FRII s effektrapport September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRII s effektrapport September 2014"

Transkript

1 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling. Vår vision är en värld fri från fattigdom och orättvisa, där varje människa åtnjuter rätten till ett värdigt liv. Vårt uppdrag är att arbeta med fattiga och marginaliserade människor för att bekämpa fattigdom och orättvisa. Våra mål är: att motarbeta fattigdom och orättvisa världen över, att utbilda och engagera människor om orsakerna till, konsekvenserna av och metoderna för att bekämpa fattigdom och orättvisa, att stärka gräsrotsrörelser för att säkerställa dess medlemmars rättigheter och bekämpa orsaker till och konsekvenser av fattigdom och orättvisa. 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar ActionAid? ActionAid är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation, som sedan vi grundades 1972 har stått upp för mänskliga rättigheter och bekämpat fattigdom runt om i världen. ActionAid International är en global organisation med verksamhet i 45 länder. I varje land är vi lokalt förankrade och vi arbetar mot våra gemensamma, globala mål utifrån lokala behov och förutsättningar. De flesta länder är, som ActionAid Sverige, självständiga organisationer med egen styrelse och ledning. Vår federation styrs av vårt internationella årsmöte, där alla länder finns representerade. En vald internationell styrelse och ett internationellt sekretariat i Johannesburg, Sydafrika, leder den löpande samordningen under året. I varje land är vi lokalt förankrade, där personalen kommer från landet och området vi arbetar i. Vi arbetar mot våra gemensamma mål utifrån lokala behov och förutsättningar. Vi arbetar i områden där fattigdomen är som störst. Och med de grupper som är allra mest utsatta. ActionAid åtar sig alltid att jobba långsiktigt, och oftast har vi ett perspektiv som sträcker sig över minst tio år i de områden vi verkar. För att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar arbetar vi tillsammans och genom lokala, ofta små, organisationer. Action Aid arbetar med över x.000 lokala organisationer. ActionAid Sverige etablerades år 2006 och är en självständig organisation som leds av en styrelse som väljs av vårt årsmöte. Årsmötet utser även valberedning och revisor för organisationen. På kontoret arbetar, förutom 14 anställda, även volontärer och praktikanter. Vi arbetar nära tillsammans med våra globala kollegor inom ActionAid International. 1

2 ActionAid International samarbetar också med många andra aktörer som delar våra värderingar och mål. Detta för att kunna bli nå större genomslag, inte minst i globala frågor. 3. Vilka strategier har ActionAid för att uppnå sina mål? I varje land är vi lokalt förankrade, där vi utgår från behoven i just det området. Vad vi väljer att fokusera på och prioritera skiljer sig därför en del mellan olika områden. Vi arbetar dock alla mot våra gemensamt satta mål. Vi arbetar i områden där fattigdomen är som störst. Och med de grupper som är allra mest utsatta. Tillsammans med dessa grupper arbetar vi för varaktiga förbättringar, alltid utifrån ett rättighetsperspektiv. Alla människor ska ha möjlighet, inflytande och tillräcklig säkerhet för att kunna förändra sin egen livssituation och påverka sin egen och sitt samhälles utveckling. I alla program, projekt och kampanjer har vi alltid ett särskilt fokus på kvinnor och flickor. Majoriteten av människor som lever i fattigdom, och som saknar grundläggande rättigheter, är flickor och kvinnor. Jämställdhet och rättigheter är också viktigt, eftersom det leder till en långsiktigt hållbar utveckling. Även om utgångspunkten för vårt arbete alltid är lokala behov, så vet vi att lagar, regler och beteenden på nationell och internationell nivå påverkar förutsättningarna att kunna åstadkomma förändring på lokal nivå. Därför är olika former av påverkans- och kampanjarbete en viktig del av vårt arbete. Det sker på lokal, nationell och internationell nivå. I detta har t ex ActionAid Sverige en viktig roll. ActionAid vill engagera och mobilisera människor runt om i världen till att vara med och bidra, på något sätt, till en rättvis värld utan fattigdom - som är vår vision. Vi arbetar därför med att på olika sätt informera och öka kännedomen de villkor som många som lever i fattigdom i dag tvingas leva under. Samtidigt är vi måna om att visa att det finns alternativa vägar framåt och möjligheter att förändra till det positiva. Särskilt viktigt är att försöka att engagera ungdomar i detta arbete antog ActionAid en ny strategi, People s Action to End Poverty, ActionAid s Strategy , med fem strategiska mål och tio löften om förändringar kopplade till dessa. Denna strategi vägleder allt vårt arbete inom ActionAid. 2

3 4. Vilken kapacitet och vilket kunnande har ActionAid för att uppnå sina mål? I Sverige är vi ca 14 medarbetare och ett flertal volontärer som arbetar med att nå våra mål. Våra medarbetare har en bred erfarenhet från olika branscher, olika länder och har olika utbildningar. Till vårt förfogande har vi de medel som ActionAid samlar in i Sverige. År 2013 uppgick våra totala intäkter till 39 mkr bestående av insamling från privatpersoner, företag, Radiohjälpen och Sida. Den största delen av vår insamling kommer från privatpersoner och företag. Vårt mål är att ytterligare öka vår insamling och verksamhet i Sverige under de närmaste åren för att skaffa en bredare givarbas och på så sätt nå ut till fler människor. Eftersom Sverige är ett land med många internationella företag med hållbarhetsfokus är intresset för att bidra ökande. Under 2013 vidareförmedlade vi 21,5 mkr till verksamhet som utförs inom ActionAid. En stor del av dessa medel kommer från fadderskap och går till olika lokala rättighetsprogram i ett 10-tal länder runt om i världen. En annan del av de insamlade medlen går till aktiviter och verksamhet i Sverige där vi jobbar aktivt med kampanjarbete (landrättigheter, skattefrågor och kvinnors rättigheter). Vi riktar oss både mot medlemmar inom ActionAid med också till allmänheten när vi deltar på olika arrangemang. Som ett exempel kan vårt samarbete med Mix Megapol tas upp. Vi har även tidigare anordnat tävlingar för att belysa problem i de länder vi verkar (t.ex samarbete med Discovery Channel). Vi gör det här för att belysa och lyfta fram aktuella problem på ett konstruktivt och positivt sätt. Det är en av flera kanaler som vi använder i vår strävan att sprida kunskap. Med ökad kunskap om var hjälp behövs, och vad vi bidrar med, blir både befintliga givare och nya mer begivna att bidra till vårt övergripande mål, att bekämpa fattigdom. Det finns en bred programkompetens inom ActionAid som har utvecklat en metod kallad human rights based approach för vårt arbete med mänskliga rättigheter. Metoden går ut på att sätta individen i centrum och utgår från att våra grundläggande behov faktiskt ingår i ramverket för de mänskliga rättigheterna. Vi har ett stort kunnande om var pengar gör störst nytta tack vare en lokal förankring i de länder vi verkar. Tack vare lokal kännedom får vi snabbt kunskap om förändrade förutsättningar. Actionaid är en snabbfotad och flexibel organisation som snabbt kan ställa om när så krävs. 5. Hur vet ActionAid att organisationen gör framsteg? ActionAid Sverige har, liksom övriga delar av ActionAid International, under verksamhetsåret arbetat utifrån vår globala strategi för år , People s Action to End Poverty. Den innehåller fem verksamhetsmål och till varje mål har vi uttalat två konkreta löften. Dessutom har vi ett sjätte mål för att utveckla den egna organisationen. ActionAid följer och utvärderar hur vi arbetar och vad som uppnåtts så att löftena kan vara uppfyllda år Mål 1 ActionAid hjälper människor som lever i fattigdom till ökad kontroll över naturresurser och arbetar för hållbart jordbruk världen över. Vi lovar att: År 2017 ha bidragit till ett bättre liv för minst en miljon kvinnor som lever i fattigdom, genom att hjälpa dem att organisera sig och kräva sin rätt till och kontroll över mark och naturresurser. Vi lovar att: År 2017 ha bidragit till förbättrad livsmedelsförsörjning och levnadsförhållanden för 25 miljoner människor. Detta med hjälp av ett motståndskraftigt jordbruk där småbrukare får stöd av riktlinjer och statligt ekonomiskt stöd samt genom att företag tar ansvar för sitt agerande. Mål 2 Vi ökar det politiska inflytandet för människor som lever i fattigdom, för att få politiker och företag att ta ansvar. Vi lovar att: År 2017 ha åstadkommit en rättvisare och mer jämlik tillvaro för fem miljoner 3

4 människor som lever i fattigdom. Detta ska vi uppnå genom att kräva att regimer och företag tar sitt ansvar. Vi lovar att: År 2017 har människor och rörelser som stöttas av ActionAid gjort betydelsefulla framsteg i sin strävan efter en rättvis fördelning av resurser, vilket i sin tur har minskat fattigdomen. Mål 3 Vi arbetar för en förbättrad kvalitet på undervisningen för alla barn och stöttar ungt ledarskap i kampen för en värld fri från fattigdom. Vi lovar att: År 2017 ha säkerställt att flickor och pojkar i lika stor utsträckning får tillgång till bra undervisning som respekterar deras rättigheter i områden där vi arbetar. På så sätt verkar vi för utbildningsreformer med potential att förbättra allas lika rättigheter. Vi lovar att: År 2017 ha engagerat över fem miljoner unga i kampen för en planet fri från fattigdom. Mål 4 Vi stärker motståndskraften mot konflikter och katastrofer hos människor som lever i fattigdom och använder metoder som utgår från människors verkliga behov och rättigheter i både vårt förebyggande arbete och i de insatser vi gör när katastrofer har skett. Vi lovar att: År 2017 ha byggt upp effektiv riskreducering och effektiva återhämtningssystem i över områden. Vi lovar att: År 2017 har åtminstone fem miljoner människor i katastrof- eller konfliktområden fått hjälp, genom metoder som respekterar mänskliga rättigheter, stöttar återuppbyggandet av försörjningskällor, stärker kvinnor och verkar för långsiktig utveckling. Mål 5 Vi säkerställer att flickor och kvinnor kan bryta mönstren av fattigdom och våld, ta kontroll över sina egna kroppar och skapa ekonomiska alternativ Vi lovar att: År 2017 ha engagerat över fem miljoner flickor och kvinnor i städer och på landsbygd i att ifrågasätta och sätta stopp för det våld som motverkar deras kontroll över den egna kroppen och sexualiteten. Därmed förebygger vi också spridningen av hiv och aids. Vi lovar att: År 2017 ha stöttat kvinnor i att bygga upp och förespråka jämställda ekonomiska alternativ på alla nivåer, från kooperativa satsningar till en nationell och global politik som synliggör oavlönat hemarbete, garanterar omfattande social välfärd och hjälper utsatta kvinnor att bryta sig ur fattigdom. Mål 6 ActionAid har ett sjätte mål för att utveckla den egna organisationen globalt. I det målet ingår följande fem prioriteringar: A. Fördjupa effekten av vårt arbete genom ett effektivt och resultatinriktat programarbete som säkerställer integration, samstämmighet och kvalitet på alla nivåer. B. Öka profilen och öka antalet supportrar till mer än fem miljoner människor globalt C. Diversifiera och öka våra globala årliga insamlade medel till mer än 350 miljoner euro år 2017 D. Utveckla vår egen personal F. Effektivisera interna system och processer 6. Vad har ActionAid åstadkommit? 4

5 ActionAid International Sweden (ActionAid Sverige) har under verksamhetsåret 2013 arbetat utifrån ActionAid Internationals globala strategi för år , People s Action To End Poverty och de fem verksamhetsmålen. Till dessa tillkommer också ett sjätte, internt, mål för att utveckla den egna organisationen. Mål 1 ActionAid hjälper människor som lever i fattigdom till ökad kontroll över naturresurser och arbetar för hållbart jordbruk världen över. Vi lovar att: År 2017 ha bidragit till ett bättre liv för minst en miljon kvinnor som lever i fattigdom, genom att hjälpa dem att organisera sig och kräva sin rätt till och kontroll över mark och naturresurser. Vi lovar att: År 2017 ha bidragit till förbättrad livsmedelsförsörjning och levnadsförhållanden för 25 miljoner människor. Detta med hjälp av ett motståndskraftigt jordbruk där småbrukare får stöd av riktlinjer och statligt ekonomiskt stöd samt genom att företag tar ansvar för sitt agerande. Under 2013 har närmare kvinnor fått ökad kontroll över naturresurser och nästan personer fick ökad livsmedelstrygghet som ett resultat av ActionAids arbete med klimatanpassade jordbruksmetoder (CRSA). Tack vare bidrag från ActionAid Indien och partners, fick Indien en ny lag, Food Security Act 2013, om rätten till mat, som när denna lag får fullt genomslag, kommer att öka livsmedelssäkerheten för 780 miljoner människor. Svenska supportar med fadderbarn i Indien bidrog under året med 8,8 miljoner kronor till vårt arbete i Indien. Stöd från svenska faddrar har också bidragit till att 256 familjer i Bangalore, Indien, har fått hjälp med att ansöka om ett BPL-kort (Below Poverty Line) som ger de allra fattigaste möjlighet att köpa livsmedel till ett lägre pris. Ansökningsförfarandet är tillkrånglat och måste ske on-line. Under året fick 120 familjer i området fått sina BPL-ansökningar beviljade. I indiska området Cooch Behar har 140 familjer, med stöd från svenska faddrar, fått hjälp med att ansöka om att få mark för att möjliggöra familjens försörjning. Under 2013 hann 29 familjer få sin ansökan beviljad. Under år 2013 fokuserade rekryteringen av svenska faddrar till Sapahar, ett område i Naogaondistriktet i norra Bangladesh. ActionAid jobbar här bland annat för att öka kvinnors tillgång till och kontroll över mark och vatten. Stödgrupper för kvinnor för att stärka självkänsla och kunskap om rättigheter har startats. Samtidigt ges kompletterande och alternativa försörjningsmöjligheter, genom att kvinnligt företagande, kollektiv och kooperativ som bygger på lokalt tillgängliga material och tekniker, främjas. När kvinnors tillgång till jordbruk ökar, såväl mark som verktyg, stärker det hela samhället. 80 kvinnor inom detta område har under året fått utbildning inom grönsaksodling så att det alltid finns färska grönsaker, oberoende av höga priser på marknaden. För att säkerställa detta fick kvinnorna också utsäde för att kunna starta egna odlingar. I Brasilien, Alagoa, har svenska faddrar bidragit till att 75 kvinnor kunnat starta uppfödning av kycklingar. Alla som deltog fick 20 kycklingar var, utbildning och utrustning för vatten och utfordring som behövs. Projektet har lett till bättre och mer näringsrik mat för kvinnorna och deras familjer. Ett liknande projekt med getuppfödning har omfattat 25 kvinnor och inneburit att 30 getter har delats ut. Samtidigt har en ny brunn byggts så att de 83 berörda personerna i området Alagoa har fått tillgång till rent vatten. I området Khwaja Du Koh i Afghanistan har svenska faddrar bidragit till ett projekt som gett 60 utsatta kvinnor tre getter vardera, vilket har gett dem möjligheten att skapa sin egen inkomst och 5

6 självständighet. På grund av det karga och ogästvänliga landskapet i detta område är det svårt att bruka jorden. ActionAid identifierade 553 familjer vars behov ansågs vara störst och dessa familjer fick vardera 50 kg högkvalitativt utsäde som står emot torka bättre. Stödet från de svenska faddrarna hjälper till att skapa ett mer hållbart jordbruk för familjerna och förhindrar en framtida svältkatastrof. I Senegal, distriktet Koussanar, har svenska faddrar bidragit till att ActionAid via ett utsädesprogram kunnat ge 60 bönder (varav hälften kvinnor) tillgång till utsäde av bra kvalité. Programmet skapar möjligheten att få utsäde i tillräckliga mängder och vid rätt tillfälle, vilket är en viktig förutsättning för framgångsrika skördar. I Uganda har svenska faddrar i området Nebbi bidragit till att ActionAid kunna hjälpa till att införa ett skolmatsprogram som ger 700 barn ett dagligt mål mat i skolan. Programmet har gått till så att skolan nu kan odla sin egen mat. Tidigare fick barnen ingen mat i skolan och eftersom att många bor långt från skolan och inte kan ta sig hem för att äta har skolmålet lett till att barnen kan vara mer aktiva och koncentrera sig längre. I samma område har ActionAid startat en kurs om biodling. Efter deltagarna efter kursen delades 40 bikupor ut till två grupper om 30 medlemmar vardera. Kvinnornas honungsproduktion leder till ökade inkomster för dem och deras familjer. I Krong Bong, Vietnam har ActionAid tack vare stödet från svenska faddrar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer organiserat utbildning i hur man odlar majs på bästa sätt. 75 hushåll i två kommuner har gått kursen som berör allt från hur man sår och hur man använder (ekologiska) gödningsmedel. Insatserna kommer på sikt att leda till en fördubbling av skörden i områdena. ActionAid har genom stödet från svenska faddrar kunnat sanera tre brunnar i Nyamaropa, Zimbabwe, efter att 164 fall av Tyfus härletts till den dåliga vattenkvalitén. 630 familjer har i och med detta fått en bättre livssituation. De kan nu känna sig trygga i att de dricker och använder rent och säkert vatten. Tidigare fanns inte någon medvetenhet om vikten av att hantera den närliggande miljön och sophanteringen i området Lueyang i Kina. Detta har lett till att mycket skräp har hamnat i den omkringliggande naturen. ActionAid har genom stödet från svenska faddrar kunna köpa in tio avfallsvagnar och hjälpt till att reparera avfallsanläggningen i området. Detta i kombinationen med utbildning i hur man källsorterar har gett invånarna möjligheten att nu hålla sina omgivningar rena och på så sätt också att undvika de miljö- och hälsoproblem som följer med nedskräpningen. I samma området har ActionAid också ökat Qinhe-skolans livsmedelstillgång genom att köpa in kantinutrustning och utbilda personalen i hur utrustningen ska användas. Fler än 200 barn har nu fått bättre mat. I Medak, i Indien har ActionAid tack vare stöd från svenska faddrar kunna hålla 5 kurser för 75 personer i hållbara och ekologiska odlingstekniker. Dessa tekniker leder till en större skördar genom en ökad biologisk mångfald. Detta leder i sin tur både till en bättre miljö och till att ett stort antal familjer har fått en bättre ekonomi samt högre social status. Den mest odlade grödan i Krong Bong, Vietnam, är kaffe. ActionAid har med stöd från svenska faddrar hållit en utbildning för 50 personer i hur man motverkar skadedjur i kaffeplantage för att förbättra skördarna. ActionAid har med stöd från svenska faddrar hjälpt 118 utsatta kvinnor i Sirajganj i Bangladesh, att få tillgång till ett matransoneringskort som går via ett statligt matutdelningsprogram. Detta innebär att de får tillgång till 30 kg ris i månaden. I Indien, Mysore och Kadago, har ActionAid med stöd av Forrests Right Act kunnat hjälpa cirka 450 familjer att få rättigheter till mindre skogsprivilegier såsom att fiska och mark avsedd för begravningsplatser och religiösa ceremonier, samt bidragit till att 1650 familjer har fått ransoneringskort vilket innebär att de nu kan köpa spannmål till statligt subventionerande priser. Detta stöd har varit möjligt genom bidrag från svenska faddrar. 6

7 Mål 2 Vi ökar det politiska inflytandet för människor som lever i fattigdom, för att få politiker och företag att ta ansvar. Vi lovar att: År 2017 ha åstadkommit en rättvisare och mer jämlik tillvaro för fem miljoner människor som lever i fattigdom. Detta ska vi uppnå genom att kräva att regimer och företag tar sitt ansvar. Vi lovar att: År 2017 har människor och rörelser som stöttas av ActionAid gjort betydelsefulla framsteg i sin strävan efter en rättvis fördelning av resurser, vilket i sin tur har minskat fattigdomen. ActionAid har under året arbetat med partners och människor som lever i fattigdom för att öka medborgarnas tillgång till offentlig service i 2900 kommuner i länder där ActionAid verkar. Lokala politiker och beslutsfattare har engagerats till att inrikta ansträngningarna mot särskilt kvinnor och ungdomar, och dessa grupper har därmed kunna få komma till tals. Som ett resultat av aktivt deltagande av kvinnor och ungdomar i den lokala planeringen och användningen av verktyg för lokal demokrati har över personer gynnats av förbättrad vattenförsörjning, förbättrade tillgång till hälsvård och bättre transporter i Moçambique. ActionAid Sverige har på olika sätt arbetat med att informera om kopplingen mellan utvecklingsländernas möjlighet att generera skatteintäkter och utvecklingen i landet. Målgrupper har varit allmänheten, riksdagsledamöter, tjänstemän i statsförvaltningen samt journalister. Det har skett genom utåtriktade evenemang och via egna digitala kanaler. I mars uppmärksammades en rapport som visade på kopplingen mellan internationella företags skattebetalningar och tillgången till utbildning för flickor och pojkar. Som exempel visade att om Associated British Foods betalade skatt i Zambia skulle fler barn kunna få gå i skolan. På hemsidan uppmanades supportrar att skriva till företagets VD och kräva att de slutar undvika att betala skatt i Zambia, ett av världens fattigaste länder. I maj stod ActionAid Sverige värd för en workshop kring Tax justice med deltagare från ActionAid Bangladesh, Burundi, Ghana, Mocambique och Uganda för att driva det gemensamma arbetet vidare. Under Almedalsveckan på Gotland i juli arrangerade ActionAid ett seminarium som vände sig till investerare för att belysa frågan om bolagens ansvar för skatter i utvecklingsländer. Vid seminariet lanserades också en guide för investerare för att ge vägledning i hur dessa kan närma sig frågan. Under resten av året deltog ActionAid i flera möten med investerare, placerare och andra rådgivare för att driva frågan framåt. Under hösten 2013 genomfördes en undersökning bland de största svenska börsbolagen, 61 stycken, för att undersöka bolagens inställning, hantering och informationsgivning kring de skatter bolagen betalar på de olika marknaderna de är verksamma. I undersökningen ställdes frågor om förekomsten av en skattepolicy, vem som ansvarar för att ta fram och följa upp policyn i så fall samt hur transparent företaget är i sin redovisning av skatter i olika länder. Undersökningen presenterades i en rapport och lanserades i Svenska Dagbladet i november. Intresset för frågan från media visar att medvetenheten kring skatt är stor i dag i Sverige och att kunskapen om vikten av skatter för fattigdomsbekämpning nått fram. ActionAid har inom detta område etablerat sig som en av de centrala aktörerna. MR-dagarna arrangerades på Kulturhuset i Stockholm och ActionAid Sverige deltog med en monter, med stöd av Sidas bidrag för informationsarbete, där ungdomar och andra besökare fick information om omfattningen och konsekvenserna av företags undvikande att betala skatt i utvecklingsländer. Frågan om globala skatter är nu, efter bland annat ActionAid Sveriges långvariga och kontinuerliga arbete, väl etablerad och känd i Sverige och stödet för förändringar finns inom både politiska kretsar, delar av näringslivet och inom en bred allmänhet. 7

8 Under året har ActionAid Sverige deltagit i den intressentdialog som organisationen Swedfund hållit. Tillsammans med andra aktörer har ActionAid diskuterat förhållningen till skatter i Swedfunds investeringar med ett särskilt fokus på rapportering av skatter land för land, investering för investering. I Tanzania Mafia, driver ActionAid med stöd från svenska faddrar, sedan oktober 2013 en skattekampanj i Tanzania som går ut på att ActionAid utbildar lokalsamhället och turistaktörer i hur skatterna ska betalas på rätt sätt och varför alla i slutändan tjänar mer på att betala skatt. Detta arbete är viktigt för lokalbefolknings välmående då det leder till ökade skatteintäkter som kan återinvesteras i ön. De lokala myndigheterna är till exempel enligt lag tvingade att se till att invånarna klarar sig och ger skattesubventioner till hotellen när de anställer lokalinvånare öbor. I Nebbi, i Uganda stödet från svenska faddrar bidragit till att ActionAid kunna träna lokala så kallade resursobservatörer vars uppgift är att kontrollera användandet av pengar inom skolan. Detta behövs för att öka transparensen och insynen inom skolsystemet. För varje skola skapades en förening som möttes månadsvis för att diskutera lärarnärvaro, granska satsningar som lovats av skoladministrationen, samt diskutera hur man kan övervinna svårigheter i skolan. Dessa klubbar har i sin tur lett till en betydande förbättring i lärardisciplin eftersom att lärarna nu är oroliga för att bli anmälda av klubbarna om de missköter sig. I samma område, Nebbi, ledde det svenska stödet till ett samarbete mellan ActionAid och Pacego Women s Club, Life Concern samt Apalala Women s group vilka tillsammans stödjer kvinnorna i byarna Panyango och Nyapea att starta sparkassor. Dessa administrerar byarnas besparingar och lån och gör det möjligt för byborna att låna till rimliga räntor. I Daklak-området i Vietnam har ActionAid tack vare stödet från svenska faddrar lyckats få upp medvetandet kring mänskliga rättigheter hos de lokala makthavarna från 35 procent till 90 procent genom riktade utbildningsinsatser. I Nyamaropa, i Zimbabwe, har ActionAid genom stöd från svenska faddrar startat fler än 40 kvinnogrupper där kvinnor träffas och utbyter idéer och information kring mikrofinansiering. Programmet har idag förbättrat levnadsförhållandena för över 300 kvinnor i Nyamaropa. I Chennai i Indien stödet från svenska faddrar möjliggjort för ActionAid att stötta kvinnor till att starta ett fackförbund för kvinnor i Teachers Colony vilket har lett till att många kvinnor i Chennai och delstaten Tamilnadu nu får de pensioner de har rätt till enligt lag. ActionAid har också kunna hjälpa 11 kvinnor att ta körkort och få yrkesförarlicens. Detta gav kvinnorna chansen till andra yrken, högre inkomster och ett bättre liv. I ett annat område i Indien, Cooch Behar har 33 familjer har fått tillgång till den statliga sjukvårdsförsäkringen tack vare hjälp från ActionAid med ansökningsprocessen, kvinnor har fått arbete under den statliga arbetsgarantin, vilket ger kvinnorna rätt till 100 timmars anställning per år vilket som innebär ett mycket värdefullt bidrag till familjernas ekonomier, 128 gravida kvinnor har fått tillgång till ett statligt program som garanterar säkra förlossningar och högkvalitativ eftervård och 16 änkor har fått den änkepension de har rätt till. Allt detta har ActionAid kunna hjälpa till med tack vare bidrag från svenska faddrar. I Sakar i Indien har ActionAid kunnat hjälpa 750 medlemmar i ett kvinnonätverk att få de IDhandlingar, matkort, ålders- och änkepensioner samt toaletter de har rätt till enligt lag, tack vare stöd från svenska faddrar. ActionAid har också sett till att 50 behövande barn har fått rullstolar. Detta ger dem möjligheten att ta sig till skolan, ha en meningsfull fritid och kunna leva ett värdigt liv. Vidare har 393 människor fått arbete genom den statliga jobbgarantin tack vare stöd från ActionAid med ansökningarna. 150 änkor har också fått hjälp med att ansöka om och få rätt till ersättning efter att deras makar har dött i arbetsplatsolyckor. 8

9 Många i området Madarbari i Bangladesh, saknar födelsebevis vilket krävs för att söka jobb, gifta sig eller för att skrivas in i skolan. Via självhjälpsgrupper i området är nu 16 personers födelsedata registrerade och ActionAid arbetar för att genom självhjälpsgrupperna registrera så många fler som möjligt. Detta arbete har varit möjligt tack vare stöd från svenska faddrar. I Afghanistan, Khwaja Du Koh, har ActionAid utbildat 14 paralegals. Dessa är en slags självständiga advokatsassistenter som hjälper människor att få sina lagstadgade rättigheter i praktiken. Sju av dessa var män och sju var kvinnor. Deras arbete är möjligt tack vare stödet från svenska faddrar. Mål 3 Vi arbetar för en förbättrad kvalitet på undervisningen för alla barn och stöttar ungt ledarskap i kampen för en värld fri från fattigdom. Vi lovar att: År 2017 ha säkerställt att flickor och pojkar i lika stor utsträckning får tillgång till bra undervisning som respekterar deras rättigheter i områden där vi arbetar. På så sätt verkar vi för utbildningsreformer med potential att förbättra allas lika rättigheter. Vi lovar att: År 2017 ha engagerat över fem miljoner unga i kampen för en planet fri från fattigdom. I ActionAid-stödda områden i Afrika och Asien, har 27 uppföljningsrapporter använts för att följa upp resultat i skolan och stödja den lokala dialogen om alla barns rätt till kvalitet i utbildningen. Dessa dialoger och uppföljningar har inkluderat föräldrar och lärare i cirka skolor. Dessutom har vårt arbete med utbildning bidragit till flickor och pojkar, som riskerat att hoppa av skolgången, nu avslutat grundskolan. Under 2013 mobiliserades ungdomar till att engagera sig för att minska fattigdomen. Detta skedde delvis genom bildandet av nya ungdomsgrupper, till exempel unga män och kvinnor från slumsamhällen i Liberia, unga homosexuella kvinnor i Sydafrika, samt utbyggnaden av Activistanätverket i Liberia och Malawi. ActionAid Sverige bidrog till satsningar på utbildningsområdet inom ramarna för fadderskapet i 20 fadderskapsområden i 12 länder. Inom ramarna för Presenter mot fattigdom i julkampanjen var skolböcker och skolår några av de mest uppskattade gåvorna. I Sierra Leone, Tonkolili, har stödet från svenska faddrar bidragit till att ActionAid har byggt en skola där vi har finansierat allt byggmaterial, tillverkning av skolmöbler, all transport samt själva byggandet vilket ger barn i området bättre möjligheter till utbildning. Tack vare stödet från svenska faddrar till området Daklak i Vietnam har nu 635 elever i fem olika skolor fått tillgång till nya klassrum, toaletter och vattenbrunnar. I ett annat fadderområde i Vietnam, Krong Bong, har svenska faddrar bidragit till att ActionAid med hjälp av det lokala utbildningsdepartementet kunnat starta fyra läs- och skrivkunnighetsklasser. Nästan 100 av de mest utsatta jordbrukarna mellan 25 och 50 år har deltagit. ActionAid har bidragit med svarta tavlor, läroböcker, pennor och lärarlöner. Efter 6 månader kan deltagarna skriva enklare ord och uträkningar. Detta gör stor skillnad för jordbrukarna då de får bättre förståelse och kontroll över hur mycket de säljer och att de får rätt betalt. I Afghanistan Khwaja Du Koh har ActionAid med stöd från svenska faddrar anordnat en förberedande kurs för 100 elever fördelat på 50 pojkar och 50 flickor. Det är bara bättre bemedlade familjer som har råd att ge barnen de nödvändiga förberedelserna för att kunna klara det obligatoriska 9

10 högskoleprov som krävs för högskolestudier. Av de som deltog i kursen förra året kom 30 procent in på universiteten Jawzjan och Balkh. Under 2014 utökas den högskoleprovsförberedande utbildningen till 150 ungdomar. Vårt mål är att vidga denna verksamhet varje år då den verkar för att ge fler möjligheter till högre studier vilket bidrar till ett mer jämlikt samhälle. I Kina, Lueyang, har ActionAid genom stöd från svenska faddrar kunna förbättra hundratals lärares möjligheter att utbilda barnen efter att ha genomfört kurser i modern pedagogik. ActionAid har sedan 2012 lett en läsklass för 400 kvinnor i Sirajganj-området i Bangladesh. Kvinnorna lär sig att läsa, skriva och räkna. Detta ger kvinnorna ökade möjligheter att bidra till sin egen och familjens ekonomi och att bättre förstå vikten av att deras barn går i skolan. Genom verksamheten på vårt barncenter har 210 barn fått hjälp att förbereda sig för och slutligen komma in på den statliga lågstadieskolan. Allt detta har möjliggjorts genom stöd från svenska faddrar. 20 barn har fått börja i skolan igen tack vare uppsökande arbete hos föräldrar och skolor Cooch Behar i Indien. Arbetet har kombinerats med hjälp att söka ekonomiskt stöd till föräldrarna så att de ska ha råd att låta barnen gå i skolan. Allt detta har möjliggjorts tack vare stöd från svenska faddrar. ActionAid har med stöd från svenska faddrar hjälpt 105 familjer i Bangalore, Indien, med att ansöka om ekonomiskt stöd för att betala skolavgifter. Hittills har 57 familjer fått denna ansökan beviljad något som är avgörande för att barnen ska få en utbildning. I Mysore och Kadago, Indien, har ActionAid ordnat så att sammanlagt 300 barn som bor mycket långt från skolan har fått plats på elevhem som ligger i anslutning till skolan. Detta minskar risken för att barnen ska sluta skolan, något som är vanligt då avståndet till skolan är långt. ActionAid har kunnat genomföra detta tack vare stöd från svenska faddrar. I Chennai i Indien, har ActionAid tack vare stöd från svenska faddrar ordnat så att 950 kvinnor har fått stöd för sina barns skolavgifter vilket ökar barnens möjligheter att gå i skolan så länge som möjligt. ActionAid har organiserat ett hälsoläger i Swaraj, i Indien, som har sett till att 200 barn fått behandling och medicin för sina sjukdomar. Tidningen Amelias uppmärksammade i en artikel ett projekt som genomförs av ActionAid Ghana. I flera delar av landet hindras flickor från att gå i skolan eftersom den närmaste skolan ligger så långt från hemmet. Amelia-hjälpen samlade därför in medel för att kunna ge flickorna cyklar. Ameliainsamlingen i december fortsatte att uppmärksamma barn till prostituerade i Dhaka, Bangladesh. Detta resulterade i kronor i insamlade medel. Mål 4 Vi stärker motståndskraften mot konflikter och katastrofer hos människor som lever i fattigdom och använder metoder som utgår från människors verkliga behov och rättigheter i både vårt förebyggande arbete och i de insatser vi gör när katastrofer har skett. Vi lovar att: År 2017 ha byggt upp effektiv riskreducering och effektiva återhämtningssystem i över områden. Vi lovar att: År 2017 har åtminstone fem miljoner människor i katastrof- eller konfliktområden fått hjälp, genom metoder som respekterar mänskliga rättigheter, stöttar återuppbyggandet av försörjningskällor, stärker kvinnor och verkar för långsiktig utveckling. 10

11 År 2013 erhöll 1,7 miljoner människor humanitärt bistånd från ActionAid på ett sätt som samtidigt främjade deras rättigheter. ActionAid svarade på 28 nya och pågående katastrofer i över 19 länder. Viktiga delar i vårt katastrofarbete är att hantera de omedelbara behoven hos de mest utsatta i samhällena, särskilt kvinnor och barn, att säkerställa att de katastrofdrabbade samhällen får stöd och hjälp från sina lokala och nationella regeringar samt att främja kvinnors ledarskap och rättigheter i katastrofsituationer. Som ett resultat av utbildning och stöd från ActionAid och våra partners i 16 länder har personer (av vilka 55,2 procent var kvinnor) ökat sin motståndskraft mot framtida katastrofer och kriser. ActionAid Bangladesh har infört en kvinnoledd Emergency Response-modell, där kvinnor i lokalsamhället tagit på sig ledande roller i att svara på humanitära kriser. Dessa kvinnor leder därefter behovsbedömningar, upphandlar nödvändigt material och övervakar det övergripande genomförandet. I området Madarbari, i Bangladesh, kunde ActionAid, genom stöd från svenska faddrar, mobilisera lokala makthavare och volontärer för att förbereda invånarna inför cyklonen Mahasen. ActionAid samverkade med myndigheterna vilket resulterade i ett lager av mat och medicin för behoven hos människor. ActionAid identifierade även ett 40-tal hem som inte skulle hålla för cyklonen. I och med dessa förberedelser klarade området cyklonen bättre än någonsin tidigare. I Afghanistan, Khwaja Du Koh, har ActionAid tack vare stödet från svenska faddrar kunna köra ut 3 tankbilar med liter rent vatten var tredje dag under den värsta torkan för att hjälpa till att avstyra en humanitär katastrof. ActionAid har - för att i framtiden göra situationen mer hållbar - fått den Afghanska regeringen att inkludera Khwaja Du Koh i ett projekt som handlar om att dra en vattenledning till området. Detta ska undvika de största problem som torkan medför och är ett mer hållbart alternativ än att använda tankbilar. ActionAid Sverige samlar kontinuerlig in pengar till vår Emergency Fund, katastroffonden, som används i aktuella katastrofer. År 2013 genomfördes två riktade insamlingar till förmån för Syrien respektive Filippinerna som inbringade kronor. I samarbete med tv-kanalen Discovery arrangerade ActionAid Sverige Discoverystipendiet Discoverystipendiet 2013 ville uppmuntra studenter som studerat minst ett år på en ingenjörsutbildning att bidra med sina kunskaper i ett färskvattenprojekt i Kambodja för att förbättra livsvilllkoren för invånarna i byn Sna Sangream. Många ambitiösa och kreativa ansökningar kom in och efter juryns utvärdering reste stipendiaten Anna Sporre som studerar till civilingenjör i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet till Kambodja för att delta i projekt som ActionAid har i området för att rusta byarna inför nya översvämningar eller andra naturkatastrofer som sker till följd av klimatförändringarna. Anna Sporre deltog bland annat i projekteringen av en ny bro över en flod som påverkas starkt av vattenmassorna och hennes vistelse filmades och spreds bland annat via Youtube. Discovery bidrog med drygt kronor till projektet som leds av ActionAid Kambodja. Mål 5 Vi säkerställer att flickor och kvinnor kan bryta mönstren av fattigdom och våld, ta kontroll över sina egna kroppar och skapa ekonomiska alternativ Vi lovar att: År 2017 ha engagerat över fem miljoner flickor och kvinnor i städer och på landsbygd i att ifrågasätta och sätta stopp för det våld som motverkar deras kontroll över den egna kroppen och sexualiteten. Därmed förebygger vi också spridningen av hiv och aids. Vi lovar att: År 2017 ha stöttat kvinnor i att bygga upp och förespråka jämställda ekonomiska alternativ på alla nivåer, från kooperativa satsningar till en nationell och global politik som synliggör oavlönat hemarbete, garanterar omfattande social välfärd och hjälper utsatta kvinnor att bryta sig ur 11

12 fattigdom. Under 2014 inleds också ett projekt i Nebbi, med mobila juridiska kliniker som leds av en jurist och en rådgivare. Deras arbete ökar medvetenheten om könsrelaterat våld i det lokala området och de lagar som finns för att skydda invånarnas rättigheter. Detta är viktigt då många kvinnor i området inte känner till vilka rättigheter de har. I Bangladesh, Sirajganj, kunde ActionAid bidra till att stoppa 10 barnäktenskap genom att engagera våra självhjälpsgrupper, som har demonstrerat, bildat mänskliga kedjor, anordnat gatuteater, träffat föräldrar och gjort hembesök hos barnen, etc. Detta har varit möjligt tack vare stöd från svenska faddrar. I Sakar, i Indien, har 57 fall av våld i hemmet anmälts tack vare kvinnonätverk i Actionaid, som stöds av bidrag från svenska faddrar. I Chennai, Indien, har 54 kvinnor fått ekonomiskt stöd efter skilsmässa vilket hjälper dem att klara sig. ActionAid har kunnat ge detta stöd tack vare bidrag från svenska faddrar. I Vietnam, Krong Bong, har ActionAid med stöd från svenska faddrar hållit en workshop i reproduktiv hälsa. 65 personer deltog och workshopen hjälpte till att förbättra hälsan för deltagarna och bidrog även till delvis förändrade attityder. Tre personer i området Delta, i Nigeria, har deltagit i WASH - programmet (vatten, sanitet och hygien). Dessa tre personer har sedan i sin tur i uppgift att utbilda andra i dessa frågor, och tack vare detta har hittills över 100 personer nåtts med viktig information. Andelen latriner i hemmen har ökat efter detta vilket har lett till stora positiva hälsoeffekter. Stödet från svenska faddrar till området har varit avgörande för detta arbete. ActionAid Sverige deltog i protesterna som började när en 23-årig student avled efter att ha blivit våldtagen av en grupp män i New Delhi. Fler chockerande berättelser kom fram och kvinnor och män samlades för att kräva förändring. ActionAid initierade och ledde en manifestation i februari mot våld mot kvinnor som ägde rum på Mynttorget i centrala Stockholm. Sjutton organisationer slöt upp bakom manifestationen och ca 300 personer samlades en isande kall vinterkväll för att säga Vi har fått nog. Filmen Go straight home visades fortsatt runt om i Sverige under ledning av vår samarbetspartner, producenten, Film and Tell. Vid flera tillfällen deltog medarbetare och styrelsemedlemmar i ActionAid Sverige vid visningarna och efterföljande diskussioner med publiken kring filmen och dess budskap. Under året har ActionAid Sverige aktivt kommunicerat kring kvinnors rättigheter och informerat om vårt arbete för att förbättra dessa i egna sociala kanaler, särskilt på Facebook. Insamlingsarbetet fokuserade på kvinnor och flickor. Ett exempel är Girlfriend som samlade kr under året. ActionAid Sveriges nyhetsbrev i mars tog upp kvinnors möjlighet att fritt kunna röra sig i staden och berättade om den kommande kampanjen Säkra städer. Tema för insamlingen var också säkra städer och kronor samlades in. Till projektet Kvinnor och barn som lever med hiv i Myanmar (Burma) samlades över kronor in. Mål 6 ActionAid har även ett sjätte mål för att utveckla den egna organisationen globalt. I det målet ingår följande fem prioriteringar: A. Fördjupa effekten av vårt arbete genom ett effektivt och resultatinriktat programarbete som säkerställer integration, samstämmighet och kvalitet på alla nivåer. 12

13 ActionAid Sverige deltog som strategisk aktiv medlem i SOT5, Strategic Oversight Team for Change Objective 5, en internationell grupp som har tillsyn över hur federationen arbetar för att uppnå sitt femte mål: att flickor och kvinnor kan bryta mönstren av fattigdom och våld, ta kontroll över sina egna kroppar och skapa ekonomiska alternativ. ActionAid Sverige var också en strategisk partner i den globala skattekampanjen samt aktiv medlem i kampanjen för säkra städer, Safe Cities. B. Öka profilen och öka antalet supportrar till mer än fem miljoner människor globalt ActionAid Sverige har en databas med sammanlagt cirka supportrar. Utöver det hade ActionAid Sverige 31/ , fans på Facebook (6 717 år 2012), en ökning med 37 procent under året samt följare på Twitter (1 860 år 2012). C. Diversifiera och öka våra globala årliga insamlade medel till mer än 350 miljoner euro år 2017 ActionAid Sverige ökade delen insamlade medel från allmänheten med 91 tkr till tkr. De totala intäkterna minskade med 694 tkr eller 2 procent, huvudsakligen beroende på minskade bidrag från Forum Syd. Under året ökade antal regelbundna givare från till Av dessa givare var Girlfriends/månadsgivare fadderbarn i de fadderområden som ActionAid Sverige bidrar till var knutna till faddrar bland dessa givare.* De regelbundna givarna bidrog med totalt tkr till vår verksamhet vilket utgör 79 procent av de totala intäkterna. *Beräkningssättet för regelbundna givare ändrades internt inom ActionAid under Övriga intäkter kom från presenter mot fattigdom, företagsgåvor samt stiftelser och fonder, där ActionAid Sverige mottog större gåvor från samarbetet med företaget Billerud Korsnäs samt projektbidrag från Radiohjälpen. Nyrekrytering av regelbundna givare skedde genom Fadderkampanjen under perioden januari till april. Temat var att bli fadder till en flicka i Bangladesh och huvudkanal var DRTV kopplat till callcenter samt digitala kanaler. Inom ramarna för kampanjen genomfördes även telemarketingaktiviteter, dels för att rekrytera nya faddrar, dels för att uppgrader existerande faddrar. Under året rekryterades faddrar till barn i framför allt Bangladesh och Zimbabwe. Under året genomfördes med hjälp av en investering från internationella ActionAid Sverige ett pilotprojekt att bygga upp ett internt face-to-face program i Stockholm under perioden juli till december. Värvningen inom F2F fokuserade framför allt på Girlfriend/månadsgivande och via denna satsning samt andra kanaler värvades 771 nya Girlfriends/månadsgivare under Julkampanjen med syfte att sälja julgåvor via ActionAid Sveriges webshop fokuserades under 2013 helt till december månad. Med en mindre budget än tidigare provade vi att enbart driva kampanjen i digitala kanaler och via mobilen. Satsningen lyckades i den mån att årets prognos uppnåddes, däremot var ActionAid Sverige mindre synligt för allmänheten inför jul än tidigare år. Det kan också ha påverkat resultatet för julgåvor från företag som var lägre än föregående år. Under året har också samarbetet med magasinet Amelia fortsatt, med två artiklar under 2012 kopplat till insamling ( kronor). Satsningen på att utveckla området stora gåvor fortsatte även den under året. D. Utveckla vår egen personal ActionAid Sverige hade representanter från insamlingsavdelningen vid Friis Insamlingsforum, 13

14 ActionAid Fundraising Skillshare samt som representant i Fundraising Leadership Team inom ActionAid. Dessutom deltog ActionAid Sverige i Sponsorships årliga möte i Grekland. E. Stärka medlemmarna i ActionAid International och utvidga federationen och samtidigt uppmuntra till ömsesidig ansvarstagande genom ett bra stöd från det internationella sekretariatet ActionAid Sverige ingick genom Insamlingschefen som medlem i den strategiska gruppen kring Insamling globalt, FLT, Fundraising Leadership Team under ledning av ActionAid Internationals Fundraising Director. F. Effektivisera interna system och processer. ActionAid Sverige har under året arbetat aktivt för att effektivisera administrativa processer och minska tiden som organisationen lägger på administrativ hantering. Under året genomfördes också en omorganisation för att fokusera på kärnverksamheten. 14

ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling. ! ActionAid!Sverige!! Roddargatan)15) 116)20) Stockholm) Sverige)!! Tel:)+46)(0)8)615)55)50) E@post:)info@actionaid.se) www.actionaid.se! @actionaidsweden!! EFFEKTRAPPORT - September 2014 1.#Vad#vill#ActionAid#uppnå?##

Läs mer

EFFEKTRAPPORT - Augusti 2015

EFFEKTRAPPORT - Augusti 2015 ActionAid Sverige Roddargatan 15 116 20 Stockholm Sverige Tel: +46 (0)8 615 55 50 E-post: info@actionaid.se www.actionaid.se info@actionaidsweden EFFEKTRAPPORT - Augusti 2015 1. Vad vill ActionAid uppnå?

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Foto: Eleanor Farmer. Oxfam Sveriges effektrapportering. Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: 802477-9269 Juridisk form: Stiftelse

Foto: Eleanor Farmer. Oxfam Sveriges effektrapportering. Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: 802477-9269 Juridisk form: Stiftelse Foto: Eleanor Farmer Oxfam Sveriges effektrapportering Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: 802477-9269 Juridisk form: Stiftelse Foto: Simon Rawles Innehållsförteckning Oxfams Mål och syfte 3 Oxfams

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2014 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Hej! Det här är Barnfondens andra effektrapport och vi är glada att du tar dig tid att läsa den. I den här rapporten

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016 Effektrapport 2016 Antagen av styrelsen 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill Min Stora Dag uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 3 3. Vilka

Läs mer

Tostan Sveriges Effektrapport 2015

Tostan Sveriges Effektrapport 2015 Organisationsnummer: 802422-2344 Juridisk form: Ideell förening 2016-09- 30 Tostan Sveriges Effektrapport 2015 1. Föreningens ändamål Tostan Sverige bidrar, genom insamlings och informationsverksamhet,

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Hej! Det här är Barnfondens första effektrapport och vi är glada att du tar dig tid att läsa den. Vi vill i

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Vi-skogens Effektrapport 2013

Vi-skogens Effektrapport 2013 Vi-skogens Effektrapport 2013 Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd (Vi-skogen) Organisationsnummer 802012-8081 Vad vill er organisation uppnå? Vi-skogen är en ideell, icke-religiös och partipolitiskt

Läs mer

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss.

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. FOTO: ActionAid DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. Nya läromedel i San Carlos Alzatate, Guatemala. Du kan ge fler flickor en framtid Majoriteten av världens fattiga är kvinnor eller flickor.

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Great Andoh International School Verksamhetsplan

Great Andoh International School Verksamhetsplan Great Andoh International School Verksamhetsplan Vision Långsiktig inriktning 10-15år. Viktigt att intressenterna delar den. To care for children, making them assets to Ghana. Friska, glada barn som kan

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Minoritetsfadder 2014

Minoritetsfadder 2014 Minoritetsfadder Minoritetsfadder 2014 Plans arbete Projektexempel Minoritetsfadder Tack för ditt stöd som Minoritetsfadder! Människor från ursprungsbefolkningar utsätts ofta för diskriminering och har

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen som han sedan säljer på metallmarknaden. Foto: Niclas Hammarström.

Läs mer

Noll hunger och fattigdom

Noll hunger och fattigdom Noll hunger och fattigdom HUNGERPROJEKTET GHANA RAPPORT 2015 INLEDNING 2015 VAR ETT HISTORISKT ÅR. Ett år som många kommer att minnas för sina dystra rubriker. Över 60 miljoner människor befann sig på

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Strömbäck Caroline Vidmark Hannes Datum 2017-02-28 Diarienummer KSN-2017-0052 Kommunstyrelsen Policy för hållbar utveckling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

Frågor & svar om Operation Smile Sverige

Frågor & svar om Operation Smile Sverige Frågor & svar om Operation Smile Sverige Vad är Operation Smile? Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Operation Smile

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

TEMARAPPORT FLICKAFADDER

TEMARAPPORT FLICKAFADDER TEMARAPPORT FLICKAFADDER Tack för att du är Flickafadder och bidrar till Plan Internationals insatser för flickors rättigheter! Flickor och kvinnor tillhör en av de mest marginaliserade grupperna i världen.

Läs mer

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015 Klimatpakten Nyhetsbrev April 2015 Välkommen till nya Klimatpakten! Från och med 2015 är Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad, ordförande för Klimatpakten. Läs hennes tankar om Klimatpakten och

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna?

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? KSLA, 10:e december 2015 Nina Weitz, Research Associate Stockholm Environment Institute (SEI) SEI:s ARBETE MED MÅLEN Syfte? Att främja en

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011 Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning Ansökningsomgång 2011 Anna Werner 2011-09-01 Välkomna! Upplägg under upptaktsseminariet Introduktion och bakgrund Praktisk information Workshop om ömsesidighet

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Vi-skogens Effektrapport 2015 till FRII

Vi-skogens Effektrapport 2015 till FRII Vi-skogens Effektrapport 2015 till FRII Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd (Vi-skogen) Organisationsnummer 802012-8081 Vad vill er organisation uppnå? Vi-skogen är en ideell, icke-religiös och partipolitiskt

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Stadgar Antagna Reviderade , och

Stadgar Antagna Reviderade , och Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Bildad den 15 juni 2009. Stadgar fastställdes vid bildandet. 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Vänerskärgården med

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Effektrapport. 16 november 2016

Effektrapport. 16 november 2016 Effektrapport 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Bakgrund... 2 2. Vad vill er organisation uppnå... 2 3. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation... 3 4. Vilka startegier

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua Uppdragsbeskrivning Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua 2006-2010 1. Bakgrund 2. Syftet med utvärderingen 3. Mål 4. Frågeställningar 5. Metod och tidsplan 6. Rapportering 1. Bakgrund Forum

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning.

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. Frågor & Svar Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. INNEHÅLL Varför sprider Plan en film om flickors rätt till utbildning? Är det Plan som står bakom Girl Rising? Hur jobbar Plan med

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer