Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen"

Transkript

1

2 Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Helsingborg Stad 2012 STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Författare: Elin Svensson Samordnare: Peter Arvebro, Eva-Lotta Bergström Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB, 2012 I

3 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 Metod 3 Enkätundersökning avseende kompetensförsörjning och utbildningsbehov i Helsingborg 3 Kartläggning av utbildningsutbudet i Helsingborg och andra delar av Skåne 4 Inventeringens övergripande struktur 5 2 Nulägesanalys 6 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Skåne och Helsingborg 6 En integrerad arbetsmarknad 6 Ett nav för logistik och handelsverksamhet 6 Stor andel sysselsättning i privat sektor 7 Sammanfattning av utbildningsnivå och utbildningsbehov i Helsingborg och Skåne 7 Gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning 7 En generell ökad efterfrågan på utbildad arbetskraft 7 Ökat arbetskraftsbehov inom teknik och tillverkning 8 Ökat arbetskraftsbehov inom skola, vård och omsorg 8 Ökat arbetskraftsbehov inom samhällsvetenskap, juridik. Handel och administration 9 3 Resultat 10 Helsingborgs stads enkät inom området kompetensförsörjning 10 DEL I: Rekryteringsbehov 11 Näringslivet blickar tillbaka med sikte på den senaste treårsperioden 12 Näringslivets blickar framåt med sikte på den kommande treårsperioden 12 Svårigheter att finna rätt kompetens vid rekrytering 13 Betydelsen av personliga egenskaper 15 DEL II: Behov, kunskap och intresse för Helsingborgsregionens utbildningar 16 Framtida rektyreringsbaser 16 Behovet av ökad kunskap 16 Efterfrågare utbildningar 17 Utbildningsutbudet i Helsingborgsregionen en beskrivande sammanfattning 18 Gymnasieutbildningar i Helsingborg 18 Yrkeshögskoleutbildningar i Skåne Nordväst 19 Så fungerar yrkeshögskoleutbildningarna 19 YH-Collection yrkeshögskoleutbildningar i nordvästra Skåne 20 Högskoleutbildningar i Skåne 22 Malmö högskola en ung och nyfiken Högskola 22 Lunds universitet Sveriges bredaste utbildningsutbud 22 II

4 Campus Helsingborg En ung och dynamisk del av Lunds universitet 23 Kristianstad högskola En nära anknytning till arbetslivet 23 Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp Med sikte på landskap, trädgård och jordbruk 24 4 Avslutning 24 Rekommenderade insatser 25 5 Referenser 36 Litteratur Internetsidor III

5 IV

6 1 Inledning Sammanfattning I Arbetsförmedlingens prognos 1 för år 2011 framgår att Skånes arbetskraftsbehov kommer öka de närmsta åren. Samtidigt som allt fler branscher upplever större rekryteringsbehov visar aktuella befolkningsprognoser att ungdomskullarna i Sverige nu håller på att minska. Den minskande befolkningen i arbetsför ålder skapar tillsammans med omfattande generationsväxlingar en påtaglig risk för arbetskraftsbrist inom flera yrken i framtiden. Samtidigt som efterfrågan på gymnasialt och eftergymnasial utbildade ökar på arbetsmarknaden har Helsingborg traditionellt sett en lägre utbildningsnivå än övriga riket och andra jämförbara kommuner. Den låga utbildningsnivån innebär en utmaning för Helsingborg att kunna tillgodose arbetsmarknaden med den kunskapsintensiva kompetens som efterfrågas i allt större utsträckning. I förhållande till den utmaning som beskrivs ovan har följande inventering syftat till att kartlägga arbetsmarknadsläget på lokal nivå i Helsingborg, avseende utbildningsutbudet såväl som näringslivets syn på kompetensförsörjning i framtiden. I inventeringen presenteras de behov som näringslivet har identifierat i förhållande till stadens och regionens utbildningar. Inventeringen visar att flera branscher står inför ett omfattande rekryteringsbehov i framtiden, likt de trender som Arbetsförmedlingen beskrivit. Företag från flera olika branscher, bland annat teknik och tillverkning samt skola, vård, och omsorg, visar på en pågående svårighet i att finna arbetskraft med tillräcklig yrkesmässig erfarenhet. Från näringslivets sida finns ett intresse av att knyta starkare kontakter med lärosäten och specifika utbildningar. 87 procent av företagen uttrycker att det finns ett mervärde i att kunna rekrytera arbetskraft på den lokala marknaden. Fler företag säger sig vara i behov av ökade kunskaper om vilka utbildningar som finns i regionen, och ett närmande mellan högre utbildning och näringsliv möjliggör även för unga att tillgodogöra sig värdefulla erfarenheter och kontakter i arbetslivet. Kartläggningen visar att företagens bristande kunskap avseende utbildningsutbudet i regionen är som störst för yrkeshögskoleutbildningarna. Genom inventeringen synliggörs också ett behov av att vidare undersöka på vilka grunder skolelever idag gör sina studie- och yrkesval. På så vis kan studie- och yrkesvägledningen i skolan på ett bättre sätt anpassas efter den matchningsproblematik som idag utgör en 1 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikter Skåne län 2012,

7 utmaning för Helsingborgs arbetsmarknad. Inventeringen visar också att flera företag från olika branscher framlyfter betydelsen av social kompetens och kommunikativ förmåga vid rekrytering. Personliga egenskaper blir enligt de svarande företagen alltmer avgörande i rekryteringssammanhang. Det behov som inventering har kartlagt kan sammanfattas genom följande: Ökad satsning i tidigare skolår inom undervisning i matematik, teknik, och naturorienterade ämnen Undersök på vilka grunder skolelever gör sina studieval Ökade utbildningsinslag om arbetsmarknad i skolundervisningen Skapa fler förutsättningar för arbetslivserfarenhet bland unga Skapa kontaktnät och anpassade mötesplatser mellan akademi och småföretag Skapa informationstillfällen om regionens utbildningar för företag Informera och marknadsför arbete inom skola, vård- och omsorg Bakgrund Kunskapsorientering och omfattande generationsväxlingar Viktiga aspekter för Helsingborgs framtida arbetsmarknad Sveriges näringsliv präglas just nu av en betydelsefull strukturomvandling. Industrisektorn lämnar i allt större utsträckning plats till den växande tjänstesektorn, och allt fler branscher präglas av ett mer kunskapsorienterat innehåll. Denna betydelsefulla förändring har nationellt sett nått längst i Stockholmsregionen, men studier visar även att Skåne och Västra Götaland är de geografiska områden där utvecklingen mot ett mer kunskapsintensivt samhälle sker fortast 2. I takt med att det kunskapsorienterade innehållet i produktionen blir alltmer framträdande visar prognoser att efterfrågan på arbetskraft i Skåne beräknas öka med nästan personer, eller drygt 8 procent mellan åren Efterfrågan på arbetskraft i Skåne är som störst bland de yrkeskategorier som förutsätter gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Samtidigt beräknas efterfrågan på personer som enbart har folk- och grundskoleutbildning minska med ca personer (23 procent) 3. Denna utveckling har präglat såväl Helsingborg som andra delar av Skåne de senaste decennierna. Förutom den alltmer kunskapsintensiva tillvaron ställer de omfattande pensionsavgångarna framöver nya krav på arbetsmarknaden runt om i landet. Under perioden beräknas 1.6 miljoner människor i Sverige att gå i pension. Jämfört med samma siffror åren innebär det cirka fler pensionsavgångar. Generationsväxlingen påverkar Sveriges län på olika sätt, och till skillnad från majoriteten av Sveriges län beräknas Skåne tillsammans med Stockholms län och Västra Götalands län att få en ökad arbetskraft av betydlig storlek under samma period. För Helsingborgs del innebär omfattningen av de framtida förändringarna på 2 Region Skåne/Näringsliv Skåne, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 (publicerad 2012), s Region Skåne/Näringsliv Skåne, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 (publicerad 2012), s. 12f 2

8 arbetsmarknaden både möjligheter och utmaningar. Helsingborg har ett attraktivt läge mitt i den dynamiska Öresundsregionen och anslutningarna till regionens olika lärosäten såväl som varierande arbetsgivare är goda. Samtidigt står staden inför en stor utmaning att genom sin relativt låga utbildningsnivå bland befolkning lyckas möta de allt högre utbildningskraven på arbetsmarknaden. Så sent som i januari i år uppmätte Statistiska centralbyrån andelen personer med minst treårig eftergymnasial utbildning i Helsingborg till 22,44 procent. Den siffran placerar staden under medelvärdet ur ett nationellt perspektiv 4. En annan faktor som beräknas spela en avgörande roll för Skånes arbetskraftsförsörjning i framtiden är den stora arbetskraftsefterfrågan som finns på andra sidan sundet, på Själland 5. Själland har en åldrande befolkning, och antalet personer i yrkesaktiv ålder blir allt färre. Den ökande arbetskraftsbristen på Själland skapar goda incitament för utpendling av arbetskraft från Skåne till Danmark. Ökade arbetskraftsbehov i Danmark beräknas skapa hårdare konkurrens även för arbetsgivare på den skånska arbetsmarknaden. Att förbättra matchningsprocessen mellan utbud och efterfrågan avseende utbildningar och arbetskraftsbehov är en viktig fråga för Helsingborgs framtida utveckling. Syfte Denna inventering syftar till att kartlägga hur Helsingborgs framtida kompetensbehov ser ut i förhållande till regionens utbildningsutbud. Inventeringen syftar därmed även till bidra med rekommendationer inför framtida strategiska insatser vars syfte är att förbättra matchningen mellan efterfrågan på arbetskraft och utbud på utbildningar i regionen. Metod Inventeringen har genomförts i två olika delar. Den första delen har för avsikt att kartlägga hur det nuvarande/ framtida kompetensbehovet ser ut för näringslivet i Helsingborg. För att undersöka kompetensbehovet i staden har ett webbaserat enkätutskick sänts till 300 företag inom stadens näringsliv. Enkäten har sänts personligen till VD och/ eller personalchef inom respektive företag. Den andra delen av inventeringen motsvaras av en kartläggning av det utbildningsutbud som Helsingborg, Skåne Nordväst samt Skåne erbjuder på gymnasienivå, yrkeshögskolenivå, samt högskolenivå. Enkätundersökning avseende kompetensförsörjning och utbildningsbehov i Helsingborg Företagen som valts ut för enkätutskicket representerar ett urval vad det gäller olika branschkategorier samt varierande storleksklasser i form av antal anställda. Enkäten består av ett tjugotal frågor, och samtliga företag som har besvarat enkäten har kunnat välja att besvara enkäten anonymt. Genom att besvara enkätfrågorna har företagen bidragit med sina erfarenheter beträffande kompetensförsörjning och utbildningsbehov inom respektive specifik bransch aspx 5 3

9 Enkäten innehåller två olika delar. Den första delen syftar till att kartlägga aktuella kompetensbehov hos företagen. Företagen har således fått svara på frågor med fokus på rekrytering, personalomsättning, samt eventuella upplevda matchningsproblem. Den andra delen av enkäten innehåller frågor som syftar till att kartlägga företagens kunskaper, behov och intressen för regionens utbildningar. Enkätens svarsfrekvens uppgår till ca 43 procent, vilket motsvarar 130 företag. Genom enkäten har företagen även givits möjlighet att lämna sitt intresse till en kompletterande samtalsintervju per telefon. 30 procent av de företag som har besvarat enkäten har uttryckt en vilja att bli kontaktade för en kompletterande samtalsintervju inom området kompetensförsörjning. 30 stycken av de samtyckande företagen intervjuades under perioden 1 maj-31 maj Genom samtalsintervjuerna har företagen fått utveckla de behov och intressen som de gett utryck för i sina enkätsvar. Ofta har samtalen berört begreppet kompetensförsörjning i bredare termer, och företagen har givits möjlighet att reflektera i ett större perspektiv såväl utifrån rådande behov som ur ett framtidsperspektiv. I resultatavsnittet i denna inventering redogörs för den information som framkommit såväl genom enkätundersökningen som genom de kompletterande samtalsintervjuerna. Kartläggning av utbildningsutbudet i Helsingborg och andra delar av Skåne Det andra steget i kartläggningen består av en sammanställning av det utbildningsutbud som medborgarna och företagen i Helsingborg har tillgång till. Kartläggningen omfattar: Samtliga gymnasielinjer i Helsingborg Samtliga yrkeshögskoleutbildningar i Skåne Nordväst Samtliga högskoleutbildningar i Skåne (sorterat efter högskolekurser, grundläggande högskoleprogram och avancerade högskoleprogram) Figur 1. Undersökningens utformning ENKÄTUNDERSÖKNING KARTLÄGGNING AV UTBILDNINGSUTBUD Fokus: - Kompetensförsörjning - Utbildningsbehov Fokus: - Gymnasieutbildningar i Helsingborg - Yrkeshögskoleutbildningar i Skåne Nordväst - Högskoleutbildningar i Skåne 30 företag har utvecklat sina enkätsvar genom kompletterande samtal 4

10 Inventeringens övergripande struktur Avsnitt 1: Det inledande avsnittet i denna inventering redogör för bakgrunden till den arbetsmarknadsrelaterade situation som Helsingborg står inför i framtiden. I inledningen beskrivs även inventerings syfte samt det metodiska tillvägagångssättet som är avgörande för inventeringens resultat. Avsnitt 2: I det andra avsnittet förs en sammanfattande beskrivning av de studier som Region Skåne, Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Helsingborgs stad m.fl. har genomfört med fokus på arbetsmarknadsläget i Helsingborg, Skåne, och riket i övrigt. Avsnittet innehåller även en beskrivning av den utbildningsnivå samt det utbildningsbehov som Skåne och Helsingborg står inför de kommande åren. Avsnitt 3: Inventeringens tredje del beskriver de resultat som enkätsvaren och de kompletterande samtalsintervjuerna har bidragit till. Under avsnittet resultat redogörs också en sammanfattning av den kartläggning som gjorts avseende utbildningar i Helsingborg och Skåne. Avsnitt 4: I inventeringens sista avsnitt presenteras de rekommendationer som undersökningen har föranlett. 5

11 2 Nulägesanalys Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Skåne och Helsingborg Skåne är en region som ur ett helhetsperspektiv präglas av god tillväxt. Den totala sysselsättningen i regionen visar på en framtida positiv utveckling och i Skåne finns i nuläget en kvarts miljon arbetstillfällen. Helsingborg bildar tillsammans med det övriga nio nordvästskånska kommunerna den näst största arbetsmarknaden i länet. Tillsammans med sina nio omkringliggande kommuner erbjuder Helsingborg i dagsläget cirka arbetstillfällen 6. En integrerad arbetsmarknad Helsingborg bildar tillsammans med övriga närliggande kommuner en väl integrerad arbetsmarknad. Ett tydligt tecken på det är inte minst den stora pendling som förekommer i regionen. Helsingborgs pendlingsvolym är utmärkande stor i jämförelse med pendlingen för andra jämnstora städer i Sverige. Helsingborgs utpendling av förvärvsarbetande uppmättes år 2011 till 26 procent, och motsvarande andel av de förvärvsarbetande som pendlar in till staden är 33 procent. Övriga kommuner i Sverige som är i jämförlig storlek med Helsingborg sett till invånarantal har en utpendling på 12-19% och en inpendling på %. Resan mellan Helsingborg Helsingör utgör en vanlig pendlingssträcka för staden, och 2000 personer förflyttar sig denna väg varje dag för att komma till eller från sitt arbete. Den integrerade arbetsmarknaden som Helsingborg befinner sig i skapar goda möjligheter för såväl arbetstagare som arbetsgivare ur ett arbetsmarknadsperspektiv 7. Ett nav för logistik och handelsverksamhet Skånes näringslivsstruktur stämmer i mångt och mycket överens med hur näringslivsstrukturen i övriga Sverige ser ut. För Helsingborgs del utmärker sig dock vissa branscher jämfört med andra skånska och svenska kommuner. Detaljoch partihandelsverksamheten i Helsingborg är dominerande näringslivsgren, liksom logistik (transport och magasinering). Mer än 25 procent av de sysselsatta i Helsingborg verkar inom näringslivsgrenarna handel och logistik. Detaljhandeln är 6 7 Malmö stad - Helsingborgs stad, Rapport angående den höga arbetslösheten i Malmö och Helsingborg 2011, sid. 7 6

12 även den bransch som sysselsätter flest personer i åldern år. Av ungdomarna inom denna ålderskategori arbetar procent inom detaljhandeln. För Sverige är motsvarande siffra 6 procent 8. Stor andel sysselsättning i privat sektor År 2010 uppmättes 70 procent av de sysselsatta i Helsingborg som verksamma inom stadens privata näringsliv. Samma siffra för statlig förvaltning och statligt ägda bolag var 5 procent. Resterande 25 procent var verksamma inom landstinget eller den kommunala sektorn 9. Merparten av företagen såväl i Helsingborg som i regionen i övrigt består av små och medelstora företag. I jämförelse med andra jämnstora kommuner sett till invånarantal har Helsingborg därmed en relativt låg andel sysselsatta personer inom statlig förvaltning och statligt ägda bolag. Andelen sysselsatta i statlig sektor i Helsingborg kan jämföras med Stockholms motsvarande andel på 12 procent, respektive 10 % procent i Malmö. Övriga svenska kommuner med ungefär samma invånarantal som Helsingborg har 7-11 procent sysselsatta inom statlig verksamhet 10. Sammanfattning av utbildningsnivå och utbildningsbehov i Helsingborg och Skåne Trots tillväxten i Skåne visar en mätning i slutet på år 2010 att Skåne ur ett nationellt perspektiv har landets lägsta sysselsättningsgrad. Skånes sysselsättningsgrad på 74 procent (år 2010) inklusive öresundspendlarna understiger Sveriges totala sysselsättningsgrad på 76,7 procent vid samma tidpunkt. Bland Skånes ungdomar är sysselsättningsgraden procent lägre än den totala sysselsättningen i länet 11. Att Skåne trots sin goda tillväxt präglas av en relativt låg sysselsättningsgrad kan till viss del förklaras genom att befolkningen i arbetsför ålder i länet ökar i stadig takt. Den ständigt ökande befolkningen är en del av förklaringen bakom att Skåne förväntas behålla en relativt låg sysselsättningsnivå fram till år En annan viktig orsak bakom den låga sysselsättningsgraden är den förhållandevis låga utbildningsnivå som Skåne präglas av. Gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning Jämfört med andra storstadsregioner som Västra Götaland och Stockholm har Skåne en lägre andel elever som avslutar grundskolans årskurs 9 med fullständig gymnasiebehörighet. Andelen skånska elever med gymnasiebehörighet uppmättes år 2010 till 86 procent, och prognoser visar att andelen behöriga elever nu tenderar att minska. En undersökning på riksnivå visar att arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) med gymnasiekompetens i genomsnitt är 35 procent lägre än för de unga som saknar denna kompetens. Vad det gäller grundläggande högskolebehörighet bland 20-åringar ligger Skåne bättre till jämfört med Stockholm, men samtidigt med en lägre andel behöriga i jämförelse med Västra Götaland. Övergångsfrekvenserna till högskolan visar dock att Stockholm ligger bättre till än de andra två storstadsregionerna. Andelen personer i befolkningen som har en högskoleutbildning omfattande minst tre år är 8 Malmö stad - Helsingborgs stad, Rapport angående den höga arbetslösheten i Malmö och Helsingborg 2011, sid. 5 9http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_25272/cf_2/Perspektiv_02_2012.PDF 10 Malmö stad Helsingborgs stad, Rapport angående den höga arbetslösheten i Malmö och Helsingborg 2011, sid Region Skåne, Sammanfattning av OECD Territorial reviews: Skåne 2012, s Region Skåne/ Näringsliv Skåne, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne - med sikte på 2020, sid. 12f 7

13 fyra procentenheter lägre i Skåne än i Stockholm 13. En generell ökad efterfrågan på utbildad arbetskraft Efterfrågan på arbetskraft i Skåne beräknas öka med nästan personer, eller drygt 8 procent mellan åren I Skåne beräknas efterfrågan på arbetskraft de kommande åren vara som störst för gymnasialt, och eftergymnasialt utbildade personer. För dessa grupper beräknas efterfrågan öka med personer (7 procent), respektive personer (21 procent). Personer som enbart har folkoch grundskoleutbildning efterfrågas redan idag i allt mindre utsträckning, och fram till 2020 beräknas efterfrågan att minska med 23 procent, motsvarande personer 14. Denna utveckling har präglat Helsingborg, såväl som andra delar av Skåne de senaste decennierna, som ett resultat av allt mer påtagliga kunskapskraven på arbetsmarknaden. Framtida nationella prognoser visar att hela 44 procent av efterfrågan på arbetskraft år 2030 beräknas avse personer med eftergymnasial utbildning 15. Ökat arbetskraftsbehov inom teknik och tillverkning Inom teknik och tillverkning kommer efterfrågan på arbetskraft i Skåne öka mest, motsvarande drygt personer fram till år Gymnasialt samt eftergymnasialt utbildade personer kommer i första hand att utgöra målgrupp för den ökande efterfrågan, och risken är stor att framtidens arbetsmarknad inte kommer att kunna tillgodose de kommande kompetensbehoven inom branscherna 16. Störst förväntas efterfrågan bli på yrkespersoner med eftergymnasial utbildning inom branschen. Både civilingenjörer och högskoleingenjörer är två stora yrkeskategorier där efterfrågan förväntas öka. Bland de gymnasialt utbildade beräknas behovet öka mest av byggutbildade, personer med data- el- och energiteknik utbildning, fordonsutbildning, samt VVS-utbildning. Även programmerar- och systemvetarutbildade personer liksom utbildade inom matematik och statistik kommer i framtiden möta en snabbt växande arbetsmarknad 17. Ökat arbetskraftsbehov inom skola, vård och omsorg Utbildade lärare och andra yrkesgrupper med pedagogisk utbildning kommer att efterfrågas i allt större utsträckning fram till Många anställda inom utbildningsväsendet beräknas gå i pension de kommande åren och utbildningsväsendets kompetensförsörjning påverkas samtidigt av Sveriges nya skollagstiftning gällande t.ex. krav på lärarlegitimationer. Det nya regelverket är en faktor som beräknas få effekter på tillgången av lärare i grundskolan. 18 Det framtida elevunderlaget i Sveriges skolor och förskolor har också en direkt påverkan på den framtida kompetensförsörjningen. Efterfrågan inom sektorn beräknas öka mest 13 Region Skåne/ Näringsliv Skåne, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne - med sikte på 2020, sid. 12f 14 Region Skåne/Näringsliv Skåne, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 (publicerad 2012), s. 12f 15 SCB, Trender och Prognoser 2011, s Region Skåne/ Näringsliv Skåne, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne - med sikte på 2020, sid. 12f 17 SCB, Trender och prognoser, sid Region Skåne,/ Näringsliv Skåne, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne - med sikte på 2020, sid. 93ff 8

14 bland utbildade förskollärare, fritidspedagoger, speciallärare och ämneslärare 19. Ökande behov identifieras också inom vård och omsorg framöver. För Skånes del visar studier på en förväntad bristsituation inom många vårdyrken fram till år En huvudorsak till detta ökande behov är i första hand den ökande andelen äldre människor i befolkningen som ställer större krav på sjukvård och omsorg. Receptarier, tandläkare, tandsköterskor och personer med gymnasial omvårdnadsutbildning beräknas vara några av de främsta bristyrkena inom branschen. Ökat arbetskraftsbehov inom samhällsvetenskap, juridik. Handel och administration Allt högre kunskapskrav i arbetlivet medför också en förskjutning mot en ökad efterfrågan bland yrkespersoner inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Efterfrågan på eftergymnasialt utbildade personer ökar i takt med att behovet av gymnasialt utbildade personer minskar. Förskjutningen i efterfrågan syns tydligast bland ekonomer och jurister. 19 SCB, Trender och prognoser, s.62 9

15 3 Resultat Helsingborgs stads enkät inom området kompetensförsörjning Totalt 130 av de 300 tillfrågade företagen i Helsingborg valde att besvara webbenkäten inom området kompetensförsörjning. Av de företag som besvarade enkäten finns samtliga branschkategorier (enligt SCB:s avdelningsnivåer 20 ) representerade. De branscher som urskiljer sig något genom fler antal svarande företag är jordbruk, skogsbruk, fiske, tillverkning, byggverksamhet, transport och magasinering, fastighetsverksamhet, vård och omsorg, och annan serviceverksamhet. Företagen som har besvarat enkäten representerar olika storleksklasser gällande antal anställda. Enkäten omfattar företag från 0-9 anställda till anställda. 70 procent av företagen som medverkar i undersökningen är företag av storleksordningen 0-49 anställda. Figur 2. De svarande företagens antal anställda (%, envalsfråga)

16 Figur 3. Företagens branschtillhörighet (%, envalsfråga) DEL I: Rekryteringsbehov Näringslivet blickar tillbaka med sikte på den senaste treårsperioden Av de tillfrågade företagen i Helsingborg uppger drygt 64 procent att de rekryterade ny personal under åren procent av det tillfrågade företagen har rekryterat en eller flera personer under pågående år Knappt 20 procent av företagen har varken rekryterat under 2012 eller de två åren dessförinnan. Bland företagen som har rekryterat de senaste tre åren är rekryteringar av yrkeskategorier inom branscherna tillverkning, byggverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap teknik samt vård om omsorg, sociala tjänster vanligt förekommande. Figur 4. Andelen företag som uppger att de genomfört en eller flera rekryteringar den senaste treårsperioden (%, flervalsfråga) 11

17 Den absolut vanligaste orsaken till företagens rekryteringar under den senaste treårsperioden uppges vara att verksamheten expanderar. 63 procent av företagen har uppgett expansion som den främsta orsaken. 22 procent av företagen uppger att pensionsavgångar var en orsak till nyrekryteringen, vilket kan jämföras med de 35 procent som har rekryterat på grund av att tjänsten blivit vakant av en övrig anledning. Drygt 8 procent av de tillfrågade har rekryterat ny personal med anledning av att verksamheten har utvecklat nya behov av kompetens jämfört med tidigare. Knappt 12 procent av företagen har uppgett en annan anledning till de förekomna nyrekryteringarna, och här beskrivs bland annat anställning av säsongsarbetare och tjänstledig ordinarie personal som orsaker. Figur 5. Beskrivna orsaker bakom genomförda rekryteringar den senaste treårsperioden (%, flervalsfråga) Näringslivets blickar framåt med sikte på den kommande treårsperioden När de tillfrågade företagen istället fick uppskatta sitt rekryteringsbehov för en treårsperiod framåt i tiden visade svaren att endast 11 procent av företagen uppger att de inte förutspår något rekryteringsbehov alls. Övriga svarar att det finns ett anställningsbehov under 2012, såväl som under , och även på längre sikt. Flera av företagen har valt att kommentera sitt enkätsvar med att det framtida rekryteringsbehovet handlar om ersättningsrekryteringar vid hög personalomsättning snarare än nytillkomna tjänster. Ett par branscher framhåller även den tekniska utvecklingens framfart som en viktig anledning till ett minskat behov av just nytillkomna tjänster. Figur 6. Andelen företag som upplever ett framtida rekryteringsbehov (%, flervalsfråga) 12

18 Det finns en del skillnader mellan företagen som ser ett framtida rekryteringsbehov jämfört med gruppen av företag som har rekryterat den senaste treårsperioden. Företagen som ser framtida behov uppger i större utsträckning att orsaken bakom rekryteringsbehoven är pensionsavgångar samt att branschens utveckling skapar behov av tjänster som inte funnits tidigare. Det sistnämnda svaret är tre gånger vanligare bland gruppen med framtida rekryteringsbehov än gruppen som uppger sig ha rekryterat de senaste tre åren. Figur 7. Beskrivna orsaker bakom framtida rekryteringsbehov (%, flervalsfråga) Svårigheter att finna rätt kompetens vid rekrytering Bland företagen som upplever ett nuvarande eller framtida rekryteringsbehov uppger 63 procent att de helt, eller delvis, ser svårigheter i att finna lämpliga sökande till de utannonserade tjänsterna. Orsakerna bakom rekryteringssvårigheterna skiljer sig till viss del åt mellan olika företag och branscher. För företag inom branschen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik framgår tydligt att det finns en avsaknad på erfarna yrkespersoner. Flera företag inom branschen framhåller även behovet av yrkespersoner med någon form av specialistkompetens. Det kan handla om en särskild språkkompetens, eller specialkunskap inom en viss produkt, eller ett särskilt branschområde. Figur 8. Andelen företag som anser att de har upplevt eller upplever svårigheter att finna lämpliga sökande till utannonserade tjänster (%, envalsfråga) 13

19 Efterfrågan på yrkespersoner med särskild språkkompetens framlyfts även från utbildningsbranschen, där allt fler elever med svenska som andraspråk ställer nya krav på personalen som arbetar inom utbildningsväsendet. Flera företag inom utbildningsbranschen framhåller detta som en relativt ny utmaning i rekryteringssammanhang. Inom bygg- och teknikbranschen medför bristen på erfarna yrkespersoner svårigheter att rekrytera till chefsposter eller olika typer av specialistbefattningar. Företagen beskriver en situation där relativt få personer med högskoleutbildning idag är intresserade av den här typen av tjänster. De tillfrågade företagen framlyfter avsaknaden av den tidigare 4-åriga tekniska gymnasieutbildningen, där bygg och anläggning enligt företagen var ett väl anpassat inslag i förhållande till branschens förutsättningar. Företag inom redovisning och ekonomi framhåller vikten av att kunna rekrytera yrkespersoner med tillräckliga kunskaper som har sin förankring lokalt i Helsingborg, något som flera företag upplever som svårt. För att förbättra förutsättningarna att finna yrkespersoner med tillräckliga kunskaper inom ekonomi, skatt, och juridik efterfrågar företag inom branschen en ekonomiutbildning på högskolenivå i Helsingborg, alternativt en yrkeshögskoleutbildning i redovisning i regionen. Samtliga övriga branscher ser på liknande sätt ett stort mervärde i att den efterfrågade arbetskraften finns lokalt förankrad i Helsingborgsregionen. Totalt sett såg 87 procent av företagen ett fördel i att kunna rekrytera arbetskraft på den lokala marknaden. Figur 9 bekräftar att många företag upplever att svårigheten grundar sig i en brist på utbildade samt erfarna yrkespersoner. Flest företag har svarat att det upplever en avsaknad av erfaren arbetskraft vid rekrytering, och detta framgår även tydligt i det kompletterande samtalsintervjuer som genomförts. Ett relativt vanligt svar bland företagsledarna som intervjuats är att personer som är nyutbildade utan yrkesmässig erfarenhet inte är ett förstahandsval vid rekrytering. Det framgår även i enkäten, vilket figur 9 visar, att betydligt färre företag anser att bristen på nyutbildade personer på arbetsmarknaden är huvudorsaken till rekryteringssvårigheterna. Att tjänsternas innehåll har ändrats och skapar behov av en annan kompetens gentemot tidigare anses inte heller vara någon övervägande orsak bakom problematiken. Figur 9. Följande anledningar tror företagen är det främsta bakom förekommande rekryteringssvårigheter (%, flervalsfråga) 14

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut?

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? 1,6 Beveridgekurva i Sverige 1987-2012 Vakanser och arbetslöshet, andel av arbetskraft V a k a n s e r 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 1990 1987 2008

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Analyser av regional matchning på arbetsmarknaden två olika utgångspunkter 1. Analys av grupper inom enskilda branscher eller med särskilda utbildningsbakgrunder.

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan Energirika utbildningar Yrkeshögskolan i Margareta Ljungqvist avdelningschef Yh-myndigheten Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar

Läs mer

Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar

Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar Arbetsmarknad Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar att en högre utbildning också ökar möjligheterna att nå en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det finns

Läs mer

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket Fokus på arbetsmarknad och Överensstämmelse yrke Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket En kartläggning av personer med yrken som förutsätter kompetens motsvarande högskole 16 Karin Björklind

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer