Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I en kreativ tillåtande miljö skapas ett lustfyllt lärande. Alla som lämnar vår förskola ska minnas sin förskoletid med glädje! All personal inom förskolan tar aktivt avstånd till alla former av kränkande behandling och diskriminering! 1

2 Innehåll Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 1 Definition... 4 Förebyggande åtgärder... 4 Upptäcka... 6 Utreda... 6 Åtgärda... 7 Uppfölja... 7 Utvärdera

3 Vi vill i denna plan informera om hur vi aktivt arbetar med frågor som rör diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling. Denna plan ska vara känd av alla, barn, personal och föräldrar för att vi tillsammans ska kunna förebygga/minska uppkomsten av kränkningar och trakasserier. Planen mot diskriminering och kränkande behandling utgår ifrån Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) samt Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10). Alla barn ska känna sig trygga, bemötas och behandlas med respekt för sin egenart. Vi har tagit fram planen i samverkan med personal, föräldrar och barn. Informationen om plan mot diskriminering och kränkande behandling ska ges vid: Inskolning Föräldramöten och samtal. Nyanställning/vikarier/studenter/ praktikanter. Planen ska hållas levande genom att den finns med på pedagogiska utvecklingstiden, avdelningsmöten och kvalitetsdagar. Utifrån behov diskuterar vi och ändrar olika delar i planen t.ex. om risk för kränkningar finns i en lokal o.s.v. Föräldrar får möjlighet att lämna synpunkter vid samtal, föräldramöten i föräldrarådet och den årliga föräldraenkäten. Till dig som förälder. Om du misstänker att ditt barn eller något annat barn utsätts för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller för annan kränkande behandling så prata alltid med personalen. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra barn men även i detta fall är det viktigt att prata med personalen. Alla måste ta ett gemensamt ansvar och arbeta för barnens trygghet och samhörighet. Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende. Om vi inte gör det kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. 3

4 Definition Mobbning innebär att den som är utsatt kränks vid upprepade tillfällen. Vidare finns det en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Kränkande behandling är diskriminering, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Kränkningar kan vara: Fysiska (t. ex. att bli utsatt för slag och knuffar) Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms, internet) Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder som t ex kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Sexuella trakasserier är kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. Rasism bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Vissa folkgrupper anses då som mindre värda och legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet innebär motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Homofobi är motvilja mot eller förakt för homo-bisexualiet och homo-bisexuella personer. Annan kränkande behandling Det som inte kan hänföras till ovanstående diskrimineringsgrunder, dvs. kränker ett barns eller en elevs värdighet och integritet. Förebyggande åtgärder Förskolan arbetar med ett gemensamt förhållningssätt enligt Den goda förskolan, ett dokument som all personal inom förskolan gemensamt tagit fram. Förskolans pedagogiska verksamhet ska vila på följande fundament: - Glädje - Motivation - Positiv bekräftelse - Reflektion - Respekt - Samspel 4

5 En förebyggande åtgärd är vår gemensamma barnsyn: Varje barn är en unik, värdefull individ med kunskap, erfarenheter, intressen och talanger. Barn är nyfikna, kreativa, kluriga och har egna tankar och idéer. Barn är kompetenta, aktiva, vetgiriga och vill lära sig. Barn är empatiska, omtänksamma och sociala. Barn är fantasifulla och lekfulla. Alla barn är lika mycket värda och har rätt till likvärdigt bemötande. Förskolans medarbetare: - är lyhörda för barnens behov av variation, planerar och anpassar vardagen utifrån detta samt erbjuder många positiva möten. - är lyhörda för att möta barnets nyfikenhet och ger utmaningar utifrån barnens ålder och mognad. - bekräftar barnen utifrån ett positivt förhållningssätt. - är närvarande i barns lek och i barnens vardag, både som tydliga vuxna, följsamma vägledare, medupptäckare och gränssättare. - är därför medvetna om samspelets betydelse, hur relationer skapas, ger barnen tid, uppmärksamhet och framtidstro. - är därför medvetna om betydelsen av vuxnas förhållningssätt sinsemellan för att vara goda förebilder. - samtal med vårdnadshavare om vikten av att vi tar avstånd från alla form av kränkningar och mobbning både i hemmet och på förskolan. - ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning genom bl.a studiedagar, föreläsningar, litteraturstudier, pedagogiska diskussioner på personalmöten mm. Den goda förskolan hålls vid liv genom att nyanställd personal genomgår en introduktionskurs i ämnet. Här på Regnbågens förskola har vi genomfört följande metoder i det förebyggande arbetet: Vi arbetar med att vara en bra kamrat. Vi använder oss av kompisfigurer och hjärtan där barnens egna handlingar och ord synliggörs för att lyfta kamratskap. Gruppstärkande aktiviteter där barnen uppmuntras att hjälpa, ta hänsyn och lyssna på varandra. Pedagogerna är medvetna om hur viktigt det är att vara närvarande i alla situationer samt att vara goda förebilder. Pedagogerna ger barnen verktyg att lösa konflikter själva genom att sätta ord på känslor och vara ett stöd. Pedagogerna berömmer och lyfter positiva handlingar i barngruppen. Pedagogerna uppmärksammar kränkningar i den fria leken såsom sårande ord och blickar, samt tar barnens ord och känslor på allvar. På följande platser finns ökad risk för att kränkning sker och där vi pedagoger måste vara extra uppmärksamma: Vid stängda utrymmen, i hallen och vid utevistelsen. 5

6 Dessa är våra planerade förebyggande åtgärder: - Kompispar Josefin och Pontus vi samlar hjärtan där vi tillsammans skriver ner bra kompishandlingar som skett i barngruppen och sätter upp dem på väggen. - Samla hjärtan utifrån goda handlingar. - Prata känslor, vad blir man glad/ledsen av. - Kompisregnbåge. - Teater barnen spelar teater tillsammans och även pedagogiskt rollspel. - Samarbetsaktiviteter. - Sprida beröm då barnet hör. - Fokus på bra språkbruk. - Lyfta fram olika språk och kulturer. - Vi utökar kontakt med närliggande verksamheter i skolan. Upptäcka Förskolans medarbetare har kontinuerliga samtal med vårdnadshavare i samband med lämning och hämtning samt vid utvecklingssamtal (1 gång/termin) där fortlöpande dialog förs om barnets trivsel på förskolan. Förskolans medarbetare är närvarande i barnens lek, Förskolans medarbetare ger barnen den tid och uppmärksamhet de behöver för samtal/förtroenden. Förskolans medarbetare sprider sig på de ytor där barnen befinnersig. Ansvar: - Alla som arbetar i förskolan är skyldig att alltid ingripa direkt i konflikter mellan barn där tilltal, kroppsspråk och handgripligheter kan uppfattas som trakasserier/kränkningar. - Alla som arbetar i förskolan är skyldig att signalera om ett barn blir kränkt av någon av förskolans medarbetare. Först till den medarbetare som utfört kränkningen och i nästa steg till ansvarig chef. - Vårdnadshavare kontaktar förskolan om barnet berättar om trakasserier eller mobbing Utreda Så snart någon i förskolan får kännedom om kränkningar som förekommer/förekommit så ska uppgifterna utredas genom samtal med berörda samt med arbetslaget för att få konkreta exempel på vad som hänt, både av den som utfört och den som blivit utsatt för kränkningen. Händelsen dokumenteras på pedagogiska utvecklingstiden. Vårdnadshavare till inblandade barn informeras snarast. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den eller de som kan ha eller har utövat kränkningen och den som blivit utsatt. Ansvar: - Förskolans medarbetare ansvarar för utredning då ett barn blivit kränkt av ett annat barn. - Ansvarig chef ansvarar för utredning då ett barn blivit kränkt av en vuxen. 6

7 Åtgärda Förskolans medarbetare reflekterar över det inträffade och ser på vilka åtgärder som behövs utifrån vad utredningen visar, både gällande organisation och verksamhet, för att förhindra upprepad kränkning. Förskolans medarbetare ska söka långsiktiga lösningar för att förhindra upprepad kränkning. Förskolans medarbetare söker hjälp utifrån om de egna åtgärderna inte räcker till. Åtgärderna ska alltid dokumenteras, följas upp och utvärderas. Ansvar: - Förskolans medarbetare ansvarar för att en överenskommelse (enligt blankett i Barnhälsoplanen, sid. 11) upprättas då ett barn blivit kränkt av ett annat barn. - Ansvarig chef ansvarar för att en handlingsplan upprättas då ett barn blivit kränkt av en vuxen. Uppfölja Uppföljning av överenskommelsen sker (enligt blankett i Barnhälsoplanen, sid 11) efter en viss tid, en till två veckor, kontrolleras att åtgärderna haft avsedd effekt. Detta sker genom samtal med berörda parter tills kränkningarna upphört. Allt ska dokumenteras. Utvärdera Då planen är ett levande dokument i verksamheten så utvärderas den kontinuerligt. 7

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.här är ingen man eller kvinna, hetero eller homo, svensk eller invandrare. Här är vi alla människor, insnärjda i och skapade av normer. (Eva Reimers, Skola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer