Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013"

Transkript

1 sid 1 (12) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Klas Jansson Tel Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013 SBN Dpl 01 Stadsbyggnadsförvaltningens förslag Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013 godkänns. Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för år Verksamhetsplanen är ett komplement till stadsbyggnadsnämndens yttrande över budget , verksamhets- och ekonomisk planering. I dokumentet bryts den långsiktiga verksamhetsplanen ner till ett antal delmål och aktiviteter för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen ger en helhetsbild av förvaltningens verksamhet under året och är också ett verktyg för uppföljning. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari Ärende Verksamhetsplan 2013 är ett komplement till stadsbyggnadsnämndens yttrande över strategisk plan och budget (Dnr SBN , Dpl 10). I dokumentet bryts den långsiktiga verksamhetsplanen ner till ett antal delmål och aktiviteter för Verksamhetsplanen ger en helhetsbild av förvaltningens verksamhet under året och är också ett verktyg för uppföljning. 2. Kommunens styrmodell Den 18 juni 2012 beslutade kommunfullmäktige om kommunens strategiska plan för perioden Planen utgör en del av kommunens styrmodell, som består av tre delar: Visionen Livskvalitet Karlstad Strategisk plan och mål (fem externa respektive fyra interna perspektiv) Värdegrund Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (12) Den strategiska planen består av koncernövergripande målområden som alla kommunens verksamheter ska medverka till att utveckla. Utifrån de mål som formulerats inom respektive målområde ska respektive nämnd och bolag ansvara för ett antal av kommunfullmäktige beslutade åtaganden som visar vad de kommer att bidra med för att kommunkoncernen ska nå de övergripande målen. Den strategiska planen ska ligga till grund för kommunens budgetarbete och ska följas upp i årsredovisning och delårsbokslut för respektive år. 3. Stadsbyggnadsnämndens uppgifter och resurser I reglementet för stadsbyggnadsnämnden (gäller fr.o.m. den 1 januari 2007) definieras nämndens/förvaltningens verksamhetsområde. Där sägs att: Nämnden svarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, med undantag för den strategiska översiktliga planeringen. Nämnden har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter, som enligt annan lag eller meddelade dispensbefogenheter skall fullgöras av kommunal nämnd inom plan- och byggväsendet. Nämnden svarar för verksamheten vid den kommunala lantmäterimyndigheten. Nämnden svarar vidare för kommunens uppgifter inom trafikpolitiken avseende tätorten samt den kollektiva stadsbusstrafiken i kommunen. Nämnden skall följa utvecklingen i frågor rörande kollektivtrafik samt verka för att trafiken blir effektiv, attraktiv och miljövänlig. Nämnden skall såsom rådgivande och förslagsgivande organ främja trafiksäkerheten och skall därvid med uppmärksamhet följa trafikförhållandena inom kommunen och därvid verka för god trafikkultur och god trafiksäkerhet samt samarbeta med övriga trafiksäkerhetsorgan och intresseorganisationer. Inför 2013 har kommunbidraget räknats upp med en procent. Plan- och byggavdelningen har därutöver fått extra kommunbidrag på 2,0 mkr för förstärkningar inom stadsplanering och bygglovshandläggning. Karlstadsbuss har utöver den generella uppräkningen blivit tilldelade extra kommunbidrag på 3,0 mkr för ökat ägarbidrag till Värmlandstrafik, 3,0 mkr för kompensation av indexkostnader samt 8,8 mkr för nytt stadstrafikavtal. Det totala kommunbidraget till stadsbyggnadsnämnden uppgår 2013 till 201,6 mkr. Av dessa upptar Karlstadsbuss 180,6 mkr, plan- och byggavdelningen 12,5 mkr och lantmäteriavdelningen 8,5 mkr. Förvaltningen planerar dessutom att, utöver det årliga kommunbidraget, använda 0,9 mkr av tidigare års överskott. Precis som föregående år ligger det årliga investeringsanslaget på 1,7 mkr. Tillkommer gör tidigare års överskott på cirka 6,2 mkr. Utöver grundramen har nämnden ett par specifika investeringsprojekt (stadsmiljöprogrammet och biljettmaskinsystemet) som totalt uppgår till cirka 4,1 mkr (2,5 respektive 1,6 mkr). Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen uppgår till 66 personer ( ) och antalet budgeterade årsarbetare 2013 uppgår till 67 stycken.

3 sid 3 (12) 4. Stadsbyggnadsnämndens mål och åtaganden enligt strategiska planen I detta avsnitt redovisas de av kommunfullmäktige beslutade övergripande mål med tillhörande åtaganden som rör stadsbyggnadsnämndens verksamhet. 4.1 Externa perspektiv Tillväxt Övergripande mål: Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020 Åtagande 2013: Ta fram en etableringsstrategi tillsammans med övriga i Karlstad Business Alliance, KBA. Ska ske tillsammans med ks (huvudansvarig), mn och tfn. Övergripande mål: Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Åtagande 2013: Underlätta kommunens service till näringsliv genom ökad samordning mellan förvaltningar och tydligt fokus på en väg in (tillsammans med ks, huvudansvarig, mn och tfn) Övergripande mål: Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Åtaganden 2013: Identifiera och inled planarbete för bostäder i attraktiva, gärna vattennära, lägen i kommunens mindre tätorter. Utarbeta plan för säkerställandet av blandad bebyggelse (hyresrätter, villor, bostadsrätter) inom olika stadsdelar, t.ex. genom att i % ange andel av bostäder inom varje kategori. Ha planberedskap motsvarande cirka 500 bostäder per år. Identifiera och inled planarbete för seniorbostäder i kommunens mindre tätorter.

4 sid 4 (12) Övergripande mål: Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer Åtaganden 2013: Stadstrafiken ska från och med 2013 drivas med biogas. Utveckla bytespunkter för byte av transportslag för persontransporter. Ska ske tillsammans med ks (huvudansvarig) och tfn. Utveckla kollektivtrafiken till kommunens mindre tätorter och utred möjligheterna med stadstrafik till Skattkärr. Ska ske tillsammans med ks (huvudansvarig). Färdigställ planeringen för Karlstadsstråket (BRT) och genomför nödvändiga planändringar för genomförande. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med ks, mn och tfn Attraktiv stad Övergripande mål: Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Åtaganden 2013 Genomför och presentera en samlad utredning av arenabehovet i Karlstad utifrån idrottsrörelsens önskemål, kommunens bedömda resurser och möjligheter till extern finansiering. Ska ske tillsammans med kfn (huvudansvarig) och tfn. Ta fram en stadsbyggnadsvision. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med kfn och tfn. Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i kommunens mindre tätorter och tätortscentra. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med tfn. Utveckla ett Älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya Solsida. Ska ske tillsammans med tfn (huvudansvarig) och kfn. Övergripande mål: Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka Åtagande 2013: Genomför trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter (gång och cykel) med fokus vid skolor. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med tfn Utbildning och kunskap Stadsbyggnadsnämnden har inget definierat åtagande på området. Det ska ändå understrykas att stadsbyggnadsförvaltningen bidrar aktivt till att stärka Karlstad som universitetsstad, bl.a. genom att delta i olika forskningsprojekt, genom nätverk, utbildningar och seminarier. Förvaltningen tar också emot studiebesök och praktik-

5 sid 5 (12) anter och besöker dessutom skolor för att informera/utbilda om verksamheten. Förvaltningen har en representant i Arbetsgruppen för Karlstad som universitetsstad En stad för alla Övergripande mål: Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras Åtagande 2013: Anställ, i samarbete med arbetsförmedlingen, under ett år minst 100 personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Berör alla, ks huvudansvarig. Övergripande mål: Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld Åtagande 2013: Samtliga nämnder och förvaltningar ska arbeta vidare med information kring diskriminering, kränkningar och främlingsfientlighet. Berör alla. Övergripande mål: Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtqarbete Åtagande 2013 (och 2014): Genomför utbildningsinsatser i hbtq med särskild inriktning till personal som har mycket kontakt med medborgare. Berör alla, ks huvudansvarig Den goda gröna staden Övergripande mål: Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstads kommun, som geografiskt område, ska minska med 25 procent mellan 2008 och Åtagande 2013: Stadstrafiken ska från och med 2013 drivas med biogas. Övergripande mål: Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas Åtagande 2013: Arbeta för en ökad samsyn och ett gemensamt förhållningssätt i planering och skötsel av staden med syfte att minska halterna av luftföroreningar. Ska ske tillsammans med mn (huvudansvarig) och tfn. Övergripande mål: Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur- och kulturvärden Åtaganden 2013: Öka andelen nybyggnation i massivträ (gäller även 2014). Ansvaret delas med tfn.

6 sid 6 (12) Ta fram en ny grönstrukturplan med fokus på människors närhet till grönområden och dagvattenhantering (gäller även 2014 och 2015). Sbn huvudansvarig, ska ske tillsammans med mn och tfn. 4.2 Interna perspektiv Finansiellt perspektiv Nämndernas åtagande att bedriva verksamheten inom tilldelade ramar gäller enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper och behöver inte uttalas som ett åtagande i den strategiska planen Vårda tillgångar Övergripande mål: Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick Åtagande 2013: Ta fram förslag på metod för att få mer kostnadseffektiva byggprojekt. Ska ske tillsammans med tfn (huvudansvarig) och ks Styrsystem/kvalitetsarbete Övergripande mål: Karlstads ska bli nominerad (som en av fem) till Sveriges kvalitetskommun senast Åtagande 2013: Ta fram en övergripande handlingsplan för kommunens samlade demokratiarbete. Berör alla, ks huvudansvarig. Övergripande mål: Den strategiska planen är det samlade styrdokumentet i kommunen Åtagande 2013: Genomför en översyn av kommunens samtliga styrdokument i syfte att renodla styrningen och förtydliga den strategiska planen och dess hållbarhetsstrategier. Berör alla, ks huvudansvarig. Övergripande mål: E-tjänster införs för merparten av kommunens verksamheter Åtagande 2013: Inför 50% av SKLs namngivna e-tjänster i koncernen Arbetsgivarperspektiv Övergripande mål: Bra ledarskap och medarbetarskap Åtagande 2013 (och 2014): Genomför förändringar för att förbättra ledarskapsoch medarbetarindex itifrån resultat i LMU. Berör alla.

7 sid 7 (12) Övergripande mål: Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Åtaganden 2013: Sammanställ och marknadsför samtliga friskvårdsalternativ kommunen erbjuder, samt ta fram ett grundutbud som är detsamma för samtliga anställda. Berör alla, ks huvudansvarig. Erbjud hälsokontroller vart tredje år för alla medarbetare i koncernen. Berör alla, gäller även 2014 och Övergripande mål: Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter Åtagande 2013 (och 2014): Inför tidsbegränsade chefskontrakt i koncernen. Berör alla. Övergripande mål: Jämställdheten och mångfalden iniom Karlstads kommun ska öka Åtagande 2013 (och 2014): Samtliga nämnder och förvaltningar ska verka för att fler ungdomar med examen från särskolan erbjuds arbete. 5. Åtaganden och aktiviteter 2013 vid sidan av strategiska planen 5.1 Plan- och byggavdelningen Särskilda uppgifter enligt reglementet: Upprättande av förslag till planarbetsprogram Genomförandet av strategiska översiktliga planbeslut Verksamhetsmål Avdelningen ska arbeta för att det skapas en planberedskap som motsvarar de tre närmaste årens förväntade efterfrågan på bostäder, verksamhetsmark etc. Planbesked ska lämnas inom tre månader. Bygglov ska i enlighet med bestämmelserna i nya plan- och bygglagen utfärdas inom tio veckor från det att en komplett ansökan inkommit. Enklare bygglovsärenden ska klaras av inom fyra veckor. Andelen kunder som är nöjda ska uppgå till minst 70 procent. Framgångsfaktorer Ständig kompetenshöjning. Rätt dimensionerad personalstyrka. Kvalitetssäkrade processer. Utåtriktad verksamhet/god och lättillgänglig information. Regelbunden samverkan med övriga nämnder, framförallt kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden.

8 sid 8 (12) Aktiviteter 2013 Arbete med planuppdrag, särskilt de som prioriteras i planarbetsprogrammet Implementering av Lean i verksamheterna och fortsatt genomgång av våra arbetssätt. Fortsatt arbete med Enkelt avhjälpta hinder. Ökad tillsyn avseende Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska genomföras. Kontrollansvarig- och hissutbildning prioriteras. Nya rutiner avseende beslut och tillsyn kring hissinstallationer ska tas fram. Tillsyn av ett urval dåligt underhållna byggnader i Vålberg ska ges särskilt fokus. Informationsträffar med byggbranschen. Fortsatt arbete på kulturmiljöprogrammet. En kulturmiljöstrategi ska tas fram. Trafikplanen ska beslutas. Arbetet på en grönstrukturplan ska påbörjas. Arbetet med en översyn av parkeringsnormen ska inledas. En särskild aktivitet pågår för att tydliggöra ansvarsförhållanden på trafikområdet i förhållande till teknik- och fastighetsnämnden. Särskilda utbildningsinsatser ska genomföras med stadsbyggnadsnämnden. Fortsatt arbete med stadsmiljöprogrammet, bl.a. i form av rekommendationer, goda exempel m.m. i skriften Karlstads lilla sköna. Aktiviteter för att öka medvetenheten om arkitektur och stadsbyggnadsfrågor. Detta sker bl.a. som en fortsättning på seminarieserien Tankar om staden men också i konkreta stadsbyggnadsprojekt. Framtagande och införande av riktlinjer med funktionskrav för hantering av översvämningsrisker i plan- och bygglovsärenden. Aktiviteten är i enlighet med kommunens översvämningsprogram. Medverkan i arbetsgrupper och projekt tillsammans med andra förvaltningar, t.ex. VA-plan, ÖP, bryggpolicy och Konstnärliga rådet. Medverkan i arbetet med att utveckla former för nämndgemensam samordning och prioritering av kommunens strategiska uppdrag inom stadsbyggnadsområdet. Fortsatt arbete med Karlstadsstråket 5.2 Lantmäteriavdelningen Särskilda uppgifter enligt reglementet Fullgörande av kommunens uppgifter inom mätningsverksamheten inklusive GIS (geografiskt informationssystem) Fullgörande av kommunens uppgifter för hantering av lägenhetsregister Verksamhetsmål En växande stad ställer krav på kartan och geografisk information. Krav som ska tillgodoses av lantmäteriavdelningen genom att framställa, förvalta och sprida

9 sid 9 (12) geografisk information. Genom det stödjer vi andra kommunala verksamheter med underlag på ett sådant sätt att de kan fullfölja sina åtaganden och närma sig de övergripande målen. Vi ska också kunna leverera analogt och digitalt kartunderlag till externa kunder. Kart- och GIS-verksamheten ska förvalta kommunens baskarta och gemensamma fastighets- och personinvånarregister. Verksamheten ska också förvalta och utveckla kommunens plattform för GIS för att serva kommunens interna kartstöd, webbkarta, appen Karlstadskarta samt olika förvaltningarnas verksamhetssystem. Denna plattform kommer även vara navet om/när Karlstad ska börja med öppen data. Kart- och GIS-verksamheten fortsätter att jobba med olika uppdrag inom koncernen samt kartservice mot allmänheten. Arbetet med den beslutade handlingsplanen för kommunens GIS-verksamhet fortsätter. Den kommunala lantmäterimyndigheten ska bland annat genomföra fastighetsbildningar. I okomplicerade fall ska bostadsavstyckningar kunna genomföra inom tio veckor från ansökan. Antalet äldre ärenden ska minskas. Ett arbete för att effektivisera förrättningsverksamheten pågår. Avdelningen ska ansvara för kommunens förpliktelser att ajourhålla lägenhetsregistret. Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor från beställning. Arbete med att höja kvaliteten i registren ska fortlöpa för att bibehålla nuvarande samverkansnivåer i ABT- respektive NDRK-avtalen. Fältmätningsverksamheten ska fortsätta att ajourhålla kommunens baskarta och stomnät samt genomföra mätning i fastighetsbildningsärenden. Verksamheten ska täcka upp för de kommunala förvaltningarnas och bolagens behov av fältmätning. Även externa uppdrag ska genomföras. Husutstakning ska kunna genomföras inom fem arbetsdagar. Under 2013 ska fältmätningsverksamhetens organisation förändras och effektiviseras. Avdelningen ska följa prioriterade aktiviteter inom affärsmässig förvaltningsstyrning (AFS) för verksamhetsutveckling inom geografisk informationshantering (GIH). Framgångsfaktorer Att vi kan svara upp mot koncernens krav på tillgång till kvalitativ geografisk information. Att kommunens verksamheter ser möjligheter i att utveckla verksamheten med hjälp av geografisk information. Att verksamheten får utökad budgetram för det som är koncernövergripande för kart- och GIS-verksamheten Att kommunens verksamheter är införstådda med vår interna avgiftsmodell Personal som ges tillfälle till kompetensutveckling Sprida kunskap på flera medarbetare för att minska sårbarheten Arbeta enligt projektmodellen då det är lämpligt

10 sid 10 (12) En starkare samhällskonjunktur skulle ge fler ansökningar om fastighetsbildning och uppdrag. Aktiviteter 2013 Upprätta en organisations- och bemanningsplan för GIS-verksamheten, studera personella resurser inom kommunen samt utreda och lämna förslag på finansieringsmodell enligt uppdrag från stadsbyggnadsnämnden 25/ Införskaffa och implementera ett nytt kartstöd för koncernen (ersätta AutoKa- Vy) Avveckla verksamhetssystemet AutoKa-Pc och fullt ut kunna samla in, lagra, bearbeta och presentera geografisk information i ArcGIS-miljö Avveckla programmet AutoKa-Pc i fältmätningsverksamheten och ersätta det med ArcCadastre/TopoCadastre. Fastställa vilka kartprodukter och tjänster som ska erbjudas samt taxa för dessa Införa nytt höjdsystem RH2000 inom hela koncernen. Marknadsföra vår verksamhet genom att genomföra dialoger med kommunala verksamheter om hur verksamhetsutveckling kan ske med hjälp av geografisk information (GIS och fältmätning). Vidareutveckla webbkartan Samverkansprojekt kring androidapp för Karlstadkarta Införa ett modernt anpassat tidredovisningssystem 5.3 Karlstadsbuss Särskilda uppgifter enligt reglementet Tätortstrafikens planering, trafikutbud, taxeförslag och ekonomi Samordning med regionen, länstrafikhuvudmannen och andra myndigheter rörande kollektivtrafik Kommunens planering och upphandling av den kollektiva persontrafiken inom kommunen inklusive färdtjänst och skolskjutsverksamhet Kommunens central för beställning och samordning av samhällsbetalda resor, i egen regi eller genom entreprenör Prövning av färdtjänsttillstånd Verksamhetsmål Kollektivtrafikens fyra branschorganisationer samt SKL har antagit målsättningen att resandet i kollektivtrafiken ska fördubblas på tio år. Karlstadsbuss har av Svensk Kollektivtrafik utsetts att vara en av flera piloter som ska visa vägen för andra. Framgångarna hittills med en resandeökning på 54 procent på sex år har varit uppmärksammat och lockat till studiebesök i Karlstad. Om fördubblingsmålet ska nås måste resandet öka med 6 procent per år under de närmaste åren. I det kommande entreprenadavtalet är målsättningen att ha uppnått en fördubbling 2020 i förhållande till För att nå detta mål krävs en årlig resandeökning på tre procent. Samtidigt har Karlstadsbuss målet att ha Sveriges mest nöjda kunder inom sin bransch.

11 sid 11 (12) Framgångsfaktorer Att låta kunden hjälpa till att prioritera, t.ex. genom att analysera förändringar i kollektivtrafikbarometern Säkerställa baskvaliteten, t.ex. hela och rena bussar och ett bra bemötande Utgå från drivkrafter på resfrekvens, t.ex. relevans, produktfördel och kunskap Kommunicera, se till att kunderna förstår våra produkter och märker våra fördelar Arbeta långsiktigt och för att kollektivtrafikens konkurrensfördel stärks, bl.a. genom att kollektivtrafiken är en del av byggandet i staden Att ligga i framkant, få kollektivtrafiken att vara attraktiv och i tiden Aktiviteter 2013 Upphandling och införande av ny sms-biljett Planera inför Karlstadsbuss kundtjänst övergång till Kontaktcenter Avslutande av fas 1 i projektet med Karlstadsstråket Upphandling av beställningscentral för färdtjänst och riksfärdtjänst Uppstart för stadstrafiken med ny entreprenör, nya bussar och nytt bränsle Nya förvaltningsrutiner i stadstrafiken efter uppstarten Utbildning och certifiering av stadstrafikens nya bussförare Introduktion av ny informations- och nyhetskanal i bussarna Forskningsprojekt om färdtjänstens effektivitet ur ett brukarperspektiv Anslutning till X2AB Fortsatt arbete med Karlstadsstråket Fortsatt arbete med det nya betalsystemet mellansverige Medverkan i BRT-projekt under X2AB Införande av ett nytt kundhanteringssystem Införande av ett nytt analys- och rapportsystem 5.4 Utvecklingsavdelningen Särskilda uppgifter enligt reglementet Fullgörande av nämndens uppgifter som personalmyndighet samordningsansvarig för att effektivisera verksamhet och administration samordningsansvarig för utveckling av medborgar/brukarinflytande ansvarig för informationsverksamhet ansvarig för ekonomisk rapportering m.m. Verksamhetsmål Effektiva stödprocesser ska upprätthållas för diariehantering/ärenderedovisning, besöksservice, ekonomi, kommunikation, arkivhantering, fakturering, sekreterarskap och personaladministration. Servicenivån mot allmänhet skall hållas hög och effektiv; svarstider på telefon: omgående/inom ett dygn och per brev inom en vecka. Vid anslagna besökstider ska receptionen hållas bemannad.

12 sid 12 (12) Aktiviteter under 2013 Under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas kommer personalen på utvecklingsavdelningen senast den 1 juni 2013 att ingå i en gemensam stab för miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Under våren 2013 ska en verksamhetsplan för den gemensamma staben utarbetas. Av detta skäl redovisas inga särskilda aktiviteter för utvecklingsavdelningen i denna verksamhetsplan Klas Jansson stadsbyggnadsdirektör Beslutet expedieras till Stadsbyggnadsförvaltningen

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 sid 24 (31) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 12 Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 Dnr SBN-2013-46 Dpl 10 Stadsbyggnadsnämndens beslut 1. Strategisk plan och budget 2014-2016 för

Läs mer

Kommunbidrag/ram 152 299 168 230 183 558 Resultat -5 224 +208 +6 926

Kommunbidrag/ram 152 299 168 230 183 558 Resultat -5 224 +208 +6 926 sid 1 (5) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Verksamhet Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom verksamheterna plan- och bygg, lantmäteri, trafikplanering, trafiksäkerhet och Karlstadsbuss. Den allra största

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell sid 1 (35) Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell Redovisning av uppdrag från stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan.

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen VISION Livsglädje för alla för både kropp och själ Ledord för kultur- och fritidsförvaltningens vision är kunskap, bildning, kreativitet, upplevelser,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet för kommunens medborgare i lantmäteri- och fastighetsrättsliga frågor

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Åtaganden inom strategisk plan 2014-2016

Åtaganden inom strategisk plan 2014-2016 Åtaganden inom strategisk plan 2014-2016 KARLSTADS KOMMUN kommunens styrmodell Utgångspunkten för kommunens styrning är visionen, Livskvalitet Karlstad 100 000. Vår vision talar om riktningen för kommunens

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR (BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2013) KARLSTADS KOMMUN

STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR (BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2013) KARLSTADS KOMMUN STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR (BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2013) KARLSTADS KOMMUN INDIKATORER I UPPFÖLJNINGEN Karlstads kommun ska växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Bilaga Årsredovisning 2013 Redovisning av åtaganden inom strategisk plan

Bilaga Årsredovisning 2013 Redovisning av åtaganden inom strategisk plan Bilaga Årsredovisning 2013 Redovisning av åtaganden inom strategisk plan Kommunstyrelsen Den nämnd eller det bolag som är fetmarkerad i texten har ett samordningsansvar för åtagandet och är den som rapporterar

Läs mer

asn samhällsaktörer för att motverka långtidsarbetslöshet.

asn samhällsaktörer för att motverka långtidsarbetslöshet. Arbetsmarknads- och socialnämndens delårsuppföljning av åtaganden inom strategisk plan, 8 månader Tillväxt Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020. Utveckla metoder tillsammans med

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation MILJÖFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-03-19 Henric Barkman, 054-540 4706 henric.barkman@karlstad.se Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation Bakgrund och underlag Kommunfullmäktige beslutade år 2008

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer