1\~~trineholnzs ~omrnun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1\~~trineholnzs ~omrnun"

Transkript

1 `ry 1\~~trineholnzs ~omrnun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN S2mmanträdesdatum Enad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommunchef Mattias Jansson,. förvaltnings- chef Sari Eriksson, verksamhetscontroller Anna Marvell, förvaltningschef Lars Hågbrandt, Per Törnvall (Nordic Healthcare. Group), förvaltningschef Jan Berthelsen, förvaltningschef Helene. Björkquist, socialchef Åke Strandberg, förvaltningsekonom Bruno Maras, ekonom Conny Löfström, stadsbyggnadsarkitekt Sara Eresund, gatuingenjören Lars Ramstedt, Magnus Axelsson (Trafikverket):, Henrik Nilsson (Trafikverket)., kontaktsekreterare Roger Andersson, IT-strateg Hasse Haglund, kommunjurist Staffan Källström, Ann-Christine Nyberg (SVAAB), handläggare Per Johansson, mark- och exploateringschef Björn Winnberg-Persson, tf miljöchef Håkan Lernefalk, personalchef Eva Wing, ekonom Sari Nilsson, ekonom Julia Noren, kanslichef Gunnar Westermark, informationschef Maria Magnusson, proj ekichef Anna Johansson Övriga deltagande Utses attj~~stera Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härvström ( ), l:e vice ordförande (M), Ewa Gallhammar ( ~ ), 2:e vice ordförande (FP), Anneli Hedberg (S), Pat Werner (S), Maxie-Louise Karlsson (S), Claes Holm (S) ( 1$6-190), Ulrika Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Bengt Andersson (M), Bo Sivars (M), Carina Björk-Andersson (FP), Gudrun Lindvall(MP) (ej 186), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) Michael Hagberg (S)( ), Erik Liljencrantz (M)( ), Magnus Esko (FPj (~ ), Lotta Back (V)(~ 186) Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Karin Frisk (S), Karl- Gunnar Ljungqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Erik Liljencrantz (M), Johan Hartman (M), Magnus Esko (FP), Sten Holmgren (C), Marian Loley (KD), Lotta Back (V) Carina Björk-Andersson (FP) Justeringens Kommunledningsförvaltningen plats och tid Underskrifter 4., r Sekreterare (.' ~i, ~~ _~ j Paragrafer 1 p~ _ ~Op Ordförande ~ ~~......y~... Justerande ~~~ ` ~ 'J ~~2, Organ Kommunstyrelsen Sammanträdes datum BEVIS Justeringen har tiilk~nnagivits genom anslag Datum för 2~ 12-1 ~-03 Datum fbr avslags OS anslags nedtagande uppsättande Förvaringsplats av pfotokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 1\atrineholms k0]11i11l1ri SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN ~ ad "Vad kostar verksamheten i din kommun?" Verksamhetscontrollern Anna Marnell redogör för Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) rapport "Vad kostar verksamheten i din kommun 2011 ". Rapporten publicerades gemensamt av SKL och SCB i juli. Den baseras på räkenskapssammandraget (RS), det vill säga kommunernas inrapportering till SCB baserat på bokslut 2411 och innehåller både finansiella nyckeltal och nyckeltal för olika verksamheter. Av rapporten kan utläsas bland annat att Katrineholms kommun har: Lägre l~ostnade~ per invånare för barnomsorg och utbildning Högre kostnader för omsorg. för äldre och personer med funktionshinder Högre kostnader för individ- oeh familjeomsorg oc1~ särskilt riktade insatser Högre kostnader för fritid och kultur Högre kostnader för infrastruktur mm Högre kostnader för politisk verksamhet Kostnadsskillnaderna kan spelar många olika faktorer; demografi, soeioekonomiska förhållanden, politiska prioriteringar, effektivitet med mera. Det går alltså inte att dra.några enkla slutsatser om varför kostnadsskillnadei-ria ser ut som de gör. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sid Ewa. Gallhammar (FP}, Lars Härnström (M), Lotta Back (V), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP) samt verksamhetscontrollern Anna Marvell. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ` F` ~?~ ~~ l~atiineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMLTNSTYRELS~N ~ Biad Ekonomisk uppföljning av socialnämnden, bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt rapport från Nordic Healthcare Group Socialnämnden Förvaltningschefen Åke Strandberg och ekonomen Bruno Maras redogör för den ekonomiska uppföljningen av socialnämnden men anledning av prognostiserat underskott för Av redogörelsen framgår de åtgärder som nämnden vidtagit för att hantera underskottet. Bland annat omnämns projekten insatserna JOBen, Arbetslinjen, Trygghetsanställningar och handläggarnas insatser. Socialnämnden fokuserar också på att minska kostnaderna inom enheten genom att erbjuda behandlingar inom egen regi och skapa fler hemmaplanslösningar samt hitta bra familjehemsplaceringar åt barn som idag befinner sig på institution. Redovisad orsaksstatistik visar att det är arbetslösa utan någon annan ersättning och arbetslösa med otillräckligt aktivitetsstöd som är de stöxsta grupperna med behov av försörjningsstöd. NHG-rapport Per Törnvall (NHG) redogör för den rapport som NHG har tagit fram gällande socialnämndens område. Bland annat rekommenderas att familjehem bör eftersträvas, istället för institutionsplaceringar, då det är lämpligt. Vidare anses att en starkare koppling bör göras mellan befolkningsstruktur och. budgetram. Bildningsnämnden Förvaltningschefen Helene Björkquist redogör fqr den ekonomiska uppföljningen för bildningsnämnden. Prognosen fcir 2012 visar på 10 miljoner kronor vilket bland annat kan hänföras till ökade kostnader för särskolorna, omställningskostnader, ej uppnådda effektiviseringskrav och kvarvarande personalkostnader. Inför 2013 köminer 16 rektorsområden att vara i balans och resterande fem rektorsområden beräknas vara i balans till. läsåret 2013/2014. NHG-rapport Per Törnvall (NHG) redobör för den rapport som NHG har tagit fram gällande bildningsnämndens område. Bland annat rekommenderas en utveckling av budget och den ekonomiska styrningsprocessen. Vidare bör resursfördelningsmodellen ses över liksom prognoser och avrapportering.per enhet. Viadidaktnämnden Förvaltningschefen Jan Ber-thelsen redogör för de åtgärder som nämnden vidtagit för att uppnå nollresultat vid årsskiftet. Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

4 1~~1t11I1e~101111S I~0111I11t1I1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Erik Liljencrantz (M), Gudrun Lindvall (MP), Gunilla Magnusson (S), Anneli Hedberg (S) samt förvaltningschefen Åke Strandberg och ekonomen Bruno Maras, Per Törnvall (Nordic Healthcare Group), förvaltningschefen Helene Björkquist, kommunchefen Mattias Jansson samt förvaltningschefen Jan Berthelsen. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utd estyrkande

5 I\attineholms komintuz SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum E3:~~d KOMMUNSTYRELSEN ~ ljppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsområde Väsentliga händelser Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för väsentliga händelser inom samhällsbyggnadsförvaltningen respektive kommunledningsförvaltningen. Enkätundersökning Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om att samhällsbyggnadsförvaltningen genomför en uppföljning via enkäter om hur berörd allmänhet upplever bland annat handläggningstid, bemötande med mera. På en sexgradig skala ligger betygssättning runt fyra fem. Nyföretagande Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om att under perioden januari augusti 2012 har 75 nya företag i kommunen registrerats. KATEC:s verksamhet Under året har 49 kunder varit i process med KATEC. Coompanion Från denl januari till den 30 juni har ett 50-tal rådgivningar genomförts vid start av kooperativt företagande (ekonomisk förening), ideellförening och socialt företagande samt för affärsutveckling och företagssamverkan för befintliga företag. Arbetslöshetsstatistik Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för arbetslöshetsstatistiken för augusti månad Den totala arbetslösheten för gruppen år uppgick till totalt 10,1 procent, motsvarande siffra för länet är 8,8 procent och för riket 6,7 procent. Arbetslösa iåldersgruppen år uppgick till totalt 19,3 procent i kommunen, motsvarande procentsats för länet är 16,3 procent och 1.2,0 för riket. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S),1Vlichael Hagberg (S), Bo Sivars (M), Carina Björk-Andersson (FP) samt förvaltningschefen Lars Hågbrandt. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdrags ostyrkande

6 ~ _a~~ ` l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN ~ Blad Kommunala treårsplaner för infrastruktur och kollektivtrafik Gatuingenjören Lars Ramstedt redogör- för treårsplanen för infrastruktur och kollektivtrafik. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sid Göran Dahlström (S), Carina Björk- Andersson (FPj, Bo Sivars (M), Inger Fredriksson (C), Lars Härnström (M) samt gatuingenjören Lars Ramstedt. Justerandes sign Protokollsutdrag till I; ~ Utdragsbestyrkande ~~

7 C *:SBL.'.'.~~ -~ TI 1\atrineholins kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN Översiktsplanen Stadsbyggnadsarkitekten Sara Eresund lämnar en lägesrapport för arbetet med översiktsplanen. Arbetet fortskrider enligt tidsplanen. En dialog med medborgarna har genomförts för att samla in underlag för planarbetet. Delar av resultatet av denna dialog redovisas vid dagens sammanträde. Under kommunstyt elsens överläggninb yttras sig stadsbyggnadsarkitekten Sara Eresund. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

8 ~: atrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 2U Dnr KS/2012: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på mofiion om skolan mitt i byn Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Carina Björk-Andersson (FP) med fleras yrkande reserverar sig Carina Björk-Andersson (FP), Magnus Esko (FP), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP) och Joha Frondelius (KD). Ärendebeskrivning Carina Björk-Andersson (FP}, AnnCharlotte Olsson (C), Ingegerd Furen (FP), Marian Loley (KD) oeh Per Skogfeldt (MP) har lämnat in en motion med rubriken "Skolan mitt i byn". Motionen, som handlar om att utreda möjligheten att formalisera, finansiera och utveckla det utvecklingsarbete som skolorna på landsbygden gör, har följande lydelse: "Skolan mitt i byn! Katrineholms kommun har ett Program för landsbygdsutveckling. I programmet finns många kloka ord bl.a. konstateras att 'Skolan har en mycket viktig central sammanhållande funktion på landsbygden.' D.v.s. en viktig parameter för en levande landsbygd är skolan. Vi anser att landsortskolorna redan idag, utäver sitt uppdrag att bedriva skolverksamhet, även har ett icke formaliserat och ofinansierat uppdrag och ansvar vad avser landsbygdsutveckling. Kanske är skolornas betydelse och potential större än vad de fått erkännande för. Om hela Katrineholms kommun ska leva måste mer göras för den tredj edel av medborgarna som bor på landsbygden! Fokus hamnar allt för lätt på tätorten. Vi yrkar därför att kommunfullmäktige utreder möjligheterna att formalisera, finansiera och utveckla det landsbygdsutvecklingsarbete skolorna på landsbygden gör." Kommunsiyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 februari 2012 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Justerandes sign Protokollsutdrag till ` thdragsbestyrkande

9 I\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN ~ Blad Inkomna yttranden Bildningsnämnden Bildningsnämnden tar i sitt yttrande upp ett flertal exempel på hur landsbygdsskolorna samverkar med närsamhället. Samhällsbyggnadsförvaltningen 5amhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att i samband med arbetet med översiktsplanen för landsbygden, som kommer att påbörjas 2013 så kommer utvecklingen av landsbygden att beskrivas. I det arbetet finns alla förvaltningar med och då görs bedömningar och analyser av de lokala orternas utvecklingsmöjligheter sett ur ett helhets- och hållbarhetsperspektiv. En del av utredningen kommer att se på skolornas möjlighet som drivkraft för utvecklingen av landsbygden. Kommunledningsförvaitningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver de synpunkter som framkommit. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om Skolan mitt i byn, Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, Bildningsnämndens protokoll, 65, 2012-OS-29 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Carina Björk-Andersson (FP), Magnus Esko (FP), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP) och Joha Frondelius (KD). Förslag och yrkanden Carina Björk-Andersson (FP) yrkar, med instämmande av Magnus Esko (FP), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP) bifall till motionen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Carina. Björk-Andersson (FP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. Justerandes sign Protokollsutdrag till "? Akten Utdragsbestyrkande

10 ,~.,,; I\atY ineholms kommun I~UMMUNSTYRELSrN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträåesdatum Blad ~ U Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Kommunal anfallsplan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisat förslag till kommunal avfallsplan i dess båda delar strategier och må1 samt åtgärdsprogram, ingående i kommunens renhållningsordning. Sedan tidigare finns föreskrifter om avfallshanteringen i kornmanen som antogs av kommunfullmäktige 2009-OS-18 ( 71) och ändrades senast ( 15). Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse avfallsplanens efterlevnad under planperioden. 3. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att vid större avvikelser eller beslut med större konsekvenser rörande avfallsplanen rapportera detta till fullmäktige för dess ställningstagande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt befintlig arbetsgrupp (för kommunens del representerad av en tjänsteman från kommunledningsförvaltningen respektive samhällsbyggnadsförvaltningen) och styrgrupp (för kommunens del representerad av en ledamot fråyl koinmunstyrelseil) att under planperioden driva processen att följa upp och summera må1 och åtbärder samt årligen, vid behov, ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram och underlag. Återrapportering ska göras till kommunstyrelsen. Delta under förutsättning att Flen och Vingåkers kommuner fattar motsvarande beslut. Ärendebeskrivning Enligt Miljöbalken (15 kap 11 ), ska varje kommun ha en renhallningsordning som.ska innehålla föreskrifter för hantering av avfall samt en avfallsplan. Syftet med avfallsplanen är att tydliggöra kommunens ambitioner beträffande avfall utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Planen ska ge en helhetsbild av avfallshanteringen för förtroendevalda, konununinvånare och verksamheter så att utvecklingen strävar åt samma håll. Katrineholms kommun har sedan tidigare fastställda avfallsföreskrifter. Dessa ändrades senast av kommunfullmäktige 2010-I1-15 ( 15). Den föreslagna avfallsplanen bildar tillsammans med föresl~rifterna renhållningsordningen. Korrununfullmäkti~e beslutade ( 15) att uppdra åt Katrineholm Vatten och Avfall AB att revidera kommunens avfallsplan. Under Ledning av Sörmland Justerandes sign

11 _ -., ~~._, ~~r ~~ ~'~~ TI l- ~ `,~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Vatten och Avfall AB, har förslag till kommunal avfallsplan arbetats fram. Förslaget till avfallsplan omfattar perioden Den är framtagen i en process där företrädare, såväl förtroendevalda som tjänstemän, för Katrineholms, Flen och Vingåkers kommuner medverkat. Till arbetet har också externa konsulter varit knutna. Under tiden april-maj 2012 var planförslaget under utställning och kommunstyrelsen lämnade vid detta tillfälle sina synpunkter på förslaget. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Förslaget till avfallsplan har varit på remiss hos byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt.service- och. tekniknämnden. Dessutom har synpunkter inhämtats från samhällsbyggnadsfqrvaltningen. Ärendets handlingar Komtnunledrungsförvaltnin~ens tjänsteutlåtande, ~ Kommunal avfallsplan strategier och må1, 2012-D6-26 Kommunal avfallsplan åtgärdsprogram, Kommunal avfallsplan underlag, Kommunal avfallsplan samrådsredogörelse, ~ Sammanirädesprotokoll från byggnadsnämnden, $, 60 ~ Sammanträdesprotokoll från miljö- och hälsoskyddsnämnden, , 31 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, , 64 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens överläggning UYlder kommunstyrelsens överläggning. yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Michael Hagberg (S), Pat Werner (S) samt A.nn-Christine Nyberg (Sörmland Vatten och Avfall AB) och förvaltningschefen Lars Hågbrandt. Jus~erandes sign Kommunledningsf örvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, Ulrica Truedsson (S).. akten

12 4 ~~fl ~'~~ ~_~.L 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum B!ad KOMMUNSTYRELSEN 2~ Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2011 med revisionsrapport Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Samordningsförbundet R.AR i Sörmland. 2. Kommunens styrelserepresentant. får i uppdrag att verka för att må1 tydliggörs och nyckeltal utvecklas. 3. Kommunfullmäktige uppmanas Samordningsförbundet RAR i Sörmland beakta att bestämmelserna i kommunallagen, kap 8, ~ 5, bör tillämpas på motsvarande sätt i fråga om ekonomisk förvaltning. 4. Fortsättningsvis ska årsredovisning från föregående år för Samordningsförbundet RAR i Sörmlands vara behandlad av fullmäktige innan fullmäktige tar ställning till samordningsförbundets budget för kommande år. 5. I övrigt läggs årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna. Ärendebeskrivning Samordningsförbundet RAR i Sörmland hat lämnat in en årsredovisning per den 31 december 2011 som har granskats av Ernst &Young. RevisionsbeY ättelsen har överlämnats tillsammans med årsredovisningen till ekonomi- och upphandlingskontoret fcir yttrande. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet föl kommunstyrelsens räkning. I beredningen har yttrande inhämtats fiån socialnämnden samt ekonomi- och upphandlingskontoret. Ärendets handlingar Kommunledningsföi-valtningens tjänsteutlåtande Ekonomi- och upphandlingskontorets skrivelse, Socialförvaltningens yttrande, Samordningsfärbundet R.AR i Sörmland: åxsredovisning 2011, Ernst &Young: granskningsrapport, Samordningsförbundet RAR i Sörmland: svar på revisionsberättelse, Socialnämndens protokoll, 2012-Q9-19, 113 (inkommet efter kommunstyrelsens sammanträde) Justerandes sign Protokollsutdrag till Akten Uldragsbestyrkande

13 I\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrzdesdatum Blad Dnr KS/2012: Handläggat-e: Marie Sandström Koski Finanspolicy för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta det redovisade förslaget till styrdokumentet Finanspolicy för Katrineholms kommun och låta det ersätta styrdokumentet Riktlinjer för medelsförvaltning samt förvaltning av pensionsmedel. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun hax riktlinjer för medelsförvaltning samt förvaltning av pensionsmedel som är antagna av fullmäktige I samband med översyn av styrdokumenten enligt den nya styrnlodellen framkom det att dessa regler är i behov av uppdatering och förnyelse. Ekonomi- och upphandlingskontoret har tillsammans med sakkunnig konsult arbetat fram ett nytt förslag till finanspolicy för Katrineholms kommun vilken kan ersätta styrdokumentet Riktlinjer för medelsförvaltning samt förvaltning av pensionsmedel. Under de senaste åren har finansmarknaden förändrats. Risker såsom finansieringsrisk och motpartsrisk har ökat. I en miljö som genomgår många förändringar är det viktigt att ha policydokument som underlättar kommunens agerande och minimerar de risker som kommunen kan utsättas för. Enligt Kommunallagen 8. Kap, ~ 3a ska fullmäktige meddela föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Iföreskrifterna ska det anges hur medlen ska förvaltas. Därvid ska tillaten risk vid placering av medlen fastställas. Vidare ska det anges hur uppföljning och kontroll av förvaltning ska ske. Det föreliggande förslaget 1lanterar både riktlinjer kring den kortsiktiga likviditetshantering och riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommunledningsförvaltningens bedömning Den uppdaterade finanspolicyn utgör ett styrdokument inom Katrineholms kommun och kategoriseras som ett övergripande anvisningsdokument. Dokumentets ägare föreslås vara kommunstyrelsen. Dokumentets förvaltare föreslås vara ekonomichefen. Uppföljning av dokumentets efterlevnad regleras i gällande internkontrollplan. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till finanspolicy. Dokumentets giltighetstid är 5år från beslutsdatum. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

14 Katl~ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN S Blad Ärendets handlingar Förslag till Finanspolicy för Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens överläggning Under konununstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP), Inger Fredriksson (C) samt ekonomen Sari Nilsson. Justerandes sign Akten

15 ~_ -,,~ Mt~~. I - -~: ~ ~ ~~trinellolms 1~ommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Qlad ~ Dru KS/2012: Handläggare: Per Johansson Delårsrapporter 2012 från Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB Kommunstyrelsens färslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar lägga de båda delårsrapportey na tih handlingarna. Arendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB (KFAB) samt Katrineholms Industrihus AB (KIAB) har inkorrrunit med varsin delårsrapport, för perioden 1 januari ti1130 april 2012., till kommunstyrelsen för yttrande. KF~1B har till uppgift att bygga och förvalta bostäder och lokaler enligt ägarens direktiv. Det är ett allmänny-ctigt bostadsföretag som är helägt av Katrineholms kommun. KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus AB {KIAB). KIAB har till uppgift att bygga, äga, förvalta och hyra u~t fastigheter. Bolaget ska utifrån affärsmässi~a principer erbjuda närings- och föreningslivet lokaler. KIAB ska även främja näringslivsutvecklingen ikommunen. Ekonomi- och upphandlingskontoret har tagit del av KFAB och KIABs delårsrapporter för perioden januari-april. Båda bolagen visar ett positivt resultat för perioden och lämnar en positiv prognos för helåret Ekonomi- och upphandlingskontoret hax inget att erinra på dessa delåxsrapporter. Kontoret bedömer att rapporterna avser information till ägarna och styrelsen,.. eftersom de inte uppfyller kraven för delårsrapport, enligt 9 kap 1 Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse, Delårsrapport, januari-apri12012, KFAB Delårsrapport, januari-apri12012, KIAB Justerandes sign Protokollsutdrag till Akten Uldragsbestyrkande

16 ~~ ~I 1\~ltl~ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTQKOLL Sammantrådesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN ~ Dilr KS!2012:=X21-0~9 Handläggare: Marie Sandström Koski Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att principen Byalagsmodellen ska tillämpas för anslutning av fastigheter och företag till Katrineholms kommuns optiska fibernät, vilken beskrivs i förslaget till anvisningsdokumentet Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar. Ärendebeskrivning Katrineholms kommuns byggnation av optiskt fibernät syftar i första hand att ansluta kommunal verksamhet med rätt hastighet till stadsnätet och den kommunala ITinfrastrukturen. Detta skapar även möjligheter för privatpersoner och företag att kunna ansluta sig till dessa fiberoptiska kablar. Näten äx så kallat öppna nät, vilket medför att anslutna kunder kommer erbjudas minst två olika tjänsteoperatörer av varje tjänst. Detta borgar för att monopol i våra fiberkablar ej uppstår. Utsikt bredband AB kommer att ansvara för driften av dessa nät, enligt separat driftsavtal mellan kommunen och Utsikt. Utsikt tillhandahåller även en modell för anslutning, så kallad byalagsmodell. Grundprincipen för byalagsmodellen är att företag och privatpersoner går samman i en ekonomisk förening eller liknande och bygger den sista delen av nätet själva. (Spridningsnät). Byalaget väljer en kostnadsfördelningsmodell. Oavsett vilken kostnadsfördelningsmodell som tillämpas bör inte den totala anslutningskostnaden per fastighet/företag överstiga kr. Enligt. Konkurrensverkets samt Post och Telestyrelsens riktlinjer, fir inte kommunalt eller stadsfinansierad bredbandsutbyggnad bidra till att ojämnlika marknadsvillkor uppstår. Om den totala anslutningskostnaden uppgår till totalt kr eller mer per fastighet/företag är det kommunens bedömning att betrakta som en marknadsmässigt försvarbar anslutningskostnad. Skulle beräknad kostnad understiga detta belopp måste byalaget utöka sitt upptagningsonuåde. För att säkerställa att de principer som beskrivs i denna skrivelse efterlevs har kommunen fös avsikt att granska och godkänna byalagets projekteringsunderlag och kostnadsfördelningsmodell, innan anslutning, av fastigheter/företag påbörjas. Det åligger respektive byalags samordningsresurs att skicka in underlag till kommunen för att få granskningen utförd. Justerandes sign Protokollsutdrag till t~~ Utdragsbestyrkande

17 ~:~~~~~1~-~ -~--~~-. ~~,~` 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ::;.-- Sammanträdesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN ~ Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att principen Byalagsmodellen ska tillämpas för anslutning av fastigheter- och företag till Katrineholms kommuns optiska fibernät. Ägare till dokumentet är kommunstyl elsen som också ansvarar för godkännande av anslutning. Styrdokumentet har giltighetstid till och med den 31 december 20l 6. Uppföljning sker genom redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse, Förslag till anvisningsdokumentet Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fibei - kablar. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Sten Ilolmgren (C), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP), Cecilia Björk (S) samt IT-strategen Hasse Haglund och kommunchefen Mattias Jansson. Justerandes sign Protokollsutdrag till Akten Utdragsbestyrkande

18 ~.~~ :;~~,q '~ ~ ~ltrineholins kommun ~. KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Biad S D11I KS/2012: Handläggal e: Karin Rytter Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (andra kvartalet 2012), socialnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägba redovisningen av ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlaken (SoL) 16 kap 6 ~, ska socialnämnden rapportera alla gynnande Hämndbeslut enligt SoL 4 kap ] S, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till socialstyrelsen och revisorerna. Socialnämnden har inkommit med en rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL, för andra kvartalet Av rapporten franlgår att det finns två gynnande beslut som inte verkställts. Besluten gäller bistånd ti 11 kontaktperson. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande socialnämndens rapport. Ärendets handlingar 7 jänstesl~-ivelse kommuilledningsföt valtningen, Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 5 94 Justerandes sign Protokollsutdrag till,. Akten Utdragsbestyrkande

19 tub ~~ 1~~1t11I1e110~111S ~~OI11111t1IZ ;~a KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad ~ Dnr KS/2012: I landläggare: Kat in Ryttei Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar fär Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun samt Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår vid Katrineholms Logistikcentrum Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutat att godkänna "Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och vä~hållningsansvar för Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun" samt "Genomförandeavtal om fö~'1å11~111i1~ c`1v UtC~rabsspår (spår 6) vid Katl'Illel101II1S Logistikcentrum (KLC)". 2. Kommunfullmäktige beslutar att uppol a till kommunstyrelsens ordförande att underteckna de bägge avtalen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av fullmäktiges godkännande av avtalen, att låta delposten om 4,2 miljoner kronor ingå som delfinansiering av byggnation av tunnel och utdragsspår. Reservation Mot beslutet och till förmån för Carina Björk-Andersson (F1') med fle1 as yrkande 1 esei-verar sig Carina Bjöi k-andelsson (FP), Magnus Esko (FP) och Inger Fredriksson (C). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 23. Särskilt yttrande Styrelsen medger att Uudrun Lindvall (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det särskilda yttrande redovisas på sidan 24. Styrelsen medger att Doha Frondelius (KD) får foga ett särskilt yttrande till protoltollet. Det särskilda yttrande redovisas på sidan 25. Ärendebeskrivning I Katrineholms kommun hay två stora. projekt pågått under några år, Östra förbifarten samt Katrineholms Logistikcentrum. Östra förbifarten har diskuterats och utretts under flera decennier och beslutades av regec'li1~ei1 SOI21 ett li1ft'astl ukturellt närtidsbeslut, vilket slutligen konfirmerades i antagandebeslutet av den nationella planen föl transportsystemet Katrineholms Logistikcentrum tog sin egentliga början med ett finansieringsbeslut av kommunfullmäktige den 17 mars 2008 (~ 38). Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdrags estyrkande

20 ";r "L.~._5 (.,.~ j i Tr ~~ ~ 1\~tl~ineholms l~ommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Trafikverket och Katrineholms kommun har genom förhandlingar upprättat ett förslag till avtal om förändrat väghållnin~sområde och väghållningsansvar. Avtalet reglerar ansvaret för väghallningen och vilka åtgärder som Trafikverket ska genomföra (iståndsättning) innan ansvaret ändras och "de gamla" genomfarterna övergår till kommunen. Avtalet reglerar således iståndsättningen som exempelvis gäller beläg~ning, broar, trafiksignaler, belysning, grönytor, vägvisning liksom fastighetsfrågor, finansieringsfrågor samt från vilken tidpunkt det nya ansvaret gäller. (Avtalet äx bilagt skrivelsen.) Några särskilda avtal har också kopplats till huvudavtalet om väghållningsansvaret. Ursaken är att Katrineholms Logistikcentrum, fo"ratt uppnå nödvändig. funktion för terminalen, måste bygga en %rlängning av ett befintligt utdragsspår (spår 6j. Det förlängda utdragsspåret ska via en tunnel passera under Vasavägen vid Trädgål dsgatan. Till huvudavtalet om väghållningsansvaret har däxför kopplats ett särskilt genomförandeavtal för byggande av utdragsspåret. De övriga avtal som nämns i huvudavtalet gäller framtagande av bygghandling för utbyggnad av utdragsspår och tunnel samt funktionsstudie för signalreglering och ny anslutningsväxel till stambanan mot Flen. Kostnacfsåild oct~ finansiering Objekt Typ av ålgärd Mkr Iståndsättning av Iståndsättning per Trafikverket 12,3 MI<r riksvägarna 52 och verksamhet 55/56 genom tätorten Katrineholm (exklusive Vasabroarna Finansiering över Västra stambanan Trafil<verl<et och Trädgårdsgatan (100) Iståndsättning av Iståndsättning per Trafikverket 10,1 Mkr Vasabroarna över verksamhet Trä dgå rdsgata n/västra stambanan Fi~~ansierit7g Trafikverket (100) Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

21 ~~. 'åma TI,;,~ 1\atrinehollns kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN Ombyggnad av korsningen mellan rv52/vingåkersvägen och ry 52.01/Mejerigatan ("Bananen") Förbättringar vid iståndsättning Finansiering Delat ansvar (50/50) Trafikverket 6,0 Mkr Kommunen 4,0 Mkr (Ingår i kommunens budgetförslag inför år 2013 med 4,0 Mkr) Förlängning av Nybyggnation vid Kommunen 30,0 Mkr utdragsspår 6 iståndsättning (Ingår i kommunens (tågtunnel, (Märk! Nybyggnationen kan budgetförslag inför år 2013 med spårdragning, ligga på "gränslinjen" 34,5 Mkr) elektrifiering) mellan statligt och Upphandling pågår och avgör kommunalt ansvar och ge den exakta summan. möjlighet till förhandling och samverkan. Synergieffekter kan också ge förhandlings- och samverkansutrymme.) Finansiering Kommunen (100) Ett förtydligande fällande iståndsättning av Vasabroarna och föt längningen av utdragsspår 6: Spåret ligger ansvarsmässibt i ''gränslinjen" mellan stat och kommun. Vid upprättandct av bygghandlingen för projektet har det bedömts att betydande synergieffekter med minskade kostnader och mindre störningar tör trafikanterna uppnås, om samtidig iståndsättninb och nybyggnation genomförs. Trafikverket finansiex ar i princip iståndsättningen av Vasabroarna (10,1 miljoner kronor), men har samtidigt redan finansierat halva kostnaden för bygghandling för tågtunneln (1,5 miljoner kronor). Summan (10,1 miljoner kronor) för iståndsättning rymmer dessutom en post om 4,2 miljoner kt-onor föl framtida upprustning av vissa bioelement. Denna summa kan kommunen välja att använda. som delfinansiering av tågtunnelbygget. Förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens föreslår att kommunstyt-elsen föreslås kommunfullmäktige godkänna "Avtal ont förslag till förändrat vägllållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort inom Katl-ineholms kommun" samt att godkänna "Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår (spår 6) vid Katrineholms Logistikcentrum". Vidat-e föreslår samhällsbyggnadsföi-valmin;en kommunstyrelsen att under förutsättning av fiillmäkti~es ~odlcännande av avtalen låta Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

22 ~~ ~~`~ ~; atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTQKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN ~ Blad delposten om 4,2 miljonen kronor- intå som delfinansiering av byggandet av tunnel och utdragsspår. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort och Katrineholms kommun Genomförandeavtal mellan Katrineholms kommun och Trafikverket om förlängning av utdragsspår (spår 6) vid Katrineholms Logistikcentrum Katrineholm Vh-karta Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ewa Gallhammar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Lars Härnström (M), Carina Björk- Andersson (FP), Lotta Back (V), Magnus Esko (FP), Inger Fredriksson (C) samt gatuingenjören Lars Ramstedt, kontaktsekreteraren Roger Andersson, Magnus Axelsson (Trafikverket) och förvaltningschefen Sari Eriksson. Förslag och yrkanden Carina Björk-Andersson (FP) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), på återremiss av ärendet för att först tåinformation om hela projektet och. elärr ingår bl.a. att fata del av de rapporter som konsulten har levererat, innan beslut fattas. Ordföranden Göran Dahlström (S) yrkar att ärendet ska avgöt-as idag. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag och på Carina Björk-Andersson (FP) med fleras återremissyrkande. Han finner att äxendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta. Särskilt yttrande Gudrun Lindvall (MP) framför till kommunstyrelsen att hon önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. Joho Frondelius (KD) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. Justerandes sign Isutdrag Kommunledningsförvaltningen, akten

23 KOMMUNSTYRELSEN Folkpartietl.iberaierna CENTERPARTfET Ärende Dnr KS/2012: Reservation: Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar fär Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun samt Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår vid Katrineholms ~ogistikcentrum. För det första anser vi att ärendet skulle ha delats upp i två enskilda ärenden, ett som behandlar övertagandet av vägansvaret från Trafikverket och ett som behandlar ytterligare investeringar i Logistikcentrum. "Arende ett" kommunens övertagande av vägansvar från Trafikverket har vi inga synpunkter på. "Ärende två" Ytterligare investeringar på sammanlagt 34 miljoner i Logistikcentrum. För att vi ska kunna ta beslut måste vi också få information om hela projektet och där ingår bl.a. att få ta del av de rapporter som konsulten har levererat. Det är kommuninvånarnas pengar som vi hanterar och vi har alla som sitter i kommunstyrelsen ett ansvar gentemot våra kommuninvånare och för det krävs det att vi får all tillgänglig information. Vi har begärt att få en sådan rapport men förnekats detta. F n ligger ett överklagande i kammarrätten i detta ärende. Undertecknade partier kan inte ta beslut om ytterligare investeringar innan vi fått rapport om utfallet av tidigare investeringar. Mot bakgrund av ovanstående yrkade vi på återremiss men då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet. <atrineholm ~~(.G~j t ' ' ~~~ grina Bj' -Andersson Magnus Esko Folkpartiet Liberalerna Folkpartiet Liberalerna In r Fredriksson C eterpartiet ~~~

24 KOMMUNSTYRELSEN miljöpartiet de gröno ; Särskilt yttrande Ärende Avtal med Trafikverket Miljöpartiet de gröna väljer att inte reservera oss i detta ärende, trots att vi har vissa invändningar mot ärendet. Vi inser att det ibland kan vara nödvändigt att knyta ihop projekt som renovering av Vasabroarna och det sjätte spåret till Logistikcentrum, dels för att det finns arbetstekniska samordningsvinster att göra om de båda projekten utförs vid samma tid, dels därför att det finns ekonomiska vinster att göra. Men samtidigt anser vi att det i just detta fall är olyckligt att så sker. Som bekant drivs Logistikcentrum ibolag där insynen för oppositionen är mycket begränsad. Vi hade därför helst sett att ärendet om det sjätte spåret till Logistikcentrum hanterats separat. Att satsa ytterligare 30 miljoner kronor i projektet utan en ordentlig genomlysning känns inte bra. Miljöpartiet de gröna avser att återkomma i frågan, bland annat i kommande budgetdebatt. Katrineholm den 26 september 2012 För Miljöpartiet de gröna ~,~,1~ ~ ~ ~ ~ Gu n Lindvall, gruppledare r~,- ~/

25 KOMMUNSTYRELSEN Kristdemokraterna ETT MÄNSKLIGARE SVERIGE Katrineholm Särskilt yttrande ang. I<S/2012: Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar fär Katrineholms tätort inom Katrineholms Kommun samt Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår vid Katrineholms Logistil<centrum Trafikverket och Katrineholms kommun upprättar ett avtal om väghållningsområde och väghållningsansvar entigtdet föreslagna avtalet i ärendet vilket vi tycker är helt okej i samband med att nya östra förbifarten öppnas den 1 oktober samma beslutsärende före!<ommer det ett särskilt genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår (spår6) vid Katrineholms logistil<centrum. Detta ärende bör separeras och behandlas enskilt. Logistikcentrums investeringsbudget sl<a beslutas i november då hela Kommunens budget sl<a verkställas för Det finns en investeringspost på 34.5 Mkr i handlingarna för logistikcentrum som ett budgetförslag inför Innehållet i majoritetens investeringsbudget för logistikcentrum är ej specificerat vilket skapar ytterligare frågetecken. Joha Frondelius Kristdemokraterna ~~~~

26 ~~~~~ ~ -~. T ~ l~atrineholtns kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad ~ Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Ryttei Justering av procentuell fördelningsgrund beträffande kostnadsutjämningssystemet för kollektivtrafiken inom Södermanlands län Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att justera den av kommunfullmäktige beslutade tabellen för underskottsfördelning (2Q , 198), i enlighet med den nya redovisade tabellen. Tabellen redovisas som kommunstyrelsens handling nr 43/2012. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige behandlade den 20 augusti 2012, ~ 198, ärendet "Förändring i det kommunala kostnadsutjämningssystemet för kollektivtrafiken inom Södennanlands 1än". Det beslutades att Katrineholms kommun, tillsammans rned länets övriga kommuner, ska anhålla om en ny fördelningsgrund av standardkostnaden hos Finansdepartementet. För Katrineholms kornmun redovisades underskottsfördelningen dels i kronor, tkr och dels i procentandel, 8 procent. Efter överläggningar mellan medlemmarna vid ägarmötet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 16 augusti 2012 och efter ytterligare beredning, har tidigare utsänt material korrigerats med en ny beräkningsgrund. Anledningen till detta är borttagna taxesubventioner. För Katrineholms.kommun iiulebär detta att summan för underskottsfärdelningen 2013 ä~ samma som i tidigare fullmäktigebeslut, det vi11 säga tkr. Den pz ocentuella andelen är emellertid ändrad till 8,4 procent. Den fråga som uppstår mot bakgrund av detta, är huruvida den nu redovisade tabellen för Katrineholms kommun, med den ändrade procentuella andelen från S procent till 8,4 procent, bör bli föremål för ett nytt beslut i kommunfullmäktige eller om fiillmäktigebeslutet kan ses som principiellt och justeringen av procentandelen betraktas som kommunstyrelsens verkställighet. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, OC Skrivelse.Förändring i det kommunala kostnadslitjämningssystemet för kollektivtrafiken inom Södermanlands 1ä.n, 2012-OS-28 Justerandes sign Samhällsbyg~nadsförvaltningen, akten Utdragsbestyrkande

27 ~~ l~r. 1\1tl~uzeholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN S Dnt KS/2012: Handläggare: Per Johansson Yttrande över förslag till regionalt utvecklingsprogram för Sörmland "Sörmlandsstrategin 2020" Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta upprättat förslag till yttrande över regionaltutvecklingsprogram för Sörmland, Sörmlandsstrategin 2020, med bilaga från Viadidakt, som sitt eget och överlämna det som kommunens yttrande till Regionförbundet Sörmland. Yttrandet redovisas som kommunstyrelsens /ano~rllr6rb pit 44/2012. Särskilt yttrande Styrelsen medger att Gudrun Lindvall (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det särskilda yttrande redovisas på sidan 29. Ärendebeskrivning Under 2011 och början av 2012 har Regionförbundet Sörmland arbetat fram ett förslag till ny strategi för hållbar tillväxt i Södermanlands 1än pågått. Regionförbundet har samlat aktörer i länet för att diskutera Södermanlands 1än speciella förutsättningar och för att forma en gemensam vision för länet. Efter regionstyrelsens beslut om vision har fyra mål med tillhörande indikationer och strategier formulerats. Ett förslag till utvecklingsprogram, kallat "Sörmlandsstrategin 2020", har nu skickats ut på remiss till länets kommuner och landsting, länsstyrelsen samt ett antal andra aktörer som bedöms vara viktiga i sammanhanget. Efter remissperioden kommer remissvaren att bearbetas och behandlas av regionstyrelsen inför ett slutligt ställningstagande den 6 december Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Kommunens yttrande har arbetats fram i form av samrådsberedning. I samrådsberedningenhar företrädare för kommunledningsförvaltningen, samhållsbyggnadsförvaltningen, Viadidakt, bildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen deltagit. Katrineholms kommun har satt förlängd remisstid som möjliggör behandling av ärendet i kommunstyrelsen. Justerandes sign Protokollsutdrag till 7 Utdragsbestyrkande

28 ~~`~ $,. `r ~, I~-dtiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL `~~; v7.fa jam Sammantrådesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN ~ 200 2~ Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande, Viadiakts underlag till remissvar, Skrivelse från Regionförbundet Sörmland, Sörmlandsstrategin, remissversion Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrax sig Gudrun Lindvall (MP) samt handläggaren Per Johansson. Särskilt yttrande Gudrun Lindvall (MP) framför till kommunstyrelsen att hon önskar fa foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. Justerandes sign ~_~~~~--- Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till Regionförbundet Sörmland, viadidakt, konununledningsförvaltningen, akten

29 gommunstyrelsen miljöpartiet de gröna :~ Särskilt yttrande Yttrande över %rslag till regionalt utvecklingsprogram för Sörmland - "Sörmlandsstrategin 2020" Miljöpartiet de gröna har inget att erinra i det förslag till yttrande, som Katrineholms kommun lämnar, men vi vill skicka med följande: Vi anser att ett utvecklingsprogram för Sörmland måste innehålla strategier för hur Sörmland ska kunna bibehålla och utveckla den miljö och de miljövärden, som finns i landskapet. Dessa strategier anser vi bör kopplas till de nationella miljömålen. Många väljer att bosätta sig och starta eller ta. med sig verksamhet just till vårt landskap på grund av att här finns fridfull natur och en annan orördhet, tillgänglighet och puls än i Stockholm, och detta på pendelavstånd. Vi saknar även strategier för hur Sörmland ska kunna utnyttja det intresse för att producera egenel, som tex manifesterat sig bland annat i Katrineholm genom Johan Ehrenbergs Egen el-kulle, men även genom flera privata vindkraftverk. Med en framåtsyftande strategi skulle Sörmland kunna bli ett föregångslän. Vi hoppas att avsnitt om miljö och energi kommer att läggas till i strategin och inte som nu - saknas. Katrineholm den 26 september 2012 För Miljöpartiet de gröna..c~~.~...`.~1~?~~c?... G~ run Lindvall, gruppledare

30 ~,!1~ ~i~ I"~4 Tj ~:~, 1\atrineholms kommun ~ ~, J KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 2012-U9-26 ~ Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Medlemsbidrag för kollektivtrafiken Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna ytterligare medlemsbidrag på kronor till Sörmlands Kollektivtr~kmyndighet, för att täcka det sannolika negativa resultatet. Kostnaden täcks med medel ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Beslutet gäller under förutsättning av att även övriga medlemmar lämnar ytterligare bidrag. Ärendebeskrivning Det av Sörmland Kollektivtrafikmyndighet helägda bolag, Länstrafiken Sörmland AB, har inför innevarande år redovisat en budget i balans. Det har under året visat sig. att budgetramen inte kan hållas utan allvarlig påverkan på verksamheten. Länstrafiken Sörmland AB prognostiserar under 2012 att fa ett negativt ekonomiskt resultat. Anledningarna till det negativa resultatet återfinns på såväl intäkts- som kostnadssidan och beräknas till 10 miljoner kronor vid årets bokslut. Länstrafiken Sörmland AB har vidtagit resultatförbättrande åtgärder motsvarande 4,55 miljoner kronor. Efter överläggningar mellan medlemmarna den 16 augusti 2012 framställs nu hos medlemmarna om ytterligare medlemsbidrag under innevarande budgetår motsvarande 10 miljoner kronor för att täcka det sannolika negativa resultatet för verksamheten ilänstrafiken Sörmland AB. Fördelningen som är frarruäl~nad på medlemmens andel av trafikarbetet i länet redovisas på bilaga 1. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, ~-03 Framställan om ytterligare.medlemsbidrag för kollektivtrafiken med bilaga, kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtraf kmyndighet Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Inger Fredriksson (C). Justerandes sign ~~ Protokollsutdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, akten

31 `~~ -., ~ ~ ~~-_ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN Dilr KS/2011: ~ Īandläggare: Per Johansson Skötselanvisningar för vägar där Katrineholms kommun är huvudman Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare avstå från att införa de föreslagna skötselanvisningarna för kanter utmed de vägar för vilka Katrineholms kommun är huvudman, på grund av ökade kostnader för skötsel i kombination med ett begränsat naturvårdsvärde för berärda vägsträckor. 2. Med samma motivering beslutar kommunstyrelse~l ~ltt tills vidare avstå från att senarelägga slåtter av motsvarande vägrenar. Reservation Gudrun Lindvall (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Ärendebeskrivning Uppdraget gavs ursprungligen till miljö- och hälsoskyddsnämnden men flyttades under 2011 över till kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Motivet för att flytta uppdraget var att kommunekologen hade sitt organisatoriska hemvist vid kommunledningsförvaltningen. Uppdraget skulle utföras i samverkan med Trafikverket. Syftet med skötselanvisningarna är att värna den biologiska mångfalden. Kommunledningsförvaltningen hsr under hösten 2011 tagit fram ett förslag till skötselanvisningar för vägar där Katrineholms kommun är huvudman. Då befattningen som kommunekolog var vakant och kommunledning därmed saknade egen kompetens inom området, arbetades förslaget till skötselanvisningar fram mot konsultstöd. Förslaget har därpå remitterats till Trafikverket, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt service- och tekniknämnden för yttrande. I tillämpbara delat har inkomna synpunkter beaktats i kommunledningsförvaltningens bedömning av ärendet. Under beredningen av ärendet hay kommunledningsförvaltnin~en haft underhandskontakter med såväl service- och teknikförvaltningen som miljöförvaltningen för aystäsnningar och inhämtande av kompletterande uppgifter. Med anledning av kommunstyrelsens återremiss , har kompletterande uppgifter inhämtats från service- och teknikförvaltningen. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar

Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar illy. TI,'~' ~ 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-26 196 16 Blad Dnr KS/2012:421-009 Handläggare: Marie Sandström Koski Grundläggande principer för kostnadsfördelning

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige ~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-04 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-20.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C)

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C) 1\~tl ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTT 2013-03-13 1 B{ad Plats och tid Sammanträdesrum plan 3 Safiren, klockan 13.15 14.05 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ PERSONALUTSKOTTET 2012-06-13 1 Plats och lid Sammanträdesrum 606 i AVA-huset, klockan 14.00 15.10 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg (S) Beslutande ersättare Karin Frisk

Läs mer

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-06-05 1 Blad Plats och tid Ateljen, Nämndhuset klockan 10-12.10 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87 SOCIALNÄMNDEN 2016-12-07 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2015-09-23 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti

Läs mer

.få~.tiz,..j.~ c~c~ CL,,~..~:~: ~:c:'~ ~ 1\atrineholms kommun \ Stadshuset Gröna Kulle kl I ~ * C..~.

.få~.tiz,..j.~ c~c~ CL,,~..~:~: ~:c:'~ ~ 1\atrineholms kommun \ Stadshuset Gröna Kulle kl I ~ * C..~. ~~~.1, Tr 1\atrineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-10-15 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-23.10 Beslutande Beslutande ersåttare Ersåltare Övriga

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ~, ~`. `~~' l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN 2014-04-08 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15.00 16.00 BeS~~~a~de Roger Ljunggren (S), Christer Sundqvist (M), Björn Lindeberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Katrineholms kommun. Ewa Gallhammar (FP)

Katrineholms kommun. Ewa Gallhammar (FP) Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1 Blad Plats och tid Stora Djulö Herrgård, klocka 8.15 15.40 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Göran Dahlström,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2016-02-10 1 Plats och tid Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L),

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Katrineholms kommun 269-292. Berit Hallen (M), Johan Hartman (M), Benjamin Axelsson (MP), Lotta Back (V) Kommunstyrelsen 2013-01-02

Katrineholms kommun 269-292. Berit Hallen (M), Johan Hartman (M), Benjamin Axelsson (MP), Lotta Back (V) Kommunstyrelsen 2013-01-02 Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Sammantrådesdatum Blad 2012-12-19 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 8.15 14.20 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ordförande

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) Paragrafer 67-74

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) Paragrafer 67-74 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-19 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Matti Turunen (S), Britt-Inger

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ; KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-19 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 08.30 19.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

1\atrineholms kommun. ~~~~,de a~sa~~a

1\atrineholms kommun. ~~~~,de a~sa~~a 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-20 1 Pletsochtid Lokstallet och KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 14.45 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härvström, l:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP)

Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP) ~.~~. ~~ ~ TI ~ ~ 1\ati~ineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Biad FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2011-09-05 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Socialnämnden 2008-09-03 1 (19)

Socialnämnden 2008-09-03 1 (19) Socialnämnden 2008-09-03 1 (19) Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Katrineholm, kl. 15.00 17.25 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell (s), Alf Andersson (s), Dragana

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-06-25 Ärendelista Sid nr Justering...2 Dagordning...3 101 Delavstämning av kommunstyrelsens interna kontrollpunkt MRP Kollektivtrafik...4 102 Redovisning

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2008-12-03 1 Plats och tid Konfernssalen, Safiren, kl 13:30 16:15 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Lars Härnström (m), Anna Hagberg (s), Sven-Åke Johansson (s), Anette Larsson-Fredriksson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-03-22 11 (18) Plats och tid Björken, samlingssalen, Tierps köping Kl. 15.00-17.00 Beslutande Se sid. 12 Övriga närvarande Åsa Joelsson, sekreterare Utses att justera Håkan Ståhlberg Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anneli Swärd (M), Roger Karlsson (MP) Paragrafer. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anneli Swärd (M), Roger Karlsson (MP) Paragrafer. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SOCIALNÄMNDEN 2016-01-20 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:00 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer