Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)"

Transkript

1 Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) December

2 Sammanfattning En översyn av bidraget till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) har genomförts. I utredningsgruppen finns stiftarna Örebro läns landsting, Nora kommun och Karlskoga kommun representerade. I gruppen finns också Länsstyrelsen i Örebro län som har en central roll för utveckling och bevarande av det aktuella området. Nedan följer en kort sammanfattning av det viktigaste som kommit fram i utredningen och det förslag som utredningen utmynnar i. Dagens svårigheter inom NJOV:s verksamhet är i korthet: Stadgarna har inaktuella formuleringar omkring NJOV:s organisation och verksamhet. NJOV saknar en tydlig styrnings och ledningsorganisation. Resultatet är samverkanssvårigheter mellan olika intressenter med konsekvens att nödvändiga prioriteringar inte görs. NJOV har arbetsgivaransvar utan närvarande ledning. NJOV saknar kompetens inom för verksamheten centrala områden (museal kunskap, antikvarisk kunskap, fastighetsförvaltning med mera). Karlskoga kommun har beslutat att inte ge NJOV verksamhetsmedel ( kronor) från 2014 eftersom tågtrafiken inte längre når Bofors. Örebro läns landsting kan för närvarande inte motivera att regionala kulturmedel inom museiområdet ges till NJOV, då det saknas museal kompetens och en inriktning i enlighet med länets kulturplan. Det stora antalet byggnader och anläggningar i Pershyttan kräver underhåll. Vårdplaner behöver skapas och genomtänkta prioriteringar ske. Driften av en museijärnväg är kostnadskrävande. Museibanan har en orimligt lång bansträckning och prioriteringar behöver göras. Åtgärder för att minska energikostnader behöver vidtas. Det råder otydliga gränser mellan stiftelsen NJOV:s och föreningen NBVJ 1 :s verksamheter och föreningen NBVJ upplevs av vissa ha för stort inflytande även i stiftelsen NJOV. Stiftelsen NJOV huserar tågmaterial av mindre intresse för verksamheten, varav det mesta tillhör föreningen NBVJ. (För mer detaljer se sida 15 18) Nya bidragsdirektiv För att stiftelsen NJOV fortsättningsvis ska få bidrag från Nora kommun och Landstinget krävs att: 1 Föreningen Nora Bergslags Veteranjärnväg (NBVJ) är en ideell förening som driver den veteranjärnväg som ingår i NJOV:s verksamhet. Föreningen äger det mesta av det tågmaterial som förvaras i NJOV:s lokstallar på stationsområdet i Nora. 2

3 Stadgarna aktualiseras. Örebro läns museum, och ArkivCentrum adjungeras, alternativt kallas till styrelsen fram till att stadgarna eventuellt har förändrats. Rutiner för regelbunden verksamhetsavstämning mellan styrelsen och Länsstyrelsen skapas. En styrelse väljs med fokus på de kunskaper som behövs i stiftelsen idag. Delar av det administrativa arbetet övertas av Nora kommun. En verksamhetschef tillsätts och den administrativa tjänsten avvecklas. Örebro läns museum binds via avtal till NJOV och är en kvalitetsgarant för det regionala museala innehållet i verksamheten. En inventering av samtliga byggnader, lokaler och anläggningar genomförs. En prioriteringsplan skapas. En energiutredning genomförs och plan för att sänka energikostnader skapas. Banan till Bofors avvecklas från Käppsta (alternativt Vikersvik). Stiftelsen NJOV genomför sedan en prioritering av den bansträckning som ska finnas kvar. Områden där det råder oklarheter mellan stiftelsen NJOV och föreningen NBVJ reds ut. Samverkansavtal skrivs. Samverkansavtal skrivs med Nora kommun och ArkivCentrum. En utvecklingsplan med budget skapas för , med en mer detaljerad årsplan och budget från och med Verksamheten inriktas mot en utvecklad och förbättrad förvaltning av områdenas kulturhistoriskt värdefulla byggnader, utvecklad och förbättrad tillgänglighet till miljöerna samt utvecklingsinsatser kopplade till besöksmålet och att nå nya målgrupper. Årliga uppföljningar av verksamhetens måluppfyllelse genomförs av bidragsgivarna som skapar en samlad gruppering omkring uppföljningen. (För en mer detaljerad redogörelse av förslaget se sida 19 23) 3

4 Innehåll Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)... 1 December Sammanfattning... 2 Innehåll... 4 Uppdragets bakgrund... 6 Genomförande av utredningen (metod)... 7 Stiftelsen NJOV kort historik... 9 Beskrivning av NJOV och dess nuvarande verksamhet Stadgar Organisation Ekonomisk status Tillgångar Intäkter och utgifter Den ekonomiska situationen Verksamhet Sammantagen problembild Behov av styrning och organisation Arbetsgivaransvaret Brist på museal kompetens Stiftarnas fortsatta bidragsgivning Föreningen NBVJs inflytande Den ekonomiska situationen? Kommunikation och samverkan Förslag till förändringar Uppdaterade stadgar En verksamhetsansvarig anställs Förändrad arbetsmodell...23 Styrelsens arbetssätt moderniseras Beredningsgrupp med tre arbetsgrupper skapas Nora kommun bidrar med administrativa tjänster

5 Avtal med Örebro läns museum Örebro läns landsting ger fortsatta kulturmedel och räntefritt lån ArkivCentrum får arbetsgivaransvar för arkivassistenten Den ideella föreningen NBVJ:s roll tydliggörs Förslagets finansieringskonsekvenser för stiftelsen NJOV Bilaga 1 stiftelsen NJOV:s stadgar Bilaga 2. Länsstyrelsens syn på området Bevara Använda Utveckla En långsiktigt hållbar förvaltning Bilaga 3. Landstingets kulturbidragsgivning Bilaga 4. Balansräkning och resultaträkning från årsredovisning

6 Uppdragets bakgrund En arbetsgrupp tillsattes våren 2013 av landstingsdirektören Rickard Simonsson och Noras kommunchef Jan Norlund för att genomföra en översyn av bidraget till stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV). I arbetsgruppen ingår Bo Andersson (f.d. landstingsdirektör i Örebro län) som leder utredningsuppdraget, Lena Adem (kulturstrateg, Örebro läns landsting) utredningssekreterare, Håkan Ceder (turistchef, Nora kommun), Anders Håberger (konsult f.d. stadsarkitekt, Nora kommun), Maria Motin (fritid och turismchef, Karlskoga kommun) och Jonas Jansson (länsantikvarie, Länsstyrelsen i Örebro län). Utredningen tillsattes utifrån att det under en period funnits problem i NJOV:s verksamhet, vilket bland annat påtalats av Örebro läns museum. Dessa problem belystes delvis i Göran Hogestadhs utredning (februari 2013) som beställts av Nora kommun och kulturenheten på Örebro läns landsting. Den här redovisade översynen har fokus på att utforma bidragsdirektiv som riktas mot: Grundkrav för verksamhetens kvalitet, såsom tydlig, kommunicerad långsiktig och årlig målbeskrivning med kostnadsberäkning och professionell verksamhetsuppföljning. Viktiga fokusområden i den regionala kulturplanen (tillgänglighet, nya målgrupper, besöksmål av kulturhistoriskt värde och samverkan). Arbetsgruppens uppdrag är också att göra bedömning av vilken verksamhet som, med beaktande av stadgar, är möjlig och önskvärd utifrån nuvarande finansiering. 6

7 Genomförande av utredningen (metod) Utredningen har utgått från den dokumentation som finns tillgänglig om NJOV, och som bedömts vara av intresse för syftet. Det material som har använts är: Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivningen till arbetsgruppen (uppdragsbeskrivning till arbetsgrupp avseende verksamheten inom stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg NJOV) (se bilaga) Ekonomiska rapporter NJOV Årsredovisning för Räkenskapsåret 2012 NJOV Resultatrapport för NJOV 2012 Länsstyrelsemedel till NJOV Balansräkning för NJOV Det regionala bidragets utveckling , Ledningskansliet, Örebro läns landsting Beslut av Karlskoga kommun om att avsluta finansieringen av NJOV 2013 Stadgar, avtal, uppföljning, verksamhetsbeskrivning etc. NJOV Stadgar för NJOV antagna (Se bilaga) Avtal mellan Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) och Stitelsen Örebro läns museum (ÖLM) angående verksamheten vid Gamla Pershyttans bergsmansby och veteranjärnväg (det ursprungliga och det som började gälla 2011 när BJC 2 upphörde, som NJOV har sagt upp) Skrivelse om omförhandling av avtal ÖLM/NJOV skickad från Anders Ohlsson (ordförande NJOV) samt förslag på samverkansavtal (som museet inte har skrivit under) Utvecklingsplan av Nora stationsområde och Pershyttan, Örebro läns museum Stiftelsen NJOV:s verksamhetsplan 2012 Inlämnad kvantitativ och kvalitativ uppföljning NJOV utifrån samverkansmodellen 2012 Verksamhetsrapport från kulturreservatet Gamla Pershyttan 2010 och 2011 NJOV (kulturreservatsvärdinneverksamheten) 2 Bergs och järnvägshistoriskt centrum (BJC) var beteckningen på verksamheten när Örebro läns museum ansvarade för driften av stiftelsen NJOV:s verksamhet. 7

8 Utvärderingar, synpunkter och liknande gällande NJOV Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om byggnadsminnesförklaring av Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnvägs anläggningar 2006 Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om bildande av kulturreservatet Gamla Pershyttans bergsmansby, 2004 Nora järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) genomgång av verksamheten 2013, Göran Hogestadh, februari 2012 Örebro läns museums uppföljningsrapport av NJOV, Mikael Eivergård, oktober 2012 PPT om Örebro läns landstings bidragsgivning inom kulturområdet, Lena Adem, maj 2013 Skrivelse från Helena Vilhelmsson (styrelseledamot NJOV) juni 2013 Ture Österbergs (tidigare ordförande NJOV) förslag till framtida utveckling med avvecklingsplan. Synpunkter från Rune Bergstedt (föreningen NBVJ) Övrigt Örebro läns museum, En lägesbeskrivning 2013, Tomas Jönsson 2013 Stor vikt har också lagts vid att höra de olika parterna om deras syn på stiftelsen NJOV genom muntliga samtal. Genom sammansättningen i utredningsgruppen finns representanter från samtliga bidragsgivare: Örebro läns landsting, Nora kommun, Karlskoga kommun och Länsstyrelsen i Örebro län. Övriga som har bedömts viktiga att höra har bjudits in till möten, för samtal av intervjuliknande karaktär. Samtalen/intervjuerna har pågått mellan en och två timmar. De inbjudna har varit: Örebro läns museum (Mikael Eivergård) Representanter för stiftelsen NJOV (Hans Eliasson, Gösta Tegner, Anders Olsson). Representant för föreningen NBVJ (kassör Bengt Filipsson) Utredningen har även varit i kontakt med: Thomas Nyström, ordförande för föreningen NBVJ Ture Österberg, tidigare ordförande i stiftelsen NJOV Göran Hogestadh, utredare för den utredning om NJOV som kom i februari 2013 Ann Sofi Vind, administratör i stiftelsen NJOV Yvonne Bergman, chef på ArkivCentrum Riksförbundet Sveriges museer (RSM) Den sammantagna skriftliga dokumentationen i kombination med det som har diskuterats på gruppens totalt sex arbetsmöten samt övriga samtal, har sammanställts till denna rapport som dels beskriver bakgrunden och dels ger förslag till nya bidragsdirektiv. 8

9 Stiftelsen NJOV kort historik Stiftelsen NJOV har funnits sedan Verksamheten bestod ursprungligen av veteranjärnvägen och stationsområdet. Redan 1985 blir dock Pershyttan en del av stiftelsens verksamhet, tillsammans bildar de en unik kulturmiljö (se Länsstyrelsens bilaga). Medelstilldelningen från stiftarna börjar på en relativt blygsam nivå (Örebro läns landsting kronor, Nora kommun kronor och Örebro kommun kronor) och stiger sakta. Medlen som ges från landstinget ingår i kulturbudgeten och fördelas via länets regionala museum: Örebro läns museum. Under en period har stiftelsen NJOV tillgång till EU medel vilket gör det möjligt att utveckla verksamheten. I december 2004 beslutar Länsstyrelsen att göra ett kulturreservat av Pershyttans bergsmansby ges följande bidrag till NJOV: Örebro läns landsting kronor 3, Nora kommun kronor, Örebro kommun kronor och Karlskoga kommun kronor bildar Örebro läns museum BJC (Bergs och Järnvägshistoriskt Centrum) och blir därmed ansvariga för NJOV:s verksamhet utifrån det avtal som skapas mellan NJOV och Örebro läns museum (se bilaga). Genom arbetsmarknadsprojektet Access finns sex heltidsanställda och stora planer för verksamhetens utveckling. Örebro läns museum tar hela ansvaret för verksamheten. Det betyder att de har arbetsgivaransvar, förvaltar byggnader/mark och driver musealt utvecklingsarbete. De får också företräda och representera anläggningen. Enligt avtal beslutar NJOV om inköp, avyttring, förändring av fast egendom samt att stå för försäkringen av byggnader. Medelstilldelningen från landstinget ökar till 1,1, miljon och går nu direkt till BJC (Örebro läns museum). För att ge en uppfattning om bidragets storlek kan vi konstatera att det är länets största regionala kulturbidrag efter de verksamhetsbidrag som ges till länets kulturinstitutioner Länsteatern, Länsmusiken, Örebro läns museum och ArkivCentrum. Även Nora kommun ökar sin insats till kronor. Örebro kommun finns inte längre med bland bidragsgivarna och Karlskoga kommun ligger kvar på en liknande nivå som tidigare. År 2011 säger museet upp avtalet med stiftelsen, efter några år av svårigheter, dels av ekonomisk karaktär och dels beroende av att att många uppgifter i verksamheten inte bedöms vara av museal karaktär (t.ex. fastighetsskötsel). I sammanhanget kan tilläggas att järnvägstrafiken då har utökats till att även omfatta sträckan Gyttorp Karlskoga. Antalet tåg, vagnar och andra föremål har ökat kraftigt, inte minst genom föreningen NBVJ:s arbete. I och med att Örebro läns museum minskar sitt engagemang (BJC läggs i praktiken ned), skrivs ett nytt samverkansavtal. Stiftelsen NJOV ska fortsätta driva verksamheten utifrån museets verksamhetsplaner. Den museala kompetensen erhålls av en heltidsanställd museiintendent som fysiskt finns hos stiftelsen, men är anställd av Örebro läns museum. I praktiken fungerade inte detta. Museets verksamhetsplan vinner inte gehör hos stiftelsen NJOV eller föreningen NBVJ. Det slutar med att stiftelsen NJOV säger upp rådande avtal med museet. Intendenten motarbetas, och tvingas slutligen att förflyttas till Örebro läns museum av arbetsmiljöskäl. Stiftelsen tillsätter en administrativ tjänst på 80%, vilket bedöms viktigare för verksamheten. Stiftelsen ger förslag på ett nytt samverkansavtal som inte accepteras av Örebro läns museum, då det sak 3 Medlen ingår i kulturbudgeten och förmedlas via Örebro läns museum 4 Karlskoga kommun ger från och med 1997 också bidrag till stiftelsen NJOV i och med att järnvägen till Bofors kommer in i bilden. 9

10 nar musealt innehåll. Örebro läns museum gör i en uppföljningsrapport landstinget uppmärksam på att stiftelsen inte längre uppfyller kraven på regional museal verksamhet och vill inte längre stå som garant för verksamheten. Beskrivning av NJOV och dess nuvarande verksamhet (se även bilagor) Stadgar Stiftelsen NJOV:s stadgar antogs 1981 och har inte Pershyttan som en del i sin verksamhet. En ändring av stadgarna kan endast ske efter enhälligt beslut av stiftelsens fulltaliga styrelse och samtycke av stiftarna och Länsstyrelsen i Örebro län. Denna punkt kan inte ändras. Ett tydligt fokus i stadgarna är järnväghistorik och Nora spårområde. Detta inte minst genom att tre av nio ordinarie ledamöter i styrelsen ska vara medlemmar från föreningen NBVJ. Ett annat tydligt fokus är att stiftelsens ändamål är att skapa ett museum och stödja den museiverksamheten. Beskrivningen av museal verksamhet har jämfört med en mer modern museisyn ett ensidigt fokus på att samla och vårda. Utdrag ur stadgarna 2 Stiftelsen ändamål är att i samråd med statliga och kommunala myndigheter och institutioner verka för tillkomsten av ett järnvägshistoriskt museum i Nora med spårområde, stationshus, lokstallar, verkstäder med mera och museibanan Nora Ervalla samt att stödja museiverksamheten ekonomiskt och genom gåvor av museimaterial och på annat lämpligt sätt samt att från stiftaren och andra mottaga och förvalta fast och lös egendom som överlämnas till stiftelsen. 3 Stiftelsen skall vidare främja teknisk vetenskaplig undervisning och forskning genom att samla, iordningställa och ordna tekniska föremål, modeller, fotografier, ritningar, böcker och annat, belysande särskilt den tekniska utvecklingen för spårbundna kommunikationer inom Örebro län. 6 Styrelsen äger delegera beslutanderätten i vissa angivna ärenden avseende den löpande verksamheten till särskilt arbetsutskott, vilket utses inom styrelsen. Ärenden av principiell natur får ej delegeras. 13 Ändring och tillägg till dessa stadgar kan endast ske efter enhälligt beslut av stiftelsens fulltaliga styrelse. Ändring av 2 förutsätter därtill samtycke av stiftarna. Ändring av 13 får inte ske. För att beslut om ändring eller tillägg skall bli gällande skall beslutet godkännas av Länsstyrelsen i Örebro län. (Se hela stadgarna i bilaga). 10

11 Organisation Stiftare och styrelse Stiftelsen NJOV drivs i stiftelseform med följande stiftare: Örebro läns landsting, Örebro kommun, Nora kommun, föreningen NBVJ, Stiftelsen Örebro läns Tekniska Museum, Järle byalag, Hembygdsföreningen Noraskog, Ervalla hembygdsförening och Axberg Hovsta hembygdsförening. Arbetet leds av en ideellt arbetande styrelse som utses genom val av stiftarna. Anställda Genom Örebro läns museum fanns fram till och med 2011 en heltidsanställd intendent hos stiftelsen NJOV. Stiftelsen valde dock att 2012 avsäga sig dennes arbete. Intendenten finns därför idag på Örebro läns museum. Sedan 2012 har stiftelsen NJOV anställt en administratör i verksamheten som arbetar 80%. Det finns också ett tjugotal timanställda guider, en arkivassistent knuten till arkivet på stationsområdet och ytterligare tre personer som arbetar med fastighet och underhåll. En del av personalen finansieras via arbetsmarknadsmedel. Stiftelsen fick 2012 drygt kronor som statligt lönebidrag. Till detta kommer stiftelsens övriga personalkostnader på drygt kronor. I summan ingår inte den tidigare beskrivna intendenttjänsten (cirka kronor), den administrativa tjänsten (cirka )eller guidelöner (cirka kronor). Sociala avgifter och en del andra omkostnader tillkommer. Stiftelsen NJOV köper också tjänster bland annat inom byggnadsvård. Skötsel av tågbeståndet och drift av veteranjärnvägen sker främst genom ideella krafter via föreningen NBVJ. Ekonomisk status Tillgångar Stiftelsen är en betydande fastighetsägare med järnvägsbyggnader runt stationsområdet och längs veteranjärnvägen samt byggnader i bergsmansbyn Pershyttan. I praktiken äger stiftelsen NJOV: Ett femtiotal byggnader och anläggningar i Pershyttan med tillhörande mark. Det handlar om hytta, gruvor, hjulhus, industrilämningar av olika slag samt ett par boningshus. Flera byggnader vid stationsområdet i Nora och längs veteranjärnvägen (stationshus i Nora, Järle och Gyttorp, lokstall med verkstad, dieselverkstad, arkiv, vagnverkstad, smedja) Stationsområdet i Nora Sammanlagt är 26 kilometer av banan i bruk, varav 23 kilometer har en beräknad årlig underhållskostnad på till kronor (Göran Hogestads utredning). Övriga tre kilometer kräver betydligt mer omfattande och mer kostnadskrävande restaurering (Göran Hogestadhs utredning). Nora Ervalla (18 km) 11

12 Nora Käppsta (6 km) (Vikersvik ytterligare cirka 6 km) Nora Pershyttan (2 km) Det finns även en bana som går till Bofors som är cirka 35 km. Den är inte i bruk och ägs av Trafikverket. Föreningen NBVJ har fortfarande en årlig kostnad på cirka kronor kopplat till strömförsörjning till trafiksignaler på sträckan, eftersom inte avtalet med Trafikverket har sagts upp. När det kommer till rullande enheter (lok och vagnar) finns dessa inrymda i stiftelsen NJOV:s lokaler. Föreningen NBVJ menar att de äger procent av de rullande enheterna och resten är stiftelsens NJOV:s. I praktiken skiljer man dock sällan på enheterna. Göran Hogestadhs utredning menar att följande finns i lokstallarna: 11 ånglok varav 3 i drift 13 diesellok varav 5 i drift 7 rälsbussar varav 4 i drift Mer än 25 godsvagnar varav 5 i drift Ett femtontal 5 personvagnar Diverse annat så som landsvägsbussar, spårbilar etc. Utredaren Göran Hogestadh tillsammans med bland annat Örebro läns museum och Länsstyrelsen anser att en stor del av de lok och vagnar som förvaras inte är av primärt historiskt intresse, utifrån den specifika kulturmiljön där de finns. En avvecklingsplan av material har skapats av Ture Österberg (tidigare ordförande i föreningen NBVJ). Utifrån hans beräkningar skulle det vara möjligt att sälja av lok och vagnar till ett värde av kronor och räls i Gyttorp för ett värde av kronor. Det mesta av detta äger föreningen NBVJ. Pershyttan Pershyttan består av ett 50 tal byggnader och anläggningar. Pershyttan är en unik kulturmiljö. Ingen annan bergsmansby är lika välbevarad. Bergsbrukets samband mellan naturtillgångar, människor och produktionsanläggningar är särskilt tydliga genom vattenkraften i bäcken, gruvorna, hyttan, bergsmansgårdarna, torp och arbetarbostäder med mera. Sedan verksamheterna lades ned (hyttan 1953 och gruvorna 1967) har en medvetenhet om platsens kulturhistoriska värden funnits. Stora ansträngningar har gjorts för att hålla de många och ofta stora och komplicerade byggnaderna i skick. Under 1970 och 1980 talet skedde detta genom större arbetsmarknadsprojekt och därefter med bidrag från länsstyrelsens kulturmiljöbidrag. Ett årligt återkommande arbete med att hålla markerna fria från igenväxning är även det resurskrävande. Under senare tid har medvetenheten ökat om att de stora vårdinsatserna också måste följas av ansträngningar att göra platsen begriplig och attraktiv för besökare. Att bara vårda för sin egen skull är inte hållbart ur ett bredare samhällsperspektiv. Därför har satsningar genomförts på exempelvis en 5 Tillägg från denna utredning. 12

13 besöksgruva, restaurang i järnvägsvagnar, förbättrad skyltning och det besökscentrum som är på gång. Fortfarande finns stor utvecklingspotential, till exempel för att locka nya målgrupper och göra området till en resurs i en bredare bemärkelse. Under perioden har Länsstyrelsen beviljat 4,6 miljoner kronor i bidrag till vård och informationsinsatser i Pershyttan. Det innebär att området är ett av de i särklass högst prioriterade vid länsstyrelsens fördelning av kulturmiljöbidrag. Intäkter och utgifter Finansiering av stiftelsen NJOV sker i första hand genom årliga bidrag från stiftarna. De totala intäkterna 2012 var kronor och de totala utgifterna kronor. De större intäkterna och utgifterna är enligt tabellerna nedan. Större intäkter 2012 Kronor Statliga lönebidrag Örebro läns landsting (via Örebro läns museum)** Nora kommun Karlskoga kommun Intäkter hyror Guidningar Länsstyrelsens byggnadsvårdsbidrag* *Länsstyrelsen investerade 2012 ytterligare kronor i Pershyttan ** Ytterligare kronor går till Örebro läns museum, intendenttjänsterna som NJOV valde att avsäga sig. Större utgifter 2012 Kronor Personalkostnader totalt* Fastighetsskötsel och förvaltning Elkostnader egna fastigheter Värme Vatten och renhållning Reparation och underhåll byggnader Företagsförsäkringar *I detta ingår löner till guider, administrativ tjänst, lönebidragskostnader, arbetsgivaravgifter etc. För mer detaljer, se årsredovisningen från 2012 i bilaga. Den ekonomiska situationen Det ekonomiska resultatet för stiftelsen NJOV, utifrån 2012 årsredovisning, visar att ekonomin går ihop och ger lite överskott. Det redovisas inget som tyder på att verksamheten befinner sig i ekonomiska problem. Stiftelsen har tillgångar på 1,5 miljoner kronor och fasta tillgångar på kronor i inventarier och byggnader. Nära kronor finns i bankmedel, vilket bedöms vara bra för en omslutning på 3,6 miljoner kronor. Det finns även stiftelsekapital. Utifrån samtal med stiftelsen NJOV har den ekonomiska situationen förbättrats under 2012 på grund av försäljning av en byggnad vid stationsområdet till Nora fastigheter AB (som ägs av Nora kommun). Det genererade kronor. Även en del skog har sålts de sista åren. 13

14 Även om stiftelsens ekonomiska redovisning inte signalerar att dess ekonomiska situation är alarmerande kan utredningen konstatera att den inte lämnar något utrymme för kvalitativt utvecklingsarbete och större investeringar. 14

15 Verksamhet Verksamheten i årsredovisningen 2012 beskrivs på följande sätt: Avtal och utredning Samtal har förts med länsmuseet för att skapa nytt avtal. Örebro läns landsting och Nora kommun har initierat en utredning om stiftelsens organisation, aktörer, målbild, finansiering, arbetsledning och arbetsmiljö. Personal och arbetsresurser En person med administrativt huvudansvar Cirka 20 personer har varit timsanställda inom guideverksamheten under turistsäsongen. Tre personer har varit sysselsatta i Pershyttan och Nora Ytterligare några med kortare anställningstid och lönebidrag har varit anställda. Beslut har fattats om att inom det statliga projektet Kulturarvslyftet (samverkan mellan Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Nora kommun) 5 personer under Guide och arkivverksamheten Elva guider och två kulturreservatsvärdar har varit anställda. Omkring 200 guidningar har genomförts. Totalt har det varit 500 besökare vid järnvägsområdet och 2000 i Pershyttan. Arkivet har haft 500 besök och förfrågningar under året bestående av släktforskargrupper, kommuner, länsstyrelsen, enskilda intresserade och turister. Byggnadsvård och nya anläggningar Löpande byggnadsvård samt två riktade projekt avseende hjulhus/mejeri i Pershyttan och renovering av uthus i Järle har genomförts. Stöd från Länsstyrelsen har finansierat huvuddelen (670 tkr). Resterande 75 tkr har betalats av stiftelsen NJOV genom försäljning av skog. Huvudverksamheten beskrivs i årsredovisningen för 2012 i sammandrag vara följande: Fyra protokollförda sammanträden. Några informella träffar med föreningen NBVJ för att klara ut ansvars och ekonomifrågor särskilt kopplade till el och fjärrvärme. Sparåtgärder har inletts. Viktiga händelser beskrivs i korthet vara: Information om den planerade länspendeln, där man ännu inte har fått ett svar. 15

16 Renovering av lok NBJ 16. Problemet med ett läckande tak i lokstallet. Fyra kontorsrum har hyrts ut. Pershyttans byalag har kostnadsfritt använt Storgruvtorpet som möteslokal. 16

17 Sammantagen problembild Nedan beskrivs den sammantagna bilden av stiftelsen NJOV:s svårigheter så som de framträder i det material vi har haft tillgång till: Behov av styrning och organisation Utredningen upplever att ett grundproblem inom stiftelsen NJOV är otydlig styrning och uppföljning av verksamheten. Det råder avsaknad av tydliga mål och prioriteringar (museets målbild tycks inte ha kommunicerats). Detta är inte bara utredningens bild utan flera av de aktörer utredningen har samtalat med återkommer till detta, liksom utredaren Göran Hogestadh. En fråga som många ställer sig är vad stiftarna egentligen vill med verksamheten. Arbetsgivaransvaret Arbetsgivaransvaret som idag är fördelat mellan styrelsemedlemmarna i stiftelsen NJOV upplevs inte fungera tillfredsställande. Brist på museal kompetens Örebro läns museum anser att stiftelsen NJOV fokuserar för mycket på föreningen NBVJ:s verksamhet och inte bedriver ett professionell musealt arbete, samtidigt som stadgarna tydligt föreskriver museal verksamhet. Frågan ställs varför stiftelsen NJOV får en så stor del av regionens kulturmedel vikta för regional museiverksamhet, trots att Örebro läns museum, som är kvalitetsgarant för medelstilldelningen, har pekat på rådande brister, och för tillfället avbrutit samverkan med stiftelsen. Stiftarnas fortsatta bidragsgivning Karlskoga kommun fattade september 2013 beslutet att från och med 2014 inte lämna bidrag till Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)". Beslutet innebär också att Karlskoga kommun avstår från sin styrelsepost från och med Bakgrunden till detta ställningstagande är att ingen tågtrafik längre når (Bofors) Karlskoga. Det handlar om kronor mindre per år för stiftelsen. Landstingets bidragsgivning innebär att kr 6 av de medel som tidigare gick till Örebro läns museums verksamhet i området (BJC 7 ), idag går till annan regional museiverksamhet hos Örebro läns museum. Övriga medel, kr 8, går direkt till stiftelsen NJOV:s verksamhet. Då stiftelsen har brister när det gäller regional museal kompetens och inriktning, är det synnerligen svårt att motivera fortsatta kulturbidrag till stiftelsen (se bilaga för en tydligare beskrivning av Örebro läns landstings bidragsgivning inom kulturområdet). Svårigheten förstärks av att bidraget är så stort sett till övriga bidrag inom kulturområdet samt att Örebro läns museum, med ett tydligt regionalt ansvar, har svårigheter att klara sitt ordinarie uppdrag med nuvarande medelstilldelning års siffror 7 BJC bildades av Örebro läns museum som då drev NJOV:s verksamhet års siffror 17

18 Föreningen NBVJs inflytande Utredningen har tolkat det som att många upplever att ett grundproblem i stiftelsen är föreningen NBVJ:s stora inflytande i styrelsen. Föreningen NBVJ:s ordförande har en annan bild. Han menar att föreningen arbetar ideellt och lägger ned både energi och egna medel för att kunna driva banan. Upplevelsen är att stiftelsen NJOV fattar beslut som de varken förstår eller har fått kommunicerat. Upplevelsen är också att stiftelsen NJOV, istället för att kommunicera med nuvarande styrelse i föreningen, kommunicerar med personer som inte längre ingår där. Slutligen upplever föreningen också att de får stå för en orimlig del av elkostnaderna på stationsområdet. Det är tydligt att föreningen NBVJ ser tågtrafiken och stationsområdet som fokus även för stiftelsen NJOV:s verksamhet. Även om stadgarna tydligt talar om museal verksamhet och att Pershyttan har varit i stiftelsens ägo i stort sett sedan starten 9. Att föreningen NBVJ och stiftelsen NJOV är tätt sammanvävda är också tydligt. Föreningen NBVJ ser det exempelvis inte som självklart eller viktigt att kunna skilja ut föreningens föremål från stiftelsens NJOV:s. Den ekonomiska situationen? De som har hörts inom stiftelsen NJOV bedömer det omöjligt att med rådande medel klara alla delar av verksamheten. Det stora fastighetsbeståndet med dess drift och underhållskostnader (där Länsstyrelsen är en viktig aktör), den omfattande tågbanan med dess många lok/vagnar (där föreningen NBVJ äger det mesta) och Örebro läns museums verksamhetsplan beskrivs sammantaget som övermäktigt. Stora utgifter anges exempelvis vara elkostnader för uppvärmning av byggnader på stationsområdet. Örebro läns museum påpekar också att stiftelsen NJOV idag, till skillnad från när Örebro läns museum ansvarade för verksamheten, betalar marknadspris för antikvariskt stöd vid byggnadsvårdsarbete. Ekonomin i stiftelsen NJOV är samtidigt i balans och inga stora ekonomiska problem föreligger i nuläget. En anledning till det är att stiftelsen NJOV har sålt ett godsmagasin till Nora fastigheter AB ( kronor) och även en del skog de senaste åren. Samtidigt är ett konstaterande att stiftelsen under 2012 avsade sig museets tjänster. Stiftelsen NJOV bedömde sig ha tillräckliga resurser att istället anställa en administrativ tjänst på 80%. Flera i utredningen har också påtalat behovet av en mer långsiktig verksamhetsplanering, inte minst inom byggnadsvården, för en mer stabil ekonomisk situation. Utredningens slutsats är att det som beskrivs vara en svår ekonomisk situation till stor del hör samman med andra svårigheter i stiftelsen. Det vill säga problem med styrning, prioritering, långsiktig planering och tydlig inriktning på verksamheten. Samtidigt får det inte glömmas bort att både Pershyttan och museijärnvägen är kostnadskrävande verksamheter, som är helt beroende av Länsstyrelsens medfinansiering (för byggnadsvård, markvård, information och tillgängliggörande). Att ekonomin är i balans och att inga ekonomiska problem föreligger, säger inte heller något om den faktiska verksamheten och vilka möjligheter som finns för dess utveckling. Långsiktigt kommer troligen dagens intäkter och ekonomi inte att räcka till fastighets och banunderhåll. En mer långsiktig framåtblickande ekonomisk analys kan göras först när en långsiktig underhålls och investeringsplan finns framtagen startade stiftelsen NJOV och 1985 blev Pershyttan en del av stiftelsens verksamhet. 18

19 Kommunikation och samverkan Det tydligaste resultatet i utredningen är en påtaglig brist på kommunikation och samverkan mellan de parter som tillsammans är viktiga för stiftelsen NJOV:s verksamhet. Utredningens slutsats är att detta inte i första hand bottnar i personliga motsättningar utan olika perspektiv på verksamhetens inriktning. Det leder i sin tur till olika syn på lämpliga prioriteringar. Det finns dock också punkter där utredningen har uppfattat att det råder samstämmighet i synen på lämpliga åtgärder. Dessa är: Den ekonomiska situationen kräver prioriteringar. Det behövs en tydligare styrning av stiftelsen NJOV. En närvarande ledning på området behövs, inte minst kopplat till arbetsgivaransvaret. Värmekostnaderna på stationsområdet skulle kunna hållas nere vintertid. Det finns material som skulle kunna säljas av (dock olika syn om vad och hur mycket) De två motstridiga huvudperspektiv på verksamheten, som utredningen har identifierat är följande: Perspektiv 1 Stiftelsen NJOV bör fokusera på tågen, tågturer, tågföreningen och stationsbyggnaderna. o Tågföreningen driver tågtrafiken ideellt och gör ett stort och viktigt arbete. o Pengarna går till fel saker (museal verksamhet, byggnadsvård och Pershyttan). Utan tågen och tågtrafiken förlorar området sitt intresse. Här behövs förstärkning. Det är svårt för stiftelsen att ta hand om all verksamhet och man bör därför göra sig av med: o Pershyttan. o Fastighetsskötseln. o Det museala utvecklingsperspektivet och intendenten från Örebro läns museum som inte hade rätt fokus i sitt arbete. o Kulturreservatsvärdinnorna. o Guidningarna bör begränsas. Den administrativa tjänsten bör utökas till 1 1,5 tjänst. Stiftelsen NJOV:s ekonomi kan stärkas genom följande egna åtgärder: o Sälja skog. o Sälja lok, vagnar, skrot som idag tar upp plats (Främst föreningen NBVJ:s föremål) 19

20 Föreningen NBVJ:s ekonomi kan stärkas på följande vis: o Banan till Bofors bör avvecklas eftersom den är lång och kostnadskrävande. Det skulle också ge föreningen NBVJ en minskad kostnad på kronor. Ett annat förslag (från några inom föreningen NBVJ) är att satsa ordentligt på Boforsbanan och rusta upp den. Ett tredje förslag är att öppna sträckan för dressin och turism. o Material (lok, vagnar, skrot) av mindre intresse som tillhör föreningen NBVJ kan säljas. Om detta råder dock delade meningar i föreningen NBVJ. o Inom föreningen NBVJ finns de som hoppas att länspendeln ska stärka verksamheten ekonomiskt. Andra har lämnat föreningen och ser länspendeln som ett hot för sträckan Nora Järle. 20

Handläggare: Thomas Nyström Datum: Telefon:

Handläggare: Thomas Nyström Datum: Telefon: Järnvägsgatan 1, 713 31 NORA Tel:0587-103 04 Bg: 5775-6751 Org.nr: 877100-8870 E-post: nbvj@nbvj.se Handläggare: Thomas Nyström Datum: 2014-01-27 Telefon: 073-069 69 30 Örebro läns landsting Kulturenheten

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Presidium Nämnden för attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad

Presidium Nämnden för attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnden för attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad Tid: 2016-03-03 13:30-16:30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 5 Utredningsuppdrag avseende Jönköpings läns

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 146 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-09-29 ANSVAR

Läs mer

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform.

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Vid årsmötet 2015 fick styrelsen i uppdrag att se över hur föreningen är organiserad och återkomma med förslag på framtida

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Att få ett nytt kulturarv

Att få ett nytt kulturarv Att få ett nytt kulturarv Rapport för etapp 2 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2009:4 2 Bakgrund Örebro läns museum har arbetat tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län i några år med

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Medlemsavgifter Bilaga 9

Medlemsavgifter Bilaga 9 Medlemsavgifter Bilaga 9 Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2017 Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Umeå universitet Arkitekthögskolan

Umeå universitet Arkitekthögskolan Umeå universitet Arkitekthögskolan Sammanfattning av arbetsmiljökartläggning Hösten 2015 Anneli Karlsson Bengt Larsson Uppdraget Umeå universitet har, genom Rektor vid Arkitekthögskolan, Dekan vid Teknisk

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Titel 2012 1 / 5 Utgivningsdatum 2012.03.25

Titel 2012 1 / 5 Utgivningsdatum 2012.03.25 Titel 2012 1 / 5 VERKSAMHETSPLAN 2012 Verksamhetsperiod... 1 Sammanfattning... 1 Föreningsrådet... 1 Stadgar... 2 Administrativa rutiner... 2 Styrelsen... 2 Avtal med stan... 3 Lokaluthyrning... 3 Verksamhetsutveckling...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:63 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

En samlad kulturarvspolitik

En samlad kulturarvspolitik En samlad kulturarvspolitik - För kunskap och bildning i ett Sverige som håller ihop Kulturdepartementet 1 En samlad kulturarvspolitik Med propositionen Kulturarvspolitik tas för första gången ett helhetsgrepp

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625).

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625). 1(5) Trafikverket Ärendemottagningen Fredrik Brokvist, Söp Box 810 78128 Borlänge Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Blad 1 AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Godkänt av Uddevalla kommunfullmäktige den 22 juni 1976, 227 och av Göteborgs och Bohus läns landsting den 8 april 1976, 20 Mellan

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46) Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Sara Lidegran Telefon: 08 50833741 Till Utbildningsnämnden 2016-10-20 Samordning, ansvar och kommunikation

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-19 1(4) TRN 2015-0019 Handläggare: Börje Wredén Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser.

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser. Bidragsregler Kriterier för handläggning av ansökningar rörande bidrag till rekreationsvistelser, lägervistelser, föreningsarrangemang, korta kurser samt organisationsbidrag Allmänt Ansökan skall vara

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport B OKSLUT Tjolöholms Slott 2014 INNEHÅLL 4. Verksamhetsberättelse 6. Resultatanalys 8. Balansräkning 9. Finansiell rapport Bilaga: Årsredovisning 2014 2 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSENS ÄNDAMÅL Stiftelsen

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Sammanfattning av beredningsgruppens förslag

Sammanfattning av beredningsgruppens förslag Sammanfattning av beredningsgruppens förslag De siffror som anges i dokumentet bygger på utvärderingen av de ekonomiska effekterna av Guggenheim Helsingfors-projektet som utförts av Helsingfors stad. FINANSIERING

Läs mer

Hälsingegårdarna och projekten

Hälsingegårdarna och projekten Sveriges 15:e världsarv 1 juli 2012 Hälsingegårdarna och projekten Kultur och kulturarv som drivkraft för regional utveckling och tillväxt 14 mars 2013 Lena Landström Världsarvskoordinator Länsstyrelsen

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet 2014-04-24 Transportstyrelsen TSG 2014-45 601 73 Norrköping Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet vill med anledning av förslagen lyfta

Läs mer

Anna Molin hälsade välkommen varefter samtliga presenterade sig.

Anna Molin hälsade välkommen varefter samtliga presenterade sig. ABM Kulturarv Möte i Kulturmagasinet, Sundsvall den 13 mars 2014 Närvarande: Catarina Möllerberg, Lena Nygren, Pia Hoxell, Johanna Ulfsdotter, Karin Sundell och Sven Nordström, Sundsvalls museum; Maggis

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för den ideella föreningen ARILDS BYALAG får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 08 1 / 5 SJ / CKS 2009-04-05 Förvaltningsberättelse Arilds Byalag är en ideell förening,

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Uppföljning av beslut om avveckling av Majorskan

Uppföljning av beslut om avveckling av Majorskan Uppföljning av beslut om avveckling av Majorskan Dnr Ubn 2012/90 Therese Thorell april 2013 2013-04-02 1 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. UTREDNINGSUPPDRAG... 2 3. METOD... 2 4. REDOVISNING... 2 4.1. Majorskan...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige)

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) JUNI 2016 STRATEGI Generella mål Bevara den naturliga miljön Förbättra förvaltningen

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Betänkandet SOU (2013:55) Statens kulturfastigheter urval och förvaltning för framtiden (dnr S2013/6142/SFÖ)

Betänkandet SOU (2013:55) Statens kulturfastigheter urval och förvaltning för framtiden (dnr S2013/6142/SFÖ) 2014-05-27 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU (2013:55) Statens kulturfastigheter urval och förvaltning för framtiden (dnr S2013/6142/SFÖ) Inbjudna att lämna synpunkter, får vi härmed

Läs mer

Medborgarförslag om renovering av gamla laxrökeriet vid Hamngatan. KS

Medborgarförslag om renovering av gamla laxrökeriet vid Hamngatan. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 361 Medborgarförslag om renovering av gamla laxrökeriet vid Hamngatan. KS 2013-228 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer