1\~~trineholnzs ~omrnun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1\~~trineholnzs ~omrnun"

Transkript

1 `ry 1\~~trineholnzs ~omrnun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN S2mmanträdesdatum Enad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommunchef Mattias Jansson,. förvaltnings- chef Sari Eriksson, verksamhetscontroller Anna Marvell, förvaltningschef Lars Hågbrandt, Per Törnvall (Nordic Healthcare. Group), förvaltningschef Jan Berthelsen, förvaltningschef Helene. Björkquist, socialchef Åke Strandberg, förvaltningsekonom Bruno Maras, ekonom Conny Löfström, stadsbyggnadsarkitekt Sara Eresund, gatuingenjören Lars Ramstedt, Magnus Axelsson (Trafikverket):, Henrik Nilsson (Trafikverket)., kontaktsekreterare Roger Andersson, IT-strateg Hasse Haglund, kommunjurist Staffan Källström, Ann-Christine Nyberg (SVAAB), handläggare Per Johansson, mark- och exploateringschef Björn Winnberg-Persson, tf miljöchef Håkan Lernefalk, personalchef Eva Wing, ekonom Sari Nilsson, ekonom Julia Noren, kanslichef Gunnar Westermark, informationschef Maria Magnusson, proj ekichef Anna Johansson Övriga deltagande Utses attj~~stera Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härvström ( ), l:e vice ordförande (M), Ewa Gallhammar ( ~ ), 2:e vice ordförande (FP), Anneli Hedberg (S), Pat Werner (S), Maxie-Louise Karlsson (S), Claes Holm (S) ( 1$6-190), Ulrika Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Bengt Andersson (M), Bo Sivars (M), Carina Björk-Andersson (FP), Gudrun Lindvall(MP) (ej 186), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) Michael Hagberg (S)( ), Erik Liljencrantz (M)( ), Magnus Esko (FPj (~ ), Lotta Back (V)(~ 186) Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Karin Frisk (S), Karl- Gunnar Ljungqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Erik Liljencrantz (M), Johan Hartman (M), Magnus Esko (FP), Sten Holmgren (C), Marian Loley (KD), Lotta Back (V) Carina Björk-Andersson (FP) Justeringens Kommunledningsförvaltningen plats och tid Underskrifter 4., r Sekreterare (.' ~i, ~~ _~ j Paragrafer 1 p~ _ ~Op Ordförande ~ ~~......y~... Justerande ~~~ ` ~ 'J ~~2, Organ Kommunstyrelsen Sammanträdes datum BEVIS Justeringen har tiilk~nnagivits genom anslag Datum för 2~ 12-1 ~-03 Datum fbr avslags OS anslags nedtagande uppsättande Förvaringsplats av pfotokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 1\atrineholms k0]11i11l1ri SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN ~ ad "Vad kostar verksamheten i din kommun?" Verksamhetscontrollern Anna Marnell redogör för Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) rapport "Vad kostar verksamheten i din kommun 2011 ". Rapporten publicerades gemensamt av SKL och SCB i juli. Den baseras på räkenskapssammandraget (RS), det vill säga kommunernas inrapportering till SCB baserat på bokslut 2411 och innehåller både finansiella nyckeltal och nyckeltal för olika verksamheter. Av rapporten kan utläsas bland annat att Katrineholms kommun har: Lägre l~ostnade~ per invånare för barnomsorg och utbildning Högre kostnader för omsorg. för äldre och personer med funktionshinder Högre kostnader för individ- oeh familjeomsorg oc1~ särskilt riktade insatser Högre kostnader för fritid och kultur Högre kostnader för infrastruktur mm Högre kostnader för politisk verksamhet Kostnadsskillnaderna kan spelar många olika faktorer; demografi, soeioekonomiska förhållanden, politiska prioriteringar, effektivitet med mera. Det går alltså inte att dra.några enkla slutsatser om varför kostnadsskillnadei-ria ser ut som de gör. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sid Ewa. Gallhammar (FP}, Lars Härnström (M), Lotta Back (V), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP) samt verksamhetscontrollern Anna Marvell. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ` F` ~?~ ~~ l~atiineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMLTNSTYRELS~N ~ Biad Ekonomisk uppföljning av socialnämnden, bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt rapport från Nordic Healthcare Group Socialnämnden Förvaltningschefen Åke Strandberg och ekonomen Bruno Maras redogör för den ekonomiska uppföljningen av socialnämnden men anledning av prognostiserat underskott för Av redogörelsen framgår de åtgärder som nämnden vidtagit för att hantera underskottet. Bland annat omnämns projekten insatserna JOBen, Arbetslinjen, Trygghetsanställningar och handläggarnas insatser. Socialnämnden fokuserar också på att minska kostnaderna inom enheten genom att erbjuda behandlingar inom egen regi och skapa fler hemmaplanslösningar samt hitta bra familjehemsplaceringar åt barn som idag befinner sig på institution. Redovisad orsaksstatistik visar att det är arbetslösa utan någon annan ersättning och arbetslösa med otillräckligt aktivitetsstöd som är de stöxsta grupperna med behov av försörjningsstöd. NHG-rapport Per Törnvall (NHG) redogör för den rapport som NHG har tagit fram gällande socialnämndens område. Bland annat rekommenderas att familjehem bör eftersträvas, istället för institutionsplaceringar, då det är lämpligt. Vidare anses att en starkare koppling bör göras mellan befolkningsstruktur och. budgetram. Bildningsnämnden Förvaltningschefen Helene Björkquist redogör fqr den ekonomiska uppföljningen för bildningsnämnden. Prognosen fcir 2012 visar på 10 miljoner kronor vilket bland annat kan hänföras till ökade kostnader för särskolorna, omställningskostnader, ej uppnådda effektiviseringskrav och kvarvarande personalkostnader. Inför 2013 köminer 16 rektorsområden att vara i balans och resterande fem rektorsområden beräknas vara i balans till. läsåret 2013/2014. NHG-rapport Per Törnvall (NHG) redobör för den rapport som NHG har tagit fram gällande bildningsnämndens område. Bland annat rekommenderas en utveckling av budget och den ekonomiska styrningsprocessen. Vidare bör resursfördelningsmodellen ses över liksom prognoser och avrapportering.per enhet. Viadidaktnämnden Förvaltningschefen Jan Ber-thelsen redogör för de åtgärder som nämnden vidtagit för att uppnå nollresultat vid årsskiftet. Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

4 1~~1t11I1e~101111S I~0111I11t1I1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Erik Liljencrantz (M), Gudrun Lindvall (MP), Gunilla Magnusson (S), Anneli Hedberg (S) samt förvaltningschefen Åke Strandberg och ekonomen Bruno Maras, Per Törnvall (Nordic Healthcare Group), förvaltningschefen Helene Björkquist, kommunchefen Mattias Jansson samt förvaltningschefen Jan Berthelsen. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utd estyrkande

5 I\attineholms komintuz SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum E3:~~d KOMMUNSTYRELSEN ~ ljppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsområde Väsentliga händelser Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för väsentliga händelser inom samhällsbyggnadsförvaltningen respektive kommunledningsförvaltningen. Enkätundersökning Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om att samhällsbyggnadsförvaltningen genomför en uppföljning via enkäter om hur berörd allmänhet upplever bland annat handläggningstid, bemötande med mera. På en sexgradig skala ligger betygssättning runt fyra fem. Nyföretagande Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om att under perioden januari augusti 2012 har 75 nya företag i kommunen registrerats. KATEC:s verksamhet Under året har 49 kunder varit i process med KATEC. Coompanion Från denl januari till den 30 juni har ett 50-tal rådgivningar genomförts vid start av kooperativt företagande (ekonomisk förening), ideellförening och socialt företagande samt för affärsutveckling och företagssamverkan för befintliga företag. Arbetslöshetsstatistik Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för arbetslöshetsstatistiken för augusti månad Den totala arbetslösheten för gruppen år uppgick till totalt 10,1 procent, motsvarande siffra för länet är 8,8 procent och för riket 6,7 procent. Arbetslösa iåldersgruppen år uppgick till totalt 19,3 procent i kommunen, motsvarande procentsats för länet är 16,3 procent och 1.2,0 för riket. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S),1Vlichael Hagberg (S), Bo Sivars (M), Carina Björk-Andersson (FP) samt förvaltningschefen Lars Hågbrandt. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdrags ostyrkande

6 ~ _a~~ ` l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN ~ Blad Kommunala treårsplaner för infrastruktur och kollektivtrafik Gatuingenjören Lars Ramstedt redogör- för treårsplanen för infrastruktur och kollektivtrafik. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sid Göran Dahlström (S), Carina Björk- Andersson (FPj, Bo Sivars (M), Inger Fredriksson (C), Lars Härnström (M) samt gatuingenjören Lars Ramstedt. Justerandes sign Protokollsutdrag till I; ~ Utdragsbestyrkande ~~

7 C *:SBL.'.'.~~ -~ TI 1\atrineholins kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN Översiktsplanen Stadsbyggnadsarkitekten Sara Eresund lämnar en lägesrapport för arbetet med översiktsplanen. Arbetet fortskrider enligt tidsplanen. En dialog med medborgarna har genomförts för att samla in underlag för planarbetet. Delar av resultatet av denna dialog redovisas vid dagens sammanträde. Under kommunstyt elsens överläggninb yttras sig stadsbyggnadsarkitekten Sara Eresund. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

8 ~: atrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 2U Dnr KS/2012: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på mofiion om skolan mitt i byn Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Carina Björk-Andersson (FP) med fleras yrkande reserverar sig Carina Björk-Andersson (FP), Magnus Esko (FP), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP) och Joha Frondelius (KD). Ärendebeskrivning Carina Björk-Andersson (FP}, AnnCharlotte Olsson (C), Ingegerd Furen (FP), Marian Loley (KD) oeh Per Skogfeldt (MP) har lämnat in en motion med rubriken "Skolan mitt i byn". Motionen, som handlar om att utreda möjligheten att formalisera, finansiera och utveckla det utvecklingsarbete som skolorna på landsbygden gör, har följande lydelse: "Skolan mitt i byn! Katrineholms kommun har ett Program för landsbygdsutveckling. I programmet finns många kloka ord bl.a. konstateras att 'Skolan har en mycket viktig central sammanhållande funktion på landsbygden.' D.v.s. en viktig parameter för en levande landsbygd är skolan. Vi anser att landsortskolorna redan idag, utäver sitt uppdrag att bedriva skolverksamhet, även har ett icke formaliserat och ofinansierat uppdrag och ansvar vad avser landsbygdsutveckling. Kanske är skolornas betydelse och potential större än vad de fått erkännande för. Om hela Katrineholms kommun ska leva måste mer göras för den tredj edel av medborgarna som bor på landsbygden! Fokus hamnar allt för lätt på tätorten. Vi yrkar därför att kommunfullmäktige utreder möjligheterna att formalisera, finansiera och utveckla det landsbygdsutvecklingsarbete skolorna på landsbygden gör." Kommunsiyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 februari 2012 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Justerandes sign Protokollsutdrag till ` thdragsbestyrkande

9 I\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN ~ Blad Inkomna yttranden Bildningsnämnden Bildningsnämnden tar i sitt yttrande upp ett flertal exempel på hur landsbygdsskolorna samverkar med närsamhället. Samhällsbyggnadsförvaltningen 5amhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att i samband med arbetet med översiktsplanen för landsbygden, som kommer att påbörjas 2013 så kommer utvecklingen av landsbygden att beskrivas. I det arbetet finns alla förvaltningar med och då görs bedömningar och analyser av de lokala orternas utvecklingsmöjligheter sett ur ett helhets- och hållbarhetsperspektiv. En del av utredningen kommer att se på skolornas möjlighet som drivkraft för utvecklingen av landsbygden. Kommunledningsförvaitningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver de synpunkter som framkommit. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om Skolan mitt i byn, Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, Bildningsnämndens protokoll, 65, 2012-OS-29 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Carina Björk-Andersson (FP), Magnus Esko (FP), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP) och Joha Frondelius (KD). Förslag och yrkanden Carina Björk-Andersson (FP) yrkar, med instämmande av Magnus Esko (FP), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP) bifall till motionen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Carina. Björk-Andersson (FP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. Justerandes sign Protokollsutdrag till "? Akten Utdragsbestyrkande

10 ,~.,,; I\atY ineholms kommun I~UMMUNSTYRELSrN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträåesdatum Blad ~ U Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Kommunal anfallsplan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisat förslag till kommunal avfallsplan i dess båda delar strategier och må1 samt åtgärdsprogram, ingående i kommunens renhållningsordning. Sedan tidigare finns föreskrifter om avfallshanteringen i kornmanen som antogs av kommunfullmäktige 2009-OS-18 ( 71) och ändrades senast ( 15). Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse avfallsplanens efterlevnad under planperioden. 3. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att vid större avvikelser eller beslut med större konsekvenser rörande avfallsplanen rapportera detta till fullmäktige för dess ställningstagande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt befintlig arbetsgrupp (för kommunens del representerad av en tjänsteman från kommunledningsförvaltningen respektive samhällsbyggnadsförvaltningen) och styrgrupp (för kommunens del representerad av en ledamot fråyl koinmunstyrelseil) att under planperioden driva processen att följa upp och summera må1 och åtbärder samt årligen, vid behov, ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram och underlag. Återrapportering ska göras till kommunstyrelsen. Delta under förutsättning att Flen och Vingåkers kommuner fattar motsvarande beslut. Ärendebeskrivning Enligt Miljöbalken (15 kap 11 ), ska varje kommun ha en renhallningsordning som.ska innehålla föreskrifter för hantering av avfall samt en avfallsplan. Syftet med avfallsplanen är att tydliggöra kommunens ambitioner beträffande avfall utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Planen ska ge en helhetsbild av avfallshanteringen för förtroendevalda, konununinvånare och verksamheter så att utvecklingen strävar åt samma håll. Katrineholms kommun har sedan tidigare fastställda avfallsföreskrifter. Dessa ändrades senast av kommunfullmäktige 2010-I1-15 ( 15). Den föreslagna avfallsplanen bildar tillsammans med föresl~rifterna renhållningsordningen. Korrununfullmäkti~e beslutade ( 15) att uppdra åt Katrineholm Vatten och Avfall AB att revidera kommunens avfallsplan. Under Ledning av Sörmland Justerandes sign

11 _ -., ~~._, ~~r ~~ ~'~~ TI l- ~ `,~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Vatten och Avfall AB, har förslag till kommunal avfallsplan arbetats fram. Förslaget till avfallsplan omfattar perioden Den är framtagen i en process där företrädare, såväl förtroendevalda som tjänstemän, för Katrineholms, Flen och Vingåkers kommuner medverkat. Till arbetet har också externa konsulter varit knutna. Under tiden april-maj 2012 var planförslaget under utställning och kommunstyrelsen lämnade vid detta tillfälle sina synpunkter på förslaget. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Förslaget till avfallsplan har varit på remiss hos byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt.service- och. tekniknämnden. Dessutom har synpunkter inhämtats från samhällsbyggnadsfqrvaltningen. Ärendets handlingar Komtnunledrungsförvaltnin~ens tjänsteutlåtande, ~ Kommunal avfallsplan strategier och må1, 2012-D6-26 Kommunal avfallsplan åtgärdsprogram, Kommunal avfallsplan underlag, Kommunal avfallsplan samrådsredogörelse, ~ Sammanirädesprotokoll från byggnadsnämnden, $, 60 ~ Sammanträdesprotokoll från miljö- och hälsoskyddsnämnden, , 31 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, , 64 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens överläggning UYlder kommunstyrelsens överläggning. yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Michael Hagberg (S), Pat Werner (S) samt A.nn-Christine Nyberg (Sörmland Vatten och Avfall AB) och förvaltningschefen Lars Hågbrandt. Jus~erandes sign Kommunledningsf örvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, Ulrica Truedsson (S).. akten

12 4 ~~fl ~'~~ ~_~.L 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum B!ad KOMMUNSTYRELSEN 2~ Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2011 med revisionsrapport Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Samordningsförbundet R.AR i Sörmland. 2. Kommunens styrelserepresentant. får i uppdrag att verka för att må1 tydliggörs och nyckeltal utvecklas. 3. Kommunfullmäktige uppmanas Samordningsförbundet RAR i Sörmland beakta att bestämmelserna i kommunallagen, kap 8, ~ 5, bör tillämpas på motsvarande sätt i fråga om ekonomisk förvaltning. 4. Fortsättningsvis ska årsredovisning från föregående år för Samordningsförbundet RAR i Sörmlands vara behandlad av fullmäktige innan fullmäktige tar ställning till samordningsförbundets budget för kommande år. 5. I övrigt läggs årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna. Ärendebeskrivning Samordningsförbundet RAR i Sörmland hat lämnat in en årsredovisning per den 31 december 2011 som har granskats av Ernst &Young. RevisionsbeY ättelsen har överlämnats tillsammans med årsredovisningen till ekonomi- och upphandlingskontoret fcir yttrande. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet föl kommunstyrelsens räkning. I beredningen har yttrande inhämtats fiån socialnämnden samt ekonomi- och upphandlingskontoret. Ärendets handlingar Kommunledningsföi-valtningens tjänsteutlåtande Ekonomi- och upphandlingskontorets skrivelse, Socialförvaltningens yttrande, Samordningsfärbundet R.AR i Sörmland: åxsredovisning 2011, Ernst &Young: granskningsrapport, Samordningsförbundet RAR i Sörmland: svar på revisionsberättelse, Socialnämndens protokoll, 2012-Q9-19, 113 (inkommet efter kommunstyrelsens sammanträde) Justerandes sign Protokollsutdrag till Akten Uldragsbestyrkande

13 I\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrzdesdatum Blad Dnr KS/2012: Handläggat-e: Marie Sandström Koski Finanspolicy för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta det redovisade förslaget till styrdokumentet Finanspolicy för Katrineholms kommun och låta det ersätta styrdokumentet Riktlinjer för medelsförvaltning samt förvaltning av pensionsmedel. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun hax riktlinjer för medelsförvaltning samt förvaltning av pensionsmedel som är antagna av fullmäktige I samband med översyn av styrdokumenten enligt den nya styrnlodellen framkom det att dessa regler är i behov av uppdatering och förnyelse. Ekonomi- och upphandlingskontoret har tillsammans med sakkunnig konsult arbetat fram ett nytt förslag till finanspolicy för Katrineholms kommun vilken kan ersätta styrdokumentet Riktlinjer för medelsförvaltning samt förvaltning av pensionsmedel. Under de senaste åren har finansmarknaden förändrats. Risker såsom finansieringsrisk och motpartsrisk har ökat. I en miljö som genomgår många förändringar är det viktigt att ha policydokument som underlättar kommunens agerande och minimerar de risker som kommunen kan utsättas för. Enligt Kommunallagen 8. Kap, ~ 3a ska fullmäktige meddela föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Iföreskrifterna ska det anges hur medlen ska förvaltas. Därvid ska tillaten risk vid placering av medlen fastställas. Vidare ska det anges hur uppföljning och kontroll av förvaltning ska ske. Det föreliggande förslaget 1lanterar både riktlinjer kring den kortsiktiga likviditetshantering och riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommunledningsförvaltningens bedömning Den uppdaterade finanspolicyn utgör ett styrdokument inom Katrineholms kommun och kategoriseras som ett övergripande anvisningsdokument. Dokumentets ägare föreslås vara kommunstyrelsen. Dokumentets förvaltare föreslås vara ekonomichefen. Uppföljning av dokumentets efterlevnad regleras i gällande internkontrollplan. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till finanspolicy. Dokumentets giltighetstid är 5år från beslutsdatum. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

14 Katl~ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN S Blad Ärendets handlingar Förslag till Finanspolicy för Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens överläggning Under konununstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP), Inger Fredriksson (C) samt ekonomen Sari Nilsson. Justerandes sign Akten

15 ~_ -,,~ Mt~~. I - -~: ~ ~ ~~trinellolms 1~ommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Qlad ~ Dru KS/2012: Handläggare: Per Johansson Delårsrapporter 2012 från Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB Kommunstyrelsens färslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar lägga de båda delårsrapportey na tih handlingarna. Arendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB (KFAB) samt Katrineholms Industrihus AB (KIAB) har inkorrrunit med varsin delårsrapport, för perioden 1 januari ti1130 april 2012., till kommunstyrelsen för yttrande. KF~1B har till uppgift att bygga och förvalta bostäder och lokaler enligt ägarens direktiv. Det är ett allmänny-ctigt bostadsföretag som är helägt av Katrineholms kommun. KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus AB {KIAB). KIAB har till uppgift att bygga, äga, förvalta och hyra u~t fastigheter. Bolaget ska utifrån affärsmässi~a principer erbjuda närings- och föreningslivet lokaler. KIAB ska även främja näringslivsutvecklingen ikommunen. Ekonomi- och upphandlingskontoret har tagit del av KFAB och KIABs delårsrapporter för perioden januari-april. Båda bolagen visar ett positivt resultat för perioden och lämnar en positiv prognos för helåret Ekonomi- och upphandlingskontoret hax inget att erinra på dessa delåxsrapporter. Kontoret bedömer att rapporterna avser information till ägarna och styrelsen,.. eftersom de inte uppfyller kraven för delårsrapport, enligt 9 kap 1 Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse, Delårsrapport, januari-apri12012, KFAB Delårsrapport, januari-apri12012, KIAB Justerandes sign Protokollsutdrag till Akten Uldragsbestyrkande

16 ~~ ~I 1\~ltl~ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTQKOLL Sammantrådesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN ~ Dilr KS!2012:=X21-0~9 Handläggare: Marie Sandström Koski Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att principen Byalagsmodellen ska tillämpas för anslutning av fastigheter och företag till Katrineholms kommuns optiska fibernät, vilken beskrivs i förslaget till anvisningsdokumentet Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar. Ärendebeskrivning Katrineholms kommuns byggnation av optiskt fibernät syftar i första hand att ansluta kommunal verksamhet med rätt hastighet till stadsnätet och den kommunala ITinfrastrukturen. Detta skapar även möjligheter för privatpersoner och företag att kunna ansluta sig till dessa fiberoptiska kablar. Näten äx så kallat öppna nät, vilket medför att anslutna kunder kommer erbjudas minst två olika tjänsteoperatörer av varje tjänst. Detta borgar för att monopol i våra fiberkablar ej uppstår. Utsikt bredband AB kommer att ansvara för driften av dessa nät, enligt separat driftsavtal mellan kommunen och Utsikt. Utsikt tillhandahåller även en modell för anslutning, så kallad byalagsmodell. Grundprincipen för byalagsmodellen är att företag och privatpersoner går samman i en ekonomisk förening eller liknande och bygger den sista delen av nätet själva. (Spridningsnät). Byalaget väljer en kostnadsfördelningsmodell. Oavsett vilken kostnadsfördelningsmodell som tillämpas bör inte den totala anslutningskostnaden per fastighet/företag överstiga kr. Enligt. Konkurrensverkets samt Post och Telestyrelsens riktlinjer, fir inte kommunalt eller stadsfinansierad bredbandsutbyggnad bidra till att ojämnlika marknadsvillkor uppstår. Om den totala anslutningskostnaden uppgår till totalt kr eller mer per fastighet/företag är det kommunens bedömning att betrakta som en marknadsmässigt försvarbar anslutningskostnad. Skulle beräknad kostnad understiga detta belopp måste byalaget utöka sitt upptagningsonuåde. För att säkerställa att de principer som beskrivs i denna skrivelse efterlevs har kommunen fös avsikt att granska och godkänna byalagets projekteringsunderlag och kostnadsfördelningsmodell, innan anslutning, av fastigheter/företag påbörjas. Det åligger respektive byalags samordningsresurs att skicka in underlag till kommunen för att få granskningen utförd. Justerandes sign Protokollsutdrag till t~~ Utdragsbestyrkande

17 ~:~~~~~1~-~ -~--~~-. ~~,~` 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ::;.-- Sammanträdesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN ~ Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att principen Byalagsmodellen ska tillämpas för anslutning av fastigheter- och företag till Katrineholms kommuns optiska fibernät. Ägare till dokumentet är kommunstyl elsen som också ansvarar för godkännande av anslutning. Styrdokumentet har giltighetstid till och med den 31 december 20l 6. Uppföljning sker genom redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse, Förslag till anvisningsdokumentet Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fibei - kablar. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Sten Ilolmgren (C), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP), Cecilia Björk (S) samt IT-strategen Hasse Haglund och kommunchefen Mattias Jansson. Justerandes sign Protokollsutdrag till Akten Utdragsbestyrkande

18 ~.~~ :;~~,q '~ ~ ~ltrineholins kommun ~. KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Biad S D11I KS/2012: Handläggal e: Karin Rytter Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (andra kvartalet 2012), socialnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägba redovisningen av ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlaken (SoL) 16 kap 6 ~, ska socialnämnden rapportera alla gynnande Hämndbeslut enligt SoL 4 kap ] S, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till socialstyrelsen och revisorerna. Socialnämnden har inkommit med en rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL, för andra kvartalet Av rapporten franlgår att det finns två gynnande beslut som inte verkställts. Besluten gäller bistånd ti 11 kontaktperson. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande socialnämndens rapport. Ärendets handlingar 7 jänstesl~-ivelse kommuilledningsföt valtningen, Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 5 94 Justerandes sign Protokollsutdrag till,. Akten Utdragsbestyrkande

19 tub ~~ 1~~1t11I1e110~111S ~~OI11111t1IZ ;~a KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad ~ Dnr KS/2012: I landläggare: Kat in Ryttei Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar fär Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun samt Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår vid Katrineholms Logistikcentrum Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutat att godkänna "Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och vä~hållningsansvar för Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun" samt "Genomförandeavtal om fö~'1å11~111i1~ c`1v UtC~rabsspår (spår 6) vid Katl'Illel101II1S Logistikcentrum (KLC)". 2. Kommunfullmäktige beslutar att uppol a till kommunstyrelsens ordförande att underteckna de bägge avtalen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av fullmäktiges godkännande av avtalen, att låta delposten om 4,2 miljoner kronor ingå som delfinansiering av byggnation av tunnel och utdragsspår. Reservation Mot beslutet och till förmån för Carina Björk-Andersson (F1') med fle1 as yrkande 1 esei-verar sig Carina Bjöi k-andelsson (FP), Magnus Esko (FP) och Inger Fredriksson (C). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 23. Särskilt yttrande Styrelsen medger att Uudrun Lindvall (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det särskilda yttrande redovisas på sidan 24. Styrelsen medger att Doha Frondelius (KD) får foga ett särskilt yttrande till protoltollet. Det särskilda yttrande redovisas på sidan 25. Ärendebeskrivning I Katrineholms kommun hay två stora. projekt pågått under några år, Östra förbifarten samt Katrineholms Logistikcentrum. Östra förbifarten har diskuterats och utretts under flera decennier och beslutades av regec'li1~ei1 SOI21 ett li1ft'astl ukturellt närtidsbeslut, vilket slutligen konfirmerades i antagandebeslutet av den nationella planen föl transportsystemet Katrineholms Logistikcentrum tog sin egentliga början med ett finansieringsbeslut av kommunfullmäktige den 17 mars 2008 (~ 38). Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdrags estyrkande

20 ";r "L.~._5 (.,.~ j i Tr ~~ ~ 1\~tl~ineholms l~ommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Trafikverket och Katrineholms kommun har genom förhandlingar upprättat ett förslag till avtal om förändrat väghållnin~sområde och väghållningsansvar. Avtalet reglerar ansvaret för väghallningen och vilka åtgärder som Trafikverket ska genomföra (iståndsättning) innan ansvaret ändras och "de gamla" genomfarterna övergår till kommunen. Avtalet reglerar således iståndsättningen som exempelvis gäller beläg~ning, broar, trafiksignaler, belysning, grönytor, vägvisning liksom fastighetsfrågor, finansieringsfrågor samt från vilken tidpunkt det nya ansvaret gäller. (Avtalet äx bilagt skrivelsen.) Några särskilda avtal har också kopplats till huvudavtalet om väghållningsansvaret. Ursaken är att Katrineholms Logistikcentrum, fo"ratt uppnå nödvändig. funktion för terminalen, måste bygga en %rlängning av ett befintligt utdragsspår (spår 6j. Det förlängda utdragsspåret ska via en tunnel passera under Vasavägen vid Trädgål dsgatan. Till huvudavtalet om väghållningsansvaret har däxför kopplats ett särskilt genomförandeavtal för byggande av utdragsspåret. De övriga avtal som nämns i huvudavtalet gäller framtagande av bygghandling för utbyggnad av utdragsspår och tunnel samt funktionsstudie för signalreglering och ny anslutningsväxel till stambanan mot Flen. Kostnacfsåild oct~ finansiering Objekt Typ av ålgärd Mkr Iståndsättning av Iståndsättning per Trafikverket 12,3 MI<r riksvägarna 52 och verksamhet 55/56 genom tätorten Katrineholm (exklusive Vasabroarna Finansiering över Västra stambanan Trafil<verl<et och Trädgårdsgatan (100) Iståndsättning av Iståndsättning per Trafikverket 10,1 Mkr Vasabroarna över verksamhet Trä dgå rdsgata n/västra stambanan Fi~~ansierit7g Trafikverket (100) Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

21 ~~. 'åma TI,;,~ 1\atrinehollns kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN Ombyggnad av korsningen mellan rv52/vingåkersvägen och ry 52.01/Mejerigatan ("Bananen") Förbättringar vid iståndsättning Finansiering Delat ansvar (50/50) Trafikverket 6,0 Mkr Kommunen 4,0 Mkr (Ingår i kommunens budgetförslag inför år 2013 med 4,0 Mkr) Förlängning av Nybyggnation vid Kommunen 30,0 Mkr utdragsspår 6 iståndsättning (Ingår i kommunens (tågtunnel, (Märk! Nybyggnationen kan budgetförslag inför år 2013 med spårdragning, ligga på "gränslinjen" 34,5 Mkr) elektrifiering) mellan statligt och Upphandling pågår och avgör kommunalt ansvar och ge den exakta summan. möjlighet till förhandling och samverkan. Synergieffekter kan också ge förhandlings- och samverkansutrymme.) Finansiering Kommunen (100) Ett förtydligande fällande iståndsättning av Vasabroarna och föt längningen av utdragsspår 6: Spåret ligger ansvarsmässibt i ''gränslinjen" mellan stat och kommun. Vid upprättandct av bygghandlingen för projektet har det bedömts att betydande synergieffekter med minskade kostnader och mindre störningar tör trafikanterna uppnås, om samtidig iståndsättninb och nybyggnation genomförs. Trafikverket finansiex ar i princip iståndsättningen av Vasabroarna (10,1 miljoner kronor), men har samtidigt redan finansierat halva kostnaden för bygghandling för tågtunneln (1,5 miljoner kronor). Summan (10,1 miljoner kronor) för iståndsättning rymmer dessutom en post om 4,2 miljoner kt-onor föl framtida upprustning av vissa bioelement. Denna summa kan kommunen välja att använda. som delfinansiering av tågtunnelbygget. Förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens föreslår att kommunstyt-elsen föreslås kommunfullmäktige godkänna "Avtal ont förslag till förändrat vägllållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort inom Katl-ineholms kommun" samt att godkänna "Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår (spår 6) vid Katrineholms Logistikcentrum". Vidat-e föreslår samhällsbyggnadsföi-valmin;en kommunstyrelsen att under förutsättning av fiillmäkti~es ~odlcännande av avtalen låta Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

22 ~~ ~~`~ ~; atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTQKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN ~ Blad delposten om 4,2 miljonen kronor- intå som delfinansiering av byggandet av tunnel och utdragsspår. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort och Katrineholms kommun Genomförandeavtal mellan Katrineholms kommun och Trafikverket om förlängning av utdragsspår (spår 6) vid Katrineholms Logistikcentrum Katrineholm Vh-karta Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ewa Gallhammar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Lars Härnström (M), Carina Björk- Andersson (FP), Lotta Back (V), Magnus Esko (FP), Inger Fredriksson (C) samt gatuingenjören Lars Ramstedt, kontaktsekreteraren Roger Andersson, Magnus Axelsson (Trafikverket) och förvaltningschefen Sari Eriksson. Förslag och yrkanden Carina Björk-Andersson (FP) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), på återremiss av ärendet för att först tåinformation om hela projektet och. elärr ingår bl.a. att fata del av de rapporter som konsulten har levererat, innan beslut fattas. Ordföranden Göran Dahlström (S) yrkar att ärendet ska avgöt-as idag. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag och på Carina Björk-Andersson (FP) med fleras återremissyrkande. Han finner att äxendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta. Särskilt yttrande Gudrun Lindvall (MP) framför till kommunstyrelsen att hon önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. Joho Frondelius (KD) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. Justerandes sign Isutdrag Kommunledningsförvaltningen, akten

23 KOMMUNSTYRELSEN Folkpartietl.iberaierna CENTERPARTfET Ärende Dnr KS/2012: Reservation: Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar fär Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun samt Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår vid Katrineholms ~ogistikcentrum. För det första anser vi att ärendet skulle ha delats upp i två enskilda ärenden, ett som behandlar övertagandet av vägansvaret från Trafikverket och ett som behandlar ytterligare investeringar i Logistikcentrum. "Arende ett" kommunens övertagande av vägansvar från Trafikverket har vi inga synpunkter på. "Ärende två" Ytterligare investeringar på sammanlagt 34 miljoner i Logistikcentrum. För att vi ska kunna ta beslut måste vi också få information om hela projektet och där ingår bl.a. att få ta del av de rapporter som konsulten har levererat. Det är kommuninvånarnas pengar som vi hanterar och vi har alla som sitter i kommunstyrelsen ett ansvar gentemot våra kommuninvånare och för det krävs det att vi får all tillgänglig information. Vi har begärt att få en sådan rapport men förnekats detta. F n ligger ett överklagande i kammarrätten i detta ärende. Undertecknade partier kan inte ta beslut om ytterligare investeringar innan vi fått rapport om utfallet av tidigare investeringar. Mot bakgrund av ovanstående yrkade vi på återremiss men då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet. <atrineholm ~~(.G~j t ' ' ~~~ grina Bj' -Andersson Magnus Esko Folkpartiet Liberalerna Folkpartiet Liberalerna In r Fredriksson C eterpartiet ~~~

24 KOMMUNSTYRELSEN miljöpartiet de gröno ; Särskilt yttrande Ärende Avtal med Trafikverket Miljöpartiet de gröna väljer att inte reservera oss i detta ärende, trots att vi har vissa invändningar mot ärendet. Vi inser att det ibland kan vara nödvändigt att knyta ihop projekt som renovering av Vasabroarna och det sjätte spåret till Logistikcentrum, dels för att det finns arbetstekniska samordningsvinster att göra om de båda projekten utförs vid samma tid, dels därför att det finns ekonomiska vinster att göra. Men samtidigt anser vi att det i just detta fall är olyckligt att så sker. Som bekant drivs Logistikcentrum ibolag där insynen för oppositionen är mycket begränsad. Vi hade därför helst sett att ärendet om det sjätte spåret till Logistikcentrum hanterats separat. Att satsa ytterligare 30 miljoner kronor i projektet utan en ordentlig genomlysning känns inte bra. Miljöpartiet de gröna avser att återkomma i frågan, bland annat i kommande budgetdebatt. Katrineholm den 26 september 2012 För Miljöpartiet de gröna ~,~,1~ ~ ~ ~ ~ Gu n Lindvall, gruppledare r~,- ~/

25 KOMMUNSTYRELSEN Kristdemokraterna ETT MÄNSKLIGARE SVERIGE Katrineholm Särskilt yttrande ang. I<S/2012: Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar fär Katrineholms tätort inom Katrineholms Kommun samt Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår vid Katrineholms Logistil<centrum Trafikverket och Katrineholms kommun upprättar ett avtal om väghållningsområde och väghållningsansvar entigtdet föreslagna avtalet i ärendet vilket vi tycker är helt okej i samband med att nya östra förbifarten öppnas den 1 oktober samma beslutsärende före!<ommer det ett särskilt genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår (spår6) vid Katrineholms logistil<centrum. Detta ärende bör separeras och behandlas enskilt. Logistikcentrums investeringsbudget sl<a beslutas i november då hela Kommunens budget sl<a verkställas för Det finns en investeringspost på 34.5 Mkr i handlingarna för logistikcentrum som ett budgetförslag inför Innehållet i majoritetens investeringsbudget för logistikcentrum är ej specificerat vilket skapar ytterligare frågetecken. Joha Frondelius Kristdemokraterna ~~~~

26 ~~~~~ ~ -~. T ~ l~atrineholtns kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad ~ Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Ryttei Justering av procentuell fördelningsgrund beträffande kostnadsutjämningssystemet för kollektivtrafiken inom Södermanlands län Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att justera den av kommunfullmäktige beslutade tabellen för underskottsfördelning (2Q , 198), i enlighet med den nya redovisade tabellen. Tabellen redovisas som kommunstyrelsens handling nr 43/2012. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige behandlade den 20 augusti 2012, ~ 198, ärendet "Förändring i det kommunala kostnadsutjämningssystemet för kollektivtrafiken inom Södennanlands 1än". Det beslutades att Katrineholms kommun, tillsammans rned länets övriga kommuner, ska anhålla om en ny fördelningsgrund av standardkostnaden hos Finansdepartementet. För Katrineholms kornmun redovisades underskottsfördelningen dels i kronor, tkr och dels i procentandel, 8 procent. Efter överläggningar mellan medlemmarna vid ägarmötet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 16 augusti 2012 och efter ytterligare beredning, har tidigare utsänt material korrigerats med en ny beräkningsgrund. Anledningen till detta är borttagna taxesubventioner. För Katrineholms.kommun iiulebär detta att summan för underskottsfärdelningen 2013 ä~ samma som i tidigare fullmäktigebeslut, det vi11 säga tkr. Den pz ocentuella andelen är emellertid ändrad till 8,4 procent. Den fråga som uppstår mot bakgrund av detta, är huruvida den nu redovisade tabellen för Katrineholms kommun, med den ändrade procentuella andelen från S procent till 8,4 procent, bör bli föremål för ett nytt beslut i kommunfullmäktige eller om fiillmäktigebeslutet kan ses som principiellt och justeringen av procentandelen betraktas som kommunstyrelsens verkställighet. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, OC Skrivelse.Förändring i det kommunala kostnadslitjämningssystemet för kollektivtrafiken inom Södermanlands 1ä.n, 2012-OS-28 Justerandes sign Samhällsbyg~nadsförvaltningen, akten Utdragsbestyrkande

27 ~~ l~r. 1\1tl~uzeholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN S Dnt KS/2012: Handläggare: Per Johansson Yttrande över förslag till regionalt utvecklingsprogram för Sörmland "Sörmlandsstrategin 2020" Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta upprättat förslag till yttrande över regionaltutvecklingsprogram för Sörmland, Sörmlandsstrategin 2020, med bilaga från Viadidakt, som sitt eget och överlämna det som kommunens yttrande till Regionförbundet Sörmland. Yttrandet redovisas som kommunstyrelsens /ano~rllr6rb pit 44/2012. Särskilt yttrande Styrelsen medger att Gudrun Lindvall (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det särskilda yttrande redovisas på sidan 29. Ärendebeskrivning Under 2011 och början av 2012 har Regionförbundet Sörmland arbetat fram ett förslag till ny strategi för hållbar tillväxt i Södermanlands 1än pågått. Regionförbundet har samlat aktörer i länet för att diskutera Södermanlands 1än speciella förutsättningar och för att forma en gemensam vision för länet. Efter regionstyrelsens beslut om vision har fyra mål med tillhörande indikationer och strategier formulerats. Ett förslag till utvecklingsprogram, kallat "Sörmlandsstrategin 2020", har nu skickats ut på remiss till länets kommuner och landsting, länsstyrelsen samt ett antal andra aktörer som bedöms vara viktiga i sammanhanget. Efter remissperioden kommer remissvaren att bearbetas och behandlas av regionstyrelsen inför ett slutligt ställningstagande den 6 december Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Kommunens yttrande har arbetats fram i form av samrådsberedning. I samrådsberedningenhar företrädare för kommunledningsförvaltningen, samhållsbyggnadsförvaltningen, Viadidakt, bildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen deltagit. Katrineholms kommun har satt förlängd remisstid som möjliggör behandling av ärendet i kommunstyrelsen. Justerandes sign Protokollsutdrag till 7 Utdragsbestyrkande

28 ~~`~ $,. `r ~, I~-dtiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL `~~; v7.fa jam Sammantrådesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN ~ 200 2~ Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande, Viadiakts underlag till remissvar, Skrivelse från Regionförbundet Sörmland, Sörmlandsstrategin, remissversion Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrax sig Gudrun Lindvall (MP) samt handläggaren Per Johansson. Särskilt yttrande Gudrun Lindvall (MP) framför till kommunstyrelsen att hon önskar fa foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. Justerandes sign ~_~~~~--- Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till Regionförbundet Sörmland, viadidakt, konununledningsförvaltningen, akten

29 gommunstyrelsen miljöpartiet de gröna :~ Särskilt yttrande Yttrande över %rslag till regionalt utvecklingsprogram för Sörmland - "Sörmlandsstrategin 2020" Miljöpartiet de gröna har inget att erinra i det förslag till yttrande, som Katrineholms kommun lämnar, men vi vill skicka med följande: Vi anser att ett utvecklingsprogram för Sörmland måste innehålla strategier för hur Sörmland ska kunna bibehålla och utveckla den miljö och de miljövärden, som finns i landskapet. Dessa strategier anser vi bör kopplas till de nationella miljömålen. Många väljer att bosätta sig och starta eller ta. med sig verksamhet just till vårt landskap på grund av att här finns fridfull natur och en annan orördhet, tillgänglighet och puls än i Stockholm, och detta på pendelavstånd. Vi saknar även strategier för hur Sörmland ska kunna utnyttja det intresse för att producera egenel, som tex manifesterat sig bland annat i Katrineholm genom Johan Ehrenbergs Egen el-kulle, men även genom flera privata vindkraftverk. Med en framåtsyftande strategi skulle Sörmland kunna bli ett föregångslän. Vi hoppas att avsnitt om miljö och energi kommer att läggas till i strategin och inte som nu - saknas. Katrineholm den 26 september 2012 För Miljöpartiet de gröna..c~~.~...`.~1~?~~c?... G~ run Lindvall, gruppledare

30 ~,!1~ ~i~ I"~4 Tj ~:~, 1\atrineholms kommun ~ ~, J KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 2012-U9-26 ~ Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Medlemsbidrag för kollektivtrafiken Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna ytterligare medlemsbidrag på kronor till Sörmlands Kollektivtr~kmyndighet, för att täcka det sannolika negativa resultatet. Kostnaden täcks med medel ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Beslutet gäller under förutsättning av att även övriga medlemmar lämnar ytterligare bidrag. Ärendebeskrivning Det av Sörmland Kollektivtrafikmyndighet helägda bolag, Länstrafiken Sörmland AB, har inför innevarande år redovisat en budget i balans. Det har under året visat sig. att budgetramen inte kan hållas utan allvarlig påverkan på verksamheten. Länstrafiken Sörmland AB prognostiserar under 2012 att fa ett negativt ekonomiskt resultat. Anledningarna till det negativa resultatet återfinns på såväl intäkts- som kostnadssidan och beräknas till 10 miljoner kronor vid årets bokslut. Länstrafiken Sörmland AB har vidtagit resultatförbättrande åtgärder motsvarande 4,55 miljoner kronor. Efter överläggningar mellan medlemmarna den 16 augusti 2012 framställs nu hos medlemmarna om ytterligare medlemsbidrag under innevarande budgetår motsvarande 10 miljoner kronor för att täcka det sannolika negativa resultatet för verksamheten ilänstrafiken Sörmland AB. Fördelningen som är frarruäl~nad på medlemmens andel av trafikarbetet i länet redovisas på bilaga 1. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, ~-03 Framställan om ytterligare.medlemsbidrag för kollektivtrafiken med bilaga, kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtraf kmyndighet Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Inger Fredriksson (C). Justerandes sign ~~ Protokollsutdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, akten

31 `~~ -., ~ ~ ~~-_ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KOMMUNSTYRELSEN Dilr KS/2011: ~ Īandläggare: Per Johansson Skötselanvisningar för vägar där Katrineholms kommun är huvudman Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare avstå från att införa de föreslagna skötselanvisningarna för kanter utmed de vägar för vilka Katrineholms kommun är huvudman, på grund av ökade kostnader för skötsel i kombination med ett begränsat naturvårdsvärde för berärda vägsträckor. 2. Med samma motivering beslutar kommunstyrelse~l ~ltt tills vidare avstå från att senarelägga slåtter av motsvarande vägrenar. Reservation Gudrun Lindvall (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Ärendebeskrivning Uppdraget gavs ursprungligen till miljö- och hälsoskyddsnämnden men flyttades under 2011 över till kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Motivet för att flytta uppdraget var att kommunekologen hade sitt organisatoriska hemvist vid kommunledningsförvaltningen. Uppdraget skulle utföras i samverkan med Trafikverket. Syftet med skötselanvisningarna är att värna den biologiska mångfalden. Kommunledningsförvaltningen hsr under hösten 2011 tagit fram ett förslag till skötselanvisningar för vägar där Katrineholms kommun är huvudman. Då befattningen som kommunekolog var vakant och kommunledning därmed saknade egen kompetens inom området, arbetades förslaget till skötselanvisningar fram mot konsultstöd. Förslaget har därpå remitterats till Trafikverket, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt service- och tekniknämnden för yttrande. I tillämpbara delat har inkomna synpunkter beaktats i kommunledningsförvaltningens bedömning av ärendet. Under beredningen av ärendet hay kommunledningsförvaltnin~en haft underhandskontakter med såväl service- och teknikförvaltningen som miljöförvaltningen för aystäsnningar och inhämtande av kompletterande uppgifter. Med anledning av kommunstyrelsens återremiss , har kompletterande uppgifter inhämtats från service- och teknikförvaltningen. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbestyrkande

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

.; ; 1 atrineholms kommun \

.; ; 1 atrineholms kommun \ I~ ~. T.; ; 1 atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-29 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 13.40 Beslutande Beslutande ersåttare Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer