Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71"

Transkript

1

2 Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 30 Rapport över totalresultat koncernen 34 Balansräkning koncernen 35 Rapport över för ändringar i eget kapital koncernen 36 Kassaflödesanalys koncernen 37 resultaträkning moderbolaget 38 Balansräkning moderbolaget 39 Rapport över för ändringar i eget kapital moderbolaget 40 Kassaflödesanalys moderbolaget 41 Noter till de finansiella rapporterna 42 Revisions berättelse 72 Styrelse och revisorer 74 Ledning 75 Bolagsstyrningsrapport 76 Revisorsyttrande över bolagsstyrningsrapporten 82 Flerårsöversikt 83 Definitioner 84 årsstämma 85 Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

3 MQ i korthet året i korthet Siffror Nettoomsättningen uppgick till MSEK (1 435), en ökning med 3,6 procent. Bruttomarginalen uppgick till 57,3 procent (57,9). Rörelseresultatet uppgick till 121 MSEK (145), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,1 procent (10,1). Periodens resultat efter skatt uppgick till 77 MSEK (72), vilket motsvarar 2,19 SEK (2,86) per aktie efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 103 MSEK (108). MSEK % , , , ,0 0 0,0 07/08 08/09 09/10 10/11 nettoomsättning/ rörelsemarginal Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal, % Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 SEK (1,02) per aktie vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt. Händelser Året präglades av en generellt svagare privatkonsumtion, vilket påverkade MQ liksom många andra varumärkeskedjor och klädföretag negativt. MQs försäljning i jämförbara butiker sjönk med endast 1,3 procent, vilket kan jämföras med marknadens nedgång på 3,7 procent för samma period enligt HUI. Q1 Q2 Q3 Q4 3% 2% 1% 0 1% 2% 3% 4% 5% jämförbar försäljning per kvartal 2010/2011 MQ HUI MQ är en ledande varumärkeskedja i Sverige, och en ny aktör i Norge. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker. Butikskedjan omfattade vid verksamhetsårets slut 113 butiker. Ambitionen är att fortsätta växa med lönsamhet genom fler och större butiker i Sverige samt genom expansion till nya geografiska marknader, med lanseringen i Norge hösten 2010 som ett första steg. I början av året lanserades också MQs e-handel som komplement till de fysiska butikerna. Styrkan i MQs affärsmodell är konceptets skalbarhet, där produktutbudet i hög grad kan anpassas till efterfrågan på den lokala marknaden, både inom Sverige och internationellt. Samtidigt har MQ en effektiv central organisation som kan hantera fortsatt expansion. MQ har även en kundklubb med omkring lojala kunder. MQ sysselsatte under föregående år 657 medarbetare, de flesta i bolagets butiker men även på huvudkontoret i Göteborg samt på bolagets produktionskontor i Shanghai och Dhaka. Den 18 juni 2010 noterades MQ-aktien på NASDAQ OMX Stockholm. I samband med det fick bolaget en ny kapitalstruktur och cirka nya aktieägare. Vid verksamhetsårets slut uppgick antalet aktieägare till drygt MQs ambition består att bli den ledande varumärkeskedjan i Norden. Lansering av MQ på en ny geografisk marknad Norge. MQ öppnade sju butiker under räkenskapsåret, varav fyra i Sverige och tre i Norge. I oktober 2011, efter räkenskapsårets utgång, tillträdde Mats Gärdsell som ny VD för MQ. försäljningsfördelning DAM/HERR Dam Herr 10/11 09/10 08/09 Nettoomsättning, MSEK Bruttomarginal, % 57,3 57,9 54,4 1 Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 8,1 10,1 7,3 Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,19 2,86 1,79 Räntebärande nettoskuld/ebitda, ggr 1,9 1,9 5,3 Soliditet, % Eget kapital, MSEK Antal butiker, slutet av perioden Antal medarbetare Antal utestående aktier, st ) Från och med räkenskapsåret 2009/2010 redovisas valutaeffekter hänförliga till handelsvaror under posten handelsvaror, tidigare redovisades dessa under övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. Bruttomarginalen har därmed påverkats positivt med 1 procentenhet för räkenskapsåret 2008/2009. Jämförelseåret har räknats om med anledning av effekten

4 VD-ord VD-ord 2011 var ett händelserikt år för MQ, där vi ökade den totala försäljningen och växte mer än marknaden i jämförbara butiker. Vi visade fortsatt stabila bruttomarginaler och ett förbättrat nettoresultat. Under året har vi fokuserat på ett långsiktigt utvecklingsarbete vad gäller att stärka vårt erbjudande och förtydliga MQs position. MQ är idag ett etablerat och fokuserat modeföretag med stor potential för lönsam tillväxt. Med rätt förutsättningar är det ganska enkelt; för att nå våra mål ska vi fokusera på det viktigaste av allt vårt erbjudande till kunden. Vi har helt enkelt nått en punkt där vi kan ta nästa steg i MQs utveckling. Nettoomsättningen 2010/2011 var nära 1,5 miljarder kronor vilket var en ökning med 3,6 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara butiker minskade, men vi utvecklades bättre än marknaden som varit mycket svår. Vi visar en stabil utveckling vad gäller bruttomarginaler, kassaflöde och nettoresultat. MQs förhållningssätt är att arbeta långsiktigt och konsekvent vi levererar hellre stabil trygghet än kortsiktiga glädjeskutt. Men vi siktar högt. MQ är idag ett modedrivet företag med en stark organisation som förstår och kan möta kundens ökade krav, där spännande varumärken, brett sortiment och förnyelse i butik är centrala framgångsfaktorer. Vi ska attrahera och inspirera våra kunder. Vi ska förstå våra kunder och vi ska ha ett personligt bemötande i butik. Grunden är förstås att vi kan mode. MQ är en kedja som bygger på kommersiell design, effektivt varuflöde, kundfokuserad försäljning samt en varumärkesbyggande kommunikation som driver trafik till våra butiker. Var och en av dessa länkar kan tyckas självklar, men det är först när helheten fungerar som vi har förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Under det gångna året har stora förändringar genomförts. Vi har stärkt organisationen inom design, marknadskommunikation och försäljning samtidigt som ansvarsfördelningen tydliggjorts. Vi har en bra sortimentsmix och en tydlig strategi för att hela tiden erbjuda våra kunder modenyheter. I Sverige har vi öppnat ytterligare butiker och utökat butiksytan i befintliga butiker. Vi har även lanserat MQ på den norska marknaden. Andelen inköp via egna inköpskontor har ökat väsentligt, vilket bidrar till såväl snabbare varuförsörjning som sänkta produktionskostnader. Vi har förtydligat vårt koncept, arbetat igenom våra budskap och vår kommunikationsstrategi med målet att ge ett attraktivt erbjudande till våra kunder. Vi har helt enkelt nått en punkt där vi kan ta nästa steg i MQs utveckling. Under 2011/2012 ska vi fortsätta vårt arbete med att se över och utveckla butiksnätet för att dels säkerställa fortsatt tillväxt i befintliga butiker, dels öka antalet butiker. Vi har idag 111 butiker i Sverige men det finns definitivt vita fläckar på kartan. Dessutom har vi flera butiker där vi kan öka ytan. Vi ska även fortsätta utvecklas i Norge där vi har en plattform på plats som i dagsläget driver fyra butiker och där vi ser att vi kan expandera från en mycket konkurrenskraftig position i mellanprissegmentet. Vidare fortsätter e-handeln vara ett komplement till försäljning i butik och får en allt mer integrerad roll i erbjudandet. MQ.se är en viktig kanal för oss, inte minst mot våra lojala kundklubbsmedlemmar som under året stod för en stor del av försäljningen och därmed fortsatt är vår utan konkurrens viktigaste kundgrupp. Sammantaget har vi ett konkurrenskraftigt erbjudande där jag, tillsammans med mina kollegor, ska arbeta fokuserat och medvetet mot våra mål; MQ ska vara en spännande modeaktör och bli den ledande varumärkeskedjan i Norden. Mats Gärdsell VD och koncernchef 6 7 MQ årsredovisning 2010/2011 MQ årsredovisning 2010/2011

5 mål och strategi mål och strategi Affärsidé Att till män och kvinnor med intresse för mode erbjuda varumärken med hög modegrad i attraktiva butiker. MQ är en helintegrerad varumärkeskedja som erbjuder en mix av egna och externa varumärken till modeintresserade män och kvinnor i den mentala åldern år. Vision MQ ska bli den ledande varumärkeskedjan i Norden. MQ-kedjan är, efter mer än femtio år på den svenska marknaden, en väletablerad kedja med ett rikstäckande butiksnät med fortsatt tillväxtpotential på både befintliga och nya marknader. Sedan hösten 2010 finns MQ även representerat i Norge % Män ~50% 30 40% MQs affärsmodell Finansiella mål MQ har följande finansiella mål, antagna av styrelsen den 25 mars 2010: Den årliga nettoomsättningstillväxten ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Under verksamhetsåret 2010/2011 nådde MQ en tillväxt på 3,6 procent (3,6). Rörelsemarginalen ska i genomsnitt uppgå till minst 12 procent över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen för helåret 2010/2011 uppgick till 8,1 procent (10,1). Varulagret ska ej överstiga 11,5 procent av omsättningen de 12 senaste månaderna. Varulagrets andel av omsättningen för 2010/2011 var i linje med året innan; 14,4 procent (14,3). UTDELNINGSPOLICY Styrelsens mål är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt. För verksamhetsåret 2010/2011 föreslår styrelsen en utdelning om 1,10 kronor (1,02) per aktie, vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt % kvinnor ~50% 30 40% Strategi Utgångspunkten i MQs strategiska position är ett tydligt modeerbjudande i egna butiker för både män och kvinnor. MQ har en stark profil som varumärkeskedja som är differentierad från konkurrenterna. Affärsmodellen, med en balanserad varumärkesmix av egna och externa varumärken inom dam- och herrmode, ger bolaget en relativt låg riskexponering. Verksamheten bedrivs i alla led med en miljömedveten och hållbarhetsinriktad ambition. Genom att erbjuda egendesignade kollektioner och ett attraktivt komplement av externa varumärken kombinerat med stort fokus på försäljning, service och koordinerade processer ska MQ växa med lönsamhet i flera olika led: Tillväxt i Sverige Nya butiker I förhållande till många konkurrenter har MQ relativt få butiker, vilket ger utrymme att expandera butiksnätet i Sverige. MQ ser möjligheter att öppna nya butiker både på orter där MQ redan har en befintlig butik och på nya orter. Under 2010/2011 öppnade MQ totalt sju butiker, varav fyra i Sverige. Ökande jämförbar försäljning En ständigt förbättrad varumärkesmix och produktportfölj tillsammans med ett tydligt säljfokus ska bidra till att den jämförbara försäljningen ökar minst i nivå med marknadens tillväxt. Aktiviteter för att öka lojaliteten med den höga andel kunder som ingår i MQs kundklubb fortsätter. Ett antal av MQs butiker har en butiksyta som är mindre än önskat och uppväxling av befintliga butiker bedöms kunna ske till en låg investeringsnivå och med befintlig bemanning. MQs jämförbara försäljning 2010/2011 uppgick till -1,3 procent, vilket var bättre än den svenska marknadens utveckling på -3,7 procent (enligt HUI). Under räkenskapsåret 2010/2011 utökade fyra befintliga butiker sin säljbara yta med totalt 750 kvadratmeter. Tillväxt på nya geografiska marknader Lansering på ny marknad - Norge Med sin skalbara affärsmodell av egna och internationellt välkända varumärken i det övre mellanprissegmentet bedöms MQs koncept vara attraktivt att etablera på en ny marknad i de nordiska länderna. Potentialen för en kedja med MQs erbjudande är stor i Norge och bedömningen är att MQ på lång sikt kan öppna 40 till 50 butiker på den norska marknaden. Den successiva expansionen ska ske med fokus på lönsamhet. MQ öppnade sin första butik utanför Sverige, i Oslo, Norge, i september 2010, och hade vid årets slut tre butiker på den norska marknaden. Expansion till Finland Den finska marknaden erbjuder bra lägen i stora köpcentrum och har som EU-land goda förutsättningar för smidig varuförsörjning från MQs centrallager i Sverige. MQ ser en potential att öppna butiker i Finland på sikt. Effektiva processer och skalfördelar Ökad lokal närvaro och effektivare varuflöde Inköpskontoren i Shanghai, Kina, och Dhaka, Bangladesh, etablerades i januari 2008 respektive augusti 2009 för att förbättra kontrollen av tillverkningsprocessen, minska antalet leverantörer och sänka kostnaderna genom en ökad andel inköp via de egna kontoren. Arbete fortlöper för att optimera bolagets varuförsörjning i alla led. Under 2010/2011 uppgick andelen order via egna produktionskontor till cirka 80 procent (56). Kontinuerlig kostnadskontroll MQ har de senaste åren fokuserat på bland annat kostnadskontroll vilket bidragit till betydligt lägre centrala kostnader. Den befintliga centrala serviceorganisationen bedöms kunna hantera fortsatt planerad tillväxt. Egna varumärken Externa varumärken Egna varumärken Externa varumärken 8 9

6 1957 Ett antal enskilda modebutiksägare samlas i Stockholm för att diskutera ett gemensamt reklamsamarbete. Mötet leder till att 25 herr- och dambutiker inleder ett samarbete som den 18 mars 1958 antar namnet Detex AB. Huvudkontoret placeras i de då nybyggda Hötorgsskraporna Detex AB flyttar till Borås. Dam- och herrsidan hade vid den här tiden olika namn på sina gemensamma profiler: Modegruppen för dam och Man Group för herr Som ett led i fördjupningen av samarbetet mellan modebutikerna runt om i landet döps Detex AB om till MAN-QVINNY AB. Under sjuttiotalet öppnar en rad MAN- och QVINNY-butiker över hela landet. Butikerna inom MAN-QVINNY AB börjar likna varandra allt mer MAN och QVINNY lanseras under den gemensamma profilen MQ. Herr- och damkläder börjar i ökande utsträckning säljas i gemensamma butiker och sortimentet blir mer målgruppsanpassat MQ inleder en stor omorganisation där MQ övergår från att vara en frivillig fackhandelskedja till att anta en mer franchiseliknande styrning. I samband med detta rekryteras, med stor framgång, en rad nya butiker Huvudkontoret flyttar från Borås till Göteborg och bolaget öppnar ett inköpskontor i Shanghai, Kina I maj inträder CapMan som majoritetsägare i MQ. Samtliga butiker köps upp och införlivas i MQ Retail AB. Profileringen av MQ förfinas och butikerna utvecklas till att bli än mer kundanpassade Antalet butiker når 100 och två outletbutiker öppnar. Ytterligare ett inköpskontor öppnar, denna gång i Dhaka, Bangladesh MQ har 113 butiker, omkring 650 medarbetare och kundklubbsmedlemmar MQ-aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm och MQ får nya aktieägare. MQ öppnar fyra nya butiker i Sverige och lanserar kedjan i Norge med en första butik i Oslo i september MQ årsredovisning 2010/2011 MQ årsredovisning 2010/2011

7 Verksamheten Verksamheten MQ har en stark position i Norden med ett tydligt erbjudande till modeintresserade kvinnor och män i egenägda butiker. Varumärkesportföljen består av en attraktiv mix av egna och externa varumärken. Såväl position som erbjudande utvecklas ständigt för att MQ ska vara en intressant varumärkeskedja, arbetsgivare och aktie. POSITIONERING MQs ambition är att vara den stilsäkra utmanaren där en mix av varumärken täcker en varierad stil-, pris- och modegrad. Produkterna har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och som MQs kunder ska kunna bära ofta och länge utifrån livsstil och behov. MQ vänder sig till män och kvinnor som har känsla för mode, men som snarare följer redan etablerade trender än försöker skapa nya. Prismässigt positionerar sig MQ i det breda mellanprissegmentet, mellan lågpriskedjor såsom H&M och Gina Tricot och exklusiva varumärken såsom Prada och Ralph Lauren. MQ erbjuder ett prisvärt mode i form av ett urval varumärken med god kvalitet i butiker med hög servicegrad. Marknadsandelar Enligt undersökningsföretaget GfK har MQ en starkare marknadsposition bland män än kvinnor på den svenska klädmarknaden, med marknadsandelar för år 2010 om 5,3 respektive 2,7 procent, vilket gör MQ till andra respektive sjunde största aktör. Samtidigt var bolagets andel av den totala svenska klädmarknaden 3,2 procent. Konkurrenter MQs huvudsakliga konkurrenter i fackhandelssegmentet är kedjorna Brothers och Sisters, vilka erbjuder ett liknande varumärkeskoncept, med en blandning av egna och externa varumärken, och vänder sig till samma kundsegment som MQ. En andra grupp konkurrenter, såsom H&M, Kapp Ahl, Lindex, Gina Tricot och Dressmann, återfinns i lågprissegmentet. Dessa aktörer är emellertid inte direkt jämförbara med MQ, eftersom de driver en enhetlig varumärkesstrategi. Varuhus, såsom Åhléns City och NK, är också, i viss utsträckning, konkurrenter till MQ, då de erbjuder en blandning av externa varumärken till både män och kvinnor. Dessa aktörer skiljer sig dock från MQ i avseendet att de erbjuder kläder över ett pris- och modespann som till viss del skiljer sig från MQs samt att de har få butiksenheter. Ytterligare en grupp konkurrenter är renodlade varumärkeskedjor och fristående fackhandlare. MÅLGRUPP MQs målgrupp är kvinnor och män med en mental ålder på år, som lever ett aktivt liv, träffar många människor och har flera intressen. Målgruppen är modeintresserad, ofta med en tydlig egen personlig stil men öppen för vägledning och förändringar. MQs kunder vill känna sig stilsäkra. De vill ha hjälp med att blanda dyrt och billigt, dressat och casual. Det är viktigt att kunderna känner att de skapar en egen stil, men som stämmer i modebilden. Hos MQ ska kunden känna att de får hjälp, om de vill, att koordinera sin klädsel på ett stilsäkert och personligt sätt. Målgruppen är central för hela MQs verksamhet och är styrande för marknadsföring, butiksdesign samt varumärkes- och sortimentsstruktur. Kundklubb MQ har en lojal kundbas, vilket framgår av att bolagets kundklubb har cirka medlemmar ( ). Bolagets ambition är att ha ett sunt förhållande mellan spontanköp och kundklubbsköp, där kundklubbbsmedlemmarna generellt har högre genomsnittsköp än MQs övriga kunder. Enligt undersökningsföretaget GfK lade klubbens medlemmar i genomsnitt 14 procent av sin totala klädkonsumtion i MQs butiker föregående år, vilket är näst högst bland de lojalitetsprogram som erbjuds av svenska klädkedjor. Medlemskap i kundklubben är gratis och kunden får poäng för varje köp, där en krona motsvarar en poäng. Beroende på insamlade poäng under ett kalenderår indelas kundklubbens medlemmar i nivåerna bas, silver och guld. De samlade poängen ger, utöver rabattcheckar, förtur på reor, gratis eller nedsatta skrädderitjänster, tillgång till särskilda kampanjer och inbjudan till VIP-kvällar. Se mer om kundklubbens förmåner på sid 21. VARUMÄRKEN MQs produktportfölj bestod under räkenskapsåret 2010/2011 av sex egna varumärken och tolv internationellt etablerade och välkända externa varumärken. Bolaget strävar efter en optimal varumärkesmix inom både herr- och dammode, där varje varumärke utvärderas löpande för att säkerställa att det har sin självklara position i varumärkesportföljen, möter de höga krav på design och kvalitet som MQ ställer samt är i linje med MQs övergripande koncept. Balansen mellan de valda varumärkena är likväl mycket viktig. Samtliga varumärken ska hålla en hög internationell standard och många uppfattar MQs egna varumärken som externa, vilket ses som ett bevis för en stark design- och produktutvecklingskompetens. Varumärkesportfölj Det är viktigt att ha en långsiktighet i erbjudandet av externa varumärken, samtidigt som det finns stora möjligheter att skapa ett nyhetsvärde genom att förändra mixen inför en säsong. MQ gör därför löpande en översyn av varumärkesportföljen och bedömer att ett fåtal av dagens varumärken över tid kommer att bytas ut, men att nuvarande antal varumärken är på en bra nivå. Varje varumärkes inriktning utgår från tre övergripande parametrar; livsstil, kollektion och pris. Utifrån 12 13

8 Verksamheten dessa parametrar indelas varumärkenas respektive kollektioner i ett spektrum från casual till dressat. Inom herr erbjuder MQ de egna varumärkena Réunion/Emilio och Bläck, och inom dam Zoul, 365 Sunshine och Stockh lm. Under året bestod de externa varumärkena av bland andra Björn Borg, Bondelid, Calvin Klein, Diesel, Dobber, Fred Perry, G-Star, InWear, Levi s, Lyle & Scott, Maison Scotch, Mango, Peak Performance och Scotch & Soda. Under hösten 2011 testas två nya varumärken i ett urval butiker som en försmak på våren 2012; Savvy Citizen och Just Female. De kommer fortsatt köpas in under våren 2012 för att utvärderas och baserat på utfall kan de senare bli aktuella i fler av kedjans butiker. Bland de nya varumärkena för våren 2012 finns på damsidan Dobber, Just Female och Won Hundred, varav de två senare kommer att finnas i ett urval av butiker. På herrsidan lanseras Cottonfield i hela kedjan, samt Mouli, Savvy Citizen och State of Art i några butiker. State of Arts första kollektion blir en förleverans ur den kommande höstkollektionen och lanseras i butik under maj Prissättningsstrategi Generellt är de externa varumärkena högre prissatta än MQs egna eftersom de dels är dyrare vid inköp, dels i regel är positionerade i högre prisklass som varumärken. En annan skillnad är att de egna varumärkena prissätts i ett bredare intervall där pris för basplagg sätts på en relativt låg nivå medan dyrare plagg, såsom kavajer och jackor, prissätts strax under motsvarande plagg för externa varumärken. BUTIKER MQ hade vid räkenskapsårets slut totalt 113 butiker, varav 110 i Sverige och tre i Norge. Ett antal av dessa butiker har en mindre yta än önskat och MQ ser en potential att expandera befintliga butiksytor som en betydande tillväxtfaktor till låg kostnad. Under året utökade MQ butiksytan i fyra av kedjans butiker med totalt 750 kvadratmeter. Butikerna är MQs viktigaste kommunikationskanal och varumärkesbärare. Därför fästs stor vikt vid att MQs alla butiker har ett gemensamt uttryck. MQ arbetar löpande med att designa samtliga butiker efter ett sammanhängande koncept. Kunden ska känna igen MQ i allt från annonskampanjer och reklammaterial till skyltar och inredning. Outlets MQ har i dag tre outlets; Freeport och Ullared söder om Göteborg samt Kungens Kurva söder om Stockholm. Outletbutikerna är en del i MQs strategi att stärka varumärket och förbättra tillväxt och lönsamhet. Det uppnås genom att det ordinarie butiksnätet i huvudsak kan sälja varor till ordinarie pris, tack vare att nedsatta varor och utgående plagg till största del kan säljas via outlets. Det ger ett högre nyhetsflöde och lägre andel kampanjaktiviteter i butik vilket medför en stärkt profil för MQs varumärken. Shop online MQ lanserade en e-handelsbutik MQ shop online under hösten Strategin för e-handelsbutiken är att erbjuda ett brett sortiment i linje med MQs fysiska butiker, men inledningsvis var erbjudandet baserat på ett urval av kedjans varor. Successivt har utbudet ökat och lanseringen har fallit mycket väl ut. 14 MQ årsredovisning 2009/ /2011

9 Värdekedjan Värdekedjan MQs centrala organisation ansvarar för såväl framtagande och försäljning av bolagets egna varumärken som urvalet av externa varumärken. Här beskrivs de viktigaste delarna i MQs värdekedja från design och inköp till marknadskommunikation och försäljning. design och inköp Det övergripande målet när det gäller design- och inköpsavdelningens arbete är att forma ett attraktivt erbjudande av ett tydligt, kommersiellt och konkurrenskraftigt mode med en mix bestående av egna och externa varumärken. Sortimentet ska präglas av såväl kreativ höjd som kommersiellt tänk, och vara baserat på en grundlig kund- och marknadsanalys. Design MQs varumärkesmix riktar sig till både kvinnor och män, där varje varumärke är tydligt och unikt positionerat i bolagets övergripande varumärkesportfölj. MQ erbjuder modern stil, men strävar trots detta inte efter att skapa trender utan följer de redan existerande. MQ erbjuder även accessoarer och andra produkter än textil, som förhöjer och kompletterar modet och erbjudandet i butik. På MQ ska det vara lätt och roligt att skapa en individuell och säker stil. Här ska vår kund vara trygg i att hitta det man kan förvänta sig men också hitta något nytt som utmanar det förutsägbara, säger Lotta Lindsten, design- och inköpschef. Under 2010/2011 delades ansvaret för design och inköp upp i ett kreativt och ett kommersiellt team, med målet att ytterligare stärka avdelningens möjlighet att utveckla bra kollektioner. Egna varumärken I samband med att design- och inköpsavdelningen omorganiserades under våren 2011, arbetades MQs varumärkesplattform igenom. Varje varumärkes kärna har förtydligats med inriktning på livsstil och en tydlig, samordnad varumärkesstrategi har utmejslats från casual till dressat. På herrsidan lanserade MQ Dobber som nytt varumärke i MQs alla butiker under inledningen av hösten Bondelid är ett av MQs varumärken som, i likhet med Dobber, är betraktat som ett helt fristående varumärke, men där MQ ansvarar för design och produktion. Därmed har MQ de egna varumärkena Bläck och Réunion/Emilio. Inom damsegmentet lanserades inga nya varumärken under året. De egna varumärkena består av Stockh lm, 365 Sunshine och Zoul. Externa varumärken Externa varumärken kompletterar MQs egna vad gäller stil och modegrad. Ett externt varumärke ska tillföra något extra. Mixen utvärderas kontinuerligt med både långsiktighet, försäljningsanalys och trendriktighet som viktiga parametrar. Inga nya externa varumärken för herr presenterades under räkenskapsåret i MQs butiker, men under hösten 2011 lanserades Savvy Citizen. Under våren 2012 lanseras Cottonfield i hela kedjan och ytterligare två för MQ nya externa varumärken kommer att testas i ett urval butiker och utvärderas senare; Mouli och State of Art. På damsidan kommer Dobber lanseras i MQs alla butiker till vår/sommar Samma säsong lanserar MQ på test i ett urval butiker de externa varumärkena Won Hundred och Just Female. Av försäljningen stod dam för cirka 47 procent och herr för cirka 53 procent under räkenskapsåret 2010/2011. Inköp Med ökande tillverkningsvolymer har vikten av lokal närvaro genom egna kontor i MQs centrala tillverkningsmarknader ökat. Bolaget etablerade därför helägda inköpskontor i Shanghai, Kina, samt Dhaka, Bangladesh, under 2008 respektive De egna inköpskontoren har de senaste åren medfört successiva positiva effekter bland annat i form av lägre kostnader genom färre mellanhänder och lokal förhandlingskompetens. Vidare har MQ fått förbättrad kontroll både vad gäller kvalitet i produktionerna och efterlevnad av krav avseende Corporate Social Responsibility (CSR). MQ kan också se en förbättrad operationell effektivitet till följd av kortare ledtider och effektivare transporter. Sammantaget har förflyttningen av inköpskontrollen lett till en stabil bruttomarginalutveckling under en period då produktionskostnaderna i främst Kina har ökat väsentligt. logistik och varuförsörjning MQs avdelning för supply chain management (varustyrning och -försörjning) har som viktigaste uppgift att säkerställa optimal varuförsörjning till koncernens samtliga butiker, relevant andel inköp från respektive inköpsmarknad samt kontinuerligt utvärdera rätt mix av samarbetspartner inom tillverkning och transport. Tillverkning MQ har ingen egen produktion utan anlitar externa tillverkare. MQ ställer höga krav på hållbarhet i samtliga delar av bolagets verksamhet, där en stor del består i att säkerställa att arbets- och anställningsvillkor som tillämpas av de leverantörer som MQ anlitar, motsvarar de höga krav som bolaget ställer på dessa områden. För att säkerställa att ledande branschpraxis följs, är MQ sedan 2007 medlem i BSCI. Läs mer om detta på sidan 22. MQs kvalitetssäkrande arbete har förbättrats ytterligare i och med de egna inköpskontoren, dels genom den ökade lokala närvaron som de medför, dels genom att MQ med hjälp av dessa kontor kan genomdriva strategin att minska antalet produktionsenheter, vilket har gett ökad möjlighet till kontroll och förbättrad lönsamhet. Leverantörer MQ arbetar medvetet för att minska antalet kontrakterade leverantörer vilket syftar till att förbättra kontrollen över produktionen. Genom att fokusera sin tillverkning kan MQ lägga större volymer per fabrik och därmed bli en viktigare kund. Det gör att MQ också på ett mer nära och långsiktigt sätt kan utveckla samarbetet och arbetssättet. Det viktiga är att ha en bra mix av leverantörer och urvalet sker utifrån leveranssäkerhet, kvalitet och ledtid. För MQs del innebär det att trikå med krav på korta ledtider exempelvis gärna produceras i Turkiet, basdenim och trikå i Bangladesh medan grovstickat och konfektion tillverkas huvudsakligen i Kina, säger Peter Karlsson, chef för logistik och sourcing. Under det gångna året styrdes cirka 80 procent av MQs tillverkning av egna varumärken från inköpskontoren i Shanghai och Dhaka, jämfört med cirka 56 procent året innan. Det innebär att MQ nått sitt första delmål att över 75 procent av andelen inköp ska gå via egna inköpskontor. Produktionen av samtliga MQs egna varumärken sker i Kina, övriga Asien och Europa, med varierande ledtider till följd av geografiska avstånd och val av transportmedel. Medan merparten av inköpen i Asien sker via de egna inköpskontoren sker inköpen i Europa dels via agent, dels genom direktköp. Vad gäller de externa varumärkena köper MQ in befintliga kollektioner vilket innebär att varuförsörjningen är mindre komplex jämfört med processen för de egna varumärkena

10 Värdekedjan Värdekedjan varustyrning och distribution MQ har som ambition att skapa en optimerad process, i vilken korta ledtider, ett effektivt men samtidigt flexibelt flöde av plagg till butik och försäljningsanpassade lagernivåer både i central- och regionallager och i butiksnätet spelar en avgörande roll. Vidare utvärderar MQ ständigt möjligheter att minska miljöpåverkan av det logistiska flödet, vilket kan exemplifieras av att bolaget i största möjliga utsträckning söker begränsa antalet flygtransporter. Centrallagret i Borås är navet för det logistiska flödet av såväl egna som externa varumärken. MQ har även ett regionallager i Stockholmsområdet som försörjer till e-handeln samt till ett mindre antal Stockholmsbutiker. Ett externt logistikföretag ansvarar både för driften av centrallagret och merparten av leveranserna från både central- och regionallagret. Driften av regionallagret sköts av MQ. Samtliga leveranser av produkter som säljs under externa varumärken görs direkt till centrallagret och administreras separat av säljande part. För att optimera lagernivåerna i butik använder MQ ett efterfrågestyrt påfyllnadssystem, vilket innebär att endast en del av den totala ordern levereras initialt och resterande del levereras genom påfyllnadsleveranser utifrån behov. Att vi kan ha ett mindre lager i butik är bra på många sätt. Dels är det en ren kostnadsbesparing men det gör även att de som arbetar i butik får mer tid med kund. Flera av våra butiker har också kunnat omvandla tidigare lagerutrymme till försäljningsyta vilket ger ytterligare säljkraft, säger Peter Karlsson. Leveranser från centrallagret når butikerna inom en till två dagar, beroende på avståndet mellan den enskilda butiken och centrallagret. Oavsett avstånd mellan lager och butik har MQ ett krav på en längsta leveranstid på fyra dagar, räknat från försäljningstillfället till att en ny vara levereras till butik. Vi har idag väl etablerade och fungerande inköpskontor i Shanghai och Dhaka nu ska vi använda dem på ett ännu bättre sätt för att få en så effektiv inköpsprocess som möjligt, avslutar Peter Karlsson. marknadskommunikation MQ är positionerat i fackhandelssegmentet, vilket karaktäriseras av ett produktutbud med en blandning av varumärken och en relativt hög servicegrad. MQ strävar efter att differentiera sig från sina konkurrenter genom att erbjuda hög modegrad och servicenivå, samt genom inriktningen på kläder för både män och kvinnor i samma butiker och ett utbud av både egna och internationellt välkända varumärken. Marknadsföring och kampanjer MQs position som varumärkeskedja för kvinnor och män i Sverige är väletablerad. I en föränderlig värld krävs att positioneringen löpande utvärderas och uppdateras för att varumärket ska upplevas som relevant och intressant. Under 2011 genomförde MQ ett grundligt positioneringsarbete med målet att ytterligare förtydliga MQ som varumärke. Som ett led i det arbetet bytte MQ under året samarbetspartner och strategiskt bollplank för sina reklamkampanjer. Samtidigt förstärktes kompetensen och genomförandekraften i den egna organisationen för att möjliggöra en snabb, flexibel och kostnadseffektiv produktion av företagets olika marknadsföringsaktiviteter. Med ökad kompetens internt får vi ökad kontroll och blir mer kostnadseffektiva. Vi kan dessutom agera snabbare på trender som växer fram i säsong, säger Magnus Johansson, marknadschef. MQ använder sig av en flerkanalstrategi vad gäller sin marknadsföring, där utomhusreklam historiskt haft en relativt sett stor andel. Allt viktigare kanaler för MQ är dagspress och online där MQ stärker varumärket och driver försäljning. Viktigt är även att återfinnas i naturliga modemiljöer, exempelvis modemagasin. Produkten är den nya hjälten i våra kampanjer. MQ har kunskapen att göra rätt urval så får kunden välja av det bästa som passar hans eller hennes stil, personlighet och behov, säger Magnus Johansson. Den huvudsakliga marknadsförings- och försäljningskanalen är dock de egna butikerna, som vid räkenskapsårets slut uppgick till 113 butiker i Sverige och Norge. Här finns en möjlighet att löpande skapa rätt modekänsla för säsongen och ett snabbt nyhetsflöde både i fönsterskyltning och inne i butik. försäljning MQ har som mål att öka koncernens totala försäljning samt att tillväxten i jämförbara enheter ska överträffa marknadens utveckling. Försäljningsavdelningens arbete är därför avgörande för att bidra till MQs finansiella mål, ett arbete som baseras på MQs erkända styrkor inom kvalitet, varumärken men allra främst kundservice. Genom att målmedvetet inspirera till köp kan varje butiksmedarbetare göra stor skillnad. Som ett led i att förstärka kundupplevelsen och försäljningsdrivet i butikerna har verktygen för uppföljning och dialog med butikerna förtydligats under året. Vi har förenklat alla mätetal i butik med en övergripande ambition att alla ska känna delaktighet, lätt kunna förstå och veta när man har framgång, och samtidigt lägga så mycket tid som möjligt på kund. Vi uttrycker det enkelt; möt kunden först, vik sedan det har gett oss effekt direkt, säger Anna Karin Holck, försäljningschef. MQ har under året börjat använda sig av så kallad mystery shopping, en vedertagen metod i detaljhandeln där anonyma observatörer besöker varje butik och kontrollerar ett antal kriterier i allt från kundbemötande till butiksmiljö anpassade efter MQs kravspecifikation. Syftet är att sätta en standard för lägsta servicenivå och med det få jämn kvalitet över hela kedjan. Nyckeln till framgång är tydligt ledarskap. Det skapar engagemang och gör att alla kan ägna sin tid åt rätt saker. Genom kontinuerlig dialog, utvärdering och uppföljning kan vi också tidigt hitta nya bra chefsämnen i organisationen, säger Anna Karin Holck. För att säkerställa en målstyrd process fokuserar MQ på att stärka ledarskapet i hela organisationen, men inte minst vad gäller koncernens viktiga region- och butikschefer. Deras arbete omfattar bland annat att sätta tydliga mål och processer för sin organisation, ta ansvar för utvecklingen och utveckla ett kommersiellt agerande i butik MQ årsredovisning 2010/2011 MQ årsredovisning 2009/ /2011

11 Det här får en kundmedlem på MQ Det finns tre medlemsnivåer Bas, Silver och Guld. Poängen samlas på egen hand eller tillsammans med andra medlemmar i samma hushåll. Alla nivåer får förtur på reor, nyheter före alla andra, tävlingar och attraktiva erbjudanden. Förutom det får guld- och silvermedlemmar också fri upp- och nedläggning av byxor. På guldnivå kan medlemmar räkna med ytterligare förmåner, som inbjudningar till olika evenemang och butiksaktiviteter. Bonuspoäng fås på alla inköp och poängen lagras i max två år. Bas upp till poäng Upp- och nedläggning av byxor till ordinarie pris för endast 50 kr Bonussaldo för klädinköp på Med MQ MasterCard får medlemmar varje år en värdecheck på 500 kr hos MQ Silver och poäng 4 procent bonus från första kronan Fri upp- och nedläggning av alla byxor till ordinarie pris Mer attraktiva erbjudanden och rabatter i samband med kampanjer Bonussaldo för klädinköp på Med MQ MasterCard får medlemmar varje år en värdecheck på 500 kr hos MQ Guld poäng och däröver 4 procent bonus upp till poäng, därefter 8 procent bonus på allt som handlas under året Exklusiva erbjudanden och inbjudningar till olika evenemang och butiksaktiviteter Fri upp- och nedläggning av alla byxor till ordinarie pris Mer attraktiva erbjudanden och rabatter i samband med kampanjer Bonussaldo för klädinköp på Med MQ MasterCard får medlemmar varje år en värdecheck på 500 kr hos MQ MQ årsredovisning 2010/2011 MQ årsredovisning 2010/2011

12 HÅLLBAR UTVECKLING HÅLLBAR UTVECKLING MQ står för kvalitet och långsiktighet, vilket genomsyrar allt från hur plaggen designas och hur inköpen görs till hur arbetet i butik sköts. MQ erbjuder mode som tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och som kan bäras länge. MQs hållbarhetsarbete är uppdelat i tre områden: En ansvarsfull produktion kunden ska känna sig trygg i att MQs produkter har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Engagerade medarbetare MQ ska skapa rätt förutsättningar för en inspirerande arbetsplats där medarbetarna ska känna engagemang, glädje och ansvar. Läs mer om MQs medarbetare på sidan 24. Medvetna kunder MQ ska erbjuda mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och kläder av en kvalitet som gör det möjligt för kunderna att använda plaggen ofta och länge för att på så sätt skona miljön. Inköp och produktion MQs produktion av egna varumärken sker hos utvalda leverantörer i Europa och Asien. För att säkerställa en effektiv och ansvarsfull produktion har MQ etablerat inköpskontor med egen personal i Shanghai och Dhaka. MQ har fattat beslut om att införa ett Nöjd Leverantör-Index (NLI) under Indexet ska visa hur MQ agerar som köpare och samarbetspartner samt vad som kan förbättras för att stärka samarbetet och skapa ett framgångsrikt utbyte för båda parter. Under året har flera åtgärder genomförts för att optimera inköpsprocessen med syfte att spara både tid och pengar för MQ och dess leverantörer, men även för att åstadkomma resultat inom de områden som uppförandekoden täcker. Bland annat har ett nytt planeringsverktyg och kalender införts och inköparna har involverats i återkopplingsprocessen till leverantörerna av eventuella brister. MQ har gjort en omfördelning av det interna ansvaret för att effektivisera arbetet. Leverantörer Målet är långsiktiga relationer och partnerskap med ett fåtal utvalda leverantörer. MQ har valt att dela in sina leverantörer i fyra nivåer baserat på produktkvalitet, efterlevnad av uppförandekod, bruttomarginal och leveransprecision. Kategorierna är partnerleverantör, kärnleverantör, utvecklingsleverantör och fasa ut-leverantör. MQ strävar efter att partnerleverantörerna ska stå för en betydande del av bolagets totala inköpsvolym och arbetar aktivt för att fördjupa relationerna med dessa genom dialog och utbildningar. Sedan förra året har MQ minskat både antalet leverantörer och fabriker. Uppföljning och kontroller MQ är sedan 2007 medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, som är ett initiativ för att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Medlemmarna i BSCI arbetar utifrån en gemensam uppförandekod som baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organizations kärnkonventioner. Uppförandekoden reglerar bland annat lagar och förordningar, barnarbete, diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmåner, arbetstid samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Leverantörerna kontrolleras och utvärderas dels genom externa revisioner genomförda av BSCI, dels av MQ själva. Efter varje inspektion får fabrikerna en åtgärdsplan med förbättringspunkter som ska åtgärdas inom uppsatt tid. Inför inspektionerna samarbetar MQ med leverantörerna för att ge dem möjligheten att förbättra sig. Better Cotton Iniative Under året har MQ blivit medlemmar i Textile Better Cotton Iniative (BCI) som är en intresseorganisation med inriktning på att skapa möjliga alternativ till den traditionella bomullsodlingen. BCI utbildar bomullsodlare i hur bomull odlas med mindre vatten, kemikalier och gödningsmedel, men organisationen arbetar även för att höja den sociala standarden för bomullsodlarna. Syftet är att främja mätbara förbättringar i de centrala miljömässiga och sociala effekterna av bomullsodlingen för att göra det mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Medlemskapet har lett till att MQ tillsammans med KappAhl och Lindex driver ett projekt för att påskynda utvecklingen av en mer hållbar bomullsodling. Det innebär bland annat att bolagen genom gemensamma insatser låtit odla sin egen bomull på ett hållbart och etiskt sätt med syftet att utbilda bomullsodlarna i alternativ odling. Den egenodlade bomullen kommer sedan att skördas och därefter planerar MQ att producera plagg med sin egen bomull. Hållbara material MQ vill på lång sikt minska den totala andelen bomull som säljs i butik till förmån för mer hållbara material samt öka andelen hållbar bomull, det vill säga Better Cotton och ekologisk bomull. Hållbart odlad bomull är en prioriterad fråga och det är ett av skälen till att MQ gått med i BCI. MQs ambition att förändra materialmixen av traditionella material samt öka andelen av mer hållbara material står fast. Transporter En av MQs viktigaste miljömålssättningar är att minska koldioxidutsläppen till följd av varutransporter. MQ arbetar därför för att fler transporter från Asien ska ske med båt istället för med flyg. Varje transport som sker med flyg ska godkännas av VD, design- och inköpschef eller affärsområdeschef vilket är ett sätt att få kontroll och ständigt ifrågasätta varje flyguppdrag. Under 2010/2011 minskade MQ flygtransporterna med 39 procent och koldioxidutsläppen med 21 procent jämfört med samma period föregående år. Hållbara arbetsplatser MQ arbetar för hållbara arbetsplatser med målet att miljödiplomera samtliga arbetsplatser till Miljödiplomeringen är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem på arbetsplatserna och ett alternativ till ISO Exempel på åtgärder är källsortering, dubbelsidiga utskrifter samt att huvudkontorets el kommer från förnybara energikällor kombinerat med ett aktivt arbete för att minska elanvändningen. Läs mer om hållbarhetsarbetet i MQs Hållbarhetsredovisning på

13 MEDARBETARE MQs ambition är att vara den bästa arbetsgivaren i branschen. Tydligt ledarskap är avgörande för att skapa en effektiv organisation med nöjda medarbetare. På MQ ska både chefer och medarbetare uppleva att det finns stora möjligheter att växa och utvecklas. Engagerade medarbetare som tar ansvar är en förutsättning för att nå uppsatta mål och driva utvecklingen framåt. För att uppnå det fokuserar MQ på att: med ett tydligt ledarskap skapa en stabil och effektiv organisation med nöjda medarbetare, låg personalomsättning och sjukfrånvaro, säkerställa en stark organisation med rätt kompetens rätt man på rätt plats, bygga en stark företagskultur som är självklar för chefer och medarbetare. Nöjd Medarbetar-Index MQ genomför årligen en medarbetarundersökning där ett Nöjd Medarbetar-Index (NMI) tas fram. Betygsskalan är 1 6, där ett (1) står för det lägsta värdet och sex (6) för det högsta värdet. NMI mäter bland annat trivsel samt vilka krav och förväntningar medarbetarna har på företaget. Den senaste mätningen genomfördes 2010 och resulterade i ett NMI på 4,9 jämfört med 4,8 året innan. Framöver kommer fokus ligga på ytterligare förbättringar, bland annat inom områdena utveckling, kommunikation och ledarskap. Personalomsättning, sjukfrånvaro och jämställdhet Under året ingick MQ för första gången i Universums företagsbarometer som mäter arbetsgivares attraktivitet bland ekonomistudenter på Sveriges universitet. MQ tilldelades priset för årets nykomling 2011 och bolaget hamnade på 48:e plats i rankingen bland de mest attraktiva arbetsgivarna. Universum har även en mätning av mångfald hos företagen och där hamnade MQ på sjätte plats. MQs ambition är att skapa en attraktiv arbetsplats där kompetens är avgörande för varje befattning med en jämn fördelning mellan kvinnor och män på chefspositioner. Branschen är av tradition kvinnodominerad, men MQ strävar efter att medarbetarteamen ska spegla företagets kunder och har som mål att minst 20 procent av medarbetarna i butik ska bestå av män. En jämställdhetspolicy togs fram MQ fortsätter att ha lägre personalomsättning och sjukfrånvaro än branschens genomsnitt. Under året hade MQ en personalomsättning på 15 procent jämfört med 16 procent förra året och en sjukfrånvaro på 3,8 procent jämfört med 3,9 procent året innan. Arbetsmiljön MQ kartlägger kontinuerligt arbetsmiljön på alla arbetsplatser inom företaget, det vill säga i butik både i Sverige och Norge, på huvudkontoret och inköpskontoren i Dhaka och Shanghai. Under året har insatser till förbättringar som gjorts inom områdena brand och säkerhet visat goda resultat. Ergonomi är ett annat område som MQ fokuserat på för att utveckla och där kommer fortsatta insatser att göras under kommande räkenskapsår. Läs mer om MQs hållbarhetsarbete på sidorna och i bolagets hållbarhetsredovisning på mq.se. Kompetensutveckling Ambitionen är att det alltid ska finnas möjlighet att växa inom organisationen och MQ arbetar aktivt för att öka rörligheten samt skapa intern tillväxt. Olika utbildningsprogram finns för säljare i butik och butikschefer. För medarbetarna på huvudkontoret är utbildningsinsatserna individuellt anpassade där en utvecklingsplan är kopplad till medarbetarnas mål, som i sin tur har en tydlig koppling till företagets affärsplan och budget. Satsningar på ledarskapsutveckling av chefer på alla nivåer prioriteras också högt. För att ge nytillträdda chefer extra stöd har MQ en internutbildning som företaget fortsatt utveckla under året. 24 MQ årsredovisning 2010/2011

14 Aktien Aktien MQs ambition är att ge aktieägare, analytiker och andra intresserade tydlig och aktuell finansiell information både i återkommande rapporteringar och i presentationer av verksamheten. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet i MQ uppgår till SEK fördelat på aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK per aktie. Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. AKTIEHANDEL Sista betalkurs per den 31 augusti 2011 var 19,20 SEK, vilket gav ett börsvärde för MQ på 675 MSEK. Totalt omsattes aktier under räkenskapsåret 2010/2011, motsvarande ett värde om cirka 749 MSEK. Det genomsnittliga antalet aktier omsatta per handelsdag var Kursen föll under året med 28,4 procent. Högsta kurs som noterades under räkenskapsåret var 31,50 SEK och lägsta kurs var 16,10 SEK. MQs aktie handlas även på handelsplatser för aktier utanför NASDAQ OMX Stockholm. Under räkenskapsåret 2010/2011 stod denna handel för cirka 1 procent av omsättningen i bolagets aktie. SEK INCITAMENTSPROGRAM Inom MQ finns ett utestående aktierelaterat incitamentsprogram. Programmet introducerades i augusti 2011 och löper under tre år och omfattar sju ledande befattningshavare och specialister inom koncernen som omfattar totalt högst aktier i bolaget (före eventuell omräkning). För mer information om incitamentsprogrammet hänvisas till bolagsstyrningsrapporten, sidan 76. UTDELNINGSPOLICY Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt. Tidpunkten för, respektive den beloppsmässiga storleken av eventuell framtida utdelning, kommer bland annat att vara beroende av bolagets framtida resultat, expansions och förvärvsmöjligheter samt finansiella ställning i övrigt. UTDELNINGSFÖRSLAG Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning för 2010/2011 om 1,10 SEK (1,02) per aktie ska utgå, motsvarande 50 procent av årets resultat efter skatt. Antal AKTIEMARKNADSINFORMATION MQ eftersträvar att ge aktieägare, analytiker och andra intressenter tydlig och aktuell information. Finansiell information lämnas i första hand i årsredovisning, bokslutskommuniké och i tre delårsrapporter. Inför publicering av årsredovisning, bokslutskommuniké eller delårsrapporter håller MQ en tyst period under 30 dagar där inga personliga möten med placerare eller analytiker planeras och inga kommentarer lämnas angående MQs ekonomiska utveckling. I linje med MQs tydliga hållbarhetsarbete kommer årsredovisningen inte att publiceras i tryckt format, men kan skickas som utskrivet pdf-dokument till de aktieägare som så önskar. MQs årsredovisningar, delårsrapporter, bokslutskommunikéer och pressmeddelanden görs tillgängliga på hemsidan. TIo Största aktieägare per Antal aktier Ägarandel CapMan ,3% Jaller Klädcenter AB ,1% Länsförsäkringar Fondförvaltning AB ,5% Carlson Fonder AB ,6% Svenska Lärarfonder ,5% Maneq 2005 AB ,9% Ålandsbanken Fonder AB ,6% Skandia Fonder ,6% Catella Fondförvaltning ,6% Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,6% Övriga ,7% % Här finns även ytterligare information om bolaget, MQs aktie och finansiell statistik samt möjlighet att använda en prenumerationstjänst för information från MQ. AKTIEÄGARE Antalet aktieägare i MQ uppgick per den 31 augusti 2011 till enligt Euroclear. MQs tio största ägare innehade aktier motsvarande 50,3 procent av röster och kapital i bolaget. Analytiker som följer MQ SEB Enskilda Nicklas Fhärm Carnegie Niklas Ekman Nordea Stefan Stjernholm Swedbank Christian Anderson Data per aktie TSEK 11/10 09/10 08/09 Resultat per aktie, SEK 2,19 2,94 1,86 Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 2,19 2,86 1,79 Eget kapital per aktie, SEK 23,52 22,36 14,97 Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 23,52 23,96 14,42 Antal utestående aktier, st Genomsnittligt antal aktier, st Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG NASDAQ OMX Aktien MQ OMX Stockholm Omsatt antal aktier 1000-tal aktiekapitalets utveckling Tidpunkt Händelse Förändring antal aktier Förändring aktiekapital Aktiekapital efter förändring Antal aktier efter förändring December 2005 Nybildning Maj 2006 Nyemission Oktober 2006 Nyemission Januari 2010 Nyemission Maj 2010 Split Juni 2010 Inlösen av teckningsoptioner Juni 2010 Kvittningsemission Juni 2010 Nyemission Geografisk fördelning Sverige 88,54% Övriga Norden 0,64% Övriga Europa 9,15% USA 0,33% Övriga världen 1,34% Ägarförteckning, geografiskt område, per

15 Aktien MQ årsredovisning 2010/2011 MQ årsredovisning 2010/2011

16 Förvaltningsberättelse Styrelsen för MQ Holding AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti Verksamheten MQ-koncernen bedriver detaljhandel inom dam- och herrkonfektion på den svenska och norska marknaden. Sortimentet, med inriktning mot modeintresserade konsumenter, består av en mix av egna och externa varumärken. Butiksnätet MQ har ett rikstäckande butiksnät i Sverige och har under verksamhetsåret 2010/2011 även öppnat tre butiker i Norge. Samtliga butiker säljer både damoch herrsortiment. I slutet av perioden uppgick det totala antalet butiker till 113. Väsentliga händelser under året MQ öppnade under första kvartalet sin första butik i Oslo, Norge. Under oktober lanserade MQ sin e-handel MQ shop online. Koncernledningen förstärktes av marknadschef, Magnus Johansson och försäljningschef, Anna Karin Holck. Under andra kvartalet öppnades den andra butiken i Norge, i Drammen. MQ förstärkte organisationen och renodlade avdelningarna för design och inköp. Koncernledningen förstärktes i februari med en design- och inköpschef, Lotta Lindsten. Johan Elfner lämnade i början av maj sin post som VD. En rekryteringsprocess för att tillsätta hans efterträdare inleddes. Bolagets CFO och vvd Tony Siberg tillträdde som tillförordnad VD till dess att en ny VD var på plats. MQ inledde under våren ett nytt samarbete med reklambyrån Frankenstein. Under det fjärde kvartalet öppnade den tredje butiken i Skien, Norge. Under året har sju nya butiker öppnats varav tre i Norge och fyra i Sverige. MQ Holding AB höll extra bolagsstämma den 23 augusti 2011 i Göteborg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt, aktierelaterat incitamentsprogram Bolaget har inte några ekonomiska arrangemang som inte framgår av balansräkningen. Marknad För hela räkenskapsåret 1 september augusti 2011 minskade konfektionshandeln i Sverige för jämförbara enheter med 3,7 procent enligt HUI. Totalt för året minskade MQ försäljningen i jämförbara enheter i Sverige med 1,3 procent. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång Mats Gärdsell har utsetts till ny VD för MQ. Mats tillträde sin tjänst den 3 oktober Koncernledningen förstärktes med Peter Karlsson som tillträdde i oktober 2011 som chef för logistik och sourcing. Den 30 november 2011 slutade Catarina Olvenmark, HR-chef. Den fjärde butiken öppnade i Norge i september. En ny butik har öppnats i Erikslund, Västerås. Incitamentsprogrammet enligt ovan löper under tre år och ska omfatta sammanlagt sju ledande befattningshavare och specialister inom koncernen och omfatta totalt högst aktier i bolaget. Syftet med detta sparaktieprogram med matchningsaktier och prestationsaktier är i huvudsak att skapa förutsättningar för koncernen att rekrytera och behålla kompetenta ledande befattningshavare och specialister, tillskapa engagemang för koncernens långsiktiga utveckling samt sammanlänka ledande befattningshavares och specialisters intressen med aktieägarnas intressen och stimulera till aktieägande. I syfte att säkerställa leverans av aktier har säkringsarrangemang med bank ingåtts. Beräknat maxutfall uppgår till 7 MSEK. Resultatutvecklingen och likviditeten efter räkenskapsårets utgång är i enlighet med koncernens förväntningar. Bolaget har inte några investeringsåtaganden. Nettoomsättning och resultat s nettoomsättning uppgick till MSEK (1 435), en ökning med 3,6 procent. Dam ökade sin försäljning med 6,3 procent till 705 MSEK (663) och herr ökade med 1,3 procent till 782 MSEK (772). Bruttovinsten uppgick till 851 MSEK (832), vilket motsvarar en bruttomarginal på 57,3 procent (57,9). Den negativa marginalutvecklingen hänförs främst till ökade produktionskostnader samt ökade prisnedsättningar, vilket kompenseras till viss del av positiva valutaeffekter samt effektivare inköpsprocesser. Rörelseresultatet uppgick till 121 MSEK (145) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,1 procent (10,1). Planenliga avskrivningar uppgick till 50 MSEK (46). Finansnettot var -14 MSEK (-49) för tolvmånadersperioden. Resultat efter finansiella poster uppgick till 107 MSEK (96). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,19 SEK (2,86) Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning 12 månader 2010/ / / 2009 Nettoomsättning (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Balansomslutning (MSEK) Soliditet (%) 50% 48% 19% Finansiell ställning och likviditet s balansomslutning uppgick till MSEK jämfört med MSEK vid utgången av föregående räkenskapsår. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 827 MSEK (786), vilket ger en soliditet om 50 procent (48). Värdet på varulagret uppgick till 246 MSEK (205). Ökningen förklaras främst av tidigare leverans av höstvaror jämfört med motsvarande period föregående år men även av ett ökat antal butiker. Totalt sett bedöms såväl storleken som sammansättningen av lagret vara på en tillfredställande nivå. MQs kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 103 MSEK (108). Kassaflödet påverkas negativt av tidiga leveranser av höstvaror. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 59 MSEK (65). Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 augusti 2011 till 334 MSEK jämfört med 360 MSEK samma tidpunkt föregående år. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 26 MSEK. Räntebärande nettoskuld/ebitda uppgick till 1,9 vid periodens slut. Investeringar Investeringar om 44 MSEK (43) har gjorts under perioden och avser främst investeringar i nya samt i befintliga butiker. Under verksamhetsåret investerades även i två butiker med öppning under september Vidare har fyra butiker byggts om och anpassats till MQs nya butikskoncept. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick för tolvmånadersperioden till 14 MSEK (7) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 MSEK (-14). Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Moderbolagets verksamhet Moderbolagets verksamhet består i att sälja managementtjänster till övriga koncernbolag samt att hantera koncernens långfristiga upplåning. Intern kontroll Information om koncernens respektive moderbolagets interna kontroll finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna Denna rapport har upprättats som en från årsredoviningen avskild handling. Personal Medelantalet heltidsmedarbetare under året uppgick till 657 jämfört med 624 samma tidpunkt föregående år. Miljö och socialt ansvar MQs produktion av egna varumärken sker hos utvalda leverantörer i Europa och Asien. För att säkerställa en effektiv och ansvarsfull produktion har MQ etablerat inköpskontor med egen personal i Shanghai och Dhaka. MQ har fattat beslut om att införa ett Nöjd Leveran tör-index (NLI) under Indexet ska visa hur MQ agerar som köpare och samarbetspartner samt vad som kan förbättras för att stärka samarbetet och skapa ett framgångsrikt utbyte för båda parter. I MQs uppförandekod anges de krav och förväntningar som MQ har på sina leverantörer, såsom bland annat förbud mot barnarbete och reglering av arbetstid. Under året har flera åtgärder genomförts för att optimera inköpsprocessen med syfte att spara både tid och pengar för MQ och dess leverantörer, men även för att åstadkomma resultat inom de områden som uppförandekoden täcker. Bland annat har ett nytt planeringsverktyg och -kalender införts och inköparna har involverats i återkopplingsprocessen till leverantörerna av eventuella brister. MQ har gjort en omfördelning av det interna ansvaret för att effektivisera arbetet

17 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Hållbara arbetsplatser MQ arbetar för hållbara arbetsplatser med målet att miljödiplomera samtliga arbetsplatser till Miljödiplomeringen är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem på arbetsplatserna och ett alternativ till ISO Exempel på åtgärder är källsortering, dubbelsidiga utskrifter samt att huvudkontorets el kommer från förnybara energikällor kombinerat med ett aktivt arbete för att minska elanvändningen. MQ kartlägger kontinuerligt arbetsmiljön på alla arbetsplatser inom företaget, det vill säga i butik både i Sverige och Norge, på huvudkontoret och inköpskontoren i Dhaka och Shanghai. Under året har insatser till förbättringar som gjorts inom områdena brand och säkerhet visat goda resultat. Ergonomi är ett annat område som MQ fokuserat på för att utveckla och där kommer fortsatta insatser att göras under kommande räkenskapsår. Läs mer om hållbarhetsarbetet i MQs Hållbarhetsredovisning på Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Det senaste året har modebranschen haft en svag marknad. Konsumenterna har blivit försiktiga när media under den senaste tiden präglats av negativa ekonomiska nyheter vilket påverkar konsumenternas vilja att spendera. Utvecklingen det närmaste året är osäker. Information om risker och osäkerhetsfaktorer är genom sin verksamhet utsatt för ett flertal risker vilka kan påverka koncernens resultat och ställning. Dessa risker består dels av risker som bolaget kan hantera genom interna rutiner samt risker som i största utsträckning styrs av yttre faktorer. Nedan beskrivs de största risk- och osäkerhetsfaktorerna: Modetrender MQ är beroende av konsumenternas preferenser gällande trender, design och kvalitet. MQ arbetar medvetet med att utveckla trendbevakning, informationssystem, prognoser, varuflödesstyrning samt korta ledtider i framtagning av varor. De ständigt skiftande modetrenderna gör mode till en färskvara, vilket innebär att det ständigt finns risker för att hela eller delar av kollektioner inte uppskattas av kunderna. Det är av största vikt att MQ klarar att leverera nya attraktiva produkter, i rätt tid, till rätt volym, med bra mix mellan dressat och casual samt mellan basmode och trendmode. Om MQ misslyckas med ovanstående kan det leda till överskott i lager, prissänkning och även skada varumärket. För att hantera dessa risker rekryterar MQ duktiga designers och inköpare, söker producenter på kortare avstånd för att kunna reagera snabbare på trendförändringar, arbetar ständigt med att förstå och förutse trender, upprättar inköpskontor i Shanghai och Bangladesh (för att snabbt kunna köpa in och kontrollera färg, form och kvalitet) samt analyserar kunder och deras beteende. Etableringsrisk s tillväxtstrategi, som i grunden bygger på expansion via ökad butiksyta i befintliga samt nya butiker, är starkt beroende av MQs fortsatta attraktivitet som partner till centrumutvecklare och andra ägare av butiksytor. MQs position som aktör på en alltmer konkurrensutsatt marknad påverkar dels vilka handelsplatser som MQ ges tillträde till, dels villkoren vid tecknande av hyresavtal. Genom beslutade åtgärder att tydliggöra MQ-konceptet och att fokusera på att skapa större och vackrare butiker, kan MQ bli en än mer attraktiv partner och således reducera denna risk. Konjunktur Till de externa riskerna måste konjunkturutvecklingen läggas. En ökad köpkraft hos svenska konsumenter är en förutsättning för detaljhandelns tillväxt. I synnerhet har detta varit viktigt för tillväxten inom det högre prissatta sortimentet med hög modegrad inom fackhandel och bland varumärkesspecialisterna. Konsumtionsmönstren påverkas av en mängd allmänna faktorer utanför bolagets kontroll, bland annat räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivåer, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån, och osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter. En dämpning av den ekonomiska tillväxten i Sverige torde komma att få negativ inverkan på konsumenternas köpkraft och därmed tillväxten inom detaljhandeln. Då MQ är en liten spelare på en stor marknad anser man sig var något mindre konjunkturkänslig än en stor spelare. En dämpning i ekonomin i kombination med en kraftfull etableringstillväxt, skulle kunna resultera i ökad konkurrens och prispress. Under räkenskapsåret har bolagets försäljning ökat med 3,6 procent och tappat mindre än marknaden på jämförbara butiker. Omsättningsökningen är lägre än bolagets målsättning. Konkurrensen bland modekedjor Ytterligare en risk är att övriga aktörer inom fackhandelssegmentet kraftfullt flyttar fram sina positioner, via organiska och strukturella tillväxtåtgärder. Den kraftiga konkurrensen i branschen kan leda till prispress och minskande marknadsandelar. MQ arbetar med fokus på att tydliggöra sitt koncept och varumärkesposition genom en väl definierad målgrupp och ett tydligt budskap för att nå konkurrensfördelar. Finansiella instrument och riskhantering Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, likviditets- och kreditrisker. Hanteringen av koncernens finansiella risker sker av koncernens finansfunktion, vars uppgift är att identifiera och minimera riskerna för negativ resultatpåverkan och att öka förutsägbarheten i framtida resultat. För ytterligare information om finansiella instrument och riskhantering se not 22 och 23. Styrelsens arbete Under verksamhetsåret september 2010 augusti 2011 hade styrelsen totalt 11 (15) sammanträden. Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte rörande strategisk plan, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare behandlades frågor angående investeringar samt struktur- och organisationsfrågor. Under året förändrades styrelsens sammansättning då Joachim Berner och Monika Elling avgick och Jonas Lagerstedt och Eva Redhe Ridderstad utsågs till styrelsemedlemmar i samband med årsstämman den 31 januari Styrelsen följer den arbetsordning som antagits och de instruktioner som utfärdats avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Se vidare i bolagsstyrningsrapporten på sidorna Valberedning Vid årsstämman 2011 beslöts att en valberedning skulle utses bland de större aktieägarna med uppgift att föreslå styrelseledamöter inför årsstämman Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman den 31 januari 2012 har utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman 2011 och består av styrelsens ordförande, Erik Olsson, Malin Säfweräng, som representant för CapMan och valberedningens ordförande, Henrik Strömbom, som representant för Jaller Klädcenter AB. Erik Olsson är oberoende i förhållande till MQs största aktieägare. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till MQ och företagsledningen. Se vidare under avsnittet Bolagsstyrning sidorna Riktlinjer för ersättning till vd och ledande befattningshavare Förslag till principerna för ersättning inklusive prestationsbaserade ersättningar till VD och ledande befattningshavare bereds och föreslås av styrelsen. Lönesättningen för VD och personer i koncern- och företagsledningen består av en fast del, grundlön, och en rörlig del, bonus. Bonusen är beroende av uppnådda mål för företaget och för individen. Den rörliga ersättning som utgår kontant får max uppgå till fyra månadslöner exklusive utfall av incitamentsprogram. Se vidare bolagsstyrningsrapport på sidan 76 samt not 6. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att oförändrade principer för ersättning till VD och ledande befattningshavare ska gälla under verksamhetsåret 2011/2012. MQ Holding AB höll extra bolagsstämma den 23 augusti 2011 i Göteborg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt, aktierelaterat incitamentsprogram Se vidare under avsnitt Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång sidan 30. Ägarförhållande och MQ-aktien Antalet aktieägare uppgick per den 31 augusti 2011 till 5 047, varav är registrerade i Sverige. Det finns inte någon begränsning i MQ-aktiens överlåtbarhet. De tre största ägarna per den 31 augusti 2011 var CapMan, Jallers Klädcenter AB samt Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Antalet aktier i bolaget uppgick per den 31 augusti 2011 till vilka samtliga är stamaktier. Se vidare under Aktien på sidan 26. Utdelning Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 1,10 SEK (1,02) per aktie. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: SEK Balanserad vinst Utdelning till aktieägarna med 1,10 SEK per aktie Balanseras i ny räkning Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer

18 Rapport över totalresultat Balansräkning TSEK Not TSEK Not Nettoomsättning 2, Övriga rörelseintäkter Bruttoresultat Handelsvaror Övriga externa kostnader 7, Personalkostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat 17 Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar orealiserade värdeförändringar Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat Årets totalresultat Årets resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Årets resultat Årets totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Årets totalresultat Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital 17 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder 18, Avsättning uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 18, Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 25. Resultat per aktie 1, 17 Före utspädning (SEK) 2,19 2,94 Efter utspädning (SEK) 2,19 2,86 Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

19 Rapport över för ändringar i eget kapital Kassaflödesanalys TSEK Not TSEK Aktiekapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkeringsreserv orealiserade vädeförändringar Skatteeffekt kassaflödessäkeringar Summa övrigt totalresultat Årets totalresultat Tillskott från och värdeförändringar till ägare Nyemission Konvertering av aktieägarlån Inlösen av teckningsoptioner Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkeringsreserv orealiserade vädeförändringar Skatteeffekt kassaflödessäkeringar Summa övrigt totalresultat Årets totalresultat Tillskott från och värdeförändringar till ägare Utdelning Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare Utgående eget kapital Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upplåning Utbetald utdelning Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 Resultaträkning Moderbolaget Balansräkning Moderbolaget TSEK Not Övriga rörelseintäkter 2, 3, Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt Årets resultat * * Årets totalresultat motsvarar Årets resultat. TSEK Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernbolag - - Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19, Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kort del av skuld till kreditinstitut Övriga skulder Skuld till koncernbolag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Information om moderbolagets ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2011/2012 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...20 Hållbar utveckling...22 Medarbetare...

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2011/2012 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...20 Hållbar utveckling...22 Medarbetare...

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Andra kvartalet (december 2010-februari 2011) Nettoomsättningen uppgick till 414 MSEK (411), en ökning med 0,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 4,0 procent.

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Första kvartalet (september-november 2010) Nettoomsättningen uppgick till 368 MSEK (355), en ökning med 3,8 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,0 procent.

Läs mer

P R E S E N TAT I O N F J Ä R D E K VA R TA L E T / O N S D A G 9 O K T

P R E S E N TAT I O N F J Ä R D E K VA R TA L E T / O N S D A G 9 O K T P R E S E N TAT I O N F J Ä R D E K VA R TA L E T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 O N S D A G 9 O K T 2 0 1 3 AGENDA Finansiell information Q4 2012/2013 Helår 2012/2013 Presentation Christina Ståhl Kraftfullt åtgärdsprogram

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG

ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG 2017-01-26 ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG 2017-01-26 VD-PRESENTATION CHRISTINA STÅHL MQ Holding äger och driver modebutiker, e-handel samt outletbutiker. I koncernen

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SEPTEMBER 2009 AUGUSTI 2010 FJÄRDE KVARTALET (JUNI-AUGUSTI 2010) Nettoomsättningen uppgick till 350 MSEK (331), en ökning med 5,7 procent. Omsättningen

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T / O N S D A G 7 O K T O B E R

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T / O N S D A G 7 O K T O B E R P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2 0 1 4 / 2 0 1 5 O N S D A G 7 O K T O B E R 2 0 1 5 AGENDA Finansiell information - Q4 2014/2015 - Helår 2014/2015 MQs positiva trend fortsätter

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / TORSDAG 16 JUNI 2016

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / TORSDAG 16 JUNI 2016 P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T 2 0 1 5 / 2 0 1 6 TORSDAG 16 JUNI 2016 AGENDA Avveckling av den norska verksamheten Finansiell information Q3 2015/2016 Niomånadersperioden september

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / J U N I

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / J U N I P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T 2 0 1 3 / 2 0 1 4 1 7 J U N I 2 0 1 4 AGENDA Finansiell information Q3 2013/2014 Niomånadersperioden 2013/2014 Åtgärdsprogrammet löper enligt plan

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2015/2016 T O R S D A G 6 O K T O B E R 2016

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2015/2016 T O R S D A G 6 O K T O B E R 2016 P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2015/2016 T O R S D A G 6 O K T O B E R 2016 AGENDA Finansiell information Q4 2015/2016 Helåret 2015/2016 Summering av ett intensivt utvecklingsår

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 OKTOBER DECEMBER 1 (Jämfört med samma kvartal föregående år) Nettoomsättningen minskade med 23% till 8,8 (11,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-5,7)

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Henrik Bunge Tillträdde som VD 1 aug Juristexamen från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi och marknadskommunikation Tidigare uppdrag VD Peak Performance

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 INNEHÅLL MQ I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 VD-ORD... 4 MÅL OCH STRATEGI... 6 MQS ÅTGÄRDSPROGRAM 2013/2014... 8 VERKSAMHETEN... 10 DAMERNAS VÄRLD GULDKNAPPEN 2014...18 HÅLLBAR

Läs mer

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / ONSDAGEN 18 MARS 2015

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / ONSDAGEN 18 MARS 2015 P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T 2 0 1 4 / 2 0 1 5 ONSDAGEN 18 MARS 2015 AGENDA Finansiell information Q2 2014/2015 Första halvåret 2014/2015 Utvecklingsarbete i ny fas Omnichannel den

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2013 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2013 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,5 procent. Nettoomsättning

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januariseptember 2010 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2010 Under Q3 ökade försäljningen med 16% och vinsten före skatt med 28% Nettoomsättning

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014 MQ tar marknadsandelar och gör ett kraftigt resultatlyft God försäljningsutveckling under viktiga månader med julhandel och rea samt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO. ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 LYCKAD LANSERING AV NYA AUDIO VIDEO KONCEPTET Lika för lika har AUDIO VIDEO butikernas försäljning ökat avsevärt mer än marknaden.

Läs mer

RNB RETAIL AND BRANDS idag

RNB RETAIL AND BRANDS idag 26 juni 2009 1 RNB RETAIL AND BRANDS idag En avyttringsprocess av bolagets verksamhet på NK i Stockholm och NK i Göteborg är förestående. Beslut väntas från Konkurrensmyndigheten senast den 1 september

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Starkt resultatlyft i kvartalet MQs åtgärdsprogram för att ta tillvara den potential som finns i bolaget börjar ge effekt. Åtgärder som innebär både gas och broms har präglat

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / T I S D A G E N 1 6 J U N I 2015

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / T I S D A G E N 1 6 J U N I 2015 P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T 2 0 1 4 / 2 0 1 5 T I S D A G E N 1 6 J U N I 2015 AGENDA Finansiell information Q3 2014/2015 Niomånadersperioden 2014/2015 Stark vår- och sommarkollektion

Läs mer

Clein Johansson Ullenvik

Clein Johansson Ullenvik Clein Johansson Ullenvik 2015: Händelserikt år med god organisk tillväxt 2 2016: Mycket händelserikt år med god organisk tillväxt och ett stort förvärv Stark organisk tillväxt: 11,9 % exkl. förvärvet av

Läs mer

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 VD tal Årsstämma 2007 Fortsatt expansion under lönsamhet 2006/2007 Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 Ärade aktieägare, Geografisk närvaro Nettoomsättning för koncernen (maj 2006

Läs mer

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / TORSDAG 17 MARS 2016

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / TORSDAG 17 MARS 2016 P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T 2 0 1 5 / 2 0 1 6 TORSDAG 17 MARS 2016 AGENDA Förvärv av modekedjan JOY Finansiell information Q2 2015/2016 Första halvåret 2015/2016 Kommersiell utveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer