Akupunktur vid behandling av trängningsinkontinens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akupunktur vid behandling av trängningsinkontinens"

Transkript

1 September (11) Akupunktur vid behandling av trängningsinkontinens Frågeställning Vilken är patientnyttan och hur kostnadseffektivt är akupunktur vid behandling av trängningsinkontinens? Bör metoden användas i sjukvården? Metodrådets sammanfattande bedömning Inkontinens kan klassificeras i fyra grupper; ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens, blandinkontinens samt överrinningsinkontinens. Frågeställningen här är avgränsad till akupunkturbehandling av trängningsinkontinens. En tredjedel av kvinnorna lider av enbart trängningsinkontinens 1, vilket motsvarar ungefär 5000 kvinnor i Östergötland. Vi har funnit fyra studier varav en är en randomiserad kontrollerad studie. Det vetenskapliga kunskapsläget är svagt. De fåtal vetenskapligt adekvata studier av effekten av akupunktur hos kvinnor (genomsnittsålder 51 år) tyder på att akupunktur kan minska antalet trängningar och förbättra livskvaliteten. Dock saknas större studier med adekvata livskvalitetsmått. Inga studier av kostnadseffektivitet har identifierats. Erfarenhet av akupunkturbehandling vid trängningsinkontinens finns bland annat vid Motala lasarett där man behandlat ett 20-tal kvinnor årligen. Det har då gällt kvinnor som efter utredning prövat bäckenbottenträning, el-stimulering samt oftast läkemedel (som gett biverkningar) och som ej blivit hjälpta av dessa behandlingar. Det är denna grupp av patienter som kan vara aktuell för akupunkturbehandling. Behandling med akupunktur bör tillsvidare begränsas till användning inom ramen för studier. 1 Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Rapport 143/2000: Behandling av urininkontinens. Eliasson, K., et al., Prevalence of urinary leakage in nulliparous women with respect to physical activity and micturition habits. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, (3): p

2 September (11) Beskrivning av metod och den förväntade målgruppens storlek Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem som uppskattningsvis en halv miljon svenskar lider av. Knappt hälften söker vård och ännu färre får adekvat utredning och behandling. En exakt uppgift om tillståndets prevalens är svår att finna då det fortfarande är många som inte söker hjälp för sina besvär eftersom problemen upplevs som generande. Uppgifterna varierar i olika undersökningar p.g.a. avsaknaden av en gemensam definition. Den gamla definitionen av urininkontinens är ett ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt eller hygieniskt problem för individen. 234 Den nya definitionen från 2002 lyder "besvär av ofrivilligt urinläckage" 5. Definitionen klargör inte läckagemängd, frekvens och tar ingen hänsyn till om livskvaliteten påverkas. Urininkontinens är framförallt en sjukdom som påverkar livskvaliteten. Individens upplevelse av besvären är subjektiva och samma mängd läckage kan upplevas på olika sätt anordnade WHO en internationell konsensuskonferens kring urininkontinens och man enades om att urininkontinens ska klassificeras som sjukdom 6. Risken att utveckla inkontinens ökar med stigande ålder och är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Kvinnors prevalens ökar linjärt med ökande ålder medan det hos män sker en brant ökning först efter 70 års ålder. Hos kvinnor med läckage minst en gång per vecka ökar förekomsten med 3-5 procent i 20 års åldern till 10 procent i 40-års åldern och till 25 procent i 80-årsåldern. Motsvarande siffror för män är 2-3 procent i 20-års åldern, 7-10 procent i 70-års åldern och 20 procent eller mer i åldern över 80 år. 7 Förutom ålder spelar social bakgrund och aktivitetsgrad roll. Inkontinens klassificeras i fyra grupper; ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens, blandinkontinens samt överrinningsinkontinens. Emellertid har femtio procent av alla inkontinenta kvinnor också en trängningskomponent. En tredjedel lider av enbart trängningsinkontinens 8. Prevalensen av trängningsinkontinens ökar efter 50 års ålder men 2 Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Rapport 143/2000: Behandling av urininkontinens. 3 Abrams P, Blaivas JG, Stanton SL, Andersen JT. Standardization of terminology of lower urinary tract function. Neurourol Urodyn 1988; Andersen JT, Blaivas JG, Cardozo L, Thuroff J. Seventh report on the standardization of terminology of lower urinary tract function: lower urinary tract rehabilitation techniques. Neurourol Urodyn 1992;11: Abrams P, cardozo L, Fall M, Griffiths D, Ulmsten U et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: Report from the Standardisation sub-committee of the International Society. Neurourol Urodyn 2002;21: st International consultation if Incontinence, Monaco Ulla Molander, Evidensbaserad äldrevård, urininkontinens, SBU publikation, kap rapport. 8 Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Rapport 143/2000: Behandling av urininkontinens.

3 September (11) minskar för ansträngningsinkontinens 9. Ansatsen har varit att, i den mån det är möjligt, särskilja trängningsinkontinens från övrig inkontinens. Vid trängningsinkontinens upplevs redan vid små mängder urin i urinblåsan intensiva trängningar. Ett urinläckage uppstår som kan upplevas handikappande och påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt. Urinträngningar utreds i första hand för att utesluta infektioner, tumörer eller neurologiska sjukdomar. När dessa tillstånd är uteslutna finner man ett stort antal kvinnor utan säkert påvisbara orsaker. Trängningsinkontinens kan inte botas med operation och dessa kvinnor har sannolikt ett stort långsiktigt vårdbehov. Beteendemodifikation lindrar symptomen till viss del (t ex blåsträning, medicinsanering och minskning av dryckesmängden). Studier av blåsträning har visat olika stor effekt av behandlingen. En undersökning visar att 87 procent fick subjektiv förbättring och 12 procent blev besvärsfria. En annan studie visade 86 procent förbättring av miktionsfrekvensen varav 52 procent blev helt bra 10. Läkemedelsbehandling med antikolinergika minskar urinblåsans känslighet för trängningar och har effekt hos ca 50 procent av patienterna. Nackdelen med farmakologisk behandling är upplevda biverkningar i form av muntorrhet som gör att behandlingen avslutas 11. El-stimulering av blåsmuskulaturen har liknande resultat Som alternativ och komplement till dessa behandlingar kan biofeedback, TENS (Transkutan Nervstimulering), vaginala vikter, akupunktur och hypnos ges. Behandling med akupunktur har föreslagits som ett alternativ när andra metoder inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Vid kvinnokliniken i Motala har metoden prövats på kvinnor som efter utredning för att utesluta andra orsaker prövat bäckenbottenträning, el-stimulering samt oftast läkemedel (som gett biverkningar) och som ej blivit hjälpta av dessa behandlingar. Det rör sig om ett 20-tal patienter årligen. Behandlingarna har utförts av två specialutbildade sjuksköterskor vid kliniken. Eliasson, K., et al., Prevalence of urinary leakage in nulliparous women with respect to physical activity and micturition habits. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, (3): p Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Rapport 143/2000: Behandling av urininkontinens. 10 Herzog, A.R., et al., Methods used to manage urinary incontinence by older adults in the community. J Am Geriatr Soc, (4): p Incontinence in the County of Nord- Trondelag. Scand J Prim Health Care, (2): p Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Rapport 143/2000: Behandling av urininkontinens. 12 Wallace, S.A., et al., Bladder training for urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev, 2004(1): p. CD Hay-Smith, J., et al., Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev, 2005(3): p. CD De olika behandlingarnas effekt är hämtad från en sammanställning som finns publicerad i Slutrapport från arbetsgruppen för nationella indikationer för Gynekologi, , (fotnot 11-13).

4 September (11) Akupunktur Det finns uppgifter om användningen av akupunktur i terapeutiskt syfte redan i Shang dynastin i Kina ca år 1000 före Kristi födelse. Akupunktur har mer än 250 olika indikationsområden i traditionell kinesisk medicin, men har främst använts vid smärtbehandling i den västliga världen [1, 2]. Kinesisk medicin har en egen teori om verkningsmekanismerna för akupunktur där begreppet meridianer används. Meridianerna anses vara osynliga vägar eller ledningar som får energi att flöda mellan kroppens delar. Sjukdomar anses komma till uttryck genom blockader av flödet av energi längs dessa meridianer, och akupunkturbehandling löser upp de blockader som uppstått. I västlig medicin anser man att akupunktur främst verkar genom att stimulera afferenta neuron (känselsnerver). När dessa för sina signaler till ryggmärgens bakhorn och vidare upp till hjärnan, frisätts flera neurotransmittorer (budbärare i nerverna) som bl a hämmar överföringen av smärtsignaler. Den grupp neurotransmittorer som är mest etablerade i detta sammanhang är endorfinerna och enkefalinerna (kroppens egna morfinliknande substanser). I Europa och Nordamerika har på senare tid akupunktur använts sporadiskt som ett kompletterande alternativ vid inkontinens. Ett antal tunna nålar förs in med roterande rörelse, 2-2,5 cm, i speciella punkter, s.k. meridianer, som är lämpliga för att påverka blåsan. Nålen sitter oftast kvar i ca 20 minuter. Under 6-12 veckor upprepas behandlingarna. Syftet är att dämpa de sensoriska impulserna från blåsan. 14 Prognostiserat antal i Östergötland I Östergötland lider cirka kvinnor av urininkontinens 15. En tredjedel har enbart trängningsinkontinens 16, dvs. cirka 5000 kvinnor. En mindre andel av dessa som inte är hjälpta av andra metoder skulle kunna vara aktuella för behandling med akupunktur. 14 Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Rapport 143/2000: Behandling av urininkontinens. 15 Antalet kvinnor med urininkontinens i Östergötland är uppskattat genom att utgå från att kvinnor står för 2/3 av urininkontinensen på riksnivå. Därefter har andelen kvinnor med urininkontinens på riksnivå multiplicerats med antalet kvinnor i Östergötland. 16 Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Rapport 143/2000: Behandling av urininkontinens. Eliasson, K., et al., Prevalence of urinary leakage in nulliparous women with respect to physical activity and micturition habits. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, (3): p

5 September (11) Effekt, patientnytta och risker Effekt och patientnytta Selektionskriteriet vid litteraturgenomgången har varit kvinnor över 50 år med trängningsinkontinens 17. Fyra studier har hittills hittats och i dessa studier inkluderas inte enbart patienter med trängningsinkontinens, ibland har det varit omöjligt att särskilja trängningsinkontinens från övrig inkontinens. De mått som använts för att skatta subjektiv och objektiv förbättring, varierar och mätmetoderna skiljer sig åt, vilket försvårar jämförelser. Bergström et al, 2000, genomförde en okontrollerad pilotstudie där 15 äldre kvinnor med trängnings- eller blandinkontinens erbjöds akupunkturbehandling. Patienterna som varit missnöjda med konventionell behandling fick tolv behandlingar under sex veckor, uppföljning efter tre månader. Tolv av femton patienter upplevde subjektiva förbättringar efter akupunkturbehandlingen. Antalet läckage (leakage frequency), tömningar av blåsan på natten (nocturia) och självuppskattad livskvalitet (IQoLI) förbättrades signifikant. Incotestet 18, som visar läckaget i gram, klargjorde att patienterna som fått akupunktur även fick objektiva förbättringar (genomsnittlig ålder 76.4 (66-82 år)). 19 I en studie av Chang, 1988, behandlades 52 kvinnor med täta behov av vattenkastningar (urinary frequency), trängningar (urgency) och smärtsam blåstömning (dysuria). Akupunkturbehandling jämfördes med en kontrollgrupp som fick stimulering av den punkt som brukar användas vid mag-tarm sjukdom (sham). Den urodynamiska utvärderingen gav vid handen att patienter som fick akupunkturbehandling på den punkt som används för att påverka blåsan uppvisade objektiva förbättringar i blåskapaciteten och urinflödeshastigheten (urinary flow rate). Uppföljning gjordes redan efter en halvtimme. (Genomsnittlig ålder var 35 år (17-52)). 20 I ytterligare en studie av Emmons och Otto, 2005, behandlades 85 kvinnor med instabil blåsa med trängningsinkontinens. Sjuttiofyra patienter fullföljde behandlingen som varade en gång i veckan under en månads tid och därefter skedde uppföljning. Trettiosex patienter 17 Sökningarna har gjorts i databaserna Cochrane, Medline, PubMed med följande sökord; Urin* incontinence and acupuncture, urge incontinence and acupuncture, urin* leakage and acupuncture, bladder incontinence and acupuncture, detrusor instability and acupuncture. Enbart artiklar på engelska inkluderas. 18 Inco-testet mäter mängden läckage genom att väga inkontinens pads och registrera mängden passerad urin samt antalet tömningar av blåsan. Siltberg H, Victor A, Larsson G., Pads wighting test:the best way to quantifie urine loss in patients with incontinence. Acta Gynecol. Scand , pp Suppl. 19 Bergström K, Carlsson C.P.O, Lindholm C, Widengren R (2000). Improvement in urge and mixed type incontinence after acupuncture treatment among elderly women a pilot study. Journal of the Autonomic Nervous System, 79, Chang, P-L. Urodynamic studies in acupuncture for women with frequency, urgency, and dysuria. Journal of Urology, 140,

6 September (11) randomiserades till akupunkturbehandling medan övriga fick placeboakupunktur (acupuncture that promote relaxation). Signifikanta förbättringar i akupunkturgruppen uppstod i antalet trängningar (urgency), vattenkastningar (frequency), livskvalitet samt blåskapaciteten som mättes genom cystometrisk utvärdering 21 (genomsnittlig ålder 51 år (22-82)). 22 Kelleher et al, 1994, visade i en randomiserad kontrollerad studie att akupunktur är lika effektivt som blåsdämpande läkemedel (oxybutynin) vid behandling av instabil blåsa men ger färre bieffekter. Patienterna fick akupunktur en gång i veckan och oxybutynin två gånger dagligen i sex veckor. Tre månader senare gjordes uppföljning. Båda behandlingsgrupperna visade upp subjektiva förbättringar i antalet trängningar (urgency) och antalet tömningar av blåsan (frequency). Antalet nattliga trängningar minskade signifikant enbart hos patienter som fick akupunkturbehandling. 23 Urodynamiska mätningar visade vissa förbättringar av blåsans funktion hos patienter med akupunkturbehandling. Det visade sig att bieffekterna var omfattande i gruppen som fick läkemedelsbehandling. Alla led av muntorrhet, hälften fick andra biverkningar såsom huvudvärk och yrsel. Placebogrupp saknas som möjliggör jämförelser utan behandling. (N=39, genomsnittlig ålder 52,2 (21-76)). 24 Vid Motala lasarett gjordes en sammanställning av 21 patienter år 2005 som behandlades med akupunktur. Tolv patienter uppvisade klara subjektiva förbättringar på en VAS-skala efter behandling. Genomgången visar att det finns flera studier som behandlar akupunkturens effekter på urininkontinens. Urvalets storlek är litet och det inte är möjligt att få fram statistiskt säkerställda jämförelser mellan grupperna ( Bergström el al, Changs, Emmons och Otto samt Kelleher). Därför går det heller inte att utesluta placeboeffekten. Det är svårt att göra jämförelser mellan studierna eller lägga ihop data då diagnoserna varierar, stora randomiserade kontrollerade studier saknas, olika behandlingar inkluderas och uppföljningstiderna varierar. Dessutom har olika effektmått använts i studierna. Ett genomgående problem i akupunkturlitteraturen är att studierna är små.. Funna relevanta studier har enbart inkluderat patienter. En annan svårighet vid utvärdering av akupunktur är att åstadkomma en invändningsfri placebobehandling. En sammanställning av dessa studier visar dock att signifikanta skillnader i resultat uppvisades efter fyra eller sex behandlingar i tre studier (Bergström et al, Emmons och Otto samt Kelleher et al.). I Changs studie visas omedelbar förbättring. En signifikant ökning av blåskapaciteten kunde konstateras i tre av studierna (Chang, Emmons och Otto samt 21 Med hjälp av cystometri mäts blåsans inre tryck och volym. 22 Emmons S.L., Otto, L. (2005). Acupuncture for overactive bladder: A randomized controlled trial. Obstetrics & Gynecology, 106, Subjektiva förbättringar uppskattades med ett detaljerat inkontinens frågeformulär, dagboksskrivande samt en symptom visuell analog skala. 24 Kelleher, C.J, Filshie, J., Burrton, G., Khullar, V., Cardozo, L.D. (1994). Acupuncture and the treatment of irritative bladder symptoms. Acupuncture in medicin, 12(1), 9-12.

7 September (11) Kelleher), verifierat via urodynamisk utvärdering. Inga allvarligare bieffekter till följd av akupunkturbehandling kunde konstateras i någon av studierna. Ingen av patienterna avslutade studien pga. bieffekter av akupunkturbehandling. I tre studier har livskvaliteten inkluderats med hjälp av olika instrument och subjektiva förbättringar visas. (Bergström et al, Emmons och Otto samt Kelleher et al). Då urininkontinens framförallt är en sjukdom som primärt påverkar individers livskvalitet, bör livskvalitet vara ett av de viktigaste effektmåtten. Sammanställningen indikerar att kvinnor över 50 år med trängningsinkontinens som inte är intresserade av läkemedelsbehandling pga. bieffekter troligen kan ha nytta av akupunkturbehandling. Få bieffekter uppstår, blåskapaciteten förbättras, livskvaliteten ökar med hög sannolikhet och symptomen förefaller försvinna efter fyra eller sex veckor behandling. Uppgifterna är dock osäkra. Det är också svårt att finna en bra placebogrupp då akupunkturbehandling påverkar kroppen i någon fysiologisk mening. I en riktig placebobehandling kan inte nålar användas. Avsaknaden av vetenskapliga artiklar gör att det råder bristande evidens när det gäller akupunkturens behandlingseffekter på inkontinens. Det saknas också evidens för övriga behandlingsmetoder av trängningsinkontinens, förutom läkemedelsbehandling 25. Komplikationer Efter akupunkturbehandlingen kan patienten känna sig trött, få rodnad och små sticksår. Bieffekterna brukar vara snabbt övergående. Infektion är en allvarlig komplikation som kan inträffa. En annan allvarlig risk vid akupunktur är att nålarna sticks ned för djupt så att inre organ skadas. Även kärl och nerver kan skadas. 25 Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Rapport 143/2000: Behandling av urininkontinens. Uustal-Fornell E, W., G, Kjolhede P, Prevalence of urinary and fecal incontinence and symptoms of genital prolapse in women. Acta Obstet Gynecol Scand, 2003(82): p Hay-Smith, E.J., et al., Pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev, 2001(1): p. CD Slutrapport från arbetsgruppen för nationella indikationer för Gynekologi

8 September (11) Kostnad och kostnadseffektivitet Kostnad Det är svårt att uppskatta en total kostnad då prevalensen för inkontinens är osäker. I SBU:s genomgång, 2000, uppskattades de totala sjukvårdskostnaderna för urininkontinens till mellan 2,8 och 4,4 miljarder kr årligen. Om vi antar att prevalensen för trängningsinkontinens är en tredjedel av alla former av urininkontinens får vi en sjukvårdskostnad mellan 0,93-1,47 miljarder kronor per år, vilket motsvarar ca 42,8-67,3 miljoner kronor per år i Östergötland Kostnaden för läkemedelsbehandling är omfattande och uppskattas till minst 33 miljoner kronor per år, 1,5 miljoner kronor per år i Östergötland Kostnaden för olika hjälpmedel är betydande och var 1996 drygt 0,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 15,2 miljoner kronor i Östergötland 30. Jämfört med den totala kostnaden är kostnaden för diagnostik och mer aktivare behandling låg 31. Under de kommande åren ökar antalet äldre och kostnaden för inkontinensvården kommer att bli betydande. Vid lasarettet i Motala (Inger Brodén), har man gjort en ekonomisk beräkning av kostnaden för konservativ behandling och akupunkturbehandling vid urininkontinens. Enligt denna beräkning är den årliga kostnaden per patient för konservativ behandling ca kronor och för akupunkturbehandling ca kr, dvs. konservativ behandling är 87 procent dyrare än akupunkturbehandling. I kostnaden för den konservativa behandlingen står läkemedelskostnaden för 46 procent Kostnadseffektivitet I dag finns inga publicerade studier där både kostnaden och effekten av akupunkturbehandling vid urininkontinens framgår. 26 ((Kostnad för trängningsinkontinens på riksnivå/invånare i riket)*(antalet invånare i Östergötland*))). 27 Ett antagande har gjorts kostnaden är lika hög för olika sorters urininkontinens i genomsnitt per fall, dvs en patient med trängningsinkontinens kostar i genomsnitt lika mycket som en patient med exempelvis ansträngningsinkontinens. 28 Fann uppgiften på denna sida; Arbetar med att hitta en annan källa som verifierar uppgiften. 29 ((Läkemedelskostnad för urininkontinens på riksnivå/invånare i riket)*(antalet invånare i Östergötland)*(1/3)))). 30 ((Kostnad för hjälpmedel på riksnivå /invånare i riket)*(antalet invånare i Östergötland)*(1/3)))). 31 Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Rapport 143/2000: Behandling av urininkontinens. 32 I årskostnaden för den konservativa behandlingen ingår ett sjuksköterskebesök för utredning, ett läkarbesök, tio elstimuleringar utförd av sköterska, två elstimuleringar hemma samt läkemedelsbehandling (Vesicare 5 mg alt. Detrusitol 4 mg). 33 I årskostnaden för akupunkturbehandling ingår ett sjuksköterskebesök för utredning, ett läkarbesök, tio akupunkturbehandlingar utförd av sköterska samt kostnaden för tio nålar vid tio behandlingar.

9 September (11) Pågående relevanta studier och utvärderingar Intresset för akupunktur som behandlingsmetod ökar. Just nu pågår en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie där kvinnor med ansträngnings- eller trängningsinkontinens får akupunkturbehandling eller placeboakupunktur (Sham - nålarna ser ut som riktiga nålar och upplevs som sådana trots att de inte penetrerar huden). Patienterna får under sex veckor 12 behandlingar. Uppföljning sker efter sex månaders avslutad behandling. Primära outcomemått är antalet inkontinenta episoder, livskvalitet samt duration av fördelaktiga effekter. Sekundära effektmått är blåskapacitet, ofrivilliga blåssammandragningar, bördan av att föra ett akupunkturprotokoll samt pelvic floor muskelstyrka. Studien påbörjades i oktober 2005 och förväntas vara klar i juli Etthundrafemtiofyra deltagande förväntas i studien. Inom ramen för Cochrane collaboration beskriver Sung och Jiaqi en litteratursammanställning där de avser utvärdera akupunkturens och el-akupunkturens effekter jämfört med övrig behandling. De utvärderar följande alternativ: Akupunktur eller elektroakupunktur mot ingen akupunktur eller elektroakupunktur. Akupunktur eller elektroakupunktur mot beteendeterapi vid behandling av urininkontinens. Akupunktur eller elektroakupunktur mot läkemedelsbehandling. Akupunkturens eller elektroakupunkturens bieffekter jämfört med annan behandling. Akupunktur eller elektroakupunktur tillsammans med annan behandling mot enbart annan behandling 35 I översikten ingår alla randomiserade studier där patienter med urininkontinens utan neurologisk sjukdom får akupunkturbehandling. Primära effektmåttet är subjective continence as indicated by no persisting symptoms of incontinence. Sekundära mått är olika symptom hos deltagarna (ex dagboksskrivande över antalet trängningar mm), fysiska mätningar (ex. urodynamiska utvärderingar), livskvalitet, ekonomiska utfall, och bieffekter. Uppgiftslämnare Anne-Christine Bedoire, Kvinnokliniken Motala Andrea Schmidt, Hälsoekonom, CMT/IHS, Linköpings universitet. 34 Efficacy of acupuncture in Treating Urinary Incontinence, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT Sung LM, Jiaqi W. Acupuncture for urinary incontinence in adults without neurological disease. (Protocol). Cochrane Database of Systematic Rewievs Issue 4.

10 September (11) REFERENSER Abrams P, Blaivas JG, Stanton SL, Andersen JT. Standardization of terminology of lower urinary tract function. Neurourol Urodyn 1988; Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Ulmsten U et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: Report from the Standardisation sub-committee of the International Society. Neurourol Urodyn 2002;21: Andersen JT, Blaivas JG, Cardozo L, Thuroff J. Seventh report on the standardization of terminology of lower urinary tract function: lower urinary tract rehabilitation techniques. Neurourol Urodyn 1992;11: Bergström K, Carlsson C.P.O, Lindholm C, Widengren R (2000). Improvement in urge and mixed type incontinence after acupuncture treatment among elderly women a pilot study. Journal of the Autonomic Nervous System, 79, Chang, P-L. Urodynamic studies in acupuncture for women with frequency, urgency, and dysuria. Journal of Urology, 140, Eliasson, K., et al., Prevalence of urinary leakage in nulliparous women with respect to physical activity and micturition habits. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 2004; 15(3): p Emmons S.L., Otto, L. (2005). Acupuncture for overactive bladder: A randomized controlled trial. Obstetrics & Gynecology, 106, Hay-Smith, E.J., et al., Pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. Hay-Smith, J., et al., Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev, 2005(3): p. CD Herzog, A.R., et al., Methods used to manage urinary incontinence by older adults in the community. J Am Geriatr Soc, (4): p Incontinence in the County of Nord-Trondelag. Scand J Prim Health Care, 2002; 20(2): p Kelleher, C.J, Filshie, J., Burrton, G., Khullar, V., Cardozo, L.D. (1994). Acupuncture and the treatment of irritative bladder symptoms. Acupuncture in medicin, 12(1), Molander Ulla. Evidensbaserad äldrevård, urininkontinens, SBU publikation, kap 13. Sung LM, Jiaqi W. Acupuncture for urinary incontinence in adults without neurological disease. (Protocol). Cochrane Database of Systematic Rewievs Issue 4.

11 September (11) Uustal-Fornell E, W., G, Kjolhede P, Prevalence of urinary and fecal incontinence and symptoms of genital prolapse in women. Acta Obstet Gynecol Scand, 2003(82): p Wallace, S.A., et al., Bladder training for urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev, 2004(1): p. CD Efficacy of acupuncture in Treating Urinary Incontinence, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT rapport. Cochrane Database Syst Rev, 2001(1): p. CD Slutrapport från arbetsgruppen för nationella indikationer för Gynekologi SBU-rapport, Behandling av urininkontinens. ISBN , Slutrapport från arbetsgruppen för nationella indikationer för Gynekologi Folkmängd i riket, län och kommuner 30/6/2006 och befolkningsförändringar 1:a halvåret 2006, SBU.

1. Inledning. Urininkontinens

1. Inledning. Urininkontinens 1. Inledning Urininkontinens Urininkontinens är ett av våra stora folkhälsoproblem och berör mer än 50 miljoner människor i världen, varav cirka 500 000 i Sverige. Minst 300 000 har eller önskar idag behandling

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Till dig som vill veta mer om Inkontinens 1 Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Hjälpmedelsinstitutet 2007 Grundtext: Inkontinenscentrum i VGR och Linkenheten i Stockholm Illustratör:

Läs mer

VÅRDPROGRAM Hälso- och sjukvårdsförvaltningen januari 2009. Lokalt vårdprogram ansträngningsträngnings- vuxna kvinnor

VÅRDPROGRAM Hälso- och sjukvårdsförvaltningen januari 2009. Lokalt vårdprogram ansträngningsträngnings- vuxna kvinnor Lokalt vårdprogram ansträngningsträngnings- och blandinkontinens, vuxna kvinnor Lokalt vårdprogram ansträngnings- trängningsoch blandinkontinens, vuxna kvinnor Inledning Arbetsgruppens uppdrag har varit

Läs mer

Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa

Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa Ett pressmaterial från Pfizer Kontaktperson: Annelie Barkelund, informationschef, Pfizer AB Tel: 08-550 529 75. Mobil: 0768-89 29 75. E-post: annelie.barkelund@pfizer.com

Läs mer

Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens

Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens En jämförelse mellan EMG-biofeedback och konventionell träningsmetod Författare: Göta Knappsberg, barnmorska Anette Nilsson, barnmorska Mödravårdcentralen,

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

Om blåsdysfunktion (inkontinens) med referenser

Om blåsdysfunktion (inkontinens) med referenser Om blåsdysfunktion (inkontinens) med referenser Framtaget av Agneta Sandberg, uroterapeut Landstinget Blekinge och Anders Engelholm, utvecklingsledare Kommunförbundet Västernorrland (FoU Västernorrland)

Läs mer

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion Vad är urologi? Seminarium 1 Vad är urologi? Tumörsjukdom i urinvägarna Infektioner i urinvägarna Sten i urinvägarna Trauma Erektil dysfunktion Neurogena blåsrubbningar Inkontinens Sjukdomar i penis Skrotala

Läs mer

LUTS Lower Urinary Tract Symptoms - Nedre urinvägssymptom. Mannens blåsa i vått och torrt URINARY INCONTINENCE

LUTS Lower Urinary Tract Symptoms - Nedre urinvägssymptom. Mannens blåsa i vått och torrt URINARY INCONTINENCE Mannens blåsa i vått och torrt övre urinvägarna (njurar och ureteres) Göteborg, 19 november 2015 Ulf G H Malmsten; geriater överläkare nedre urinvägarna (urinblåsa och urethra) Gray s Anatomy of the Human

Läs mer

UCB PHARMA AB (SWEDEN) Murmansgatan 126A Malmö

UCB PHARMA AB (SWEDEN) Murmansgatan 126A Malmö BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE UCB PHARMA AB (SWEDEN) Murmansgatan 126A 212 25 Malmö Företrädare: Charlotta Wängberg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Svenskarna om inkontinens

Svenskarna om inkontinens Svenskarna om inkontinens Resultat från en SIFO-undersökning, september 2004 En pressrapport från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil: 0733-68

Läs mer

Utredning och behandling av blåsstörning

Utredning och behandling av blåsstörning Namn Utredning och behandling av blåsstörning Personnummer Datum Utredning, åtgärder, uppföljning och utvärdering på individnivå Initiativ till utredning: Eget Sjuksköterska Läkare Annan Utredning Planeras

Läs mer

12.12 Kvalitetsindikatorer för Urininkontinens

12.12 Kvalitetsindikatorer för Urininkontinens 12.12 Kvalitetsindikatorer för Urininkontinens Urininkontinens definieras som ofrivilligt urinläckage av sådan omfattning att det utgör ett socialt och/eller hygieniskt problem, samt är objektivt mätbart(1).

Läs mer

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur BMI och rökning påverkar komplikationer, patientens nöjdhetsgrad och resultat

Läs mer

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin MY DISCLOSURE None of the researchers within the econtinence

Läs mer

Slutrapport från arbetsgruppen för nationella indikationer för Gynekologi 2006-01-13

Slutrapport från arbetsgruppen för nationella indikationer för Gynekologi 2006-01-13 Slutrapport från arbetsgruppen för nationella indikationer för Gynekologi 2006-01-13 - 2 - Nationella riktlinjer för behandling av inkontinens och prolaps. Uppdraget Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media

Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media Ett pressmaterial från Pfizer 2008 Kontaktperson: Cecilia Björkman, PR-ansvarig, Pfizer AB. Tel: 08-550 522 96. Mobil: 0768-89 22 96. E-mail:

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa Beställ behandlingsstödet Ett friare liv Svansben Bä me Blygdben Kvinnlig bäckenbotten i vila Manlig bäckenbotten i vila Ändtarm Bäckenbotten Slida Urinrör ETT FRIARE LIV Namn.

Läs mer

Vad är värdig vård vid blåsdysfunktion?

Vad är värdig vård vid blåsdysfunktion? Vad är värdig vård vid blåsdysfunktion? Värdig vård vid Anders Engelholm BD Inkontinens = Oförmåga att kontrollera blåsa och tarm när det gäller att tömma kroppen på avfallsprodukter *Urininkontinens är

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Företrädare: Karl-Johan Myren

Företrädare: Karl-Johan Myren BESLUT 1 (8) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-10 Vår beteckning 583/2004 SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 30037 104 25 Stockholm Företrädare: Karl-Johan Myren SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

Läs mer

Riktlinjer - basal utredning och behandling av personer med urininkontinens

Riktlinjer - basal utredning och behandling av personer med urininkontinens Riktlinjer - basal utredning och behandling av personer med urininkontinens Riktlinjerna utgår från det Nationella kvalitetsprogram vilket tagits fram av NIKOLA (Nätverk Inkontinens Kommuner Landsting)

Läs mer

Urininkontinens hos män och kvinnor

Urininkontinens hos män och kvinnor Urininkontinens hos män och kvinnor Ett bakgrundsmaterial som reder ut begreppen Ett pressmaterial från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil:

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

Forskningsplan. Huvudhandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås, Sverige

Forskningsplan. Huvudhandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås, Sverige 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

VÅRDPROGRAM Hälso- och sjukvårdsförvaltningen januari 2009. Lokalt vårdprogram ansträngningsträngnings- vuxna kvinnor

VÅRDPROGRAM Hälso- och sjukvårdsförvaltningen januari 2009. Lokalt vårdprogram ansträngningsträngnings- vuxna kvinnor VÅRDPROGRAM Hälso- och sjukvårdsförvaltningen januari 2009 Lokalt vårdprogram ansträngningsträngnings- och blandinkontinens, vuxna kvinnor VÅRDPROGRAM Hälso- och sjukvårdsförvaltningen januari 2009 Lokalt

Läs mer

FEMALE URINARY INCONTINENCE Impact on sexual life and psychosocial wellbeing in patients and partners, and patient-reported outcome after surgery

FEMALE URINARY INCONTINENCE Impact on sexual life and psychosocial wellbeing in patients and partners, and patient-reported outcome after surgery FEMALE URINARY INCONTINENCE Impact on sexual life and psychosocial wellbeing in patients and partners, and patient-reported outcome after surgery Margareta Nilsson Enheten för Obstetrik och Gynekologi

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Urininkontinens

Läs mer

Vad är LUTS och hur kan det behandlas?

Vad är LUTS och hur kan det behandlas? Vad är LUTS och hur kan det behandlas? Information om nedre urinvägssymptom (LUTS) och de olika behandlingsalternativen. Manlig hälsa och manlighet På vissa sätt kan det vara svårt att vara man. Vi har

Läs mer

För att identifiera urinläckage fråga

För att identifiera urinläckage fråga 2013-05-16 MAS KC 3 2013-05-16 MAS KC 4 För att identifiera urinläckage fråga Om personen läcker urin vid urinträngning Om personen hinner fram till toaletten Om personen har färre än 4 eller fler än 8

Läs mer

4. Beteendeterapi och fysikalisk behandling

4. Beteendeterapi och fysikalisk behandling 4. Beteendeterapi och fysikalisk behandling Inledning Detta kapitel omfattar beteendeterapi, träningsprogram och fysikalisk terapi, vilka ofta ges som kombinationsbehandling vid inkontinens. Av stor vikt

Läs mer

Underlag till frågor om urininkontinens

Underlag till frågor om urininkontinens Dokumentbeteckning 2014-02-20 Dnr 5.2-15714/2010 1(6) Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för öppna jämförelser 2 marianne.lidbrink@socialstyrelsen.se Underlag till frågor om urininkontinens

Läs mer

Blåsdysfunktion hos äldre

Blåsdysfunktion hos äldre Blåsdysfunktion hos äldre Blåsdysfunktion är inte en del av det normala åldrandet även om besvären är vanligare hos den äldre befolkningen Kicki Malmsten, utvecklingsledare Senior alert Qulturum, Region

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Kvinnlig urininkontinens Utredning och behandling i primärvården. Fatima Taheri-Johansson Kvinnokliniken Värnamo 2013

Kvinnlig urininkontinens Utredning och behandling i primärvården. Fatima Taheri-Johansson Kvinnokliniken Värnamo 2013 Kvinnlig urininkontinens Utredning och behandling i primärvården Fatima Taheri-Johansson Kvinnokliniken Värnamo 2013 Definition Enligt ICS: Ofrivilligt urinläckage, att inte nå toaletten i tid Varningstiden,dvs

Läs mer

Behandling eller inkontinensskydd? - En hälsoekonomisk analys av insatser vid urininkontinens

Behandling eller inkontinensskydd? - En hälsoekonomisk analys av insatser vid urininkontinens Behandling eller inkontinensskydd? - En hälsoekonomisk analys av insatser vid urininkontinens Gunnel Andersson, uroterapeut, inkontinenssamordnare, med.doktor, Centrum för hjälpmedel Örebro läns landsting

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

Arnfridur Henrysdottir LÅNGTIDSUPPFÖLJNING MED CYSTOSKOPI EFTER TVT- OPERATION VISAR INGA NÄTEROSIONER I URINBLÅSAN

Arnfridur Henrysdottir LÅNGTIDSUPPFÖLJNING MED CYSTOSKOPI EFTER TVT- OPERATION VISAR INGA NÄTEROSIONER I URINBLÅSAN LÅNGTIDSUPPFÖLJNING MED CYSTOSKOPI EFTER TVT- OPERATION VISAR INGA NÄTEROSIONER I URINBLÅSAN BAKGRUND TENSION-FREE-VAGINALTAPE OPERATIONSMETODEN (TVT) INTRODUCERADES 1995 AV ULMSTEN ET AL. INDIKATION:

Läs mer

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Utformat av deltagarna i Förbättringsprogram 4 våren 2010; Marita Palm Ankarman distriktssköterska HC Stora Trädgårdsgatan Västervik Nina

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Att leva med Inkontinens

Att leva med Inkontinens Att leva med Inkontinens Att leva med inkontinens Det är viktigt att söka hjälp och inte lida i det tysta Under lång tid bar Kerstin Järneberg på en hemlighet. Till sist tog hon mod till sig och sökte

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa 3 M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Uretradilatation hos kvinnor med urinträngningar och smärta utan allvarligare bakgrund

Uretradilatation hos kvinnor med urinträngningar och smärta utan allvarligare bakgrund Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Kvalitetsprogram vid blåsstörning

Kvalitetsprogram vid blåsstörning Processbild över kvalitetsprogrammet v03 Utreda Planera Bedöma Åtgärda Utvärdera Hämta in anamnes och status Välj mätmetoder utifrån anamnes och status Diagnostisera, sätt mål och välj behandling Ge råd,

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Omvårdnadsåtgärder för kvinnor med urininkontinens

Omvårdnadsåtgärder för kvinnor med urininkontinens Omvårdnadsåtgärder för kvinnor med urininkontinens - en litteraturstudie Nursing interventions for women with urinary incontinence - a literature study Kristin Bryntesson Karolin Nygren Fakultet: Hälsa,

Läs mer

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Moa Bjerner, ST-läkare Kalix Vårdcentral Handledare: Med Dr Annika Andén

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Urininkontinens hos kvinnor. MD. ÖL. Corinne Pedroletti Gynekologi och Reproduktionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Urininkontinens hos kvinnor. MD. ÖL. Corinne Pedroletti Gynekologi och Reproduktionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Urininkontinens hos kvinnor MD. ÖL. Corinne Pedroletti Gynekologi och Reproduktionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Autonoma nervsystemet: Parasympatikus (kolinerga systemet) S2-S4, spinala

Läs mer

UROTERAPEUT

UROTERAPEUT UROTERAPEUT www.utfnordic.org UROTERAPEUT - En viktig resurs i vården Uroterapeuten... har grundutbildning och legitimation som sjuksköterska/ barnmorska, sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare utreder

Läs mer

Äldre och urininkontinens

Äldre och urininkontinens Äldre och urininkontinens Ökad kunskap för en bättre vård och omsorg STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Urinläckage: träning, närmiljö och hjälp till toa kan minska läckage Urininkontinens är

Läs mer

BPH utredning och behandling i primärvården. Lars Malmberg VO urologi, Skånes universitetssjukhus

BPH utredning och behandling i primärvården. Lars Malmberg VO urologi, Skånes universitetssjukhus BPH utredning och behandling i primärvården Lars Malmberg VO urologi, Skånes universitetssjukhus Inte bara besvär! Residualurin/infektion Urinretention Blödning Blåssten Divertikelbildning Njurinsufficiens

Läs mer

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat av 1-årig uppföljning Presentationsmaterial - Januari 2012 Sammanfattning (1) Sedan juni 2010 pågår å inom SLL två pilotstudier t för

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Freddie Henriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Urininkontinens hos kvinnor

Urininkontinens hos kvinnor HÖGSKOLAN Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Vårdvetenskap 51 60 poäng Vårterminen 2005 Urininkontinens hos kvinnor Livskvalitet och hjälpsökande En systematisk litteraturstudie Författare: Inger

Läs mer

Alternativ till kateterbehandling

Alternativ till kateterbehandling Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Rutin Hälso- och sjukvårdsstaben 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Karin Lundberg Gunilla Andersson 2013-06-19 2016-06-19

Läs mer

Urininkontinens i öppna jämförelser

Urininkontinens i öppna jämförelser 2012-10-25 Dnr 15714/2010 1(11) Avdelningen för statistik och utvärdering Enheten för öppna jämförelser Marianne Lidbrink marianne.lidbrink@socialstyrelsen.se Kommunernas kontakt Urininkontinens i öppna

Läs mer

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson.

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson. Evidensbaserad vård Vad är evidensbaserad vård? Birgitta Johansson Universitetslektor i onkologisk omvårdnad Sjuksköterska Enheten för onkologi Uppsala universitet November 2012 EBM evidensbaserad medicin

Läs mer

Urininkontinens i öppna jämförelser

Urininkontinens i öppna jämförelser 2013-05-16 Dnr 15714/2010 1(12) Avdelningen för statistik och utvärdering Enheten för öppna jämförelser Marianne Lidbrink marianne.lidbrink@socialstyrelsen.se Kommunernas kontakt Urininkontinens i öppna

Läs mer

Prolaps efter total- och subtotal hysterektomi- 11år senare. Pär Persson

Prolaps efter total- och subtotal hysterektomi- 11år senare. Pär Persson Prolaps efter total- och subtotal hysterektomi- 11år senare Pär Persson Pelvic organ prolapse after subtotal and total hysterectomy: a long-term follow-up of an open randomised controlled multicentre study.

Läs mer

Utredning och behandling av blåsstörning

Utredning och behandling av blåsstörning Namn Personnummer Utredning och behandling av blåsstörning Datum Utredning, åtgärder, uppföljning och utvärdering på individnivå Initiativ till utredning: Eget Sjuksköterska Läkare Annan Utredning Planeras

Läs mer

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

Bilaga 1. Olika typer av urininkontinens

Bilaga 1. Olika typer av urininkontinens Bilaga 1. Olika typer av urininkontinens och deras orsaker Inledning Urininkontinens kan ha anatomiska, fysiologiska och patologiska orsaker i bäckenorganen eller bero på generella sjukdomar. Särskilt

Läs mer

Effekt av perkutan tibial nervstimulering (PTNS) vid överaktiv blåsa

Effekt av perkutan tibial nervstimulering (PTNS) vid överaktiv blåsa Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv -Any truth is better than indefinite doubt Nordenström J. Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Karolinska University Press, 2005. SENSORISK

Läs mer

VÅRDPROGRAM URININKONTINENS

VÅRDPROGRAM URININKONTINENS Kronoberg VÅRDPROGRAM URININKONTINENS för kommunerna i Kronobergs län 20080509 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Olika befattningshavares ansvar 3. Olika typer av inkontinens och orsaker 4. Utredning

Läs mer

Vad kan uroterapi erbjuda? 2015-02-05 Johanna Sjögren

Vad kan uroterapi erbjuda? 2015-02-05 Johanna Sjögren Vad kan uroterapi erbjuda? Specialistvård VC Egenvård Kvinnlig urininkontinens www.skane.se/sus/bbc Vårdprogram för primärvården i Region Skåne Utredning Anamnes, medicinlista Preliminär diagnos Urinsticka

Läs mer

Åldrande blåsan. åldrandet. åldersförändringar... Le vieillissement. åldrandets två processer 2015-03- 09. teorier för åldrandet: wear and tear...

Åldrande blåsan. åldrandet. åldersförändringar... Le vieillissement. åldrandets två processer 2015-03- 09. teorier för åldrandet: wear and tear... Åldrande blåsan Seniormässan, Göteborg, mars 2015 Ulf G H Malmsten; geriater överläkare Le vieillissement Le vieillissement est le destin de tout le monde Tack till: Sinoba, Johnson & Johnson, SCA, Astellas,

Läs mer

Urininkontinens, utredning och behandling

Urininkontinens, utredning och behandling Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi, öppenvård Giltig fr.o.m: 2016-03-01 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Gyn Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Faktaägare:

Läs mer

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen Kliniska studier Pilotstudie, 1992 2 kvinnor med bakteriell vaginos var inkluderade i studien. Diagnosen ställdes med hjälp av mikroskopisk undersökning och gradering av vaginalutstryk enligt Nugents poängbedömning.

Läs mer

Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens

Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens Datum... Personnummer.... Namn... Adress Tel.... Längd Vikt BMI.. Enskilt boende q Särskilt boende q Ansvarig läkare q... Kontaktorsak...... Socialt Nej Ja, kommentar

Läs mer

Riktlinjer urininkontinens

Riktlinjer urininkontinens 17.3 2005-04-14 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Riktlinjer urininkontinens Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Olika befattningshavares ansvar 3. Olika typer av inkontinens och orsaker 4. Utredning

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på? Erektionssvikt är något som uppskattningsvis 500 000 svenska män lider av. 1 Det finns

Läs mer

Kari Bö Professor, dr. scient Sjukgymnast Norges idrottshögskola. Ansträngningsinkontinens. Bäckenbottenmusklerna. Rätt träning

Kari Bö Professor, dr. scient Sjukgymnast Norges idrottshögskola. Ansträngningsinkontinens. Bäckenbottenmusklerna. Rätt träning Läcker du? Kari Bö Professor, dr. scient Sjukgymnast Norges idrottshögskola Bäckenbottenmusklerna Bäckenbottenmusklerna ligger inuti bäckenet och fungerar som ett golv i kroppen. Musklerna omsluter urinröret,

Läs mer

Ljusterapi vid depression

Ljusterapi vid depression Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression En systematisk litteraturöversikt Uppdatering av Kapitel 9 i SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004), nr 166/2

Läs mer

LUTS och BPH. Lower Urinary Tract Symptoms Samlingsnamn för vattenkastnimngsbesvär, ej könsbunden. Många orsaker!

LUTS och BPH. Lower Urinary Tract Symptoms Samlingsnamn för vattenkastnimngsbesvär, ej könsbunden. Många orsaker! LUTS och BPH Lower Urinary Tract Symptoms Samlingsnamn för vattenkastnimngsbesvär, ej könsbunden Många orsaker! Utredning av LUTS Anamnes (IPSS, miktionschema) Tidsmiktion, ev res urin U sticka, ev PSA,

Läs mer

2009-09-22. Handlingsprogram för omhändertagande av kvinnor med urininkontinens i Västmanland

2009-09-22. Handlingsprogram för omhändertagande av kvinnor med urininkontinens i Västmanland 2009-09-22 Handlingsprogram för omhändertagande av kvinnor med urininkontinens i Västmanland 1 Innehåll Definition...1 Huvudtyper av inkontinens hos kvinnor...1 Checklista inkontinens hos kvinnor...2 Kommentarer

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

8. Urininkontinens i primärvården

8. Urininkontinens i primärvården 8. Urininkontinens i primärvården Inledning Urininkontinens är ett utbrett folkhälsoproblem. Primärvården utgör därför den naturliga basen för inkontinensvården. En viktig del i detta ansvar rör inkontinenta

Läs mer

Urologiska spasmolytika. Borlänge

Urologiska spasmolytika. Borlänge Urologiska spasmolytika Borlänge 213-5-16 Antikolinerga spasmolytika Kompetitiv hämning av kolinerg stimulering av muskarinreceptorer (M2 och ffa M3) på glatta muskelcellers yta i urinblåsan. Urologiska

Läs mer

Vagifem 10 µg. Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi. (10 µg 17 -estradiol) 10µg 17ß-estradiol

Vagifem 10 µg. Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi. (10 µg 17 -estradiol) 10µg 17ß-estradiol Vagifem 1 µg (1 µg 17 -estradiol) Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi 1µg 17ß-estradiol Vaginala atrofisymtom Få söker och får hjälp Symtom på vaginal atrofi sänker livskvaliteten för många

Läs mer

Med busig blåsa men friska njurar

Med busig blåsa men friska njurar Med busig blåsa men friska njurar Peter Wide, Barnläkare, PNU-T enheten, Barn- & Ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset i Linköping Utgångspunkt Barnen föds med friska njurar Signalsystemet för styrning

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning URO7003SE 09.207 Blås- och bäckenbottenträning För kvinnor Blåsan.se Fakta om inkontinens Du behöver inte skämmas. Inkontinens är vanligare än du tror och det finns behandling för det. De allra flesta

Läs mer

Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre

Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre En systematisk litteraturöversikt Oktober 2013 (preliminär version webbpublicerad 2013-10-08) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish

Läs mer

Behovs- och problemanalys avseende graviditet och gynekologiska sjukdomstillstånd

Behovs- och problemanalys avseende graviditet och gynekologiska sjukdomstillstånd 2005-04-28 1 Behovs- och problemanalys avseende graviditet och gynekologiska sjukdomstillstånd Området kvinnohälsa inom Obstetrik och Gynekologi omfattar en rad situationer hos friska gravida kvinnor samt

Läs mer

ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM Solutions with you in mind www.almirall.com VILKA ÄR DE? Urinblåseproblem definieras som alla symtom som orsakas av bristande funktion av urinblåsan. Två typer av urologiska problem

Läs mer

Blås- och tarmdysfunktion

Blås- och tarmdysfunktion Region Stockholm Innerstad Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (6) 2017-08-30 Blås- och tarmdysfunktion MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2013-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Astellas Pharma A/S Kajakvej 2 2770 Kastrup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

TIBIALISSTIMULERING EN BEHANDLING VID ÖVERAKTIV BLÅSA. EN LITTERATURSTUDIE

TIBIALISSTIMULERING EN BEHANDLING VID ÖVERAKTIV BLÅSA. EN LITTERATURSTUDIE Hälsa och samhälle TIBIALISSTIMULERING EN BEHANDLING VID ÖVERAKTIV BLÅSA. EN LITTERATURSTUDIE LENA JÖNSSON KARIN ÄRLEMYR Examensarbete i omvårdnad 15 hp Omvårdnadsvetenskap 61-90 p Januari 2009 Malmö högskola

Läs mer

Vårdprogram för inkontinens nådde inte sitt syfte Antalet remisser ökade och utredningar görs fortsatt på för hög sjukvårdsnivå

Vårdprogram för inkontinens nådde inte sitt syfte Antalet remisser ökade och utredningar görs fortsatt på för hög sjukvårdsnivå RESULTAT Under treårsperioden 2002 till och med 2004 gjordes totalt 1 043 nybesök, varav två tredjedelar (701) kom på remiss och en tredjedel (342) sökte själva. Totalt sett ökade antalet remitterade patienter

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Undernäring är vanligt bland äldre personer inom hela vård- och omsorgssektorn. Med en åldrande befolkning kan denna problematik komma att öka under de kommande decennierna.

Läs mer

Kvinnors urininkontinens utreds och behandlas i primärvården Specialistvård i komplicerade fall utan långa väntetider

Kvinnors urininkontinens utreds och behandlas i primärvården Specialistvård i komplicerade fall utan långa väntetider klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se Kvinnors urininkontinens utreds och behandlas i primärvården Specialistvård i komplicerade fall utan långa väntetider

Läs mer