Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)"

Transkript

1 Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) December

2 Sammanfattning En översyn av bidraget till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) har genomförts. I utredningsgruppen finns stiftarna Örebro läns landsting, Nora kommun och Karlskoga kommun representerade. I gruppen finns också Länsstyrelsen i Örebro län som har en central roll för utveckling och bevarande av det aktuella området. Nedan följer en kort sammanfattning av det viktigaste som kommit fram i utredningen och det förslag som utredningen utmynnar i. Dagens svårigheter inom NJOV:s verksamhet är i korthet: Stadgarna har inaktuella formuleringar omkring NJOV:s organisation och verksamhet. NJOV saknar en tydlig styrnings och ledningsorganisation. Resultatet är samverkanssvårigheter mellan olika intressenter med konsekvens att nödvändiga prioriteringar inte görs. NJOV har arbetsgivaransvar utan närvarande ledning. NJOV saknar kompetens inom för verksamheten centrala områden (museal kunskap, antikvarisk kunskap, fastighetsförvaltning med mera). Karlskoga kommun har beslutat att inte ge NJOV verksamhetsmedel ( kronor) från 2014 eftersom tågtrafiken inte längre når Bofors. Örebro läns landsting kan för närvarande inte motivera att regionala kulturmedel inom museiområdet ges till NJOV, då det saknas museal kompetens och en inriktning i enlighet med länets kulturplan. Det stora antalet byggnader och anläggningar i Pershyttan kräver underhåll. Vårdplaner behöver skapas och genomtänkta prioriteringar ske. Driften av en museijärnväg är kostnadskrävande. Museibanan har en orimligt lång bansträckning och prioriteringar behöver göras. Åtgärder för att minska energikostnader behöver vidtas. Det råder otydliga gränser mellan stiftelsen NJOV:s och föreningen NBVJ 1 :s verksamheter och föreningen NBVJ upplevs av vissa ha för stort inflytande även i stiftelsen NJOV. Stiftelsen NJOV huserar tågmaterial av mindre intresse för verksamheten, varav det mesta tillhör föreningen NBVJ. (För mer detaljer se sida 15 18) Nya bidragsdirektiv För att stiftelsen NJOV fortsättningsvis ska få bidrag från Nora kommun och Landstinget krävs att: 1 Föreningen Nora Bergslags Veteranjärnväg (NBVJ) är en ideell förening som driver den veteranjärnväg som ingår i NJOV:s verksamhet. Föreningen äger det mesta av det tågmaterial som förvaras i NJOV:s lokstallar på stationsområdet i Nora. 2

3 Stadgarna aktualiseras. Örebro läns museum, och ArkivCentrum adjungeras, alternativt kallas till styrelsen fram till att stadgarna eventuellt har förändrats. Rutiner för regelbunden verksamhetsavstämning mellan styrelsen och Länsstyrelsen skapas. En styrelse väljs med fokus på de kunskaper som behövs i stiftelsen idag. Delar av det administrativa arbetet övertas av Nora kommun. En verksamhetschef tillsätts och den administrativa tjänsten avvecklas. Örebro läns museum binds via avtal till NJOV och är en kvalitetsgarant för det regionala museala innehållet i verksamheten. En inventering av samtliga byggnader, lokaler och anläggningar genomförs. En prioriteringsplan skapas. En energiutredning genomförs och plan för att sänka energikostnader skapas. Banan till Bofors avvecklas från Käppsta (alternativt Vikersvik). Stiftelsen NJOV genomför sedan en prioritering av den bansträckning som ska finnas kvar. Områden där det råder oklarheter mellan stiftelsen NJOV och föreningen NBVJ reds ut. Samverkansavtal skrivs. Samverkansavtal skrivs med Nora kommun och ArkivCentrum. En utvecklingsplan med budget skapas för , med en mer detaljerad årsplan och budget från och med Verksamheten inriktas mot en utvecklad och förbättrad förvaltning av områdenas kulturhistoriskt värdefulla byggnader, utvecklad och förbättrad tillgänglighet till miljöerna samt utvecklingsinsatser kopplade till besöksmålet och att nå nya målgrupper. Årliga uppföljningar av verksamhetens måluppfyllelse genomförs av bidragsgivarna som skapar en samlad gruppering omkring uppföljningen. (För en mer detaljerad redogörelse av förslaget se sida 19 23) 3

4 Innehåll Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)... 1 December Sammanfattning... 2 Innehåll... 4 Uppdragets bakgrund... 6 Genomförande av utredningen (metod)... 7 Stiftelsen NJOV kort historik... 9 Beskrivning av NJOV och dess nuvarande verksamhet Stadgar Organisation Ekonomisk status Tillgångar Intäkter och utgifter Den ekonomiska situationen Verksamhet Sammantagen problembild Behov av styrning och organisation Arbetsgivaransvaret Brist på museal kompetens Stiftarnas fortsatta bidragsgivning Föreningen NBVJs inflytande Den ekonomiska situationen? Kommunikation och samverkan Förslag till förändringar Uppdaterade stadgar En verksamhetsansvarig anställs Förändrad arbetsmodell...23 Styrelsens arbetssätt moderniseras Beredningsgrupp med tre arbetsgrupper skapas Nora kommun bidrar med administrativa tjänster

5 Avtal med Örebro läns museum Örebro läns landsting ger fortsatta kulturmedel och räntefritt lån ArkivCentrum får arbetsgivaransvar för arkivassistenten Den ideella föreningen NBVJ:s roll tydliggörs Förslagets finansieringskonsekvenser för stiftelsen NJOV Bilaga 1 stiftelsen NJOV:s stadgar Bilaga 2. Länsstyrelsens syn på området Bevara Använda Utveckla En långsiktigt hållbar förvaltning Bilaga 3. Landstingets kulturbidragsgivning Bilaga 4. Balansräkning och resultaträkning från årsredovisning

6 Uppdragets bakgrund En arbetsgrupp tillsattes våren 2013 av landstingsdirektören Rickard Simonsson och Noras kommunchef Jan Norlund för att genomföra en översyn av bidraget till stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV). I arbetsgruppen ingår Bo Andersson (f.d. landstingsdirektör i Örebro län) som leder utredningsuppdraget, Lena Adem (kulturstrateg, Örebro läns landsting) utredningssekreterare, Håkan Ceder (turistchef, Nora kommun), Anders Håberger (konsult f.d. stadsarkitekt, Nora kommun), Maria Motin (fritid och turismchef, Karlskoga kommun) och Jonas Jansson (länsantikvarie, Länsstyrelsen i Örebro län). Utredningen tillsattes utifrån att det under en period funnits problem i NJOV:s verksamhet, vilket bland annat påtalats av Örebro läns museum. Dessa problem belystes delvis i Göran Hogestadhs utredning (februari 2013) som beställts av Nora kommun och kulturenheten på Örebro läns landsting. Den här redovisade översynen har fokus på att utforma bidragsdirektiv som riktas mot: Grundkrav för verksamhetens kvalitet, såsom tydlig, kommunicerad långsiktig och årlig målbeskrivning med kostnadsberäkning och professionell verksamhetsuppföljning. Viktiga fokusområden i den regionala kulturplanen (tillgänglighet, nya målgrupper, besöksmål av kulturhistoriskt värde och samverkan). Arbetsgruppens uppdrag är också att göra bedömning av vilken verksamhet som, med beaktande av stadgar, är möjlig och önskvärd utifrån nuvarande finansiering. 6

7 Genomförande av utredningen (metod) Utredningen har utgått från den dokumentation som finns tillgänglig om NJOV, och som bedömts vara av intresse för syftet. Det material som har använts är: Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivningen till arbetsgruppen (uppdragsbeskrivning till arbetsgrupp avseende verksamheten inom stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg NJOV) (se bilaga) Ekonomiska rapporter NJOV Årsredovisning för Räkenskapsåret 2012 NJOV Resultatrapport för NJOV 2012 Länsstyrelsemedel till NJOV Balansräkning för NJOV Det regionala bidragets utveckling , Ledningskansliet, Örebro läns landsting Beslut av Karlskoga kommun om att avsluta finansieringen av NJOV 2013 Stadgar, avtal, uppföljning, verksamhetsbeskrivning etc. NJOV Stadgar för NJOV antagna (Se bilaga) Avtal mellan Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) och Stitelsen Örebro läns museum (ÖLM) angående verksamheten vid Gamla Pershyttans bergsmansby och veteranjärnväg (det ursprungliga och det som började gälla 2011 när BJC 2 upphörde, som NJOV har sagt upp) Skrivelse om omförhandling av avtal ÖLM/NJOV skickad från Anders Ohlsson (ordförande NJOV) samt förslag på samverkansavtal (som museet inte har skrivit under) Utvecklingsplan av Nora stationsområde och Pershyttan, Örebro läns museum Stiftelsen NJOV:s verksamhetsplan 2012 Inlämnad kvantitativ och kvalitativ uppföljning NJOV utifrån samverkansmodellen 2012 Verksamhetsrapport från kulturreservatet Gamla Pershyttan 2010 och 2011 NJOV (kulturreservatsvärdinneverksamheten) 2 Bergs och järnvägshistoriskt centrum (BJC) var beteckningen på verksamheten när Örebro läns museum ansvarade för driften av stiftelsen NJOV:s verksamhet. 7

8 Utvärderingar, synpunkter och liknande gällande NJOV Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om byggnadsminnesförklaring av Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnvägs anläggningar 2006 Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om bildande av kulturreservatet Gamla Pershyttans bergsmansby, 2004 Nora järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) genomgång av verksamheten 2013, Göran Hogestadh, februari 2012 Örebro läns museums uppföljningsrapport av NJOV, Mikael Eivergård, oktober 2012 PPT om Örebro läns landstings bidragsgivning inom kulturområdet, Lena Adem, maj 2013 Skrivelse från Helena Vilhelmsson (styrelseledamot NJOV) juni 2013 Ture Österbergs (tidigare ordförande NJOV) förslag till framtida utveckling med avvecklingsplan. Synpunkter från Rune Bergstedt (föreningen NBVJ) Övrigt Örebro läns museum, En lägesbeskrivning 2013, Tomas Jönsson 2013 Stor vikt har också lagts vid att höra de olika parterna om deras syn på stiftelsen NJOV genom muntliga samtal. Genom sammansättningen i utredningsgruppen finns representanter från samtliga bidragsgivare: Örebro läns landsting, Nora kommun, Karlskoga kommun och Länsstyrelsen i Örebro län. Övriga som har bedömts viktiga att höra har bjudits in till möten, för samtal av intervjuliknande karaktär. Samtalen/intervjuerna har pågått mellan en och två timmar. De inbjudna har varit: Örebro läns museum (Mikael Eivergård) Representanter för stiftelsen NJOV (Hans Eliasson, Gösta Tegner, Anders Olsson). Representant för föreningen NBVJ (kassör Bengt Filipsson) Utredningen har även varit i kontakt med: Thomas Nyström, ordförande för föreningen NBVJ Ture Österberg, tidigare ordförande i stiftelsen NJOV Göran Hogestadh, utredare för den utredning om NJOV som kom i februari 2013 Ann Sofi Vind, administratör i stiftelsen NJOV Yvonne Bergman, chef på ArkivCentrum Riksförbundet Sveriges museer (RSM) Den sammantagna skriftliga dokumentationen i kombination med det som har diskuterats på gruppens totalt sex arbetsmöten samt övriga samtal, har sammanställts till denna rapport som dels beskriver bakgrunden och dels ger förslag till nya bidragsdirektiv. 8

9 Stiftelsen NJOV kort historik Stiftelsen NJOV har funnits sedan Verksamheten bestod ursprungligen av veteranjärnvägen och stationsområdet. Redan 1985 blir dock Pershyttan en del av stiftelsens verksamhet, tillsammans bildar de en unik kulturmiljö (se Länsstyrelsens bilaga). Medelstilldelningen från stiftarna börjar på en relativt blygsam nivå (Örebro läns landsting kronor, Nora kommun kronor och Örebro kommun kronor) och stiger sakta. Medlen som ges från landstinget ingår i kulturbudgeten och fördelas via länets regionala museum: Örebro läns museum. Under en period har stiftelsen NJOV tillgång till EU medel vilket gör det möjligt att utveckla verksamheten. I december 2004 beslutar Länsstyrelsen att göra ett kulturreservat av Pershyttans bergsmansby ges följande bidrag till NJOV: Örebro läns landsting kronor 3, Nora kommun kronor, Örebro kommun kronor och Karlskoga kommun kronor bildar Örebro läns museum BJC (Bergs och Järnvägshistoriskt Centrum) och blir därmed ansvariga för NJOV:s verksamhet utifrån det avtal som skapas mellan NJOV och Örebro läns museum (se bilaga). Genom arbetsmarknadsprojektet Access finns sex heltidsanställda och stora planer för verksamhetens utveckling. Örebro läns museum tar hela ansvaret för verksamheten. Det betyder att de har arbetsgivaransvar, förvaltar byggnader/mark och driver musealt utvecklingsarbete. De får också företräda och representera anläggningen. Enligt avtal beslutar NJOV om inköp, avyttring, förändring av fast egendom samt att stå för försäkringen av byggnader. Medelstilldelningen från landstinget ökar till 1,1, miljon och går nu direkt till BJC (Örebro läns museum). För att ge en uppfattning om bidragets storlek kan vi konstatera att det är länets största regionala kulturbidrag efter de verksamhetsbidrag som ges till länets kulturinstitutioner Länsteatern, Länsmusiken, Örebro läns museum och ArkivCentrum. Även Nora kommun ökar sin insats till kronor. Örebro kommun finns inte längre med bland bidragsgivarna och Karlskoga kommun ligger kvar på en liknande nivå som tidigare. År 2011 säger museet upp avtalet med stiftelsen, efter några år av svårigheter, dels av ekonomisk karaktär och dels beroende av att att många uppgifter i verksamheten inte bedöms vara av museal karaktär (t.ex. fastighetsskötsel). I sammanhanget kan tilläggas att järnvägstrafiken då har utökats till att även omfatta sträckan Gyttorp Karlskoga. Antalet tåg, vagnar och andra föremål har ökat kraftigt, inte minst genom föreningen NBVJ:s arbete. I och med att Örebro läns museum minskar sitt engagemang (BJC läggs i praktiken ned), skrivs ett nytt samverkansavtal. Stiftelsen NJOV ska fortsätta driva verksamheten utifrån museets verksamhetsplaner. Den museala kompetensen erhålls av en heltidsanställd museiintendent som fysiskt finns hos stiftelsen, men är anställd av Örebro läns museum. I praktiken fungerade inte detta. Museets verksamhetsplan vinner inte gehör hos stiftelsen NJOV eller föreningen NBVJ. Det slutar med att stiftelsen NJOV säger upp rådande avtal med museet. Intendenten motarbetas, och tvingas slutligen att förflyttas till Örebro läns museum av arbetsmiljöskäl. Stiftelsen tillsätter en administrativ tjänst på 80%, vilket bedöms viktigare för verksamheten. Stiftelsen ger förslag på ett nytt samverkansavtal som inte accepteras av Örebro läns museum, då det sak 3 Medlen ingår i kulturbudgeten och förmedlas via Örebro läns museum 4 Karlskoga kommun ger från och med 1997 också bidrag till stiftelsen NJOV i och med att järnvägen till Bofors kommer in i bilden. 9

10 nar musealt innehåll. Örebro läns museum gör i en uppföljningsrapport landstinget uppmärksam på att stiftelsen inte längre uppfyller kraven på regional museal verksamhet och vill inte längre stå som garant för verksamheten. Beskrivning av NJOV och dess nuvarande verksamhet (se även bilagor) Stadgar Stiftelsen NJOV:s stadgar antogs 1981 och har inte Pershyttan som en del i sin verksamhet. En ändring av stadgarna kan endast ske efter enhälligt beslut av stiftelsens fulltaliga styrelse och samtycke av stiftarna och Länsstyrelsen i Örebro län. Denna punkt kan inte ändras. Ett tydligt fokus i stadgarna är järnväghistorik och Nora spårområde. Detta inte minst genom att tre av nio ordinarie ledamöter i styrelsen ska vara medlemmar från föreningen NBVJ. Ett annat tydligt fokus är att stiftelsens ändamål är att skapa ett museum och stödja den museiverksamheten. Beskrivningen av museal verksamhet har jämfört med en mer modern museisyn ett ensidigt fokus på att samla och vårda. Utdrag ur stadgarna 2 Stiftelsen ändamål är att i samråd med statliga och kommunala myndigheter och institutioner verka för tillkomsten av ett järnvägshistoriskt museum i Nora med spårområde, stationshus, lokstallar, verkstäder med mera och museibanan Nora Ervalla samt att stödja museiverksamheten ekonomiskt och genom gåvor av museimaterial och på annat lämpligt sätt samt att från stiftaren och andra mottaga och förvalta fast och lös egendom som överlämnas till stiftelsen. 3 Stiftelsen skall vidare främja teknisk vetenskaplig undervisning och forskning genom att samla, iordningställa och ordna tekniska föremål, modeller, fotografier, ritningar, böcker och annat, belysande särskilt den tekniska utvecklingen för spårbundna kommunikationer inom Örebro län. 6 Styrelsen äger delegera beslutanderätten i vissa angivna ärenden avseende den löpande verksamheten till särskilt arbetsutskott, vilket utses inom styrelsen. Ärenden av principiell natur får ej delegeras. 13 Ändring och tillägg till dessa stadgar kan endast ske efter enhälligt beslut av stiftelsens fulltaliga styrelse. Ändring av 2 förutsätter därtill samtycke av stiftarna. Ändring av 13 får inte ske. För att beslut om ändring eller tillägg skall bli gällande skall beslutet godkännas av Länsstyrelsen i Örebro län. (Se hela stadgarna i bilaga). 10

11 Organisation Stiftare och styrelse Stiftelsen NJOV drivs i stiftelseform med följande stiftare: Örebro läns landsting, Örebro kommun, Nora kommun, föreningen NBVJ, Stiftelsen Örebro läns Tekniska Museum, Järle byalag, Hembygdsföreningen Noraskog, Ervalla hembygdsförening och Axberg Hovsta hembygdsförening. Arbetet leds av en ideellt arbetande styrelse som utses genom val av stiftarna. Anställda Genom Örebro läns museum fanns fram till och med 2011 en heltidsanställd intendent hos stiftelsen NJOV. Stiftelsen valde dock att 2012 avsäga sig dennes arbete. Intendenten finns därför idag på Örebro läns museum. Sedan 2012 har stiftelsen NJOV anställt en administratör i verksamheten som arbetar 80%. Det finns också ett tjugotal timanställda guider, en arkivassistent knuten till arkivet på stationsområdet och ytterligare tre personer som arbetar med fastighet och underhåll. En del av personalen finansieras via arbetsmarknadsmedel. Stiftelsen fick 2012 drygt kronor som statligt lönebidrag. Till detta kommer stiftelsens övriga personalkostnader på drygt kronor. I summan ingår inte den tidigare beskrivna intendenttjänsten (cirka kronor), den administrativa tjänsten (cirka )eller guidelöner (cirka kronor). Sociala avgifter och en del andra omkostnader tillkommer. Stiftelsen NJOV köper också tjänster bland annat inom byggnadsvård. Skötsel av tågbeståndet och drift av veteranjärnvägen sker främst genom ideella krafter via föreningen NBVJ. Ekonomisk status Tillgångar Stiftelsen är en betydande fastighetsägare med järnvägsbyggnader runt stationsområdet och längs veteranjärnvägen samt byggnader i bergsmansbyn Pershyttan. I praktiken äger stiftelsen NJOV: Ett femtiotal byggnader och anläggningar i Pershyttan med tillhörande mark. Det handlar om hytta, gruvor, hjulhus, industrilämningar av olika slag samt ett par boningshus. Flera byggnader vid stationsområdet i Nora och längs veteranjärnvägen (stationshus i Nora, Järle och Gyttorp, lokstall med verkstad, dieselverkstad, arkiv, vagnverkstad, smedja) Stationsområdet i Nora Sammanlagt är 26 kilometer av banan i bruk, varav 23 kilometer har en beräknad årlig underhållskostnad på till kronor (Göran Hogestads utredning). Övriga tre kilometer kräver betydligt mer omfattande och mer kostnadskrävande restaurering (Göran Hogestadhs utredning). Nora Ervalla (18 km) 11

12 Nora Käppsta (6 km) (Vikersvik ytterligare cirka 6 km) Nora Pershyttan (2 km) Det finns även en bana som går till Bofors som är cirka 35 km. Den är inte i bruk och ägs av Trafikverket. Föreningen NBVJ har fortfarande en årlig kostnad på cirka kronor kopplat till strömförsörjning till trafiksignaler på sträckan, eftersom inte avtalet med Trafikverket har sagts upp. När det kommer till rullande enheter (lok och vagnar) finns dessa inrymda i stiftelsen NJOV:s lokaler. Föreningen NBVJ menar att de äger procent av de rullande enheterna och resten är stiftelsens NJOV:s. I praktiken skiljer man dock sällan på enheterna. Göran Hogestadhs utredning menar att följande finns i lokstallarna: 11 ånglok varav 3 i drift 13 diesellok varav 5 i drift 7 rälsbussar varav 4 i drift Mer än 25 godsvagnar varav 5 i drift Ett femtontal 5 personvagnar Diverse annat så som landsvägsbussar, spårbilar etc. Utredaren Göran Hogestadh tillsammans med bland annat Örebro läns museum och Länsstyrelsen anser att en stor del av de lok och vagnar som förvaras inte är av primärt historiskt intresse, utifrån den specifika kulturmiljön där de finns. En avvecklingsplan av material har skapats av Ture Österberg (tidigare ordförande i föreningen NBVJ). Utifrån hans beräkningar skulle det vara möjligt att sälja av lok och vagnar till ett värde av kronor och räls i Gyttorp för ett värde av kronor. Det mesta av detta äger föreningen NBVJ. Pershyttan Pershyttan består av ett 50 tal byggnader och anläggningar. Pershyttan är en unik kulturmiljö. Ingen annan bergsmansby är lika välbevarad. Bergsbrukets samband mellan naturtillgångar, människor och produktionsanläggningar är särskilt tydliga genom vattenkraften i bäcken, gruvorna, hyttan, bergsmansgårdarna, torp och arbetarbostäder med mera. Sedan verksamheterna lades ned (hyttan 1953 och gruvorna 1967) har en medvetenhet om platsens kulturhistoriska värden funnits. Stora ansträngningar har gjorts för att hålla de många och ofta stora och komplicerade byggnaderna i skick. Under 1970 och 1980 talet skedde detta genom större arbetsmarknadsprojekt och därefter med bidrag från länsstyrelsens kulturmiljöbidrag. Ett årligt återkommande arbete med att hålla markerna fria från igenväxning är även det resurskrävande. Under senare tid har medvetenheten ökat om att de stora vårdinsatserna också måste följas av ansträngningar att göra platsen begriplig och attraktiv för besökare. Att bara vårda för sin egen skull är inte hållbart ur ett bredare samhällsperspektiv. Därför har satsningar genomförts på exempelvis en 5 Tillägg från denna utredning. 12

13 besöksgruva, restaurang i järnvägsvagnar, förbättrad skyltning och det besökscentrum som är på gång. Fortfarande finns stor utvecklingspotential, till exempel för att locka nya målgrupper och göra området till en resurs i en bredare bemärkelse. Under perioden har Länsstyrelsen beviljat 4,6 miljoner kronor i bidrag till vård och informationsinsatser i Pershyttan. Det innebär att området är ett av de i särklass högst prioriterade vid länsstyrelsens fördelning av kulturmiljöbidrag. Intäkter och utgifter Finansiering av stiftelsen NJOV sker i första hand genom årliga bidrag från stiftarna. De totala intäkterna 2012 var kronor och de totala utgifterna kronor. De större intäkterna och utgifterna är enligt tabellerna nedan. Större intäkter 2012 Kronor Statliga lönebidrag Örebro läns landsting (via Örebro läns museum)** Nora kommun Karlskoga kommun Intäkter hyror Guidningar Länsstyrelsens byggnadsvårdsbidrag* *Länsstyrelsen investerade 2012 ytterligare kronor i Pershyttan ** Ytterligare kronor går till Örebro läns museum, intendenttjänsterna som NJOV valde att avsäga sig. Större utgifter 2012 Kronor Personalkostnader totalt* Fastighetsskötsel och förvaltning Elkostnader egna fastigheter Värme Vatten och renhållning Reparation och underhåll byggnader Företagsförsäkringar *I detta ingår löner till guider, administrativ tjänst, lönebidragskostnader, arbetsgivaravgifter etc. För mer detaljer, se årsredovisningen från 2012 i bilaga. Den ekonomiska situationen Det ekonomiska resultatet för stiftelsen NJOV, utifrån 2012 årsredovisning, visar att ekonomin går ihop och ger lite överskott. Det redovisas inget som tyder på att verksamheten befinner sig i ekonomiska problem. Stiftelsen har tillgångar på 1,5 miljoner kronor och fasta tillgångar på kronor i inventarier och byggnader. Nära kronor finns i bankmedel, vilket bedöms vara bra för en omslutning på 3,6 miljoner kronor. Det finns även stiftelsekapital. Utifrån samtal med stiftelsen NJOV har den ekonomiska situationen förbättrats under 2012 på grund av försäljning av en byggnad vid stationsområdet till Nora fastigheter AB (som ägs av Nora kommun). Det genererade kronor. Även en del skog har sålts de sista åren. 13

14 Även om stiftelsens ekonomiska redovisning inte signalerar att dess ekonomiska situation är alarmerande kan utredningen konstatera att den inte lämnar något utrymme för kvalitativt utvecklingsarbete och större investeringar. 14

15 Verksamhet Verksamheten i årsredovisningen 2012 beskrivs på följande sätt: Avtal och utredning Samtal har förts med länsmuseet för att skapa nytt avtal. Örebro läns landsting och Nora kommun har initierat en utredning om stiftelsens organisation, aktörer, målbild, finansiering, arbetsledning och arbetsmiljö. Personal och arbetsresurser En person med administrativt huvudansvar Cirka 20 personer har varit timsanställda inom guideverksamheten under turistsäsongen. Tre personer har varit sysselsatta i Pershyttan och Nora Ytterligare några med kortare anställningstid och lönebidrag har varit anställda. Beslut har fattats om att inom det statliga projektet Kulturarvslyftet (samverkan mellan Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Nora kommun) 5 personer under Guide och arkivverksamheten Elva guider och två kulturreservatsvärdar har varit anställda. Omkring 200 guidningar har genomförts. Totalt har det varit 500 besökare vid järnvägsområdet och 2000 i Pershyttan. Arkivet har haft 500 besök och förfrågningar under året bestående av släktforskargrupper, kommuner, länsstyrelsen, enskilda intresserade och turister. Byggnadsvård och nya anläggningar Löpande byggnadsvård samt två riktade projekt avseende hjulhus/mejeri i Pershyttan och renovering av uthus i Järle har genomförts. Stöd från Länsstyrelsen har finansierat huvuddelen (670 tkr). Resterande 75 tkr har betalats av stiftelsen NJOV genom försäljning av skog. Huvudverksamheten beskrivs i årsredovisningen för 2012 i sammandrag vara följande: Fyra protokollförda sammanträden. Några informella träffar med föreningen NBVJ för att klara ut ansvars och ekonomifrågor särskilt kopplade till el och fjärrvärme. Sparåtgärder har inletts. Viktiga händelser beskrivs i korthet vara: Information om den planerade länspendeln, där man ännu inte har fått ett svar. 15

16 Renovering av lok NBJ 16. Problemet med ett läckande tak i lokstallet. Fyra kontorsrum har hyrts ut. Pershyttans byalag har kostnadsfritt använt Storgruvtorpet som möteslokal. 16

17 Sammantagen problembild Nedan beskrivs den sammantagna bilden av stiftelsen NJOV:s svårigheter så som de framträder i det material vi har haft tillgång till: Behov av styrning och organisation Utredningen upplever att ett grundproblem inom stiftelsen NJOV är otydlig styrning och uppföljning av verksamheten. Det råder avsaknad av tydliga mål och prioriteringar (museets målbild tycks inte ha kommunicerats). Detta är inte bara utredningens bild utan flera av de aktörer utredningen har samtalat med återkommer till detta, liksom utredaren Göran Hogestadh. En fråga som många ställer sig är vad stiftarna egentligen vill med verksamheten. Arbetsgivaransvaret Arbetsgivaransvaret som idag är fördelat mellan styrelsemedlemmarna i stiftelsen NJOV upplevs inte fungera tillfredsställande. Brist på museal kompetens Örebro läns museum anser att stiftelsen NJOV fokuserar för mycket på föreningen NBVJ:s verksamhet och inte bedriver ett professionell musealt arbete, samtidigt som stadgarna tydligt föreskriver museal verksamhet. Frågan ställs varför stiftelsen NJOV får en så stor del av regionens kulturmedel vikta för regional museiverksamhet, trots att Örebro läns museum, som är kvalitetsgarant för medelstilldelningen, har pekat på rådande brister, och för tillfället avbrutit samverkan med stiftelsen. Stiftarnas fortsatta bidragsgivning Karlskoga kommun fattade september 2013 beslutet att från och med 2014 inte lämna bidrag till Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)". Beslutet innebär också att Karlskoga kommun avstår från sin styrelsepost från och med Bakgrunden till detta ställningstagande är att ingen tågtrafik längre når (Bofors) Karlskoga. Det handlar om kronor mindre per år för stiftelsen. Landstingets bidragsgivning innebär att kr 6 av de medel som tidigare gick till Örebro läns museums verksamhet i området (BJC 7 ), idag går till annan regional museiverksamhet hos Örebro läns museum. Övriga medel, kr 8, går direkt till stiftelsen NJOV:s verksamhet. Då stiftelsen har brister när det gäller regional museal kompetens och inriktning, är det synnerligen svårt att motivera fortsatta kulturbidrag till stiftelsen (se bilaga för en tydligare beskrivning av Örebro läns landstings bidragsgivning inom kulturområdet). Svårigheten förstärks av att bidraget är så stort sett till övriga bidrag inom kulturområdet samt att Örebro läns museum, med ett tydligt regionalt ansvar, har svårigheter att klara sitt ordinarie uppdrag med nuvarande medelstilldelning års siffror 7 BJC bildades av Örebro läns museum som då drev NJOV:s verksamhet års siffror 17

18 Föreningen NBVJs inflytande Utredningen har tolkat det som att många upplever att ett grundproblem i stiftelsen är föreningen NBVJ:s stora inflytande i styrelsen. Föreningen NBVJ:s ordförande har en annan bild. Han menar att föreningen arbetar ideellt och lägger ned både energi och egna medel för att kunna driva banan. Upplevelsen är att stiftelsen NJOV fattar beslut som de varken förstår eller har fått kommunicerat. Upplevelsen är också att stiftelsen NJOV, istället för att kommunicera med nuvarande styrelse i föreningen, kommunicerar med personer som inte längre ingår där. Slutligen upplever föreningen också att de får stå för en orimlig del av elkostnaderna på stationsområdet. Det är tydligt att föreningen NBVJ ser tågtrafiken och stationsområdet som fokus även för stiftelsen NJOV:s verksamhet. Även om stadgarna tydligt talar om museal verksamhet och att Pershyttan har varit i stiftelsens ägo i stort sett sedan starten 9. Att föreningen NBVJ och stiftelsen NJOV är tätt sammanvävda är också tydligt. Föreningen NBVJ ser det exempelvis inte som självklart eller viktigt att kunna skilja ut föreningens föremål från stiftelsens NJOV:s. Den ekonomiska situationen? De som har hörts inom stiftelsen NJOV bedömer det omöjligt att med rådande medel klara alla delar av verksamheten. Det stora fastighetsbeståndet med dess drift och underhållskostnader (där Länsstyrelsen är en viktig aktör), den omfattande tågbanan med dess många lok/vagnar (där föreningen NBVJ äger det mesta) och Örebro läns museums verksamhetsplan beskrivs sammantaget som övermäktigt. Stora utgifter anges exempelvis vara elkostnader för uppvärmning av byggnader på stationsområdet. Örebro läns museum påpekar också att stiftelsen NJOV idag, till skillnad från när Örebro läns museum ansvarade för verksamheten, betalar marknadspris för antikvariskt stöd vid byggnadsvårdsarbete. Ekonomin i stiftelsen NJOV är samtidigt i balans och inga stora ekonomiska problem föreligger i nuläget. En anledning till det är att stiftelsen NJOV har sålt ett godsmagasin till Nora fastigheter AB ( kronor) och även en del skog de senaste åren. Samtidigt är ett konstaterande att stiftelsen under 2012 avsade sig museets tjänster. Stiftelsen NJOV bedömde sig ha tillräckliga resurser att istället anställa en administrativ tjänst på 80%. Flera i utredningen har också påtalat behovet av en mer långsiktig verksamhetsplanering, inte minst inom byggnadsvården, för en mer stabil ekonomisk situation. Utredningens slutsats är att det som beskrivs vara en svår ekonomisk situation till stor del hör samman med andra svårigheter i stiftelsen. Det vill säga problem med styrning, prioritering, långsiktig planering och tydlig inriktning på verksamheten. Samtidigt får det inte glömmas bort att både Pershyttan och museijärnvägen är kostnadskrävande verksamheter, som är helt beroende av Länsstyrelsens medfinansiering (för byggnadsvård, markvård, information och tillgängliggörande). Att ekonomin är i balans och att inga ekonomiska problem föreligger, säger inte heller något om den faktiska verksamheten och vilka möjligheter som finns för dess utveckling. Långsiktigt kommer troligen dagens intäkter och ekonomi inte att räcka till fastighets och banunderhåll. En mer långsiktig framåtblickande ekonomisk analys kan göras först när en långsiktig underhålls och investeringsplan finns framtagen startade stiftelsen NJOV och 1985 blev Pershyttan en del av stiftelsens verksamhet. 18

19 Kommunikation och samverkan Det tydligaste resultatet i utredningen är en påtaglig brist på kommunikation och samverkan mellan de parter som tillsammans är viktiga för stiftelsen NJOV:s verksamhet. Utredningens slutsats är att detta inte i första hand bottnar i personliga motsättningar utan olika perspektiv på verksamhetens inriktning. Det leder i sin tur till olika syn på lämpliga prioriteringar. Det finns dock också punkter där utredningen har uppfattat att det råder samstämmighet i synen på lämpliga åtgärder. Dessa är: Den ekonomiska situationen kräver prioriteringar. Det behövs en tydligare styrning av stiftelsen NJOV. En närvarande ledning på området behövs, inte minst kopplat till arbetsgivaransvaret. Värmekostnaderna på stationsområdet skulle kunna hållas nere vintertid. Det finns material som skulle kunna säljas av (dock olika syn om vad och hur mycket) De två motstridiga huvudperspektiv på verksamheten, som utredningen har identifierat är följande: Perspektiv 1 Stiftelsen NJOV bör fokusera på tågen, tågturer, tågföreningen och stationsbyggnaderna. o Tågföreningen driver tågtrafiken ideellt och gör ett stort och viktigt arbete. o Pengarna går till fel saker (museal verksamhet, byggnadsvård och Pershyttan). Utan tågen och tågtrafiken förlorar området sitt intresse. Här behövs förstärkning. Det är svårt för stiftelsen att ta hand om all verksamhet och man bör därför göra sig av med: o Pershyttan. o Fastighetsskötseln. o Det museala utvecklingsperspektivet och intendenten från Örebro läns museum som inte hade rätt fokus i sitt arbete. o Kulturreservatsvärdinnorna. o Guidningarna bör begränsas. Den administrativa tjänsten bör utökas till 1 1,5 tjänst. Stiftelsen NJOV:s ekonomi kan stärkas genom följande egna åtgärder: o Sälja skog. o Sälja lok, vagnar, skrot som idag tar upp plats (Främst föreningen NBVJ:s föremål) 19

20 Föreningen NBVJ:s ekonomi kan stärkas på följande vis: o Banan till Bofors bör avvecklas eftersom den är lång och kostnadskrävande. Det skulle också ge föreningen NBVJ en minskad kostnad på kronor. Ett annat förslag (från några inom föreningen NBVJ) är att satsa ordentligt på Boforsbanan och rusta upp den. Ett tredje förslag är att öppna sträckan för dressin och turism. o Material (lok, vagnar, skrot) av mindre intresse som tillhör föreningen NBVJ kan säljas. Om detta råder dock delade meningar i föreningen NBVJ. o Inom föreningen NBVJ finns de som hoppas att länspendeln ska stärka verksamheten ekonomiskt. Andra har lämnat föreningen och ser länspendeln som ett hot för sträckan Nora Järle. 20

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

DELLENBANAN UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR

DELLENBANAN UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR UTREDNING UNDERHANDSREMISS NOVEMBER 2007 DELLENBANAN KULTURARV OCH TILLVÄXTFAKTOR Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen, Utvecklingsoch garantifonden för jordbruket UNDERHANDSREMISS Alltsedan

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer