Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)"

Transkript

1 Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) December

2 Sammanfattning En översyn av bidraget till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) har genomförts. I utredningsgruppen finns stiftarna Örebro läns landsting, Nora kommun och Karlskoga kommun representerade. I gruppen finns också Länsstyrelsen i Örebro län som har en central roll för utveckling och bevarande av det aktuella området. Nedan följer en kort sammanfattning av det viktigaste som kommit fram i utredningen och det förslag som utredningen utmynnar i. Dagens svårigheter inom NJOV:s verksamhet är i korthet: Stadgarna har inaktuella formuleringar omkring NJOV:s organisation och verksamhet. NJOV saknar en tydlig styrnings och ledningsorganisation. Resultatet är samverkanssvårigheter mellan olika intressenter med konsekvens att nödvändiga prioriteringar inte görs. NJOV har arbetsgivaransvar utan närvarande ledning. NJOV saknar kompetens inom för verksamheten centrala områden (museal kunskap, antikvarisk kunskap, fastighetsförvaltning med mera). Karlskoga kommun har beslutat att inte ge NJOV verksamhetsmedel ( kronor) från 2014 eftersom tågtrafiken inte längre når Bofors. Örebro läns landsting kan för närvarande inte motivera att regionala kulturmedel inom museiområdet ges till NJOV, då det saknas museal kompetens och en inriktning i enlighet med länets kulturplan. Det stora antalet byggnader och anläggningar i Pershyttan kräver underhåll. Vårdplaner behöver skapas och genomtänkta prioriteringar ske. Driften av en museijärnväg är kostnadskrävande. Museibanan har en orimligt lång bansträckning och prioriteringar behöver göras. Åtgärder för att minska energikostnader behöver vidtas. Det råder otydliga gränser mellan stiftelsen NJOV:s och föreningen NBVJ 1 :s verksamheter och föreningen NBVJ upplevs av vissa ha för stort inflytande även i stiftelsen NJOV. Stiftelsen NJOV huserar tågmaterial av mindre intresse för verksamheten, varav det mesta tillhör föreningen NBVJ. (För mer detaljer se sida 15 18) Nya bidragsdirektiv För att stiftelsen NJOV fortsättningsvis ska få bidrag från Nora kommun och Landstinget krävs att: 1 Föreningen Nora Bergslags Veteranjärnväg (NBVJ) är en ideell förening som driver den veteranjärnväg som ingår i NJOV:s verksamhet. Föreningen äger det mesta av det tågmaterial som förvaras i NJOV:s lokstallar på stationsområdet i Nora. 2

3 Stadgarna aktualiseras. Örebro läns museum, och ArkivCentrum adjungeras, alternativt kallas till styrelsen fram till att stadgarna eventuellt har förändrats. Rutiner för regelbunden verksamhetsavstämning mellan styrelsen och Länsstyrelsen skapas. En styrelse väljs med fokus på de kunskaper som behövs i stiftelsen idag. Delar av det administrativa arbetet övertas av Nora kommun. En verksamhetschef tillsätts och den administrativa tjänsten avvecklas. Örebro läns museum binds via avtal till NJOV och är en kvalitetsgarant för det regionala museala innehållet i verksamheten. En inventering av samtliga byggnader, lokaler och anläggningar genomförs. En prioriteringsplan skapas. En energiutredning genomförs och plan för att sänka energikostnader skapas. Banan till Bofors avvecklas från Käppsta (alternativt Vikersvik). Stiftelsen NJOV genomför sedan en prioritering av den bansträckning som ska finnas kvar. Områden där det råder oklarheter mellan stiftelsen NJOV och föreningen NBVJ reds ut. Samverkansavtal skrivs. Samverkansavtal skrivs med Nora kommun och ArkivCentrum. En utvecklingsplan med budget skapas för , med en mer detaljerad årsplan och budget från och med Verksamheten inriktas mot en utvecklad och förbättrad förvaltning av områdenas kulturhistoriskt värdefulla byggnader, utvecklad och förbättrad tillgänglighet till miljöerna samt utvecklingsinsatser kopplade till besöksmålet och att nå nya målgrupper. Årliga uppföljningar av verksamhetens måluppfyllelse genomförs av bidragsgivarna som skapar en samlad gruppering omkring uppföljningen. (För en mer detaljerad redogörelse av förslaget se sida 19 23) 3

4 Innehåll Översyn av bidrag till Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)... 1 December Sammanfattning... 2 Innehåll... 4 Uppdragets bakgrund... 6 Genomförande av utredningen (metod)... 7 Stiftelsen NJOV kort historik... 9 Beskrivning av NJOV och dess nuvarande verksamhet Stadgar Organisation Ekonomisk status Tillgångar Intäkter och utgifter Den ekonomiska situationen Verksamhet Sammantagen problembild Behov av styrning och organisation Arbetsgivaransvaret Brist på museal kompetens Stiftarnas fortsatta bidragsgivning Föreningen NBVJs inflytande Den ekonomiska situationen? Kommunikation och samverkan Förslag till förändringar Uppdaterade stadgar En verksamhetsansvarig anställs Förändrad arbetsmodell...23 Styrelsens arbetssätt moderniseras Beredningsgrupp med tre arbetsgrupper skapas Nora kommun bidrar med administrativa tjänster

5 Avtal med Örebro läns museum Örebro läns landsting ger fortsatta kulturmedel och räntefritt lån ArkivCentrum får arbetsgivaransvar för arkivassistenten Den ideella föreningen NBVJ:s roll tydliggörs Förslagets finansieringskonsekvenser för stiftelsen NJOV Bilaga 1 stiftelsen NJOV:s stadgar Bilaga 2. Länsstyrelsens syn på området Bevara Använda Utveckla En långsiktigt hållbar förvaltning Bilaga 3. Landstingets kulturbidragsgivning Bilaga 4. Balansräkning och resultaträkning från årsredovisning

6 Uppdragets bakgrund En arbetsgrupp tillsattes våren 2013 av landstingsdirektören Rickard Simonsson och Noras kommunchef Jan Norlund för att genomföra en översyn av bidraget till stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV). I arbetsgruppen ingår Bo Andersson (f.d. landstingsdirektör i Örebro län) som leder utredningsuppdraget, Lena Adem (kulturstrateg, Örebro läns landsting) utredningssekreterare, Håkan Ceder (turistchef, Nora kommun), Anders Håberger (konsult f.d. stadsarkitekt, Nora kommun), Maria Motin (fritid och turismchef, Karlskoga kommun) och Jonas Jansson (länsantikvarie, Länsstyrelsen i Örebro län). Utredningen tillsattes utifrån att det under en period funnits problem i NJOV:s verksamhet, vilket bland annat påtalats av Örebro läns museum. Dessa problem belystes delvis i Göran Hogestadhs utredning (februari 2013) som beställts av Nora kommun och kulturenheten på Örebro läns landsting. Den här redovisade översynen har fokus på att utforma bidragsdirektiv som riktas mot: Grundkrav för verksamhetens kvalitet, såsom tydlig, kommunicerad långsiktig och årlig målbeskrivning med kostnadsberäkning och professionell verksamhetsuppföljning. Viktiga fokusområden i den regionala kulturplanen (tillgänglighet, nya målgrupper, besöksmål av kulturhistoriskt värde och samverkan). Arbetsgruppens uppdrag är också att göra bedömning av vilken verksamhet som, med beaktande av stadgar, är möjlig och önskvärd utifrån nuvarande finansiering. 6

7 Genomförande av utredningen (metod) Utredningen har utgått från den dokumentation som finns tillgänglig om NJOV, och som bedömts vara av intresse för syftet. Det material som har använts är: Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivningen till arbetsgruppen (uppdragsbeskrivning till arbetsgrupp avseende verksamheten inom stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg NJOV) (se bilaga) Ekonomiska rapporter NJOV Årsredovisning för Räkenskapsåret 2012 NJOV Resultatrapport för NJOV 2012 Länsstyrelsemedel till NJOV Balansräkning för NJOV Det regionala bidragets utveckling , Ledningskansliet, Örebro läns landsting Beslut av Karlskoga kommun om att avsluta finansieringen av NJOV 2013 Stadgar, avtal, uppföljning, verksamhetsbeskrivning etc. NJOV Stadgar för NJOV antagna (Se bilaga) Avtal mellan Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) och Stitelsen Örebro läns museum (ÖLM) angående verksamheten vid Gamla Pershyttans bergsmansby och veteranjärnväg (det ursprungliga och det som började gälla 2011 när BJC 2 upphörde, som NJOV har sagt upp) Skrivelse om omförhandling av avtal ÖLM/NJOV skickad från Anders Ohlsson (ordförande NJOV) samt förslag på samverkansavtal (som museet inte har skrivit under) Utvecklingsplan av Nora stationsområde och Pershyttan, Örebro läns museum Stiftelsen NJOV:s verksamhetsplan 2012 Inlämnad kvantitativ och kvalitativ uppföljning NJOV utifrån samverkansmodellen 2012 Verksamhetsrapport från kulturreservatet Gamla Pershyttan 2010 och 2011 NJOV (kulturreservatsvärdinneverksamheten) 2 Bergs och järnvägshistoriskt centrum (BJC) var beteckningen på verksamheten när Örebro läns museum ansvarade för driften av stiftelsen NJOV:s verksamhet. 7

8 Utvärderingar, synpunkter och liknande gällande NJOV Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om byggnadsminnesförklaring av Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnvägs anläggningar 2006 Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om bildande av kulturreservatet Gamla Pershyttans bergsmansby, 2004 Nora järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) genomgång av verksamheten 2013, Göran Hogestadh, februari 2012 Örebro läns museums uppföljningsrapport av NJOV, Mikael Eivergård, oktober 2012 PPT om Örebro läns landstings bidragsgivning inom kulturområdet, Lena Adem, maj 2013 Skrivelse från Helena Vilhelmsson (styrelseledamot NJOV) juni 2013 Ture Österbergs (tidigare ordförande NJOV) förslag till framtida utveckling med avvecklingsplan. Synpunkter från Rune Bergstedt (föreningen NBVJ) Övrigt Örebro läns museum, En lägesbeskrivning 2013, Tomas Jönsson 2013 Stor vikt har också lagts vid att höra de olika parterna om deras syn på stiftelsen NJOV genom muntliga samtal. Genom sammansättningen i utredningsgruppen finns representanter från samtliga bidragsgivare: Örebro läns landsting, Nora kommun, Karlskoga kommun och Länsstyrelsen i Örebro län. Övriga som har bedömts viktiga att höra har bjudits in till möten, för samtal av intervjuliknande karaktär. Samtalen/intervjuerna har pågått mellan en och två timmar. De inbjudna har varit: Örebro läns museum (Mikael Eivergård) Representanter för stiftelsen NJOV (Hans Eliasson, Gösta Tegner, Anders Olsson). Representant för föreningen NBVJ (kassör Bengt Filipsson) Utredningen har även varit i kontakt med: Thomas Nyström, ordförande för föreningen NBVJ Ture Österberg, tidigare ordförande i stiftelsen NJOV Göran Hogestadh, utredare för den utredning om NJOV som kom i februari 2013 Ann Sofi Vind, administratör i stiftelsen NJOV Yvonne Bergman, chef på ArkivCentrum Riksförbundet Sveriges museer (RSM) Den sammantagna skriftliga dokumentationen i kombination med det som har diskuterats på gruppens totalt sex arbetsmöten samt övriga samtal, har sammanställts till denna rapport som dels beskriver bakgrunden och dels ger förslag till nya bidragsdirektiv. 8

9 Stiftelsen NJOV kort historik Stiftelsen NJOV har funnits sedan Verksamheten bestod ursprungligen av veteranjärnvägen och stationsområdet. Redan 1985 blir dock Pershyttan en del av stiftelsens verksamhet, tillsammans bildar de en unik kulturmiljö (se Länsstyrelsens bilaga). Medelstilldelningen från stiftarna börjar på en relativt blygsam nivå (Örebro läns landsting kronor, Nora kommun kronor och Örebro kommun kronor) och stiger sakta. Medlen som ges från landstinget ingår i kulturbudgeten och fördelas via länets regionala museum: Örebro läns museum. Under en period har stiftelsen NJOV tillgång till EU medel vilket gör det möjligt att utveckla verksamheten. I december 2004 beslutar Länsstyrelsen att göra ett kulturreservat av Pershyttans bergsmansby ges följande bidrag till NJOV: Örebro läns landsting kronor 3, Nora kommun kronor, Örebro kommun kronor och Karlskoga kommun kronor bildar Örebro läns museum BJC (Bergs och Järnvägshistoriskt Centrum) och blir därmed ansvariga för NJOV:s verksamhet utifrån det avtal som skapas mellan NJOV och Örebro läns museum (se bilaga). Genom arbetsmarknadsprojektet Access finns sex heltidsanställda och stora planer för verksamhetens utveckling. Örebro läns museum tar hela ansvaret för verksamheten. Det betyder att de har arbetsgivaransvar, förvaltar byggnader/mark och driver musealt utvecklingsarbete. De får också företräda och representera anläggningen. Enligt avtal beslutar NJOV om inköp, avyttring, förändring av fast egendom samt att stå för försäkringen av byggnader. Medelstilldelningen från landstinget ökar till 1,1, miljon och går nu direkt till BJC (Örebro läns museum). För att ge en uppfattning om bidragets storlek kan vi konstatera att det är länets största regionala kulturbidrag efter de verksamhetsbidrag som ges till länets kulturinstitutioner Länsteatern, Länsmusiken, Örebro läns museum och ArkivCentrum. Även Nora kommun ökar sin insats till kronor. Örebro kommun finns inte längre med bland bidragsgivarna och Karlskoga kommun ligger kvar på en liknande nivå som tidigare. År 2011 säger museet upp avtalet med stiftelsen, efter några år av svårigheter, dels av ekonomisk karaktär och dels beroende av att att många uppgifter i verksamheten inte bedöms vara av museal karaktär (t.ex. fastighetsskötsel). I sammanhanget kan tilläggas att järnvägstrafiken då har utökats till att även omfatta sträckan Gyttorp Karlskoga. Antalet tåg, vagnar och andra föremål har ökat kraftigt, inte minst genom föreningen NBVJ:s arbete. I och med att Örebro läns museum minskar sitt engagemang (BJC läggs i praktiken ned), skrivs ett nytt samverkansavtal. Stiftelsen NJOV ska fortsätta driva verksamheten utifrån museets verksamhetsplaner. Den museala kompetensen erhålls av en heltidsanställd museiintendent som fysiskt finns hos stiftelsen, men är anställd av Örebro läns museum. I praktiken fungerade inte detta. Museets verksamhetsplan vinner inte gehör hos stiftelsen NJOV eller föreningen NBVJ. Det slutar med att stiftelsen NJOV säger upp rådande avtal med museet. Intendenten motarbetas, och tvingas slutligen att förflyttas till Örebro läns museum av arbetsmiljöskäl. Stiftelsen tillsätter en administrativ tjänst på 80%, vilket bedöms viktigare för verksamheten. Stiftelsen ger förslag på ett nytt samverkansavtal som inte accepteras av Örebro läns museum, då det sak 3 Medlen ingår i kulturbudgeten och förmedlas via Örebro läns museum 4 Karlskoga kommun ger från och med 1997 också bidrag till stiftelsen NJOV i och med att järnvägen till Bofors kommer in i bilden. 9

10 nar musealt innehåll. Örebro läns museum gör i en uppföljningsrapport landstinget uppmärksam på att stiftelsen inte längre uppfyller kraven på regional museal verksamhet och vill inte längre stå som garant för verksamheten. Beskrivning av NJOV och dess nuvarande verksamhet (se även bilagor) Stadgar Stiftelsen NJOV:s stadgar antogs 1981 och har inte Pershyttan som en del i sin verksamhet. En ändring av stadgarna kan endast ske efter enhälligt beslut av stiftelsens fulltaliga styrelse och samtycke av stiftarna och Länsstyrelsen i Örebro län. Denna punkt kan inte ändras. Ett tydligt fokus i stadgarna är järnväghistorik och Nora spårområde. Detta inte minst genom att tre av nio ordinarie ledamöter i styrelsen ska vara medlemmar från föreningen NBVJ. Ett annat tydligt fokus är att stiftelsens ändamål är att skapa ett museum och stödja den museiverksamheten. Beskrivningen av museal verksamhet har jämfört med en mer modern museisyn ett ensidigt fokus på att samla och vårda. Utdrag ur stadgarna 2 Stiftelsen ändamål är att i samråd med statliga och kommunala myndigheter och institutioner verka för tillkomsten av ett järnvägshistoriskt museum i Nora med spårområde, stationshus, lokstallar, verkstäder med mera och museibanan Nora Ervalla samt att stödja museiverksamheten ekonomiskt och genom gåvor av museimaterial och på annat lämpligt sätt samt att från stiftaren och andra mottaga och förvalta fast och lös egendom som överlämnas till stiftelsen. 3 Stiftelsen skall vidare främja teknisk vetenskaplig undervisning och forskning genom att samla, iordningställa och ordna tekniska föremål, modeller, fotografier, ritningar, böcker och annat, belysande särskilt den tekniska utvecklingen för spårbundna kommunikationer inom Örebro län. 6 Styrelsen äger delegera beslutanderätten i vissa angivna ärenden avseende den löpande verksamheten till särskilt arbetsutskott, vilket utses inom styrelsen. Ärenden av principiell natur får ej delegeras. 13 Ändring och tillägg till dessa stadgar kan endast ske efter enhälligt beslut av stiftelsens fulltaliga styrelse. Ändring av 2 förutsätter därtill samtycke av stiftarna. Ändring av 13 får inte ske. För att beslut om ändring eller tillägg skall bli gällande skall beslutet godkännas av Länsstyrelsen i Örebro län. (Se hela stadgarna i bilaga). 10

11 Organisation Stiftare och styrelse Stiftelsen NJOV drivs i stiftelseform med följande stiftare: Örebro läns landsting, Örebro kommun, Nora kommun, föreningen NBVJ, Stiftelsen Örebro läns Tekniska Museum, Järle byalag, Hembygdsföreningen Noraskog, Ervalla hembygdsförening och Axberg Hovsta hembygdsförening. Arbetet leds av en ideellt arbetande styrelse som utses genom val av stiftarna. Anställda Genom Örebro läns museum fanns fram till och med 2011 en heltidsanställd intendent hos stiftelsen NJOV. Stiftelsen valde dock att 2012 avsäga sig dennes arbete. Intendenten finns därför idag på Örebro läns museum. Sedan 2012 har stiftelsen NJOV anställt en administratör i verksamheten som arbetar 80%. Det finns också ett tjugotal timanställda guider, en arkivassistent knuten till arkivet på stationsområdet och ytterligare tre personer som arbetar med fastighet och underhåll. En del av personalen finansieras via arbetsmarknadsmedel. Stiftelsen fick 2012 drygt kronor som statligt lönebidrag. Till detta kommer stiftelsens övriga personalkostnader på drygt kronor. I summan ingår inte den tidigare beskrivna intendenttjänsten (cirka kronor), den administrativa tjänsten (cirka )eller guidelöner (cirka kronor). Sociala avgifter och en del andra omkostnader tillkommer. Stiftelsen NJOV köper också tjänster bland annat inom byggnadsvård. Skötsel av tågbeståndet och drift av veteranjärnvägen sker främst genom ideella krafter via föreningen NBVJ. Ekonomisk status Tillgångar Stiftelsen är en betydande fastighetsägare med järnvägsbyggnader runt stationsområdet och längs veteranjärnvägen samt byggnader i bergsmansbyn Pershyttan. I praktiken äger stiftelsen NJOV: Ett femtiotal byggnader och anläggningar i Pershyttan med tillhörande mark. Det handlar om hytta, gruvor, hjulhus, industrilämningar av olika slag samt ett par boningshus. Flera byggnader vid stationsområdet i Nora och längs veteranjärnvägen (stationshus i Nora, Järle och Gyttorp, lokstall med verkstad, dieselverkstad, arkiv, vagnverkstad, smedja) Stationsområdet i Nora Sammanlagt är 26 kilometer av banan i bruk, varav 23 kilometer har en beräknad årlig underhållskostnad på till kronor (Göran Hogestads utredning). Övriga tre kilometer kräver betydligt mer omfattande och mer kostnadskrävande restaurering (Göran Hogestadhs utredning). Nora Ervalla (18 km) 11

12 Nora Käppsta (6 km) (Vikersvik ytterligare cirka 6 km) Nora Pershyttan (2 km) Det finns även en bana som går till Bofors som är cirka 35 km. Den är inte i bruk och ägs av Trafikverket. Föreningen NBVJ har fortfarande en årlig kostnad på cirka kronor kopplat till strömförsörjning till trafiksignaler på sträckan, eftersom inte avtalet med Trafikverket har sagts upp. När det kommer till rullande enheter (lok och vagnar) finns dessa inrymda i stiftelsen NJOV:s lokaler. Föreningen NBVJ menar att de äger procent av de rullande enheterna och resten är stiftelsens NJOV:s. I praktiken skiljer man dock sällan på enheterna. Göran Hogestadhs utredning menar att följande finns i lokstallarna: 11 ånglok varav 3 i drift 13 diesellok varav 5 i drift 7 rälsbussar varav 4 i drift Mer än 25 godsvagnar varav 5 i drift Ett femtontal 5 personvagnar Diverse annat så som landsvägsbussar, spårbilar etc. Utredaren Göran Hogestadh tillsammans med bland annat Örebro läns museum och Länsstyrelsen anser att en stor del av de lok och vagnar som förvaras inte är av primärt historiskt intresse, utifrån den specifika kulturmiljön där de finns. En avvecklingsplan av material har skapats av Ture Österberg (tidigare ordförande i föreningen NBVJ). Utifrån hans beräkningar skulle det vara möjligt att sälja av lok och vagnar till ett värde av kronor och räls i Gyttorp för ett värde av kronor. Det mesta av detta äger föreningen NBVJ. Pershyttan Pershyttan består av ett 50 tal byggnader och anläggningar. Pershyttan är en unik kulturmiljö. Ingen annan bergsmansby är lika välbevarad. Bergsbrukets samband mellan naturtillgångar, människor och produktionsanläggningar är särskilt tydliga genom vattenkraften i bäcken, gruvorna, hyttan, bergsmansgårdarna, torp och arbetarbostäder med mera. Sedan verksamheterna lades ned (hyttan 1953 och gruvorna 1967) har en medvetenhet om platsens kulturhistoriska värden funnits. Stora ansträngningar har gjorts för att hålla de många och ofta stora och komplicerade byggnaderna i skick. Under 1970 och 1980 talet skedde detta genom större arbetsmarknadsprojekt och därefter med bidrag från länsstyrelsens kulturmiljöbidrag. Ett årligt återkommande arbete med att hålla markerna fria från igenväxning är även det resurskrävande. Under senare tid har medvetenheten ökat om att de stora vårdinsatserna också måste följas av ansträngningar att göra platsen begriplig och attraktiv för besökare. Att bara vårda för sin egen skull är inte hållbart ur ett bredare samhällsperspektiv. Därför har satsningar genomförts på exempelvis en 5 Tillägg från denna utredning. 12

13 besöksgruva, restaurang i järnvägsvagnar, förbättrad skyltning och det besökscentrum som är på gång. Fortfarande finns stor utvecklingspotential, till exempel för att locka nya målgrupper och göra området till en resurs i en bredare bemärkelse. Under perioden har Länsstyrelsen beviljat 4,6 miljoner kronor i bidrag till vård och informationsinsatser i Pershyttan. Det innebär att området är ett av de i särklass högst prioriterade vid länsstyrelsens fördelning av kulturmiljöbidrag. Intäkter och utgifter Finansiering av stiftelsen NJOV sker i första hand genom årliga bidrag från stiftarna. De totala intäkterna 2012 var kronor och de totala utgifterna kronor. De större intäkterna och utgifterna är enligt tabellerna nedan. Större intäkter 2012 Kronor Statliga lönebidrag Örebro läns landsting (via Örebro läns museum)** Nora kommun Karlskoga kommun Intäkter hyror Guidningar Länsstyrelsens byggnadsvårdsbidrag* *Länsstyrelsen investerade 2012 ytterligare kronor i Pershyttan ** Ytterligare kronor går till Örebro läns museum, intendenttjänsterna som NJOV valde att avsäga sig. Större utgifter 2012 Kronor Personalkostnader totalt* Fastighetsskötsel och förvaltning Elkostnader egna fastigheter Värme Vatten och renhållning Reparation och underhåll byggnader Företagsförsäkringar *I detta ingår löner till guider, administrativ tjänst, lönebidragskostnader, arbetsgivaravgifter etc. För mer detaljer, se årsredovisningen från 2012 i bilaga. Den ekonomiska situationen Det ekonomiska resultatet för stiftelsen NJOV, utifrån 2012 årsredovisning, visar att ekonomin går ihop och ger lite överskott. Det redovisas inget som tyder på att verksamheten befinner sig i ekonomiska problem. Stiftelsen har tillgångar på 1,5 miljoner kronor och fasta tillgångar på kronor i inventarier och byggnader. Nära kronor finns i bankmedel, vilket bedöms vara bra för en omslutning på 3,6 miljoner kronor. Det finns även stiftelsekapital. Utifrån samtal med stiftelsen NJOV har den ekonomiska situationen förbättrats under 2012 på grund av försäljning av en byggnad vid stationsområdet till Nora fastigheter AB (som ägs av Nora kommun). Det genererade kronor. Även en del skog har sålts de sista åren. 13

14 Även om stiftelsens ekonomiska redovisning inte signalerar att dess ekonomiska situation är alarmerande kan utredningen konstatera att den inte lämnar något utrymme för kvalitativt utvecklingsarbete och större investeringar. 14

15 Verksamhet Verksamheten i årsredovisningen 2012 beskrivs på följande sätt: Avtal och utredning Samtal har förts med länsmuseet för att skapa nytt avtal. Örebro läns landsting och Nora kommun har initierat en utredning om stiftelsens organisation, aktörer, målbild, finansiering, arbetsledning och arbetsmiljö. Personal och arbetsresurser En person med administrativt huvudansvar Cirka 20 personer har varit timsanställda inom guideverksamheten under turistsäsongen. Tre personer har varit sysselsatta i Pershyttan och Nora Ytterligare några med kortare anställningstid och lönebidrag har varit anställda. Beslut har fattats om att inom det statliga projektet Kulturarvslyftet (samverkan mellan Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Nora kommun) 5 personer under Guide och arkivverksamheten Elva guider och två kulturreservatsvärdar har varit anställda. Omkring 200 guidningar har genomförts. Totalt har det varit 500 besökare vid järnvägsområdet och 2000 i Pershyttan. Arkivet har haft 500 besök och förfrågningar under året bestående av släktforskargrupper, kommuner, länsstyrelsen, enskilda intresserade och turister. Byggnadsvård och nya anläggningar Löpande byggnadsvård samt två riktade projekt avseende hjulhus/mejeri i Pershyttan och renovering av uthus i Järle har genomförts. Stöd från Länsstyrelsen har finansierat huvuddelen (670 tkr). Resterande 75 tkr har betalats av stiftelsen NJOV genom försäljning av skog. Huvudverksamheten beskrivs i årsredovisningen för 2012 i sammandrag vara följande: Fyra protokollförda sammanträden. Några informella träffar med föreningen NBVJ för att klara ut ansvars och ekonomifrågor särskilt kopplade till el och fjärrvärme. Sparåtgärder har inletts. Viktiga händelser beskrivs i korthet vara: Information om den planerade länspendeln, där man ännu inte har fått ett svar. 15

16 Renovering av lok NBJ 16. Problemet med ett läckande tak i lokstallet. Fyra kontorsrum har hyrts ut. Pershyttans byalag har kostnadsfritt använt Storgruvtorpet som möteslokal. 16

17 Sammantagen problembild Nedan beskrivs den sammantagna bilden av stiftelsen NJOV:s svårigheter så som de framträder i det material vi har haft tillgång till: Behov av styrning och organisation Utredningen upplever att ett grundproblem inom stiftelsen NJOV är otydlig styrning och uppföljning av verksamheten. Det råder avsaknad av tydliga mål och prioriteringar (museets målbild tycks inte ha kommunicerats). Detta är inte bara utredningens bild utan flera av de aktörer utredningen har samtalat med återkommer till detta, liksom utredaren Göran Hogestadh. En fråga som många ställer sig är vad stiftarna egentligen vill med verksamheten. Arbetsgivaransvaret Arbetsgivaransvaret som idag är fördelat mellan styrelsemedlemmarna i stiftelsen NJOV upplevs inte fungera tillfredsställande. Brist på museal kompetens Örebro läns museum anser att stiftelsen NJOV fokuserar för mycket på föreningen NBVJ:s verksamhet och inte bedriver ett professionell musealt arbete, samtidigt som stadgarna tydligt föreskriver museal verksamhet. Frågan ställs varför stiftelsen NJOV får en så stor del av regionens kulturmedel vikta för regional museiverksamhet, trots att Örebro läns museum, som är kvalitetsgarant för medelstilldelningen, har pekat på rådande brister, och för tillfället avbrutit samverkan med stiftelsen. Stiftarnas fortsatta bidragsgivning Karlskoga kommun fattade september 2013 beslutet att från och med 2014 inte lämna bidrag till Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV)". Beslutet innebär också att Karlskoga kommun avstår från sin styrelsepost från och med Bakgrunden till detta ställningstagande är att ingen tågtrafik längre når (Bofors) Karlskoga. Det handlar om kronor mindre per år för stiftelsen. Landstingets bidragsgivning innebär att kr 6 av de medel som tidigare gick till Örebro läns museums verksamhet i området (BJC 7 ), idag går till annan regional museiverksamhet hos Örebro läns museum. Övriga medel, kr 8, går direkt till stiftelsen NJOV:s verksamhet. Då stiftelsen har brister när det gäller regional museal kompetens och inriktning, är det synnerligen svårt att motivera fortsatta kulturbidrag till stiftelsen (se bilaga för en tydligare beskrivning av Örebro läns landstings bidragsgivning inom kulturområdet). Svårigheten förstärks av att bidraget är så stort sett till övriga bidrag inom kulturområdet samt att Örebro läns museum, med ett tydligt regionalt ansvar, har svårigheter att klara sitt ordinarie uppdrag med nuvarande medelstilldelning års siffror 7 BJC bildades av Örebro läns museum som då drev NJOV:s verksamhet års siffror 17

18 Föreningen NBVJs inflytande Utredningen har tolkat det som att många upplever att ett grundproblem i stiftelsen är föreningen NBVJ:s stora inflytande i styrelsen. Föreningen NBVJ:s ordförande har en annan bild. Han menar att föreningen arbetar ideellt och lägger ned både energi och egna medel för att kunna driva banan. Upplevelsen är att stiftelsen NJOV fattar beslut som de varken förstår eller har fått kommunicerat. Upplevelsen är också att stiftelsen NJOV, istället för att kommunicera med nuvarande styrelse i föreningen, kommunicerar med personer som inte längre ingår där. Slutligen upplever föreningen också att de får stå för en orimlig del av elkostnaderna på stationsområdet. Det är tydligt att föreningen NBVJ ser tågtrafiken och stationsområdet som fokus även för stiftelsen NJOV:s verksamhet. Även om stadgarna tydligt talar om museal verksamhet och att Pershyttan har varit i stiftelsens ägo i stort sett sedan starten 9. Att föreningen NBVJ och stiftelsen NJOV är tätt sammanvävda är också tydligt. Föreningen NBVJ ser det exempelvis inte som självklart eller viktigt att kunna skilja ut föreningens föremål från stiftelsens NJOV:s. Den ekonomiska situationen? De som har hörts inom stiftelsen NJOV bedömer det omöjligt att med rådande medel klara alla delar av verksamheten. Det stora fastighetsbeståndet med dess drift och underhållskostnader (där Länsstyrelsen är en viktig aktör), den omfattande tågbanan med dess många lok/vagnar (där föreningen NBVJ äger det mesta) och Örebro läns museums verksamhetsplan beskrivs sammantaget som övermäktigt. Stora utgifter anges exempelvis vara elkostnader för uppvärmning av byggnader på stationsområdet. Örebro läns museum påpekar också att stiftelsen NJOV idag, till skillnad från när Örebro läns museum ansvarade för verksamheten, betalar marknadspris för antikvariskt stöd vid byggnadsvårdsarbete. Ekonomin i stiftelsen NJOV är samtidigt i balans och inga stora ekonomiska problem föreligger i nuläget. En anledning till det är att stiftelsen NJOV har sålt ett godsmagasin till Nora fastigheter AB ( kronor) och även en del skog de senaste åren. Samtidigt är ett konstaterande att stiftelsen under 2012 avsade sig museets tjänster. Stiftelsen NJOV bedömde sig ha tillräckliga resurser att istället anställa en administrativ tjänst på 80%. Flera i utredningen har också påtalat behovet av en mer långsiktig verksamhetsplanering, inte minst inom byggnadsvården, för en mer stabil ekonomisk situation. Utredningens slutsats är att det som beskrivs vara en svår ekonomisk situation till stor del hör samman med andra svårigheter i stiftelsen. Det vill säga problem med styrning, prioritering, långsiktig planering och tydlig inriktning på verksamheten. Samtidigt får det inte glömmas bort att både Pershyttan och museijärnvägen är kostnadskrävande verksamheter, som är helt beroende av Länsstyrelsens medfinansiering (för byggnadsvård, markvård, information och tillgängliggörande). Att ekonomin är i balans och att inga ekonomiska problem föreligger, säger inte heller något om den faktiska verksamheten och vilka möjligheter som finns för dess utveckling. Långsiktigt kommer troligen dagens intäkter och ekonomi inte att räcka till fastighets och banunderhåll. En mer långsiktig framåtblickande ekonomisk analys kan göras först när en långsiktig underhålls och investeringsplan finns framtagen startade stiftelsen NJOV och 1985 blev Pershyttan en del av stiftelsens verksamhet. 18

19 Kommunikation och samverkan Det tydligaste resultatet i utredningen är en påtaglig brist på kommunikation och samverkan mellan de parter som tillsammans är viktiga för stiftelsen NJOV:s verksamhet. Utredningens slutsats är att detta inte i första hand bottnar i personliga motsättningar utan olika perspektiv på verksamhetens inriktning. Det leder i sin tur till olika syn på lämpliga prioriteringar. Det finns dock också punkter där utredningen har uppfattat att det råder samstämmighet i synen på lämpliga åtgärder. Dessa är: Den ekonomiska situationen kräver prioriteringar. Det behövs en tydligare styrning av stiftelsen NJOV. En närvarande ledning på området behövs, inte minst kopplat till arbetsgivaransvaret. Värmekostnaderna på stationsområdet skulle kunna hållas nere vintertid. Det finns material som skulle kunna säljas av (dock olika syn om vad och hur mycket) De två motstridiga huvudperspektiv på verksamheten, som utredningen har identifierat är följande: Perspektiv 1 Stiftelsen NJOV bör fokusera på tågen, tågturer, tågföreningen och stationsbyggnaderna. o Tågföreningen driver tågtrafiken ideellt och gör ett stort och viktigt arbete. o Pengarna går till fel saker (museal verksamhet, byggnadsvård och Pershyttan). Utan tågen och tågtrafiken förlorar området sitt intresse. Här behövs förstärkning. Det är svårt för stiftelsen att ta hand om all verksamhet och man bör därför göra sig av med: o Pershyttan. o Fastighetsskötseln. o Det museala utvecklingsperspektivet och intendenten från Örebro läns museum som inte hade rätt fokus i sitt arbete. o Kulturreservatsvärdinnorna. o Guidningarna bör begränsas. Den administrativa tjänsten bör utökas till 1 1,5 tjänst. Stiftelsen NJOV:s ekonomi kan stärkas genom följande egna åtgärder: o Sälja skog. o Sälja lok, vagnar, skrot som idag tar upp plats (Främst föreningen NBVJ:s föremål) 19

20 Föreningen NBVJ:s ekonomi kan stärkas på följande vis: o Banan till Bofors bör avvecklas eftersom den är lång och kostnadskrävande. Det skulle också ge föreningen NBVJ en minskad kostnad på kronor. Ett annat förslag (från några inom föreningen NBVJ) är att satsa ordentligt på Boforsbanan och rusta upp den. Ett tredje förslag är att öppna sträckan för dressin och turism. o Material (lok, vagnar, skrot) av mindre intresse som tillhör föreningen NBVJ kan säljas. Om detta råder dock delade meningar i föreningen NBVJ. o Inom föreningen NBVJ finns de som hoppas att länspendeln ska stärka verksamheten ekonomiskt. Andra har lämnat föreningen och ser länspendeln som ett hot för sträckan Nora Järle. 20

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE Fönsterrenovering Antikvarisk rapport 2006-2007 INLEDNING Godsmagasinet är beläget i kvarteret Residenset i Nora stadskärna. Det ingår som en del i byggnadsminnet

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Hälsingegårdarna och projekten

Hälsingegårdarna och projekten Sveriges 15:e världsarv 1 juli 2012 Hälsingegårdarna och projekten Kultur och kulturarv som drivkraft för regional utveckling och tillväxt 14 mars 2013 Lena Landström Världsarvskoordinator Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Att få ett nytt kulturarv

Att få ett nytt kulturarv Att få ett nytt kulturarv Rapport för etapp 2 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2009:4 2 Bakgrund Örebro läns museum har arbetat tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län i några år med

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

ORGANISATION FÖR BASENHET KULTUR fr.o.m. 1 januari 2012

ORGANISATION FÖR BASENHET KULTUR fr.o.m. 1 januari 2012 Basenhet Kultur 2011-11-22, Carl-Magnus Gagge ORGANISATION FÖR BASENHET KULTUR fr.o.m. 1 januari 2012 Nuvarande organisation Basenhetens nuvarande organisation har sin grund i den organisation för Västmanlands

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127 Tid: 2015-08-10: kl 13:00-14:50 Plats: Regionens hus, sal A 121 RJL2015 /1192 Arbetsordning/reglementen för länsrådet för funktionsnedsättningar

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Bidrag till vård av kulturmiljöer

Bidrag till vård av kulturmiljöer FAKTABLAD Bidrag till vård av kulturmiljöer Vi vill uppmuntra dig att delta i kulturmiljöarbetet! Eftersom arbetet att sköta, tillgängliggöra och informera om vårt kulturturarv både kan vara tidskrävande

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Nora socken och kommun, Västmanland Omputsning av fasader Örjan Hedhman Rapport 2012:07 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625).

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625). 1(5) Trafikverket Ärendemottagningen Fredrik Brokvist, Söp Box 810 78128 Borlänge Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län

Läs mer

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön VERKSAMHETSRAPPORT 2012-02-17 Webbversion Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön Ur förordningen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Svar på skrivelse angående ekonomi och bemanning

Svar på skrivelse angående ekonomi och bemanning Till Årsmötet 2012 Gävle Ryttarsällskap Svar på skrivelse angående ekonomi och bemanning Styrelsen för Gävle Ryttarsällskap har mottagit en skrivelse med frågor kring föreningens ekonomi och bemanning.

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer