Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell"

Transkript

1 sid 1 (35) Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell Redovisning av uppdrag från stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: 1

2 sid 2 (35) Innehållsförteckning Redovisning av uppdrag från stadsbyggnadsnämnden... 1 Sammanfattning Inledning Uppdraget Bakgrund till uppdraget Tolkning och avgränsning av uppdraget Uppdragets genomförande Hur styrs och regleras lantmäteriavdelningens kart- och GISverksamhet? Förslag till organisation för geografisk information och GIS-verksamhet i Karlstads kommun roller och ansvar Ansvar för strategisk styrning av kommunens geografiska information och GIS-verksamhet Ansvar för geografisk information Verksamhetsspecifik geografisk information Grundläggande geografisk information Respektive verksamhets roll och ansvar Lantmäteriavdelningens roll och ansvar Lantmäteriavdelningens ansvar för den kommungemensamma grunden för kommunens geografiska information och GIS-verksamhet Lantmäteriavdelningens uppdragsverksamhet Andra beroenden och relationer Vad krävs för att föreslagen organisationen för geografisk information och GIS-verksamhet ska fungera? Fördelar med föreslagen organisationsmodell Svårigheter med föreslagen organisationsmodellen Bemanning och personella resurser Förslag till finansieringsmodell för lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamhet Finansiering av den kommungemensamma grunden för geografisk information och GIS-verksamhet Finansiering av uppdragsverksamheten Fördelar med föreslagen finansieringsmodell Nackdelar med föreslagen finansieringsmodell Diskussion om avgifter inom kart- och GIS-verksamheten Omvärldsbevakning och trendspaning Diskussion och slutsatser Förslag till fortsatt arbete/uppdrag Bilaga 1 Prognos fördelning av kommunbidraget på lantmäteriavdelningens verksamheter för

3 sid 3 (35) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Lantmäteriavdelningen Rapport Susanne Edsgård, Sammanfattning Den här rapporten utgör redovisningen av det uppdrag som stadsbyggnadsnämnden gav stadsbyggnadsförvaltningen om att utreda GIS-verksamheten samt att upprätta en organisations- och bemanningsplan, studera de personella resurserna och att utreda och lämna förslag på finansieringsmodell. Cirka 80% av all information som hanteras i kommunal verksamhet har geografiska kopplingar. Geografisk information finns inom alla förvaltningar och GIS är ett verktyg för att hantera den, göra analyser av den och presentera den på kartor, i tabeller eller i diagram. För att skapa effektivitet i hanteringen av kommunens geografiska information och GIS-verksamhet måste roller och ansvar för detta vara tydliga. Ekonomisk effektivitet kan vi uppnå då vi har en ansvarsoch finansieringsmodell som gör att tekniken är lättanvänd och den geografiska informationen är lätt åtkomlig för ett stort antal användare. Organisation för geografisk information och GIS i Karlstads kommun Geografisk information och GIS utgör ett verksamhetsstöd och utvecklingsverktyg för en rad olika typer av verksamheter inom kommunen. Därför behöver det finnas en samordning och en övergripande strategi för dessa frågor. Formerna för övergripande styrning och en strategi för kommunens utveckling av geografisk information GIS-användande behöver tas fram. Varje verksamhet äger och förvaltar sin egen verksamhetsspecifika geografiska information och ska möjliggöra att den kan delas via den kommungemensamma GIS-plattformen. Lantmäteriavdelningen ska ansvara för den grundläggande geografiska informationen såsom kommunens referensnät i plan och höjd, baskartan och inköpt nationell geografisk information. Även ajourhållning av adressregistret och lägenhetsregistret sköts av lantmäteriavdelningen. Lantmäteriavdelningen ansvarar för GIS-plattformen och att sprida geografisk information till det interna kartstödet, webbkartan på karlstad.se och appen Karlstadkarta. Kommunens expertkompetens inom geografisk information och GIS finns på lantmäteriavdelningen. Genom funktionen kartservice kan kommunens verksamheter såväl som allmänheten få råd, stöd och mindre arbeten utförda. Större arbeten inom mätning och GIS utförs som uppdrag.

4 sid 4 (35) Finansieringsmodell Respektive verksamhet har det ekonomiska ansvaret för sin verksamhetsspecifika information och att den delas via den kommungemensamma GIS-plattformen. Finansieringen av lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamhet behöver delas upp i två delar, en för den kommungemensamma grunden och en för uppdragsverksamheten. Målet för den kommungemensamma grunden är att den ska finansieras av kommunbidrag och intäkter från försäljning av produkter som skapas inom den. Uppdragsverksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter enligt fastställd taxa. Vi finner det lämpligt att webbkartan ingår i den kommungemensamma grunden och har sin finansiering genom kommunbidrag. Förvaltning av tekniken för webbkartan ska rymmas inom ordinarie kommunbidrag. Om större utvecklingsinsatser blir nödvändiga behövs extra resurser som får äskas om i budgetprocessen. Personella resurser och bemanning Respektive verksamhet ansvarar för de resurser som krävs för att utföra sitt uppdrag. Lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamhet har idag en bemanning som svarar upp mot det dagliga behovet. Beroende på hur GIS-användningen inom kommunen utvecklas kan bemanningen inom GIS-samordning och uppdragsverksamheten behöva ökas.

5 sid 5 (35) 1 Inledning GIS (geografiska informationssystem) handlar om att hantera och visualisera data som har en geografisk koppling och sätta dem i ett sammanhang. Den som ser var, förstår också lättare varför och hur! Detta gör GIS till ett effektivt verktyg för beslutsstöd. Med hjälp av GIS kan en mängd informationsunderlag tas fram och beslut kan ofta fattas direkt baserat på en enkel visuell analys. GIS innebär arbetsuppgifter och IT-verktyg för att; samla in, lagra, förändra, hantera, analysera och presentera information som har geografiska kopplingar. 1.1 Uppdraget För att skapa tydlighet i ansvar och roller samt föreslå en modell för finansiering av kommunens kart- och GIS-verksamhet har stadsbyggnadsnämnden, , gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera detta. I beslutet från stadsbyggnadsnämnden ingår även att upprätta en organisations- och bemanningsplan för GIS-verksamheten och att studera personella resurser inom kommunen. 1 I ett beslut från kommunstyrelsen, , fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att redovisa ett långsiktigt förslag till finansiering av webbkartan. 2 En sådan redovisning inkluderas i detta uppdrag. 1.2 Bakgrund till uppdraget Under 2011 fick konsultföretaget Decerno i uppdrag av Karlstads kommun att utreda GIS-verksamheten i kommunens förvaltningar och bolag. Detta mynnade ut i en handlingsplan för GIS. 3 GIS-handlingsplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden som inriktning för kommunens GIS-verksamhet. Planens tyngdpunkter omfattar områdena roller, ansvar och ekonomi. Flera organisatoriska enheter inom olika förvaltningar i kommunen bedriver GISverksamhet vilket gör att det är viktigt att roller och ansvar görs tydliga och ekonomiskt effektiva. Ekonomiskt gäller det att skapa en hållbar finansieringsmodell som gör teknik och data lättåtkomlig för ett stort antal användare. 1.3 Tolkning och avgränsning av uppdraget Stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag innebär följande förutsättningar och avgränsningar: Lämna förslag till Karlstads kommuns organisation för geografisk information och GIS Förklara vad det innebär att fullgöra kommunens uppgifter inom mätningsverksamheten inklusive GIS 1 Stadsbyggnadsnämndens protokoll, , Dnr SBN Kommunstyrelsens protokoll, , Dnr KS Handlingsplan för GIS i Karlstads kommun Från igår till idag, Decerno,

6 sid 6 (35) Beskriva och klargöra lantmäteriavdelningens roll och ansvar för GISverksamheten jämfört med andra organisatoriska enheters GIS-verksamhet Studera personella resurser inom GIS i kommunen Utifrån lantmäteriavdelningens roll och ansvar redovisa en bemanningsplan för GIS-verksamheten Utreda och lämna förslag till en finansieringsmodell som visar vad som ingår i den kommungemensamma grunden av kart- och GIS-verksamheten och vad som ska finansieras av intäkter från uppdrag Uppdraget inkluderar fältmätningsverksamheten Uppdraget behandlar inte lantmäterimyndighetens verksamhet 1.4 Uppdragets genomförande Uppdraget har genomförts av stadsbyggnadsförvaltningens lantmäteriavdelning och synpunkter har inhämtats främst från tjänstemän på kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsförvaltningen.

7 sid 7 (35) 2 Hur styrs och regleras lantmäteriavdelningens kart- och GISverksamhet? I detta kapitel beskrivs vad som ligger till grund för och styr lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamhet. Lagkrav Utanför förvaltningslagen finns inga lagkrav som styr en kommuns arbete med geografisk information och GIS. Stadsbyggnadsnämndens reglemente Genom stadsbyggnadsnämndens reglemente regleras lantmäteriavdelningens kartoch GIS-verksamhet där det framgår att stadsbyggnadsnämnden svarar för: fullgörande av kommunens uppgifter inom mätningsverksamheten inklusive GIS (geografiskt informationssystem) fullgörande av kommunens uppgifter för hantering av lägenhetsregister Strategisk plan Karlstads kommuns verksamhet är uppbyggd utifrån den strategiska planen som fastställs av kommunfullmäktige. Den strategiska planen innehåller åtaganden till de olika nämnderna, åtaganden som ska bidra till att uppnå kommunens mål och vision. I den strategiska planen för perioden finns ett åtagande för vilket stadsbyggnadsnämnden är ansvarig och som direkt berör kart- och GISverksamheten. Åtagandet lyder; Etablera ett geodataråd och öka användningen av geografiska informationssystem i syfte att effektivisera kommunens verksamheter. Övriga beslut En GIS-handlingsplan togs fram Den lämnade förslag till hur kommunkoncernens GIS-verksamhet kan organiseras och hur ansvar kan fördelas. Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om inriktningen för kommunkoncernens GIS-verksamhet utifrån tjänsteskrivelsen Genomförande av handlingsplan för GIS (geografiskt informationssystem) i Karlstads kommun Vidare beslutade kommunfullmäktige, , att: 4 Stadsbyggnadsnämnden tilldelas det kommunövergripande ansvaret för GIS-verksamheten Stadsbyggnadsnämndens reglemente 2, tredje punkten, ändras med följande tillägg: fullgörande av kommunens uppgifter inom mätningsverksamheten inklusive GIS (geografiskt informationssystem)2 Teknik- och fastighetsnämnden ska fortsättningsvis köpa de GIS-tjänster som nämnden hittills har ansvarat för av stadsbyggnadsnämnden. 4 Protokoll, Kommunfullmäktige, Dnr KS

8 sid 8 (35) Sammanfattningsvis innebär det att ansvaret för den kommungemensamma grunden för GIS som består av information, teknik och gemensam kompetens läggs under stadsbyggnadsförvaltningen. Detta innefattar även verksamhetsutveckling inom GIS området och samverkan med andra aktörer. Årlig verksamhetsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Årligen görs verksamhetsplaner för stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet där lantmäteriavdelningen utgör en del. Verksamhetsplanen beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Årlig verksamhetsplanering av IT-relaterade förändringar, GIH-objektet Kart- och GIS-verksamhetens förändringar gentemot IT-enheten planeras i den årliga AFS-planen (affärsmässig förvaltningsstyrning) och benämns GIH-objektet (geografisk informationshantering). I förvaltningsplanen för GIH-objektet beskrivs de IT-relaterade förändringar som planeras för verksamheten under året. Genom förvaltningsplanerna får IT-enheten möjlighet att planera sina resurser. GIHobjektet beslutas av förvaltningschefen inom ramen för förvaltningens budget. Årliga aktivitetsplaner på avdelningsnivå På avdelningsnivå skapas årliga detaljerade aktivitetsplaner för att väva in arbeten och uppdrag från förvaltningens verksamhetsplan, åtaganden i strategisk plan, beslut enligt GIH-objektet och från andra eventuella beslut. Aktivitetsplanen skapas av avdelningschefen tillsammans med medarbetarna på lantmäteriavdelningen.

9 sid 9 (35) 3 Förslag till organisation för geografisk information och GIS-verksamhet i Karlstads kommun roller och ansvar En organisationsmodell har nära relationer med ansvar och roller och den finansiering som verksamheten har/ska ha. En verksamhet kan vara finansierad genom kommunbidrag, genom avgifter eller genom en kombination av kommunbidrag och avgifter. Lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamhet är idag finansierad genom en kombination av kommunbidrag och avgifter. Lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamhet utgör en stödjande funktion till övriga verksamheter inom koncernen. Men frågan är hur långt avdelningens ansvar sträcker sig. Var går gränsen för vad lantmäteriavdelningen ska ansvara för och vad verksamheterna själva ska ansvara för? Organisationen för kommunens geografiska information och GIS-verksamhet tydliggjordes delvis i samband med att kommunfullmäktige 2012 fattade beslut om ett tillägg i stadsbyggnadsnämndens reglemente. 2 Nämnden svarar för fullgörande av kommunens uppgifter inom mätningsverksamheten inklusive GIS (geografiskt informationssystem). I detta kapitel tolkar vi vad fullgörande innebär och lämnar förslag till organisation för kommunens geografiska information och GIS-verksamhet, se figur 1. Figuren förklaras steg för steg i detta kapitel.

10 sid 10 (35) Figur 1. Figuren visar förslag till organisation, roller och ansvar för kommunens geografiska information och GIS-verksamhet. De gula delarna beskriver den övergripande strategiska styrningen av verksamheten. De blå figurerna beskriver den kommungemensamma grunden för geografisk information och GIS-verksamheten vilken lantmäteriavdelningen ansvarar för. De gröna figurerna avser lantmäteriavdelningens uppdragsverksamhet vilken är avgiftsfinansierad. Den röda figuren beskriver respektive förvaltnings verksamhetsspecifika system där geografisk information hanteras. Röda pilar avser respektive förvaltnings verksamhetsspecifika geografiska information som kan delas via GIS-plattformen. De blå pilarna avser utleverans av geografisk information från GIS-plattformen. De vita figurerna högst upp avser respektive förvaltning och de vita figurerna till vänster avser grupperingar eller organisatoriska enheter till vilka lantmäteriets kart- och GIS-verksamhet har starka beroenden. De områden där vi ser att det är viktigast att klargöra roller och ansvar för är; Strategisk styrning Geografisk information Tekniken och ansvaret för att sprida och dela geografisk information Kommunens expertkunskap inom kartor och GIS 3.1 Ansvar för strategisk styrning av kommunens geografiska information och GIS-verksamhet Den övergripande strategiska styrningen av kommunens verksamheter sker från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Åtaganden ges till nämnderna vars förvaltningar ska genomföra verksamheter som bidrar till kommunens uppsatta mål och vision, se figur 2.

11 sid 11 (35) Figur 2. Den övergripande strategiska styrningen av kommunens verksamheter sker från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Åtaganden ges till nämnderna vars förvaltningar ska genomföra verksamheter som bidrar till kommunens uppsatta mål och vision. Eftersom geografisk information och GIS-verksamhet utgör ett verksamhets- och utvecklingsstöd för en rad olika typer av verksamheter inom kommunen är det betydelsefullt att det finns en samordning och en övergripande strategi för att skapa effektivitet och utveckling för dessa frågor. Utifrån en bakomliggande strategi kan nya åtaganden ges till nämnderna för att närma sig de övergripande målen En övergripande strategi och inriktning för kommunens utveckling av geografisk information och GIS behöver tas fram. 3.2 Ansvar för geografisk information Inom kommunens verksamheter finns det många producenter av geografisk information men ännu fler konsumenter. De som producerar geografisk information gör detta som en naturlig del i sin verksamhet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett rationellt och effektivt sätt. Konsumenter av geografisk information är de som använder sina egna och/eller andras producerade information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett rationellt och effektivt sätt. Kommunens geografiska information delas in i två grupper; grundläggande och verksamhetsspecifik. Grundläggande geografisk information utgör grunden till de viktigaste geodataproduktera i kommunen. Den skapas, ajourhålls och förvaltas alternativt köps in av lantmäteriavdelningen. Verksamhetsspecifik information skapas och förvaltas av specifika verksamheter i kommunen.

12 sid 12 (35) Verksamhetsspecifik geografisk information Att skapa och ajourhålla verksamhetsspecifik geografisk information samt inköp av specialinformation ansvarar och bekostar respektive verksamhet. Om verksamhetens geografiska information är av intresse för någon annan verksamhet inom kommunen, då ska den delas via kommunens GIS-plattform för spridning av geografisk information. Ofta är tillgången till andras geografiska information en förutsättning för att kunna bedriva sin egen verksamhet. Att dela data med varandra är effektivt och samhällsekonomiskt. Genom att kombinera sin egen information med andras kan ny information skapas som underlag till beslut. För verksamhetsspecifik information vilken är av intresse för andra verksamheter bör följande regler gälla: Geografisk information ska vara tillgänglig för alla verksamheter via kommunens GIS-plattform System som innehåller geografisk information ska ha tekniska gränssnitt för att kunna tillgängliggöra informationen via kommunens GIS-plattform Tekniska gränssnitt bekostas av ägaren till den geografiska informationen Nyttjande av verksamhetsspecifik geografisk information ska vara fritt inom kommunens verksamheter (andra regler kan gälla för kommunala bolag) Grundläggande geografisk information Lantmäteriavdelningens ansvarar för kommunens grundläggande geografiska information, se tabell 1. Lantmäteriavdelnings ansvar är att bygga upp, ajourhålla och förvalta kommunens baskarta, kommunens stomnät i plan och höjd, adressregistret, lägenhetsregistret samt inköp av nationell geografisk information och kommuninvånardata. De produkter som framställs och köps in är inte knutna till ett specifikt behov hos lantmäteriavdelningen utan informationen bearbetas och sprids för att utgöra underlag till alla kommunens verksamheter. Lantmäteriavdelningens ansvar för grundläggande geografisk information Kommunens baskarta Kommunens referensnät med stompunkter i plan och höjd Adressregistret Lägenhetsregistret Nationell geografisk information via geodatasamverkan Kommuninvånardata Tabell 1. Tabellens innehåll beskriver de olika typer av grundläggande geografisk information som lantmäteriavdelningen ansvarar för. Följande regler föreslås gälla för grundläggande geografisk information: Ska förvaltas av stadsbyggnadsförvaltningens lantmäteriavdelning. Ska vara tillgängligt för alla verksamheter via kommunens GIS-plattform Uppbyggnad och förvaltning av system och geografisk information finansieras med kommunbidrag.

13 sid 13 (35) Att nyttja grundläggande geografisk information ska vara fritt inom kommunens verksamheter (gäller ej bolagen vilka måste ha nyttjanderättsavtal). 3.3 Respektive verksamhets roll och ansvar Respektive verksamhet inom kommunen ansvarar för sina egna verksamhetssystem, sin verksamhetsspecifika geografiska information och den personal och kompetens som krävs för att utföra den vardagliga hanteringen av geografisk information. Om verksamhetens geografiska information är av intresse för någon annan verksamhet inom kommunen, då ska den delas via kommunens GIS-plattform. Respektive verksamhet ansvarar för och bekostar att så görs, se figur 3. Figur 3. Varje verksamhet ansvarar för egna verksamhetssystem, verksamhetsspecifik geografisk information, och om den är av intresse för fler än den egna verksamheten, att den delas genom kommunens GIS-plattform. Respektive verksamhet ansvarar för: Egna verksamhetssystem och personal Uppbyggnad, ajourhållning och förvaltning av verksamhetsspecifik geografisk information Kostnader för inköp av verksamhetsspecifik geografisk information Att möjliggöra och bekosta att verksamhetsspecifik geografisk information delas via kommunens GIS-plattform. Varje verksamhets medarbetare som arbetar med geografisk information och GIS är experter inom sitt verksamhetsområde och sina verksamhetssystem. 3.4 Lantmäteriavdelningens roll och ansvar Lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamhet har till uppgift att bedriva en stödjande verksamhet som ska förse övriga kommunala verksamheter med

14 sid 14 (35) grundläggande geografisk information och en plattform där geografisk information enkelt och effektivt kan delas (GIS-plattformen). På så sätt bidrar kart- och GISverksamheten till att andra verksamheter kan genomföra sina åtagande och nå sina mål. Medarbetarna inom lantmäteriavdelningen ska också utgöra kommunens expertkompetens inom kartor och GIS. Kommunens verksamheter kan nyttja denna kompetens för att få rådgivning och stöd. För mer omfattande arbeten har lantmäteriavdelningen rollen som internkonsult. Det kan exempelvis handla om specialbeställningar av kartor eller metodutveckling för att hantera och analysera information som har geografiska lägen. Lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamheten kan delas in i två delar en kommungemensam grund och en uppdragsverksamhet Lantmäteriavdelningens ansvar för den kommungemensamma grunden för kommunens geografiska information och GIS-verksamhet Den kommungemensamma grunden består av: Utveckling, drift och underhåll av den tekniska miljön (GIS-plattformen) för kommungemensam lagring, bearbetning och spridning av geografisk information Sprida grundläggande och verksamhetsspecifik geografisk information via ett internt kartstöd, via webbkarta på karlstad.se och via kartappen Karlstadkarta Framställa, ajourhålla och förvalta kommunens baskarta, referenssystem och stompunkter Ajourhålla adress- och lägenhetsregistret Inköp av nationell geografisk information via geodatasamverkan Inköp av kommuninvånardata Framställa och utveckla kommunens analoga standardkartor Kartservice internt och externt (snabba ärenden) GIS-samordning och samverkan inom kommunen Avtal internt kartstöd med bolag Försäljning av digital baskarta Försäljning av analoga standardprodukter Avtal om förbättring av geografisk information med det statliga Lantmäteriet (adresser, byggnader, topologi) Expertkompetens inom geografisk information och GIS Omvärldsbevakning Se figur 4. Lantmäteriavdelningen har förvaltningsansvaret (äger, driver, utvecklar och förvaltar) bland annat systemen för: Kommunens gemensamma GIS-plattform Kommunens interna kartstöd Kommunens system för att dela fastighetsinformation och kommuninvånardata Webbkartan på karlstad.se Appen för Karlstadkarta

15 sid 15 (35) Verksamhetsspecifika GIS-system på lantmäteriavdelningen Figur 4. De blå delarna och blå pilarna i figuren visar den kommungemensamma grunden för geografisk information och GIS-verksamhet vilken lantmäteriavdelningen ansvarar för. En del i den kommungemensamma grunden innebär att ansvara för utvecklingen och förvaltningen av kommunens tekniska plattform, den så kallade GISplattformen, för att sprida geografisk information. GIS-plattformen kan läsa information från databaser som innehåller geografisk information. GIS-plattformen förser verksamheternas programvaror med informationen. Databaserna kan innehålla grundläggande eller verksamhetsspecifik geografisk information. Beroende på vilken typ av system informationen är upphämtade till kan handläggaren titta på befintlig information, redigera eller skapa ny information. Redigerad och ny information kan sedan lagras ned i databaserna. Om användaren befinner sig utanför kommunens brandvägg och vill titta på eller skapa ny geografisk information då krävs speciella tekniska lösningar, se figur 5.

16 sid 16 (35) Figur 5. Schematisk beskrivning av kommunens GIS-plattform. I grunden finns en mängd olika databaser vilka innehåller information med geografiska kopplingar. Via den gemensamma GISplattformen förses olika verksamheters programvaror med information från dessa databaser. Det finns programvaror där man bara kan titta på informationen och det finns programvaror där man kan både titta på och skapa/förändra informationen och lagra ned den i databaserna. Särskilda tekniska lösningar krävs då geografisk information ska konsumeras eller produceras utanför kommunens brandvägg. GIS-plattformen är till för hela kommunens behov av att dela geografisk information. Lantmäteriavdelningen ansvarar för att via GIS-plattformen sprida grundläggande och verksamhetsspecifik geografisk information. Detta sker till kommunens interna kartstöd, se figur 6. Genom GIS-plattformen sprids också utvald information till allmänheten via webbkartan på karlstad.se och till appen Karlstadkarta, se figur 7.

17 sid 17 (35) Figur 6. Lantmäteriavdelningen har uppdraget att via GIS-plattformen sprida geografisk information till kommunens interna kartstöd. I det här exemplet visas information från kommunens baskarta, tillsammans med områden som översvämmas vid ett 100-års flöde i Klarälven men normalt vattenstånd i Vänern. Kartstödet är ett arbetsredskap för handläggare inom många av kommunens verksamheter. Figur 7. Lantmäteriavdelningen har uppdraget att via GIS-plattformen sprida utvald information till allmänheten via webbkartan på karlstad.se och via appen Karlstadkarta. Figur till vänster visas exempel från webbkartan, information om busslinjer och busshållplatser. Till höger visas information om platser för kultur i Karlstads centrum på en smartphone via appen Karlstadkarta. GIS-plattformen är ett verksamhetskritiskt IT-verktyg för flera verksamheter i Karlstads kommun, exempelvis är det genom GIS-plattformen som all fastighetsinformation görs tillgänglig och ledningars lägen kan lokaliseras. I

18 sid 18 (35) händelse av en kris är det mycket viktigt att kommunens GIS-plattform fungerar för att kunna få fram kartmaterial och registerinformation som beslutsstöd Lantmäteriavdelningens uppdragsverksamhet Lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamhet har också i uppgift att som konsulter utveckla metoder, genomföra analyser av geografisk information, framställa kartor på uppdrag av andra samt att tillgodose kommunens behov av fältmätning. Kunderna är kommunens förvaltningar, de kommunala bolagen och i privata aktörer, se figur 8. Dessa typer av verksamheter har krav på avgiftsfinansiering. Sådana uppdrag är exempelvis: Utvecklingsuppdrag Avancerade analyser Metodutveckling Applikationsutveckling Utveckling av inventeringsverktyg Specialkartor Mätningsuppdrag Figur 8. De gröna delarna i figuren visar den avgiftsfinansierade uppdragsverksamhet lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamhet utför som experter. På uppdrag utvecklas metoder, utförs avancerade analyser och framställs specialkartor mm samt fältmätning. 3.5 Andra beroenden och relationer Det finns också andra organisatoriska enheter som lantmäteriavdelningens kartoch GIS-verksamhet har starka beroenden till, se figur 9.

19 sid 19 (35) Figur 9. Lantmäteriavdelningens kart- och GIS-verksamhet har starka beroenden till kommunledningskontorets IT-enhet och styrgrupp IT. Lantmäteriavdelningen kommer också att ha en stor roll i det geodataråd som kommer att bildas. Kommunledningskontorets IT-enhet Kart- och GIS-verksamheten är helt beroende av IT och den expertkompetens som IT-enheten besitter. Geografisk information kräver databaser med stor lagringskapacitet, snabba och kraftfulla servrar för informationsöverföring mellan databaser och verksamhetssystemen. Verksamhetssystemen kräver datorer och kommunikationsnät med hög prestanda. På grund av att många verksamheter i kommunen nyttjar geografisk information i den dagliga verksamheten krävs hög tillgänglighet till kommunens GIS-plattform samt hög grad av driftssäkerhet. Sammantaget gör detta att kart- och GIS-verksamheten är en stor kund hos ITenheten. Genom att kart- och GIS-verksamheten är så starkt IT-beroende innebär det att förändringar i IT-enheten tekniska miljö ger följdeffekter och kräver förändringar i lantmäteriavdelningens GIS-miljö. Kart- och GIS-verksamhetens behov gentemot IT-enheten planeras i den årliga AFS-planen (affärsmässig förvaltningsstyrning) och benämns GIH-objektet (geografisk informationshantering). I förvaltningsplanen för GIH-objektet beskrivs de IT-relaterade förändringar som planeras för verksamheten under året. Genom förvaltningsplanerna får IT-enheten möjlighet att planera sina resurser. Styrgrupp IT Styrgrupp IT består av en representant från varje förvaltning. Stadsbyggandsförvaltningen, miljöförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen representeras gemensamt i styrgruppen av chefen för den gemensamma staben.

20 sid 20 (35) Styrgrupps ITs uppdrag är att vara rådgivande till förvaltnings- och verkställande direktörer i IT-frågor som kräver kommunövergripande samordning. Styrgrupp IT ska verka för att IT-användningen bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppfylls och öka medborgarnyttan samt verka för att effektivisera och rationalisera kommunens verksamhet med hjälp av kostnadseffektivt IT-stöd. Styrgrupp IT ska agerar styrgrupp för samtliga gemensamma och strategiska IT-relaterade projekt och även samordna kommunens IT-relaterade investeringar. 5 I styrgrupp IT samlas alla förvaltningsobjektens årliga planer. Styrgrupp IT har att ur förvaltningsobjekten prioritera de projekt som är av störst strategisk och koncerngemensam betydelse. Om det uppstår resursbrist på IT-enheten är det de utvalda projekten som ska prioriteras. Som exempel kan nämnas att införandet av ett nytt kartstöd inom kommunen är ett av de tio mest prioriterade IT-projekten för Karlstads kommun Geodataråd I strategisk plan och budget för åren finns ett åtagande att stadsbyggnadsnämnden ska etablera ett geodataråd och öka användningen av geografiska informationssystem i syfte att effektivisera kommunens verksamheter. Rådet kan få rollen att skapa en kommunövergripande strategi för hur geografisk information och GIS ska användas för att effektivisera kommunens verksamheter, vara ett redskap i verksamhetsutvecklingen, bidra till kvalitativa beslutsunderlag och ge möjlighet till effektiv samverkan inom kommunen och med andra. Det kan bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad om möjligheter med geografiska IT-lösningar samt att vara rådgivande till lantmäteriavdelningens utveckling av den kommungemensamma GIS-miljön. 3.6 Vad krävs för att föreslagen organisationen för geografisk information och GIS-verksamhet ska fungera? Den föreslagna organisationsmodellen enligt ovan skapar tydlighet i ansvar och roller. Det bidrar till bättre samordning och standarder kring kommunens hantering av geografisk information och GIS. Detta kommer att underlätta för verksamheter som vill effektivisera och utveckla sin verksamhet med hjälp av geografisk information och GIS. Att kommunicera organisationen sker lämpligen kontinuerligt vid möten med olika verksamheter, i geodatarådet och via solsidan mm. Acceptans för organisationen kan erhållas om: Gränserna för vem som gör vad och varför upplevs som tydliga. Verksamheter kan se nyttan med att bidrar med sin verksamhetsspecifika information till den kommungemensamma GIS-plattformen. 5 https://solsidan.karlstad.se/apps/symfoni/solsidan/solsidan.nsf/$all/88e3206e4fba75bfc1 257B050056B0B5?open

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 2 Inledning Bakgrund Geografiska

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping Riktlinje 2017-04-03 3D och visualisering i Norrköping KS 2016/0805-8 Antagen av kommunstyrelsen 2017-02-27 Denna riktlinje syftar till att fungera vägledande för arbetet med visualisering och modellering

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 sid 24 (31) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 12 Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 Dnr SBN-2013-46 Dpl 10 Stadsbyggnadsnämndens beslut 1. Strategisk plan och budget 2014-2016 för

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

GIS- och geodatastrategi

GIS- och geodatastrategi Bilaga 1 GIS- och geodatastrategi för Finspångs kommun 2016-01-19 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Inledning

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Avgifter på kopior av allmänna handlingar

Avgifter på kopior av allmänna handlingar sid 1 (1) Tjänsteskrivelse 2012-09-05, 054-540 10 14 Avgifter på kopior av allmänna handlingar Kommunledningskontorets förslag 1. Riktlinjer för avgifter på kopior av allmänna handlingar i Karlstads kommun

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet ansvarar för att genomföra fastighetsbildning, förmedla och utveckla geografisk

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Catrin Ditz Maria Nilsson Datum 2015-09-09 Diarienummer KSN-2015-1516 Kommunstyrelsen Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning 1(5) KS 2011/0243 Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunens GIS-verksamhet

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

E-delegationens arbete. Claes Thagemark

E-delegationens arbete. Claes Thagemark E-delegationens arbete Claes Thagemark claes.thagemark@enterprise.ministry.se Vad är e-fövaltning? Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska* förändringar

Läs mer

Handlingsplan för GIS och geodata 2016

Handlingsplan för GIS och geodata 2016 Handlingsplan för GIS och geodata 2016 2016-05-12 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se HANDLINGSPLAN FÖR GIS OCH GEODATA

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

GIS-strategi för Region Skåne

GIS-strategi för Region Skåne Regional Utvecklingsledning Per Arvidsson Åke Boalt Daniel Nilsson 2004-01-27 GIS-strategi för Region Skåne 1 Syfte Region Skånes verksamhet ska betjäna befolkningen i hela Skåne och måste vara baserad

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet för kommunens medborgare i lantmäteri- och fastighetsrättsliga frågor

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Sammanfattning! 2 FOTO SIMON GATE Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Möjliggörande faktorer 6 3 Genomförande av strategin 7 3.1 Prioriterade projekt

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:314 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se IT-policy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Från kaos till digital succé. Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från kaos till digital succé. Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från kaos till digital succé Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun 2 3 5 IT och digital utveckling i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...

Läs mer

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme FÖR KOMMUNALA TAXOR AVSEENDE MILJÖBALKEN SAMT PLAN- OCH BYGGLAGEN BETAVERSION, JUNI 2014 Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme,

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation MILJÖFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-03-19 Henric Barkman, 054-540 4706 henric.barkman@karlstad.se Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation Bakgrund och underlag Kommunfullmäktige beslutade år 2008

Läs mer

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Dnr KS-2012-466 Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-10-05 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2016-01-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Ann-Leena Mikiver, Kommunikationschef SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

MÄLARDALSKARTAN OCH ORIGO SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA

MÄLARDALSKARTAN OCH ORIGO SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA MÄLARDALSKARTAN OCH ORIGO SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA FYRA MÄLARSTÄDER Hösten 2012 Kommunstyrelsen i Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås började inventeringen av tänkbara samverkansområden Hösten

Läs mer

Öppna geodata på Lantmäteriet

Öppna geodata på Lantmäteriet Öppna geodata på Lantmäteriet GeoInfo 2014-10-01 Gasklockorna, Gävle Lantmäteriets syn Lantmäteriet ser behov av en ny finansieringsmodell för geodata Lantmäteriet vill öppna upp sina geografiska data

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy för länsstyrelserna VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy - kort historik - Övergång till gemensam

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer