MQ Holding AB Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MQ Holding AB Delårsrapport"

Transkript

1 MQ Holding AB Delårsrapport Andra kvartalet (december 2010-februari 2011) Nettoomsättningen uppgick till 414 MSEK (411), en ökning med 0,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 4,0 procent. (HUI minskade med 3,0 procent) Bruttomarginalen uppgick till 48,5 procent (50,8). Rörelseresultatet uppgick till 15 MSEK (37), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,4 procent (8,8). Resultat efter skatt uppgick till 5 MSEK (26), vilket motsvarar 0,13 SEK (1,14) per aktie efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 46 MSEK (85). Första halvåret (september 2010-februari 2011) Nettoomsättningen uppgick till 782 MSEK (766), en ökning med 2,1 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 2,6 procent. (HUI minskade med 2,8 procent) Bruttomarginalen uppgick till 56,1 procent (57,3). Rörelseresultatet uppgick till 69 MSEK (83), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,8 procent (10,7). Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (45), vilket motsvarar 1,21 SEK (2,24) per aktie efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 69 MSEK (110). Händelser under andra kvartalet MQs andra butik i Norge öppnade i Drammen. Inköps- och designavdelningen renodlades och en ny designchef tillträdde i februari. MQ utsågs till bäst på service inom klädbranschen av tidningen Market Händelser efter rapportperiodens slut MQ utsågs till Årets nykomling bland Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i den årliga Företagsbarometern från Universum. Nyckeltalstabell MSEK 10/11 09/10 en 10/11 en 09/10 Rullande 12 mån mars 10-feb /2010 Nettoomsättning Bruttomarginal, % 48,5 50,8 56,1 57,3 57,3 57,9 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,4 8,8 8,8 10,7 9,0 10,1 Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK 0,13 1,18 1,21 2,04 2,24 2,94 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,13 1,14 1,21 1,97 2,22 2,86 Antal butiker, slutet av perioden

2 VD kommenterar Det andra kvartalet 2010/2011 var en besvikelse för den svenska konfektionshandeln, så också för MQ. Vi måste naturligtvis se till utfallet utifrån MQs specifika utmaningar och jag kan konstatera att vårt förändringsarbete att skapa ett mer kommersiellt och attraktivt sortiment inte gått tillräckligt fort. Detta visade sig inte minst under julhandeln och den efterföljande rean, som blev större och därmed mer kostsam än planerat. För att ytterligare öka vårt fokus på sortimentsutvecklingen genomförde vi i februari en organisationsförändring där vi delade upp design och inköp i två separata avdelningar. Vi har förstärkt designavdelningen med ny kompetens och med en ny designchef. Den förstärkta designavdelningens arbete väntas få effekt från och med höstens kollektioner. Arbetet med att öka andelen inköp via egna inköpskontor fortgår enligt plan och hjälper oss att balansera ökade produktionskostnader. Vi är självklart inte nöjda med utfallet för MQs första halvår 2010/2011. Försäljningen ökade med 2,1 procent under det första halvåret tack vare nya butiker men visade, trots negativa jämförbara siffror, en något bättre utveckling än marknaden, där MQs försäljning i jämförbara enheter såg en nedgång med 2,6 procent medan marknaden var ned 2,8 procent. Vi lämnade rean bakom oss med ett väl balanserat varulager av höstens varor och på en lägre nivå än föregående år. Under det andra kvartalet öppnades MQs andra butik i Norge, och båda våra butiker på den norska marknaden utvecklas positivt. Vi har nu etablerat en liten men stabil plattform att växa vidare från där. Ambitionen för den kommande tolvmånadersperioden är att öka tillväxten på den norska marknaden samt öka försäljningen i koncernens befintliga butiker med bibehållen god kostnadskontroll. Våra tillväxtplaner i såväl Norge som Sverige ligger således fast, och förutsättningarna för att utveckla verksamheten i rätt riktning har stärkts med den genomförda organisationsförändringen med större fokus på designprocessen och en ökad kontroll över våra inköp. Att MQ i dagarna utsågs till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för blivande civilekonomer (Universum) liksom bäst på service inom klädbranschen (tidningen Market) ger oss stöd inför vår fortsatta utveckling. Johan Elfner, VD 2

3 Verksamheten MQ-koncernen bedriver detaljhandel inom dam- och herrkonfektion på den svenska och norska marknaden. Sortimentet, med inriktning mot modeintresserade konsumenter, består av en mix av egna och externa varumärken. Butiksnätet Butikerna är belägna från Ystad i söder till Luleå i norr. MQ lanserades i Norge i september 2010 och har idag en butik i Oslo och en i Drammen. Samtliga butiker säljer både dam- och herrsortiment. I slutet av perioden uppgick det totala antalet butiker till 111. En butik öppnade under det andra kvartalet. Marknad Konfektionshandeln i Sverige har haft en svag period och försäljningsutvecklingen var negativ under både det andra kvartalet (december 2010-februari 2011) med en minskning om 3,0 procent och sexmånadersperioden (september 2010-februari 2011) med en nedgång på 2,8 procent. Kommentarer till den finansiella utvecklingen Nettoomsättning Andra kvartalet, december februari 2011 Nettoomsättningen uppgick till 414 MSEK (411) under kvartalet, en ökning med 0,5 procent som en följd av fler butiker. Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 4,0 procent att jämföra med marknadens minskning på 3,0 procent. Dam ökade sin försäljning med 2,2 procent till 185 MSEK (181) medan herr minskade sin försäljning med 0,4 procent till 229 MSEK (230). Sexmånadersperioden, september februari 2011 Nettoomsättningen uppgick till 782 MSEK (766) under det första halvåret, en ökning med 2,1 procent som en följd av fler butiker. Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 2,6 procent att jämföra med marknadens minskning på 2,8 procent. Dam ökade sin försäljning med 4,0 procent till 364 MSEK (350) och herr ökade med 0,5 procent till 418 MSEK (416). Resultat Andra kvartalet, december februari 2011 Bruttovinsten uppgick till 201 MSEK (209), vilket motsvarar en bruttomarginal på 48,5 procent (50,8). Bruttomarginalen påverkades negativt av en större rea än föregående år främst till följd av en svag julhandel. Övriga externa kostnader och personalkostnader för kvartalet uppgick till 173 MSEK (163). Ökningen är hänförbar dels till nyöppnade butiker dels till normala kostnadsökningar för hyror, löner etc. Kostnaderna för marknadsföring var högre än normalt i kvartalet till följd av en periodiseringseffekt från föregående kvartal. För det första halvåret är marknadsföringskostnaderna på en normal nivå. Rörelseresultatet för kvartalet var 15 MSEK (37) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,4 procent (8,8). Planenliga avskrivningar uppgick till 13 MSEK (11). Finansnettot var -8 MSEK (-4) för det andra kvartalet. Utvecklingen av finansnettot förklaras huvudsakligen av oraliserade valutaeffekter vid värdering av valutakonton, där årets andra kvartal påverkas 5 MSEK negativt och föregående år påverkades 11 MSEK positivt. Föregående års positiva effekt kommer främst från värderingen av bolagets dåvarande lån i Euro. Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 MSEK (33). Sexmånadersperioden, september 2010 februari 2011 Bruttovinsten uppgick till 438 MSEK (439), vilket motsvarar en bruttomarginal på 56,1 procent (57,3). Rörelseresultatet för sexmånadersperioden var 69 MSEK (83) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,8 procent (10,7). Planenliga avskrivningar uppgick till 26 MSEK (22). Finansnettot var -11 MSEK (-26) för sexmånadersperioden. Utvecklingen av finansnettot hänförs främst till lägre räntekostnader i samband med att bolaget refinansierades inför börsintroduktionen men även till valutaeffekter. Resultat efter finansiella poster uppgick till 58 MSEK (57). Expansion Arbetet med att söka nya butikslägen främst i Norge, men även i Sverige, fortgår enligt plan. Kassaflöde MQs kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 69 MSEK (111). Det är främst varulagrets högre värde med tidiga leveranser av vårvaror som är den främsta förklaringen till kassaflödets negativa utveckling. Tidigare leveranser är en effekt av ökad andel direktinköp från Asien. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 42 MSEK (89). Varulager Den 28 februari 2011 uppgick varulagervärdet till 203 MSEK (169). Ökningen förklaras främst av tidigare leverans av vårvaror jämfört med motsvarande period föregående år men även av ett ökat antal butiker. När rean avslutades den 28 februari låg varulagret för den gångna säsongens varor på en lägre nivå än föregående år. Totalt sett bedöms såväl storleken som sammansättningen av lagret vara på en tillfredställande nivå. Investeringar Investeringar om 27 MSEK (22) har gjorts under perioden och avser främst investeringar i nya och befintliga butiker. Fem butiker har öppnats under sexmånadersperioden varav tre i Sverige (Växjö, Bromma, Kungens Kurva) och två i Norge (Oslo, Drammen). Vidare har två butiker byggts om och anpassats till MQs nya butikskoncept, vilket medfört ökade ytor med 450 kvm. Finansiering och likviditet Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 28 februari 2011 till 352 MSEK jämfört med 434 MSEK samma tidpunkt föregående år. I samband med noteringen på NASDAQ OMX Stockholm den 18 juni återbetalades befintliga lån inklusive räntor om 661 MSEK (exklusive aktieägarlån) och bolaget refinansierades genom ett nytt lån på 400 MSEK samt tillskott via nyemissionen. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 28 MSEK. Räntebärande nettoskuld/ebitda uppgick till 1,9 för rullande tolvmånadersperioden mars februari Händelser under andra kvartalet MQ öppnade den 9 december sin andra butik i Norge, i Drammen. MQ förstärkte organisationen och renodlade avdelningarna för design och inköp. Koncernledningen förstärktes i februari med en designchef. Händelser efter rapportperiodens utgång MQ utsågs av Universums FöretagsBarometer 2011 till Årets nykomling bland Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och rankades som nummer 48 bland de bolag i Sverige som blivande civilekonomer vill arbeta på i framtiden. Medarbetare Medelantalet heltidsmedarbetare under perioden uppgick till 651 jämfört med 653 samma tidpunkt föregående år. Transaktioner med närstående Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående under perioden. 3

4 Risker och osäkerhetsfaktorer MQs verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan ha inverkan på försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är bland andra konjunkturutveckling, modesvängningar, ränte- och valutarisk. MQ är beroende av konsumenternas preferenser gällande trender, design och kvalitet. MQ arbetar medvetet med att utveckla trendbevakning, informationssystem, prognoser, varuflödesstyrning samt korta ledtider i framtagning av varor för att minimera riskerna i modesvängningarna. Den ökade köpkraften hos svenska konsumenter under senare år har varit en förutsättning för detaljhandelns kraftiga tillväxt. I synnerhet har detta varit viktigt för tillväxten inom det högre prissatta sortimentet med hög modegrad inom fackhandel och bland varumärkesspecialisterna. En dämpning av den ekonomiska tillväxten i Sverige torde komma att få negativ inverkan på konsumenternas köpkraft och därmed tillväxten inom detaljhandeln. koncernens finansiella risker sker av koncernens finansfunktion, vars uppgift är att identifiera och minimera riskerna för negativ resultatpåverkan och att öka förutsägbarheten i framtida resultat. För ytterligare information om finansiella instrument och riskhantering se förvaltningsberättelsen, not 23 och 24 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2009/2010 Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick för sexmånadersperioden till 4 MSEK (4) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 MSEK (-5). Moderbolaget har inte gjort några investeringar under det första halvåret. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, likviditets- och kreditrisker. Hanteringen av 4

5 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Göteborg den 24 mars 2011 Styrelsen MQ Holding AB Erik Olsson Styrelsens ordförande Göran Barsby Styrelseledamot, vice ordförande Christel Kinning Styrelseledamot Jonas Lagerstedt Styrelseledamot Thomas Nyberg Styrelseledamot Eva Redhe Ridderstad Styrelseledamot Johan Elfner Verkställande direktör Analytiker- och medieträff MQ håller idag klockan 08:30 en analytiker- och medieträff för kapitalmarknadens aktörer i MQ-butiken i Sturegallerian, Stockholm. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport, nio månader, september maj juni 2011 Bokslutskommuniké september augusti oktober 2011 Delårsrapport första kvartalet, september - november december 2011 Kontakt För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Elfner, VD: Tony Siberg, vice VD och CFO: MQ Holding AB S:t Eriksgatan 5 Box GÖTEBORG Org. nr Denna halvårsrapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. 5

6 6

7 Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning i sammandrag (MSEK) Rullande 12 månader mars 10-feb 11 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,13 1,18 1,21 2,05 2,24 2,94 Resultat per aktie efter utspädning 1 2 (SEK) 0,13 1,14 1,21 1,97 2,22 2,86 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Rapport över totalresultat för koncernen Rullande 12 månader mars 10-feb 11 (MSEK) ens resultat ens omräkningsdifferens ens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkring SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE Resultat per aktie efter utspädning har påverkats fullt ut av tidigare utestående teckningsoptioner om st under föregående 12 månaders perioder. Vid beräkningen av genomsnittligt antal aktier efter utspädning har totalt antal teckningsoptioner använts utan anpassning till börskursens förhållande till lösenpriset trots att inlösen inträffade 17 dagar in i perioden. Några utstående instrument som kan ge framtida utspädning finns ej per Jämförelsesiffror för antal aktier samt resultat per aktie har räknats om av jämförelseskäl till antal aktier efter split. 7

8 Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning i sammandrag (MSEK) 28 februari februari augusti 2010 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Räntebärande långfristiga skulder Icke räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring av eget kapital Specifikation av förändring i koncernens eget kapital (MSEK) en 2010/2011 en 2009/ /2010 Ingående eget kapital Summa totalresultat Konvertering av lån till aktier Nyemission/ kvittningsemission Utdelning UTGÅENDE EGET KAPITAL Koncernens kassaflödesanalys Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde efter investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Nyemissioner Upptagna lån Amortering Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

9 Nyckeltal Rullande 12 månader mar 10-feb /2010 Omsättningstillväxt, % 0,5 3,3 2,1 3,0 3,2 3,6 Omsättningstillväxt jämförbara butiker, % -4,0-1,4-2,6-2,0-0,7-0,4 Resultat per aktie, SEK 0,13 1,18 1,21 2,04 2,24 2,94 Summa avskrivningar, MSEK Rörelseresultat, MSEK Bruttomarginal, % 48,5 50,8 56,1 57,3 57,3 57,9 Rörelsemarginal, % 3,4 8,8 8,8 10,7 9,0 10,1 Räntebärande nettoskuld, MSEK Räntebärande nettoskuld/ebitda, ggr 1,9 2,6 1,9 2,6 2,6 1,9 Soliditet, % Eget kapital, MSEK Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

10 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (MSEK) Rullande 12 månader mars 10-feb 11 Räkenskaps-året 2009/2010 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning i sammandrag (MSEK) 28 februari februari augusti 2010 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Aktier i dotterbolag Varumärket MQ Eventualförpliktelser Generell borgen MQ Retail AB

11 Definitioner Bruttomarginal Nettoomsättning minus handelsvaror i procent av försäljningen. EBITDA Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskrivningar. Eget kapital Utgörs av aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, reserver och balanserade vinstmedel inklusive årets resultat i koncernen. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier per balansdagen. Jämförbar försäljning All försäljning förutom försäljning i nya butiker betecknas som "jämförbar försäljning". En ny butik blir jämförbar när den har varit öppen i 1 år. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nyheter som trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2011 har inte haft någon effekt på koncernens finansiella rapporter Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel. Räntebärande nettoskuld/ebitda Räntebärande skulder dividerat med EBITDA för närmaste tolvmånadersperiod. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker. Butikskedjan omfattar i dagsläget 111 butiker och ambitionen är att etablera MQ som den ledande varumärkeskedjan i Norden. MQ-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni För mer information se 11

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Starkt resultatlyft i kvartalet MQs åtgärdsprogram för att ta tillvara den potential som finns i bolaget börjar ge effekt. Åtgärder som innebär både gas och broms har präglat

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Ett starkt kvartal i en utmanande höst

Ett starkt kvartal i en utmanande höst DELÅRSRAPPORT 14 januari 2014 FÖRSTA KVARTALET Ett starkt kvartal i en utmanande höst Första kvartalet () Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 243 1 245-2 Rörelseresultat exklusive reavinst fastighet, MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

KappAhl: Bästa året hittills

KappAhl: Bästa året hittills Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet verksamhetsåret / KappAhl: Bästa året hittills Fjärde kvartalet (juni augusti ) KappAhls nettoomsättning (exklusive moms) under perioden uppgick till

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Tillväxt och ökat resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport. Intäkt per anställd. Tkr 350 0,00 Q3

Delårsrapport. Intäkt per anställd. Tkr 350 0,00 Q3 Delårsrapport 1 januari 30 september Belopp i Mkr Nettoomsättning 105,6 109,5 415,3 435,6 Rörelseresultat (EBIT) 11,5 5,3 6,2 1,4 Nettoresultat (EBT) 11,8 5,7 7,2 0,0 Resultat per aktie, kr 0,11 0,05 0,06

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER 2008

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER 2008 Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER Perioden 1 oktober 31 december Omsättningen uppgick till 1 227 mkr, vilket var 8 % lägre än föregående år (1 331). Resultat efter skatt försämrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-05-01 2014-04-30

Bokslutskommuniké 2013-05-01 2014-04-30 Bokslutskommuniké 2013-05-01 2014-04-30 Fjärde kvartalet 2013/14 Försäljningen ökade med 9 % till 1 386 Mkr (1 274). I lokala valutor var ökningen 10 % Rörelseresultatet uppgick till -18 Mkr (-19) Resultat

Läs mer