Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013"

Transkript

1 sid 1 (12) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Klas Jansson Tel Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013 SBN Dpl 01 Stadsbyggnadsförvaltningens förslag Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013 godkänns. Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för år Verksamhetsplanen är ett komplement till stadsbyggnadsnämndens yttrande över budget , verksamhets- och ekonomisk planering. I dokumentet bryts den långsiktiga verksamhetsplanen ner till ett antal delmål och aktiviteter för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen ger en helhetsbild av förvaltningens verksamhet under året och är också ett verktyg för uppföljning. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari Ärende Verksamhetsplan 2013 är ett komplement till stadsbyggnadsnämndens yttrande över strategisk plan och budget (Dnr SBN , Dpl 10). I dokumentet bryts den långsiktiga verksamhetsplanen ner till ett antal delmål och aktiviteter för Verksamhetsplanen ger en helhetsbild av förvaltningens verksamhet under året och är också ett verktyg för uppföljning. 2. Kommunens styrmodell Den 18 juni 2012 beslutade kommunfullmäktige om kommunens strategiska plan för perioden Planen utgör en del av kommunens styrmodell, som består av tre delar: Visionen Livskvalitet Karlstad Strategisk plan och mål (fem externa respektive fyra interna perspektiv) Värdegrund Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (12) Den strategiska planen består av koncernövergripande målområden som alla kommunens verksamheter ska medverka till att utveckla. Utifrån de mål som formulerats inom respektive målområde ska respektive nämnd och bolag ansvara för ett antal av kommunfullmäktige beslutade åtaganden som visar vad de kommer att bidra med för att kommunkoncernen ska nå de övergripande målen. Den strategiska planen ska ligga till grund för kommunens budgetarbete och ska följas upp i årsredovisning och delårsbokslut för respektive år. 3. Stadsbyggnadsnämndens uppgifter och resurser I reglementet för stadsbyggnadsnämnden (gäller fr.o.m. den 1 januari 2007) definieras nämndens/förvaltningens verksamhetsområde. Där sägs att: Nämnden svarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, med undantag för den strategiska översiktliga planeringen. Nämnden har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter, som enligt annan lag eller meddelade dispensbefogenheter skall fullgöras av kommunal nämnd inom plan- och byggväsendet. Nämnden svarar för verksamheten vid den kommunala lantmäterimyndigheten. Nämnden svarar vidare för kommunens uppgifter inom trafikpolitiken avseende tätorten samt den kollektiva stadsbusstrafiken i kommunen. Nämnden skall följa utvecklingen i frågor rörande kollektivtrafik samt verka för att trafiken blir effektiv, attraktiv och miljövänlig. Nämnden skall såsom rådgivande och förslagsgivande organ främja trafiksäkerheten och skall därvid med uppmärksamhet följa trafikförhållandena inom kommunen och därvid verka för god trafikkultur och god trafiksäkerhet samt samarbeta med övriga trafiksäkerhetsorgan och intresseorganisationer. Inför 2013 har kommunbidraget räknats upp med en procent. Plan- och byggavdelningen har därutöver fått extra kommunbidrag på 2,0 mkr för förstärkningar inom stadsplanering och bygglovshandläggning. Karlstadsbuss har utöver den generella uppräkningen blivit tilldelade extra kommunbidrag på 3,0 mkr för ökat ägarbidrag till Värmlandstrafik, 3,0 mkr för kompensation av indexkostnader samt 8,8 mkr för nytt stadstrafikavtal. Det totala kommunbidraget till stadsbyggnadsnämnden uppgår 2013 till 201,6 mkr. Av dessa upptar Karlstadsbuss 180,6 mkr, plan- och byggavdelningen 12,5 mkr och lantmäteriavdelningen 8,5 mkr. Förvaltningen planerar dessutom att, utöver det årliga kommunbidraget, använda 0,9 mkr av tidigare års överskott. Precis som föregående år ligger det årliga investeringsanslaget på 1,7 mkr. Tillkommer gör tidigare års överskott på cirka 6,2 mkr. Utöver grundramen har nämnden ett par specifika investeringsprojekt (stadsmiljöprogrammet och biljettmaskinsystemet) som totalt uppgår till cirka 4,1 mkr (2,5 respektive 1,6 mkr). Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen uppgår till 66 personer ( ) och antalet budgeterade årsarbetare 2013 uppgår till 67 stycken.

3 sid 3 (12) 4. Stadsbyggnadsnämndens mål och åtaganden enligt strategiska planen I detta avsnitt redovisas de av kommunfullmäktige beslutade övergripande mål med tillhörande åtaganden som rör stadsbyggnadsnämndens verksamhet. 4.1 Externa perspektiv Tillväxt Övergripande mål: Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020 Åtagande 2013: Ta fram en etableringsstrategi tillsammans med övriga i Karlstad Business Alliance, KBA. Ska ske tillsammans med ks (huvudansvarig), mn och tfn. Övergripande mål: Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Åtagande 2013: Underlätta kommunens service till näringsliv genom ökad samordning mellan förvaltningar och tydligt fokus på en väg in (tillsammans med ks, huvudansvarig, mn och tfn) Övergripande mål: Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Åtaganden 2013: Identifiera och inled planarbete för bostäder i attraktiva, gärna vattennära, lägen i kommunens mindre tätorter. Utarbeta plan för säkerställandet av blandad bebyggelse (hyresrätter, villor, bostadsrätter) inom olika stadsdelar, t.ex. genom att i % ange andel av bostäder inom varje kategori. Ha planberedskap motsvarande cirka 500 bostäder per år. Identifiera och inled planarbete för seniorbostäder i kommunens mindre tätorter.

4 sid 4 (12) Övergripande mål: Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer Åtaganden 2013: Stadstrafiken ska från och med 2013 drivas med biogas. Utveckla bytespunkter för byte av transportslag för persontransporter. Ska ske tillsammans med ks (huvudansvarig) och tfn. Utveckla kollektivtrafiken till kommunens mindre tätorter och utred möjligheterna med stadstrafik till Skattkärr. Ska ske tillsammans med ks (huvudansvarig). Färdigställ planeringen för Karlstadsstråket (BRT) och genomför nödvändiga planändringar för genomförande. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med ks, mn och tfn Attraktiv stad Övergripande mål: Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Åtaganden 2013 Genomför och presentera en samlad utredning av arenabehovet i Karlstad utifrån idrottsrörelsens önskemål, kommunens bedömda resurser och möjligheter till extern finansiering. Ska ske tillsammans med kfn (huvudansvarig) och tfn. Ta fram en stadsbyggnadsvision. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med kfn och tfn. Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i kommunens mindre tätorter och tätortscentra. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med tfn. Utveckla ett Älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya Solsida. Ska ske tillsammans med tfn (huvudansvarig) och kfn. Övergripande mål: Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka Åtagande 2013: Genomför trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter (gång och cykel) med fokus vid skolor. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med tfn Utbildning och kunskap Stadsbyggnadsnämnden har inget definierat åtagande på området. Det ska ändå understrykas att stadsbyggnadsförvaltningen bidrar aktivt till att stärka Karlstad som universitetsstad, bl.a. genom att delta i olika forskningsprojekt, genom nätverk, utbildningar och seminarier. Förvaltningen tar också emot studiebesök och praktik-

5 sid 5 (12) anter och besöker dessutom skolor för att informera/utbilda om verksamheten. Förvaltningen har en representant i Arbetsgruppen för Karlstad som universitetsstad En stad för alla Övergripande mål: Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras Åtagande 2013: Anställ, i samarbete med arbetsförmedlingen, under ett år minst 100 personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Berör alla, ks huvudansvarig. Övergripande mål: Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld Åtagande 2013: Samtliga nämnder och förvaltningar ska arbeta vidare med information kring diskriminering, kränkningar och främlingsfientlighet. Berör alla. Övergripande mål: Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtqarbete Åtagande 2013 (och 2014): Genomför utbildningsinsatser i hbtq med särskild inriktning till personal som har mycket kontakt med medborgare. Berör alla, ks huvudansvarig Den goda gröna staden Övergripande mål: Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstads kommun, som geografiskt område, ska minska med 25 procent mellan 2008 och Åtagande 2013: Stadstrafiken ska från och med 2013 drivas med biogas. Övergripande mål: Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas Åtagande 2013: Arbeta för en ökad samsyn och ett gemensamt förhållningssätt i planering och skötsel av staden med syfte att minska halterna av luftföroreningar. Ska ske tillsammans med mn (huvudansvarig) och tfn. Övergripande mål: Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur- och kulturvärden Åtaganden 2013: Öka andelen nybyggnation i massivträ (gäller även 2014). Ansvaret delas med tfn.

6 sid 6 (12) Ta fram en ny grönstrukturplan med fokus på människors närhet till grönområden och dagvattenhantering (gäller även 2014 och 2015). Sbn huvudansvarig, ska ske tillsammans med mn och tfn. 4.2 Interna perspektiv Finansiellt perspektiv Nämndernas åtagande att bedriva verksamheten inom tilldelade ramar gäller enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper och behöver inte uttalas som ett åtagande i den strategiska planen Vårda tillgångar Övergripande mål: Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick Åtagande 2013: Ta fram förslag på metod för att få mer kostnadseffektiva byggprojekt. Ska ske tillsammans med tfn (huvudansvarig) och ks Styrsystem/kvalitetsarbete Övergripande mål: Karlstads ska bli nominerad (som en av fem) till Sveriges kvalitetskommun senast Åtagande 2013: Ta fram en övergripande handlingsplan för kommunens samlade demokratiarbete. Berör alla, ks huvudansvarig. Övergripande mål: Den strategiska planen är det samlade styrdokumentet i kommunen Åtagande 2013: Genomför en översyn av kommunens samtliga styrdokument i syfte att renodla styrningen och förtydliga den strategiska planen och dess hållbarhetsstrategier. Berör alla, ks huvudansvarig. Övergripande mål: E-tjänster införs för merparten av kommunens verksamheter Åtagande 2013: Inför 50% av SKLs namngivna e-tjänster i koncernen Arbetsgivarperspektiv Övergripande mål: Bra ledarskap och medarbetarskap Åtagande 2013 (och 2014): Genomför förändringar för att förbättra ledarskapsoch medarbetarindex itifrån resultat i LMU. Berör alla.

7 sid 7 (12) Övergripande mål: Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Åtaganden 2013: Sammanställ och marknadsför samtliga friskvårdsalternativ kommunen erbjuder, samt ta fram ett grundutbud som är detsamma för samtliga anställda. Berör alla, ks huvudansvarig. Erbjud hälsokontroller vart tredje år för alla medarbetare i koncernen. Berör alla, gäller även 2014 och Övergripande mål: Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter Åtagande 2013 (och 2014): Inför tidsbegränsade chefskontrakt i koncernen. Berör alla. Övergripande mål: Jämställdheten och mångfalden iniom Karlstads kommun ska öka Åtagande 2013 (och 2014): Samtliga nämnder och förvaltningar ska verka för att fler ungdomar med examen från särskolan erbjuds arbete. 5. Åtaganden och aktiviteter 2013 vid sidan av strategiska planen 5.1 Plan- och byggavdelningen Särskilda uppgifter enligt reglementet: Upprättande av förslag till planarbetsprogram Genomförandet av strategiska översiktliga planbeslut Verksamhetsmål Avdelningen ska arbeta för att det skapas en planberedskap som motsvarar de tre närmaste årens förväntade efterfrågan på bostäder, verksamhetsmark etc. Planbesked ska lämnas inom tre månader. Bygglov ska i enlighet med bestämmelserna i nya plan- och bygglagen utfärdas inom tio veckor från det att en komplett ansökan inkommit. Enklare bygglovsärenden ska klaras av inom fyra veckor. Andelen kunder som är nöjda ska uppgå till minst 70 procent. Framgångsfaktorer Ständig kompetenshöjning. Rätt dimensionerad personalstyrka. Kvalitetssäkrade processer. Utåtriktad verksamhet/god och lättillgänglig information. Regelbunden samverkan med övriga nämnder, framförallt kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden.

8 sid 8 (12) Aktiviteter 2013 Arbete med planuppdrag, särskilt de som prioriteras i planarbetsprogrammet Implementering av Lean i verksamheterna och fortsatt genomgång av våra arbetssätt. Fortsatt arbete med Enkelt avhjälpta hinder. Ökad tillsyn avseende Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska genomföras. Kontrollansvarig- och hissutbildning prioriteras. Nya rutiner avseende beslut och tillsyn kring hissinstallationer ska tas fram. Tillsyn av ett urval dåligt underhållna byggnader i Vålberg ska ges särskilt fokus. Informationsträffar med byggbranschen. Fortsatt arbete på kulturmiljöprogrammet. En kulturmiljöstrategi ska tas fram. Trafikplanen ska beslutas. Arbetet på en grönstrukturplan ska påbörjas. Arbetet med en översyn av parkeringsnormen ska inledas. En särskild aktivitet pågår för att tydliggöra ansvarsförhållanden på trafikområdet i förhållande till teknik- och fastighetsnämnden. Särskilda utbildningsinsatser ska genomföras med stadsbyggnadsnämnden. Fortsatt arbete med stadsmiljöprogrammet, bl.a. i form av rekommendationer, goda exempel m.m. i skriften Karlstads lilla sköna. Aktiviteter för att öka medvetenheten om arkitektur och stadsbyggnadsfrågor. Detta sker bl.a. som en fortsättning på seminarieserien Tankar om staden men också i konkreta stadsbyggnadsprojekt. Framtagande och införande av riktlinjer med funktionskrav för hantering av översvämningsrisker i plan- och bygglovsärenden. Aktiviteten är i enlighet med kommunens översvämningsprogram. Medverkan i arbetsgrupper och projekt tillsammans med andra förvaltningar, t.ex. VA-plan, ÖP, bryggpolicy och Konstnärliga rådet. Medverkan i arbetet med att utveckla former för nämndgemensam samordning och prioritering av kommunens strategiska uppdrag inom stadsbyggnadsområdet. Fortsatt arbete med Karlstadsstråket 5.2 Lantmäteriavdelningen Särskilda uppgifter enligt reglementet Fullgörande av kommunens uppgifter inom mätningsverksamheten inklusive GIS (geografiskt informationssystem) Fullgörande av kommunens uppgifter för hantering av lägenhetsregister Verksamhetsmål En växande stad ställer krav på kartan och geografisk information. Krav som ska tillgodoses av lantmäteriavdelningen genom att framställa, förvalta och sprida

9 sid 9 (12) geografisk information. Genom det stödjer vi andra kommunala verksamheter med underlag på ett sådant sätt att de kan fullfölja sina åtaganden och närma sig de övergripande målen. Vi ska också kunna leverera analogt och digitalt kartunderlag till externa kunder. Kart- och GIS-verksamheten ska förvalta kommunens baskarta och gemensamma fastighets- och personinvånarregister. Verksamheten ska också förvalta och utveckla kommunens plattform för GIS för att serva kommunens interna kartstöd, webbkarta, appen Karlstadskarta samt olika förvaltningarnas verksamhetssystem. Denna plattform kommer även vara navet om/när Karlstad ska börja med öppen data. Kart- och GIS-verksamheten fortsätter att jobba med olika uppdrag inom koncernen samt kartservice mot allmänheten. Arbetet med den beslutade handlingsplanen för kommunens GIS-verksamhet fortsätter. Den kommunala lantmäterimyndigheten ska bland annat genomföra fastighetsbildningar. I okomplicerade fall ska bostadsavstyckningar kunna genomföra inom tio veckor från ansökan. Antalet äldre ärenden ska minskas. Ett arbete för att effektivisera förrättningsverksamheten pågår. Avdelningen ska ansvara för kommunens förpliktelser att ajourhålla lägenhetsregistret. Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor från beställning. Arbete med att höja kvaliteten i registren ska fortlöpa för att bibehålla nuvarande samverkansnivåer i ABT- respektive NDRK-avtalen. Fältmätningsverksamheten ska fortsätta att ajourhålla kommunens baskarta och stomnät samt genomföra mätning i fastighetsbildningsärenden. Verksamheten ska täcka upp för de kommunala förvaltningarnas och bolagens behov av fältmätning. Även externa uppdrag ska genomföras. Husutstakning ska kunna genomföras inom fem arbetsdagar. Under 2013 ska fältmätningsverksamhetens organisation förändras och effektiviseras. Avdelningen ska följa prioriterade aktiviteter inom affärsmässig förvaltningsstyrning (AFS) för verksamhetsutveckling inom geografisk informationshantering (GIH). Framgångsfaktorer Att vi kan svara upp mot koncernens krav på tillgång till kvalitativ geografisk information. Att kommunens verksamheter ser möjligheter i att utveckla verksamheten med hjälp av geografisk information. Att verksamheten får utökad budgetram för det som är koncernövergripande för kart- och GIS-verksamheten Att kommunens verksamheter är införstådda med vår interna avgiftsmodell Personal som ges tillfälle till kompetensutveckling Sprida kunskap på flera medarbetare för att minska sårbarheten Arbeta enligt projektmodellen då det är lämpligt

10 sid 10 (12) En starkare samhällskonjunktur skulle ge fler ansökningar om fastighetsbildning och uppdrag. Aktiviteter 2013 Upprätta en organisations- och bemanningsplan för GIS-verksamheten, studera personella resurser inom kommunen samt utreda och lämna förslag på finansieringsmodell enligt uppdrag från stadsbyggnadsnämnden 25/ Införskaffa och implementera ett nytt kartstöd för koncernen (ersätta AutoKa- Vy) Avveckla verksamhetssystemet AutoKa-Pc och fullt ut kunna samla in, lagra, bearbeta och presentera geografisk information i ArcGIS-miljö Avveckla programmet AutoKa-Pc i fältmätningsverksamheten och ersätta det med ArcCadastre/TopoCadastre. Fastställa vilka kartprodukter och tjänster som ska erbjudas samt taxa för dessa Införa nytt höjdsystem RH2000 inom hela koncernen. Marknadsföra vår verksamhet genom att genomföra dialoger med kommunala verksamheter om hur verksamhetsutveckling kan ske med hjälp av geografisk information (GIS och fältmätning). Vidareutveckla webbkartan Samverkansprojekt kring androidapp för Karlstadkarta Införa ett modernt anpassat tidredovisningssystem 5.3 Karlstadsbuss Särskilda uppgifter enligt reglementet Tätortstrafikens planering, trafikutbud, taxeförslag och ekonomi Samordning med regionen, länstrafikhuvudmannen och andra myndigheter rörande kollektivtrafik Kommunens planering och upphandling av den kollektiva persontrafiken inom kommunen inklusive färdtjänst och skolskjutsverksamhet Kommunens central för beställning och samordning av samhällsbetalda resor, i egen regi eller genom entreprenör Prövning av färdtjänsttillstånd Verksamhetsmål Kollektivtrafikens fyra branschorganisationer samt SKL har antagit målsättningen att resandet i kollektivtrafiken ska fördubblas på tio år. Karlstadsbuss har av Svensk Kollektivtrafik utsetts att vara en av flera piloter som ska visa vägen för andra. Framgångarna hittills med en resandeökning på 54 procent på sex år har varit uppmärksammat och lockat till studiebesök i Karlstad. Om fördubblingsmålet ska nås måste resandet öka med 6 procent per år under de närmaste åren. I det kommande entreprenadavtalet är målsättningen att ha uppnått en fördubbling 2020 i förhållande till För att nå detta mål krävs en årlig resandeökning på tre procent. Samtidigt har Karlstadsbuss målet att ha Sveriges mest nöjda kunder inom sin bransch.

11 sid 11 (12) Framgångsfaktorer Att låta kunden hjälpa till att prioritera, t.ex. genom att analysera förändringar i kollektivtrafikbarometern Säkerställa baskvaliteten, t.ex. hela och rena bussar och ett bra bemötande Utgå från drivkrafter på resfrekvens, t.ex. relevans, produktfördel och kunskap Kommunicera, se till att kunderna förstår våra produkter och märker våra fördelar Arbeta långsiktigt och för att kollektivtrafikens konkurrensfördel stärks, bl.a. genom att kollektivtrafiken är en del av byggandet i staden Att ligga i framkant, få kollektivtrafiken att vara attraktiv och i tiden Aktiviteter 2013 Upphandling och införande av ny sms-biljett Planera inför Karlstadsbuss kundtjänst övergång till Kontaktcenter Avslutande av fas 1 i projektet med Karlstadsstråket Upphandling av beställningscentral för färdtjänst och riksfärdtjänst Uppstart för stadstrafiken med ny entreprenör, nya bussar och nytt bränsle Nya förvaltningsrutiner i stadstrafiken efter uppstarten Utbildning och certifiering av stadstrafikens nya bussförare Introduktion av ny informations- och nyhetskanal i bussarna Forskningsprojekt om färdtjänstens effektivitet ur ett brukarperspektiv Anslutning till X2AB Fortsatt arbete med Karlstadsstråket Fortsatt arbete med det nya betalsystemet mellansverige Medverkan i BRT-projekt under X2AB Införande av ett nytt kundhanteringssystem Införande av ett nytt analys- och rapportsystem 5.4 Utvecklingsavdelningen Särskilda uppgifter enligt reglementet Fullgörande av nämndens uppgifter som personalmyndighet samordningsansvarig för att effektivisera verksamhet och administration samordningsansvarig för utveckling av medborgar/brukarinflytande ansvarig för informationsverksamhet ansvarig för ekonomisk rapportering m.m. Verksamhetsmål Effektiva stödprocesser ska upprätthållas för diariehantering/ärenderedovisning, besöksservice, ekonomi, kommunikation, arkivhantering, fakturering, sekreterarskap och personaladministration. Servicenivån mot allmänhet skall hållas hög och effektiv; svarstider på telefon: omgående/inom ett dygn och per brev inom en vecka. Vid anslagna besökstider ska receptionen hållas bemannad.

12 sid 12 (12) Aktiviteter under 2013 Under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas kommer personalen på utvecklingsavdelningen senast den 1 juni 2013 att ingå i en gemensam stab för miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Under våren 2013 ska en verksamhetsplan för den gemensamma staben utarbetas. Av detta skäl redovisas inga särskilda aktiviteter för utvecklingsavdelningen i denna verksamhetsplan Klas Jansson stadsbyggnadsdirektör Beslutet expedieras till Stadsbyggnadsförvaltningen

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer