Mq i korthet Historik MQ Kundklubb REVISIONS berättelse Ledning... 75

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

2 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik Verksamheten...12 Värdekedjan MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar utveckling...22 Medarbetare Aktien...26 Förvaltningsberättelse...30 Rapport över totalresultat koncernen...34 Balansräkning koncernen...35 Rapport över för ändringar i eget kapital koncernen...36 Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderbolaget...38 Balansräkning moderbolaget...39 Rapport över för ändringar i eget kapital moderbolaget...40 Kassaflödesanalys moderbolaget...41 Noter till de finansiella rapporterna...42 REVISIONS berättelse Styrelse och revisorer Ledning Bolagsstyrningsrapport Revisorsyttrande över bolagsstyrningsrapporten...81 Flerårsöversikt...82 Definitioner...84 Årsstämma...85 Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

3 året i korthet Siffror Nettoomsättningen uppgick till MSEK (1 534), en minskning med 4,6 procent. Bruttomarginalen uppgick till 55,3 procent (55,6). Rörelseresultatet uppgick till 50 MSEK (98), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,4 procent (6,4). periodens resultat efter skatt uppgick till 62 MSEK (61), vilket motsvarar 1,79 SEK (1,75) per aktie efter utspädning. kassaflödet från den löpande verksamheten var 57 MSEK (103). Styrelsen föreslår en utdelning om 0,39 SEK (0,87) per aktie, vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt exklusive uppskjuten skatteintäkt. MSEK % , , , ,0 0 0,0 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 nettoomsättning/ rörelsemarginal Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal, % MQ i korthet MQ erbjuder mode till modeintresserade kvinnor och män. En mix av externa och egna varumärken möter kundens behov av ett samlat och utvalt sortiment med hög modegrad. Starka externa varumärken ger en spets till MQs modeposition, vilket under året ledde till att MQs sortiment förstärktes med Filippa K, Whyred och Elvine. MQ har ända sedan kedjan startade 1957 spelat en roll för svenska konsumenters intresse för mode. Kedjan har utvecklats från ett samarbete mellan enskilt ägda modebutiker till dagens mångfilialkedja, där ett starkt varumärke, hög modegrad och servicekunniga säljare är framgångsfaktorer. Sedan 2010 är MQ ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. I Sverige är MQ den geografiskt mest spridda varumärkesdestinationen för mode. Sedan 2010 finns MQ även i Norge. Totalt har MQ-kedjan 122 butiker, varav fem i Norge. Butikskonceptet är anpassningsbart och MQ har etableringar i både större och mindre städer, fördelat på såväl centrumlägen som handelsområden. E-handel, MQ Shop Online, etablerades 2010 och har en positiv utveckling avseende både försäljning och lönsamhet. Butiker och e-handel verkar integrerat med varandra, vilket stärker MQs närvaro och tillgänglighet som ledande varumärkesdestination. MQ är den andra största modeaktören för män på den svenska marknaden, och den sjätte största för kvinnor. Drygt en halv miljon kunder är medlemmar i MQ Kundklubb. MQs unika modeposition ska vårdas och stärkas på ett sätt som svarar upp emot varje säsongs modetrender för kvinnor och män med ett aktivt och socialt liv. Händelser Året präglades av en generellt svagare marknad vilket påverkade MQ liksom många andra varumärkeskedjor och klädföretag negativt. MQs försäljning i jämförbara butiker minskade med 7,4 procent, vilket kan jämföras med marknadens nedgång för samma period på 0,4 procent enligt HUI. under det första kvartalet öppnades tre nya butiker, i Karlskoga, Emporia (Malmö) samt Jessheim, Norge. Under det tredje kvartalet öppnades ytterligare tre nya butiker, i Stockholm Globen, Stockholm Hornstull samt Oskarshamn. I fjärde kvartalet öppnades en ny butik i Västervik medan en butik stängdes i Skien, Norge. Butiken i Täby Centrum har moderniserats och omlokaliserats till större yta. Ett antal svenska och nordiska institutioner samt Jaller Klädcenter AB investerade i MQ sedan CapMan avslutat sitt långvariga engagemang i MQ i linje med sin investeringspolicy. Christina Ståhl tillträdde som ny VD i augusti De externa varumärkena Flippa K, Whyred och Elvine lanserades i MQs butiker Q1 Q2 Q3 Q4 48% 52% jämförbar försäljning per kvartal 2012/2013 MQ HUI försäljningsfördelning DAM/HERR 12/13 11/12 10/11 09/10 Nettoomsättning, MSEK Bruttomarginal, % 55,3 55,6 57,3 57,9 Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 3,4 6,4 8,1 10,1 Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,79 1,75 2,19 2,86 Räntebärande nettoskuld/ebitda, ggr 3,5 2,2 1,9 1,9 Soliditet, % Eget kapital, MSEK Antal butiker, slutet av perioden Antal medarbetare Antal utestående aktier, st Dam Herr 4 5

4 VD-ord MQ har en unik modeposition med bärkraft i både mindre och större städer. Ett samlat utvalt sortiment med varumärken som ligger rätt i trenden, med rätt pris och kvalitet, efterfrågas av breda konsumentgrupper. Men MQ som varumärkesdestination behöver stärkas. Försäljning och resultat 2012/2013 avspeglar inte MQs fulla potential. Jag tillträdde som vd för MQ den 19 augusti 2013 när endast två veckor av räkenskapsåret återstod. Det gamla året avslutades och det nya räkenskapsåret inleddes med att initiera och presentera ett kraftfullt åtgärdsprogram, utifrån MQs identifierade potential som modeauktoritet med stor geografisk spridning i Sverige. Åtgärdsprogrammet, inklusive ett besparingsprogram, presenterades i samband med MQs bokslutskommuniké den 9 oktober. Arbetet inriktas på att steg för steg vända MQs utveckling i en mer positiv riktning för att nå målet att vara den ledande varumärkeskedjan i Norden. Under 2012/2013 sjönk MQs försäljning under samtliga fyra kvartal. Nettoomsättningen under året minskade med 4,6 procent totalt, och för jämförbara butiker med 7,4 procent. Bruttomarginalen försvagades under året som en följd av fler kampanjer och ökad reaförsäljning, samt en negativ valutaeffekt. Till en del kompenserades detta genom att försäljningen av det nya höstsortimentet kom igång bra under augusti. Rörelseresultatet uppgick till 50 MSEK (98), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,4 procent (6,4). Det går inte att vara nöjd med det gångna räkenskapsåret. MQ har inte lyckats förmedla ett tillräckligt tydligt erbjudande till kunderna. Andra aktörer har utvecklats bättre, även om den svenska klädhandeln som helhet har backat. Som första åtgärd ska MQ få ökat kostnadsfokus. Ett nytt besparingsprogram har sjösatts. Den externa marknadsföringen minskas. Kedjans centrala funktioner effektiviseras och nedbemanning sker. Lokalkostnader och övriga omkostnader sänks. Totalt ska kostnaderna minskas med 50 MSEK under räkenskapsåret För att möta konkurrens och utveckla MQ som varumärkesdestination för fler kunder, krävs samtidigt en rad åtgärder som tydliggör MQs erbjudande och driver försäljning. Butikerna förstärks som främsta kanal för att generera försäljning och stärka varumärket MQ. Det finns en unik modeposition att utveckla genom att tillföra starka varumärken som ligger rätt i pris och trend. MQs samlade erbjudande ska upplevas som utvalt, väldefinierat och kommersiellt. Externa varumärken, där vi har tillfört bland andra Filippa K, Whyred och Elvine, samt egna varumärken ska stå för bredd och djup på ett sätt som tilltalar modeintresserade kunder. För att skapa förtroende för MQ som bästa varumärkesdestination behöver sortimentet hela tiden utvecklas och förädlas. Varje varumärke, externt eller eget, utvärderas och ses över löpande för att säkra att såväl produkter som varumärke tillför vad som eftersträvas. MQ ska stå för en helhet som på både kort och lång sikt stärker modekundernas tillit. Försäljningen får stöd av välutvecklade butiker. Kompetent servicekunnig personal stärker kunden i sitt val och finns tillgänglig när kunderna vill shoppa. Tydlig varumärkeskommunikation kombineras med kommunikation i butiken som underlättar för kunden. MQs arbete med att genomföra besparingar och effektiviseringar samt nödvändiga förbättringar löper enligt plan. En viktig del är att tillföra ett nytt tydligt ledarskap där målen är gemensamma och alla medarbetare i kedjan ser sin roll för att stärka MQ sett ur både kund- och aktieägarperspektiv. MQ ska vara en attraktiv arbetsplats i modebranschen. Sverige är huvudmarknad och Norge en i hög grad utvecklingsbar tillväxtmarknad. Tillgängligheten för kunderna är en framgångsfaktor. Lokalytor och lägen ses över i syfte att nå bästa position på varje ort för MQs erbjudande. En väl fungerande e-handel som ytterligare integreras med butiksnätet skapar nya försäljningsmöjligheter. MQ ska stärkas steg för steg. Räkenskapsåret 2013/2014 är året då vi ska göra det möjligt. Christina Ståhl VD och koncernchef VD-ord 6 7

5 mål och strategi mål och strategi AFFÄRSIDÉ Att till män och kvinnor med intresse för mode erbjuda varumärken med hög modegrad i attraktiva butiker. MQ är en helintegrerad varumärkeskedja som erbjuder en mix av egna och externa varumärken till modeintresserade män och kvinnor med den mentala åldern år. VISION MQ ska bli den ledande varumärkeskedjan i Norden. MQ-kedjan är, efter mer än femtio år på den svenska marknaden, en väletablerad kedja med ett rikstäckande butiksnät med fortsatt tillväxtpotential på både befintliga och nya marknader. Sedan hösten 2010 finns MQ även representerat i Norge % Egna varumärken Män ~50% MQs affärsmodell 30 40% Externa varumärken FINANSIELLA MÅL MQ har följande finansiella mål, antagna av styrelsen den 25 mars 2010: Den årliga nettoomsättningstillväxten ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Under verksamhetsåret 2012/2013 minskade MQ sin omsättning med 4,6 procent (3,2). Rörelsemarginalen ska i genomsnitt uppgå till minst 12 procent över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen för helåret 2012/2013 uppgick till 3,4 procent (6,4). Varulagret ska ej överstiga 11,5 procent av omsättningen de tolv senaste månaderna. Varulagrets andel av omsättningen för 2012/2013 var på samma nivå som året innan; 15,4 procent (15,4). UTDELNINGSPOLICY Styrelsens mål är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt. För verksamhetsåret 2012/2013 föreslår styrelsen en utdelning om 0,39 kronor (0,87) per aktie, vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt exklusive uppskjuten skatteintäkt % Egna varumärken kvinnor ~50% 30 40% Externa varumärken STRATEGI Utgångspunkten i MQs strategiska position är ett tydligt modeerbjudande i egna butiker för både män och kvinnor. MQ har en stark profil som varumärkeskedja som är differentierad från konkurrenterna. Verksamheten bedrivs i alla led med en miljömedveten och hållbarhetsinriktad ambition. Affärsmodellen, med en balanserad varumärkesmix av egna och externa varumärken inom dam- och herrmode, ger bolaget en relativt låg riskexponering. Detta i kombination med inspirerande butiksexponering och service i butik samt stilsäker kommunikation ska göra att MQ kan växa med lönsamhet i flera led. TILLVÄXT I SVERIGE Nya butiker I förhållande till många konkurrenter har MQ relativt få butiker, vilket ger utrymme att expandera butiksnätet i Sverige. MQ ser möjligheter att öppna nya butiker både på orter där MQ redan har en befintlig butik och på nya orter. Under 2012/2013 öppnades butiker i Malmö Emporia, Karlskoga, Stockholm Globen, Stockholm Hornstull, Oskarshamn och Västervik. Ökande jämförbar försäljning En ständigt förbättrad varumärkesmix och produktportfölj tillsammans med tydligt säljfokus ska bidra till att den jämförbara försäljningen ökar minst i nivå med marknadens tillväxt. Aktiviteter för att öka lojaliteten hos den höga andel kunder som ingår i MQs kundklubb fortsätter. MQs omsättning i jämförbara butiker minskade med 7,4 procent mot föregående år medan marknaden minskade med 0,4 procent enligt HUI. TILLVÄXT PÅ NYA GEOGRAFISKA MARKNADER Lansering på ny marknad Norge Med sin skalbara affärsmodell av egna och internationellt välkända varumärken i det övre mellanprissegmentet bedöms MQs koncept vara attraktivt att etablera på flera marknader i Norden. Potentialen för en kedja med MQs erbjudande är stor i Norge och bedömningen är att MQ på lång sikt kan öppna 40 till 50 butiker på den norska marknaden. Den successiva expansionen ska ske med fokus på lönsamhet. Under 2012/2013 öppnades en butik i Jessheim och en butik i Skien stängdes, vilket ledde till att MQ vid årets slut hade fem butiker på den norska marknaden. E-handel I september 2010 lanserades MQ Shop Online med ambitionen att etablera sig i Sverige och därefter övriga Norden. E-handeln växer nu snabbt och den så kallade m-handeln (köp från mobila enheter) utvecklas i hög takt allt eftersom konsumenternas beteende förändras. Synergieffekten mellan e-handel och en redan etablerad butikskedja är positiv eftersom struktur och de flesta funktioner redan är tillgängliga. Potentialen är nu att växa på befintliga och nya marknader. EFFEKTIVA PROCESSER OCH SKALFÖRDELAR Ökad lokal närvaro och effektivare varuflöde Inköpskontoren i Shanghai, Kina, och Dhaka, Bangladesh, etablerades i januari 2008 respektive augusti 2009 för att förbättra kontrollen av tillverkningsprocessen, minska antalet leverantörer och sänka kostnaderna genom en ökad andel inköp via de egna kontoren. Produktionen av MQs egna varumärken sker i Kina, övriga Asien och Europa. Under 2012/2013 uppgick andelen order via egna produktionskontor till knappt 80 procent (80). MQ har sedan våren 2013 egen representation i Turkiet. Kontinuerlig kostnadskontroll MQ har de senaste åren fokuserat på bland annat kostnadskontroll vilket bidragit till betydligt lägre centrala kostnader. Den befintliga centrala serviceorganisationen bedöms kunna hantera fortsatt planerad tillväxt. Under året lanserades kostnadsbesparingar som på helårsbasis medförde en besparing om 40 MSEK. 8 9

6 Ett antal enskilda modebutiksägare samlas i Stockholm för att diskutera ett gemensamt reklamsamarbete. Mötet leder till att 25 herr- och dambutiker inleder ett samarbete som den 18 mars 1958 antar namnet Detex AB. Huvudkontoret placeras i de då nybyggda Hötorgsskraporna i Stockholm. Detex AB flyttar till Borås. Dam- och herrsidan hade vid den här tiden olika namn på sina gemensamma profiler: Modegruppen för dam och Man Group för herr. Som ett led i fördjupningen av samarbetet mellan modebutikerna runt om i landet döps Detex AB om till MAN-QVINNY AB. Under sjuttiotalet öppnar en rad MAN- och QVINNY-butiker över hela landet. Butikerna inom MAN-QVINNY AB börjar likna varandra allt mer. MAN och QVINNY lanseras under den gemensamma profilen MQ. Herr- och damkläder börjar i ökande utsträckning säljas i gemensamma butiker och sortimentet blir mer målgruppsanpassat. MQ inleder en stor omorganisation där MQ övergår från att vara en frivillig fackhandelskedja till att anta en mer franchiseliknande styrning. I samband med detta rekryteras, med stor framgång, en rad nya butiker. I maj inträder CapMan som majoritetsägare i MQ. Samtliga butiker köps upp och införlivas i MQ Retail AB. Profileringen av MQ förfinas och butikerna utvecklas till att bli än mer kundanpassade. Huvudkontoret flyttar från Borås till Göteborg och bolaget öppnar ett inköpskontor i Shanghai, Kina. Antalet butiker når 100 och två outletbutiker öppnar. Ytterligare ett inköpskontor öppnar, denna gång i Dhaka, Bangladesh. MQ-aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm och MQ får nya aktieägare. MQ lanserar kedjan i Norge med en första butik i Oslo i september. MQ Shop Online, e-handeln, introduceras. MQ har 122 butiker (117 i Sverige och 5 i Norge), knappt 650 heltidsmedarbetare och över kundklubbsmedlemmar MQ årsredovisning 2011/ MQ årsredovisning 2011/2012

7 Verksamheten Verksamheten MQ är etablerat som varumärke och detaljhandelskedja i främst Sverige med ett geografiskt väl spritt butiksnät och e-handel. Genom att erbjuda ett sortiment med externa och egna varumärken som svarar upp emot säsongens modetrender riktar sig MQ till modeintresserade kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv. MQs ambition är att med ständig förnyelse utvecklas som varumärkesdestination för modekonsumenter, attraktiv arbetsgivare samt som aktieplacering. POSITIONERING MQ ska vara det stilsäkra alternativet för kvinnor och män med känsla och intresse för mode och säsongens trender. Med en mix av starka externa varumärken och egna varumärken täcker MQ behovet av en varierad stil-, prisoch modegrad. Sortimentet är noga utvalt och har tagits fram för att MQs kunder ska kunna bära sina plagg ofta och länge utifrån livsstil och behov. MQ har sin tyngdpunkt i mellanprissegmentet, vilket placerar kvalitets- och priserbjudandet mittemellan de stora kedjornas lågpris och de mer exklusiva varumärkena. Därmed erbjuder MQ ett prisvärt mode sett till kvalitet och urval av varumärken samt servicegrad. Marknadsandelar Under kalenderåret 2012 ökade MQ sina marknadsandelar i Sverige enligt undersökningsföretaget GfK. Marknadspositionen är starkare bland män än kvinnor och uppgick 2012 till 5,2 procent (4,7) respektive 2,8 procent (2,6). Bland manliga modekunder är MQ därmed den andra största aktören i Sverige. Bland kvinnliga kunder är MQ den sjätte största modeaktören. Total marknadsandel på den svenska klädmarknaden var 3,1 procent (3,0). Konkurrenter MQs konkurrenter återfinns inom stora delar av den svenska klädhandeln samt e-handel. Direkt konkurrens sett till sortimentsmix kommer i huvudsak från fackhandeln med mindre kedjor samt fristående butiker. Dessa butiker erbjuder ofta liknande eller samma varumärken och riktar sig till samma kundsegment. Även varuhus är i viss utsträckning konkurrenter till MQ i det fall de erbjuder en blandning av externa varumärken till män och kvinnor. Antalet varuhus med en sortimentsbredd som kan jämföras med MQs är få. De stora kedjorna inom lågprissegmentet erbjuder så kallade monovarumärken, där kedjans namn utgör en del av varumärket som håller lägre kvalitet samt intar en annan prisposition. Deras erbjudande är inte direkt jämförbart med MQs, men konkurrerar om utrymmet i modekonsumenternas plånbok. Ytterligare en grupp konkurrenter är renodlade varumärkeskedjor. Dessa har dock ett begränsat utbud och snäv geografisk spridning. Renodlade e-handlare med modeaktörer som enbart har en webbaserad försäljningskanal ökar i antal och konkurrerar om MQs kunder generellt då sortimentet är jämförbart och tillgängligt. MQ möter detta med en väl fungerande egen e-handel som är integrerad med butiksnätet i och med att e-handelskunden kan välja att hämta ut sin vara i butiken och då även kan komplettera sitt inköp. MÅLGRUPP MQs målgrupp är kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv med flera intressen. De är ofta modeintresserade, men kan även ha behov av att exempelvis i sitt arbete vara klädda i enlighet med säsongens modetrender. Deras mentala ålder är mellan 30 och 40 år, medan deras verkliga ålder kan ha ett betydligt bredare spann. Stilen är gärna personlig, tydlig och rätt för sammanhanget med en naturlig öppenhet för att förändra och förädla den egna stilen utifrån professionell vägledning. Målgruppen är central för hela MQs verksamhet och är styrande för marknadsföring, butiksdesign samt varumärkes- och sortimentsstruktur. Kundklubb MQ har en bred och trogen kundkrets där många har valt att vara medlemmar i MQs kundklubb. Antal medlemmar i kundklubben ökar och uppgick vid räkenskapsårets slut till ( ). Nästan hälften av alla inköp som görs i MQs butiker eller via MQ Shop Online görs av medlemmar i kundklubben. Generellt sett har kundklubbsmedlemmar högre genomsnittsköp än övriga kunder. Medlemmar i kundklubben får poäng för varje köp, motsvarande en poäng för varje krona man handlar för. Bonus och förmåner uppnås utifrån samlade poäng under en 12-månadersperiod. Medlemskap i kundklubben är gratis. Läs mer om MQ Kundklubb på sidan 21. VARUMÄRKEN MQ hade vid räkenskapsårets slut 14 externa varumärken, där Filippa K, Whyred och Elvine lanserades under året. Därutöver har MQ fem egna varumärken i egen design, se vidare sid 17. Ambitionen är att utifrån varje säsong erbjuda en optimal varumärkesmix med utvalda produkter. Varje varumärke, både externa och egna, utvärderas löpande utifrån dess roll i MQs varumärkesportfölj och övergripande koncept. Såväl varumärke som produkter ska motsvara de krav som MQ ställer på design och kvalitet. Sortimentet ska som helhet erbjuda en väl avvägd kommersiell mix utifrån MQs målgrupp. MQs egna varumärken har genom aktivt utvecklingsarbete nått en position där de av MQs kunder ofta uppfattas som externa, vilket innebär ett mervärde för kunden

8 Varumärkesportfölj Med 122 butiker är MQ en attraktiv och effektiv distributionskanal för externa varumärken. Samarbetet med externa varumärkesleverantörer ska kombinera långsiktighet i kunderbjudandet med nödvändig nyhetsuppdatering inför varje säsong. MQ arbetar löpande med att utvärdera och se över sortimentsmixen, både avseende varumärken och produktinnehåll inom respektive varumärke. På samma sätt utvärderas löpande nya starka och aktuella modevarumärken utifrån möjligheten att dessa kan förstärka MQs varumärkesportfölj. Livsstil, kollektion och pris gäller som övergripande parametrar för MQs samtliga varumärken, externa och egna. Utifrån dessa parametrar indelas sortiment och respektive kollektion i tre stilriktningar: attitude, semidressat/casual samt dressat. Prissättningsstrategi MQ säljer prisvärt mode utifrån tre kriterier: kvalitet, urval av varumärken samt servicegrad. Externa varumärken är ofta positionerade i en högre prisklass inom det breda mellanprissegmentet. MQs egna varumärken har en bredare prisstege med relativt lågt pris för enklare basplagg och pris strax under de externa varumärkena för mer konfektionerade plagg. BUTIKER MQ hade vid räkenskapsårets slut totalt 122 butiker; 117 (111) i Sverige och 5 (5) i Norge. Under året har sju nya butiker öppnats, och en butik har stängts. Butiksnätet i Sverige är i stora delar väl anpassat till marknaden med lägen centralt i mindre och större städer samt i kundfrekventerade externa handelsområden. Möjligheter att anpassa butiksyta och optimera butiksdriften finns. Detta bedöms kunna ske med bibehållen eller stärkt attraktionskraft på kunderna genom att MQs kunderbjudande blir tydligare. På mindre orter finns potential för mindre butiksytor och lägre investeringskostnader. MQs butiksnät uppgraderas löpande utifrån säsong och nytt sortiment för att möta marknadens förväntningar. Butikerna är MQs viktigaste kanal för att möta kunderna. Där tydliggörs MQs kunderbjudande med fokus på sortiment, modekunnande och service. Butikerna är bärare av varumärket så som det kommuniceras i marknadsföring och på webben med MQ Shop Online. MQs uttryck ska vara detsamma oavsett kanal. Outlets MQ har i dag tre outlets; i Freeport utanför Kungsbacka, i Ullared samt i Kungens Kurva utanför Stockholm. Outletförsäljning gör att MQs butiker i större utsträckning kan sälja varor till ordinarie pris i säsong och minimera reaförsäljningen genom att en större andel av utgående plagg och prisnedsatta varor säljs via outlet. Shop Online MQ lanserade e-handel MQ Shop Online hösten E-handeln kompletterar butikerna och gör MQ mer närvarande och tillgängligt för kunderna. Försäljningen ökar stadigt och MQ Shop Online är en lönsam del av MQkoncernen. E-handelsplattformen uppgraderades under 2012, vilket möjliggör en framtida internationalisering

9 Värdekedjan Värdekedjan MQs centrala organisation ansvarar för såväl framtagande och försäljning av bolagets egna varumärken som urvalet av externa varumärken. Här beskrivs de viktigaste delarna i MQs värdekedja från design och inköp till marknadskommunikation och försäljning. DESIGN OCH INKÖP MQs design- och inköpsavdelning ansvarar för att forma ett attraktivt kunderbjudande av både egna och externa varumärken. Sortimentet ska bestå av ett tydligt, kommersiellt och konkurrenskraftigt mode baserat på MQs varumärkesplattform och gedigen kund- och marknadsanalys. Under året har en utvärdering av varumärkesportföljen bland annat resulterat i att MQ beslutat introducera flera starka svenska varumärken med tydlig profil i sina butiker. Filippa K, Elvine och Whyred är tre nya varumärkessamarbeten som under hösten 2013 lanseras i MQs butiker, vilket är ett viktigt steg mot att förstärka kedjans sortimentsportfölj. Utöver det har design- och inköpsavdelningen under året sett över och ytterligare förtydligat de egna varumärkena både gällande design och kvalitet med målet att stärka positionen som varumärkessäljande fackhandelskedja. Egna varumärken Det kreativa designteamet tar tillsammans med ett team av produktchefer och mönsterkonstruktörer fram ett intressant sortiment. De ska ständigt vara uppdaterade på vad som händer i modevärlden, förbättra produkten och hela tiden se till att MQs sortiment hamnar rätt både mode- och prismässigt. På damsidan erbjuder MQ egna varumärken i form av Stockhlm, Zoul och 365 Sunshine. MQ ansvarar för design och produktion av Bondelid och Dobber men betraktas av MQs kunder som externa varumärken. På herrsidan erbjuds varumärken som Bläck och Emilio. Även för herr designar och producerar MQ själva varumärkena Bondelid och Dobber. Externa varumärken De externa varumärkena är en viktig del i MQs sortimentsmix och kompletterar MQs interna sortiment både vad gäller stil och modegrad. MQs mission är att erbjuda marknadens starkaste varumärken. På damsidan erbjuder MQ varumärkena Elvine, Filippa K, G-Star, Just Female, Levis, Maison Scotch, Peak Performance och Whyred. Externa varumärken för herr hösten 2013 är Björn Borg, Filippa K, G-Star, Levis, Lyle & Scott, Mouli, Peak Performance, Savvy Citizen, Scotch & Soda, State of Art och Whyred. Det samlade erbjudandet MQs erbjudande riktar sig till både kvinnor och män där varje varumärke är tydligt och unikt positionerat i bolagets övergripande varumärkesportfölj. MQ erbjuder även accessoarer som förhöjer och kompletterar modet och erbjudandet i butik. Sortimentet ska bestå av ett brett och varierat mode som inspirerar. På MQ ska det vara lätt för kunden att skapa en individuell och säker stil. LOGISTIK OCH VARUFÖRSÖRJNING MQs avdelning för varustyrning och -försörjning har som viktigaste uppgift att säkerställa optimal varuförsörjning till koncernens samtliga butiker, relevant andel inköp från respektive inköpsmarknad samt kontinuerligt utvärdera rätt mix av samarbetspartner inom tillverkning och transport. Tillverkning Med ökande tillverkningsvolymer har vikten av lokal närvaro genom egna kontor i MQs centrala tillverkningsmarknader ökat. Bolaget etablerade därför helägda inköpskontor i Shanghai, Kina, samt Dhaka, Bangladesh, under 2008 respektive De egna inköpskontoren har de senaste åren medfört successiva positiva effekter bland annat i form av lägre kostnader genom färre mellanhänder och lokal förhandlingskompetens. Vidare har MQ fått förbättrad kontroll både vad gäller kvalitet i produktion och efterlevnad av krav avseende Corporate Social Responsibility (CSR). MQ kan också se en förbättrad operationell effektivitet till följd av kortare ledtider och effektivare transporter. MQ har ingen egen produktion utan anlitar externa tillverkare. Höga krav ställs på hållbarhet i samtliga delar av bolagets verksamhet, där en stor del består i att säkerställa att arbets- och anställningsvillkor som tilllämpas av de leverantörer som MQ anlitar motsvarar de höga krav som bolaget ställer på dessa områden. För att säkerställa att ledande branschpraxis följs, är MQ sedan 2007 medlem i BSCI. Läs mer om detta på sidan 23. MQs kvalitetssäkrande arbete har förbättrats ytterligare i och med de egna inköpskontoren, dels genom den ökade lokala närvaron som de medför, dels genom att MQ med hjälp av dessa kontor kan genomdriva strategin att minska antalet produktionsenheter, vilket har gett ökad möjlighet till kontroll och förbättrad lönsamhet. Leverantörer MQ arbetar medvetet med att hålla nere antalet kontrakterade leverantörer vilket syftar till att förbättra kontrollen över produktionen. Genom att fokusera sin tillverkning kan MQ lägga större volymer per fabrik och därmed bli en viktigare kund. Det gör att MQ också på ett mer nära och långsiktigt sätt kan utveckla samarbetet och arbetssättet. Produktionen av samtliga MQs egna varumärken sker i Kina, övriga Asien och Europa, med varierande ledtider till följd av geografiska avstånd och val av transportmedel. Vad gäller de externa varumärkena köper MQ in befintliga kollektioner vilket innebär att varuförsörjningen är mindre komplex jämfört med processen för de egna varumärkena

10 Värdekedjan Värdekedjan Varustyrning och distribution MQ har som ambition att skapa en optimerad process, i vilken korta ledtider, ett effektivt men samtidigt flexibelt flöde av plagg till butik och försäljningsanpassade lagernivåer både i centrallager och i butiksnätet spelar en avgörande roll. Vidare utvärderar MQ ständigt möjligheter att minska miljöpåverkan av det logistiska flödet, vilket kan exemplifieras av att bolaget i största möjliga utsträckning försöker begränsa antalet flygtransporter. Centrallagret i Borås är navet för varuströmmar av såväl egna som externa varumärken. Ett externt logistikföretag ansvarar både för driften av centrallagret och merparten av leveranserna till butik. Samtliga leveranser av produkter som säljs under externa varumärken levereras direkt till centrallagret och administreras separat av säljande part. För att optimera lagernivåerna i butik använder MQ ett efterfrågestyrt påfyllnadssystem, vilket innebär att endast en del av den totala ordern levereras initialt och resterande del levereras genom påfyllnadsleveranser utifrån behov. Leveranser från centrallagret når butikerna inom en till två dagar, beroende på avståndet mellan den enskilda butiken och centrallagret. MARKNADSKOMMUNIKATION MQ är positionerat i fackhandelssegmentet. MQ strävar efter att differentiera sig från sina konkurrenter genom att till modeintresserade män och kvinnor erbjuda ett brett utbud av både egna och internationellt välkända varumärken med hög modegrad i attraktiva butiker med hög servicegrad. Marknadsföring och kampanjer MQs position som varumärkeskedja för modeintresserade kvinnor och män i Sverige är väletablerad. Med en tydlig varumärkesposition som grund låg fokus 2012/2013 på att implementera den kommunikativa plattform och varumärkesidentitet som utmejslades under våren Med en ny visuell identitet, ett uppdaterat sortiment och ombyggda butiker kunde vi tydligare markera för marknaden och konsumenterna att något nytt hade hänt på MQ, säger Magnus Johansson, marknadschef. Ambitionen är att förstärka varumärkets kärnvärden och varumärken samtidigt som man vill öka tonvikten på inspiration, mode och nyheter för att bli en attraktivare shoppingdestination för både kvinnor och män. Stor vikt har lagts på att få till en tydlig och gemensam identitet där kopplingen från butik till extern kommunikation är stark. Under hösten 2012 satsade MQ åter på TVreklam som bärande extern media, kompletterat av dagspress, online samt populärpress. Modemagasinen ger oss en naturlig modemiljö där vi når ut till en intresserad och köpstark målgrupp, fortsätter Magnus. Under året har sociala kanaler som Facebook och Instagram blivit allt viktigare för MQ. Att kommunicera här är ett sätt att bjuda på ett mer fylligt och inspirerande innehåll med personlig avsändare, något som uppskattas hos bolagets följare i sociala medier. Våren 2013 blev MQ ny officiell modepartner till Damernas Världs prestigefulla pris Guldknappen. En tydlig markör från MQ att vilja vara med i det svenska modets finrum och stödja, främja och hylla svensk design och svenskt mode. Den huvudsakliga marknadsförings- och försäljningskanalen är dock de egna butikerna. Här finns en möjlighet att löpande skapa inspiration och rätt modekänsla för säsongen och ett snabbt nyhetsflöde både i fönsterskyltning och inne i butik. Under våren 2013 vann MQ en rad priser och utmärkelser, bl a för Årets Kundklubb, Årets Inhouse-kampanj samt Årets Multikanal. FÖRSÄLJNING MQs mål är att öka koncernens totala försäljning och ha en tillväxt i jämförbara enheter som överträffar marknadens utveckling. Försäljningsavdelningens arbete fokuserar på att skapa en stark säljkultur genom försäljningsdrivande aktiviteter, tydlig målstyrning, arbetsglädje och hög kompetens. Upplevelse i butik Varje besök i en MQ-butik ska vara en upplevelse. Genom att kontinuerligt mäta hur MQs kunder uppfattar både utbud och service i butik får butikscheferna ett konkret verktyg som stödjer dem i deras säljledande roll och utveckling av såväl medarbetare som butik. i våra mätningar ser vi tydligt vad det inledande mötet i butik betyder för att få en nöjd och återkommande kund. Vi ska överträffa våra kunders förväntningar och genom ett förtroendeingivande sätt öka deras kreativitet och självkänsla. Att sälja är att visa omtanke att vi finns där för just dem och deras behov, säger Thérèse Elmquist, försäljningschef. MQs ambition är att stödja den personliga försäljningen med en inspirerande butiksmiljö som bidrar till en positiv upplevelse. Som ett led i det arbetet har butikssäljarna genomgått en utbildning i koncept och varuvisning under verksamhetsåret. Ledarskap En vinnande säljkultur bygger på att varje butik drivs med ett äkta affärsmannaskap baserat på MQs värderingar, koncept och mål. Varje butikschef får stöd i sitt ledarskap med verktyg för att löpande följa upp och analysera den egna butikens försäljningsmål och specifika nyckeltal samt genom dialog med MQs servicekontor och övriga butikschefer. Att uppmuntra till att nå mål och skapa arbetsglädje är viktiga faktorer för framgång. Att ett bra arbetsklimat skapar arbetsglädje, vilket i sin tur skapar nöjda kunder, är självklart. Därför arbetar vi inom MQ just med att skapa det goda arbetsklimatet genom ett tydligt, rättvist och inspirerande ledarskap. Det finns utrymme för olika personligheter hos våra ledare på MQ och vi arbetar aktivt för att inspirera fler av våra butikssäljare till att utvecklas inom koncernen, säger Thérèse Elmquist

11 MQ Kundklubb Att vara medlem i Sveriges stilsäkraste kundklubb är både smart, inspirerande - och gratis! Några av fördelarna med att vara med i MQ Kundklubb: Unika medlemsutskick med erbjudanden Poäng och bonus på alla dina köp Inbjudan till medlemsaktiviteter i butik, trendtips och inspiration Full kontroll över dina inköp och bonuspoäng på mq.se Fri upp- och nedläggning av byxor för våra silveroch guldkunder MQ Kundklubb blev vald till Årets Kundklubb på Retail Awards våren MQ Shop Online På MQ Shop Online (www.mq.se) är det alltid öppet och här hittar man MQs fulla sortiment, men även några webb-exklusiva varumärken som Esprit Collection, V Ave Shoe Repair och Quba & Co. Under mars 2013 lanserade MQ även uthämtning i butik vilket innebär att man kan shoppa online och få varan till valfri butik, något som har blivit väldigt populärt bland MQs kunder. MQ har också ökat sin närvaro i sociala medier och delar dagligen med sig av nyheter, inspiration och mode på främst Facebook men också Instagram, Youtube och Pinterest. På MQ Shop Online erbjuder vi alltid: Fri frakt vid uthämtning i butik, eller vid köp över 800 kr Fria returer i butik 1 3 dagars leveranstid 14 dagars öppet köp Betala med faktura, kort eller direktbetalning bank 20 MQ årsredovisning 2011/ MQ årsredovisning 2011/2012

12 HÅLLBAR UTVECKLING För att identifiera hur MQ agerar som köpare och samarbetspartner arbetar MQ med ett Nöjd Leverantörs-Index (NLI). Den första undersökningen genomfördes 2011 och under 2013 genomfördes en uppföljning där man nu inkluderade ytterligare leverantörer och marknader. Undersökningen visar hur MQ uppfattas och på vilka områden MQ kan förbättra sig, bland annat rörande kvalitet och arbetsvillkor. LEVERANTÖRER Målet är långsiktiga relationer och partnerskap med ett fåtal utvalda leverantörer. MQ har valt att dela in sina leverantörer i fyra nivåer baserat på produktkvalitet, efterlevnad av uppförandekod, bruttomarginal och leveransprecision. Kategorierna är partnerleverantör, kärnleverantör, utvecklingsleverantör och fasa ut-leverantör. MQ strävar efter att partnerleverantörerna ska stå för en betydande del av bolagets totala inköpsvolym och arbetar aktivt för att fördjupa relationerna med dessa genom dialog och utbildningar. sociala effekterna av bomullsodlingen för att göra det mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Medlemskapet har lett till att MQ tillsammans med flera andra kedjor i branschen driver ett projekt tillsammans med Cotton connect för att implementera BCIs utvecklingsprogram i provinsen Gujarat i Indien. Produkter tillverkade med Better cotton har funnits i butik sedan våren TRANSPORTER En av MQs viktigaste miljömålssättningar är att minska koldioxidutsläppen till följd av varutransporter. MQ arbetar därför för att fler transporter från Asien ska ske med båt istället för med flyg. Varje transport som sker med flyg ska godkännas av VD, inköpschef eller affärsområdeschef vilket är ett sätt att få kontroll och ständigt ifrågasätta varje flyguppdrag. Läs mer om hållbarhetsarbetet i MQs Hållbarhetsredovisning på Hållbar utveckling MQ står för kvalitet och långsiktighet, vilket genomsyrar allt från hur plaggen designas och hur inköpen görs till hur arbetet i butik sköts. MQ erbjuder mode som tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och som kan bäras länge. MQs hållbarhetsarbete är uppdelat i tre områden: En ansvarsfull produktion kunden ska känna sig trygg i att MQs produkter har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Engagerade medarbetare MQ ska skapa rätt förutsättningar för en inspirerande arbetsplats där medarbetarna ska känna engagemang, glädje och ansvar. Läs mer om MQs medarbetare på sidorna Medvetna kunder MQ ska erbjuda mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och kläder av en kvalitet som gör det möjligt för kunderna att använda plaggen ofta och länge för att på så sätt skona miljön. INKÖP OCH PRODUKTION MQs produktion av egna varumärken sker hos utvalda leverantörer i Europa och Asien. För att säkerställa en effektiv och ansvarsfull produktion har MQ inköpskontor med egen personal i Shanghai och Dhaka. Sedan våren 2013 har MQ även lokal representation i Turkiet. UPPFÖLJNING OCH KONTROLLER MQ är sedan 2007 medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, som är ett initiativ för att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Medlemmarna i BSCI arbetar utifrån en gemensam uppförandekod som baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organizations kärnkonventioner. Uppförandekoden reglerar bland annat lagar och förordningar, barnarbete, diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmåner, arbetstid samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Leverantörerna kontrolleras och utvärderas dels genom externa revisioner genomförda av BSCI, dels av MQ själva. Efter varje inspektion får fabrikerna en åtgärdsplan med förbättringspunkter som ska åtgärdas inom utsatt tid. Inför inspektionerna samarbetar MQ med leverantörerna för att ge dem möjligheten att förbättra sig. HÅLLBARA MATERIAL MQ vill på lång sikt minska den totala andelen bomull som säljs i butik till förmån för mer hållbara material samt öka andelen hållbar bomull, det vill säga Better Cotton och ekologisk bomull. Hållbart odlad bomull är en prioriterad fråga och det är ett av skälen till att MQ gått med i BCI (se nedan). MQs ambition att förändra materialmixen av traditionella material samt öka andelen av mer hållbara material står fast. BETTER COTTON INIATIVE (BCI) MQ är sedan 2010 medlemmar i Better Cotton Iniative som är en intresseorganisation med inriktning på att skapa möjliga alternativ till den traditionella bomullsodlingen. BCI utbildar bomullsodlare i hur bomull odlas med mindre vatten, kemikalier och gödningsmedel, men organisationen arbetar även för att höja den sociala standarden för bomullsodlarna. Syftet är att främja mätbara förbättringar i de centrala miljömässiga och Djurrättspolicy MQ stödjer djurens rättigheter och verkar för att de skall tas tillvara i alla delar av förädlingskjedjan. Ull Vi tar avstånd från mulesing, som är ett kirurgiskt ingrepp som utförs utan bedövnng, främst i Australien, för att förhindra flugangrepp på merinofåret. MQ har beslutat att styra inköpen mot levarantörer som kan garantera mulesing-fri merinoull och kräver därmed certifikat som visar detta. Läder Läder i våra produkter kommer inte från djur som fötts upp för sitt skinn utan är en biprodukt från livsmedelsindustrin. Dun/Fjäder MQ tar avstånd från dun och fjäder som tagits från levande fåglar och accepterar endast dun/fjäder som tagits från avlivade fåglar som fötts upp för livsmedelsindustrin och där detta är en biprodukt. MQ säljer endast dun- och fjäderprodukter med intyg och certifikat som garanterar att dessa inte har plockats från levande fåglar. Päls MQ säljer inte äkta päls och är anslutna till Fur Free Alliances program för pälsfria butikskedjor Angora MQ tar avstånd från den behandling som levande kaniner utsätt för i samband med plockning av angoraullen. MQ har beslutat att tillsvidare inte producera några produkter som innehåller angoraull.

13 MEDARBETARE Medarbetare För att bli branschens attraktivaste arbetsgivare arbetar MQ för att: Skapa en mål- och värderingsstyrd kultur inom företaget Stärka ledar- och medarbetarskapet och säkra kompetensen utifrån affärsmålen utveckla effektiva arbetsprocesser och optimal organisation med tydliga ansvarsområden ARBETSMILJÖ MQ kartlägger årligen arbetsmiljön på alla avdelningar och arbetsplatser inom företaget vilket inkluderar huvudkontoret, butikerna i Sverige och Norge samt inköpskontoren i Shanghai och Dhaka. MQ har sedan kartläggningen började visat på ständiga förbättringar inom arbetsmiljön. Den senaste mätningen genomfördes i april 2013 och resulterade i en förbättring med 3 procentenheter från året innan. Målet med arbetsmiljön är att den ska vara trygg och säker för medarbetarna samt att alla ska trivas. NÖJD MEDARBETAR-INDEX Varje år genomför MQ en medarbetarenkät som mäter medarbetarnas upplevda arbetssituation. MQ genomför undersökningen på varje enskild avdelning och arbetsplats och mäter sju områden, bland annat ledarskap, kommunikation, utveckling och jämställdhet. Resultatet sammanställs till ett Nöjd Medarbetar-Index (NMI), där högsta index är 6,0. Den senaste mätningen genomfördes i december Resultatet blev ett NMI på 4,9 (5,0). Enkäten visade att områdena kommunikation och utveckling backade mest medan området värderingar fick högst poäng i mätningen. UTVECKLING MQ lanserade under året en e-learning inom varuvisning för medarbetarna i butik, MQ VM grundutbildning. Syftet med e-learning är att öka tillgängligheten på utbildningar och därmed nå fler medarbetare och uppnå ett bättre resultat. Medarbetarna på huvudkontoret har mer individuellt anpassade utbildningsinsatser utifrån målsättningarna i utvecklingssamtalen. För bolagets nya chefer genomförs varje år obligatoriska utbildningsinsatser i både ledarskap och MQ-specifika ämnen. Ambitionen är att alla medarbetare och chefer, varje år, ska känna att de utvecklas. För att ta tillvara på medarbetarnas fulla potential och koppla dessa till företagets målsättningar arbetar MQ med Performance Management. MQ har en sammanhållen process där utvecklingssamtal, målsättningar, handlingsplaner och kompetensutveckling kopplas till lönerevisionen. Vidare arbetar bolaget med kravprofiler för alla tjänster och intern rörlighet. Under året tillsattes 75 procent av alla chefsrekryteringar med en intern sökande. PERSONALOMSÄTTNING, SJUKFRÅNVARO OCH JÄMSTÄLLDHET MQs personalomsättning uppgick till 23,5 procent totalt, det är samma nivå som förra året. Personalomsättningen för tjänstemän var på 25,5 procent (23,1), vilket är drygt 5 procent högre än branschsnittet enligt statistik från Svenskt Näringsliv. En förklaring till den relativt sett höga siffran är de omorganisationer som skett på huvudkontoret vars effekt inverkat på årets siffror. I butik uppgick personalomsättningen till 21,3 procent (24,0) vilket är nästan 12 procent bättre än branschsnittet och dessutom en förbättring mot föregående år. Sjukfrånvaron inom MQ uppgick till 4,4 procent (4,1). Statistik från Svenskt Näringsliv visar att sjukfrånvaron i Sverige har ökat något i förhållande till föregående år. MQs ambition är att vara en jämställd arbetsgivare där kompetens är avgörande för varje befattning. Jämställdheten mäts bland annat genom nyckeltal som visar fördelningen mellan kvinnor och män på medarbetarnivå i förhållande till chefspositioner. Ett annat nyckeltal i jämställdhetsarbetet är lönefördelningen mellan män och kvinnor. Vad gäller chefsbefattningar är andelen kvinnliga medarbetare i butik 83 procent (84) och andelen kvinnliga butikschefer är 83 procent (81). För huvudkontoret är motsvarande siffra 70 procent (74) kvinnor och 54 procent (60) av cheferna är kvinnor. Vad gäller lönefördelningen är 83 procent av alla anställda i butiksorganisationen kvinnor och de står för 84 procent av löneandelen. Motsvarande siffra för kontoret är 70 procent andel kvinnor som står för 67 procent av löneandelen. För att göra MQ till modebranschens mest attraktiva arbetsgivare måste bolaget erbjuda en arbetsplats som inspirerar, stimulerar och utmanar. MQ vill attrahera modeintresserade medarbetare som bidrar till att göra bolaget till den stilsäkra utmanaren genom tydligt målfokus och starka företagsvärderingar

14 Aktien Aktien MQs ambition är att ge aktieägare, analytiker och andra intresserade tydlig och aktuell finansiell information i såväl återkommande rapporteringar som presentationer av verksamheten. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet i MQ uppgår till SEK fördelat på aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK per aktie. Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. AKTIEHANDEL Sista betalkurs per den 31 augusti 2013 var 17,30 SEK, vilket gav ett börsvärde för MQ på 608 MSEK. Totalt omsattes aktier under räkenskapsåret 2012/2013, motsvarande ett värde om cirka 444 MSEK. Det genomsnittliga antalet aktier omsatta per handelsdag var Kursen sjönk under året med 13,1 procent. Högsta kurs som noterades under räkenskapsåret var 20,50 SEK och lägsta kurs var 13,10 SEK. INCITAMENTSPROGRAM Inom MQ finns ett utestående aktierelaterat incitamentsprogram. Programmet introducerades i augusti 2011 och löper under tre år och omfattade sex ledande befattningshavare och specialister inom koncernen (per den 31 augusti 2013 återstod fyra ledande befattningshavare) som omfattar totalt högst aktier i bolaget (före eventuell omräkning). För mer information om incitamentsprogrammet hänvisas till bolagsstyrningsrapporten, sidorna UTDELNINGSPOLICY Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt. Tidpunkten för, respektive den beloppsmässiga storleken av, eventuell framtida utdelning kommer bland annat att vara beroende av bolagets framtida resultat, expansions- och förvärvsmöjligheter samt finansiella ställning i övrigt. UTDELNINGSFÖRSLAG Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning för 2012/2013 om 0,39 SEK (0,87) per aktie ska utgå, motsvarande 50 procent av årets resultat efter skatt exklusive uppskjuten skatteintäkt. AKTIEMARKNADSINFORMATION MQ eftersträvar att ge aktieägare, analytiker och andra intressenter tydlig och aktuell information. Finansiell information lämnas i första hand i årsredovisning, bokslutskommuniké och i tre delårsrapporter. Inför publicering av årsredovisning, bokslutskommuniké eller delårsrapporter håller MQ en tyst period under 30 dagar där inga personliga möten med placerare eller analytiker planeras och inga kommentarer lämnas angående MQs ekonomiska utveckling. I linje med MQs tydliga hållbarhetsarbete kommer årsredovisningen inte att publiceras i tryckt format, men kan skickas som utskrivet pdf-dokument till de aktieägare som så önskar. MQs årsredovisningar, delårsrapporter, bokslutskommunikéer och pressmeddelanden görs tillgängliga på hemsidan. Här finns även ytterligare information om bolaget, MQs aktie och finansiell statistik samt möjlighet att använda en prenumerationstjänst för information från MQ. AKTIEÄGARE Antalet aktieägare i MQ uppgick per den 31 augusti 2013 till enligt Euroclear. MQs tio största ägares innehav av aktier motsvarade 50,0 procent av röster och kapital i bolaget. Analytiker som följer MQ SEB Enskilda Carnegie Nordea Swedbank Nicklas Fhärm Niklas Ekman Stefan Stjernholm Christian Anderson TIO STÖRSTA AKTIEÄGARE PER Antal aktier Ägarandel/ Röstandel, % Danske Capital Sverige AB ,2 Jaller Klädcenter AB ,6 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB ,6 Öresund, Investment AB ,0 Nordea Investment Funds ,5 DNB - Carlson Fonder ,3 Svenska Lärarfonder ,1 Unionen ,1 Catella Fondförvaltning ,8 Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL ,8 Övriga , ,0 Data per aktie TSEK 12/13 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 Resultat per aktie, SEK 1,79 1,76 2,19 2,94 1,86 Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 1,79 1,75 2,19 2,86 1,79 Eget kapital per aktie, SEK 24,80 24,08 23,52 22,36 14,97 Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 24,80 24,02 23,52 23,96 14,42 Antal utestående aktier, st Genomsnittligt antal aktier, st Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st aktiekapitalets utveckling Tidpunkt Händelse Förändring aktie kapital Förändring antal aktier Aktiekapi tal efter förändring Antal aktier efter förändring December 2005 Nybildning Maj 2006 Nyemission Oktober 2006 Nyemission Januari 2010 Nyemission Maj 2010 Split Juni 2010 Inlösen av teckningsoptioner Juni 2010 Kvittningsemission Juni 2010 Nyemission

15 Räkenskaper 28 29

16 Förvaltningsberättelse VERKSAMHETEN MQ-koncernen bedriver detaljhandel inom dam- och herrkonfektion på den svenska och norska marknaden. Sortimentet, med inriktning mot modeintresserade konsumenter, består av en mix av egna och externa varumärken. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret till 15 MSEK (12) och rörelseresultatet uppgick till 5 MSEK ( 4). Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Moderbolagets verksamhet Moderbolagets verksamhet består i att sälja managementtjänster till övriga koncernbolag samt att hantera koncernens långfristiga upplåning. BUTIKSNÄTET Butikerna är belägna från Ystad i söder till Luleå i norr. MQ lanserades i Norge i september 2010 och har idag fem butiker belägna i Oslo, Drammen, Kristiansand och Jessheim. Samtliga butiker säljer både dam- och herrsortiment. I slutet av perioden uppgick det totala antalet butiker till 122 jämfört med 116 vid samma tidpunkt året innan. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Under det första kvartalet öppnade tre nya butiker i Karlskoga, Emporia (Malmö) samt Jessheim, Norge. Under det tredje kvartalet öppnade tre nya butiker i Stockholm Globen, Stockholm Hornstull samt Oskarshamn. I fjärde kvartalet öppnade en ny butik i Västervik medan en stängdes i Skien, Norge. Butiken i Täby Centrum har moderniserats och omlokaliserats till större yta. Ett antal svenska och nordiska institutioner samt Jaller Klädcenter AB investerade i MQ sedan CapMan avslutat sitt långvariga engagemang i MQ i linje med sin investeringspolicy. Christina Ståhl tillträdde som ny VD i augusti Under det fjärde kvartalet lanserades de externa varumärkena Filippa K, Whyred och Elvine i MQs butiker. MARKNAD Nedgången i konfektionshandeln i Sverige bromsade in under fjärde kvartalet (juni augusti 2013), försäljningsutvecklingen var positiv och ökade med 1,2 procent. Marknadens försäljningsutveckling för räkenskapsåret (september 2012 augusti 2013) var negativ med en nedgång om 0,4 procent (HUI). Totalt för året minskade MQs försäljning i jämförbara enheter med 7,4 procent. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAM- HETSÅRETS UTGÅNG När Christina Ståhl tillträdde sin tjänst som VD utformades ett åtgärdsprogram i sju steg med fokus på säljfrämjande och kostnadsbesparande åtgärder. Ett besparingsprogram om 50 MSEK för räkenskapsåret 2013/2014 är det första steget. De kommande stegen innefattar fokus på försäljning, kassaflöde, sortiment, information, företagskultur och modeposition där alla är lika viktiga. Efter rapportperiodens slut valde designchef Lotta Lindsten att lämna MQ. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT s nettoomsättning uppgick till MSEK (1 534), en minskning med 4,6 procent. Dam minskade sin försäljning med 4,1 procent till 696 MSEK (726) och herr minskade med 5,2 procent till 766 MSEK (808). Bruttovinsten uppgick till 809 MSEK (853), vilket motsvarar en bruttomarginal på 55,3 procent (55,6). Rörelseresultatet uppgick till 50 MSEK (98), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,4 procent (6,4). Planenliga avskrivningar uppgick till 38 MSEK (42). Finansnettot var 13 MSEK ( 14) för räkenskapsåret. Resultat efter finansiella poster uppgick till 36 MSEK (84). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,79 SEK (1,75) Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning 12 månader 2012/ / / / / 2009 Förvaltningsberättelse Nettoomsättning (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Balansomslutning (MSEK) Soliditet (%) 50% 50% 50% 48% 19% Styrelsen för MQ Holding AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET s balansomslutning uppgick till MSEK jämfört med MSEK vid utgången av föregående räkenskapsår. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 872 MSEK (834), vilket ger en soliditet om 50 procent (50). Värdet på varulagret uppgick till 291 MSEK (254). Det högre varulagret hänförs främst till lansering av de nya externa varumärkena Filippa K, Whyred och Elvine. Totalt sett bedöms såväl storleken som sammansättningen av lagret vara på en tillfredsställande nivå. MQs kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 57 MSEK (103). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 32 MSEK (70). Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 augusti 2013 till 312 MSEK jämfört med 313 MSEK vid samma tidpunkt föregående år. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 43 MSEK (38). Räntebärande nettoskuld/ebitda uppgick till 3,5 vid periodens slut.

17 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse INVESTERINGAR Investeringar om 22 MSEK (32) har gjorts under räkenskapsåret och avser investeringar i såväl nya som befintliga butiker. Sju butiker har öppnats under räkenskapsåret varav sex i Sverige (Malmö Emporia, Karlskoga, Stockholm Globen, Stockholm Hornstull, Oskarshamn, Västervik) och en i Norge (Jessheim). Tre butiker har byggts om och flyttats till bättre läge; Vällingby, Hudiksvall och Täby Centrum. INTERN KONTROLL Information om koncernens respektive moderbolagets interna kontroll finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna Bolagsstyrningsrapporten har upprättats som en från årsredovisningen avskild handling. PERSONAL Medelantalet heltidsmedarbetare under räkenskapsåret uppgick till 645 jämfört med 719 samma tidpunkt föregående år. MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR MQs produktion av egna varumärken sker hos utvalda leverantörer i Europa och Asien. För att säkerställa en effektiv och ansvarsfull produktion har MQ inköpskontor med egen personal i Shanghai och Dhaka. Sedan våren 2013 har MQ även lokal representation i Turkiet. För att identifiera hur MQ agerar som köpare och samarbetspartner arbetar MQ med ett Nöjd Leverantörs-Index (NLI). Den första undersökningen genomfördes 2011 och under 2013 genomfördes en uppföljning där man nu inkluderade ytterligare leverantörer och marknader. Undersökningen visar hur MQ uppfattas och på vilka områden MQ kan förbättra sig, bland annat rörande kvalitet och arbetsvillkor. I MQs uppförandekod anges de krav och förväntningar som MQ har på sina leverantörer. Uppförandekoden reglerar bland annat lagar och förordningar, barnarbete, diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmåner, arbetstid samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. HÅLLBARA ARBETSPLATSER MQ kartlägger årligen arbetsmiljön på alla avdelningar och arbetsplatser inom företaget vilket inkluderar huvudkontoret, butikerna i Sverige och Norge samt inköpskontoren i Shanghai och Dhaka. MQ har sedan kartläggningen började visat på ständiga förbättringar inom arbetsmiljön. Den senaste mätningen genomfördes i april 2013 och resulterade i en förbättring med 3 procentenheter från föregående år. Målet med arbetsmiljön är att den ska vara trygg och säker för medarbetarna samt att alla ska trivas. Läs mer om hållbarhetsarbetet i MQs Hållbarhetsredovisning på INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER är genom sin verksamhet utsatt för ett flertal risker vilka kan påverka koncernens resultat och ställning. Dessa risker består dels av risker som bolaget kan hantera genom interna rutiner samt risker som i största utsträckning styrs av yttre faktorer. Nedan beskrivs de största risk- och osäkerhetsfaktorerna: Modetrender MQ är beroende av konsumenternas preferenser gällande trender, design och kvalitet. MQ arbetar medvetet med att utveckla trendbevakning, informationssystem, prognoser, varuflödesstyrning samt korta ledtider vid framtagning av varor. De ständigt skiftande modetrenderna gör mode till en färskvara, vilket innebär att det ständigt finns risker för att hela eller delar av kollektioner inte uppskattas av kunderna. Det är av största vikt att MQ klarar att leverera nya attraktiva produkter, i rätt tid, till rätt volym, med bra mix mellan dressat och casual samt mellan basmode och trendmode. Om MQ misslyckas med ovanstående kan det leda till överskott i lager, prissänkning och även skada varumärket. För att hantera dessa risker rekryterar MQ duktiga designers och inköpare, söker producenter på kortare avstånd för att kunna reagera snabbare på trendförändringar, arbetar ständigt med att förstå och förutse trender, upprättar inköpskontor i Shanghai och Bangladesh (för att snabbt kunna köpa in och kontrollera färg, form och kvalitet) samt analyserar kunder och deras beteende. Etableringsrisk s tillväxtstrategi, som i grunden bygger på expansion via ökad butiksyta i befintliga samt nya butiker, är starkt beroende av MQs fortsatta attraktivitet som partner till centrumutvecklare och andra ägare av butiksytor. MQs position som aktör på en alltmer konkurrensutsatt marknad påverkar dels vilka handelsplatser som MQ ges tillträde till, dels villkoren vid tecknande av hyresavtal. Genom beslutade åtgärder att tydliggöra MQ-konceptet och att fokusera på att skapa attraktivare butiker, kan MQ bli en än mer attraktiv partner och således reducera denna risk. Konjunktur Till de externa riskerna måste konjunkturutvecklingen läggas. En ökad köpkraft hos svenska konsumenter är en förutsättning för detaljhandelns tillväxt. I synnerhet har detta varit viktigt för tillväxten inom det högre prissatta sortimentet med hög modegrad inom fackhandel och bland varumärkesspecialisterna. Konsumtionsmönstren påverkas av en mängd allmänna faktorer utanför bolagets kontroll, bland annat räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivåer, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån och osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter. En dämpning av den ekonomiska tillväxten i Sverige torde komma att få negativ inverkan på konsumenternas köpkraft och därmed tillväxten inom detaljhandeln. Då MQ är en liten spelare på en stor marknad anser man sig vara något mindre konjunkturkänslig än en stor spelare. En dämpning i ekonomin i kombination med en kraftfull etableringstillväxt, skulle kunna resultera i ökad konkurrens och prispress. Under räkenskapsåret minskade bolagets försäljning med 4,6 procent och MQ tappade mer än marknaden på jämförbara butiker. Konkurrensen bland modekedjor Ytterligare en risk är att övriga aktörer inom fackhandelssegmentet kraftfullt flyttar fram sina positioner, via organiska och strukturella tillväxtåtgärder. Den kraftiga konkurrensen i branschen kan leda till prispress och minskande marknadsandelar. MQ arbetar med fokus på att tydliggöra sitt koncept och varumärkesposition genom en väl definierad målgrupp och ett tydligt budskap för att nå konkurrensfördelar. Finansiella instrument och riskhantering Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, likviditets- och kreditrisker. Hanteringen av koncernens finansiella risker sker av koncernens finansfunktion, vars uppgift är att identifiera och minimera riskerna för negativ resultatpåverkan och att öka förutsägbarheten i framtida resultat. För ytterligare information om finansiella instrument och riskhantering se not 23 och 24. STYRELSENS ARBETE Under räkenskapsåret september 2012 augusti 2013 hade styrelsen totalt 15 (8) sammanträden. Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte rörande strategisk plan, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare behandlades frågor angående investeringar samt struktur- och organisationsfrågor. Styrelsen följer den arbetsordning som antagits och de instruktioner som utfärdats avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Se vidare i bolagsstyrningsrapporten på sidorna VALBEREDNING Vid årsstämman 2013 beslöts att en valberedning skulle utses bland de tre största aktieägarna med uppgift att, jämte styrelseordförande, föreslå styrelseledamöter inför årsstämman Riktlinjer för MQs valberedning finns beskrivet på bolagets hemsida under bolagsstyrning/valberedning. Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman den 31 januari 2014 har utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman 2013 och består av styrelsens ordförande, Erik Olsson, Henrik Strömbom representant för Jaller Klädcenter AB, André Vatsgar representant för Danske Capital samt Marcus Wahlberg representant för Öresund Investment AB. Erik Olsson är oberoende i förhållande till MQs största aktieägare. Valberedningen har bedömt att samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till MQ och dess bolagsledning respektive större aktieägare i MQ, med undantag för Christina Ståhl och Bengt Jaller, som anses beroende i förhållande till MQ och dess bolagsledning. Christina Ståhl tillträdde som VD för MQ den 19 augusti 2013 och Bengt Jaller har sedan den 18 juni 2013 [och fram t o m den 31 december 2013] ett konsultuppdrag som t f inköpschef i MQ. Se vidare under avsnittet Bolagsstyrning sidorna RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Förslag till principerna för ersättning inklusive prestationsbaserade ersättningar till VD och ledande befattningshavare bereds och föreslås av MQs ersättningsutskott. Lönesättningen för VD och personer i koncern- och företagsledningen består av en fast del, grundlön, och en rörlig del, bonus. Bonusen är beroende av uppnådda mål för företaget och för individen. Den rörliga ersättning som utgår kontant får max uppgå till fyra månadslöner exklusive utfall av incitamentsprogram. Se vidare bolagsstyrningsrapport på sidan 78 samt not 6. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att oförändrade principer för ersättning till VD och ledande befattningshavare ska gälla under verksamhetsåret 2013/2014. Tidigare beslutade incitamentsprogram Vid den extra bolagsstämma som hölls den 23 augusti 2011 i Göteborg beslutades om att införa ett långsiktigt, aktierelaterat incitamentsprogram riktat till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Se not 6 för mer information. ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH MQ-AKTIEN Antalet aktieägare uppgick per den 31 augusti 2013 till 4 919, varav är registrerade i Sverige. Det finns inte någon begränsning i MQ-aktiens överlåtbarhet. De tre största ägarna per den 31 augusti 2013 var Danske Capital Sverige AB; Jaller Klädcenter AB samt Länsförsäkringar fondförvaltning AB. Antalet aktier i bolaget uppgick per den 31 augusti 2013 till vilka samtliga är stamaktier och har lika rätt. Se vidare under Aktien på sidan 26. UTDELNING Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 0,39 SEK (0,87) per aktie. FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN De senaste åren har modebranschen haft en svag marknad. Konsumenterna har blivit försiktiga när media under den senaste tiden präglats av negativa ekonomiska nyheter, vilket påverkar konsumenternas vilja att spendera. Utvecklingen det närmaste året är därför osäker. FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: SEK Balanserad vinst Utdelning till aktieägarna med 0,39 SEK per aktie Balanseras i ny räkning Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer

18 Rapport över totalresultat Balansräkning TSEK Not Nettoomsättning 2, Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader 7, Personalkostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat 19 Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat Årets totalresultat Årets resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Årets resultat Årets totalresultat hänförligt till : Moderbolagets aktieägare Årets totalresultat TSEK Not Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 3, Materiella anläggningstillgångar 3, Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital 19 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder 20, 23, Avsättning uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 20, Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Resultat per aktie 12 Före utspädning (SEK) 1,79 1,76 Efter utspädning (SEK) 1,79 1,75 Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26. Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

19 Rapport över för ändringar i eget kapital Kassaflödesanalys TSEK Not TSEK Aktiekapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringsreserv Skatteeffekt kassaflödessäkringar Summa övrigt totalresultat Summa årets totalresultat Tillskott från och värdeöverföringar till ägare Utdelning Avtal om framtida leverans av aktier Incitamentsprogram Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringsreserv Skatteeffekt kassaflödessäkringar Summa övrigt totalresultat Summa årets totalresultat Tillskott från och värdeöverföringar till ägare Utdelning Incitamentsprogram Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare Utgående eget kapital Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Upptagna lån Utbetald utdelning Utnyttjande av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Se även not

20 Resultaträkning Moderbolaget Balansräkning Moderbolaget TSEK Not Nettoomsättning 2, Övriga intäkter 4 17 Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Erhållna koncernbidrag Resultat före skatt Skatt Årets resultat 1) ) Årets totalresultat motsvarar Årets resultat. TSEK Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 47 Andelar i koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital ( / aktier) Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder 20, 23, Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kort del av skuld till kreditinstitut Övriga skulder Skuld till koncernföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

H årsredovisning 2012

H årsredovisning 2012 H årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikationsstrategi s.12

Läs mer

H årsredovisning 2013

H årsredovisning 2013 H årsredovisning 2013 Innehåll 2013 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikation och marknad

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 2 WBM i korthet 4 VD har ordet 6 7 Affärsidé, mål och strategi 8 9 Varumärket Björn Borg 12 Björn Borg i England 13 14 15 Affärsmodellen 18 Koncernens

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2012 2 BJÖRN BORG I KORTHET 4 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 14 ETT MÖNSTERSAMARBETE 16 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 22 BJÖRN BORG TAR PLATS I SHANGHAI

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 S. 7 S. 13 S.

Läs mer

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Årsredovisning 2013 MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Innehåll 1 Året i korthet 2 Mekonomen Group i korthet 4 Koncernchefens ord 6 MECA Scandinavia 8 Mekonomen Nordic 10 Sørensen og Balchen 12 Mekonomen

Läs mer

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Årsredovisning + 2012 Hållbarhetsredovisning Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning Bra billiga byggvaror 2012 Årsredovisning Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING 2014 Kavaj 199:- H&M VÅR 2015 MODERN ESSENTIALS SELECTED BY DAVID BECKHAM VÅR 2015 Skjorta 199:- H&M VÅR 2014 Tröja 199:- H&M ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll H&M I ORD OCH BILD

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror AXFOOD 2011 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 24,2% Andel egna märkesvaror Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer