Vård av gotländska kulturmiljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård av gotländska kulturmiljöer"

Transkript

1 ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer

2 På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen för kulturmiljövården, cirka kända fornlämningar, ett världsarv, 92 medeltida kyrkor, ca 360 byggnadsminnen och flera tusen andra värdefulla byggnader och anläggningar. Alla dessa utgör en del av den gotländska identiteten, en resurs för länet och en tillgång för alla som bor på eller besöker Gotland. För att stödja bevarandet av enskilda objekt och samlade kulturmiljöer finns möjlighet att söka statligt stöd. Bidrag kan beviljas vid byggnadsvårdsarbeten av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse för sådana insatser som är mer kostsamma och tidskrävande än normalt, för markvård av fornlämningar och kulturlandskap samt insatser för information med mera i anslutning till kulturmiljöer. Allmänna föreskrifter Vem kan få bidrag? Bidrag kan sökas av: Länsstyrelsens årliga anslag är begränsat varför en prioritering av ansökningarna måste göras. Anslaget räcker inte till alla sökande och oftast inte heller till hela det belopp som sökts. Bidrag utgår i första hand till: anläggningar som är av nationellt intresse och/eller skyddade enligt kulturminneslagen, till exempel fornlämningar, byggnadsminnen eller anläggningar jämförbara med dessa anläggningar belägna inom områden som förklarats som riksintresse för kulturmiljövården eller av andra skäl prioriteras av länsstyrelsen annan kulturhistoriskt intressant bebyggelse Vilka villkor ställs? Bidrag utgår som projektbidrag för särskilda ändamål, inte som kontinuerliga verksamhets- eller driftsbidrag. enskilda personer kommuner föreningar, stiftelser, bolag, samfund med flera

3 Bidraget förutsätter att sökanden: inlämnar en fullständig redovisning av kostnaderna för projektet redovisar hur stor del av kostnaderna som finansieras på annat sätt följer plan- och bygglagens, miljöbalkens och/eller kulturminneslagens bestämmelser om hänsyn till och skydd av kulturmiljön följer övriga bestämmelser och villkor för projektets utförande som länsstyrelsen anger i beslutet Arbetet skall utföras med medverkan av en antikvarisk kontrollant som skall dokumentera och godkänna det slutförda arbetet innan bidrag kan betalas ut. Vem kan ge råd inför ansökan? Innan man ansöker om bidrag bör kontakt tas med Länsstyrelsens kulturmiljöteam eller Länsmuseet på Gotland för samråd och information om bl a: möjligheten och förutsättningarna för statligt stöd vad som behöver åtgärdas och i vilken omfattning Genom Länsmuseet på Gotland kan förslag på lämpliga hantverkare eller konsulter erhållas. Var finns ansökningsblanketter? Förtryckta blanketter kan beställas från Länsstyrelsens Kulturmiljöteam och Länsmuseet på Gotland, se adresser nedan. Blanketter kan också laddas ner från www. lansstyrelsen.se/gotland Vad skall bifogas till ansökan? arbetsbeskrivning/åtgärdsförslag. Vid större arbeten krävs en antikvarisk förundersökning och projektering. specificerade kostnadsberäkningar eller anbud fotografier översiktlig miljöbild, bild av byggnaden och bilder av skadan/ skadorna för vilka bidrag söks karta

4 månader och/eller måste genomföras under sommarsäsongen. Med Länsstyrelsens beslut följer en blankett där sökande skriftligen skall bekräfta beslutet samt godkänna de villkor som förknippas med beslutet och antikvarisk medverkan. Länsstyrelsens bidragsbeslut kan inte överklagas. När skall ansökan lämnas in? Bidragsmedlen följer kalenderåret. Ansökan inlämnas senast den 31 oktober året innan åtgärden planeras att genomföras. När fattas besluten? Länsstyrelsens kulturmiljöteam fattar huvuddelen av besluten under första kvartalet varje år. Detta gäller särskilt för de projekt som har en längre genomförandetid än två Hur rekvireras bidraget? En blankett för slutredovisning bifogas länsstyrelsens beslut. Bidraget kan rekvireras från länsstyrelsen så snart arbetet slutförts och godkänts av antikvarisk kontrollant, dock senast den 15 november det år beslutet gäller. Länsstyrelsen betalar vanligen ut bidraget inom 30 dagar efter rekvisitionen. Om sökande har avdragsrätt för mervärdesskatt för åtgärder som beviljats bidrag rekvireras bidraget från Länsstyrelsen när arbetet slutförts och godkänts av den antikvariska kontrollanten. Om sökanden inte har avdragsrätt för mervärdesskatt skall sökanden be entreprenören att skicka obetald faktura på bidragsbeloppet till Länsstyrelsen.

5 För dig som beviljats bidrag Bidragsbeloppet är formulerat som ett maxbelopp och anger den maximala summan som kan komma att betalas ut för den aktuella åtgärden. Bidraget kan reduceras i det fall då den slutliga kostnaden blir lägre än beräknat. Det är därför viktigt för såväl dig som sökande och Länsstyrelsen, att de kostnadsberäkningar som ligger till grund för ansökan är så noggrant utförda som möjligt. Kan bidragsbeslut återkallas? Bidragsbeslutet kan återkallas om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre gäller, om medlen inte rekvirerats eller arbetet inte utförts i enlighet med de villkor eller den tidsplan som angivits i beslutet. Byggnadsvård Till vad kan man få bidrag? Bidrag kan beviljas för: för upplevelsen av en kulturmiljö, så kallade överloppshus anlitande av vissa fackmän, hantverkare eller konservator arbeten som på grund av svåra arbetsbetingelser gör att en åtgärd blir dyrare än normalt antikvarisk medverkan och dokumentation av arbetet antikvariska överkostnader vid förberedelse, genomförande, kontroll och uppföljning för att bevara en byggnads kulturhistoriska värde i samband med underhåll eller ombyggnad. Sådana kostnader kan uppkomma vid exempelvis: behov av särskild antikvarisk förundersökning och projektering inför en restaurering bevarande av särskild byggnadsteknik eller material bevarande av arkitekturdetaljer eller konstnärlig utsmyckning bevarande av byggnader som saknar användning men som betyder mycket

6 utförande och ett kulturhistoriskt anpassat alternativ. Till exempel skillnaden mellan kostnaden för arbetet med att lägga om ett agtak och att på samma tak lägga plåt. Bidrag kan beviljas för upp till 50 % av den antikvariska överkostnaden. För vård av byggnadsminnen, byggnader av byggnadsminnesklass eller annan bebyggelse inom riksintresseoråden kan en högre procentsats förekomma, som högst 90 % av antikvarisk överkostnad. Bidrag kan också beviljas till insatser för information m m i anslutning till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller byggnadsmiljö. Bidrag för interiöra åtgärder kräver vanligtvis att byggnaden har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, det vill säga är byggnadsminne eller av byggnadsminnesklass. Vad är antikvarisk överkostnad? Antikvarisk överkostnad är den kostnad som utgör skillnaden mellan ett normalt Bidrag ges inte till: normalt underhåll rekonstruktion/återskapande arbeten som väsentligt ökar byggnadens bruksvärde arbeten som påbörjats innan länsstyrelsen fattat beslut om bidrag statligt ägda byggnader flyttade byggnader

7 Fornminnesvård Till vad kan man få bidrag? Bidrag kan beviljas för: kostnader förknippade med vård och restaurering av särskilt värdefulla fornlämningar, fornlämningsområden och lämningar som utgör en viktig del i ett kulturlandskap insatser för information m m i anslutning till fornlämningsmiljöer Bidrag ges inte till: åtgärder som är berättigade till jordbruksstöd, så kallat miljöstöd redan slutförda arbeten Kulturlandskapsvård Till vad kan man få bidrag? Bidrag kan beviljas för: fortsatt brukande av värdefulla odlingslandskap, betes- och slåttermarker, marker med särskilt höga natur- och kulturvärden där jordbruksdriften hotas av nedläggning insatser för information med mera i anslutning till kulturlandskapsmiljöer Bidrag ges inte till: åtgärder som är berättigade till jordbruksstöd, så kallat miljöstöd redan slutförda arbeten

8 Länsstyrelsen i Gotlands län Visborgsallén Visby vx Fax Gotlands museum Strandgatan Visby vx

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag? 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL

HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL 1 1 INLEDNING Syftet med denna skrift Handledning för ansökan av fonderade Bygdemedel är att underlätta för projektägaren att administrera sitt projekt.

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Examensarbete i Byggnadsutsformning Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Författare: Handledare: Samuel Palmblad Examinator: Johan

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

Vanliga frågor om LONA

Vanliga frågor om LONA Senast uppdaterad: 2014-06-09 1(5) Vanliga frågor om LONA Länsstyrelsen rekommenderar att ni också läser Naturvårdsverkets vägledning för bidraget som hämtas här: http://naturvardsverket.se/lona Frågor

Läs mer

2005-07-04 M2005/4020/E

2005-07-04 M2005/4020/E Promemoria 2005-07-04 M2005/4020/E Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för energifrågor Investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus 1 Inledning och bakgrund

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen

Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen Rapport från Riksantikvarieämbetet Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen Tydligt och ändamålsenligt ansvar i enklare processer Riksantikvarieämbetet 2012 Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer