Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013"

Transkript

1 sid 1 (12) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Klas Jansson Tel Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013 SBN Dpl 01 Stadsbyggnadsförvaltningens förslag Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2013 godkänns. Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för år Verksamhetsplanen är ett komplement till stadsbyggnadsnämndens yttrande över budget , verksamhets- och ekonomisk planering. I dokumentet bryts den långsiktiga verksamhetsplanen ner till ett antal delmål och aktiviteter för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen ger en helhetsbild av förvaltningens verksamhet under året och är också ett verktyg för uppföljning. Beslutsunderlag Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari Ärende Verksamhetsplan 2013 är ett komplement till stadsbyggnadsnämndens yttrande över strategisk plan och budget (Dnr SBN , Dpl 10). I dokumentet bryts den långsiktiga verksamhetsplanen ner till ett antal delmål och aktiviteter för Verksamhetsplanen ger en helhetsbild av förvaltningens verksamhet under året och är också ett verktyg för uppföljning. 2. Kommunens styrmodell Den 18 juni 2012 beslutade kommunfullmäktige om kommunens strategiska plan för perioden Planen utgör en del av kommunens styrmodell, som består av tre delar: Visionen Livskvalitet Karlstad Strategisk plan och mål (fem externa respektive fyra interna perspektiv) Värdegrund Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (12) Den strategiska planen består av koncernövergripande målområden som alla kommunens verksamheter ska medverka till att utveckla. Utifrån de mål som formulerats inom respektive målområde ska respektive nämnd och bolag ansvara för ett antal av kommunfullmäktige beslutade åtaganden som visar vad de kommer att bidra med för att kommunkoncernen ska nå de övergripande målen. Den strategiska planen ska ligga till grund för kommunens budgetarbete och ska följas upp i årsredovisning och delårsbokslut för respektive år. 3. Stadsbyggnadsnämndens uppgifter och resurser I reglementet för stadsbyggnadsnämnden (gäller fr.o.m. den 1 januari 2007) definieras nämndens/förvaltningens verksamhetsområde. Där sägs att: Nämnden svarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, med undantag för den strategiska översiktliga planeringen. Nämnden har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter, som enligt annan lag eller meddelade dispensbefogenheter skall fullgöras av kommunal nämnd inom plan- och byggväsendet. Nämnden svarar för verksamheten vid den kommunala lantmäterimyndigheten. Nämnden svarar vidare för kommunens uppgifter inom trafikpolitiken avseende tätorten samt den kollektiva stadsbusstrafiken i kommunen. Nämnden skall följa utvecklingen i frågor rörande kollektivtrafik samt verka för att trafiken blir effektiv, attraktiv och miljövänlig. Nämnden skall såsom rådgivande och förslagsgivande organ främja trafiksäkerheten och skall därvid med uppmärksamhet följa trafikförhållandena inom kommunen och därvid verka för god trafikkultur och god trafiksäkerhet samt samarbeta med övriga trafiksäkerhetsorgan och intresseorganisationer. Inför 2013 har kommunbidraget räknats upp med en procent. Plan- och byggavdelningen har därutöver fått extra kommunbidrag på 2,0 mkr för förstärkningar inom stadsplanering och bygglovshandläggning. Karlstadsbuss har utöver den generella uppräkningen blivit tilldelade extra kommunbidrag på 3,0 mkr för ökat ägarbidrag till Värmlandstrafik, 3,0 mkr för kompensation av indexkostnader samt 8,8 mkr för nytt stadstrafikavtal. Det totala kommunbidraget till stadsbyggnadsnämnden uppgår 2013 till 201,6 mkr. Av dessa upptar Karlstadsbuss 180,6 mkr, plan- och byggavdelningen 12,5 mkr och lantmäteriavdelningen 8,5 mkr. Förvaltningen planerar dessutom att, utöver det årliga kommunbidraget, använda 0,9 mkr av tidigare års överskott. Precis som föregående år ligger det årliga investeringsanslaget på 1,7 mkr. Tillkommer gör tidigare års överskott på cirka 6,2 mkr. Utöver grundramen har nämnden ett par specifika investeringsprojekt (stadsmiljöprogrammet och biljettmaskinsystemet) som totalt uppgår till cirka 4,1 mkr (2,5 respektive 1,6 mkr). Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen uppgår till 66 personer ( ) och antalet budgeterade årsarbetare 2013 uppgår till 67 stycken.

3 sid 3 (12) 4. Stadsbyggnadsnämndens mål och åtaganden enligt strategiska planen I detta avsnitt redovisas de av kommunfullmäktige beslutade övergripande mål med tillhörande åtaganden som rör stadsbyggnadsnämndens verksamhet. 4.1 Externa perspektiv Tillväxt Övergripande mål: Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020 Åtagande 2013: Ta fram en etableringsstrategi tillsammans med övriga i Karlstad Business Alliance, KBA. Ska ske tillsammans med ks (huvudansvarig), mn och tfn. Övergripande mål: Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Åtagande 2013: Underlätta kommunens service till näringsliv genom ökad samordning mellan förvaltningar och tydligt fokus på en väg in (tillsammans med ks, huvudansvarig, mn och tfn) Övergripande mål: Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Åtaganden 2013: Identifiera och inled planarbete för bostäder i attraktiva, gärna vattennära, lägen i kommunens mindre tätorter. Utarbeta plan för säkerställandet av blandad bebyggelse (hyresrätter, villor, bostadsrätter) inom olika stadsdelar, t.ex. genom att i % ange andel av bostäder inom varje kategori. Ha planberedskap motsvarande cirka 500 bostäder per år. Identifiera och inled planarbete för seniorbostäder i kommunens mindre tätorter.

4 sid 4 (12) Övergripande mål: Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer Åtaganden 2013: Stadstrafiken ska från och med 2013 drivas med biogas. Utveckla bytespunkter för byte av transportslag för persontransporter. Ska ske tillsammans med ks (huvudansvarig) och tfn. Utveckla kollektivtrafiken till kommunens mindre tätorter och utred möjligheterna med stadstrafik till Skattkärr. Ska ske tillsammans med ks (huvudansvarig). Färdigställ planeringen för Karlstadsstråket (BRT) och genomför nödvändiga planändringar för genomförande. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med ks, mn och tfn Attraktiv stad Övergripande mål: Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Åtaganden 2013 Genomför och presentera en samlad utredning av arenabehovet i Karlstad utifrån idrottsrörelsens önskemål, kommunens bedömda resurser och möjligheter till extern finansiering. Ska ske tillsammans med kfn (huvudansvarig) och tfn. Ta fram en stadsbyggnadsvision. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med kfn och tfn. Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i kommunens mindre tätorter och tätortscentra. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med tfn. Utveckla ett Älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya Solsida. Ska ske tillsammans med tfn (huvudansvarig) och kfn. Övergripande mål: Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka Åtagande 2013: Genomför trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter (gång och cykel) med fokus vid skolor. Sbn huvudansvarig, ska ske i samarbete med tfn Utbildning och kunskap Stadsbyggnadsnämnden har inget definierat åtagande på området. Det ska ändå understrykas att stadsbyggnadsförvaltningen bidrar aktivt till att stärka Karlstad som universitetsstad, bl.a. genom att delta i olika forskningsprojekt, genom nätverk, utbildningar och seminarier. Förvaltningen tar också emot studiebesök och praktik-

5 sid 5 (12) anter och besöker dessutom skolor för att informera/utbilda om verksamheten. Förvaltningen har en representant i Arbetsgruppen för Karlstad som universitetsstad En stad för alla Övergripande mål: Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras Åtagande 2013: Anställ, i samarbete med arbetsförmedlingen, under ett år minst 100 personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Berör alla, ks huvudansvarig. Övergripande mål: Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld Åtagande 2013: Samtliga nämnder och förvaltningar ska arbeta vidare med information kring diskriminering, kränkningar och främlingsfientlighet. Berör alla. Övergripande mål: Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtqarbete Åtagande 2013 (och 2014): Genomför utbildningsinsatser i hbtq med särskild inriktning till personal som har mycket kontakt med medborgare. Berör alla, ks huvudansvarig Den goda gröna staden Övergripande mål: Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstads kommun, som geografiskt område, ska minska med 25 procent mellan 2008 och Åtagande 2013: Stadstrafiken ska från och med 2013 drivas med biogas. Övergripande mål: Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas Åtagande 2013: Arbeta för en ökad samsyn och ett gemensamt förhållningssätt i planering och skötsel av staden med syfte att minska halterna av luftföroreningar. Ska ske tillsammans med mn (huvudansvarig) och tfn. Övergripande mål: Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur- och kulturvärden Åtaganden 2013: Öka andelen nybyggnation i massivträ (gäller även 2014). Ansvaret delas med tfn.

6 sid 6 (12) Ta fram en ny grönstrukturplan med fokus på människors närhet till grönområden och dagvattenhantering (gäller även 2014 och 2015). Sbn huvudansvarig, ska ske tillsammans med mn och tfn. 4.2 Interna perspektiv Finansiellt perspektiv Nämndernas åtagande att bedriva verksamheten inom tilldelade ramar gäller enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper och behöver inte uttalas som ett åtagande i den strategiska planen Vårda tillgångar Övergripande mål: Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick Åtagande 2013: Ta fram förslag på metod för att få mer kostnadseffektiva byggprojekt. Ska ske tillsammans med tfn (huvudansvarig) och ks Styrsystem/kvalitetsarbete Övergripande mål: Karlstads ska bli nominerad (som en av fem) till Sveriges kvalitetskommun senast Åtagande 2013: Ta fram en övergripande handlingsplan för kommunens samlade demokratiarbete. Berör alla, ks huvudansvarig. Övergripande mål: Den strategiska planen är det samlade styrdokumentet i kommunen Åtagande 2013: Genomför en översyn av kommunens samtliga styrdokument i syfte att renodla styrningen och förtydliga den strategiska planen och dess hållbarhetsstrategier. Berör alla, ks huvudansvarig. Övergripande mål: E-tjänster införs för merparten av kommunens verksamheter Åtagande 2013: Inför 50% av SKLs namngivna e-tjänster i koncernen Arbetsgivarperspektiv Övergripande mål: Bra ledarskap och medarbetarskap Åtagande 2013 (och 2014): Genomför förändringar för att förbättra ledarskapsoch medarbetarindex itifrån resultat i LMU. Berör alla.

7 sid 7 (12) Övergripande mål: Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Åtaganden 2013: Sammanställ och marknadsför samtliga friskvårdsalternativ kommunen erbjuder, samt ta fram ett grundutbud som är detsamma för samtliga anställda. Berör alla, ks huvudansvarig. Erbjud hälsokontroller vart tredje år för alla medarbetare i koncernen. Berör alla, gäller även 2014 och Övergripande mål: Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter Åtagande 2013 (och 2014): Inför tidsbegränsade chefskontrakt i koncernen. Berör alla. Övergripande mål: Jämställdheten och mångfalden iniom Karlstads kommun ska öka Åtagande 2013 (och 2014): Samtliga nämnder och förvaltningar ska verka för att fler ungdomar med examen från särskolan erbjuds arbete. 5. Åtaganden och aktiviteter 2013 vid sidan av strategiska planen 5.1 Plan- och byggavdelningen Särskilda uppgifter enligt reglementet: Upprättande av förslag till planarbetsprogram Genomförandet av strategiska översiktliga planbeslut Verksamhetsmål Avdelningen ska arbeta för att det skapas en planberedskap som motsvarar de tre närmaste årens förväntade efterfrågan på bostäder, verksamhetsmark etc. Planbesked ska lämnas inom tre månader. Bygglov ska i enlighet med bestämmelserna i nya plan- och bygglagen utfärdas inom tio veckor från det att en komplett ansökan inkommit. Enklare bygglovsärenden ska klaras av inom fyra veckor. Andelen kunder som är nöjda ska uppgå till minst 70 procent. Framgångsfaktorer Ständig kompetenshöjning. Rätt dimensionerad personalstyrka. Kvalitetssäkrade processer. Utåtriktad verksamhet/god och lättillgänglig information. Regelbunden samverkan med övriga nämnder, framförallt kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden.

8 sid 8 (12) Aktiviteter 2013 Arbete med planuppdrag, särskilt de som prioriteras i planarbetsprogrammet Implementering av Lean i verksamheterna och fortsatt genomgång av våra arbetssätt. Fortsatt arbete med Enkelt avhjälpta hinder. Ökad tillsyn avseende Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska genomföras. Kontrollansvarig- och hissutbildning prioriteras. Nya rutiner avseende beslut och tillsyn kring hissinstallationer ska tas fram. Tillsyn av ett urval dåligt underhållna byggnader i Vålberg ska ges särskilt fokus. Informationsträffar med byggbranschen. Fortsatt arbete på kulturmiljöprogrammet. En kulturmiljöstrategi ska tas fram. Trafikplanen ska beslutas. Arbetet på en grönstrukturplan ska påbörjas. Arbetet med en översyn av parkeringsnormen ska inledas. En särskild aktivitet pågår för att tydliggöra ansvarsförhållanden på trafikområdet i förhållande till teknik- och fastighetsnämnden. Särskilda utbildningsinsatser ska genomföras med stadsbyggnadsnämnden. Fortsatt arbete med stadsmiljöprogrammet, bl.a. i form av rekommendationer, goda exempel m.m. i skriften Karlstads lilla sköna. Aktiviteter för att öka medvetenheten om arkitektur och stadsbyggnadsfrågor. Detta sker bl.a. som en fortsättning på seminarieserien Tankar om staden men också i konkreta stadsbyggnadsprojekt. Framtagande och införande av riktlinjer med funktionskrav för hantering av översvämningsrisker i plan- och bygglovsärenden. Aktiviteten är i enlighet med kommunens översvämningsprogram. Medverkan i arbetsgrupper och projekt tillsammans med andra förvaltningar, t.ex. VA-plan, ÖP, bryggpolicy och Konstnärliga rådet. Medverkan i arbetet med att utveckla former för nämndgemensam samordning och prioritering av kommunens strategiska uppdrag inom stadsbyggnadsområdet. Fortsatt arbete med Karlstadsstråket 5.2 Lantmäteriavdelningen Särskilda uppgifter enligt reglementet Fullgörande av kommunens uppgifter inom mätningsverksamheten inklusive GIS (geografiskt informationssystem) Fullgörande av kommunens uppgifter för hantering av lägenhetsregister Verksamhetsmål En växande stad ställer krav på kartan och geografisk information. Krav som ska tillgodoses av lantmäteriavdelningen genom att framställa, förvalta och sprida

9 sid 9 (12) geografisk information. Genom det stödjer vi andra kommunala verksamheter med underlag på ett sådant sätt att de kan fullfölja sina åtaganden och närma sig de övergripande målen. Vi ska också kunna leverera analogt och digitalt kartunderlag till externa kunder. Kart- och GIS-verksamheten ska förvalta kommunens baskarta och gemensamma fastighets- och personinvånarregister. Verksamheten ska också förvalta och utveckla kommunens plattform för GIS för att serva kommunens interna kartstöd, webbkarta, appen Karlstadskarta samt olika förvaltningarnas verksamhetssystem. Denna plattform kommer även vara navet om/när Karlstad ska börja med öppen data. Kart- och GIS-verksamheten fortsätter att jobba med olika uppdrag inom koncernen samt kartservice mot allmänheten. Arbetet med den beslutade handlingsplanen för kommunens GIS-verksamhet fortsätter. Den kommunala lantmäterimyndigheten ska bland annat genomföra fastighetsbildningar. I okomplicerade fall ska bostadsavstyckningar kunna genomföra inom tio veckor från ansökan. Antalet äldre ärenden ska minskas. Ett arbete för att effektivisera förrättningsverksamheten pågår. Avdelningen ska ansvara för kommunens förpliktelser att ajourhålla lägenhetsregistret. Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor från beställning. Arbete med att höja kvaliteten i registren ska fortlöpa för att bibehålla nuvarande samverkansnivåer i ABT- respektive NDRK-avtalen. Fältmätningsverksamheten ska fortsätta att ajourhålla kommunens baskarta och stomnät samt genomföra mätning i fastighetsbildningsärenden. Verksamheten ska täcka upp för de kommunala förvaltningarnas och bolagens behov av fältmätning. Även externa uppdrag ska genomföras. Husutstakning ska kunna genomföras inom fem arbetsdagar. Under 2013 ska fältmätningsverksamhetens organisation förändras och effektiviseras. Avdelningen ska följa prioriterade aktiviteter inom affärsmässig förvaltningsstyrning (AFS) för verksamhetsutveckling inom geografisk informationshantering (GIH). Framgångsfaktorer Att vi kan svara upp mot koncernens krav på tillgång till kvalitativ geografisk information. Att kommunens verksamheter ser möjligheter i att utveckla verksamheten med hjälp av geografisk information. Att verksamheten får utökad budgetram för det som är koncernövergripande för kart- och GIS-verksamheten Att kommunens verksamheter är införstådda med vår interna avgiftsmodell Personal som ges tillfälle till kompetensutveckling Sprida kunskap på flera medarbetare för att minska sårbarheten Arbeta enligt projektmodellen då det är lämpligt

10 sid 10 (12) En starkare samhällskonjunktur skulle ge fler ansökningar om fastighetsbildning och uppdrag. Aktiviteter 2013 Upprätta en organisations- och bemanningsplan för GIS-verksamheten, studera personella resurser inom kommunen samt utreda och lämna förslag på finansieringsmodell enligt uppdrag från stadsbyggnadsnämnden 25/ Införskaffa och implementera ett nytt kartstöd för koncernen (ersätta AutoKa- Vy) Avveckla verksamhetssystemet AutoKa-Pc och fullt ut kunna samla in, lagra, bearbeta och presentera geografisk information i ArcGIS-miljö Avveckla programmet AutoKa-Pc i fältmätningsverksamheten och ersätta det med ArcCadastre/TopoCadastre. Fastställa vilka kartprodukter och tjänster som ska erbjudas samt taxa för dessa Införa nytt höjdsystem RH2000 inom hela koncernen. Marknadsföra vår verksamhet genom att genomföra dialoger med kommunala verksamheter om hur verksamhetsutveckling kan ske med hjälp av geografisk information (GIS och fältmätning). Vidareutveckla webbkartan Samverkansprojekt kring androidapp för Karlstadkarta Införa ett modernt anpassat tidredovisningssystem 5.3 Karlstadsbuss Särskilda uppgifter enligt reglementet Tätortstrafikens planering, trafikutbud, taxeförslag och ekonomi Samordning med regionen, länstrafikhuvudmannen och andra myndigheter rörande kollektivtrafik Kommunens planering och upphandling av den kollektiva persontrafiken inom kommunen inklusive färdtjänst och skolskjutsverksamhet Kommunens central för beställning och samordning av samhällsbetalda resor, i egen regi eller genom entreprenör Prövning av färdtjänsttillstånd Verksamhetsmål Kollektivtrafikens fyra branschorganisationer samt SKL har antagit målsättningen att resandet i kollektivtrafiken ska fördubblas på tio år. Karlstadsbuss har av Svensk Kollektivtrafik utsetts att vara en av flera piloter som ska visa vägen för andra. Framgångarna hittills med en resandeökning på 54 procent på sex år har varit uppmärksammat och lockat till studiebesök i Karlstad. Om fördubblingsmålet ska nås måste resandet öka med 6 procent per år under de närmaste åren. I det kommande entreprenadavtalet är målsättningen att ha uppnått en fördubbling 2020 i förhållande till För att nå detta mål krävs en årlig resandeökning på tre procent. Samtidigt har Karlstadsbuss målet att ha Sveriges mest nöjda kunder inom sin bransch.

11 sid 11 (12) Framgångsfaktorer Att låta kunden hjälpa till att prioritera, t.ex. genom att analysera förändringar i kollektivtrafikbarometern Säkerställa baskvaliteten, t.ex. hela och rena bussar och ett bra bemötande Utgå från drivkrafter på resfrekvens, t.ex. relevans, produktfördel och kunskap Kommunicera, se till att kunderna förstår våra produkter och märker våra fördelar Arbeta långsiktigt och för att kollektivtrafikens konkurrensfördel stärks, bl.a. genom att kollektivtrafiken är en del av byggandet i staden Att ligga i framkant, få kollektivtrafiken att vara attraktiv och i tiden Aktiviteter 2013 Upphandling och införande av ny sms-biljett Planera inför Karlstadsbuss kundtjänst övergång till Kontaktcenter Avslutande av fas 1 i projektet med Karlstadsstråket Upphandling av beställningscentral för färdtjänst och riksfärdtjänst Uppstart för stadstrafiken med ny entreprenör, nya bussar och nytt bränsle Nya förvaltningsrutiner i stadstrafiken efter uppstarten Utbildning och certifiering av stadstrafikens nya bussförare Introduktion av ny informations- och nyhetskanal i bussarna Forskningsprojekt om färdtjänstens effektivitet ur ett brukarperspektiv Anslutning till X2AB Fortsatt arbete med Karlstadsstråket Fortsatt arbete med det nya betalsystemet mellansverige Medverkan i BRT-projekt under X2AB Införande av ett nytt kundhanteringssystem Införande av ett nytt analys- och rapportsystem 5.4 Utvecklingsavdelningen Särskilda uppgifter enligt reglementet Fullgörande av nämndens uppgifter som personalmyndighet samordningsansvarig för att effektivisera verksamhet och administration samordningsansvarig för utveckling av medborgar/brukarinflytande ansvarig för informationsverksamhet ansvarig för ekonomisk rapportering m.m. Verksamhetsmål Effektiva stödprocesser ska upprätthållas för diariehantering/ärenderedovisning, besöksservice, ekonomi, kommunikation, arkivhantering, fakturering, sekreterarskap och personaladministration. Servicenivån mot allmänhet skall hållas hög och effektiv; svarstider på telefon: omgående/inom ett dygn och per brev inom en vecka. Vid anslagna besökstider ska receptionen hållas bemannad.

12 sid 12 (12) Aktiviteter under 2013 Under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas kommer personalen på utvecklingsavdelningen senast den 1 juni 2013 att ingå i en gemensam stab för miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Under våren 2013 ska en verksamhetsplan för den gemensamma staben utarbetas. Av detta skäl redovisas inga särskilda aktiviteter för utvecklingsavdelningen i denna verksamhetsplan Klas Jansson stadsbyggnadsdirektör Beslutet expedieras till Stadsbyggnadsförvaltningen

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 sid 24 (31) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 12 Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 Dnr SBN-2013-46 Dpl 10 Stadsbyggnadsnämndens beslut 1. Strategisk plan och budget 2014-2016 för

Läs mer

Kommunbidrag/ram 152 299 168 230 183 558 Resultat -5 224 +208 +6 926

Kommunbidrag/ram 152 299 168 230 183 558 Resultat -5 224 +208 +6 926 sid 1 (5) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Verksamhet Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom verksamheterna plan- och bygg, lantmäteri, trafikplanering, trafiksäkerhet och Karlstadsbuss. Den allra största

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan.

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 1 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell sid 1 (35) Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell Redovisning av uppdrag från stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport om servicegarantier samt godkännande av servicegarantier med taxeoch avgiftspåverkande påföljder

Rapport om servicegarantier samt godkännande av servicegarantier med taxeoch avgiftspåverkande påföljder Dnr KS-2012-328 Dpl 01 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande 2012-10-02 Jessica Forssten, 054-540 10 38 jessica.forssten@karlstad.se Rapport om servicegarantier samt

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden

STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen 1 (5) STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Beslutad när 2017-04-27, 112 Beslutad av Diarienummer Ersätter Gäller för Kommunfullmäktige KSKF/2017:251 Det senast antagna reglementet,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Införande av servicegarantier

Införande av servicegarantier Dnr KS-2011-719 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-08-28 Jessica Forssten, 054-540 10 38 jessica.forssten@karlstad.se Införande av servicegarantier Dnr KS-2011-719

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 7 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Styrprinciper för Staffanstorps kommun

Styrprinciper för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.2 Antagen av kommunfullmäktige 99/08 Styrprinciper för Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun är en stor organisation med många olika verksamheter och kan liknas vid en koncern. Staffanstorps

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Strategisk plan och Verksamhetsplan

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Strategisk plan och Verksamhetsplan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Strategisk plan och Verksamhetsplan 2014-2016 ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALVALTNINGEN - 1 - VÄRDEGRUND 2013-11-22 Vi är en kommun i gott skick Vi når goda resultat

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UPPDATERAD APRIL 2016 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den är en

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Uppdaterad Policy för styrdokument

Uppdaterad Policy för styrdokument Uppdaterad 2016-11-08 Policy för styrdokument 1 Kommunfullmäktige 2016-11-08 Tills vidare Forshaga kommun Utredare, kommunledningskontor KS 2016/151 2 Innehåll Bakgrund... 4 Syfte... 4 Övergripande styrdokument...

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder onsdag den 20 mars 2013

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder onsdag den 20 mars 2013 sid 1 (7) Sekreterare Madeleine Nyvall, 054-540 45 49 madeleine.nyvall@karlstad.se Stadsbyggnadsnämnden sammanträder onsdag den 20 mars 2013 Norssalen, kl 08.30- ca 15.00 Majoriteten: Norssalen, kl 11.30

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet ansvarar för att genomföra fastighetsbildning, förmedla och utveckla geografisk

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Teknik- och fastighetsnämnden Ansvarig samt giltighetstid: Sara Hesse, trafikingenjör, 2016-2018

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och ungdomsprogram Barn- och ungdomsprogram Antaget av kommunfullmäktige 24 mars 2014 Omslagsbild Maskot Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014 Grafisk form

Läs mer

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035 Vision Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035 Mål och resultatstyrning i Värnamo kommun KS budgetberedning 2 maj Nämndsmål respektive indikatorer Få mål - Effektivare styrning -

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 10

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 10 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 10 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen VISION Livsglädje för alla för både kropp och själ Ledord för kultur- och fritidsförvaltningens vision är kunskap, bildning, kreativitet, upplevelser,

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Motion - Bättre bemötande av äldre- HBTcertifiera ett särskilt boende i Karlstad kommun

Motion - Bättre bemötande av äldre- HBTcertifiera ett särskilt boende i Karlstad kommun Ärende 2 Dnr VON-2012-208 Dpl 30 sid 1 (3) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Personalstaben Tjänsteskrivelse 2012-10-03 Paulina Lindstedt, 054-540 55 97 paulina.lindstedt@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19 Ärende 19 sid 24 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 15 Motion - Slutför plan processen för handelsområdet Eriksberg så att fler nya jobb kan skapas i Karlstad Dnr KS-2011-696 Dpl 80 Kommunstyrelsens

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa ! " # $ % & ' ( ) * ' ' +, Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer.

Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. Arbeta med att stärka våra utvecklingsområden utifrån resultatet från varumärkesmätningen Attraktionsinde. Nya åtaganden

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer