Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar"

Transkript

1 illy. TI,'~' ~ 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Dnr KS/2012: Handläggare: Marie Sandström Koski Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att principen Byalagsmodellen ska tillämpas för anslutning av fastigheter och företag till Katrineholms kommuns optiska fibernät, vilken beskrivs i förslaget till anvisningsdokumentet Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid. anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar. Ärendebeskrivning Katrineholms kommuns byggnation av optiskt fibernät syftar i första hand att ansluta kommunal verksamhet med rätt hastighet till stadsnätet och den kommunala ITinfrastrukturen. Detta skapar även möjligheter för privatpersoner och företag att kunna ansluta sig till dessa fiberoptiska kablar. Näten är så kallat öppna nät, vilket medför att anslutna kunder kommer erbjudas minst två olika tjänsteoperatörer av varje tjänst. Detta borgar för att monopol i våra fiberkablar ej uppstår. Utsikt bredband AB kommer att ansvara för driften av dessa nät, enligt separat driftsavtal mellan kommunen och Utsikt. Utsikt tillhandahåller även en modell för anslutning, så kallad byalagsmodell. Grundprincipen för byalagsmodellen är att företag och privatpersoner går samman i en ekonomisk förening eller liknande och bygger den sista delen av nätet själva. (Spridningsnät). Byalaget väljer en kostnadsfördelningsmodell. Oavsett vilken kostnadsfördelningsmodell som tillämpas bör inte den totala anslutningskostnaden per fastighet/företag överstiga kr. Enligt Konkurrensverkets samt Post och Telestyrelsens riktlinjer, får inte kommunalt eller stadsfinansierad bredbandsutbyggnad bidra till att ojämnlika marknadsvillkor uppstår. Om den totala anslutningskostnaden uppgår till totalt kr eller mer per fastighet/företag är det kommunens bedömning att betrakta som en marknadsmässigt försvarbar anslutningskostnad. Skulle beräknad kostnad understiga detta belopp måste byalaget utöka sitt upptagningsområde. För att säkerställa att de principer som beskrivs i denna skrivelse efterlevs har kommunen för avsikt att granska och godkänna byalagets projekteringsunderlag och kostnadsfördelningsmodell, innan anslutning av fastigheter/företag påbörjas. Det åligger respektive byalags samordningsresurs att skicka in underlag till kommunen för att få granskningen utförd. Justerandes sign ~` +.-~, t.

2 {~'~~ 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att principen Byalagsmodellen ska tillämpas för anslutning av fastigheter och företag till Katrineholms kommuns optiska fibernät. Ägare till dokumentet är kommunstyrelsen som också ansvarar för godkännande av anslutning. Styrdokumentet har giltighetstid till och med den 31 december Uppföljning sker genom redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse, Förslag till anvisningsdokumentet Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP), Cecilia Björk (S) samt IT-strategen Hasse Haglund och kommunchefen Mattias Jansson. Justerandes sign Protokollsutdrag till,~-- :.. / ~ Akten Utdragsbesryrkande /

3 ,, ~', ~ I~atrineholms kommun ~ Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunledningsförvaltningen ~ (2~ Vår handläggare IT-strateg Hans Haglund Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar Bakgrund Katrineholms kommuns byggnation av optiskt fibernät syftar i första hand att ansluta kommunal verksamhet med rätt hastighet till stadsnätet och den kommunala ITinfrastrukturen. Detta skapar även möjligheter för privatpersoner och företag att kunna ansluta sig till dessa fiberoptiska kablar. Näten är så kallat öppna nät, vilket medför att anslutna kunder kommer erbjudas minst två olika tjänsteoperatörer av varje tjänst. Detta borgar för att monopol i våra fiberkablar ej uppstår. Utsikt bredband AB kommer att ansvara för driften av dessa nät, enligt separat driftsavtal mellan kommunen och Utsikt. Utsikt tillhandahåller även en modell för anslutning, så kallad byalagsmodell. Byalagsmodell Grundprincipen för byalagsmodellen är att företag och privatpersoner går samman i en ekonomisk förening eller liknande och bygger den sista delen av nätet själva. (Spridningsnät) Byalaget samordnar intresseanmälningar, projektering, upphandlingar samt samordnar alla kontakter med vår driftentreprenör. Varje fastighetsägare ansvarar för kostnader och grävning på egna tomtmarken samt håltagning i fastigheten. Utsikt tillhandahåller allt material inom 1000 m från stamnätet samt ansvarar för att fiber blåses in i fastigheten och ansluts. All svetsning och inmätning samt inkoppling av fibern ligger under Utsikts ansvar. Efter slutbesiktning ansluts spridningsnätet till stadsnätet och ansvaret och ägandet för nätet övergår till Utsikt. Samtliga intressenter inom byalagets upptagningsområde måste tillfrågas gällande intresse av att deltaga i byalaget, detta ska ske skriftligt, och samtliga intressenters ställningstagande ska redovisas skriftligt och undertecknat av intressenten i samband med att byalaget godkänns av Katrineholms kommun. K:\Beredningsmöten\2012\120926\Tjänsteutlåtanden\Principer för kostnadsfördelning för byalaq.docx KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 32 Org.nummer Telefon: 0150/ Katrineholm Telefax: E-post:

4 }'-'~ ~ 1\at~ineholms kommun ~ 2 ~2~ _,:~;; i Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunledningsförvaltningen Fördelning av byggkostnader Varken kommunen eller Utsikt har för avsikt att styra hur byggkostnaderna för byalaget ska fördelas mellan de som ingår i byalaget, men för att en rimlig kostnad ska uppstå för var och en, krävs att byalaget kan komma överens om en kostnadsfördelningsmodell som innebär att alla i byalaget anser sig har råd att ansluta fastigheten till fibernätet. Oavsett vilken kostnadsfördelningsmodell som tillämpas bör inte den totala anslutningskostnaden per fastighet/företag överstiga kr. I detta fall bör byalagets upptagningsområde ses över av byalaget. Då byalaget ansvarar för och bekostar en del av arbetet kan anslutningen göras till en ekonomisk rimlig kostnad. Men det får inte bli en orimligt låg kostnad heller. Enligt Konkurrensverkets samt Post och Telestyrelsens riktlinjer, får inte kommunalt eller stadsfinansierad bredbandsutbyggnad bidra till att ojämnlika marknadsvillkor uppstår. Det innebär med andra ord att fastigheter/företag i ett byalag inte ska kunna ansluta sig till en lägre kostnad än inom de områden där utbyggnaden sker på marknadsmässiga grunder utan kommunalt eller statligt stöd. Om den totala anslutningskostnaden uppgår till totalt kr eller mer per fastighet/företag är det kommunens bedömning att betrakta som en marknadsmässigt försvarbar anslutningskostnad. Skulle beräknad kostnad understiga detta belopp måste byalaget utöka sitt upptagningsområde. Kontroll För att säkerställa att de principer som beskrivs i denna skrivelse efterlevs har kommunen för avsikt att granska och godkänna byalagets projekteringsunderlag och kostnadsfördelningsmodell, innan anslutning av fastigheter/företag påbörjas. Det åligger respektive byalags samordningsresurs att skicka in underlag till kommunen för att få granskningen utförd. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att principen Byalagsmodellen enligt ovan ska tillämpas för anslutning av fastigheter och företag till Katrineholms kommuns optiska fibernät. Ägare till dokumentet är kommunstyrelsen som också ansvarar för godkännande av anslutning. Styrdokumentet har giltighetstid till och med den 31 december Uppföljning sker genom redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen. Hans Haglund K:\Beredningsmöten\2012\120926\Tjänsteutlåtanden\Principer för kostnadsfördelning för byatag.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 32 Org.nummer Telefon: 0150/ Katrineholm Telefax: E-post:

5 . ~'. ~' ~ c ~ r ~.' S~ }- ~;~ ~. ~ ' ~~ ~~ 7~ i ~ ~.., t ~,as C!. r ~~M., r h~'% 2 c ti s> k. ~" ~ ~.. -~rr...~ ~ - T.... U: ~y sa ~ -~ '~ ::::.::- - J e e ~. v ff pp I ~ t 1..,. k w ~ r ~~i~ w,. ', r.:_ ~ I~ A, ~-;,tf ' ~ ' ~ L T ~ r~.. r. k ~, _., h ~~ E. ~ ~: '"~ *"' f F< IF ~ ~ j ~... i '~.,,. y 'z~ 'l i.f ~' >a 7 ~ i' - ~.r`~w ~ ~. "~ r i ~. '~ k.. ~, y r. ~ J ~ $. t,.: - i 5 -::.~ x IF y ~. ~ ~. ~'~'~.~ r,~t.~.. r. ~Si ~~~ i ~ ~~ t ~ l ~ ~t å~ ~. ", y t ~ ' v. ~4~ -. k ',?,cam Y ~~ _. ~ i ~m :~.:. ~+ ~ ~~' Y 1. e,.. 1 Vii:' ~ ~~ i I ~,. ~ J.... r 5,i `, ~ ~ i ~, - - i i ~' r r I -f v~~,, '~ {_ #,..r r ~~ ~' I - ~~,. ~., `~ -:,, ~', _~ '~4[ ~I ~ t Y 4, _ F I r. ' i} ~ ~J, -.. I rk ~.:. \, ~t ~, ~ ~' I i ~' 5 t d ~ ~. t t _,, `I ~ ~ ~ fa- i ~ % ~ ~... ~ ~ ä `k M1 'f r..' Irin \at eholins kommun ~

6 '. ~~ 1\atrineholms kommun \ 2 (4) GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR KOSTNADSFÖRDELNING I BYALAG VID ANSLUTNING MOT KATRINEHOLMS KOMMUNS FIBERKABLAR Styrdokument - Övergripandeanvisningsdokument Datum Beslutshistorik Giltighetstid Antagen av kommunfullmäktige , Ändring av kommunfullmäktige Ägare' Kommunstyrelsen FörvaltarskapZ Uppföljning Hur: Genom redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen och därmed via internkontrollplanen. När: Kontinuerligt och enligt fastställda kontrollpunkter för internkontrollplanen. 1 Ägarskapet innebär ansvar för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att efterfråga och ta del av uppföljning. Vidare att vid behov besluta om förändringar. 2 Förvaltarskapet innebär ansvar för att - dokumentet efterlevs - är tillgängligt - följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet - dokumentet följs upp och revideras - dokumentet är aktuellt och uppdaterat

7 1\atrineholms kommun \ 3 (4) GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR KOSTNADSFÖRDELNING I BYALAG VID ANSLUTNING MOT KATRINEHOLMS KOMMUNS FIBERKABLAR Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar Bakgrund Katrineholms kommuns byggnation av optiskt fibernät syftar i första hand att ansluta kommunal verksamhet med rätt hastighet till stadsnätet och den kommunala IT-infrastrukturen. Detta skapar även möjligheter för privatpersoner och företag att kunna ansluta sig till dessa fiberoptiska kablar. Näten är så kallat öppna nät, vilket medför att anslutna kunder kommer erbjudas minst två olika tjänsteoperatörer av varje tjänst. Detta borgar för att monopol i våra fiberkablar ej uppstår. Utsikt bredband AB kommer att ansvara för driften av dessa nät, enligt separat driftsavtal mellan kommunen och Utsikt. Utsikt tillhandahåller även en modell för anslutning, så kallad byalagsmodell. Byalagsmodell Grundprincipen för byalagsmodellen är att företag och privatpersoner går samman i en ekonomisk förening eller liknande och bygger den sista delen av nätet själva. (Spridningsnät) Byalaget samordnar intresseanmälningar, projektering, upphandlingar samt samordnar alla kontakter med vår driftentreprenör. Varje fastighetsägare ansvarar för kostnader och grävning på egna tomtmarken samt håltagning i fastigheten. Utsikt tillhandahåller allt material inom 1000 m från stamnätet samt ansvarar för att fiber blåses in i fastigheten och ansluts. All svetsning och inmätning samt inkoppling av fibern ligger under Utsikts ansvar. Efter slutbesiktning ansluts spridningsnätet till stadsnätet och ansvaret och ägandet för nätet övergår till Utsikt. Samtliga intressenter inom byalagets upptagningsområde måste tillfrågas gällande intresse av att deltaga i byalaget, detta ska ske skriftligt, och samtliga intressenters ställningstagande ska redovisas skriftligt och undertecknat av intressenten i samband med att byalaget godkänns av Katrineholms kommun. Fördelning av byggkostnader Varken kommunen eller Utsikt har för avsikt att styra hur byggkostnaderna för byalaget ska fördelas mellan de som ingår i byalaget, men för att en rimlig kostnad ska uppstå för var och en, krävs att byalaget kan komma överens om en kostnadsfördelningsmodell som innebär att alla i byalaget anser sig har råd att ansluta fastigheten till fibernätet. Oavsett vilken kostnadsfördelningsmodell som tillämpas bör inte den totala anslutningskostnaden per fastighet företag överstiga kr. I detta fall bör byalagets upptagningsområde ses över av byalaget.

8 _;' 3 ' 1\atrineholms kommun 4 (4) GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR KOSTNADSFÖRDELNING I BYALAG VID ANSLUTNING MOT KATRINEHOLMS KOMMUNS FIBERKABLAR Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum Då byalaget ansvarar för och bekostar en del av arbetet kan anslutningen göras till en ekonomisk rimlig kostnad. Men det får inte bli en orimligt 1åg kostnad heller. Enligt Konkurrensverkets samt Post och Telestyrelsens riktlinjer, får inte kommunalt eller stadsfinansierad bredbandsutbyggnad bidra till att ojämnlika marknadsvillkor uppstår. Det innebär med andra ord att fastigheter/företag i ett byalag inte ska kunna ansluta sig till en lägre kostnad än inom de områden där utbyggnaden sker på marknadsmässiga grunder utan kommunalt eller statligt stöd. Om den totala anslutningskostnaden uppgår till totalt kr eller mer per fastighet/företag är det kommunens bedömning att betrakta som en marknadsmässigt försvarbar anslutningskostnad. Skulle beräknad kostnad understiga detta belopp måste byalaget utöka sitt upptagningsområde. Kontroll För att säkerställa att de principer som beskrivs i denna skrivelse efterlevs har kommunen för avsikt att granska och godkänna byalagets projekteringsunderlag och kostnadsfördelningsmodell, innan anslutning av fastigheter/företag påbörjas. Det åligger respektive byalags samordningsresurs att skicka in underlag till kommunen för att få granskningen utförd.

9 ,.r.~~ atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad g Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (andra kvartalet 2012), socialnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6, ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt SoL 4 kap ], som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till socialstyrelsen och revisorerna. Socialnämnden har inkommit med en rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL, för andra kvartalet Av rapporten framgår att det finns två gynnande beslut som inte verkställts. Besluten gäller bistånd till kontaktperson. l~communledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande socialnämndens rapport. Ärendets handlingar o Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 94 Justerandes sign Utdragsbesryrkande Protokollsutdrag till. f~ ;~ Akten ~',' i

10 atrineholms kommun ~ KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN Tjänsteutlåtande oat~m Vår beteckning KS/2012: (1) Vår handläooare Karin Rytter Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (andra kvartalet 2012), socialnämnden Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6, ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till socialstyrelsen och revisorerna. Socialnämnden har inkommit med en rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL, för andra kvartalet Av rapporten framgår att det finns två gynnande beslut som inte verkställts. Besluten gäller bistånd till kontaktperson. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av socialnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande socialnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Kommunstyrelsen ska, enligt övergripande plan med budget för , belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Kommunledningsförvaltningenbedömer att det inte finns några direkta aspekter med koppling till tvärfrågorna, som påverkar bedömningen av socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 94 grin Rytter LIX: 59 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer

11 -~s: ~~' 1\atiineholms lcominun SOCIALNÄMNDEN Dnr 2011:18 SAMMANTRÄDES Sammantrådesdatum Handläggare: Åke Rapportering av ej verkställda gynnande bes SoL Socialnämndens beslut j q':~~ Fri ~ i p-.`m g/ ~`,. ~~L ~ n~i,, ~~~~;~,,r,~~ij ~`:3r,~~~`~;t g... ~,a ` i. _' ~q ~ 7 u~en~a~ - -~... Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningschefens rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för andra kvartalet Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen som är äldre än tre månader. Ärendebeskrivning Enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden från 1 juli 2006 rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 SoL, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, till socialstyrelsen och kommunens revisorer. För andra kvartalet 2012 finns två gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Besluten gäller bistånd till kontaktperson. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen a, ~s~~f'" ' Komm akt ~~~~~.~~

12 ~` ~~` TT 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPR070KOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar fär Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun samt Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår vid Katrineholms Logistikcentrum Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna "Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun" samt "Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår (spår 6) vid Katrineholms Logistikcentrum (KLC)". 2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna de bägge avtalen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av fullmäktiges godkännande av avtalen, att låta delposten om 4,2 miljoner kronor ingå som delfinansiering av byggnation av tunnel och utdragsspår. Reservation Mot beslutet och till förmån för Carina Björk-Andersson (FP) med fleras yrkande reserverar sig Carina Björk-Andersson (FP), Magnus Esko (FP) och Inger Fredriksson (C). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 23. Särskilt yttrande Styrelsen. medger att Gudrun Lindvall (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det särskilda yttrande redovisas på sidan 24. Styrelsen medger att Joha Frondelius (KD) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det särskilda yttrande redovisas på sidan 25. Ärendebeskrivning I Katrineholms kommun har två stora projekt pågått under några år, Östra förbifarten samt Katrineholms Logistikcentrum. Östra förbifarten har diskuterats och utretts under flera decennier och beslutades av regeringen som ett infrastrukturelit närtidsbeslut, vilket slutligen konfirmerades i antagandebeslutet av den nationella planen för transportsystemet Katrineholms Logistikcentrum tog sin egentliga början med ett finansieringsbeslut av kommunfullmäktige den 17 mars 2008 ( 38). Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande i. 7

13 ~f ITV 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~; Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Trafikverket och Katrineholms kommun har genom förhandlingar upprättat ett förslag till avtal om förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar. Avtalet reglerar ansvaret för väghållningen och vilka åtgärder som Trafikverket ska genomföra (iståndsättning) innan ansvaret ändras och "de gamla" genomfarterna övergår till kommunen. Avtalet reglerar således iståndsättningen som exempelvis gäller beläggning, broar, trafiksignaler, belysning, grönytor, vägvisning liksom fastighetsfrågor, finansieringsfrågor samt från vilken tidpunkt det nya ansvaret gäller. (Avtalet är bilagt skrivelsen.) Några särskilda avtal har också kopplats till huvudavtalet om väghållningsansvaret. Ursaken är att Katrineholms Logistikcentrum, för att uppnå nödvändig funktion för terminalen, måste bygga en förlängning av ett befintligt utdragsspår (spår 6). Det förlängda utdragsspåret ska via en tunnel passera under Vasavägen vid Trädgårdsgatan. Till huvudavtalet om väghållningsansvaret har därför kopplats ett särskilt geriomförandeavtal för byggande av utdragsspåret. De övriga avtal som nämns i huvudavtalet gäller framtagande av bygghandling för utbyggnad av utdragsspår och. tunnel samt funktionsstudie för signalreglering och ny anslutningsväxel till stambanan mot Flen. Kostnadsbild och finansiering Objekt Typ av åtgärd Mkr Iståndsättning av Iståndsättning per Trafikverket 12,3 Mkr riksvägarna 52 och verksamhet 55/56 genom tätorten Katrineholm Finansiering (exklusive Vasabroarna över Västra stambanan Trafikverket och Trädgårdsgatan (100) Iståndsättning av Iståndsättning per Trafikverket 10,1 Mkr Vasabroarna över verksamhet Trä d gå rd sga ta n/västra stambanan Finansiering Trafikverket (100) Justerandes ~..`~..

14 ' ~ atrineholms l~ommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Ombyggnad av korsningen mellan rv52/vingåkersvägen och ry 52.01/Mejerigatan ("Bananen") Förbättringar vid iståndsättning Finansiering Delat ansvar (50/50) Trafikverket 6,Q Mkr Kommunen 4,0 Mkr (Ingår i kommunens budgetförslag inför år 2013 med 4,0 Mkr) Förlängning av Nybyggnation vid Kommunen 30,0 Mkr utdragsspår 6 iståndsättning (Ingår i kommunens (tågtunnel, (Märk! Nybyggnationen kan budgetförslag inför år 2013 med spårdragning, ligga på "gränslinjen" 34,5 Mkr) elektrifiering) mellan statligt och Upphandling pågår och avgör kommunalt ansvar och ge den exakta summan. möjlighet till förhandling och samverkan. Synergieffekter kan också ge förhandlings- och samverkansutrymme.) Finansiering Kommunen (100) Ett förtydligande gällande iståndsättning av Vasabroarna och förlängningen av utdragsspår 6: Spåret ligger ansvarsmässigt i "gränslinjen" mellan stat och. kommun. Vid upprättandet av bygghandlingen för projektet har det bedömts att betydande synergieffekter med minskade kostnader och mindre störningar för trafikanterna uppnås, om samtidig iståndsättning och nybyggnation genomförs. Trafikverket finansierar i princip iståndsättningen av Vasabroarna (10,1 miljoner kronor), men har samtidigt redan. finansierat halva kostnaden för bygghandling för tågtunneln (1,5 miljoner kronor). Summan (10,1 miljoner kronor) för iståndsättning rymmer dessutom en post om 4,2 miljoner kronor för framtida upprustning av vissa broelement. Denna summa kan kommunen välja att använda som delfinansiering av tågtunnelbygget. Förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna "Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun" samt att godkänna "Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår (spår 6) vid Katrineholms Logistikcentrum". Vidare föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen kommunstyrelsen att under förutsättning av fullmäktiges godkännande av avtalen låta. Justerandes sign ~ s~ _.,.,~.,~

15 I'i i ~ j \atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad delposten orn 4,2 miljoner kronor ingå som delfinansiering av byggandet av tunnel och utdragsspår. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort och Katrineholms kommun Genomförandeavtal mellan Katrineholms kommun och Trafikverket om förlängning av utdragsspår (spår 6) vid Katrineholms Logistikcentrum Katrineholm Vh-karta Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ewa Gallhammar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Lars Härnström (M), Carina Björk- Andersson (FP), Lotta Back (V), Magnus Esko (FP), Inger Fredriksson (C} samt gatuingenjören Lars Ramstedt, kontaktsekreteraren Roger Andersson, Magnus Axelsson (Trafikverket) och förvaltningschefen Sari Eriksson. Förslag och yrkanden Carina Björk-Andersson (FP) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), på återremiss av ärendet för att först få information om hela projektet och där ingår bl.a. att få ta del av de rapporter som konsulten har levererat, innan beslut fattas. Ordföranden Göran Dahlström (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag och på Carina Björk-Andersson (FP) med fleras återremissyrkande. Han finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta. Särskilt yttrande Gudrun Lindvall (MP) framför till kommunstyrelsen att hon önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. Joha Frondelius (KD) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. Justerandes sign Kommunledningsförvaltningen, akten Utdragsbestyrkande

16 KOMMUNSTYRELSEN ~~~ Falkpartiet «h~er`~~t,et Ärende Dnr KS/2012: Reservation: Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar fär Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun samt Genomförandeavtal omförlängning av utdragsspår vid Katrineholms Logistikcentrum. För det första anser vi att ärendet skulle ha delats upp i två enskilda ärenden, ett som behandlar övertagandet av vägansvaret från Trafikverket och ett som behandlar ytterligare investeringar i Logistikcentrum. "Ärende ett" kommunens övertagande av vägansvar från Trafikverket har vi inga synpunkter på. "Ärende två" Ytterligare investeringar på sammanlagt 34 miljoner i Logistikcentrum. För att vi ska kunna ta beslut måste vi också få information om hela projektet och där ingår bl.a. att få ta del av de rapporter som konsulten har levererat. Det är kommuninvånarnas pengar som vi hanterar och vi har alla som sitter i kommunstyrelsen ett ansvar gentemot våra kommuninvånare och för det krävs det att vi får all tillgänglig information. Vi har begärt att få en sådan rapport men förnekats detta. F n ligger ett överklagande i kammarrätten i detta ärende. Undertecknade partier kan inte ta beslut om ytterligare investeringar innan vi fått rapport om utfallet av tidigare investeringar. Mot bakgrund av ovanstående yrkade vi på återremiss men då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm r -~ /~ ~~ r Carina Björck-Andersson Folkpartiet Liberalerna Magnus Esko Folkpartiet Liberalerna tom' In c Fredriksson C nterpartiet spl7l ~,~`3"`fs..~ r'~"~.e"3 ~ _. ~...~

17 KOMMUNSTYRELSEN ~miljä~csrtiet cie fräna ~~ Särskilt yttrande Ärende Avtal med Trafikverket Miljöpartiet de gröna väljer att inte reservera oss i detta ärende, trots att vi har vissa invändningar mot ärendet. Vi inser att det ibland kan vara nödvändigt att knyta ihop projekt som renovering av Vasabroarna och det sjätte spåret till Logistikcentrum, dels för att det finns arbetstekniska samordningsvinster att göra om de båda projekten utförs vid samma tid, dels därför att det finns ekonomiska vinster att göra. Men samtidigt anser vi att det i just detta fall är olyckligt att så sker. Som bekant drivs Logistikcentrum ibolag där insynen för oppositionen är mycket begränsad. Vi hade därför helst sett att ärendet om det sjätte spåret till Logistikcentrum hanterats separat. Att satsa ytterligare 30 miljoner kronor i projektet utan en ordentlig genomlysning känns inte bra. Miljöpartiet de gröna avser att återkomma i frågan, bland annat i kommande budgetdebatt. Katrineholm den 26 september 2012 För Miljöpartiet de gröna Gu ~un Lindvall, gruppledare f ~l. ~~. ~~~

18 KOMMUNSTYRELSEN Kristdemokraterna ETT MÄNSKLIGARE SVERIGE Katrineholm Särskilt yttrande ang. KS/2012: Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar fär Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun samt Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår vid Katrineholms Logistikcentrum Trafikverket och Katrineholms kommun upprättar ett avtal om väghållningsområde och väghållningsansvar entigtdet föreslagna avtalet i ärendet vilket vi tycker är helt okej i samband med att nya östra förbifarten öppnas den 1 oktober samma beslutsärende förekommer det ett särskilt genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår (spår6) vid Katrineholms logistikcentrum. Detta ärende bör separeras och behandlas enskilt. Logistikcentrums investeringsbudget ska beslutas i november då hela kommunens budget ska verkställas för Det finns en investeringspost på 34.5 Mkr i handlingarna för logistikcentrum som ett budgetförslag inför Innehållet i majoritetens investeringsbudget för logistikcentrum är ej specificerat vilket skapar ytterligare frågetecken. Joha Frondelius Kristdemokraterna ~t l v_. _. ~ ~!"~~! r

19 1\atrineholms kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 1 (4) Vår handläggare Lars Ramstedt Avdelningschef Roger Andersson Projektledare KLC Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar fär Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun samt Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår vid Katrineholms Logistikcentrum Bakgrund I Katrineholms kommun har två stora projekt pågått under några år, Östra förbifarten samt Katrineholms Logistikcentrum. Östra förbifarten har diskuterats och utretts under flera decennier och beslutades av regeringen som ett infrastrukturelit närtidsbeslut, vilket slutligen konfirmerades i antagandebeslutet av den nationella planen för transportsystemet Katrineholms Logistikcentrum tog sin egentliga början med ett finansieringsbeslut av kommunfullmäktige den 17 mars 2008 ( 38). Ny förbifart förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar Den nya Ostra förbifarten innebär att det statliga väghållningsansvaret överförs från "de gamla" genomfarterna till "den nya" förbifarten. Östra förbifarten kommer att överta den övergripande trafikfunktionen från de nuvarande riksvägarna 52 och 55/56 genom Katrineholms tätort. Det innebär i sig också ett förändrat ansvar beträffande väghållningsområde. Iupprättat förslag till avtal uttrycks det på följande sätt: "Nuvarande riksvägarna 52 och 55/56 passerar idag genom Katrineholms tätort. Den nya Östra förbifarten vid Katrineholm planeras att öppnas för trafik den loktober Den nya förbifarten kommer att överta den övergripande trafikfunktionen för de nuvarande allmänna riksvägarna 52 och 55/56 genom Katrineholms tätort. De nuvarande riksvägarna får en infarts- och lokal funktion i Katrineholms tätort." (Detta illustreras i en bilagd karta.) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Org.nummer

20 l y~-. i ~ l~atrineholms kommun TJÄNSTESKRIVELSE ~- 2 (4) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Vår beteckning Beslut om förändrat väghållningsområde och ansvar för väghållning kräver kommunfullmäktiges godkännande av upprättat avtal Trafikverket och Katrineholms kommun har genom förhandlingar upprättat ett förslag till avtal om förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar. Avtalet reglerar ansvaret för väghållningen och vilka åtgärder som Trafikverket ska genomföra (iståndsättning) innan ansvaret ändras och "de gamla" genomfarterna övergår till kommunen. Avtalet reglerar således iståndsättningen som exempelvis gäller beläggning, broar, trafiksignaler, belysning, grönytor, vägvisning liksom fastighetsfrågor, finansieringsfrågor samt från vilken tidpunkt det nya ansvaret gäller. (Avtalet är bilagt skrivelsen.) Genomförandeavta/ för att bygga förlängning av utdragsspår (spår 6) Några särskilda avtal har också kopplats till huvudavtalet om väghållningsansvaret. Orsaken är att Katrineholms Logistikcentrum, för att uppnå nödvändig funktion för terminalen, måste bygga en förlängning av ett befintligt utdragsspår (spår 6). Det förlängda utdragsspåret ska via en tunnel passera under Vasavägen vid Trädgårdsgatan. Till huvudavtalet om väghållningsansvaret har därför kopplats ett särskilt genomförandeavtal för byggande av utdragsspåret. De övriga avtal som nämns i huvudavtalet gäller framtagande av bygghandling för utbyggnad av utdragsspår och tunnel samt funktionsstudie för signalreglering och ny anslutningsväxel till stambanan mot Flen. Parternas avtalsreglerade åtaganden, kostnadsbilden samt finansieringen Ataganden Trafikverket Trafikverket blir väghållare för ry 55/56 Östra förbifarten i enlighet med det nyupprättade väghållningsområdet. Det nya området innebär dessutom justeringar av ansvarsgränser ut mot Norrköping, Nyköping, Eskilstuna och Örebro. (Den exakta uppdelningen mellan Trafikverkets och kommunens ansvar för väghållningen framgår av bilagd karta över Katrineholms tätort.) Trafikverket finansierar iståndsättning av riksvägarna 52 och 55/561iksom även iståndsättning av Vasabroarna över Västra stambanan och Trädgårdsgatan. Trafikverket finansierar ombyggnad av ry 52/Oppundavägen. Beträffande objektet ry 52/Mejerigatan (korsningen Vingåkersvägen/Mejerigatan, "Bananen") finansierar verket enligt avtalet framtagande av arbetsplan och bygghandling samt halva anläggningskostnaden. I enlighet med ett till huvudavtalet kopplat särskilt avtal (Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår) finansierar Trafikverket halva kostnaden för bygghandling för tågtunneln under ry 55/56 Vasavägen, dvs. tunnel genom Vasabron. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Org.nummer

21 j - ~. ~-. ~: r ~,~ Katrineholms kommun ~ SAMHÄLLSBYGG NADSFÖRVALTNI NGEN TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 3 (4) Katrineholms kommun Katrineholms kommun övertar enligt avtalet ansvaret för drift och underhåll för ry 52 och 55/56 genom Katrineholms tätort enligt följande: Rv 52 - Vingåkersvägen/Oppundavägen mellan Mejerigatan och Talltullen Rv 52 - Eriksbergsvägen mellan Talltullen och Rosenholmsvägen Rv 55/56 - Norrköpingsvägen/Eriksbergsvägen/Vasavägen/Stockholmsvägen mellan Vasavägen och Österleden (Se bilagd karta över väghållningsområde.) Kommunen bekostar enligt särskilt avtal hela anläggningskostnaden, inkl projektledning för tunnel under Vasavägen samt halva anläggningskostnaden för ombyggnad av korsningen mellan ry 52/Vingåkersvägen nch ry /Mejerigatan. Byggande av tågtunnel, spårdragning och elektrifiering är kopplat till huvudavtalet via Genomförandeavtalet för förlängning av utdragsspår. Kostnadsbild och finansiering Kostnadsbild och finansiering för huvudavtalet och genomförandeavtalet ser ut på följande sätt: Objekt Typ av Mkr åtgärd Iståndsättning av Iståndsättning per Trafikverket 12,3 Mkr riksvägarna 52 och verksamhet 55/56 genom tätorten Katrineholm (exklusive Vasabroarna Finansiering över Västra stambanan Trafikverket och Trädgårdsgatan (100) Iståndsättning av Ist$ndsättning per Trafikverket 10,1 Mkr Vasabroarna över verksamhet Trädgårdsgatan/Västra stambanan Finansiering Trafikverket (100) Ombyggnad av Förbättringar vid Trafikverket 6,0 Mkr korsningen mellan iståndsättning rv52/vingåkersvägen Kommunen 4,0 Mkr och ry Finansiering (Ingår i kommunens 52.01/Mejerigatan budgetförslag inför år 2013 med Delat ansvar ("Bananen") 40 Mkr) (50/50) ' Förlängning av Nybyggnation vid Kommunen 30,0 Mkr utdragsspår 6 iståndsättning (Ingår i kommunens (tågtunnel, (Märk! Nybyggnationen budgetförslag inför år 2013 med s årdra nin kan li ga på " änslin'en" 34,5 Mkr SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Org.nummer

22 ~~~~ ~~~~~ I~at~ineholms kommun _.,~;.. i SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 4 (4) elektrifiering) mellan statligt och kommunalt ansvar och ge möjlighet till förhandling och samverkan. Synergieffekter kan också ge förhandlings- och samverkansutrymme.) Upphandling pågår och avgör den exakta summan. Finansiering Kommunen Ett förtydligande gällande iståndsättning av Vasabroarna och förlängningen av utdragsspår 6: Spåret ligger ansvarsmässigt i "gränslinjen" mellan stat och kommun. Vid upprättandet av bygghandlingen för projektet har det bedömts att man uppnår betydande synergieffekter med minskade kostnader och mindre störningar för trafikanterna om samtidig iståndsättning och nybyggnation genomförs. Trafikverket finansierar i princip iståndsättningen av Vasabroarna (10,1 Mkr) men har samtidigt redan finansierat halva kostnaden för bygghandling för tågtunneln (1,5 Mkr). Summan (10,1 Mkr) för iståndsättning rymmer dessutom en post om 4,2 Mkr för framtida upprustning av vissa broelement. Denna summa kan kommunen välja att använda som delfinansiering av tågtunnelbygget. Förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna "Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun" samt att godkänna "Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår (spår 6) vid Katrineholms Logistikcentrum". Vidare föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen kommunstyrelsen att under förutsättning av fullmäktiges godkännande av avtalen låta delposten om 4,2 Mkr ingå som delfinansiering av byggandet av tunnel och utdragsspår. Lars Hågbrandt Samhällsbyggnadschef Lars Ramstedt Avdelningschef Anders Thörnström Projektchef Roger Andersson Projektledare SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Org.nummer

23 Ärendenr: TRV ~~'!~~ `,T,~ TRA~~IK~iERK~T Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun. (1 Bilaga, karta) Enligt regeringens proposition om trafikpolitiken inför 90-talet (1987/88: Tu 20) ska kommunerna ges ett större ansvar för väghållningen i tätorter. Trafikverket ska ha ansvar för de övergripande allmänna vägarna (främst riksvägar och primära länsvägar) såväl inom som utom kommunernas väghållningsområde samt för vägar på landsbygden. Nuvarande riksvägarna 52 och 55/56 passerar idag genom Katrineholms tätort. Den nya Östra förbifarten vid Katrineholm planeras att öppnas för trafik den 1 oktober Den nya förbifarten kommer att överta den övergripande trafikfunktionen för de nuvarande allmänna riksvägarna 52 och 55/56 genom Katrineholms tätort. De nuvarande riksvägarna får en infarts- och lokal funktion i Katrineholms tätort. Utbyggnaden av Östra förbifarten vid Katrineholm beräknas kosta ca 460 Mnkr inkl delen Ändebol - Strångsjö. Katrineholms kommun har förskotterat 40 Mnkr för att utbyggnaden av Östra förbifarten skulle ktmna påbörjas under 2010 samt samfinansierat utbyggnad av trafikplats Finntorp med 8,5 Mnkr. Beslut om ändrad väghållning enligt 6 vägkungörelsen (1971:954) fattas av Trafikverkets, huvudkontor, Juridik och planprövning, i Borlänge. Ett laga kraftvunnet beslut om förändrat väghållningsområde för Katrineholms tätort och ändrad väghållning i enlighet med intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket utan att KommLinfullmäktige ikatrineholm godkänner avtalet. Mellan Trafikverket Region Öst (org nr ), nedan kallat Trafikverket och Katrineholms kommun (org nr ), nedan kallat Kommunen, har följande avtal träffats. 1. Avtalets omfattning I avtalet regleras förslag till ändrat väghållningsområde för Katrineholms tätort (framgår av karta, bilaga 1) tidpunkt för kommunens övertagande av väghållningsansvaret för nuvarande riksvägarna 52 och 55/56 i Katrineholm. iståndsättning av nuvarande riksvägarna 52 och 55/56 (beläggning, broar, trafiksignaler &belysning). finansiering av utbyggnad/ombyggnad av ry 52/Oppundavägen. framtagande av arbetsplan och detaljplan för ombyggnad av korsningen mellan ry 52Ningåkersvägen och ry 52.01/Mejerigatan samt utbyggnad av korsning. Särskilt avtal har dessutom upprättats för framtagande av bygghandling för utbyggnad av utdragsspår(spår 6) och tunnel under ry 55/56 Vasavägen och iståndsättning av befintliga broar på Vasavägen, inkl vägbanan. framtagande av funktionsstudie för signalreglering och ny anslutning till terminal och stambanan genomförandeavtal för byggande av utdragsspår (spår 6) och tunnel under ry 55/56 Vasavägen och iståndsättning av befintliga broar på Vasavägen, inkl vägbanan. 1(3)

24 Ärendeur: TRV r_ r ~~~ ~~ TRAFfKUER~ET 2. Trafikverkets åtagande Trafikverket finansierar iståndsättning av riksvägarna 52 och 55/56 under 2011 och 2012 på totalt ca 11,1 Mnkr, exclusive broarna över Västra stambanan och Trädgårdsgatan. Iståndsättning av de tre broarna över Trädgårdsgatan/Västra stambanan beräknas kosta ca 5,2 Mnkr och bör samordnas rned en utbyggnad av tågtunnel under Vasavägen. Till detta kommer iståndsättning av vägräcken på Vasavägen på avsnittet mellan Fabriksgatan-Stockholmsvägen. Trafikverket ansvarar för finansieringen av iståndsättningen med totalt 10,1 Mnkr enligt särskilt avtal. Ombyggnad av ry 52/Oppundavägen på drygt 5 Mnkr, exclusive projektering, har finansierats av Trafikverket. Trafikverket finansierar framtagande av arbetsplan och bygghandling på ca 2 Mnkr för ombyggnaden av korsningen mellan ry 52Ningåkersvägen och ry 52.01/Mejerigatan samt halva anläggningskostnaden för ombyggnaden av korsningen som bedöms till totalt ca 8 Mnkr, inklusive projektledning. Trafikverket finansierar enligt särskilt avtal halva kostnaden (ca 1,5 Mnkr) för bygghandling för tågtunnel för utdragsspår tinder ry 55/56 Vasavägen inklusive bygghandling för iståndsättning av broarna på Vasavägen. 3. Kommunens åtagande Kommunen övertar och ansvarar för drift och underhåll för de nuvarande allmänna vägarna: Rv 52/Vingåkersvägen/Oppundavägen mellan Mejerigatan och Talltullen ~ Rv 52/Eriksbergsvägen mellan Talltullen och Rosenholmsvägen ry 55/56 Norrköpingsvägen/Eriksbergsvägen/Vasavägen/Stockholmsvägen mellan Vasavägen och Österleden Övertagandet omfattar en total väg- och gatulängd på ca 7,4 lm i enlighet med förslag till justerat väghållningsområde för Katrineholms kommun, vilket framgår av bilaga 1. Kommunen ansvarar för framtagande av detaljplan för planerad ombyggnad av korsningen mellan ry 52/Vingåkersvägen och ry 52.01/Mejerigatan. Kommunen bekostar enligt särskilt avtal hela anläggningskostnaden, inkl projektledning för tunnel under ry 55/56 Vasavägen samt halva anläggningskostnaden för ombyggnad av korsningen mellan ry 52/Vingåkersvägen och ry /Mejerigatan. 4. Avvikelser från bedömda kostnader Oin den slutliga kostnaden för någon av åtgärderna skulle komma att ändras skall kostnadsförändringen finansieras av alternativt tillgodogöras den åtagande parten enligt punkt 2 och Övertagande jämte väghållningsansvar nch väghållningsområde för drift och underhåll samt förbättring Förslag till justerat väghållningsområde för Katrineholms tätort, jämte karta bilaga 1, kommer att översändas till kommunen för yttrande. I övertagandet ingår all gata- och vägutrustning, inklusive broar, för de gator och vägar som kommunen övertar inom väghållningsområdet. Trafikverket är väghållare för ry 55/56 Östra förbifarten vid Katrineholm och även för den del av riksvägen som ligger inom kommunalt väghållningsområde vid trafikplats Finntorp. Kommunen är väghållare för Österleden inklusive bro över ry 55/56 Östra Förbifarten. 2(3)

25 Ärendeur: TRV Y ~~`~~ r,~~ TRAFIKVERKET 6. Ikraftträdande Rv 55/56 Östra förbifarten planeras att öppnas för trafik den loktober Trafikverket och Kommunen är överens om att Trafikverket kommer att ansvara för drift- och underhåll av nuvarande riksvägar genom tätorten samt Östra förbifarten fram till den 1 juli Detta avtal gäller också som ett skötselavtal från och med 1 juli 2013 om det vid denna tidpunkt saluras ett laga kraft vunnet beslut från Trafikverks huvudkontor, juridik och planprövning, i Borlänge. Innan detta avtal vinner laga kraft, skall genomförandeavtal tecknas mellan parterna om kommunen avser vidtaga åtgärder på statlig väg. 7. Fastighetsfrågor Trafikverket överlåter genom fastighetsreglering till Kommunen, utan ersättning, följande fyra fastigheter: 1. KATRINEHOLM MALMS-HEDEN 2:2 2. KATRINEHOLM OPPUNDA HÄRADSALLMÄNNING 1:18 3. KATRINEHOLM ÅSEN 3:1 4. KATRINEHOLM ÖJA 1:46 Trafikverket genomför rivning av de på fastigheten (1,2 och 4 enligt ovan) befintliga byggnader innan överlåtelsen sker via fastighetsreglering. Överlåtelsen sker genom fastighetsregleringsavtal där respektive fastighet överförs till en av Kommunen ägd närliggande fastighet. Förrättningskoshladen fördelas lika mellan parterna. Kommunen tillhandahåller utan ersättning den mark på fastigheten Lövåsen 3:1 som åtgår, enligt gällande fastställd arbetsplan, för utbyggnaden av Östra förbifarten vid Katrineholm. Ersättning skall dock utgå till markägare för del av sträckan. Fastigheten KATRINEHOLM OJA 1:46 har tidigare redan via fastighetsreglering överlåtits till Kommunen. Förrättningskostnaden har betalts av Kommunen. 8. Avtalets giltighet Detta avtal gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige ikatrineholms kommun beslutar att godkänna detta avtal. Detta avtal är upprättat i två (2) exemplar där parterna erhållit var sitt exemplar. Eskilstuna den / 2012 För Trafikverket Region Öst Katrineholm den / 2012 För Katrineholms kommun EinarSchuch Regionchef Göran Dahlström Kommunstyrelsens ordförande Bilaga: Karta som redovisar nytt väghållningsområde för Katrineholms tätort. 3(3)

26 Dia nr: s /l't ~T, TRAFIKVERKET GENOMFÖRANDEAVTAL Mellan KATRINEHOLMS KOMMUN OCH TRAFIKVERKET om förlängning av utdragsspår (spår 6) vid Katrineholms Logistikcentrum

27 Dia nr: i ~'r~i~ ~~~ TRAFIK~IERKET Avtalsparter Med hänvisning till kommunens fortsatta utbyggnad av Katrineholms Logistikcentrum tecknas detta avtal mellan Trafikverket Region Öst, org.nr , nedan kallat Trafikverket och Katrineholms kommun, org.nr , nedan kallat Kommunen, för byggnation av utdragspår (spår 6) med tunnel under Vasavägen. Bakgrund Kommunen har byggt Katrineholms Logistikcentrum (KLC) med en vagnslastterminal och en kombiterminal. Vagnslastterminalen, Södra terminalen, färdigställdes hösten 2009 och användes fram till juli 2011 för kombitrafik. Denna kombitrafik flyttades då till den färdigställda ordinarie kombiterminalen, Norra terminalen. Båda terminalerna, södra och norra, är elektrifierade, kan ta emot fullånga tåg och ger möjligheter till: Lastning och omlastning av gods, containers, trailers och styckegods Lagring av gods Stuffning och strippning av gods Service av containers och järnvägsvagnar i direkt anslutning till terminalen Separata avtal ska tecknas rörande ägande och drift av järnvägsanläggningen i anslutning till Katrineholms Logistikcentrum ienlighet med vad som nämns i 3. Kommunen har bekostat byggnationen av terminalerna och Trafikverket har genomfört en omfattande sanering av deponianläggning och förorenad mark. Trafikverket har därutöver medfinansierat utbyggnaden av två ankomstspår samt elektrifiering. Norra terminalen är delvis byggd på Trafikverkets mark. Avtal för reglering av mark ska upprättas. Funktioner för terminalernas verksamhet och trafikverkets behov av uppställning för underhållsfordon ikatrineholm ska också regleras. Trafikverket och Kommunen har förklarat att anläggningen ska vara konkurrensneutral och drivas på ett transparant och icke diskriminerande sätt. För hantering av tåg upp ti11750 m planeras en utbyggnad utdragspåret (spår 6) med tunnel under Vasavägen. Under 2011och våren 2012 har en bygghandling upprättats för förlängning av utdragspåret (spår 6). Bygghandlingen har bekostats av Kommunen och Trafikverket med 50 procent vardera. Utbyggnaden av riksväg 55/56/Östra förbifarten vid Katrineholm pågår. Förbifarten öppnas för trafik den 1 oktober Den kommer då att överta den övergripande trafikfunktionen för de nuvarande allmänna riksvägarna 52 och 55/56 genom Katrineholms tätort. De nuvarande riksvägarna får en infarts- och lokal funktion i Katrineholms tätort. Trafikverket ansvarar för iståndsättning av de nuvarande riksvägarna 52 och 55/56 genom tätorten, för 2

28 Dia nr: r ~~T TRAFIKVERKET vilka Kommunen skall överta ansvaret. Ett förslag till avtal har upprättats varigenom Kommunen övertar väghållaransvaret för de berörda vägarna. Vid byggnationen av tunneln under Vasavägen ska samordning med iståndsättningen av befintliga broar över Västra stambanan och Trädgårdsgatan genomföras. Iståndsättningen av broarna ingår som en förutsättning för att Kommunen ska ta över väghållaransvaret för vägoch gatunätet i Katrineholm enligt upprättat förslag till avtal om förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort. 1 Omfattning och syfte Detta avtal omfattar byggandet av förlängningen av spår 6 inklusive en tunnel under Vasavägen. I utbyggnaden ingår även tillhörande elektrifiering. Detta avtal omfattar också iståndsättning av broarna över Västra och Södra stambanorna (med bronummer respektive ) och bron över Trädgårdsgatan i Katrineholm (med bronummer ). I arbetena ingår även iståndsättning av skiljeräcke mellan körbana och gång- och cykelvägen på Vasavägen mellan Fabriksgatan och Stockholmsvägen samt en komplettering med extra toppföljare på kanträcke. Syftet med detta avtal är bl.a. att tillvarata de synergier som bedöms kunna uppnås genom samordning av arbetena med minskade kostnader samt minskade störningar för trafikanterna. Framtida utbyte av kantbalk och kanträcke ingår i detta avtal. 2 Organisation ansvar Trafikverket ansvarar för genomförande av utbyggnad av utdragspåret (spår 6) med en tunnel under Vasavägen och för iståndsättning av befintliga broar samt räcken på Vasavägen mellan Fabriksgatan och Stockholmsvägen. Trafikverket tillsätter projektledning. Kommunen ska kallas i god tid för att kunna delta vid byggmöten. En projektgrupp med representanter från Trafikverket och Kommunen ska bildas. 3 Samverkan och kompletterande avtal Kommunen ansvarar för utveckling av KLC och Trafikverket medverkar med tekniskt stöd och medfinansiering. Ett förslag till avtal har upprättats mellan Kommunen och Trafikverket som innebär att Kommunen ska ta över väghållaransvaret för de nuvarande riksvägarna 52 och 55/56 genom Katrineholms tätort. Trafikverket ansvarar dessförinnan för iståndsättning av dessa inklusive broarna på Vasavägen. Ett särskilt anslutningsavtal ska upprättas mellan parterna med syfte att reglera gränsen för respektive parts jämvägsinfrastrukturförvaltningsamt samverkan i denna förvaltning. Kompletterande avtal ska upprättas om ägande och nyttjande av mark och spåren

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Kahlström Datum 2015-03-10 Diarienummer KSN-2015-0497 Kommunstyrelsen Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1\~~trineholnzs ~omrnun

1\~~trineholnzs ~omrnun `ry 1\~~trineholnzs ~omrnun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN S2mmanträdesdatum 2012-09-26 1 Enad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 8.15 15.40 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Utredningssekreterare

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde KALLELSE 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-15 Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-19 Ärende Beteckning 1 Entledigande från uppdrag som ledamot i

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

.få~.tiz,..j.~ c~c~ CL,,~..~:~: ~:c:'~ ~ 1\atrineholms kommun \ Stadshuset Gröna Kulle kl I ~ * C..~.

.få~.tiz,..j.~ c~c~ CL,,~..~:~: ~:c:'~ ~ 1\atrineholms kommun \ Stadshuset Gröna Kulle kl I ~ * C..~. ~~~.1, Tr 1\atrineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-10-15 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-23.10 Beslutande Beslutande ersåttare Ersåltare Övriga

Läs mer

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-07 KS 2013/0824 Kommunfullmäktige Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun Förslag

Läs mer

Nr 43. Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort KSN

Nr 43. Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort KSN Uppsala ' KOMMUN KF 43 27 APRIL Kommunstyrelsen Nr 43. Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort KSN-2015-0497 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfuiimäictige besluta att godkänna

Läs mer

Överenskommelse om förslag till förändrat väghållningsansvar för allmänna vägar

Överenskommelse om förslag till förändrat väghållningsansvar för allmänna vägar Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-01-18 Dnr: TN 2014/286 Tekniska nämnden Överenskommelse om förslag till förändrat väghållningsansvar för allmänna vägar Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C)

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C) 1\~tl ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTT 2013-03-13 1 B{ad Plats och tid Sammanträdesrum plan 3 Safiren, klockan 13.15 14.05 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2015-11-30 1 (1) 228 KS/2014:589. Svar på medborgarförslag om fiber.nät på landsbygden

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2015-11-30 1 (1) 228 KS/2014:589. Svar på medborgarförslag om fiber.nät på landsbygden Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2015-11-30 1 (1) Sida 228 KS/2014:589 Björn Viding har inkommit med ett medborgarförslag om utbyggnad av fibernät på landsbygden. Frågan avser

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87 SOCIALNÄMNDEN 2016-12-07 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-12-11 KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE Principöverenskommelse mellan Trafikverket och Solna stad inför utredning av tunnelförläggning av Huvudstaleden i Solna och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 14.00 14.34 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S), Roger Gadde

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 8 augusti 2011 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg OBS! LOKAL Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige ~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-04 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-20.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

13. ARBOGA KOMMUN. Förvärv av fastigheten Brattberget 1:6. MvttJ 5 ^ p ('.Nuhel. Kommunstyrelsen. Ks 20 Dnr 69/2010-252 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

13. ARBOGA KOMMUN. Förvärv av fastigheten Brattberget 1:6. MvttJ 5 ^ p ('.Nuhel. Kommunstyrelsen. Ks 20 Dnr 69/2010-252 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ARBOGA KOMMUN MvttJ 5 ^ p ('.Nuhel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-03-08 Blad 2 Ks 20 Dnr 69/2010-252 Förvärv av fastigheten Brattberget 1:6 Från tekniska nämnden har den

Läs mer

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 23 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 229 Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ~, ~`. `~~' l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN 2014-04-08 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15.00 16.00 BeS~~~a~de Roger Ljunggren (S), Christer Sundqvist (M), Björn Lindeberg

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ PERSONALUTSKOTTET 2012-06-13 1 Plats och lid Sammanträdesrum 606 i AVA-huset, klockan 14.00 15.10 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg (S) Beslutande ersättare Karin Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Sammanträdande organ Tid Plats

Sammanträdande organ Tid Plats 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2011-09-06 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 19 september 2011 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 13 KS/2016:373. Bredband landsbygd vid Bockarp. Flytt av ÖP utförs av Utsikt Bredband AB.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 13 KS/2016:373. Bredband landsbygd vid Bockarp. Flytt av ÖP utförs av Utsikt Bredband AB. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-09 1 (2) Sida 13 KS/2016:373 Bredband landsbygd vid Bockarp Bakgrund Bockarps vägsamfällighet har via telefonsamtal och möten frågat

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Kommunstyrelsen 2017-06-19 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad och miljö KSKF/2016:613 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Förslag

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Jäv Michaela Fletcher (NI) anmäler jäv och lämnar lokalen. Michaela Haga (C) ersätter Michaela Fletcher (NI) under detta ärende.

Jäv Michaela Fletcher (NI) anmäler jäv och lämnar lokalen. Michaela Haga (C) ersätter Michaela Fletcher (NI) under detta ärende. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 H PLAU 5:5 Dnr. KS 2012/0408-214 Godkännande av markintrångsavtal Berga 13:1 Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Katrineholms kommun 269-292. Berit Hallen (M), Johan Hartman (M), Benjamin Axelsson (MP), Lotta Back (V) Kommunstyrelsen 2013-01-02

Katrineholms kommun 269-292. Berit Hallen (M), Johan Hartman (M), Benjamin Axelsson (MP), Lotta Back (V) Kommunstyrelsen 2013-01-02 Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Sammantrådesdatum Blad 2012-12-19 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 8.15 14.20 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-03-04 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats Katrineholmssalen, Safiren Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/handl

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-12-11 108 för trafiksäkerhetsåtgärder 2013 (KS 2013.364) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av de tio föreningarna och Bro Fiber Ekonomisk förening,

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Borgensåtagande för lån till SYVAB

Borgensåtagande för lån till SYVAB Utlåtande 2006:76 RI (Dnr 132-1089/2006) Borgensåtagande för lån till SYVAB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Stockholms stad tecknar borgen för SYVAB:s lån upp till ett belopp

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015) Kommunstyrelsen 2015-09-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige , 24. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll , 13

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige , 24. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll , 13 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-02-08, 24 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, 13 Minnesanteckningar från styrgruppen förstudie äldreboende Kommunchefens tjänsteskrivelse

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 12 Ks 9 Au 173 Dnr 261/2010-101 Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun Till kommunfullmäktiges

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-02-25 Sida 8(16) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Deltagande i LIFE projekt Osby kommun - Jonstorp Dnr 2015ks0090 430 Samhällsbyggnadsutskottets förslag

Läs mer

Sammanträdande organ Tid Plats

Sammanträdande organ Tid Plats KALLELSE Datum VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-12-02 Sammanträdande organ Tid Plats Vård- och omsorgsnämnden Torsdagen den 10 december 2015 kl 13.00 OBS! Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen rörande motion om integrerad beroendemottagning i västra länsdelen från Moderaterna

Yttrande till kommunstyrelsen rörande motion om integrerad beroendemottagning i västra länsdelen från Moderaterna Yttrande 1(2) Omsorgs- och socialförvaltningen 2016-03-17 OSN/2015:42 Handläggare Anders Granqvist Tfn 0142-851 91 Kommunstyrelsen Yttrande till kommunstyrelsen rörande motion om integrerad beroendemottagning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Kommunstyrelsen 2008-06-05 150 389 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 146 348 Dnr 07.775-82 junikf18 Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Bilagor:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer