Swedbank Sjuhärad AB. Delårsrapport. januari juni swedbanksjuharad.se. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Sjuhärad AB. Delårsrapport. januari juni 2010. swedbanksjuharad.se. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport 2010 1 (15)"

Transkript

1 Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport januari juni 2010 swedbanksjuharad.se Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

2 Delårsrapport januari juni 2010 Omvärldsutveckling Under första halvåret har konjunkturåterhämtningen fortsatt. Internationellt sett har dock det andra kvartalet stundtals präglats av förnyad oro på de globala finansmarknaderna. Behovet av sanering av svaga statsfinanser i ett flertal europeiska länder har blivit tydligt. En annan faktor som bidragit till en ökad volatilitet på världens finansmarknader är åtstramningen i den kinesiska ekonomin och dess effekter på den globala ekonomin. För svensk ekonomi har dock återhämtningen gått starkare än på många andra håll. Det kan bl.a. förklaras av att den svenska ekonomin vilar på en stabil grund med statsfinanser som är bland Europas starkaste. Enligt preliminära beräkningar ökade Sveriges BNP med 3,7 procent under årets andra kvartal jämfört med motsvarande period Inflationsutvecklingen har samtidigt varit måttlig med en årstakt på runt 1,0 procent. Den goda utvecklingen i svensk ekonomi har bidragit till att de korta räntorna har stigit. Riksbanken genomförde den första höjningen av REPO-räntan i början av juli månad i vad som kan antas vara starten på en serie höjningar. Räntan höjdes med 25 räntepunkter till 0,5 procent. REPO-räntan har dessförinnan legat stilla i ett års tid, vilket historiskt sett är en lång period. Även 3-månaders STIBOR har stigit successivt efter att legat stilla kring 0,5 procent sedan hösten Stockholmsbörsen, som präglades av stora svängningar under första halvåret, hade vid halvårsskiftet stigit med cirka 4 procent. Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 2 mkr till 89 mkr. Vid jämförelse mellan åren skall framhållas att föregående års rörelseresultat på 87 mkr inkluderade realisationsvinster på 9 mkr samt att det då inte gjordes någon avsättning till bankens vinstandelssystem. Innevarande år har resultatet belastats med 7 mkr i kostnader för en preliminär avsättning till systemet. I övrigt medförde bättre konjunkturutsikter lägre kreditförluster, vilket var en starkt bidragande orsak till förbättringen. Även provisionsintäkterna hade en god utveckling. Å andra sidan medförde det låga ränteläget fortsatt lägre marginaler på inlåning, vilket påverkade räntenettot starkt negativt. Räntenettot minskade med 8 procent eller 9 mkr till 112 mkr. Minskningen förklaras i sin helhet av fallande inlåningsmarginaler till följd av det låga ränteläget. Den senaste tidens ränteuppgång har dock börjat ge positiva effekter. Provisionsnettot ökade med 14 procent eller 11 mkr till 90 mkr. Utvecklingen var stark inom de områden som är relaterade till värdepappersmarknaderna, d.v.s. courtage, fondprovisioner samt försäkringsprovisioner. Även provisionerna inom området betalningsförmedling hade en god utveckling. Utlåningsprovisionerna minskade dock trots högre utlåningsvolymer. Det till följd av fallande marginaler på bolån som förmedlas till Swedbank Hypotek. Intäkterna i övrigt minskade med närmare 10 mkr till 2 mkr. Föregående års resultat innehöll dock realisationsvinster på drygt 9 mkr. Ett kortare aktieinnehav genererade 8 mkr i vinst medan försäljning av en av bankens fastigheter gav drygt 1 mkr i vinst. Sammanlagt uppgick rörelseintäkterna till 205 mkr jämfört med 212 mkr under motsvarande period föregående år. Personalkostnaderna ökade med 10 mkr till 68 mkr, vilket motsvarade en ökning på 17 procent. För innevarande år har resultatet belastats med kostnader på 7 mkr som avser en preliminär avsättning till bankens vinstandelssystem. Huruvida någon avsättning slutligen kommer att ske avgörs dock av helårsresultatet. För första halvåret föregående år gjordes ingen sådan avsättning. Däremot utvecklades det andra halvåret på ett sådant sätt att kostnaderna för avsättningen för helåret 2009 uppgick till drygt 4 mkr. Några resultatrelaterade ersättningar utöver avsättningar till vinstandelar har inte förekommit under vare sig 2009 eller Ökningen i övrigt av periodens personalkostnader förklaras av avtalsenliga löneökningar samt högre kostnader för pensionspremier. Övriga administrationskostnader minskade med 2 procent eller 1 mkr till 48 mkr. Kostnadsminskningen förklaras främst av lägre kostnader för riskavtäckningar samt lägre kostnader för marknadsföring. I likhet med föregående år har relativt omfattande renoveringar av bankens fastigheter genomförts. Avskrivningarna uppgick till 2 mkr, vilket var en marginell ökning jämfört med föregående år. Sammanlagt ökade rörelsekostnaderna med 10 mkr till 120 mkr, d.v.s. en ökning på 9 procent. Kreditförlusterna bestod till övervägande del av återvinningar och gav således ett positivt resultat uppgående till 4 mkr. För motsvarande period föregående år redovisades nettoförluster uppgående till 15 mkr. Förändringen mellan åren var därmed 19 mkr. Innevarande års utfall har påverkats positivt av att banken överlåtit tidigare avskrivna fordringar och därvid erhållit en engångsersättning. Kreditförlustnivån uppgick till -0,07 procent (0,30 procent föregående år). Inkluderas även förmedlade utlåningsvolymer där banken står kreditrisk, t.ex. förmedlade bolån till Swedbank Hypotek, uppgick kreditförlustnivån till -0,04 procent (0,16 procent). Volymutveckling Balansomslutningen ökade under perioden med 7 procent och uppgick till mkr ( mkr vid det senaste årsskiftet). Utlåningen till allmänheten ökade med 3 procent eller 350 mkr till mkr. Hushållssektorns efterfrågan på framför allt bolån var fortsatt god. I takt med att risknivån på bostadsmarknaden tenderar att öka tillämpar banken strängare bedömningar i samband med kreditgivning. Bl.a. ställs högre krav på kontantinsats och amorteringstakt. Detta stämmer väl överens med de rekommendationer Finansinspektionen utfärdat och som träder i kraft under fjärde kvartalet. Rekommendationerna, som syftar till att stävja utvecklingen mot en allt högre skuldsättning hos hushållen, innebär bl.a. att möjligheterna att pantsätta sin bostad begränsas till 85 procent av dess värde. Utlåningen till hushållssektorn ökade under perioden med 3 procent. Utlåningen till företagssektorn ökade med 3 procent. Efterfrågan på nya krediter från företagssektorn har därmed ökat i spåren av en starkare konjunkturutveckling. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

3 In- och upplåning från allmänheten ökade med 9 procent eller 844 mkr till mkr. Inom företagssektorn, där volymsvängningarna historiskt sett kan vara stora, ökade inlåningen med hela 34 procent. Företagssektorns andel av inlåningen uppgick därmed till 26 procent. Inom hushållssektorn ökade inlåningen med 4 procent. Affärsvolymen, d.v.s. in- och utlåning samt förmedlade volymer till framför allt Swedbank Robur och Swedbank Hypotek, ökade med 5 procent till mkr. Utlåningsprodukter, d.v.s. utlåning samt förmedlade volymer till Swedbank Hypotek, ökade med 3 procent till mkr. Sparandeprodukter, d.v.s. inlåning samt förmedlade volymer till Swedbank Robur, ökade med 5 procent till mkr. Likviditet och finansiering Likvida medel, i form av kassa och utlåning till kreditinstitut minskat med clearingskulder uppgick till mkr jämfört med 614 mkr vid det senaste årsskiftet. Banken har därutöver tillgänglig likviditet framför allt i form av outnyttjade krediter hos Swedbank AB (publ). Sammanlagt uppgick den omedelbart tillgängliga likviditeten till mkr (1 913 mkr). Skulder till kreditinstitut minskade med 70 mkr och uppgick till 181 mkr. Hösten 2009 presenterade den s.k. Baselkommittén ett förslag till ett nytt regelverk rörande krav på bankers likviditet, upplåning och kapital. Regelverkets omfattning och tidpunkt för ikraftträdande är ännu osäkert. Enligt ursprungsförslaget skall de nya reglerna införas senast vid årsskiftet För Swedbank Sjuhärads del förefaller nya likviditetskrav vara den del av det nya regelverket som får mest påverkan. Banken följer utvecklingen noggrant och har redan genomfört och planerat att genomföra ett antal åtgärder, vilka stärkt eller förväntas stärka bankens likviditet ytterligare. Osäkra fordringar Osäkra fordringar, brutto, ökade marginellt eller med 4 procent under perioden till 100 mkr. Reserveringar för befarade förluster uppgick totalt till 144 mkr och översteg således de osäkra fordringarna. Att reserveringarna översteg de osäkra fordringarna förklaras huvudsakligen av två faktorer. Dels gör banken gruppvisa reserveringar grundat på utfallet vid riskklassificeringen. Såvida krediterna inte är oreglerade uppstår ingen osäker fordran. Dels medverkade det låga ränteläget till att ytterst få kunder drabbades av betalningsproblem, vilket ledde till att banken hade mycket låga oreglerade, och av det skälet osäkra, fordringar. Jan-jun Jan-dec Jan-jun Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital 13,2% 13,9% 14,3% Räntabilitet på anpassat eget kapital* 14,3% 14,3% 14,7% K/I-tal före kreditförluster 59% 53% 52% K/I-tal efter kreditförluster 57% 60% 59% Placeringsmarginal 2,0% 2,1% 2,2% Kreditförlustnivå Exkl. förmedlad hypoteksvolym -0,07% 0,26% 0,30% Inkl. förmedlad hypoteksvolym -0,04% 0,15% 0,16% Medelantal anställda Osäkra fordringar, netto, motsvarade -0,4 procent av utlåningen då hänsyn tas till samtliga reserveringar, respektive 0,4 procent om gruppvisa reserveringar exkluderas. Vid årsskiftet var motsvarande siffror -0,4 procent respektive 0,5 procent. Kapitaltäckning Kapitaltäckningssituationen har stärkts betydligt under de senaste åren. Den utvecklingen fortsatte och blev särskilt tydlig under första halvåret. Primärkapitalrelationen uppgick till 11,79 procent jämfört med 11,04 procent vid senaste årsskiftet. Kapitaltäckningsgraden ökade till 14,23 procent (13,31 procent) och översteg därmed med god marginal lagkravet på minst 8 procent. Kapitalbasen ökade till mkr genom att periodens resultat tillgodoräknas kapitalbasen samt att kalkylmässiga förväntade förluster enligt IRK-metoden minskade jämfört med årsskiftet. Vid årsskiftet uppgick kapitalbasen till mkr. Kapitalkravet minskade något och uppgick till 674 mkr (684 mkr). En positiv utveckling inom företagssektorn med förbättrat utfall vid riskklassificeringen kompenserade mer än väl för ökade kapitalkrav till följd av ökade utlåningsvolymer. Huvuddelen av kapitalkravet, eller 620 mkr (630 mkr) avsåg kreditrisker. Resterande kapitalkrav avsåg operativa risker. Kapitalbasen översteg därmed det lagstadgade kapitalkravet med 524 mkr. Kapitaltäckningskvoten uppgick till 1,78 jämfört med 1,66 vid det senaste årsskiftet. Risker och riskhantering Verksamheten är utsatt för risker som banken inte råder över. Det kan handla om makroekonomiska förändringar, t.ex. förändringar i det allmänna ränteläget eller värdeförändringar på aktiemarknaden, vilka kan påverka bankens intjäning. Banken arbetar på en rad områden för att bevaka och begränsa dessa risker. Banken är framför allt utsatt för kreditrisker men dessa begränsas bl.a. av att kreditportföljen är väl diversifierad samt att banken har väl utvecklade system och processer för t.ex. kreditbedömningar. När det gäller finansiella och operativa risker har banken en låg riskprofil. Banken har avsatt betydande resurser för att på ett tidigt stadium kunna identifiera och åtgärda problem som kan uppkomma på kreditsidan. Bankens organisation för riskkontroll har fortsatt att förstärkas och utvecklas. Utöver vad som framgår av denna delårsrapport finns en mer omfattande beskrivning av bankens risker och riskhantering i årsredovisningen för Sedan den publicerades har inga väsentliga förändringar inträffat. Koncernredovisning Banken äger samtliga aktier i Ekkronan Förvaltning AB. Formellt sett föreligger därmed skyldighet att upprätta koncernredovisning. Då bolaget inte bedriver någon verksamhet upprättas ej koncernredovisning med hänvisning till lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 7 kap. *) Vid beräkningen av eget kapital har primärkapitalrelationen anpassats för att motsvara genomsnittet hos de börsnoterade svenska bankerna. Överskjutande belopp betraktas istället som förlagslån. Tabell 1: Nyckeltal Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

4 Resultaträkning Förändring Tkr Not jan-jun 2010 jan-jun 2009 belopp % Rörelseintäkter Ränteintäkter % Räntekostnader % Räntenetto % Erhållna utdelningar Provisionsintäkter % Provisionskostnader % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella poster Övriga rörelseintäkter % Summa rörelseintäkter % Rörelsekostnader Personalkostnader % Övriga administrationskostnader % Summa administrationskostnader % Avskrivningar på materiella tillgångar % Övriga rörelsekostnader % Summa rörelsekostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster, netto Rörelseresultat % Skatt på periodens resultat % Periodens resultat % Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

5 Rapport över totalresultat Tkr jan-jun 2010 jan-jun 2009 Periodens resultat redovisat över resultaträkningen Kassaflödessäkringar Värdeförändringar på instrument under perioden Skatt på värdeförändringar under perioden Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

6 Balansräkning Förändring i år Tkr Not belopp % Tillgångar Kassa % Utlåning till kreditinstitut % Utlåning till allmänheten % Räntebärande värdepapper % Aktier och andelar % Aktier och andelar i koncernföretag Materiella tillgångar % Övriga tillgångar % Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter % Summa tillgångar % Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut % In- och upplåning från allmänheten % Övriga skulder % Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter % Avsättningar % Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar % Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde % Balanserat resultat % Periodens resultat % Summa eget kapital % Summa skulder, avsättningar och eget kapital % Poster inom linjen Ansvarsförbindelser % Åtaganden % Ställda panter Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

7 Rapport över förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Fond för Aktie- Reserv- verkligt Balanserat Totalt Tkr kapital fond värde resultat eget kapital Ingående balans Utdelning avseende Periodens totalresultat Utgående balans Ingående balans Periodens totalresultat Utgående balans Ingående balans Utdelning avseende Periodens totalresultat Utgående balans Antalet aktier uppgår till stycken. Kvotvärdet är 100 kronor per aktie. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

8 Kassaflödesanalys Tkr jan-jun 2010 jan-dec 2009 jan-jun 2009 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassafödet - Orealiserad del av nettoresultat av finansiella poster Avskrivningar Kreditförluster Inbetald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Förändring av utlåning till allmänheten Förändring av värdepapper Förändring av in- och upplåning från allmänheten Förändring av skulder till kreditinstitut exkl clearingskulder Förändring av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut* *Specifikation av likvida medel Kassa Utlåning till kreditinstitut Clearingskulder Utöver likvida medel enligt ovan uppgick outnyttjad kreditram till Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

9 Noter till redovisningen 1 - Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34. Därutöver följer innehållet i delårsrapporten kraven i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter samt Rådet för finansiell rapportrings rekommendation RFR 2:3. Några nya eller reviderade IFRS eller tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på företagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar. Tillämpade redovisningsprinciper och bedömningsgrunder i delårsrapporten överensstämmer med de som tillämpades i årsredovisningen för år Rapport över totalresultatet har tillkommit och föregående års siffror har omarbetats i enlighet därmed. Förändring Tkr jan-jun 2010 jan-jun 2009 belopp % 2 - Provisionsnetto Betalningsförmedling % Utlåning % Inlåning % Garantier % Värdepapper % Övrigt % Summa provisionsintäkter % Betalningsförmedling % Värdepapper % Övrigt % Summa provisionskostnader % Provisionsnetto % 3 - Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Realiserade värdeförändringar Aktier Derivatinstrument Orealiserade värdeförändringar Räntebärande värdepapper Summa nettoresultat av finansiella poster Personalkostnader Löner och arvoden % Sociala kostnader % Pensionskostnader % Kostnader för vinstandelar (inkl sociala kostnader) Övriga personalkostnader % Summa personalkostnader % 5 - Övriga administrationskostnader Fastigheter och lokaler % Material och inventarier % IT % Telefon och porto % Marknadsföring % Larm och värdetransporter % Övrigt % Summa övriga administrationskostnader % Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

10 Noter till redovisningen Förändring Tkr jan-jun 2010 jan-jun 2009 belopp % 6 - Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar Inventarier % Byggnader % Summa avskrivningar % 7 - Kreditförluster, netto Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster % Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster, som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster % Periodens nedskrivning för kreditförluster % Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster % Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster % Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar % Gruppvis nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar Avsättning/upplösning av gruppvis nedskrivning % Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad kreditrisk Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster % Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster % Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster % Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar % Ansvarsförbindelser Periodens nettokostnad för infriande av garantier och andra ansvarsförbindelser % Värdeförändring på övertagen egendom % Nettokostnad för kreditförluster Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

11 Noter till redovisningen Förändring i år Tkr belopp % 8 - Utlåning till allmänheten Utlåning i svensk valuta % Utlåning i utländsk valuta % Utlåning brutto % Reserveringar för kreditförluster % Utlåning netto % Lånefordringar brutto fördelade på kundsektorer Offentlig sektor % Företagssektor % Hushållssektor % - varav personliga företagare % Övrigt % Summa % Avgår reserveringar för kreditförluster fördelade på kundsektorer Företagssektor - individuellt värderade % - gruppvis individuellt värderade % Hushållssektor - individuellt värderade % - gruppvis homogena fordringar % - varav personliga företagare % Summa % Lånefordringar netto fördelade på kundsektorer Offentlig sektor % Företagssektor % Hushållssektor % - varav personliga företagare % Övrigt % Summa % Osäkra fordringar Osäkra lånefordringar brutto % Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar % Reserveringar för gruppvis värderade lånefordringar % Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar % Osäkra fordringar netto % Räntenedsatta fordringar Problemkrediter netto % Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

12 Noter till redovisningen Förändring i år Tkr belopp % 8 - Utlåning till allmänheten (fortsättning) Total reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 144% 143% 87% Reserveringsgrad för osäkra fordringar exklusive gruppvisa reserveringar, % 55% 49% 33% Total andel osäkra fordringar netto, % -0,4% -0,4% 0,2% Andel osäkra fordringar netto exklusive gruppvisa reserveringar, % 0,4% 0,5% 1,0% Kreditförlustnivå, % -0,07% 0,26% 0,30% Osäkra lånefordringar brutto fördelade på kundsektorer Företagssektor % Hushållssektor % - varav personliga företagare % Summa % Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra fordringar fördelade på kundsektorer Företagssektor % Hushållssektor % - varav personliga företagare % Summa % 9 - Övertagen egendom Byggnader och mark % Summa övertagen egendom % 10 - In- och upplåning från allmänheten Inlåning i svensk valuta % Inlåning i utländsk valuta % Postväxlar m.m % Summa % Fördelad på kundsektorer Offentlig sektor % Företagssektor % Hushållssektor % Övrigt % Summa % Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

13 Noter till redovisningen 11 - Derivatinstrument Per Ränterelaterade kontrakt Valutakursrelaterade kontrakt Verkligt Bokfört Nom. Verkligt Bokfört Nom. Tkr värde värde värde värde värde värde Instrument med positiva verkliga värden eller värde noll Terminer Summa positiva värden Instrument med negativa verkliga värden Swappar, säkringsredovisade Terminer Summa negativa värden Totalt Per Ränterelaterade kontrakt Valutakursrelaterade kontrakt Verkligt Bokfört Nom. Verkligt Bokfört Nom. Tkr värde värde värde värde värde värde Instrument med positiva verkliga värden eller värde noll Terminer Summa positiva värden Instrument med negativa verkliga värden Swappar, säkringsredovisade Terminer Summa negativa värden Totalt Per Ränterelaterade kontrakt Valutakursrelaterade kontrakt Verkligt Bokfört Nom. Verkligt Bokfört Nom. Tkr värde värde värde värde värde värde Instrument med positiva verkliga värden eller värde noll Terminer Summa positiva värden Instrument med negativa verkliga värden Swappar, säkringsredovisade Terminer Summa negativa värden Totalt Ränteswappar används i affärsverksamheten för att säkra ränterisken vid utlåning till bunden ränta. Derivaten är föremål för säkringsredovisning. Då korrelationen mellan värdeförändringar i derivaten å ena sidan och räntebunden utlåning mot kund å andra sidan är mycket hög tillämpar banken reglerna om kassaflödessäkring. De innebär att derivaten redovisas till verkligt värde i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas räntekupongdelen löpande som räntekostnad eller ränteintäkt. Övrig värdeförändring av derivaten redovisas direkt mot fond för verkligt värde inom eget kapital. Även valutaterminer utnyttjas i den löpande affärsverksamheten där banken är motpart mot kund. För att valutarisk inte skall uppstå för banken täcks dessa åtaganden genom omvända terminsaffärer mot Swedbank AB (publ). Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

14 Noter till redovisningen 12 - Kapitaltäckning Tkr Primärt kapital Supplementärt kapital Kapitalbas (1) Riskvägda tillgångar Kapitalkrav för kreditrisker Kapitalkrav för operativa risker Summa kapitalkrav Tillägg enligt övergångsregler (2) Kapitalkrav inklusive tillägg Kapitaltäckningsgrad 14,23% 13,31% 12,49% Primärkapitalrelation 11,79% 11,04% 10,44% Kapitaltäckningskvot 1,78 1,66 1,56 Exponerat Riskvikt Kapital- Kapital- Kapital- Specifikation av kapitalkrav belopp snitt (%) krav krav krav för kreditrisker Enligt schablonmetod Exponeringar mot stat och kommun % Motpartslösa exponeringar % Enligt IRK-metod Institutsexponeringar % Företagsexponeringar % Hushållsexponeringar % Positioner i värdepapperisering Summa kreditrisker % ) Kapitalbasen I kapitalbasen ingår innevarande års resultat, vilket har granskats av bankens revisorer. Vidare återläggs värdeförändringar som är hänförliga derivatinstrument som ingår i kassaflödessäkringar. Avdrag sker för uppskjutna skattefordringar. Enligt beräkningsreglerna för IRK-metoden minskar såväl primärt som supplementärt kapital. Det är en effekt av att beloppet för kalkylmässiga förväntade förluster överstiger reserveringar för kreditförluster i bankens redovisning. Avdrag görs med 50% vardera från primärt respektive supplementärt kapital. Dessa förväntade förluster beräknas med hjälp av bankens riskklassificeringssystem samt med hänsyn till lag och föreskrift. Beräkningarna i riskklassificeringssystemet görs enligt försiktighetsprincip för att undvika att risker underskattas. Ytterligare säkerhetsmarginaler, som byggts in i systemet, följer av Finansinspektionens anvisningar. Det medför att kalkylerade förväntade förluster f n överstiger bankens bedömning av förlustnivåer och behov av reserveringar. 2) Minimikapitalkrav Enligt övergångsreglerna uppgår minimikapitalkravet per till tkr (80% av kravet enligt det gamla regelverket). Kapitalkravet beräknat enligt det nya regelverket är således högre varför inget ytterligare kapitalkrav tillkommer. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

15 Verkställande direktörens underskrift Härmed intygas att delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 juni 2010 ger en rättvisande översikt av Swedbank Sjuhärad AB:s verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som banken står inför. Borås den 25 augusti 2010 Bo Johansson Verkställande direktör Granskningsrapport Till styrelsen i Swedbank Sjuhärad AB Org nr Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Swedbank Sjuhärad AB för perioden 1 januari 30 juni Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisorer. En översiktligt granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde pappersbolag. Borås den 25 augusti 2010 Michael Lindengren Auktoriserad revisor Thomas Bohlin Auktoriserad revisor Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (15)

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Swedbank Sjuhärad AB. Delårsrapport. januari juni swedbanksjuharad.se. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (14)

Swedbank Sjuhärad AB. Delårsrapport. januari juni swedbanksjuharad.se. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (14) Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport januari juni 2009 swedbanksjuharad.se Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport 2009 06 30 1 (14) Delårsrapport januari juni 2009 Konjunkturutveckling Under första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Swedbank Sjuhärad AB. Delårsrapport. januari juni swedbanksjuharad.se. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (14)

Swedbank Sjuhärad AB. Delårsrapport. januari juni swedbanksjuharad.se. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (14) Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport januari juni 2008 swedbanksjuharad.se Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport 2008 06 30 (14) Delårsrapport januari juni 2008 Dämpad konjunkturutveckling Den svenska ekonomin

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Swedbank Sjuhärad AB. Delårsrapport. januari juni Bank & Försäkring. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (16)

Swedbank Sjuhärad AB. Delårsrapport. januari juni Bank & Försäkring. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport (16) Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport januari juni 2011 Bank & Försäkring Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport 2011 1 (16) Delårsrapport januari juni 2011 Intäkterna ökade med 23 procent till 253 mkr Rörelsekostnaderna

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Händelser och aktiviteter första halvåret Under 2009 fyller Roslagens Sparbank 150 år vilket präglat många av aktiviteterna under det första halvåret.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till Delårsrapport 2007 Styrelsen för Leksands Sparbank, 583201-2529, får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden 2007-01-01 till 2007-06-30. Allmänt om verksamheten Leksands Sparbanks

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Resurs Banks Förvaltningsberättelse

Resurs Banks Förvaltningsberättelse Delårsrapport januari augusti 2013 Delårsrapport 2013-08-31 Resurs Banks Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB (publ.), organisationsnummer 516401-0208, får härmed

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2017

Delårsrapport Januari juni 2017 Januari juni 2017 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2017. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2017.

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer