MQ Holding AB Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MQ Holding AB Delårsrapport"

Transkript

1 MQ Holding AB Delårsrapport Starkt resultatlyft i kvartalet MQs åtgärdsprogram för att ta tillvara den potential som finns i bolaget börjar ge effekt. Åtgärder som innebär både gas och broms har präglat första kvartalet, vars resultat är väsentligt bättre än samma period föregående år. Första kvartalet (september 2013-november 2013) Nettoomsättningen uppgick till 372 MSEK (364), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 0,1 procent (marknaden minskade med 1,6 procent enligt HUI). Bruttomarginalen uppgick till 60,1 procent (60,5). Rörelseresultatet uppgick till 35 MSEK (21), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,4 procent (5,8). Resultat efter skatt uppgick till 25 MSEK (13), vilket motsvarar 0,72 SEK (0,38) per aktie efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6 MSEK (-5). Händelser under första kvartalet Ett övergripande åtgärdsprogram i sju steg har framtagits med fokus på säljfrämjande och kostnadsbesparande åtgärder - gas såväl som broms - där ett besparingsprogram om 50 MSEK ingår för räkenskapsåret 2013/2014. Butiken i Helsingborg City har haft nypremiär. Minskad butiksyta och förbättrad tillgänglighet i gatuplan har bidragit till en försäljningsökning och en kraftigt ökad försäljning per kvadratmeter. Introduktion av Shop online i butik där kunden ges möjliget att handla på ett smidigt sätt från MQs Shop online. Händelser efter rapportperiodens slut MQ nomineras till Sveriges bästa sajt inom e-handel av Internet World. 1

2 Nyckeltalstabell MSEK 13/14 12/13 Rullande 12 månader dec12-nov13 Räkenskapsåret sep-aug 12/13 Nettoomsättning Bruttomarginal, % 60,1 60,5 55,2 55,3 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 9,4 5,8 4,3 3,4 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,72 0,39 2,13 1,79 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,72 0,38 2,12 1,79 Antal butiker, slutet av perioden

3 VD kommenterar Resultatet har förbättrats kraftigt och MQ tar marknadsandelar i en svag marknad. Det är glädjande, men sett till MQs potential finns mer att göra för att nå en position som den självklara och geografiskt mest spridda varumärkesdestinationen. MQ summerar ett starkt kvartal, som det första steget på förändringsresan. MQ lanserade i oktober ett kraftfullt åtgärdsprogram i sju steg. Samtliga steg är uppstartade. Besparingsprogrammet som omfattar 50 MSEK under räkenskapsåret, levererar enligt plan. Omorganisation och nedbemanning av huvudkontoret har genomförts. Den nya organisationen är nu redo för att utveckla MQs unika modeposition. Den svenska detaljhandeln är under ständig utveckling. Vi ser över butiksytor och utvecklar butikerna med ökad försäljning per kvadratmeter. Ett exempel är MQ-butiken i Helsingborg City som under kvartalet haft nypremiär. Minskad butiksyta men förbättrad tillgänglighet i gatuplan har kombinerats med en modernt utformad modebutik. Det har gett förväntad effekt med ökad försäljning och en kraftigt ökad försäljning per kvadratmeter till följd. Löpande översyn för att optimera butiksdriftens alla delar sker kontinuerligt. Trycket på tillgänglighet ökar med nya konsumtionsmönster och en stark uppgång för e-handeln. MQs flerkanalsstrategi ska därför tas hela vägen genom att e-handel även blir en del av butiken. Konceptet har testats framgångsrikt i både mindre och större städer, varför utrullningen fortsätter. Lanseringen av Shop online i butik gör MQ till en ännu starkare multichannel aktör. MQs test med integrerad e-handel har uppmärksammats internationellt som en väg att gå för att möta nya marknadsförutsättningar i detaljhandeln. Ett intensivt arbete med att förstärka erbjudandet av såväl egna som externa varumärken pågår. Genom att förstärka kunderbjudandet, där sortimentet är kärnan, förflyttas MQ mot en roll som självklar modeauktoritet. I sortimentet ligger nyckeln till MQs vändning. Från och med januari tar jag rollen som tf Sortimentschef. Jag har goda erfarenheter från tidigare bolag av att vara såväl VD som Sortimentschef, och ser från min horisont stor potential i att utveckla sortimentsarbetet inom MQ. Första kvartalet 2013/2014 visar att vi är på rätt väg resultatet har väsentligt förbättrats. Samtidigt är vi medvetna om att resan än så länge bara har börjat. Christina Ståhl VD och koncernchef, MQ Holding AB 3

4 Verksamheten MQ-koncernen bedriver detaljhandel inom damoch herrkonfektion på den svenska och norska marknaden. Sortimentet, med inriktning mot modeintresserade konsumenter, består av en mix av egna och externa varumärken. Butiksnätet Butikerna är belägna från Ystad i söder till Luleå i norr. MQ lanserades i Norge i september 2010 och har idag fem butiker belägna i Oslo, Jessheim, Drammen och Kristiansand. Samtliga butiker säljer både dam- och herrsortiment. I slutet av perioden uppgick det totala antalet butiker till 122. Marknad Konfektionshandeln i Sverige har varit svag under första kvartalet (september november 2013), med en negativ försäljningsutveckling under kvartalet med 1,6 procent. Marknadens försäljningsutveckling för tolvmånadersperioden (december november 2013) är negativ med en nedgång om 0,9 procent. Kommentarer till den finansiella utvecklingen Nettoomsättning Första kvartalet, september november 2013 Nettoomsättningen uppgick till 372 MSEK (364) under kvartalet, en ökning med 2,2 procent. MQs försäljning i jämförbara butiker ökade med 0,1 procent jämfört med föregående år, att jämföra med marknadens minskning med 1,6 procent. Dam sortimentet ökar försäljningen med 7,2 procent till 193 MSEK (180) och herr minskar försäljningen med 2,7 procent till 179 MSEK (184). Resultat Första kvartalet, september november 2013 Bruttovinsten uppgick till 223 MSEK (220), vilket motsvarar en bruttomarginal på 60,1 procent (60,5). Övriga externa kostnader och personalkostnader för kvartalet uppgick till 183 MSEK (191). Kostnadsnivån minskar med 8 MSEK, trots nya butiker, inflation och kostnader för uppsägningslöner om 2,6 MSEK. Det är ett resultat av både tidigare och pågående åtgärdsprogram. Expansion Arbetet med att söka nya butikslägen fortgår enligt plan. Vidareutvecklingen av MQ Shop Online fortskrider. Kassaflöde MQs kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 6 MSEK (-5). Det är främst det högre resultatet som är förklaringen till kassaflödets positiva utveckling. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 4 MSEK (-19). Varulager Den 30 november 2013 uppgick varulagervärdet till 269 MSEK (252). Ökningen av varulagret är ett resultat av nya butiker samt lansering av nya varumärken. Totalt sett bedöms sammansättningen av varulagret vara på en tillfredställande nivå. Investeringar Investeringar om 2 MSEK (14) har gjorts under perioden, vilket avser investeringar i befintliga butiker. Butiken i Helsingborg City har byggts om. Minskad butiksyta och förbättrad tillgänglighet i gatuplan har gett ökad försäljning per kvadratmeter. Finansiering och likviditet Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 30 november 2013 till 310 MSEK jämfört med 332 MSEK samma tidpunkt föregående år. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 29 MSEK (23). Räntebärande nettoskuld/ebitda uppgick till 3,1 (2,8) för tolvmånadersperioden december 2012 november Händelser under första kvartalet Ett övergripande åtgärdsprogram i sju steg har framtagits med fokus på säljfrämjande och kostnadsbesparande åtgärder - gas såväl som broms - där ett besparingsprogram om 50 MSEK för räkenskapsåret 2013/2014 ingår. Butiken i Helsingborg City har haft nypremiär. Minskad butiksyta och förbättrad tillgänglighet i gatuplan har bidragit till en försäljningsökning och en kraftigt ökad försäljning per kvadratmeter. Shop online i butik har introducerats, där kunden ges möjlighet att handla i butik på ett smidigt sätt från MQs Shop online Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 35 MSEK (21), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,4 procent (5,8). Planenliga avskrivningar uppgick till 9 MSEK (10). Finansnettot var -3 MSEK (-3) för det första kvartalet. Resultat efter finansiella poster uppgick till 32 MSEK (18). Resultat efter skatt uppgick till 25 MSEK (13). 4

5 Händelser efter rapportperiodens utgång MQ nomineras till Sveriges bästa sajt inom e- handel av Internet World. Medarbetare Medelantalet heltidsmedarbetare under tolvmånadersperioden (december november 2013) uppgick till 654 jämfört med 700 samma period föregående år. Transaktioner med närstående Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående under perioden. Årsstämma Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 30 januari Årsredovisningen finns tillgänglig på Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer MQs verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan ha inverkan på försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är bland andra konjunkturutveckling, modesvängningar, ränte- och valutarisk. MQ är beroende av konsumenternas preferenser gällande trender, design och kvalitet. MQ arbetar medvetet med att utveckla trendbevakning, informationssystem, prognoser, varuflödesstyrning samt korta ledtider i framtagning av varor för att minimera riskerna i modesvängningarna. Köpkraften hos svenska konsumenter är en förutsättning för detaljhandelns tillväxt. I synnerhet är detta viktigt för tillväxten inom det högre prissatta sortimentet med hög modegrad inom fackhandel och bland varumärkesspecialisterna. En förändring av den ekonomiska tillväxten i Sverige torde påverka konsumenternas köpkraft och därmed tillväxten inom detaljhandeln. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, likviditets- och kreditrisker. Hanteringen av koncernens finansiella risker sker av koncernens finansfunktion, vars uppgift är att identifiera och minimera riskerna för negativ resultatpåverkan och att öka förutsägbarheten i framtida resultat. För ytterligare information om finansiella instrument och riskhantering se förvaltningsberättelsen samt not 23 och 24 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2012/2013. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick i kvartalet till 3 MSEK (3) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 MSEK (-1). Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden. 5

6 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Göteborg den 18 december 2013 Styrelsen MQ Holding AB Erik Olsson Styrelsens ordförande Göran Barsby Styrelseledamot, vice ordförande Thomas Nyberg Styrelseledamot Eva Redhe Ridderstad Styrelseledamot Bengt Jaller Styrelseledamot Christina Ståhl Styrelseledamot Christina Ståhl Verkställande direktör Telefonkonferens En telefonkonferens hålls den 19 december kl 09:30 för analytiker, investerare och media. Presentationen webbsänds även direkt på Vänligen ring Sverige +46 (0) , INT +44 (0) för att delta. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport andra kvartalet, december februari mars 2014 Delårsrapport tredje kvartalet, mars maj juni 2014 (OBS ändrat datum) Bokslutkommuniké fjärde kvartalet, juni 2014 augusti oktober 2014 Informationen är sådan som MQ Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2013, kl. 07:15. Kontakt För ytterligare information, vänligen kontakta: Christina Ståhl VD och koncernchef: Tony Siberg vvd och CFO: MQ Holding AB S:t Eriksgatan 5 Box GÖTEBORG Org. nr Denna delårsrapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. 6

7 Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag (MSEK) 2013/14 Rullande 12 månader dec12-nov13 Räkenskapsåret sep-aug Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT hänförligt till moderbolagets aktieägare ÖVRIGT TOTALRESULTAT Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Omräkningsdifferans Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkring SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,72 0,39 2,13 1,79 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,72 0,38 2,12 1,79 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

8 Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning i sammandrag (MSEK) 30 november november augusti 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Räntebärande långfristiga skulder Icke räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring av eget kapital Specifikation av förändring i koncernens eget kapital (MSEK) Perioden 2013/14 Perioden Perioden sep-aug Ingående eget kapital Summa totalresultat Återköp av egna aktier/ incitamentsprogram Utdelning UTGÅENDE EGET KAPITAL

9 Koncernens kassaflödesanalys Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (MSEK) 2013/14 Räkenskapsåret sep-aug Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde efter investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Amortering Upptagna lån Utdelning Utnyttjande av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal 2013/14 Rullande 12 månader dec12-nov13 Räkenskapsåret sep-aug Omsättningstillväxt, % 2,2-4,0-2,8-4,6 Omsättningstillväxt jämförbara butiker, % 0,1-6,6-5,8-7,4 Bruttomarginal, % 60,1 60,5 55,2 55,3 Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 9,4 5,8 4,3 3,4 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Summa avskrivningar, MSEK Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,72 0,38 2,13 1,79 Räntebärande nettoskuld, MSEK Räntebärande nettoskuld/ebitda, ggr 3,1 2,8 3,1 3,5 Soliditet, % Eget kapital, MSEK Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

10 Aktieägarstruktur Största aktieägarna per Namn Antal aktier Röster och kapital, % DANSKE CAPITAL SVERIGE AB ,3% JALLER KLÄDCENTER AB ,6% LÄNSFÖRSÄKRINGAR FONDFÖRVALTNING AB ,3% ÖRESUND, INVESTMENT AB ,0% JPM CHASE NA ,8% LANCELOT AVALON ,7% DNB - CARLSON FONDER ,4% SVENSKA LÄRARFONDER ,1% UNIONEN ,1% CATELLA FONDFÖRVALTNING ,9% HANDELSBANKEN FONDER AB RE JPMEL ,7% FJÄRDE AP-FONDEN ,2% SKANDIA FONDER ,1% JPM CHASE NA ,4% NORDEA BANK AB (PUBL.) - SECURITIES FINANCE ,3% Totalt 15 största % Övriga % Totalt % 10

11 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (MSEK) 2013/14 Rullande 12 månader dec12-nov13 Räkenskapsåret sep-aug Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från aktier Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på periodens resultat RESULTAT EFTER SKATT Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning i sammandrag (MSEK) 30 november november augusti 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Aktier i dotterbolag Varumärket MQ Eventualförpliktelser Borgensförbindelser till förmån för dotterbolagens fullgörande av leasingkontrakt Borgenförbindelse avseende MQ Retail AB Summa eventualförpliktelser

12 Definitioner Bruttomarginal Nettoomsättning minus handelsvaror i procent av försäljningen. EBITDA Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskrivningar. Eget kapital Utgörs av aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, reserver och balanserade vinstmedel inklusive årets resultat i koncernen. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier per balansdagen. Jämförbar försäljning All försäljning förutom försäljning i nya butiker betecknas som "jämförbar försäljning". En ny butik blir jämförbar när den har varit öppen i 1 år. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel. Räntebärande nettoskuld/ebitda Räntebärande skulder dividerat med EBITDA för närmaste tolvmånadersperiod. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker. Butikskedjan omfattar i dagsläget 122 butiker och ambitionen är att etablera MQ som den ledande varumärkeskedjan i Norden. MQ-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni För mer information se 12

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ett starkt kvartal i en utmanande höst

Ett starkt kvartal i en utmanande höst DELÅRSRAPPORT 14 januari 2014 FÖRSTA KVARTALET Ett starkt kvartal i en utmanande höst Första kvartalet () Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 243 1 245-2 Rörelseresultat exklusive reavinst fastighet, MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Kvartal 4 * Försäljningen uppgick till 1 272 Mkr (1 164), +9% * Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4) * Vinst efter skatt uppgick till 7 Mkr (0)

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni Q2 Delårsrapport Januari juni Doro AB Organisationsnummer 556161-9429 55,3% Försäljningstillväxt 6,9% EBIT-marginal Stark tillväxt och återställda marginaler Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Tillväxt och ökat resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer