FRII s effektrapport September 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRII s effektrapport September 2014"

Transkript

1 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling. Vår vision är en värld fri från fattigdom och orättvisa, där varje människa åtnjuter rätten till ett värdigt liv. Vårt uppdrag är att arbeta med fattiga och marginaliserade människor för att bekämpa fattigdom och orättvisa. Våra mål är: att motarbeta fattigdom och orättvisa världen över, att utbilda och engagera människor om orsakerna till, konsekvenserna av och metoderna för att bekämpa fattigdom och orättvisa, att stärka gräsrotsrörelser för att säkerställa dess medlemmars rättigheter och bekämpa orsaker till och konsekvenser av fattigdom och orättvisa. 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar ActionAid? ActionAid är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation, som sedan vi grundades 1972 har stått upp för mänskliga rättigheter och bekämpat fattigdom runt om i världen. ActionAid International är en global organisation med verksamhet i 45 länder. I varje land är vi lokalt förankrade och vi arbetar mot våra gemensamma, globala mål utifrån lokala behov och förutsättningar. De flesta länder är, som ActionAid Sverige, självständiga organisationer med egen styrelse och ledning. Vår federation styrs av vårt internationella årsmöte, där alla länder finns representerade. En vald internationell styrelse och ett internationellt sekretariat i Johannesburg, Sydafrika, leder den löpande samordningen under året. I varje land är vi lokalt förankrade, där personalen kommer från landet och området vi arbetar i. Vi arbetar mot våra gemensamma mål utifrån lokala behov och förutsättningar. Vi arbetar i områden där fattigdomen är som störst. Och med de grupper som är allra mest utsatta. ActionAid åtar sig alltid att jobba långsiktigt, och oftast har vi ett perspektiv som sträcker sig över minst tio år i de områden vi verkar. För att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar arbetar vi tillsammans och genom lokala, ofta små, organisationer. Action Aid arbetar med över x.000 lokala organisationer. ActionAid Sverige etablerades år 2006 och är en självständig organisation som leds av en styrelse som väljs av vårt årsmöte. Årsmötet utser även valberedning och revisor för organisationen. På kontoret arbetar, förutom 14 anställda, även volontärer och praktikanter. Vi arbetar nära tillsammans med våra globala kollegor inom ActionAid International. 1

2 ActionAid International samarbetar också med många andra aktörer som delar våra värderingar och mål. Detta för att kunna bli nå större genomslag, inte minst i globala frågor. 3. Vilka strategier har ActionAid för att uppnå sina mål? I varje land är vi lokalt förankrade, där vi utgår från behoven i just det området. Vad vi väljer att fokusera på och prioritera skiljer sig därför en del mellan olika områden. Vi arbetar dock alla mot våra gemensamt satta mål. Vi arbetar i områden där fattigdomen är som störst. Och med de grupper som är allra mest utsatta. Tillsammans med dessa grupper arbetar vi för varaktiga förbättringar, alltid utifrån ett rättighetsperspektiv. Alla människor ska ha möjlighet, inflytande och tillräcklig säkerhet för att kunna förändra sin egen livssituation och påverka sin egen och sitt samhälles utveckling. I alla program, projekt och kampanjer har vi alltid ett särskilt fokus på kvinnor och flickor. Majoriteten av människor som lever i fattigdom, och som saknar grundläggande rättigheter, är flickor och kvinnor. Jämställdhet och rättigheter är också viktigt, eftersom det leder till en långsiktigt hållbar utveckling. Även om utgångspunkten för vårt arbete alltid är lokala behov, så vet vi att lagar, regler och beteenden på nationell och internationell nivå påverkar förutsättningarna att kunna åstadkomma förändring på lokal nivå. Därför är olika former av påverkans- och kampanjarbete en viktig del av vårt arbete. Det sker på lokal, nationell och internationell nivå. I detta har t ex ActionAid Sverige en viktig roll. ActionAid vill engagera och mobilisera människor runt om i världen till att vara med och bidra, på något sätt, till en rättvis värld utan fattigdom - som är vår vision. Vi arbetar därför med att på olika sätt informera och öka kännedomen de villkor som många som lever i fattigdom i dag tvingas leva under. Samtidigt är vi måna om att visa att det finns alternativa vägar framåt och möjligheter att förändra till det positiva. Särskilt viktigt är att försöka att engagera ungdomar i detta arbete antog ActionAid en ny strategi, People s Action to End Poverty, ActionAid s Strategy , med fem strategiska mål och tio löften om förändringar kopplade till dessa. Denna strategi vägleder allt vårt arbete inom ActionAid. 2

3 4. Vilken kapacitet och vilket kunnande har ActionAid för att uppnå sina mål? I Sverige är vi ca 14 medarbetare och ett flertal volontärer som arbetar med att nå våra mål. Våra medarbetare har en bred erfarenhet från olika branscher, olika länder och har olika utbildningar. Till vårt förfogande har vi de medel som ActionAid samlar in i Sverige. År 2013 uppgick våra totala intäkter till 39 mkr bestående av insamling från privatpersoner, företag, Radiohjälpen och Sida. Den största delen av vår insamling kommer från privatpersoner och företag. Vårt mål är att ytterligare öka vår insamling och verksamhet i Sverige under de närmaste åren för att skaffa en bredare givarbas och på så sätt nå ut till fler människor. Eftersom Sverige är ett land med många internationella företag med hållbarhetsfokus är intresset för att bidra ökande. Under 2013 vidareförmedlade vi 21,5 mkr till verksamhet som utförs inom ActionAid. En stor del av dessa medel kommer från fadderskap och går till olika lokala rättighetsprogram i ett 10-tal länder runt om i världen. En annan del av de insamlade medlen går till aktiviter och verksamhet i Sverige där vi jobbar aktivt med kampanjarbete (landrättigheter, skattefrågor och kvinnors rättigheter). Vi riktar oss både mot medlemmar inom ActionAid med också till allmänheten när vi deltar på olika arrangemang. Som ett exempel kan vårt samarbete med Mix Megapol tas upp. Vi har även tidigare anordnat tävlingar för att belysa problem i de länder vi verkar (t.ex samarbete med Discovery Channel). Vi gör det här för att belysa och lyfta fram aktuella problem på ett konstruktivt och positivt sätt. Det är en av flera kanaler som vi använder i vår strävan att sprida kunskap. Med ökad kunskap om var hjälp behövs, och vad vi bidrar med, blir både befintliga givare och nya mer begivna att bidra till vårt övergripande mål, att bekämpa fattigdom. Det finns en bred programkompetens inom ActionAid som har utvecklat en metod kallad human rights based approach för vårt arbete med mänskliga rättigheter. Metoden går ut på att sätta individen i centrum och utgår från att våra grundläggande behov faktiskt ingår i ramverket för de mänskliga rättigheterna. Vi har ett stort kunnande om var pengar gör störst nytta tack vare en lokal förankring i de länder vi verkar. Tack vare lokal kännedom får vi snabbt kunskap om förändrade förutsättningar. Actionaid är en snabbfotad och flexibel organisation som snabbt kan ställa om när så krävs. 5. Hur vet ActionAid att organisationen gör framsteg? ActionAid Sverige har, liksom övriga delar av ActionAid International, under verksamhetsåret arbetat utifrån vår globala strategi för år , People s Action to End Poverty. Den innehåller fem verksamhetsmål och till varje mål har vi uttalat två konkreta löften. Dessutom har vi ett sjätte mål för att utveckla den egna organisationen. ActionAid följer och utvärderar hur vi arbetar och vad som uppnåtts så att löftena kan vara uppfyllda år Mål 1 ActionAid hjälper människor som lever i fattigdom till ökad kontroll över naturresurser och arbetar för hållbart jordbruk världen över. Vi lovar att: År 2017 ha bidragit till ett bättre liv för minst en miljon kvinnor som lever i fattigdom, genom att hjälpa dem att organisera sig och kräva sin rätt till och kontroll över mark och naturresurser. Vi lovar att: År 2017 ha bidragit till förbättrad livsmedelsförsörjning och levnadsförhållanden för 25 miljoner människor. Detta med hjälp av ett motståndskraftigt jordbruk där småbrukare får stöd av riktlinjer och statligt ekonomiskt stöd samt genom att företag tar ansvar för sitt agerande. Mål 2 Vi ökar det politiska inflytandet för människor som lever i fattigdom, för att få politiker och företag att ta ansvar. Vi lovar att: År 2017 ha åstadkommit en rättvisare och mer jämlik tillvaro för fem miljoner 3

4 människor som lever i fattigdom. Detta ska vi uppnå genom att kräva att regimer och företag tar sitt ansvar. Vi lovar att: År 2017 har människor och rörelser som stöttas av ActionAid gjort betydelsefulla framsteg i sin strävan efter en rättvis fördelning av resurser, vilket i sin tur har minskat fattigdomen. Mål 3 Vi arbetar för en förbättrad kvalitet på undervisningen för alla barn och stöttar ungt ledarskap i kampen för en värld fri från fattigdom. Vi lovar att: År 2017 ha säkerställt att flickor och pojkar i lika stor utsträckning får tillgång till bra undervisning som respekterar deras rättigheter i områden där vi arbetar. På så sätt verkar vi för utbildningsreformer med potential att förbättra allas lika rättigheter. Vi lovar att: År 2017 ha engagerat över fem miljoner unga i kampen för en planet fri från fattigdom. Mål 4 Vi stärker motståndskraften mot konflikter och katastrofer hos människor som lever i fattigdom och använder metoder som utgår från människors verkliga behov och rättigheter i både vårt förebyggande arbete och i de insatser vi gör när katastrofer har skett. Vi lovar att: År 2017 ha byggt upp effektiv riskreducering och effektiva återhämtningssystem i över områden. Vi lovar att: År 2017 har åtminstone fem miljoner människor i katastrof- eller konfliktområden fått hjälp, genom metoder som respekterar mänskliga rättigheter, stöttar återuppbyggandet av försörjningskällor, stärker kvinnor och verkar för långsiktig utveckling. Mål 5 Vi säkerställer att flickor och kvinnor kan bryta mönstren av fattigdom och våld, ta kontroll över sina egna kroppar och skapa ekonomiska alternativ Vi lovar att: År 2017 ha engagerat över fem miljoner flickor och kvinnor i städer och på landsbygd i att ifrågasätta och sätta stopp för det våld som motverkar deras kontroll över den egna kroppen och sexualiteten. Därmed förebygger vi också spridningen av hiv och aids. Vi lovar att: År 2017 ha stöttat kvinnor i att bygga upp och förespråka jämställda ekonomiska alternativ på alla nivåer, från kooperativa satsningar till en nationell och global politik som synliggör oavlönat hemarbete, garanterar omfattande social välfärd och hjälper utsatta kvinnor att bryta sig ur fattigdom. Mål 6 ActionAid har ett sjätte mål för att utveckla den egna organisationen globalt. I det målet ingår följande fem prioriteringar: A. Fördjupa effekten av vårt arbete genom ett effektivt och resultatinriktat programarbete som säkerställer integration, samstämmighet och kvalitet på alla nivåer. B. Öka profilen och öka antalet supportrar till mer än fem miljoner människor globalt C. Diversifiera och öka våra globala årliga insamlade medel till mer än 350 miljoner euro år 2017 D. Utveckla vår egen personal F. Effektivisera interna system och processer 6. Vad har ActionAid åstadkommit? 4

5 ActionAid International Sweden (ActionAid Sverige) har under verksamhetsåret 2013 arbetat utifrån ActionAid Internationals globala strategi för år , People s Action To End Poverty och de fem verksamhetsmålen. Till dessa tillkommer också ett sjätte, internt, mål för att utveckla den egna organisationen. Mål 1 ActionAid hjälper människor som lever i fattigdom till ökad kontroll över naturresurser och arbetar för hållbart jordbruk världen över. Vi lovar att: År 2017 ha bidragit till ett bättre liv för minst en miljon kvinnor som lever i fattigdom, genom att hjälpa dem att organisera sig och kräva sin rätt till och kontroll över mark och naturresurser. Vi lovar att: År 2017 ha bidragit till förbättrad livsmedelsförsörjning och levnadsförhållanden för 25 miljoner människor. Detta med hjälp av ett motståndskraftigt jordbruk där småbrukare får stöd av riktlinjer och statligt ekonomiskt stöd samt genom att företag tar ansvar för sitt agerande. Under 2013 har närmare kvinnor fått ökad kontroll över naturresurser och nästan personer fick ökad livsmedelstrygghet som ett resultat av ActionAids arbete med klimatanpassade jordbruksmetoder (CRSA). Tack vare bidrag från ActionAid Indien och partners, fick Indien en ny lag, Food Security Act 2013, om rätten till mat, som när denna lag får fullt genomslag, kommer att öka livsmedelssäkerheten för 780 miljoner människor. Svenska supportar med fadderbarn i Indien bidrog under året med 8,8 miljoner kronor till vårt arbete i Indien. Stöd från svenska faddrar har också bidragit till att 256 familjer i Bangalore, Indien, har fått hjälp med att ansöka om ett BPL-kort (Below Poverty Line) som ger de allra fattigaste möjlighet att köpa livsmedel till ett lägre pris. Ansökningsförfarandet är tillkrånglat och måste ske on-line. Under året fick 120 familjer i området fått sina BPL-ansökningar beviljade. I indiska området Cooch Behar har 140 familjer, med stöd från svenska faddrar, fått hjälp med att ansöka om att få mark för att möjliggöra familjens försörjning. Under 2013 hann 29 familjer få sin ansökan beviljad. Under år 2013 fokuserade rekryteringen av svenska faddrar till Sapahar, ett område i Naogaondistriktet i norra Bangladesh. ActionAid jobbar här bland annat för att öka kvinnors tillgång till och kontroll över mark och vatten. Stödgrupper för kvinnor för att stärka självkänsla och kunskap om rättigheter har startats. Samtidigt ges kompletterande och alternativa försörjningsmöjligheter, genom att kvinnligt företagande, kollektiv och kooperativ som bygger på lokalt tillgängliga material och tekniker, främjas. När kvinnors tillgång till jordbruk ökar, såväl mark som verktyg, stärker det hela samhället. 80 kvinnor inom detta område har under året fått utbildning inom grönsaksodling så att det alltid finns färska grönsaker, oberoende av höga priser på marknaden. För att säkerställa detta fick kvinnorna också utsäde för att kunna starta egna odlingar. I Brasilien, Alagoa, har svenska faddrar bidragit till att 75 kvinnor kunnat starta uppfödning av kycklingar. Alla som deltog fick 20 kycklingar var, utbildning och utrustning för vatten och utfordring som behövs. Projektet har lett till bättre och mer näringsrik mat för kvinnorna och deras familjer. Ett liknande projekt med getuppfödning har omfattat 25 kvinnor och inneburit att 30 getter har delats ut. Samtidigt har en ny brunn byggts så att de 83 berörda personerna i området Alagoa har fått tillgång till rent vatten. I området Khwaja Du Koh i Afghanistan har svenska faddrar bidragit till ett projekt som gett 60 utsatta kvinnor tre getter vardera, vilket har gett dem möjligheten att skapa sin egen inkomst och 5

6 självständighet. På grund av det karga och ogästvänliga landskapet i detta område är det svårt att bruka jorden. ActionAid identifierade 553 familjer vars behov ansågs vara störst och dessa familjer fick vardera 50 kg högkvalitativt utsäde som står emot torka bättre. Stödet från de svenska faddrarna hjälper till att skapa ett mer hållbart jordbruk för familjerna och förhindrar en framtida svältkatastrof. I Senegal, distriktet Koussanar, har svenska faddrar bidragit till att ActionAid via ett utsädesprogram kunnat ge 60 bönder (varav hälften kvinnor) tillgång till utsäde av bra kvalité. Programmet skapar möjligheten att få utsäde i tillräckliga mängder och vid rätt tillfälle, vilket är en viktig förutsättning för framgångsrika skördar. I Uganda har svenska faddrar i området Nebbi bidragit till att ActionAid kunna hjälpa till att införa ett skolmatsprogram som ger 700 barn ett dagligt mål mat i skolan. Programmet har gått till så att skolan nu kan odla sin egen mat. Tidigare fick barnen ingen mat i skolan och eftersom att många bor långt från skolan och inte kan ta sig hem för att äta har skolmålet lett till att barnen kan vara mer aktiva och koncentrera sig längre. I samma område har ActionAid startat en kurs om biodling. Efter deltagarna efter kursen delades 40 bikupor ut till två grupper om 30 medlemmar vardera. Kvinnornas honungsproduktion leder till ökade inkomster för dem och deras familjer. I Krong Bong, Vietnam har ActionAid tack vare stödet från svenska faddrar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer organiserat utbildning i hur man odlar majs på bästa sätt. 75 hushåll i två kommuner har gått kursen som berör allt från hur man sår och hur man använder (ekologiska) gödningsmedel. Insatserna kommer på sikt att leda till en fördubbling av skörden i områdena. ActionAid har genom stödet från svenska faddrar kunnat sanera tre brunnar i Nyamaropa, Zimbabwe, efter att 164 fall av Tyfus härletts till den dåliga vattenkvalitén. 630 familjer har i och med detta fått en bättre livssituation. De kan nu känna sig trygga i att de dricker och använder rent och säkert vatten. Tidigare fanns inte någon medvetenhet om vikten av att hantera den närliggande miljön och sophanteringen i området Lueyang i Kina. Detta har lett till att mycket skräp har hamnat i den omkringliggande naturen. ActionAid har genom stödet från svenska faddrar kunna köpa in tio avfallsvagnar och hjälpt till att reparera avfallsanläggningen i området. Detta i kombinationen med utbildning i hur man källsorterar har gett invånarna möjligheten att nu hålla sina omgivningar rena och på så sätt också att undvika de miljö- och hälsoproblem som följer med nedskräpningen. I samma området har ActionAid också ökat Qinhe-skolans livsmedelstillgång genom att köpa in kantinutrustning och utbilda personalen i hur utrustningen ska användas. Fler än 200 barn har nu fått bättre mat. I Medak, i Indien har ActionAid tack vare stöd från svenska faddrar kunna hålla 5 kurser för 75 personer i hållbara och ekologiska odlingstekniker. Dessa tekniker leder till en större skördar genom en ökad biologisk mångfald. Detta leder i sin tur både till en bättre miljö och till att ett stort antal familjer har fått en bättre ekonomi samt högre social status. Den mest odlade grödan i Krong Bong, Vietnam, är kaffe. ActionAid har med stöd från svenska faddrar hållit en utbildning för 50 personer i hur man motverkar skadedjur i kaffeplantage för att förbättra skördarna. ActionAid har med stöd från svenska faddrar hjälpt 118 utsatta kvinnor i Sirajganj i Bangladesh, att få tillgång till ett matransoneringskort som går via ett statligt matutdelningsprogram. Detta innebär att de får tillgång till 30 kg ris i månaden. I Indien, Mysore och Kadago, har ActionAid med stöd av Forrests Right Act kunnat hjälpa cirka 450 familjer att få rättigheter till mindre skogsprivilegier såsom att fiska och mark avsedd för begravningsplatser och religiösa ceremonier, samt bidragit till att 1650 familjer har fått ransoneringskort vilket innebär att de nu kan köpa spannmål till statligt subventionerande priser. Detta stöd har varit möjligt genom bidrag från svenska faddrar. 6

7 Mål 2 Vi ökar det politiska inflytandet för människor som lever i fattigdom, för att få politiker och företag att ta ansvar. Vi lovar att: År 2017 ha åstadkommit en rättvisare och mer jämlik tillvaro för fem miljoner människor som lever i fattigdom. Detta ska vi uppnå genom att kräva att regimer och företag tar sitt ansvar. Vi lovar att: År 2017 har människor och rörelser som stöttas av ActionAid gjort betydelsefulla framsteg i sin strävan efter en rättvis fördelning av resurser, vilket i sin tur har minskat fattigdomen. ActionAid har under året arbetat med partners och människor som lever i fattigdom för att öka medborgarnas tillgång till offentlig service i 2900 kommuner i länder där ActionAid verkar. Lokala politiker och beslutsfattare har engagerats till att inrikta ansträngningarna mot särskilt kvinnor och ungdomar, och dessa grupper har därmed kunna få komma till tals. Som ett resultat av aktivt deltagande av kvinnor och ungdomar i den lokala planeringen och användningen av verktyg för lokal demokrati har över personer gynnats av förbättrad vattenförsörjning, förbättrade tillgång till hälsvård och bättre transporter i Moçambique. ActionAid Sverige har på olika sätt arbetat med att informera om kopplingen mellan utvecklingsländernas möjlighet att generera skatteintäkter och utvecklingen i landet. Målgrupper har varit allmänheten, riksdagsledamöter, tjänstemän i statsförvaltningen samt journalister. Det har skett genom utåtriktade evenemang och via egna digitala kanaler. I mars uppmärksammades en rapport som visade på kopplingen mellan internationella företags skattebetalningar och tillgången till utbildning för flickor och pojkar. Som exempel visade att om Associated British Foods betalade skatt i Zambia skulle fler barn kunna få gå i skolan. På hemsidan uppmanades supportrar att skriva till företagets VD och kräva att de slutar undvika att betala skatt i Zambia, ett av världens fattigaste länder. I maj stod ActionAid Sverige värd för en workshop kring Tax justice med deltagare från ActionAid Bangladesh, Burundi, Ghana, Mocambique och Uganda för att driva det gemensamma arbetet vidare. Under Almedalsveckan på Gotland i juli arrangerade ActionAid ett seminarium som vände sig till investerare för att belysa frågan om bolagens ansvar för skatter i utvecklingsländer. Vid seminariet lanserades också en guide för investerare för att ge vägledning i hur dessa kan närma sig frågan. Under resten av året deltog ActionAid i flera möten med investerare, placerare och andra rådgivare för att driva frågan framåt. Under hösten 2013 genomfördes en undersökning bland de största svenska börsbolagen, 61 stycken, för att undersöka bolagens inställning, hantering och informationsgivning kring de skatter bolagen betalar på de olika marknaderna de är verksamma. I undersökningen ställdes frågor om förekomsten av en skattepolicy, vem som ansvarar för att ta fram och följa upp policyn i så fall samt hur transparent företaget är i sin redovisning av skatter i olika länder. Undersökningen presenterades i en rapport och lanserades i Svenska Dagbladet i november. Intresset för frågan från media visar att medvetenheten kring skatt är stor i dag i Sverige och att kunskapen om vikten av skatter för fattigdomsbekämpning nått fram. ActionAid har inom detta område etablerat sig som en av de centrala aktörerna. MR-dagarna arrangerades på Kulturhuset i Stockholm och ActionAid Sverige deltog med en monter, med stöd av Sidas bidrag för informationsarbete, där ungdomar och andra besökare fick information om omfattningen och konsekvenserna av företags undvikande att betala skatt i utvecklingsländer. Frågan om globala skatter är nu, efter bland annat ActionAid Sveriges långvariga och kontinuerliga arbete, väl etablerad och känd i Sverige och stödet för förändringar finns inom både politiska kretsar, delar av näringslivet och inom en bred allmänhet. 7

8 Under året har ActionAid Sverige deltagit i den intressentdialog som organisationen Swedfund hållit. Tillsammans med andra aktörer har ActionAid diskuterat förhållningen till skatter i Swedfunds investeringar med ett särskilt fokus på rapportering av skatter land för land, investering för investering. I Tanzania Mafia, driver ActionAid med stöd från svenska faddrar, sedan oktober 2013 en skattekampanj i Tanzania som går ut på att ActionAid utbildar lokalsamhället och turistaktörer i hur skatterna ska betalas på rätt sätt och varför alla i slutändan tjänar mer på att betala skatt. Detta arbete är viktigt för lokalbefolknings välmående då det leder till ökade skatteintäkter som kan återinvesteras i ön. De lokala myndigheterna är till exempel enligt lag tvingade att se till att invånarna klarar sig och ger skattesubventioner till hotellen när de anställer lokalinvånare öbor. I Nebbi, i Uganda stödet från svenska faddrar bidragit till att ActionAid kunna träna lokala så kallade resursobservatörer vars uppgift är att kontrollera användandet av pengar inom skolan. Detta behövs för att öka transparensen och insynen inom skolsystemet. För varje skola skapades en förening som möttes månadsvis för att diskutera lärarnärvaro, granska satsningar som lovats av skoladministrationen, samt diskutera hur man kan övervinna svårigheter i skolan. Dessa klubbar har i sin tur lett till en betydande förbättring i lärardisciplin eftersom att lärarna nu är oroliga för att bli anmälda av klubbarna om de missköter sig. I samma område, Nebbi, ledde det svenska stödet till ett samarbete mellan ActionAid och Pacego Women s Club, Life Concern samt Apalala Women s group vilka tillsammans stödjer kvinnorna i byarna Panyango och Nyapea att starta sparkassor. Dessa administrerar byarnas besparingar och lån och gör det möjligt för byborna att låna till rimliga räntor. I Daklak-området i Vietnam har ActionAid tack vare stödet från svenska faddrar lyckats få upp medvetandet kring mänskliga rättigheter hos de lokala makthavarna från 35 procent till 90 procent genom riktade utbildningsinsatser. I Nyamaropa, i Zimbabwe, har ActionAid genom stöd från svenska faddrar startat fler än 40 kvinnogrupper där kvinnor träffas och utbyter idéer och information kring mikrofinansiering. Programmet har idag förbättrat levnadsförhållandena för över 300 kvinnor i Nyamaropa. I Chennai i Indien stödet från svenska faddrar möjliggjort för ActionAid att stötta kvinnor till att starta ett fackförbund för kvinnor i Teachers Colony vilket har lett till att många kvinnor i Chennai och delstaten Tamilnadu nu får de pensioner de har rätt till enligt lag. ActionAid har också kunna hjälpa 11 kvinnor att ta körkort och få yrkesförarlicens. Detta gav kvinnorna chansen till andra yrken, högre inkomster och ett bättre liv. I ett annat område i Indien, Cooch Behar har 33 familjer har fått tillgång till den statliga sjukvårdsförsäkringen tack vare hjälp från ActionAid med ansökningsprocessen, kvinnor har fått arbete under den statliga arbetsgarantin, vilket ger kvinnorna rätt till 100 timmars anställning per år vilket som innebär ett mycket värdefullt bidrag till familjernas ekonomier, 128 gravida kvinnor har fått tillgång till ett statligt program som garanterar säkra förlossningar och högkvalitativ eftervård och 16 änkor har fått den änkepension de har rätt till. Allt detta har ActionAid kunna hjälpa till med tack vare bidrag från svenska faddrar. I Sakar i Indien har ActionAid kunnat hjälpa 750 medlemmar i ett kvinnonätverk att få de IDhandlingar, matkort, ålders- och änkepensioner samt toaletter de har rätt till enligt lag, tack vare stöd från svenska faddrar. ActionAid har också sett till att 50 behövande barn har fått rullstolar. Detta ger dem möjligheten att ta sig till skolan, ha en meningsfull fritid och kunna leva ett värdigt liv. Vidare har 393 människor fått arbete genom den statliga jobbgarantin tack vare stöd från ActionAid med ansökningarna. 150 änkor har också fått hjälp med att ansöka om och få rätt till ersättning efter att deras makar har dött i arbetsplatsolyckor. 8

9 Många i området Madarbari i Bangladesh, saknar födelsebevis vilket krävs för att söka jobb, gifta sig eller för att skrivas in i skolan. Via självhjälpsgrupper i området är nu 16 personers födelsedata registrerade och ActionAid arbetar för att genom självhjälpsgrupperna registrera så många fler som möjligt. Detta arbete har varit möjligt tack vare stöd från svenska faddrar. I Afghanistan, Khwaja Du Koh, har ActionAid utbildat 14 paralegals. Dessa är en slags självständiga advokatsassistenter som hjälper människor att få sina lagstadgade rättigheter i praktiken. Sju av dessa var män och sju var kvinnor. Deras arbete är möjligt tack vare stödet från svenska faddrar. Mål 3 Vi arbetar för en förbättrad kvalitet på undervisningen för alla barn och stöttar ungt ledarskap i kampen för en värld fri från fattigdom. Vi lovar att: År 2017 ha säkerställt att flickor och pojkar i lika stor utsträckning får tillgång till bra undervisning som respekterar deras rättigheter i områden där vi arbetar. På så sätt verkar vi för utbildningsreformer med potential att förbättra allas lika rättigheter. Vi lovar att: År 2017 ha engagerat över fem miljoner unga i kampen för en planet fri från fattigdom. I ActionAid-stödda områden i Afrika och Asien, har 27 uppföljningsrapporter använts för att följa upp resultat i skolan och stödja den lokala dialogen om alla barns rätt till kvalitet i utbildningen. Dessa dialoger och uppföljningar har inkluderat föräldrar och lärare i cirka skolor. Dessutom har vårt arbete med utbildning bidragit till flickor och pojkar, som riskerat att hoppa av skolgången, nu avslutat grundskolan. Under 2013 mobiliserades ungdomar till att engagera sig för att minska fattigdomen. Detta skedde delvis genom bildandet av nya ungdomsgrupper, till exempel unga män och kvinnor från slumsamhällen i Liberia, unga homosexuella kvinnor i Sydafrika, samt utbyggnaden av Activistanätverket i Liberia och Malawi. ActionAid Sverige bidrog till satsningar på utbildningsområdet inom ramarna för fadderskapet i 20 fadderskapsområden i 12 länder. Inom ramarna för Presenter mot fattigdom i julkampanjen var skolböcker och skolår några av de mest uppskattade gåvorna. I Sierra Leone, Tonkolili, har stödet från svenska faddrar bidragit till att ActionAid har byggt en skola där vi har finansierat allt byggmaterial, tillverkning av skolmöbler, all transport samt själva byggandet vilket ger barn i området bättre möjligheter till utbildning. Tack vare stödet från svenska faddrar till området Daklak i Vietnam har nu 635 elever i fem olika skolor fått tillgång till nya klassrum, toaletter och vattenbrunnar. I ett annat fadderområde i Vietnam, Krong Bong, har svenska faddrar bidragit till att ActionAid med hjälp av det lokala utbildningsdepartementet kunnat starta fyra läs- och skrivkunnighetsklasser. Nästan 100 av de mest utsatta jordbrukarna mellan 25 och 50 år har deltagit. ActionAid har bidragit med svarta tavlor, läroböcker, pennor och lärarlöner. Efter 6 månader kan deltagarna skriva enklare ord och uträkningar. Detta gör stor skillnad för jordbrukarna då de får bättre förståelse och kontroll över hur mycket de säljer och att de får rätt betalt. I Afghanistan Khwaja Du Koh har ActionAid med stöd från svenska faddrar anordnat en förberedande kurs för 100 elever fördelat på 50 pojkar och 50 flickor. Det är bara bättre bemedlade familjer som har råd att ge barnen de nödvändiga förberedelserna för att kunna klara det obligatoriska 9

10 högskoleprov som krävs för högskolestudier. Av de som deltog i kursen förra året kom 30 procent in på universiteten Jawzjan och Balkh. Under 2014 utökas den högskoleprovsförberedande utbildningen till 150 ungdomar. Vårt mål är att vidga denna verksamhet varje år då den verkar för att ge fler möjligheter till högre studier vilket bidrar till ett mer jämlikt samhälle. I Kina, Lueyang, har ActionAid genom stöd från svenska faddrar kunna förbättra hundratals lärares möjligheter att utbilda barnen efter att ha genomfört kurser i modern pedagogik. ActionAid har sedan 2012 lett en läsklass för 400 kvinnor i Sirajganj-området i Bangladesh. Kvinnorna lär sig att läsa, skriva och räkna. Detta ger kvinnorna ökade möjligheter att bidra till sin egen och familjens ekonomi och att bättre förstå vikten av att deras barn går i skolan. Genom verksamheten på vårt barncenter har 210 barn fått hjälp att förbereda sig för och slutligen komma in på den statliga lågstadieskolan. Allt detta har möjliggjorts genom stöd från svenska faddrar. 20 barn har fått börja i skolan igen tack vare uppsökande arbete hos föräldrar och skolor Cooch Behar i Indien. Arbetet har kombinerats med hjälp att söka ekonomiskt stöd till föräldrarna så att de ska ha råd att låta barnen gå i skolan. Allt detta har möjliggjorts tack vare stöd från svenska faddrar. ActionAid har med stöd från svenska faddrar hjälpt 105 familjer i Bangalore, Indien, med att ansöka om ekonomiskt stöd för att betala skolavgifter. Hittills har 57 familjer fått denna ansökan beviljad något som är avgörande för att barnen ska få en utbildning. I Mysore och Kadago, Indien, har ActionAid ordnat så att sammanlagt 300 barn som bor mycket långt från skolan har fått plats på elevhem som ligger i anslutning till skolan. Detta minskar risken för att barnen ska sluta skolan, något som är vanligt då avståndet till skolan är långt. ActionAid har kunnat genomföra detta tack vare stöd från svenska faddrar. I Chennai i Indien, har ActionAid tack vare stöd från svenska faddrar ordnat så att 950 kvinnor har fått stöd för sina barns skolavgifter vilket ökar barnens möjligheter att gå i skolan så länge som möjligt. ActionAid har organiserat ett hälsoläger i Swaraj, i Indien, som har sett till att 200 barn fått behandling och medicin för sina sjukdomar. Tidningen Amelias uppmärksammade i en artikel ett projekt som genomförs av ActionAid Ghana. I flera delar av landet hindras flickor från att gå i skolan eftersom den närmaste skolan ligger så långt från hemmet. Amelia-hjälpen samlade därför in medel för att kunna ge flickorna cyklar. Ameliainsamlingen i december fortsatte att uppmärksamma barn till prostituerade i Dhaka, Bangladesh. Detta resulterade i kronor i insamlade medel. Mål 4 Vi stärker motståndskraften mot konflikter och katastrofer hos människor som lever i fattigdom och använder metoder som utgår från människors verkliga behov och rättigheter i både vårt förebyggande arbete och i de insatser vi gör när katastrofer har skett. Vi lovar att: År 2017 ha byggt upp effektiv riskreducering och effektiva återhämtningssystem i över områden. Vi lovar att: År 2017 har åtminstone fem miljoner människor i katastrof- eller konfliktområden fått hjälp, genom metoder som respekterar mänskliga rättigheter, stöttar återuppbyggandet av försörjningskällor, stärker kvinnor och verkar för långsiktig utveckling. 10

11 År 2013 erhöll 1,7 miljoner människor humanitärt bistånd från ActionAid på ett sätt som samtidigt främjade deras rättigheter. ActionAid svarade på 28 nya och pågående katastrofer i över 19 länder. Viktiga delar i vårt katastrofarbete är att hantera de omedelbara behoven hos de mest utsatta i samhällena, särskilt kvinnor och barn, att säkerställa att de katastrofdrabbade samhällen får stöd och hjälp från sina lokala och nationella regeringar samt att främja kvinnors ledarskap och rättigheter i katastrofsituationer. Som ett resultat av utbildning och stöd från ActionAid och våra partners i 16 länder har personer (av vilka 55,2 procent var kvinnor) ökat sin motståndskraft mot framtida katastrofer och kriser. ActionAid Bangladesh har infört en kvinnoledd Emergency Response-modell, där kvinnor i lokalsamhället tagit på sig ledande roller i att svara på humanitära kriser. Dessa kvinnor leder därefter behovsbedömningar, upphandlar nödvändigt material och övervakar det övergripande genomförandet. I området Madarbari, i Bangladesh, kunde ActionAid, genom stöd från svenska faddrar, mobilisera lokala makthavare och volontärer för att förbereda invånarna inför cyklonen Mahasen. ActionAid samverkade med myndigheterna vilket resulterade i ett lager av mat och medicin för behoven hos människor. ActionAid identifierade även ett 40-tal hem som inte skulle hålla för cyklonen. I och med dessa förberedelser klarade området cyklonen bättre än någonsin tidigare. I Afghanistan, Khwaja Du Koh, har ActionAid tack vare stödet från svenska faddrar kunna köra ut 3 tankbilar med liter rent vatten var tredje dag under den värsta torkan för att hjälpa till att avstyra en humanitär katastrof. ActionAid har - för att i framtiden göra situationen mer hållbar - fått den Afghanska regeringen att inkludera Khwaja Du Koh i ett projekt som handlar om att dra en vattenledning till området. Detta ska undvika de största problem som torkan medför och är ett mer hållbart alternativ än att använda tankbilar. ActionAid Sverige samlar kontinuerlig in pengar till vår Emergency Fund, katastroffonden, som används i aktuella katastrofer. År 2013 genomfördes två riktade insamlingar till förmån för Syrien respektive Filippinerna som inbringade kronor. I samarbete med tv-kanalen Discovery arrangerade ActionAid Sverige Discoverystipendiet Discoverystipendiet 2013 ville uppmuntra studenter som studerat minst ett år på en ingenjörsutbildning att bidra med sina kunskaper i ett färskvattenprojekt i Kambodja för att förbättra livsvilllkoren för invånarna i byn Sna Sangream. Många ambitiösa och kreativa ansökningar kom in och efter juryns utvärdering reste stipendiaten Anna Sporre som studerar till civilingenjör i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet till Kambodja för att delta i projekt som ActionAid har i området för att rusta byarna inför nya översvämningar eller andra naturkatastrofer som sker till följd av klimatförändringarna. Anna Sporre deltog bland annat i projekteringen av en ny bro över en flod som påverkas starkt av vattenmassorna och hennes vistelse filmades och spreds bland annat via Youtube. Discovery bidrog med drygt kronor till projektet som leds av ActionAid Kambodja. Mål 5 Vi säkerställer att flickor och kvinnor kan bryta mönstren av fattigdom och våld, ta kontroll över sina egna kroppar och skapa ekonomiska alternativ Vi lovar att: År 2017 ha engagerat över fem miljoner flickor och kvinnor i städer och på landsbygd i att ifrågasätta och sätta stopp för det våld som motverkar deras kontroll över den egna kroppen och sexualiteten. Därmed förebygger vi också spridningen av hiv och aids. Vi lovar att: År 2017 ha stöttat kvinnor i att bygga upp och förespråka jämställda ekonomiska alternativ på alla nivåer, från kooperativa satsningar till en nationell och global politik som synliggör oavlönat hemarbete, garanterar omfattande social välfärd och hjälper utsatta kvinnor att bryta sig ur 11

12 fattigdom. Under 2014 inleds också ett projekt i Nebbi, med mobila juridiska kliniker som leds av en jurist och en rådgivare. Deras arbete ökar medvetenheten om könsrelaterat våld i det lokala området och de lagar som finns för att skydda invånarnas rättigheter. Detta är viktigt då många kvinnor i området inte känner till vilka rättigheter de har. I Bangladesh, Sirajganj, kunde ActionAid bidra till att stoppa 10 barnäktenskap genom att engagera våra självhjälpsgrupper, som har demonstrerat, bildat mänskliga kedjor, anordnat gatuteater, träffat föräldrar och gjort hembesök hos barnen, etc. Detta har varit möjligt tack vare stöd från svenska faddrar. I Sakar, i Indien, har 57 fall av våld i hemmet anmälts tack vare kvinnonätverk i Actionaid, som stöds av bidrag från svenska faddrar. I Chennai, Indien, har 54 kvinnor fått ekonomiskt stöd efter skilsmässa vilket hjälper dem att klara sig. ActionAid har kunnat ge detta stöd tack vare bidrag från svenska faddrar. I Vietnam, Krong Bong, har ActionAid med stöd från svenska faddrar hållit en workshop i reproduktiv hälsa. 65 personer deltog och workshopen hjälpte till att förbättra hälsan för deltagarna och bidrog även till delvis förändrade attityder. Tre personer i området Delta, i Nigeria, har deltagit i WASH - programmet (vatten, sanitet och hygien). Dessa tre personer har sedan i sin tur i uppgift att utbilda andra i dessa frågor, och tack vare detta har hittills över 100 personer nåtts med viktig information. Andelen latriner i hemmen har ökat efter detta vilket har lett till stora positiva hälsoeffekter. Stödet från svenska faddrar till området har varit avgörande för detta arbete. ActionAid Sverige deltog i protesterna som började när en 23-årig student avled efter att ha blivit våldtagen av en grupp män i New Delhi. Fler chockerande berättelser kom fram och kvinnor och män samlades för att kräva förändring. ActionAid initierade och ledde en manifestation i februari mot våld mot kvinnor som ägde rum på Mynttorget i centrala Stockholm. Sjutton organisationer slöt upp bakom manifestationen och ca 300 personer samlades en isande kall vinterkväll för att säga Vi har fått nog. Filmen Go straight home visades fortsatt runt om i Sverige under ledning av vår samarbetspartner, producenten, Film and Tell. Vid flera tillfällen deltog medarbetare och styrelsemedlemmar i ActionAid Sverige vid visningarna och efterföljande diskussioner med publiken kring filmen och dess budskap. Under året har ActionAid Sverige aktivt kommunicerat kring kvinnors rättigheter och informerat om vårt arbete för att förbättra dessa i egna sociala kanaler, särskilt på Facebook. Insamlingsarbetet fokuserade på kvinnor och flickor. Ett exempel är Girlfriend som samlade kr under året. ActionAid Sveriges nyhetsbrev i mars tog upp kvinnors möjlighet att fritt kunna röra sig i staden och berättade om den kommande kampanjen Säkra städer. Tema för insamlingen var också säkra städer och kronor samlades in. Till projektet Kvinnor och barn som lever med hiv i Myanmar (Burma) samlades över kronor in. Mål 6 ActionAid har även ett sjätte mål för att utveckla den egna organisationen globalt. I det målet ingår följande fem prioriteringar: A. Fördjupa effekten av vårt arbete genom ett effektivt och resultatinriktat programarbete som säkerställer integration, samstämmighet och kvalitet på alla nivåer. 12

13 ActionAid Sverige deltog som strategisk aktiv medlem i SOT5, Strategic Oversight Team for Change Objective 5, en internationell grupp som har tillsyn över hur federationen arbetar för att uppnå sitt femte mål: att flickor och kvinnor kan bryta mönstren av fattigdom och våld, ta kontroll över sina egna kroppar och skapa ekonomiska alternativ. ActionAid Sverige var också en strategisk partner i den globala skattekampanjen samt aktiv medlem i kampanjen för säkra städer, Safe Cities. B. Öka profilen och öka antalet supportrar till mer än fem miljoner människor globalt ActionAid Sverige har en databas med sammanlagt cirka supportrar. Utöver det hade ActionAid Sverige 31/ , fans på Facebook (6 717 år 2012), en ökning med 37 procent under året samt följare på Twitter (1 860 år 2012). C. Diversifiera och öka våra globala årliga insamlade medel till mer än 350 miljoner euro år 2017 ActionAid Sverige ökade delen insamlade medel från allmänheten med 91 tkr till tkr. De totala intäkterna minskade med 694 tkr eller 2 procent, huvudsakligen beroende på minskade bidrag från Forum Syd. Under året ökade antal regelbundna givare från till Av dessa givare var Girlfriends/månadsgivare fadderbarn i de fadderområden som ActionAid Sverige bidrar till var knutna till faddrar bland dessa givare.* De regelbundna givarna bidrog med totalt tkr till vår verksamhet vilket utgör 79 procent av de totala intäkterna. *Beräkningssättet för regelbundna givare ändrades internt inom ActionAid under Övriga intäkter kom från presenter mot fattigdom, företagsgåvor samt stiftelser och fonder, där ActionAid Sverige mottog större gåvor från samarbetet med företaget Billerud Korsnäs samt projektbidrag från Radiohjälpen. Nyrekrytering av regelbundna givare skedde genom Fadderkampanjen under perioden januari till april. Temat var att bli fadder till en flicka i Bangladesh och huvudkanal var DRTV kopplat till callcenter samt digitala kanaler. Inom ramarna för kampanjen genomfördes även telemarketingaktiviteter, dels för att rekrytera nya faddrar, dels för att uppgrader existerande faddrar. Under året rekryterades faddrar till barn i framför allt Bangladesh och Zimbabwe. Under året genomfördes med hjälp av en investering från internationella ActionAid Sverige ett pilotprojekt att bygga upp ett internt face-to-face program i Stockholm under perioden juli till december. Värvningen inom F2F fokuserade framför allt på Girlfriend/månadsgivande och via denna satsning samt andra kanaler värvades 771 nya Girlfriends/månadsgivare under Julkampanjen med syfte att sälja julgåvor via ActionAid Sveriges webshop fokuserades under 2013 helt till december månad. Med en mindre budget än tidigare provade vi att enbart driva kampanjen i digitala kanaler och via mobilen. Satsningen lyckades i den mån att årets prognos uppnåddes, däremot var ActionAid Sverige mindre synligt för allmänheten inför jul än tidigare år. Det kan också ha påverkat resultatet för julgåvor från företag som var lägre än föregående år. Under året har också samarbetet med magasinet Amelia fortsatt, med två artiklar under 2012 kopplat till insamling ( kronor). Satsningen på att utveckla området stora gåvor fortsatte även den under året. D. Utveckla vår egen personal ActionAid Sverige hade representanter från insamlingsavdelningen vid Friis Insamlingsforum, 13

14 ActionAid Fundraising Skillshare samt som representant i Fundraising Leadership Team inom ActionAid. Dessutom deltog ActionAid Sverige i Sponsorships årliga möte i Grekland. E. Stärka medlemmarna i ActionAid International och utvidga federationen och samtidigt uppmuntra till ömsesidig ansvarstagande genom ett bra stöd från det internationella sekretariatet ActionAid Sverige ingick genom Insamlingschefen som medlem i den strategiska gruppen kring Insamling globalt, FLT, Fundraising Leadership Team under ledning av ActionAid Internationals Fundraising Director. F. Effektivisera interna system och processer. ActionAid Sverige har under året arbetat aktivt för att effektivisera administrativa processer och minska tiden som organisationen lägger på administrativ hantering. Under året genomfördes också en omorganisation för att fokusera på kärnverksamheten. 14

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

med oxfam mot fattigdom

med oxfam mot fattigdom OXFAM ÄR EN GLOBAL UTVECKLINGSORGANISATION SOM MOBILISERAR MÄNNISKOR I KAMPEN MOT FATTIGDOM Rosa telefoner och spargrupper för långsiktig förändring i landsbygdens Kambodja. //SID 6 Hjälpen som når fram

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

Samarbete för rättvisa

Samarbete för rättvisa Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Sida 3. Ett stort språng 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika 7. Verksamheten

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2010 1 Innehåll Sida 3. Ett händelserikt år 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi Pengar i handen en antologi om sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer