verken 6/8 Tekniska verken ^^^^ Internationell verksamhet * Export av svensk miljöteknik m Kraftvärme m Vatten & Avlopp Miijömälsberednlngen Avfailsimport/export ' ^"^^ Förutsättningar för slagg och aska " Fastighetsskatt CSD Avfallspannor I EU ETS Hällbarhetskrlterier för fasta biobränslen Miijömälsberednlngen Vattenskydd Dricksvattenregler Läkemedeisrester Vattenkraft Vattenverlcsamhetsutredntngen Atgärdskrav som följd av vattendirektivet Målkonflikt förnybartvs.blologlsk mångfald Fanighetsskan Vindkraft Förändringar i riksintresset för vindkraft Försvarets flygzoner och konsekvenser för vindkraft Tillståndsprocesser för anläggningar för förnyelsebar energi S9 Tekniska verken Nordisk slutkundsmarknad Grid Codes (Nätverksföreskrifter) Intäktsram Energleffektlvlseringsdlrekthret Regelverk mikroprodulctlon Elhandel Nordisk slutkundsmarknad Regelverk mikroproduktion Finansiellt regeh/erk elhandel Energieffekth/iseringsdirektivet EU-strategI infrastruktur elfordon Entreprenad Kommunägda bolags rätt att sälja entreprenadtjänster Eftersatt kommunal infrastruktur Fjärrkyla Skatt på el (skattas olika beroende på typ av maskin) Boverkets byggregler Miljömärkning av byggnader Boverkets byggregler, främst ROT men även nybyggnadsregler Miljömärkning av byggnader Energi kontra avfallsbehandllngstjänst vid fördelning CO^-uUläpp Tekniska verken I Linköping AB (publ) Box Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Tel Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping \Å/ SA/ SP Certinerad ISO 9001 ISO 14001

9 Tekniska verken 7/8 Tekniska Verken koncernen Koncernens finansiella treårsplan återges på sidan 8. Stort fokus läggs på vidmakthållen stabil finansiell ställning. Detta skall åstakommas genom fortsatt arbete med koncernens kassaflöde. Koncernens utdelningsantagande till Linköpings Stadshus AB har antagits vara oförändrat 190 mnkr per år. Styrelsen i Tekniska verken har angivit som krav att verksamheten inte skall generera negativt kassaflöde för ordinarie verksamhet (exklusive strategiska eller strukturella förändringar). Koncernen har en betydande investeringspuckel med därmed sammanhängande utflöde av pengar. Koncernens upplåning ökar under treårsperioden, men upplåningsbehovet är reducerat till följd av den under 2014 genomförda nyemissionen. Koncernen möter styrelsen krav på positivt kassaflöde före strategiska investeringar. Det är väsentligt att betona att koncernens faktiska kassaflöde är negativt under några år, men att styrelsens definierade mål uppnås. Operativt lossaf löde (internt) Tekniska verken Mnkr zoiz 2013I PZ014 LP 2015 IP 2016 LP 2017 Tillförda medel ' Investering *) Utdelning ] Nyemission j 350 Övrigt Kassaflöde *) varav 1 - nytt kraftvärmeverk 9 194] projekt NYVA Summa } Kassaflöde exkl strategiska investeringar och nyemission Summa f Koncernens intäkter bygger på en i allt väsentligt volymmässigt oförändrad verksamhet. En efterfrågeökning till följd av ett växande Linköping motverkas av såväl minskade förbrukningsmönster (mer energisnåla produkter etc). Koncernens samlade finansiella utveckling bedöms som helhet stabil, men med betydande utmaningar vad gäller god kostnadskontroll, strikta prioriteringar och ökad produktivitet. De av ägaren definierade verksamhetsmässiga målen likväl som de finansiella målen bedöms kunna mötas under planeringsperioden till gagn för kommunens invånare. Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Tel infoisjtekniskaverken.se Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping SP Certinerad ISO 9001 ISO 14001

10 Tekniska verken 8/8 Tekniska verken i Linköping AB (publ) Koncernen (alla belopp i Mnkr) FRÄN RESULTATBUDGET Utfall 2013 Prognos 2014 TREÄRSPLAN Rörelsens intäkter Resultatföre dispostionero skatt Årets resultat FRÄN BAIANSBUDGET Utfall 2013 Prognos 2014 TREÄRSPLAN SUlVllVIATILLGÄNGAR Långfristiga skulder Synligteget kapital *) NYCKELTAL Utfall 2013 Prognos 2014 TREÅRSPLAN Soliditet (Ägarmäl >28%) 42% 44% 43% 44% 46% Avkastning pä sysselsatt kapital (Ägarmål >8%) 10% 9% 9% 9% 9% Medelantal anställda FRÄN BETALNINGSFLÖDESBUDGET Utfall 2013 Prognos 2014 TREÄRSPLAN Kassaflöde från verksamheten Kassaflöde från investeringar Utdelning (Ägarförväntan 190) "Operativt kassaflöde" Nyemission (fr. Linköpings Stadshus AB} 350 Kassaflöde från finansiering (nya lån) Summa ! INVESTERINGAR Utfall 2013 Prognos 2014 TREÄRSPLAN Investeringar *) 2013 enligt upprättad ärsredovisning. 2014ff enligt K3 inklusive minoritet. Koncernens finansiella treårsplan baseras på den av styrelsen i juni 2014 godkända affärsplanen inkluderande finansiell flerårsprognos. Treårsplanen till Linköpings kommun godkändes av styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB den 1 september Linköping den 1 september, 2014 Anderj^löhsson Vd cfch koncernchef Tekniska verken i Linköping AB (publ) Tel Orgnr Box Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping SP Certinerad ISO 9001 ISO 14001

11 AB Stångåstaden TREÅRSPLAN

12 AB Stångåstaden 2 TREÅRSPLAN Kommentarer till treårsplan Allmänt Linköping växer och har nu mer än invånare. Högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet och en livlig handel kännetecknar staden. Ett bostadsbolag med hyresrätter är starkt beroende av hur kommunen utvecklas. Många faktorer spelar in för en kommuns utveckling, t ex befolkningsutvecklingen, pendling, handel, bostäder, näringsliv och arbetsmarknad på orten. Prognosen för befolkningsutvecklingen de kommande tio åren, som Linköpings kommun tagit fram, visar på en fortsatt befolkningsökning i samma takt. Befolkningsutveckling Linköping Det går också bra för Stångåstaden. Vi verkar på en stark tillväxtmarknad, vi har en god ekonomi och inte minst viktigt vi har en god relation till våra hyresgäster. Det sistnämnda märker vi i de årliga kundundersökningarna likväl som i det dagliga mötet. Den senaste kundundersökningen för 2013 visade på mycket gott resultat för oss. Vi har varit bäst på service, i klassen stora bostadsföretag för femte år i rad! Det visar att vårt förbättringsarbete och våra utvecklingsprojekt de senaste åren har burit frukt. Stångåstaden är en stark aktör på Linköpings bostadsmarknad. Hyresrätten står för ungefär hälften av bostadsbeståndet. Stångåstaden och Studentbostäder har tillsammans drygt en fjärdedel av antalet bostäder i kommunen. Bolag Antal bostäder AB Stångåstaden Studentbostäder i Linköping Willhem Riksbyggen Victoria Park HSB Östergötland Botrygg AB Mannerssons Fastighets AB 850 RE Fastigheter 500 Länsförsäkringar Östgöta 480 Centrum Förvaltning AB 350 Isidorum AB 330 Bostäder per upplåtelseform Bostadsrätt Privat hyresrätt Stångåstaden Äganderätt Treårsplan

13 AB Stångåstaden 3 Det är viktigt för oss som bolag att ha god ordning, bra service och god ekonomi. Bolaget står starkt att möta de krav som våra hyresgäster och staden Linköping ställer på oss. Det är högtryck i organisationen kring ökat bostadsbyggande. I dagsläget har vi drygt 200 bostäder i produktion. I Lambohov uppför vi 64 med första inflyttning i december I Valla/Folkets park är uppförande på gång för både ett trygghetsboende och vanliga lägenheter, totalt 65 lägenheter. I Harvestad i området Ullstämma bygger Stångåstaden 70 nya bostäder i två etapper med första inflyttning under sommaren För Studentbostäder har vi tagit första spadtag för 25 st bostäder i bostadsmoduler på Ryds Allé med tidsbegränade bygglov. Dessa kan sedan återanvändas för evakueringslägenheter om efterfrågan på studentbostäder minskar. Under slutet av 2014 planerar vi att dra igång ett projekt med 73 bostäder i Majelden och 30 nya bostäder på mässområdet i Vallastaden. I början av 2015 planerar vi för byggstart i av Övre Vasastaden, Västanvinden på Västra vägen, Torget intill Vallastaden och studentbostäder i kv Irrblosset i Valla. Vi har också förhoppningar om att få igång byggnationen på Eddan mitt i city under senhösten Under 2015 så räknar vi totalt med att byggstarta uppåt 600 nya lägenheter. Vi arbetar också vidare med det stora projektet i Wahlbecks företagspark och med en större förtätning i Åbylund samt flera andra mindre projekt. Totalt har Stångåstaden ca 1800 lägenheter i planeringen för de kommande åren. Vi tredubblar våra investeringsvolymer och håller på att förstärka organisationen på byggsidan. För närvarande har vi i princip inga vakanser på vare sig våra vanliga bostäder eller våra studentbostäder, även för våra kommersiella och offentliga lokaler är marknaden stark. Omflyttningen är idag cirka 15 % vilket innebär att hyresgäster byter bostad varje månad och sammanlagt på ett år blir det då att cirka hyresgäster som flyttar in i en vanlig hyreslägenhet ägd av Stångåstaden. Studentbostäder har högre omflyttning, vilket innebär att bolaget årligen hyr ut cirka bostäder. Stångåstaden, som den största aktören på Linköpings bostadsmarknad, satsar på att öka nyproduktionen under kommande treårsperiod. Parallellt med detta kommer den befintliga boendemiljön att utvecklas genom kraftfulla underhållsåtgärder. Detta är möjligt tack vare en stark finansiell ställning. Utveckling av omsättning visas i diagrammet nedan: Rörelsens intäkter Mnkr År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 Treårsplanen för baseras på koncernens befintliga fastighetsbestånd och inkluderar planerad nyproduktion. Eventuella köp eller försäljningar av fastigheter under prognosperioden har inte beaktats i resultaträkningarna. Ett stort framtidsprojekt i Linköping är LinköpingsBo2017 som är ett innovativt samhällsbyggnadsprojekt som erbjuder en internationell arena för möten och diskussioner kring framtidens boende. Vi ser fram emot detta projekt och kommer självklart vara en part i nyproduktionen i Vallastaden. - Treårsplan

14 AB Stångåstaden 4 Investeringar i fastigheter Stångåstaden skall erbjuda ett brett utbud av boende och har redan initierat en ökning av nyproduktionen och bolaget står inför en period som kommer att präglas av expansion. Planerade investeringar i Stångåstaden består främst av två delar. Nyproduktion; där vi har flera projekt i gång och ett stort antal i planeringsfasen. Ombyggnation; där vi har stora utmaningar framför oss med stor andel av vårt fastighetsbestånd som kräver omfattande renovering och ombyggnad för att hålla dagens standard. En stor del av ombyggnationen koncentreras till våra bostadsområden från talet. I bolagets fastighetsbestånd bedöms att mellan bostäder behöver genomgå omfattande renovering, med bland annat byte av stammar, under de kommande åren. Det innebär att investeringarna i det befintliga beståndet kommer behövas höjas ytterligare. Investeringar i dessa fastigheter beräknas till mellan mnkr under en års period. Projekt - pågående Pågående Antal lgh Invest mkr Valla - Ombudsmannen, Folkets park Lambohov, Kombohus Harvestad, Landeryd Ryd, studentbostäder Summa Projekt - planerade Byggstart Antal lgh Invest mkr Västra vägen - Västanfläkten Vallastaden - LinköpingsBo Majelden Övre Vasastaden - Alnen Irrblosset, studentbostäder Vallastaden, torget Ekängen City - Eddan Övre Vasastaden - Agraffen Kv Industrin, Wahlbecks Åbylund, förtätning Stolplyckan, förtätning Övriga projektidéer Summa Totalt nyproduktion Det finns naturligtvis en stor osäkerhet med en så lång prognosperiod. Viktiga faktorer för att ovanstående nyproduktion skall kunna genomföras är att det finns efterfråga på de planerade bostäderna samt att produktionskostnaderna kan hållas på en acceptabel nivå. Att handla upp entreprenader så att nybyggnation av bostäder kan erbjudas olika målgrupper och i olika lägen är en mycket stor utmaning för bolaget. Stångåstaden har en beredskap för ytterligare fastighetsinvesteringar, såsom förvärv av nyproducerade fastigheter, direkt eller indirekt. I den fortlöpande omstruktureringen av fastighetsportföljen ingår såväl förvärv av fastigheter, fastighetsbyte som försäljningar. Denna typ av förändringar i fastighetsportföljen ingår inte i redovisade resultat- och balansräkningar. Treårsplan

15 AB Stångåstaden 5 Energieffektivitet i Stångåstaden Sverige har antagit EU:s målsättning om 20 % effektivare slutlig energianvändning 2020 jämfört med Utöver detta har Sveriges riksdag antagit ett nationellt miljökvalitetsmål om 50 % minskad slutlig energianvändning till 2050 inom den bebyggda sektorn. Stångåstaden har fattat beslut om en ambitiös målsättning för energiarbetet, med en tydlig långsiktig ambition att minska energianvändningen och bryta den rådande kostnadstrenden. Bolagets långsiktiga mål är att minska mängden köpt energi med 25 % per ytenhet till år 2025, jämfört med 2011 års förbrukning. Det första året med detta energisparmål var 2012 och då var det stort fokus på att skapa en organisation med uppdraget att vara motorn i vårt energiarbete. Vi kom även igång med bra åtgärder och beräknad projekterad energibesparing under perioden uppgår till cirka 17,2 GWh. Regler och lagstiftning Regler och lagstiftning påverkar i hög grad bolagets verksamhet. Vad gäller upphandlingar och LOU ser vi ett ökat antal överprövningar och en prispress nedåt i vissa branscher vilket påverkar kvaliteten negativt i det vi köper. På skattesidan finns lagstiftning och regler som påverkar fastighetsägare och hyresrätt i fel riktning. Skattesystemet är i obalans mellan upplåtelseformerna då egnahem och bostadsrätter indirekt subventioneras genom möjligheten till avdrag för räntekostnader. SABO arbetar med frågan på riksplanet för att uppnå neutralitet mellan upplåtelseformerna med stöd av Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. De nya reglerna för företagsbeskattning kan också komma att påverka fastighetsbranschen negativt om förslagen från Företagsbeskattningskommittén genomförs. I praktiken innebär förslagen att alla räntekostnader inte blir avdragsgilla vilket gör att företagets skattekostnader ökar och att nyproduktion av bostäder försvåras. Resultatprognos Förändrade redovisningsregler från 1 januari 2014 Från 2014 ändrades redovisningskartan i Sverige dramatiskt i och med det nya samlade regelverket K3. Linköpings Stadshuskoncern, inklusive Stångåstaden, har anpassat redovisningen efter det nya K3-regelverket. En av de branscher där förändringen får stor betydelse är fastighetsbranschen eftersom regelverket bland annat innehåller en ny ansats för redovisningen av materiella anläggningstillgångar. Fastighetsbolag som kommer att tillämpa K3 ska dela upp byggnader i komponenter per tidpunkten för övergång. Arbetet med att dela upp fastighetsbeståndet i komponenter har nu genomförts och kommer påverka resultatet med ca mnkr. Det är dock endast det redovisningsmässiga resultatet som förbättras. Ändrade redovisningsprinciper har naturligtvis ingen påverkan på bolagets kassaflöde. Hyresintäkter hyresbortfall Uppgörelse om hyror avseende lägenheter i normalbeståndet har träffats för år Under december 2013 kom parterna överens om att hyrorna för bostäder ska höjas från och med den 1 februari 2014 med 1,2 procent. För studentlägenheter höjdes hyrorna i genomsnitt med 1,4 % den 1 juli Hyreshöjningarna för prognosperioden har antagits till cirka 2 % per år för bostäder och i genomsnitt till 2 % för lokaler, därtill kommer volymökning vid nyproduktion och större ombyggnationer. För närvarande ligger hyresbortfall och lämnade rabatter på låga nivåer historiskt sett. I prognoserna beräknas bortfallet öka något men vara fortsatt lågt. Driftkostnader Bolagets driftkostnader har de senaste åren ökat med ca 4-5 % i genomsnitt att jämföra med generella hyreshöjningar på ca 1,8 %. Under prognosperioden har antagande skett att driftkostnader ökar med cirka 2-3 % årligen. Underhåll Bolagets underhållsinsatser är omfattande över hela fastighetsbeståndet och är koncentrerade till klimatskydd samt tekniska installationer och utrustningar samt inre underhåll i fastigheterna. Under prognosperioden beräknas underhållet att uppgå till mnkr per år, vilket innebär en fortsatt hög nivå. - Treårsplan

16 AB Stångåstaden 6 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/avgift sänks under Vi har antagit att reglerna kring fastighetsskatt/avgift är oförändrade under prognosperioden. Finansiering På grund av den pågående turbulensen på de internationella finansmarknaderna är osäkerheten större än normalt i ränteprognoserna. Räntenivåerna förväntas vara fortsatt låga, men svagt stigande under prognosperioden. Ökningen av räntekostnaderna är främst hänförbar till en ökad upplåning med ca mnkr under av prognosperioden. Statlig inkomstskatt Beräkningen av inkomstskatten har skett schablonmässigt. Balansbudget Den kraftfulla satsningen på nyproduktion kommer medföra att de bokförda fastighetsvärdena beräknas öka från idag cirka mnkr till cirka mnkr och den långfristiga upplåningen till mnkr för perioden fram till Framtida övervärden i fastigheter är mycket svårt att uppskatta. I denna prognos har vi antagit att marknadsvärdet på fastigheterna kommer att öka i genomsnitt med 3 %. Nyckeltal Kommunfullmäktige har fastställt långsiktiga avkastnings- och soliditetsmål för bolaget. Bolagets långsiktiga finansiella mål mätt som ett genomsnitt över en konjunkturcykel, skall understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är direktavkastning och soliditet. Kommunfullmäktige har fastställt marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget, i enlighet med gällande lagstiftning för allmännyttiga bostadsbolag. De nya redovisningsreglerna påverkar nyckeltalet för direktavkastning och beräknas ligga runt 3,3 % inkl K3 under treårsperioden. Ägarens krav på direktavkastning är lägst 3 % exkl K3. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 20 % beräknat på koncernens egna kapital. Linköping den 22 september 2014 Fredrik Törnqvist VD Treårsplan

17 AB Stångåstaden 7 EKONOMI AB Stångåstaden Koncernen FRÅN RESULTATBUDGET (alla belopp i Mnkr) Utfall Prognos 2 TREÅRSPLAN Rörelsens intäkter Resultat före skatt och reavinster (K3) Resultat före skatt (K3) Årets resultat (K3) FRÅN BALANSBUDGET Utfall Prognos 2 TREÅRSPLAN SUMMA TILLGÅNGAR Långfristiga skulder Synligt eget kapital Justerat eget kapital, mht reserver Justerat eget kapital, mht övervärden NYCKELTAL Utfall Prognos 2 TREÅRSPLAN Soliditet, beräknad på synligt kapital 42,4 % 42,1 % 41,2 % 38,6 % 35,9 % Avkastning på justerat eget kapital, exkl reavinster (K3) 5,2 % 6,4 % 6,6 % 6,7 % 6,2 % Direktavkastning (inkl K3 effekt) 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % Medeltal anställda FRÅN BETALNINGSFLÖDESBUDGET Utfall Prognos 2 TREÅRSPLAN Kassaflöde från verksamheten Kassaflöde från investeringar Kassaflöde från finansiering Koncernbidrag/utdelning INVESTERINGAR Utfall Prognos 2 TREÅRSPLAN Investeringar Treårsplan

18

19

20

Treårsplan för kommunens bolag,

Treårsplan för kommunens bolag, 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 Tekniska verken-koncernen MILT VÄDER OCH LÅGA ELPRISER HÅLLER TILLBAKA INTÄKTERNA. BETYDANDE ENGÅNGSPOST (+66 MNKR) FÖR ELNÄTSANSLUTNING

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2013

Delårsrapport januari augusti 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari augusti 2013 Tekniska Verken-koncernen FORTSATT STABIL

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kommunala bolag Ägarstyrning

Kommunala bolag Ägarstyrning Kommunala bolag Ägarstyrning Kommunkoncernen Kommunfullmäktige Verksamhet i förvaltningsform Verksamhet i bolagsform Kommunstyrelse Linköping Stadshus AB (moderbolag) Kommundirektör Vd Linköping Stadshus

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari april 2013 Tekniska Verken-koncernen LÅGA ELPRISER.

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Diarenummer: 0096/16 Handläggare: Håkan Spjuth Tel: 031-368 54 60 E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT DELÅRS- RAPPORT 2008-01-01 --2008-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (Publ) få härmed avge delårsrapport för perioden 2008-01-01 -- 2008-03-31. Delårsrapporten omfattar

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag. Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret Marcus Wahlström 2017-03-01 Dnr KS 2017-223 Kommunstyrelsen LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Tekniska Verken, förvärv av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB Förslag

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 PRESSMEDDELANDE 2004-08-24 Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 Koncernens resultat före vinster från fastighetsförsäljningar och skatt uppgick till 182 MSEK (153). Resultatet efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Beslutsärende punkt 27

Beslutsärende punkt 27 Beslutsärende punkt 27 Förslag till bokslutsdispositioner inom Lokalkoncernen Förslag till beslut att tillstyrka förslag till bokslutsdispositioner 2017 för Higab AB inklusive dotterbolag enligt utskickat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer